ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Arabella de Verschrikkelijke 9945 MAANDAG 31 JULI 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilletcm Buitenland EERfTE BLAD OPENBARE RAADSVERGADERING. GOUDSOHAT NAAR SPANJE TERUGGEKEERD. x RONXF.MKNTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P, J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. 0,20. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer KJLEINE ADVERTENTUSN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een daS voor de uit£ave- DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- BIN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TERNUUZEN brengt ter openbare kennis, dat een openbare verga- dering van den Raad dier gemeente is belegd tegen Donderdag 3 Augustus 1939, des nam 2 uur. Temeuzen, 28 Juli 1939. Be Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. FKLNS BERNHARD ONTHULT DEN 4000STEN WEGWIJZER VAN DEN A. N. W. B. Vrijdagmiddag werd de 4000ste wegwijzer van den Koninklijken Nederlandschen Toeris- tenbond A.N.W.B. geplaatst te Bilthoven aan den provincialen betonweg van Soestdijk naar Utrecht, waar deze weg zich splitst in de richtingen Bilthoven en Maartensdijk. Bit gedenkwaardig feit werd door Prins Bernhard, eere-voorzitter van den A. N. W. B., aangegrepen om persoonlijk sympathie te betuigen met het streven van den bond, door niet alleen bij deze korte en unieke plech- tigheid zelf tegenwoordig te zijn, doch tevens de onthulling te verrichten. Omstreeks half Vier arriveerde Prins Bern- hard met zijn auto op de plaats, waar de plechtigheid zou geschieden. Na een korte begroeting nam de heer H. P. J. Bloemers, voorzitter van den A.N.W.B., het woord en sprak een rede uit, waarin hij memoreerde, dat het bestuur van den%lge- meenen Nederlandschen Wielrijdersbond reeds kort na de oprichting besloot zijn werkzaam- heid niet te beperken tot de behartiging uit- sluitend van de belangen van zijn leden, doch het dienen van het algemeen belang als richtsnoer voor zijn werk te nemen. Spr. wees uitvoerig op de ontwikkeling van den dienst der wegwijzers. Zich tot Prins Bernhard richtend zeide de heer Bloemers, dat zijn belangstelling het bestuur van den bond mede een spoorslag zal zijn om dit belangrijk onderdeel van de bondstaak te doen blijven beantwoorden aan de eischen van het zich steeds ontwikkelend verkeer. Hij verzocht den Prins vervolgens door het wegnemen van de beletselen der 4000sten wegwijzer in dienst te stellen van de weggebruikers. Prins Bernhard trok dan aan een oranje- koorcl waarna de A.N.W.B.-vlag van den weg wijzer omlaag viel. De plechtigheid werd bijgewoond door ver schillende autoriteiten, leden van het dage- lijksch bestuur van den bond en vele belang- stellenden uit de omgeving. EXIT COLIJN Zal het aftreden van het Kabinet, dat zijn naam draagt, ook het einde van de politieke loopbaan vc Dr. Colijn zijn? vraagt het R. Nbl. Men zou het niet licht gelooven, als hrji niet zelf daartoe reden had gegeven. Van zekere zijden is ge'insinueerd, dat het voor de tweede maal aanvaarden van de opdracht tot kabi- netsformatie als een teeken van gehechtheid aan zijn zetel mocht worden beschouwd. Merit- baar ontroerd, is Dr. Colijn Vrijdag in de Kamer met nadruk tegen deze aantijging in verzet gekomen. Bat in de Kamer op die „zetel-vastheid" was gezinspeeld, zooals de Minister-president beweerae, was een vergis- sing; het is buiten de Kamer geschied. Bit maakt echter tenslotte weinig verschil. Doch zoo er dar misschien wel Kamerleden waren, die meenden aan dien hoon het oor te mogen ieenen, de smartelijke toon waarop de heer MMMUttflGwoiauKttH EEN VROOLJJKE LIEFDESROMAN van Berta Buck. Vertaald door TEO DE WTTTE. 18) (Vervolg.) Colijn verzekerde „na zes jaar in den storm te hebben gestaan, veeleer te snakken naar verlossing, dan er naar te haken, zijn taak nog verder te vervullen", moet hen van hun ongelijk hebben overtuigd. Inderdaad, zes jaar lang eigenlijk al lanaer heeft Minister Colijn ,,in den storm gestaan". En hij is niet gezwicht. Indien hij thans het stuurrad overgeeft, de brug en mogelijk zelfs ook het schip verlaat om aan den veiligen wal (waar altijd nog de beste stuurlui staan) in waardigheid van zijn rust te genieten, dan neme hij de dankbaarheid van heel de Nederlandsche natie mee. Al had zijn aftocht fraaier kunnen zijn, wat hiji voor land en volk heeft gedaan zal men daarom niet vergeten. DE KABINETSCRISIS. Verwarde toestand. iH. M. de Koningin heeft Vrijdagavond te acht uur op den Ruigenhoek den voorzitter van de Tweede Kamer, Mr. J. R. H. van Schaik (r.k.) ontvangen ten einde hem te raadplegen over de oplossing van de kabinets- crisis. Waarschijnlrjk, schrijft het R. Nwbl., zal H. M. eerst nog wel meer staatslieden iraadplegen alvorens Ziji iemand opdracht verleent tot het vormen van een kabinet. H. M. de Koningin heeft Zaterdagmorgen te tien uur op den Ruigenhoek ontvangen den voorzitter van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, Mr. W. L. baron de Vos van Steen- wijk. De toestand is nog vrij verward, merkt het blad op. Het is echter wel duidelijk gewor- den, dat de R. K. aanvankelijk willen streven naar een nationaal kabinet, de zeer breede basis. Maar hoe stellen de katholieken zich die breede basis dan voor? vraagt 't^ Handels- blad (lib.). Toen Dr. Colijn er een probeerde te vormen, hebben zij geweigerd ook maar iets van. hun eischen te laten vallen, zooals ook Mr. Romme gelijk Dr. Colijn in de Tweede Kamer mededeelde in het ,,positief christelijk kabinet" voor 100 het voile pond bleef verlangen ondanks de steeds zorgelijker wordende begrootingspositie. Kunnen de roomschen nu in redelijkheid verwachten, dat de inschikkelijkheid, die zij1 aan Dr. Colijn weigerden, nu door degenen die achter dezen laatste bleven staan, jegens een roomsche proeve van breede basis zal worden betoond? Moet al het nemen aan de roomschen ten goede komen en al het geven door de anderen geschieden, alsof de R. K. Staatspartij het in Nederland geheel voor het zeggen heeft. iWaarlijk, dit ware, gezien ook de botte wijze waarop de katholieken een spaak hebben ge- stoken in een wiel, dat nog niet eens een kails had gekregen om te draaien, toch waar schijnlrjk te veel verlangd. Van de anti-revolutionnairen behoeven de roomsch-katholieken zeker geen medewerking te verwachten. De Standaard (a.r.) vreest, dat wij een periode van verwarring tegemoet gaan nu de R. K. niet op daden van het vrjfde kabinet hebben willen wachten. Voor de hand ligt overigens, schrijft het blad, dat de leider van de oppositie die zich ditmaal zeer deloyaal gedroeg in de gelegenheid wordt gesteld tot de formatie van een roomsch-rood kabinet, waarin ook een of meer vrijzinnig- democraten zitting nemen, en eventueel ook de z.g. jongere christelijk-historischen ver- tegenwoordigd worden. Inderdaad kan er twijfel over bestaan of de christelijk-historischen bereid zijn mede te werken aan de vorming van een nationaal kabinet. De Nederlander (c.h.) schrijft na te hebben gezegd, dat het met zorg vervuld was voor de werkloosheidspolitiek van 't vijfde kabinet- Colijn„Voor het oogenblik gaat het er om of een beleid in uitzicht kan worden gesteld, dat bij' de groote meerderheid van ons volk Peggy, die even geluidloos en vlug werk- te als een sneeuwruimer gleed uit den achter- grond naar miss Ames' kamer. ,,Wat? Ik zou naar beneden moeten komen en met een echte hertogin thee moeten drin- ken?" riep Arabella verschrikt uit, toen de stille, goede Peggy tante Cattermole's bood- schap had overgebracht. „Goede genade! Nou, als het niet anders kan, vooruit dan maar weer. Zeg, wil je even wachten als een engel zonder vleugels om mij even te helpen met mijn beste Zondagsche jurk?" ,,Ik geloof niet, dat we een Zondagsche jurk noodig zullen hebben," merkte Peggy bijna verontschuldigend op. Het goede kind had in die enkele dagen reeds gemerkt, dat miss Ames er het voordeeligst uitzag, indien ze haar, volgens Arabella, meest gewone japonnetjes aan had. ,,Als ik jou was zou ik gewoon komen, zools je bent in je eenvoudige bruine wollen rok en je witte zijden blouse." .Werkelijk?" vroeg Arabella en toen volgde de vraag, die beslissend voor haar was geworden. JZou jij het ook niet anders ge daan hebben?" Toen kwam de twijfel weer boven of die anre Peggy het werkelijk wel wist en zich wellicht door haar beperkte gardetobe lielt belnvloeden. Daarom vroeg ze nog eens en nu bijna ongeloovig. Wer kelijk? Deze gewone spullen om een her togin te ontmoeten? Wat heeft ze zelf aan?" ,,Niet zooveel bijzonders, dat kan ik je wel venzekeren", verklaarde Peggy glimlachend, vertrouwen wekt en dat perspectieven opent voor hen, die economisch en sociaal zoo zwaar zijn getroffen. Dan kunnen door de eendrach- tige samenwerking van hen, die van de nood- zakelijkheid van zulk een beleid overtuigd zijn, groote resultaten bereikt worden". Roomsch-Rood-Rose. Toch verwacht men in parlementaire krin- gen vrij algemeen een positieve mislukking, wanneer Dr. L. N. Deckers zou willen pogen een nationaal kabinet te vormen en met stel- ligheid wordt het optreden binnenkort tege moet gezien van een kabinet, bestaandfe uit Roomsch-Katholieken, Sociaal-Democraten en Vrijzinnig-Democraten, het kabinet van de drie R'sRoomsch-Rood-Rose. Reeds nu interesseert men zich voor de vraag hoe in zulk een kabinet de getalsver- houding zal zijn. Zijn er in het nieuwe kabinet ook 11 porte'feuilles en worden deze verdeeld over 5 katholieken, 4 socialisten en 2 vrijz.- democraten, dan hebben de niet-katholieken daarin de meerderheid, maar ook aan de ver- houding 6-3-2 of 6-4-1 zijn verschillende be- zwaren verbonden. De sociaal-democraten zijn bereid aan een nieuw bewind mede te werken en voor even- tueele ministerszetels worden reeds de namen genoemdj van ir. J. W. Albarda, dr. J. v. d. Tempel, W. Drees en prof. dr. G. v. d Bergh. Ihtusschen merkt de Avondpost (lib), reeds op, dat een roomsch-rood kabinet geestelijk (godsdienstig) allerminst zou overeenstemmen met het geestelijk leven van de meerderheid van ons volk en dat eveneens de meerderheid van ons volk de sociaal-economische politiek van het socialisme verwerpt. Die overweging speelt uiteraard bij de kabinetsvorming ook een rol en daarom ook zouden de R. K. het samenstellen van een kabinet liever willen overlaten aan mr. P. J. Oud, teneinde. de godsdienstige tegenstellingen in ons land niet te verscherpen. Al met al is de toestand vrij verward, ofschoon de conse- quentie van het aannemen van de motie- Deckers zou zijn een Roomsch-Rood-Rose kabinet. Maar dan moet men het abele schouwspel beleven, aldus de Avondpost, dat, waarin pauselijke encyclieken en in bisschop- pelijke zendbrieven op de scherpste wijze ge- waarschuwd is tegen het gevaar van het socialisme, thans katholieken en socialisten gearmd in een kabinet zullen zitting nemen. Het is deze omzwaai, die de oplossing van de kabinetscrisis zoo moeilijk maakt en waar- om de Roomsch-Katholieken eerst willen pogen, een nationaal kabinet te vormen, aan het succes, waaraan echter vrijwel iedereen twrjfelt. En dan want de oude hertogin was als het ware be- ducht om haar meer dan eenvoudige kleeren. „Als je het mij vraagt zou ik zeggen een doodgewone ztwarte rok met een zwart lijf zooals onze groentevrouw ook aan heeft." ,,Welnu, als het zoo is, mij ook goed. In deze hooigere kringen sdhijnt het vraagstuk der kleeding aammerikelijk aan actualiteit te hebben ingeboet", merkte Arabella filosofisch en gelaten op, teirwijl ze even de kam door haar gouidlblonde manen trok. Indien je wer kelijk beweert, dat ik kan komen, zooals ik nu voor je sta, doe ik het natuurlijk. Maar zeg me eens miss Delamere... moet ik een reverence voor haar rnaken, net eender alsof ik aan het Hof zou worden voorgesteld. Ik kan het, zie je", zei Arabella. ,,iMijn papie zei, dat een rdverenee het eer ste was dat je moest kennen in jullie krin gen. Ik heb speciaal les genomen bij den ouden onderwijizer op het d'orp, die in den winter dansles geeft. Moet ik dus buigen en knikken en glimlachen ,,Wel nee", zei Peggy lachend. „Je geeft haar heel1 eenvoudig een hand. Doe maar zoo gewoon mogelijk." j.Afgesproken", zei Ar%bella. Ondertusschen vervolgde de hertogin haar inquisitoire met de vraag: ,,Htoe lang denkt jullie onwelkome gast wel te blijjven?" ,,Tctdait ze getrouwd is", zuchtte mrs. Catteronole. „,Getrou[\vd!" flapte Hare Hoogheid eruit. ,,Met wien is zij dan verloofd?" ,,Ze is met nieimand verloofd, lieve me ter", lagde Amlber uit. „Zij, komt juist naar ons om het te worden. Haar vader heeft het in zijn hoofd gezet om een man voor haar te wensclhen uit ,,ons soort volk" zooals hij dat erg poetisch weet uit te drukken. Zoolang ze dus den echtgenoot barer keuze niet in onze gasten heeft kunnen aantreffen, zal ze onze gast zijn. Dat zal eeuwig zijn, veronder- stel ik." De hatelijke hertogin zat me warempel te grinniken. Dit was nu juist een van die tragi- sche grappen, die een bij'zondere kitteling DE TIMES OVER DE KABINETSCRISIS. De Times noemt het in een hoofdartikel ongelukkig voor Nederland, dat Dr. Colijn terwijl hij voor de publieke opinie onmisbaar schijnt, onvoldoende gesteund is door het parlement. Toen hij zijn nederlaag incasseerde, aldus het blad, sprak de Minister-president als een man, die bereid en bijna verlangend was, zich terug te trekken, doch voelde dat het niet het oogenblik was om zijn land in den steek te laten. Na betoogd te hebben, dat Dr. Colijn inderdaad de meest ervarene van de Neder landsche staatslieden is, vervolgt de Times: ,,De moeiltjkheid, waarvoor hij; zich, als zoo- vele andere staatslieden tegenwoordig ge plaatst ziet, is dat het gevaar van een aanval door agressieve naties het land dwingt, voor de landsverdediging meer uit te geven dan het zich in werkelijkheid kan veroorloven. In het buitenland wordt Dr. Colijn beschouwd als het voorbeeld van financieele orthodoxie, en hij weigert dan ook, zijn geloof in vrijen handel, een gezonde valuta en in evenwicht zijnde begrootingen prijs te geven. Niettemin veroorzaakten op baar gevoel voor humor. ,,Zou je geen advertentie plaatsen voor een butler met uitgesproken goede manieren", stelde ze voor. ,„iSteek hem in een pak van Eric en scheep de jonge dame en haar vader met dezen pseuido-graaf af. Of zou je niet..." Mlaar haar sarcastiscihe voorstellen om haar vrienden van dit blok aan hun adellijike bee- nen te verlossen, werden plotseling gestoord door de kornst van het blok in hoogst eigen persoon. Men had haar laten roqpen om bekeken te worden. Waarom zou Hare Hoogfheid dit sumrnum -van ongewenschtheden niet eens kalm opnemen? Dat was blijkbaar de ge- dacihtengang van de hertogin van Counts- hire. Ik verdedig dien in geenen deele, ik ver- tel u alleen, hoe zij er persoonlijk over dacht. Zij knipte haar met schildpad bekleede face-a-main open en toen ze die voor haar oogen had gabradht, staarde ze naar de nieu we gast alsof ze een nieuiwe aanwinst van de diergaarde was komen bezidhtigen. Hierop reageerde Arabella met iets, wat Beryl nog dien eigen rn'orgen als een onmo- gelijkiheid bij miss Ames had beschouwd. Er kwam een le/vendig rose vanuit haar melk- witten hals en dit steeg tot aan haar goud- blonde haren, het vullde haar geheele gezidht. Arabella bloosde, bloosde heel even. ,,HT!m! Wat een verademing", merkte de oude hertogin onverholen op. ,,Wat een heer- lijke verrassing om een meisje nog eens te zien blozen!" Arabella's bios verdiepte zich tot karmijn- rood. Toen deed ze iets anders. De hertogin had gedaan wat haar beliefde, toen ze de gast op haar gemak zat op te nemen; de gast deed nu op haar beurt wat haar beliefde, toen ze die geste op haar per- soonlijke wijze beantwoordde. Ze vouwde haa^ armen over haar borst, wierp haar practtitig hoofd uitdageiid in den praohtigien hals en keerde het starend wezen vierkant den rug toe. Ja! Deze onmogelijke dochter van een is hij er zich duidelijker dan eenigen van zijn landslieden van bewust, dat de wereld buiten Nederland nooit terug zal keeren tot het „normale" oeconomische leven van een kwart eeuw geleden en dat de noodmaat- regelen van thans waarschijnlijk enkele blij'- vende wijzigingen met zich mee zullen brengen. Het is te hopen, zoo besluit het Britsche blad, dat de parlementaire tegenstellingen niet de gelegenheid krijgen, een bolwerk van stahiliteit, dat in deze onzekere tijden van bijzondere waarde is, te verzwakken. SOESTDIJK IN AFWACHTING. De correspondent van het Handelsblad schrijft uit Baam: Het is lang stil geweest,, maar nu begint de spanning rondom het Paleis Soestdijk te komen. Dit is merkbaar aan het publiek, veelal vacantiegangers, die zich geruimen tijd voor het Paleis ophouden. Het is ook merk baar aan de ingezetenen van Soest en Baarn, die anders bun dagen zittend of wandelend in het bosch slijten, maar zich nu dikwijls ge- wapend met een vouwstoeltje naar Soestdijk begeven om daar eenigen tijd door te brengen en nauwkeurig waar te nemen, wat er het Paleis in- en uitgaat. Alles in afwachting, tot de blijde gebeurtenis in het Paleis een feit zal zijn. De technische dienst van de Rijkstelefoon heeft de laatste weken hard gewerkt om de verschillende installaties, waarmee het ver- heugende nieuws van de geboorte van een Prins of van een Prinses de wereld wordt in- gezonden, gereed te maken. En sedert Vrijdag is een en ander bedrijfsklaar. In Hotel Trier zetelen thans twee Amsterdamsche telefonis- tes, die de negen lijnen, waarmee dit hotel nu met de Amsterdamsche telefooncentrale verbonden is, bedienen. Druk hebben deze dames het nog niet, want het meerendeel der journalisten is nog afwezig en vanzelf hebben ze nu meer tijd om een praatje met him klan- ten te maken. Zijt hebben de vorige maal de drukte in het .jBadhotel" meegemaakt. Thans, nu de telefoondienst in Hotel Trier dat aangekondigd wordt als ,,Bijkantoor Trier" zooveel uitgehreider is dan toen, zijn deze telefonistes hier gedetacheerd. Het A.NjP. zal een van de eerste dagen van Augustus zijn intrek weer nemen in het Bad- hotel te Baam, waar reeds, evenals in Hotel Trier te iSoestdijk, een volledige telex-instal- latie benevens een direete telefoonverbinding met het Paleis Soestdijk wacht. Dr. De Groot, de behandelende geneesheer van de Prinses, heeft Donderdagmorgen een bezoek op het Paleis gehracht, maar heeft daar nog niet, zooals biji de geboorte van Prin ses Beatrix, zijn intrek genomen. De dokter logeert met zijn familie in het Badhotel. Hij moet zelfs, naar wij1 vemamen, doende zijn geweest in Baam een gemeubileerde villa te huren. De zusters, welke op de kraamkamer dienst zullen doen, zullen in het begin van de week op het Paleis Soestdijk arriveeren. Men deelt ons mede, dat de Prinses zich zeer gezond gevoelt en tot voor kort zelfs nog regelmatig in de zweminrichting achter het Paleis een bad ging nemen. Nog dagelijks wandelt of speelt zij met de kleine Prinses in het Park van het Paleis. A.s. Dinsdag komt er te Soestdijk een detachement Rijksveldwacht, hetwelk nog ver der wordt aangevuld. De rijksveldwacht zal belast zijn met de regeling van het verkeer, dat na de geboorte van bet Vorstenkind ge heel wordt omgelegd, zoodat rondom het Paleis Soestdijk een volkomen rust zal heer- schen. Eerst verluidde het, dat H. M. de Koningin reeds j.l. Zaterdagavond voor eenigen tijd Haar intrek in het Paleis te Soestdijk zou nemen, doch de kabinetscrisis schijnt veran- dering in die plannen te hebben gehracht. dorpskruidenier keerde een hertogin en welke hertogin keerde Hare Hoogheid Christina, hertogin van Countshire, den scihrik van alle adellijke kringen... den rug toe! Althans iH. M. kwam Zaterdag wel naar Soestdijk maar is ongeveer te 8 uur weder in Den Haag teruggekeerd. Deze week wordt ook Prinses Armgard, de moeder van Prins Bernhard, voor eenigen tijd op het Paleis Soestdijk verwacht. WEGGELD IN NOORD-BRABANT. Eigenlijk, na een strijd van jaren in woord en geschrift, is het zoover gekomen, dat het provinciale weggeld voor de fiets in Noord- Brahant zal verdwijnen. In de laatste zitting van de Provinciale Staten van Noord-Brabant is men in principe tot overeenstemming gekomen met Gedepu- teerde Staten die voorstelden het weggeld af te schaffen en het benoodigde bedrag van 166.374 te dekken door de heffing van 3 opcenten op de hoofdsom der vermogens- en inkomstenbelasting. In de najaarszitting zullen de voorstellen definitief aan de orde komen. Het laat zich aanzien, dat met ingang van Mei 1940 het weggeld tot het verleden be- hoort. OUD-MINISTERS IN AFSCHECDSGEHOOR BIJ DE KONINGIN. Van officieele zijde meldt men dat H. M. de Koningin Vrijdag ten paleize Noordeinde in afscheidsgehoor heeft ontvangen de Minis ters van het vorige kabinet, Goseling, De Wilde, Van Buuren, Steenberghe, Romme en Welter, die daama aan het noenmaal van Hare Majesteit hebben aangezeten. De Minister Slotemaker de Bruine was verhinderd hierbrj aanwezig te zijn. HDOFDSTUK VII. Arabella krijgt een „aanzoek". Nooit, nooit zullen de Cattermole's die scene vergeten. Nooit zullen zij uit hun geheugen den verscfhrikkelijiken sdhok kunnen bannen, die deze geste daar teweeg bradht. Het ontizet- tende kind waagde het, haar beleedigingen te reseriveeren voor de eenige persoon uit al hun kennissen, waarvoor ziji werkelijk eenparig ontizag hiadden. De hertogin! Ni'ciht Ctoristina! Petembei! Zij, die zoo spoedig beleedigd was en in haar ontstemming alle mi'ddelen te baat nam om hen, die haar beleedigd hadden, langs alle kanten te breken! In haar eerste wanhoop daoht mrs. Catter- mole „dat zal ze op ons verlhalen". Ditmaal klonk uit den rnond der meesteresse des hui- zes zonider den stereotiepen klaaglijken onder- toon, in krasse verontwaardiging, die tot een afstrafffing steeg: ,,MSss Ames..." Miss Ames bleef fier in haar bouding vol- harden. Haar goudblonde haren met het zwart fluiweelen bandje een goedkoop succes, waartvan ze nooit afstand wilde doen flink in de lu,oht. Haar rug was nog altijd het groote cencentratievlak van zes paar ver- baasde oogen. Nog altijd bloosde haar gezieht, maar de verlegeriheid had plaats gemaakt voor woede. Op waarlijk gekrenkte wijize luchtte ze haar verontwaardiging ,,Welnu, wat heeft miss Ames nu 'weer ge- dan? Waarom heeft iemand het recht mij zoo aan te gapen? Of heeft ook maar iemand het redht een anider, wie bet ook zij, als een pas DE KWESTIE-DANTZIG. De Poolsche minister van Buitenlandsche Zaken Beck, is Vrijdag per vliegtuig van Warschau te Gdynia aangekomen, waar zich ook de Poolsche commissaris in de Vrije Stad Chodaoki, bevindt. De commissaris had 's ochtends een onder- houd met den Volkenbondscommissards, Burckhardt, gehad. In Poolsche kringen be- waart men het stilzwijgen over het doel van de reis van Beck, doch in buitenlandsche kringen te Warschau neemt men algemeen aan, dat de minister zich persoonlijk wilde laten inlichten over den toestand te Dantzig en den commissaris-generaal wellicht instruc- ties heeft gegeven in verband met de ontwik keling te Dantizig, in het bijonder met de her- militariseering, welke sedert begin Juli voort- duurt. Beck is des avonds naar Warschau terug gekeerd. Arrestables van Polen en Duitschcrs. Gemeld wordt uit Dantzig, dat tiwee Pool sche spoorwegamtotenaren en een ambtenaar der posterijen door de poiitie om onlbekende redenen zijn gearresteerd. Drie Duitschers zijn in Polen gearresteerd. Zij worden er van beschuldigd geprabeerd te hebben 64.000 zloty uit Polen over de grens te smokkelen. Te Zbaszyn is een Duitsche spoorwegbeamtotc gearresteerd die er van be schuldigd wordt een Pooischen spoorweg- amlbtenaar te heWben beleedigd. De Poolsche arbeider Klac is wegens belee- diging van bet Duitsche volk tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeild. De geheele Sipaansche goudschat, welke Vrijdag van Mont de Marsan is verizonden, is zonder incidenten in Spanje aangekomen. Hiermede is een der voomaamste clausules gek'ooht paard op te nemen? Ik kan het geen al te nette manieren noemen, wie het ook doet, om een ander,, door twee glaasjes aan het eintd van een stuk kam, af te zitten loe- ren, of dat nou hertoginnen of keukenmeiden zijn.'" Nieuiwe ontizetting onder de Cattermole's, een onlbeschrijfelijk geluid, dat het midden hield tusschen een gegiohel en een geronk, van Pearl. Wat... wat zou er nu gebeuren? Weer vond er iets plaats, dat geen van alien ooit hadden durven verwachten. De gevreesde, de hatelijke, de kwaadaardi- >ge hertogin, die de verschrikkelijke reputa- tie genoot het meest omgenietelijke mensch van heel Donden te zijn, beantwoordde dezen woedebden udtrval van de kruideniersdoohter met een opgewekten ladh. Haar gezieht klaarde werkelijk heelemaal op. Zij was op haar numlmer gez'et; zij had de bons gekregen van een kruideniersdochter. zij had moeten hooren, dat zij geen manieren kende, asjeblief... asjeblief... Dat was een pdikante nieuwigheid! dat was een sensatie... en nieuwe sensaties hadlden haar altijd Ver- bazend in haar sdhik gehracht! Die streeMen haar ongedoofden levenslust. Zij. sprak. De Cattermole's vielen van de eene verbazing in de andere. Was dit werke lijk tante Christina met haar vlumscherpe tong en haar koele bijitende stem die zooveel kist af te breken en bijna nooit iets goeds, iets aandigs wist te vertellen? Zoo'n zicht timbre, zopveel wellwillendheid, zooveel goed- heid had men nog nooit uit den mond van dit onmogelijke hertogelijke type gehoord. ,,Je hebt vOlkomen gelijk", sprak ze tegen Arabella's ruig op den meest innemenden; toon dien men van een oude, lieve dame kan ver wachten. „Je hebt volikomen gelijk! Dit..." en ze maakte een gebaar naar haar lorgnette, „is een heel slechte gewoonte, zelfs voor komtizdctotdge, oude hertoginnen als ik ben kind, ik vraag je beleefd vergeving." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1