ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Steradent Arabella de Verschrikkelijke No. 9939 Feuilleton MAANDAG'17 JULI 1939 79® Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD TTTtljdieen schoon Kunstgebit ROOSEVELT VRAAGT EEN CREDIET VOOR EEN NIEUW LUCHTSCHIP. 6 P HMmowwi illI I I i I'UMnu'WWW rUMII^^illifc'lilil'li1 ;n'*nr wt-m MaMswwah»*#wx30«*«rtf5nisak«flq^'«aM*«awewEaeaBW«MHzaj5»Ma«™^^ TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnernenten voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI15N Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. I4LEINE ADVERTENTIEN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSGHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. PRINS BERNHARD NAAR EIMBURG. Prins Bernhard zal op 20 en 21 Juli a.s. een bezoek brengen aan eenige bedrijven en in- stellingen in Limburg. Het bezoek zal een informed karakter dragen. DE VEERING VAN DE TE VERWACHTEN BLIJDE GEBEURTENIS. Een nationale feestdag. Van den Minister van Binnenlandsche Zaken is een rondschrijven uitgegaan aan alle departementen en daaronder ressorteerende instellingen betreffende de viering van de te verwachten geboorte van een Koninklijken Prins of van een Koninklijke Prinses. Het schrijven luidt als volgt: In verband met de te verwachten heugelijke gebeurtenis in het Prinselijk gezin heb ik de eer u mede te deelen, dat de dag, volgende op dien van de geboorte van een Koninklijken Prins of van een Koninklijke Prinses, zal worden gevierd als een verjaardag van een der leden van het Koninklijk Huis, d.w.z., dat de dienst op dien dag na den morgendienst, als op Zondag wordt verricht. Op dien middag zullen derhalve alle rijks- diensten, -instellingen en -bedrijven gesloten zijn, voor zoover de dienst dit toelaat. Indien de dag, volgende op dien, waarop de geboorte heeft plants gevonden, een Zon dag mocht zijn, wordt de feestviermg verlegd naar den onmiddellijk volgenden Maandag. Terstond na het bekend worden van de geboorte, wordt van alle openbare gebouwen de nationals vlag uitgehangen. Deze vlag blijtft hangen gedurende den daarop velgenden dag. DE KABINET SORISIS. Vrijdag den dag, waarop het twee weken geleden was, sinds bekend werd, dat de Kabinetscrisis een feit was geworden, heeft Dr. Oolijn, in deze periode thans te tweeden male werkzaam als eventueel kabinetsforma- teur, een ongetwijfeld belangwekkende bespre- king gevoerd. Met zijn vijf demissionaire ambtgenooten, welke niet tot de R.K. Staatspartij behooren, had hij een vrij langdurig onderhoud op zijn departement. Later verscheen daar ook de heer Schouten, de voorzitter van den A. R. Tweede Kamerfraetie, die nog een tijd bij den eventueelen formateur bleef, nadat het zoo- even aangeduide demissionaire vijftal al- weer vertrokken was. Of dit er op wijst, dat thans de overweging is naar vervangen van het R. K. vierspan te streven, dan wel of de bespreking een andere bedoeling had, valt op het oogenblik buiten ons waamemingsgebied, meldt het Vad. Vrijdagmorgen confereerde Dr. Colijn met Baron de Vos van Steenwijk, voorzitter der Eerste Kamer. Dr. Colijn zet overleg voort. Zaterdagmorgen om 11 uur heeft de kabi- netsformateur Dr. H. Colijn op het departe ment van Algemeene Zaken 't Eerste Kamer- lid Prof. Dr. J. A. J. Barge ontvangen. De Leidsche hoogleeraar maakt sinds 21 Septem ber deel uit van het hoog college op het Binnenhof. Hij heeft er zich doen kennen als een uitstekend, zakelijk redenaar, naar wiens pittige, sierlijke betoogen men gaame luistert. Dr. Colijns bespreking met Prof. Barge kan er, volgens den parlementairen redacteur van het Handelsblad, op wijzen, dat de formateur zal trachten in het kabinet op te nemen enkele krachtige R.K. persoonlijkheden, wier werk- zaamheid zich tot nog toe niet op gepronon- ceerd politiek terrein heeft bewogen. Verder hoorden wij verluiden, dat de for mateur er naar streeft een kabinet samen te stellen, dat geen uitgesproken politiek karak ter draagt. Blijkens is het de bedoeling zich daarbij gedeeltelijk te baseeren op de vorige regeeringscombinatie. Zoo schijnt men het er terecht over eens te zijn, dat de zaak van Dr. Van Dijk als Minis ter van Defensie zoo omvangrijk is en zooveel routine vereischt, dat het in 's lands belang aanbeveling verdient, dat op dit gebied de regeerings continuiteit blijft bewaard. Wie van de andere demissionaire ministers zal worden aangezocht om tot de nieuwe formatie toe te treden, is op het oogenblik nog niet bekend. In ieder geval hoorden wij van ver- schiUende kanten den wensch uiten, dat het nieuwe ministerie duidelijk het accent zal verkrijgen van een zakenkabinet. De parlementairen redacteur van de N. R. Crt. meldt: De Kabinetsofrmateur heeft Zaterdagmid- dag te zijnen huize ontvangen Mr. H. H. A. Sluis, gedurende vele jaren procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden. De heer Sluis heeft zich tot nog toe weinig op politiek gebied bewogen en men neemt aan, dat hij in een te vormen Kabinet uit den aard der zaak in aanmerking zal komen voor den post van Minister van Justitie. Volgens de opvattingen in de Haagsche politieke kringen zou ook dit bezoek erop wijzen, dat de formateur de oplossing van de Kabinetscrisis zoekt in de richting van een niet zeer politiek getint zaken-Kabinet. Ook de medewerking van persoonlijkheden, welke door hun opvattingen verwant zijn met libe- ralen en vrijzinnig-democraten schijnt daarbij te worden nagestreefd. Het heeft de aandacht getrokken, dat ook nu nog roomsch-katholieke kringen a priori tegen de pogingen van Dr. Colijn zijn gekant. Toch neemt men aan, dat de formateur zal voortgaan ook roomsch-katholieke persoon lijkheden al hebben die zich tot nog toe wernig of niet met de politiek in engeren zin bezig gehouden -binnen den kring van zijn besprekingen te betrekken. Of en in hoe- verre hij erin zal slagen roomsch-katholiekan tot het te vormen Kabinet te doen toetreden, moet natuurlijk worden afgewacht. DR. COLIJN SPREEKT VOOR DE VEREENIGING CHRISTELIJK HOOGER ONDERWIJ S. Vrijdag heeft de Minister-President Dr. H. Colijn, de middagvergadering van de Ver- eeniging voor Christelijk Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amhem bijge- woond. De Minister werd ontvangen met een har- telijke ovatie en daama toegesproken door den voorzitter Ds. T. Ferwerda, die hem wel- kom heette als voorzitter van het college van directeuren der Vrije Universiteit. Hij sprak zijn vreugde uit, dat Dr. Colijn ondanks zijn drukke beslommeringen in verband met de kabinetscrisis, aanwezig kon zijn. „Het Gere- formeerde volk", aldus spr., „bidt God, dat hij Minister Colijn moge sterken bij het vol- brengen van de taak, welke hem op de schou- ders gelegd is". Onder applaus betrad Dr. Colijn hierop het spreekgestoelte. Het was on het randje, aldus ving Dr. Colijn aan, dat ik hier vanmiddag aanwezig kan zijn. Ik heb vanmorgen eerst afscheid moeten nemen vaneen onzer kinderen, die weer naar Indie vertrekt, en daarna werd ik in aan ra king gebjacht met een der belangrijkste din- gen van staat, hetgeen ook zijn werk mede- bracht. Spr. heeft tot den voorzitter dezer vergade- ring reeds gezegd, dat hij dit jaar wel geen vacantie zal kunnen nen\en. Daarom heb ik vanmiddag maar vacantie genomen om die door te brengen in mijn uitgebreide familie (applaus). Want waar kan men beter zijn dan in den schoot zijner familie Het is voor mij een verkwikking als ik gelegenheid heb een mid dag in uw midden door te brengen, hetgeen met een vacantie-middag gelijk mag worden gesteld. Zich tot mevr. Verdam richtend, herinnerde spreker er aan, dat hij zijn 70sten verjaardag zonder uiterlijk huldebetoon heeft willen vie- ren. Want als men 70 jaar wordt, dan is dat eigenlijk geen verdienste, maar genade, en dan is er reden tot groote dankbaarheid. En die dankbaarheid kan men het best tot uiting brengen in den huiselijken kring. Een uitzondering heeft spr. evenwel ge- maakt voor het werk van de vrouwen en meisjes van de V. U. Zij sloven zich in het geheele land af voor de Geref. Hoogeschool en haar wilde spr. niet teleurstellen. Daarom is hij vanmiddag naar Arnhem gekomen. Het vrouwen V. U.-plan 1937, dat aanvan- kelijk alleen was opgezet om gelden te ver- zamelen voor de nieuwe faculteit der medicijnen, is in genoemd jaar omgezet in de busjes-actie. Want men vond het jammer deze zoo geslaagde actie stop te zetten. Dat was noodig, omdat de V. U. de hulp der vrou wen niet kan missen. Spr. is bij zonder erkentelijk, dat een aantal van 25.608 spaarsters is bereikt. Dit is een aantal, waarvoor groote erkentelijkheid past. In de persoon van mevr. Verdam bracht spr. dank aan alle meisjes en vrouwen, niet na- mens zichzelf, maar namens de Vrije Univer siteit. De V. U. moet leven van de liefde van het Geref. volksdeel. In Engeland en Amerika schenlten millionnairs soms millioenen aan een universiteit. De V. U. moet het hebben van de kwartjes en de dubbeltjes, de centen en de halve centen van ons volk. Indien de V. U. een millioen gulden zou schenken en de kwartjes en dubbeltjes zouden verdwijnen, dan zou dat geen onverdeelde zegen zijn voor de V. U., want in die kwartjes en dubbeltjes spreekt zich uit de liefde voor het beginsel, waardoor de V. U. gedragen wordt. Spr. wekte de aanwezigen op den arbeid voor de V. U. onversaagd voort te zetten. Laten wij ons inspannen om 't erfgoed der vaderen niet alleen te bewaren, maar zoo mo- gelijk ook op hooger plan te brengen, aldus besloot Dr. Colijn zijn met applaus onder streepte rede. door dagelijkscho behandeling mot EEN VROOLLJKE LI EKDES ROMAN van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WITTE. 7) Vervolg. „Het is werkelijk een groot geluk, dat je bij ons ibenf en dus niet bij vreemden behoeft te werken," zeiden de nichten, telkens als ze PeITgy met een of ander onmogelijk karweitje kwaanen opknappen of haar kousen en ander verstelwerk brachten, waanmede ze bij de dienstiboden niet dorsten aan te kloppen. O ja, men was algemeen van gevoelen, dat Peglgy werkelijk heel dankibaar mocht zijn, dat haar de gelegenheid was geboden om van „De Sehuur haar eigen huis te maken, waarvoor ze tenslotte niets anders behoefde terug te geven, dan de enkele kleinigheden, die ieder meisje met genoegen op zich neemt. Het voorstel om Eric over miss Arabella Ames in te lachten was weer een van „die kleinigheden, die ieder meisje met genoegen zou doen een van de duizend-en-een opdrach- ten, die Peggy per week te vervullen kreeg. ,-Ik hoop, dat de /kamer en alles voor dat kind reeds in orde is," zuchtte mrs. Catter- mole. ,,Ja, tante Sybil, het is mummer tien naast het toremkamertje. Ze is erg zonnig en ziet er werkelijk aarddg uit. Ik heh er wat viooltjes in geizet..." Beryl keek even minachtend naar den ach- tergrond, alsof er eenig verband kon bestaan tusscben ,,het ontzettend kind" en een frisch tuiltje viooltjes. ,,Er is tegen de bedienden gezegd, dat ze niet de minste aandacht mogen schenken aan alles wat ze vraagt of doet,, indien ze hun betrekking wenschen te behouden?" ,,Ja, tante Sybil." „En zul je er voor zorgen dat ze op mijn Donderdagmiddagen steeds gevraagd wordt voor een autorit ik vind het alleen maar jammer, dat we er geen vliegtuig op na hou- den met een aviateur, die kans ziet een nood- landing te maken, izonder dat hijzelf tenmin- ste verongelukt." ,,Ja, tante." .,En zul je zorgen, dat ze nooit, indien het ook maar eenigszins vermeden ikan worden, ergens is, waar ik haar kan zien of hooren? En zul je..." Maar op dat oogenblik wierp Frederick, de tweede lakei, de groote witte deur open. Met een stem die even droog was als zijn houten gezicht, kondigde hij aan: ,,Miss Ames!" De verzamelde familie dacht verschrikt: „Nu gaat het gabeuren Toen stormde in dien aristocratischen salon met zijn Chippendale en Sheratonmeubels, zijn heerlrjk bleeke gobelins, 22ijn onschatbare col- lectie Chineesch en alles wat ouderdom en adeldom verried, verfijning en waardigheid, rust en vrede, in een meer dan opzichtig toi let, de stralende jonge gestalte van ,,bet ont- zettende kind". HOOFDSTUK TV. Arabella is er. Arabella zou geen vrouw geweest zijn, in dien ze vrij was gebleven van de eeuwige wet, dat elke verandering van milieu een verande- ring van garderobe meebrengt. iSinds ze zich op dien fatalen avond gewon- nen had gegeven, had ze elk vrij oogenblik benut om zich een voorraad kleeren aan te sohaffen, die de Ames' in overeenstemming achtten met den rang van ,,De Sohuur". Haar /keuize was echter niet al te verstan- dig geweest. Neen, ze was werkelijk niet te best uitgevallen. Arabella was van de grondgedachte uitge gaan om uit alles wat de voornaamste mode- platen aangaven, het meest sprekende te Ingez. Med. wwijiumnnjiiiii. in. 1 kiezen. Ze wilde werkelijk tot in de kleinig heden bij de amderen gunstig afstaken. Daar het seizoen toevallig naar heldere kleuren neeg, had Arabella zich hardnekkig bepaald tot de meest he lie tinten, die men maar in den regenboog kan vinden: karmijn- rood, pauwblauw, kanariegeel enzoovoort. Haar mantel en haar roll waren van het meest scheile geel, dat ze had kunnen vinden, met kraag en manchetten-van iets dieper timt. Onder haar mantel k/wam een satijnen blouse van dezelfde tint te voorsehijn, die overigens perfect gesneden was om miss Ames' melk- witten prachtig gevulden hals. Want Ara bella had zich alweer laten verleiden door haar zucht om toch vooral niet achter te blij- ven bij de mode. Toen deze dan ook een „puntje" voorschreef, had zij het noodig ge- oordeeld om haar hals zooveel vrij te laten, dat de Cattermole's het meer dan geschikt zouden hebben gevonden voor een avondtoi- let. Waar ze van den anderen kant iets meer „ruimte" had moeten laten, zat ze in haar kleeren geperst. In alles had Arabella de maat vergeten, de maat die orde en rust wbet te scheppen. Bij elken pas rinkelde alles wat hals, pol- sen en ooren te dragen hadden gekregen. Onder haar rok droeg ze citroengele kou sen, van het soort, dat eerst erg royaal met zijde beginnen, maar dan, bij wijze van zuinig- heidsmaatregel als katoen eindigen en aldus het dubbel voordeel hebben van duurzaam en chique te zijn of althans te schijnen. Ik kan geen woorden .vinden voor den veder- bos op haar hoed. Ik voeg me dus bij de fami lie Cattermole, die niets beters wist te doen, dan er stom verbaasd op te blijven staren. Arabella goot later zelf haar indruk in de volgende woorden: „Ze zaten daar allemaal, als door den blik- sem getroffen." Mrs. Cattermole beperkte zich tot haar meest vluchtigen en kouden glimlach, toen ze zich traag van haar sofa verhief en haar bleeke fijne hand reikte aan dit brok schate- rend leven. ,,/Hoe maakt u het, miss Ames?" NIEUW LUGHTDOELGESCHUT. Havas meldt uit Londen: De „,Star" be- ricbt op sensationeele wijze onthullingen te kunnen doen over een nieuw, geheim lucht- doelgeschut van Engeland. Het kaliber van dit kanon is 3,7 duim. De stukken zijn ingedeeld in batterijen van vier kanonnen en volgen, electrisch geleid, het bewegende doel. Een batterij van vier stukken kan vijftig granaten van 6 pond per minuut afvuren tot een hoogte van 7 mijl. Elke granaat, die bin nen een straal van 50 meter van het doel ontploft, vernielt het vliegtuig. Tijdens oefe- ningen zou een granaat welke op een afstand van 1000 meter van een vliegtuig ontplofte, dit omlaag hebben gebracbt. Roosevelt, die blijkbaar teruggekomen is op het twee maanden geleden door hem genomen besluit, geen luchtschip voor de marine meer te bouwen, heeft Donderdag het congres ge vraagd om een erediet van 300.000 millioen dollar en om machtiging tot het plaatsen van contracten tot een totaal bedrag van 1.700.000 dollar voor den bouw van een nieuw lucht schip. TWEE OCEAANVLUCHTEN. De Yankee Clipper heegft thans de eerste uit- en thuisreis van de Ver. Staten naar Engeland met passagiers volbracht. Het vlieg tuig, dat de Noordelijke route heeft gevolgd, is Donderdagavond om 11 uur 19 G.T. te Port Washington aangekomen met 18 passagiers. Op het vliegkamp Felixtowe is Vrijdagoch- tend om 6.15 G. T. een Amerikaansch bom- bardementsvliegtuig, bestemd voor de Engel- sche luchtmacht, aangekomen. Het is een vliegboot van 15 ton, de eerste van een reeks, welke op eigen kracht den Oceaan is overge- stoken. De reis van Newfoundland naar Felixstowe (benoorden Harwich) heeft 15 uur en een kwartier geduurd. JAPANNEEZEN PROTESTEEREN TEGEN HUEPVERLEENING DOOR BRITTEN. Uit Tientsin wordt gemeld, dat een Britsch stoomschip zich Maandag zou hebben gemengd in de Japansche inspectie van de scheepvaart op de Pai-rivier, toen het twee Chineezen op- pikte, die van een geheimzinnige jonk waren gedoken, toen Japansche ambtenaren deze jonk naderden. Het verluidt, dat de Japanneezen bij de plaatselijke Britsche diplomatieke ambtena ren krachtig zullen protesteeren, daar gezien is, dat de zeelieden de Chineezen bij hun ont- snapping hebben geholpen. De anti-Britsche stemming te Tientsin is toegenomen. 2000 employe's van den spoor- weg van Peiping naar Sjanghaikwan hebben vergaderd en een anti-Britsche organisatie opgericht. Uit Kaifeng wordt gemeld, dat het vertrek van Britsche onderdanen uit de provincie Honan slechts een kwestie van tijd is. Vol gens dit bericht zouden de Chineesche stu- denten, de Britsche scholen en het personeel en de patienten van Britsche ziekenhuizen de:-,e provincie hebben verla.ten. DE GERUOHTEN OVER ZI ID-TIROL. De Giornala d'ltalia antwoordt de Temps op de volgende drie punten, welke laatstgenoemd blad in een artikel besproken had. 1. De overbrenging der Duitsche bevol- king uit Zuid-Tirol naar Duitschland. Het be- treft hier, volgens het Italiaansche orgaan. geen gedwongen uitzetting, maar een door bederft het beste humeur! Maar de zwaarste hoofdpijn verdwijnt binnen een kwar tier met 'n "AKKERTJE", dat de nieuwste menging bevat tegen hoofd- en zenuwpijn. Vlugge, zekere werking bij alle pijnen, dat is't geheim der "AKKERTJES", die door geen enkele imitatie wor den geevenaard, noch in hun bijzondere samenstel- jling, noch in hun gemakke- lijk in te nemen ronden vorm. Op elk "AKKERTJE" staat 't "AKKER"-merk: Uwgarantie! AKKERTJES tegen pijnen, nare dagen, koorts, kou. Doos 13 stuks - 12 stuivers 2 stuks - 2 stuivers. (Ingez. Med.) beide regeeringen georganiseerde uittocht, welke rekening houdt met den nationalen wensch der betrokkenen en bestemd is, om den vrede en de solidariteit tusschen Italie en Duitschland aan den Brenner voor alttjd te bevestigen. 2. De in Zuid-Tirol tegen de vreemdelin- gen genomen maatregelen. Er is niets van waar, dat Italie den vreemdelingen de bewe- ging van Duitsche troepen zou willen "verber- gen, en evenmin, dat de haven van Triest aan Duitschland zou worden afgestaan, alsmede dat van Triest Duitsche soldaten naar Libye zouden vertrekken. De beide asmogendheden leven hecht naast elkander, gereed voor elke actie en voor elke eventualiteit. 3. Het vertrek van Grandi als ambassa- deur te Londen. De buitenlandsche politiek van Italie is gebaseerd op handejingen en niet op menschen. De wijziging van ambassadeur in Londen beteekent niet een wijziging der Italiaansche politiek tegenover Engeland. Het is Engeland, dat sinds 1935 zijn politiek jegens Italie heeft gewijzigd en hieruit zal Italie op het juiste oogenblik de noodige gevolgen trek- ken, teneinde zijn recht te verdedigen en met zijn betrouwbare vrienden zijn weg te bewan- delen, wat er ook gebeure. 'Havas ziet in deze laatste passage een be- vestiging van zekere geruchten, dat Italie weldra zal overgaan tot opzegging van de overeenkomst met Engeland van 1938. JAPAN'S MOEII.I.TKHEDEN IN NOORD-CHINA. Japan ziet zich, schrijft de N. R. Crt., in Noord-China voor enorme moeilijkheden ge- plaatst en wanhopig en eenigszins blind zoekt het naar de oorzaak daarvan, aldus de cor respondent van de Times te Peking. De ein- idelooze strijd om de provincie Sjansi gaat voort. Chineesche guerillabenden blijven een bedreiging vormen, waardoor de effectieven van de Japansche troepen langzaam maar gestadig verminderen. Het plan om dezen zomer het midden van de provincie Hopei te ,,Best, dank u' antwoordde miss Ames met zoo n krachtige stem, dat de geslepen kristal- len schijfjes aan de prachtige oude candelabre die in het midden van het plafond afhing, ver- ontwaardigd begonnen te beven. Hierin werden ze onmiddellijk bijgestaan door de nijdige schoothondjes, die hun venij- nige kopjes op verschillende punten van onder mrs. Cattermole's kanten shawl te voorsehijn staken en een oorverdoovend gekef inzetten. „0!" riep Arabella verschrikt uit. „Wat zijn jullie voor scharminkels Honden of betoover- de chrysanten. Ze zullen me toch niet aanvlie- gen, is het wel?" Dezelfde vraag had met evenveel recht ge steld kunnen worden ten opzichte van mrs. Cattermole's drie andere kinderen, die hun zes oogen half ongeloovig hidden gevestigd op de mosterdgele verschijninig. Zij hadden alien iets gemompeld wat een begroeting moest vehbeelden. Gedukkig redde de bescheiden zachte stem uit den achtergrond de meer dan gevaariijke situatie, door te vragen: „Zal ik nu om theen bellen, tante Sybil?" 'Ja. Peg&,y mompelde de afstammelinge van lady Sybil, met een gezicht, alsof het haar alles eender geweest was of men thee of cog nac of warmen wijn had willen brengen. Mrs. Cattermole dronk erg dorstig, maar er kwain geen stukje eten over haar lippen. Met stij/gende verbazing volgde ze den berg warme cake, brood en boter. Madeira cake, jams en weer brood en iboter, die Arabella met haar prachtige tanden zat te verslinden. Inderdaad mr. Ames had gelijk gehad, toen hij beweerde, dat Arabella nog al wat aan kon. ,,Als iemand zich niet erg op zijn gemak voelt en wat last van zenuwen begint te krij- gen, helpt niks zoo goed om hem weer te kalmeeren, als een flink stultje eten en een behoorlijk kopje ster/ke thee", zei Arabella ondertusschen teg'en zichzelf en ze goot met een royaal gebaar haar vijfde kop naar Ibin- nen. Het valt inderdaad niet te ontkennen, dat ze zich werkelijk niet op haar gemak voelde, ondanks haar moedig voomemen, dat ize zich door dat stel verwaande harken niet van d/'r stuk zou laten brengen. Maar het is nu eenmaal veel gemakkelijker am vanuit je kaaner die draken van „De Sehuur" te becri- tiseeren, als ze op een behoorlijken afstand in een rijtuig voorbijkomen, dan diezelfde dames te antwoorden op al de gekke vragen die ize stellen, terwijl ze ongegeneerd op die kostelij/ke stoelen zitten en je zelf niet weet, hoe je je houden zult. En tocix, wat was er dan eigenlijk aan die kinderen? Niet een van haar kon aanspraak maken op een beetje fatsoen- lijk gezicht. En dan al dat pinhaar, zoo dun als wol en zoo stijf als vlas. Don mocht zij er altijd nog zijn met haar overvloed van goud- blond haar. En wat hadden die mormels zich allemaal toegetakeld! Niet een die nou eens naar haar stand gekleed ging. Je kon niet eens zeggen, dat het slordig zat... neen, dat waren nou compleet modderkleuren, dat zou een ander afdragertjes noemen, goed om des morgens stof af te nemen in den winkel. En die eene had me waarempel een doodgewone golfjurk aan op het theeuur in plaats van eens goed voor den dag te komen in een heerlijk rose of resedajaponnetje met die leuke opleg- sels die je tegenwoordig overal op de mode- platen zag. Arabella had in zoo'n toffe hewe- ging als ,,De Sehuur" blijkibaar een heele mo- deshow verwacht. Ze had verwacht dat die jonge dames haar het een en ander zouden kunnen leeren, hoe je je eigenlijk in dergelijke kringen moest kleeden, maar hemel ze moch- ten hij haar wel eens een lesje komen nemen. Werkelijk indien er iemand een paar aanwij- zingen noodig had, dan was het in ieder geval niet Arabella vond miss Ames. Terwijl ze met deze overwegingen de ellendige pauze vulde, die er sinds het laatste: ,,nee, miss Ames", op een vraag van Arabella betreffende den rijk- dom der appelboomen in den tuin was gege ven en die alleen onderbroken werd door het krachtige vermalen van Arabella's tanden van een reusaohtigen Weenschen macaron, ging de deur weer open voor een van de bedienden der Cattermoles. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1