ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH VLAANDEREN Arabella de Verschrikkelijke No. 9938 fn VRIJDAG 14 JULI 1939 79® Jaargang Binnenland Feuilleton J^ux ^Toilet SHeefj EERSTE BLAD VRAAGT UW AANDACHT VOOR EEN INTERESSANTE PRIJSVRAAG LUX TOILET ZEEP TEGEN VERMOEIDE HUID <wi»ifa*wtNeiw ^«r»«MM]raR^43i30C£-^}ei2»BnaaB NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Btj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirnia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENXIeN Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENXIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIX BLAD VERSCHIJNX IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DR. COLLJN. OFNIEUW KABINEXSFORMAXEUR. De regeeringspersdienst meldde gisteren: Mir. Dr. D. A. P. N. Koolen heeft aan H. M. de Koningin verzocht van de opdracht tot vorming van een kabinet te mogen wor den ontbeven. Donderdagmorgen heeft (Hare Majesteit Dr. Colijn ontvangen en hem andermaal op dracht gegeven tot vorming van een kabinet. Dr. Colijn heeft verzocht ook deze nieuwe opdracht in beraad te mogen houden. DE KONINGIN ONXVANGX EVANGELINE BOOXH. De Koningin heeft Woensdagmiddag te vijf uur ten paleize Noordeinde in Den Haag Generale Evangeline Booth ontvangen in ver- band met haar aftreden als commandante van het Leger des Heils. EVANGELINE BOOTH NEEMT AFSCHELD VAN ONS LAND. Ter gelegenheid van het afscheidsbezoek van generaal Elvangeline Booth aan ons land was Woensdagavond in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage een bijeenkomst van het Leger des Heils ge- organiseerd. De zaal was tot de laatste plaats bezet en op het podimn hadden zich het koor en de muziek van het Leger des Heils opgesteld, waarvoor de genoodigden zich neerzetten. Onder hen bevonden zich o.m Minister Patijn, de Oommissaris der Koningin Jhr Mr. Dr. H. A. van Kamebeek, E. H. Juckema van Burmania baron Rengersi yvan Wairmenhui- zen, dd. grootmeester van het huis van H. K. H. Prinses Juliana en vele anderen. R. K. YVERKLIEDENVERBOND BESLI IT IN BEGINSEL TOT STIOHTING VAN EEN RU ST-V AOA NTIE -OORD In de Woensdag te Utrecht voortgezette vergadering van het R K. Werkliedenverbond kwam in bespreking het rapport van de com- missie, welke het vraagstuk der vacantie- en herstellings- of rustoorden voor de katholieke arbeidersbeweging had bestudeerd. In beginsel werd besloten tot het in het leven roepen van een stichting tot oprichting en exploitatie van vacantie- en rustoorden der Katholieke arbeidersbeweging, alsmede tot oprichting van een rustoordvereeniging der Katholieke arbeidersbeweging. Voorts werd besloten, indien de vakbondsvergadering be- slist de benoodigde gelden beschikbaar te stel- len, tot oprichting van een vacantie- tevens rustoord op het terrein Drakenburg nabij Baam-Hilversum en den daarvoor benoodigden grond af te staan. DE VEEVOEDERDISTRIBUTLE EN HET MAJLERLIBEDRIJF. De algemeene Nederlandsche molenaars- bond heeft den Minister van Oeconomische Zaken verzocht, de Vestigingswet-kleinbedrijf toe te passen op de distributie van veevoeder en op het malerijbedrijf. De nationale cooperatieve raad heeft thans in een adres aan den Minister te kennen gegeven, dat het motief, op grond waarvan de Vestigingswet kleinbedrijf op ander gebied van toepassing is verklaard, ten aanzien van de distributie en productie van veevoeder- artikelen niet of slechts in zeer geringe mate geldt. Adressant is ervan overtuigd, dat een eventueele toepassing van de wet op dit ge bied een ongunstigen invloed zou moeten uit- oefenen op de ontwikkeling van die organisa- ties, die zoowel in het algemeen belang als ten opzichte van haar afnemers een zegen- rijke taak hebben vervuld en naar geboopt EEN VROOLIJKE IIEFDESROMAN van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WTTTE. 6) Vervolg. Beryl Cattermole, groot, mager en met een modemen bril op haar spitsen neu-s, was de verstandigste van de familie. Wat- zij niet wist over oude Fransche litteratuur was dan ook niet noemeniswaardig. Natuurlijk zou Am ber, de tweede, je onmiddellijk verteld hebben dat heel die beweging geen knip voor je neus waard was, maar dat kwam wellicht omdat Amber alleen maar om sport gaf. A1 de tak- ken van sport, die zij beoefende, hadden haar hudd ruw gemaakt, haar handen en voeten buitenmate ontwikkeld, haar stem een hard en ruw timbre gegesven en haar kileeren ten nadeele be'invload. Ze moohten dan al prac- tisdh zijn, Amber had nooit het vraagstuk be studeerd en weten op te lossen om tegelijker- tijd sportief en gracieus te zijn, wat heel wat meisjes uit haar stand zoo prachtig weten te harmonieeren. Ik kan u werkelijk met geen mogelijkheid duidelijk maken hoe plomp en massaal haar sohoenen wel leken en wat voor venschrikkelijk effect haar dikke enkels in haar ruwe wollen kous-en altijd hadden en toch, ondanks dit alles, maakte ze op ieder- een den indruk van wat ze inderdaad was: een lady... Het zou nog drie jaren duren voor- dat Amber Cattermole dienst zou nemen in het lepfr, om daar geheel gevormd te worden tot ,,eifn vrouw", een stervige, goedhartdge en uiterst practische en nuttige vrouw, dat kan ik u wel verzekeren. Momenteel was ze ech- ter even weinig aantrekkelijk als Beryl. Beide meisjes hadden slechts dit gemeen, dat ze mag worden ook in de toekorhst zullen ver- vullen en die allerminst behoefte eraan hebben, dat de Vestigingswet kleinbedrijf op dit gebied wordt toegepast. Met nadruk adviseert adressant, het verzoek van den Algemeenen Nederlandschen Molenaarsbond niet in te willigen. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MHXDENSTANDSBOND IN 1938. Verschenen is het jaarverslag van den secretaris van den Kon. Ned. Middenstands- bond over het jaar 1938, waaraan het vol- gende is ontleend: De heer L. de Groot, secretaris over het verslagjaar (thans bondsvoorzitter) herin- nert aan de weinig gunstige vooruitzichten, economised! zoowel als organisatorisch, in den aanvang van het jaar 1938. Thans wordt met voldoening geconstateerd dat door ingrijpende maatregelen niet alleen het evenwicht tusschen inkomsten en uit- gaven hersteld werd, doch bovendien een ge- zonden grondslag voor verderen uitbouw van den K.N.M.B. verzekerd werd. Het jaar 1938 gaf in den bond een geleide- lijke opleving te zien. De economische vooruitzichten van het middenstandsbedrijf zijn hier en daar wel iets, maar toch nog niet noemenswaard verbeterd; de druk van de nog immer onzekere intema- tionale verhoudingen doet zich alom gevoelen. De winkelbedrijven lijden onder verminderden kooplust en weinig verbetefde koopkracht, de ambachtsnijveren zien reikhalzend uit naar stijging van aantal en bedrag der nog schaar- sche opdrachten, de dienstverleeningsbedrij- ven gevoelen zich niet minder in een gebied van windstilte. Ondanks alles mogen wij den moed niet verliezen. Het contact met de verschillende departe- menten wordt van groote beteekenis genoemd. Immers door persoonlijke bespreking met de betrokken hoofdambtenaren kan dikwijls spoe- dig gunstig resultaat worden bereikt. Onder den titel: „wetgeving" wordt stil- gestaan bij versehillende wetstoepassingen, waarvan om. genoemd wordt de Vestigings wet kleind>edrijf, waarvan wordt gezegd: Het jaar 1938 zal voor den middenstand zeker bekend staan als het jaar, waarin door de regeering met krachtige hand de Vestigingswet kleinbedrijf werd uitgevoerd. Niemand heeft gedacht, dat het departement van Economische Zaken met zulk een groote snelheid de wet tot leven zou brengen. Met man en macht heeft de gfdeeling middenstand van het departement aan de voorbereiding van tijdelijke vestigingsverboden en alge meene maatregelen van bestuur gewerkt, als mede aan de controle op de naleving en toe passing der wet. Meer dan tien branches zijn thans in de working der wet begrepen en voor andere is de voorbereiding ver gevorderd. Dit is een ommekeer in de houding van de overheid t.a.v. den middenstand, een veran- dering ten goede. Tevens is na een jaar wel gebleken, dat een technische herziening van deze wet noodzakelijk is. CHR. MIDDENSTANDSBOND. Dinsdagarvond heeft de christelijke midden- standsbond te Utrecht zijn huishoudelijke jaarlijksche vergadering gehouden. De voor- zitter, de heer W. G. Scheeres uit Den Haag, verwelkomde den nieuwen directeur, mr. J. van Andel, maakte met dankbaarheid melding van de toetreddng van meer christelijke vak- bonden en van het feit, dat de groote finan- cieele achterstand is ingehaald, waarvoor hij dank bracht aan den penningmeester en de commissie-'Booster-van MuiswinkebWierenga, De onderwijscentrale van den christelijken middenstandsbond heeft zeer veel werk ver- richt. In het bestuur werd de heer A. Bos te Rot- Laat deze gunstige gelegenheid niet voorbijgaan! Lux Toilet Zeep, de moderne schoonheidszeep, speciaal bereid voor de verzorging van het gelaat, geeft U kans op een fraai horloge. Al wat U te doen heeft is het volgende: Beschrijf in hoogstens 30 woorden Uw ervaring over Lux Toilet Zeep voor de verzorging van het gelaat. Frankeer Uw inzending als brief en vermeld duidelijk Uw naam en adres. Adresseer aan: Lux Toilet Zeep prijsvraag, postbus No. 7, Rotterdam en voeg bij Uw inzending drie buitenomslagen van Lux Toilet Zeep. U kan zo vaak inzenden als U wil, indien U bij elke inzending 3 omslagen voegt. Op de gitslag is geen beroep mogelijk en briefwisseling hierover kan niet worden gevoerd. Alle inzen- dingen worden ons eigendom en kunnen door ons naar goeddunken worden gebruikt. UTS.I7S-0250' Louden langs alle kanten haatten. Men had ze werkelijk moeten dwingen om naar de stad te gaan, teneinde te worden „voorge- steld"' aan het hof. Ze hadden zich van de eene vervelende partij naar de andere laten sleuren, ze waren op diners en bals geweest en hadden bun intrede gedaan in de vermaar- de .society" van Henley en Ascot. Ze hadden niet het min'ste succes gehad en ze wisten het maar al te goed. Het derde juweel der Cattermoles was vijf- tien en droeg nog een vlechtje. Pearl was eigenlijk de eenige, die nog iets goeds beloof- de. Ze zat nog op de schoolbanken en nam van beide oudere zusters de slechte kwahtei- ten over. Met het hoogihartig gebaar van een Beryl zei ze alitijld, „dat het er niets op aan kwam, hoe een bakvisch er uitzag, als ze maar kans zag om pret te hebben". Met dit inderdaad nog erg onschuldige excuus veroor- loofde ze zich dezelfde ,,sportieve" gewoonten van Amber. Het was een enfant terrible". Ze was dol op ruizie en herrie maken en zat zich gaiwoon te verkneukelen in het vooruit- zidbit op de talilooze scenes, die ,,dat jong van den kruidenier" zou verwekken. Ze zat op een tabouretje met haar lange beenen voor zich uitgestnekt. In deze eenigszins uitdagende houding wachtte ze op de dingen die komen zouden. ,,Zeg, jongens", riep ze ineens tot eeuwige ontsteltenis van haar adellijke mama, weten juliie dat ,,het ontzettend kind" binnen tien minuten haar luidrudhtige entree zal maken Ik kan het nooit gelooven, voordat ik het miet mijn eigen oogen geizien zal hehlben. Moe- der! Heh je werkelijk eenig idee, wat er alle- maal gebeuren gaat, terwijl zij bij ons is. Ik zie haar direct al binnenstormen. En wat zul len onze kennissen er wel van zeggen? Een van de twee. Ze blijven voorgoed weg, of ze komen met duiizenden tegelijk om dit natuur- wonder te bezichtigen. Wat denk jij ervan, moeder ,,Ik denk niets en ik wil ook niet denken, Het kan me allemaal niets sohelen", zei lady Sybil, terwijl ze met een loam gebaar een kanten zakdoekje naar haar keurige wenk- j brauiwen bracfhit, dat heel even geparfumeerd was met Old Cottage, de eenige parfum, die mrs. Oattermole in haar gedistingeerde om- geving duldde. Op denzelfden ge'irriteerden toon ging ze verder. „Wat er ook gebeuren moge, terwijl dit on- mogelijk creatuur in mijn woning verblijft, gaat mij niets aan. Dat is je vaders afdeeling. Hij heeft ons er toe gediwongen en indien ik een zenuavtoeval krijg en de dokter me een langdurige rustikuur voorschrijft ergens in een dure badplaats..." i ,,0, moessie, dat zou werkelijk een laag- heid zijn, om er zoo lafhartig tusschen uit te trekken en ons met dat schepsel alleen op te knappen", zei Amber. ,,Je bent tegenover ons wel degelijk verplicht om het spel tot het einde toe door te zetten. Ik stel voor, dat je zoo spoesdig mogelijk probeert om dat kind op de een of andere wijize aan den man te helpen, zeifs al zou je er iemand voor moeten chloro- formeeren. Daama sluit je hem op in de slaapkamer van den butler, waar je hem zoo lang op water en brood zet, tot hij al zijn veerkracht heeft verloren en zidh ten slotte geiwonnen geef.t en haar neemf zooals ze is. Want, naar wat vader heeft verteld, zullen we dat jong niet eerder kwijt raken, voordat die onmogelijkheid heeft plaats gevonden." ,,Dan zullen we haar nooit kwijt raken", zei Beryl Cattermole beslist, terwijl ze heel tragisch haar oogen ten hem el sloeg. ,,Ik vraag je, wie van de jongelui, die wij kennen, en die gewoon zijn onzen salion te bezoeken, zou het niet als een onvergeeflijke beleediging besehouwen, in'dien wij hem langer dan tien minuten alleen lieten met Arabella Ames?" „Ben je wijs! Niet zoo somber, alsjeblieft", kiwam Amber er kordaat weer tusschen. ,,Dat zal ze vlug genoeg in de smiezen hebben." Amber, je vocabulaire riekt weer ontzet tend naar voetbalmatcheaklaagde lady Sybil. ,,Als ze na drie weken in de gaten heeft, dat iedere jonge man, met een verpletterend terdam herkozen. In de vaeature-Hardenbol werdi gekozen de heer F. Geerling te 's-Gra- venhage, in de vacature-dr. Joh. H. Scheurer te Amersfoort werd gekozen de heer B. Mel- link te Zwolle, in de vacature-F. J. G. Furda te Groningen de heer D. Ekens te Groningen. Met hijna algemeene stemmen werd aange- nomen het voorstel van het district Drenthe om een christelijken middenstandsjongeren- bond op te richten. Woensdagmorgen is het congres van den bond begonnen. De voorzitter, de heer W. G. Scheeres, betoogde, dat dankbaar erkent dient te worden, dat de regeering door de vesti gingswet-kleinbedrijf de beunhazerij op lange- ren termijn wettelijk gebreideld heeft; doch het grootbedrijf overwoekert het kleinbedrijf en onttrekt in steeds voortgaande horizontale richting de levenssappen aan den kleinen nijveren burger en handelsman. Spr. bracht hulde aan dr. E. J. Tobi voor d'iens verweer- schrift over deze materie. Onze organisatie aldus spr. wil de uitwassen van het groot bedrijf in den detailhandel contra het klein bedrijf en de onbaperkte vrijheid van concur- rentie in hun funeste werking tegengaan en roept daartoe de hulp van de overheid in. Zij voert deze actie op grond van haar christelijk- sociale leVensbeschouwing en daardoor reeds vraagt zij niets, dat oeconomisch onverdedig- baar is, aldus spr. Wij bepleiten geen middenstandscrisis- bureaux, zoo vervolgde hij, doch wel analoog aan de landbouwcrisismaatregelen verdere mid'denstandscrisismaatregelen, want de ge- waardeerde incidenteele hulp door middel van het middenstandscrediet, de borgstellingsfond- sen en straks wellicht nog werktuigenfondsen zijn niet voldoende. Na dit openingswoord hield prof. mr. P. Lieftinck, hoogleeraar te Rotterdam, een referaat over: Actueele middenstandsvragen. DE BUIGINGS-N GEHANDHAAFD. De Haagschen correspndent van het Han- delsblad schrijft: Woensdag zijn vier staatsbladen, de no.'s 365, 366, 367 en 368, verschenen, waarin op- genomen de Koninklijke Besluiten betreffende de reeds aangekonddgde wijzigingen in de spel ling. Deze K.B.'s zullen 1 September a.s. van kraeht worden. Zij betreffend de schrijfwijze van de Nederlandsche taal bij het eindexamen der gymnasia, het examen, vermeld in art. 12 der Hooger-Onderwijswet, de eindexamens van de openfoare en aangewezen bijz. hoogere burgerscholen B en de examens ter verkrij- ging van de akte van bekwaamheid als onder- wijzer en als hoofdonderwijzer, voorts bij de eindexamens der openbare en aangewezen bijz. H.B.S.'en A, bij de staatsexamens H.BjS.'en A en B, terwijl laatstgenoemd K.B. regelt de wijziging van het leerplan voor de gymnasia en dat voor de openbare H.B.S.'en A en B. Deze nieuwe spellingsbesluiten houden het volgende in: Bij het schriftelrjk werk wordt gevolgd de schrijfwijze volgens De Vries en Te Winkel, evenwel met inachtneming van het onder- staande 1. De e wordt in open lettergrepen niet verdubbeld. De ee blijft echter aan het einde van een woord, alsmede in afleidingen en samenstellingen van woorden op ee. Als samenstellingen van woorden op ee worden ook beschouwd samenstellingen, waarvan het eerste lid, op een ee-klank uitgaande, niet of niet meer als afzonderlijk woord voorkomt; 2. de o wordt in open lettergrepen niet ver dubbeld. De oo blijft echter voor ch in de woorden: gooohelen, goochem, loochenen, als mede in hun afleidingen en samenstellingen 3. sch wordt alleen daar geschreven, waar de ch gesproken wordt. De ch blijft ecbter in het achtervoegsel isch; 4. De verbuigingsuitgangen e en en van dedain op haar neerziet, zal ze de set spoedig genoeg gewionnen geven..." „De wat, Amber?" vroeg lady Sybil. ,,0, ma, ze (heeft het (VoetbaliveLd voor de tennisbaan verwisselt om u een genoegen te doen," flapte Pearl er uit. ,,En dan zien iwe haar met haar staart tus schen haar beenen...'" „A-m-b-e-r!*' smeekte lady Sybil. naar haar onuitstaanharen vader terug- keeren. Maar tusschen twee haakjes, weet Eric eigenlijk fwel iets van die ellendige over- eenkomst af?" „Ik heb hem verteld, diat we een onmoge- lijk kinld in huis zouden moeten opnemen, dat zich de brutalitedt had veroorloofd om zich in onze kringen te dringen, als een soort af- betaling van een eeresehuld, die je vader had weten aan te gaan, maar...'" „Ik ben er -zeker van, dat hij zich geen voorsteiling kan maken, wat het werkelijk voor ons beteekent," stelde Beryl wederom dramatisch vas-t. ,,Vindit u niet dat wij hem maar ineens alles moeten schrijven en hem tevens moeten rwaarschiuwen buiten sohot te blijven? U weet hoe vreeselijk moeilijk Eric altijd is voor onze vrouwelijke kennissen. U heeft laatst zelf nog ondervonden, hoe ellen- dig kieskeurig Eric den laatsten tijd is ge- worden en hoe hij het durft te bestaan om met den volgenden trein weer naar zijn regi ment terug te keeren, indien de bewuste jongedame niet in alle opizich'ten aan zijn pre- ciese eisqhen voldoet. (Zoo gedistingeerd of aardiig kunnen ize niet zijn, of onze arbiter elegantium" heeft er iets op aan te menken. Als een ander jongmensch een meisje al ver- bazend 1-euk vindt, is Eric noig van oordeel, dat ze toch niet geheel voldoet aan zijn ex- quisen smaak. Ik heb nog nooit iemand ge- zien, die izoo -difficile was. Het is werkelijk absurd. Ik weet toavallig, dat hij s-poedig overkomt, om vader te polsen over een ver- ■hooging van -zijn toel-age. iStel je voor hoe woedend hij -zou -zijn, indien wij hem ook maar een avond het gezels-chap van het ,,ontzet- tende kind" opdrongen. „schele hoofdpijn" maken be- hoorlijk werken onmogelijk I Neem een "AKKERTJE even liggen. Daarna weer frisch. het lidwoord een, van geen en van de bijvoeg- lijk gebruikte bezettelijke voomaamwoorden mijn, uw, zijn, hun, haar, mogen worden weg- gelaten, behalve in staande uitdrukkingen als Hare Hoogheid, te zijnen huize en in hijzon- dere taal en bijzonderen stijl; 5a. de schrijfwijze der namen van publiek- rechtelijke lichamen blijft onveranderd, zoo- lang niet langs wettelijken weg tot verande- ring is besloten. De regels 1 tot 3 worden der- halve op deze namen niet toegepast; b. op aardrijkskundige namen, die geen aanduiding zijn van een publiekrechtelijk lichaam, mogen de regels 1 tot 3 worden toe gepast; dit geldt ook evenwel met over- eenkomstige toepassing van het onder c be- paalde voor de bijvoeglijke naamwoorden, al of niet van een aardrjkskundigen naam afgeleid, die als afzonderlijk woord deel uit- maken van zoodanige aardrijkskundige namen e. in woorden die van aardrijkskundige namen zijn afgeleid en geen deel mtmaken van een aardrijkskundigen naam, volgt het achtervoegsel de regels 1 tot 3. Het grond- woord of het gedeelte daarvan, dat in de af- leiding voorkomt, behoudt den vorm, dien het volgens het onder a en b bepaalde heeft, even wel met dien verstande, dat de regels 1 tot 3 worden toegepast op den klinker van de let- tergreep, die onmiddellijk aan het achtervoeg sel voorafgaat. In afleidingen van aardrijkskundige namen, die volgens het onder a en b bepaalde sch aan het einde behouden, blijft (s) sch bewaard; d. namen van landen, zeeen, rivieren, steden enz. in het buitenland, waarvoor men in Nederland een eigen benaming heeft, alsmede hun afleidingen volgen de regels 1 tot 3. Minister Slotemaker de Brume heeft d-us ten laatsten weg gevolgd, dien hij had ver klaard te zullen volgen en door schrapping van de -bepalingen 5 en 6 der Koninklijke be sluiten van 18 Juli 1936 automatisch hersteld, dat voor de in die besluiten vermelde examens en derhalve bij het onderwijs de regels voor de verbuiging en de voomaamwoordelijke aan duiding van kracht zullen zijn, die gewoonlijk met den naam regels van De Vries en Te Winkel" worden aangeduid. iDaarmede wordt dus, wat dit gedeelte betreft van de schrijfwijze der Nederlandsche taal. op de scholen de toestand hersteld, die bestond voor de regeling-Terpstra van bet jaar 1930. Deze liet gelijk men .weet de keuze tusschen het volledig volgen van „De Vries en Te Winkel" en een toepassen van de manne- lijke verbuiging, alleen bij de namen van man- nen en mannelijke dieren en een zich richten, wat de voomaamwoordelijke vervanging be treft, naar het beschaafde spraakgebruik. De jongste Koninklijke besluiten handbaven de Examenspelling op het punt van de e, de o en s in plaats van sch, behalve in den uitgang isch. Naar men ziet, zijn er voor de aardrijks kundige namen eenige bepalingen toegevoegd, vermoedelijk op grond van een over hun spel ling uitgebracht rapport van de commissie- Foekema Andreae. De regeering zal de spellingvoorschriften die de school zal toepassen, thans ongetwijfeld ook zelve gaan gebruiken In de van haar uit gaande stukken. Een datum is daarvoor blijk- baar nog niet vastgesteld. ■A Ja» "we zullen hem alles schrijven, we zullen hem vo-lkomen inliohiten," zuchtte mrs. Cattermole. „Peggy, je moet hem vanavond een kort brief je schrijven en zeggen... och, je weet, wat je zeggen moet. Ik voel me wer- kelijik te moe, om je ook maar in korte trek ken te dicteeren, Wat er geschreven moet worden. Schrijf hem je indruk over -het dra ma, dat we over enkele minuten zien aan- vangen. Zal je het niet verge ten ,,Nee, tante Sybil," klonk het erg zwak en nederig uit een verren uithoek op den achter- grond. Peggy Delamere, aan wie mrs. Cattermole al de onaangename (briefjes en de minder pret- tige karwei-tjes opdroeg, die geen -der andere Gattermole's op -zich wilde nemen, was altijd op den acbtergrond. Het was haar „vaste plaatsje", zou ze je m-issohien verteld hebben, indien je het haar gevraagd had. Ze kon dat rustig vertellen met die bescheiden -zach-te stem, -die een heel klein tiikje weg had- van wat-kan-mij-het-ook- schelen. Peggy bekleedde in het gezin der Catter- mole's de allerminst henijdenswaardige plaats van „het arme familielid". Zij was het eenige kind van een nicht van mrs. Cattermole. Haar moeder had iemand van de marine getrouwd, die van zijn salanis snoest zien rond te komen. H-aar ouders waren gestorven, toen zij juist negentien zou (worden en mrs. Cattermole tamelijk -verlegen zat met een vertrouwde gouvernante voor Pearl, tijdens de vacantie- maanden van .mademoiselle". Peggy was dus geko-men. Het -besicheiden nichtje was zoo stil-zwijgend geschikt gevonden, dat men haar had laten blijven, toen de vacantiemaan- den reeds om waren. Zij hield nu toeizicht op Pearl, en had verder tot taak om vervelende gas ten bezig te houden en „op het huishou- den te letten", kortom er waren maar weinig dingen, waarin Peggy Delamere n-iet een han-dije moest helpen, maar altijd aan den izw-aarsten of den onaangenaamsten kant. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1