ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN p^^pl H Arabella de Verschrikkelljke No. 993 m mmm If WOENSDAG 12 JULI 1939 79® Jaargang Binnenland Feuilleton Bu«tenland FEESTPLANNEN IN DE HOOFDSTAD. wtr "x/uwrttt* ^luw^WPAr^BSSk^tvnu; U-&4JMMMMKMH -. VU v» V. »1LV Wrfrg u h ttttaat&xj'GK. v t u-.«r NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetal-fog. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIfiNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de nitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HOOIBROEI. Ter voldoening aan een sclirijven van den beer Commissaris der Koningin in Zeeland, wordt de aandacht van belangbebbenden er op gevestigd, dat in vorige jaren tengevolge van broei in hooi een groot aantal branden is ont- staan. Door zorg en oplettendbeid bad een be- langTijk deel dier branden vermoedelijk kun- nen voorkomen worden. Het is in de eerste plaats bet eigen belang der landbouwers en andere betrokkenen om bet uitbreiden dezer branden te voorkomen. Nadrukkelijk wordt er bovendien op ge- wezen, dat zij, wanneer tengevolge van na- latigbeid van bun zijde brand mocbt uitbreken, krachtens de bepalingen van artikel 158 van het Wetboek van iStrafrecht met den straf- recbter in aanmerking kunnen komen. Terneuzen, 12 Juli 1039. De Burgemeester van Terneuzen, ;P. TELLEGEN. PRINS BERNHARD NEEMT DEEL AAN OEFENINGSREIS HOOGERE KRIJGSSCHOOL. Prins Bernhard, die, zooals toekend is, sedert November van bet vorige jaar regel- matig lessen aan de hoogere krijgsscbool heeft gevolgd, beeft Maandag deelgenomen aan een oefeningsreis van de leerlingen der hoogere krijgsscbool, welke plaats vindt onder leiding van den directeur, den kolonel M. W. L. van Alpben en -heeft daarbij prac- tiscb aan de verkenningen deelgenomen. De theoretisobe lessen aan de hoogere krijgsscbool, welke voor dat cursusjaar ge- eindigd zijn, worden thans vervolgd met eenige lessen te geven door den directeur van de hoogere marine krijgsscbool, den scbou-t bij nacht C. E. L. Helfrich. DE KABINETSCRISIS. Gistermiddag om 5 uur heeft mr. dr. D. A. P. N. Koolen te zijnen huize een bespreking gehad met den president van de Nederland- sehe Bank, mr. L. J. A. Trip. EEN TELEGRAM AAN MINISTER GOSELING. Aan Minister Goseling is een telegram ge- zonden door bet bestuur van de sociale studie- en ontwikkelingsclub „iSt. Thomas Morus" te Oss, in opdraoht van ruim zestig vereenigingen. Hieronder komen o.m. voor -aTie te Oss bestaande afdeelingen der stands- en vakorganisaties van R. K. werknemers, werknemende middenstanders en middenstan- ders, in totaal 64 vereenigingen en plaatse- lijke afdeelingen van landelijke bonden. De tekst van het telegram, dat door voorzitter en secretaris van de studiecluib was ondertee- kend, luidde: ,,aan zijne excellentie den minister van justitie, mr. C. Goseling, 's-Gra- venhage. De besturen der afdeelingen te Oss van (volgen de named der vereenigingenbetui- gen Uwe Excellentie, namens bun vereeni- tging, dank voor de in April 1939 genomen maatregelen tot het herstel van de orde en de rust in de gemeente Oss. Zij spreken hun voldoening uit over de juiste weergave der feiten in de grootsche redevoeringen, op 27 J-uni 1988 gehouden in de vergadering van de Tweede Kamer der Staten Generaal". DE ONTWATERING IN WESTELIJK NOORD-BRABANT. De heemraden van1 Mark en Dintel hebben izich op -het standpunt gesteUd, dat die verbete- ring Van de Mark c.a., een Werk, waarvoor de pro'vincie een ruime bijdrage tverleent, moett EEN VKOOLIJKE LIEFDESROMAN .van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WITTE. 5) Vervolg. ,,Je zult wel moeten", zei de Squire tame- lijk ruw. „I'k heb aan dien ellendigen pummel mijn eerewoord gegeven en het meisje moet dus komen. Je wilt toch niet zeggen, dat ik mijn woord mOet breken, Sybil?" ,,Ach natuurlijk niet", beste Horace. ,,Het dwingt me altijd je er aan te herinneren, dat een Engelsche vrouw minstens zooveel geest heeft als haar man. Maar je kun-t die komst versohuiven, omdat het huis geverfd moet worden, of laat desnoods den linker vleugel omver halen, enfin je verzint maar iets, maar zij komt in ieder geval niet in mijh huis. En dan zijn we vanzelf al in Londen." „Ja. Maar Ames1 heeft er absoluut hij bedon- gen, dat zijn dooliter ons ook naar Londen zal volgen, omdat ze daar meer kans zal heb ben en oweral met ons uit zal gaan", dreigde de squire. „Ik zou zeggen, dat we er dan nog veel erger aan toe zijn. Het lijkt me heel wat verstandiger, indien je me toe staat een enkel oogenlblik je hatelijke veronderstelling betref- fende de gelijkwaardigheid onzer hersenen te betwijfelen, het lijkt me dus heel wat gesdhik- ter indien we haar zoo spoedig mogelijk ont- vangen, omdat ze hier bekend is en we dus juist de menschen uit kunnen kiezen, die we sonder gevaar ons al te zeer te compromit- teeren met haar in relatie kunnen brengen. Maar hoe het ook zij, Sybil, je heb er je naar te sichikken." Hij Het zijn onderkaa'k zakken op een wijze, worden uitgevoerd door een technischen dienst van benzellf. Nadat het provinciale bestuur zich hiermee aanrvankelijlk bad vereenigd is het later hier- pp iteruggekomen; het stelt thans de voor- ■waarde, dat de w-erken zullen worden uitge voerd' door een deskundig ingenieurs-bureau. De heemraden van Mark en Dintel zijin echter niet bereid deze voorwaarden te aan- vaardten. In een d'elzer dagen gehouden ver- gadering hebben zij met 39 tegen 16 stemmen -besloten hun standpunt te handhaven. STADSPARK „DE GOFFERT TE NI.IMEGEN GEOPEND. In tegemvoordighei,d van Prins Bernhard. Zaterdag vond de feesteilSjke opening plaats van het wan-del- en sportpark ,,De Goffert". Prins Bernhard en talrijke autoriteiten -woon- d'en de p-lechtigheid bij. Nijmegen had een feestkleed aangetrokken bijna huis aan huis woei de nationale drie- kleur, he>t was zeer druk in de stad en in de amusementsinrich'tingen heerschte een gezel- lige stemming. Honderden Nijlmegenaren juichten den Prins op zijn tocht door de stad jhartelijk 'toe- en ook in het stadion, dat in het park is gebodwd en waar de opening gebeur- de, werd die hooge gast op spontane wijze verwelkomd. Het programma na de officieele opening bestond uit massale gymnastiekdemonstraties, iwaarna de dag ibesldten werd met Vaardig- heidsproeven door eenige honderden padVin- ders. Vooral de demonstraties der padvinders oogstten grooten bijVal, niet in het minet idoordat Prins Bernhard 'zic-h temidden der yroolijke rakkers op 't middenterrein hegaf, waar de Prins, zi-ttend op de raadrots, de horderoep der -welpen in ontVangst nam. Het publiek reageerde op deze sympa'tbieke geste van Prins Bernhard zoo enthousiast, dat het spontaan aan de padvindershulde deelnam. iTwee jonge Verkenners uit Wageningen boden bun Koninlklijken leider een door bom groep gemaakte leeren zijitasch aan, waarvoor de Prins hartettijk 'dankte. Het Gentrale eomite van Oranije- en natio nale organisaties, dat in 1936 werd opgericht op initia'tief van burgemeester De Vlugt, is thans reeds druk bezig met het treffen van Voorbereidingen voor de feesten, waarmee de Amsterdamsche bdvol-king bij d'e komende nieuwe bllijde- gebeurtenis in het Prinselijke gazin lifting aan haar Vreugde zal geven. De voorzitter van het comite, de heer J. ter Haar Jr., heeft uiiteengezet, dat men d-e organisa'tie van teVoren geheel gereed zal hebben, zoodat, wanneer de heuglijke tijding bekend wordt, slechts een enkel ,,mobilisatie- beVel" noodig zal izijn om die vastgestelde plan- nen tot uitvoering te bren,gen. Dank zij de medawerking van vele groote ondernemingen kon het comite door den architect C. Felt- kamp een Versiering laten ontwerpen, waarin is opgenomen een ontwerp van den heer M. Kops, voor het Middendiam-terrein, voorstel- lende het imperium onder de hoede van het Oranj'e-huis, waarbijbehalVe van veel vlag- gen. in Verband met het s-eizoen ook van Veel bloemen gebrui'k is gemaak't. Deze versiering zal gedurende een week na de geboorte op- gestdd blijfven. Bovendien ligt het in de bedoeling, dat de bij het comitd aangesloten 48 organisaties met ruim 12.000 leden, alsmede alle niet-aan- gesloten organisaties, die 'zich bij het comite melden, zullen deelnemen aan een groote be- tooging wel-ke op den avond Van den geboor- tedag van1 het Usclubterr-ein naar den Dam zal optrekken, waar het woord zal worden ge- voerd door burgemeester De Vlugt en den heer J. ter Haar. Hiervoor is ook de mede- werking igewienscht 'van muziek'korpsen. DE KOSTEN VAN DE BUITENGEWONE MILITAIRE MAATREGELEN. Op vragen van den heer Van Vessem be- treffende de kosten der buitengewone mili- taire maatregelen. die mrs. Cattermole met veel ontzag vervul- de, ofsciboon er nog nooit zooveel beslistheid in die zakkende onderkaak had gezeten als thans. ,,Neem zelf de noodige maatregelen of laat Peggy zich daar mee belasten", zei de squire, alisof de zaak reeds was afgedaan, maar zorg in ieder geval, dat het noodige wordt gedaan. Geef maar voor, dat het een doclbter is van een onmogelijlcen Amerikaan- schen groothandelaar in varkenswors-t, of een uitgesproken ster uit de revuewereld. Je hoort wel meer, dat ons soort menscheni die bij zich opnemen. Neem 't zelf ook als zoodanig op. Berust erin Sybil, dat is alles wat ik je ver- zoe'ken kan. Maar we moeten haar nemen en hoe eerder dit gesdhiedt, hoe spoediger we oOk van haar veriest zullen zijn." ,,Ze za-1 ons voor goed tot last zijn", protes- teerde mrs. Cattermole, maar haar echtgenoot had zich reeds huiten sohot geplaatst en zat rustig de Times te lezen. Een enkele maal kon hij zich niet weerhou- den eens zuur te glimlachen als hij dacht aan dat verschrikkelljke kind en het gen-oegen waarmee zij haar vaders nieuws moes-t heb ben ontvangen. U ziet, dat de squire miss Arabella Ames niet al te goed kende en zich evenzeer vergiste in haar entbousiasme voor een duikeling in het grafelijke gezelschaps- 1-even. Hij zou zdjn ooren niet geloofd hebben, in dien hij tegenwoordig had mogen zijn hij het allerondenhoudenste gesprek tusschen vader en dochter, die elkander om het hardst over- schreeuwden. ,,Ik zeg je nog eens, dat ik er geen seconde aan denk, pappie! Voor geen goud ter wereld. Ik ben oppe'rfbest waar ik op het oogenblik ben! Al hun taartjes kunnen ze van me ca- deau krijgen. Het is asch in mijn mond. Waar- om schuif je me ineens zoo van je af. Wil je me kwijt?" „Kom, Arabella", begon Ames teeder. Maar 1. Hebben de ministers kennis genomen van het hoofdartikel in ,,De Standaard" van 2 Juni j.L, waarin o.a. het volgende voor- komt: ,,Van verschillende kanten wordt onder onze aandacht gebracht, dat Tjen van militaire zijde toch wel wat al te royaal is met het uitgeven van geld. Er zou meer materiaal zijn gere- quireerd, althans voor langeren tijd zijn ge- requireerd, dan met het oog op de omstandig- heden noodig is. Er zouden voor het gebruik van paarden, en personen- en goederenauto's, aan eigenaren te hooge vergoedingen worden betaald enz. v (De opmerkingen berei-ken ons van personen, die een krachtige defensie en een goede grens- en kustbewaking noodzakelijk achten, en de zorg daarvoor toejuichen^ maar die tevens van meening zijn, dat daaraan niet meer mag worden ten koste gelegd, dan op den grond- slag van het onvermijdelijke redelijk is". 2. Zijn de ministers in staat en bereid in- lichtingen dienaangaande te verschaffen? 3. Zijn de ministers voorts bereid mede te deelen a. Welk bedrag sinds 11 April j.l. tot beden ter zake van de buitengewone militaire maat regelen, zoowel die betreffende aanschaffing van materiaal en uitvoering van werken, als die verband houdende met het buitengewoon onder de wapenen roepen en blijven van dienstplichtigen, in totaal is besteed? b. Welke gemiddelde som per dag op heden de kosten ter zake van de hierbovengenoemde buitengewone militaire maatregelen bedra- gen? hebben de ministers Colijn en Van Dijk ge- antwoord Vragen 1 en 2. Het antwoord op deze vragen luidt bevestigend. Medegedeeld kan worden, dat bij het instellen van de kust- en grensbeveiling paarden en auto's, welke vol- gens de organisatie tot de gevormde onder- deelen behooren, „in gebruik" zijn gevorderd, waarbij de duur der vordering uiteraard niet kon worden bepaald. Het aantal paarden en auto's, dat volgens de oorlogsorganisatie tot de verschillende troepenafdeelingen behoort, is aangepast aan de taak van die afdeelingen op het gevechts- veld. Toen na een aantal dagen bleek, dat zon- der de voorzichtigheid uit het oog te verlie- zen voor de algemeen beveiligende taak onder de gegeven ornstandigheden met min der kon worden volstaan, is op 22 April j.l. bevolen, dat bij de verschillende onderdeelen slechts een aantal paarden en auto's in ge bruik mocht worden behouden, dat voor de uitoefening van den dagelijkschen dienst strikt noodzakelijk was. De overige paarden en auto's zijn aan de ei'genaren teruggegeven. Ten tij-d-e van het vaststellen van de prijzen, welke bij vordering in gebruik" ten hoogste mochten worden besteed, werd aangenomen, dat deze vordering slechts van zeer korten duur zou zijn: of wel de grens- en kustbevei- liging zou bij een gunstig verloop der In ternationale gebeurtenissen weder spoedig kunnen worden opgeheven of wel bij on- gunstig verloop zou na het instellen van de grens- en kustbeveiliging de algemeene mobilisatie volgen, in welk geval zou worden overgegaan tot .vordering in eigendom". Het werd daarom tegenover de eigenaren billijk geaoht om in de prijzen voor vordering in gebruik" een zekere vergoeding voor bedrijfs- schade te verdisconteeren. Toen bleek, dat de grens- en kustbeveili ging geruimen tijd gehandhaafd zou moeten worden, is bevel gegeven de aanvankelijk vastgestelde vorderingsprijzen te herzien. In dit verband dient te worden opgemerkt, dat naast de klachten, welke den derden on- dergeteekende van derden bereikten over te hooge vergoedingen, een groot aantal klach ten zijn binnengekomen van hen, wier paar den of auto's waren gevorderd, dat de hun toe- gekende vergoeding te laag werd geacht. toen hij zag, dat dit argument het minste suc- cesvo! bleek te zijn, braciht ook hij zwaar ge- schut in het veld. Omdat ik als vader zijnde, beter weet wat jii noodig hebt dan die dwarskop van een doahter, zeg ik je. En omdat de dokter me allan-g heeft gezegd, dat je verandering van lucht noodig had... en ik wil een man voor je bebben... een edel man, een edelman, begre- pen!" ,,Die alitijd op me neer zou zien!" ,,Breng mij den man eens, die op mijn doch ter neerziet!" ,,Ik voel daar niets voor, pappie, ik heb hem niet noodig!" En zoo ging het maar door. Waarschijnlijk zou Arabella ten slotte op punten gewonnen hebben, indien haar vader voor den tweeden keer niet den naam van zijn zoon Alf in het geding had gebracht. ,,Tk had al mijn hoop o-p mijn zoon ge- steld"", begon hij weer allerteederst. ,,Hij werd van me weggenomen. Ik zal er den- Heer niet hard om vallen. Maar ik zal hem vanavond nog vragen waarom Hij juist mijn edelst kind heeft weg'gerukt van het vad-erhart en waar om ik over moest blijven met een dochter, die de vurige wenschen van haar ouden vader door haar stijfkopipigheid zit te diwarsboomen. Ik zal Hem vragen, waarom ik den Squire voor het verlies van zijn vermogen moest be- hoeden en waarom ik bem moest toonen, dat een vaderhart ook in een erwtenkoopman kan kloppen, als die dochter van me, d'r vader compleet zit te tarten." Toen werd het s-til. In Arabella's pracbtige blauwe oogen wel- den plotseling groote tranen. Zij zelf bad zoo veel van den kleinen Alf gehouden en hem steeds vertroetel'd. En zij was zoo dol op haar vader, haar lieven goeden pappie. ,,Jrj had beusch niet over Alf beboeven te beginnen", zei ze snihkend. ,,Ik zal niets meer zeggen", zei de oude Vraag 3. a. Op de bier gestelde vraag kan nog geen antwoord worden gegeven, omdat de verantwoordingen der korpsen eerst eenige weken na het doen der uitgaven bij het depar- tement van defensie binnenkomen en alsdan nog moeten worden verwerkt. b. De kosten van de buitengewone mili taire maatregelen, zond-er de aanschaffing van materiaal en uitvoering van werken, kunnen op heden gemiddeld per dag zeer globaal op f 100.000 worden geraamd. DE GRENS- EN KUSTBEVEILIGING. Insteouning en critiek. Aan het voorloopig verslag van de Eerste Kamer over de ontwerpen van wet in zake: lste, het onder de wapenen blijven van dienst plichtigen en 2de het in werkelijken dienst houden van dienstplichtigen is het volgende ontleend r Vele leden, die verklaarden zich met deze wetsontwerpen te kunnen vereenigen, dron- gen nochtans met klem er op aan, dat van de omstandigheid, dat een belangrijk aan tal oudere dienstplichtigen zich onder de wapenen bevindt, gebruik worde gemaakt om dezen door veelvuldige oefening de noo dige kennis en paraatheid bij te brengen. Naar zij meenden te weten, liet een en ander zeer te wenschen over. Bezwjaren tegen de oproeping van werkiooze dienstplichtigen. Voorts verklaarden deze leden, het onjuist te achten, dat de regeering er toe was over gegaan, werklooze dienstplichtigen te nopen als plaatsvervangers op te treden van hen, die om redenen van particulieren aard verlof krijgen, naar hun werkkring terug te keeren. Huns inziens wijst de houding van de regee ring te dezer zake in de richting van het vroeger, aan het einde van de vorige eeuw te recht verlaten, remplaqantenstelsel. Te onbillijker achtten deze leden die hou ding, omdat bezwaarlijk kan worden staande gehouden, dat de werkloozen meer verplichtin- gen jegens het vaderland hebben dan de an dere burgers. Verscheidene andere leden konden met deze opmerkingen geenszins instemmen. Veeleer juichten zij toe, dat werkloozen dienstplichti gen langs dezen weg de kans wordt geboden, zich nuttig te maken. De zakenverloven. Verscheidene leden oefenden critiek op den huns inziens onbevredigenden gang van zaken met betrekking tot de bebandeling van aanvragen om zakenverlof, door onder de wa penen zijnde dienstplichtigen ingediend. Som- migen dezer zien, dus betoogden de hier aan het woord zijnde leden, hun zaken verloopen en worden met financieelen ondergang be- dreigd, indien zij geen verlof krijgen, zoodat te dien opzichte spoed is vereischt. Enkele leden verklaarden, dat sommige, thans onder de wapenen zijnde dienstplichti gen te weinig te doen hebben en nochtans ge- noopt zijn in actieven dienst te blijven. Zoo zou zulks, naar verluidt, bij de kustwacht het geval zijn. Deze leden verzochten den minis ter, dienaangaande nadere inlichtingen te ver- strekken. Ook andere leden waren soortgelijke mede- deelingen gedaan. Zoo meenden ziji te weten, dat militairen o.w. bezoldigde onder-offi- cieren den tijd soms vrijwel in ledigheid doorbrengen of ten boogste onbeduidende werkzaamheden verrichten. Zij hadden zich afgevraagd of het in dienst houden van dienst plichtigen onder zulke ornstandigheden, mede gelet op de daarmede gepaard gaande kosten, wel verantwoord is. RAAD SLIDMA ATSOHAP EN GODSDIENSTONDERWIJZER. De bijzondere kerkeraad van de Ned. Herv. gemeente te Leiden heeft in- een dezer dagen gehouden vergadering besloten, dat de com- binatie van de functie van gods-dienstonder- Ames verdrietig. „Rijk je het hart maar uit het vaderlijk..." Het spaarde den ouden Ames een litterairen flater, dat zijn dochter deze ontzettende beeld- spraak niet kon verduren. ,,Goed, ik zal gaan!" gaf ze zich gewonnen. Ze haalde haastig een zakdoek te voor- schijn, goot daar overvloedig viooltjes-parfum over, bette haar oogen en snoot haar neus. Dit alles met evenredig gerucht, als ze tevo- ren geargumenteerd en gesnikt had. ,,Je zjult dus precies doen wat ik gezegd heb Alles, wat je maar wil hebben, pappie. Zelfs als je me verplicht en veroordeeit om levenslang mijn gezellige dagen door te bren gen in die kattenfamilie van de Cattermoles." ..Dochter van mijn hart!" zei de oude Ames ontroerd. ,,Zoolang zal bet niet duren." ,,0 nee. Ze trappen me na twee dagen al buiten, reken maar van yes." ,,!Ze zullen je buiten trajppen indien het mijn wensch is dat je van residentie zult verande- ren en niet eerder"', decreteerde haar vader met statie, ,,en dat zal niet eerder geschieden, voordat we een geschikten echtgenoot voor jou hebben gevonden." Echtgenoot, alle joden!" antwoordde miss Ames. ,,Maar er is geen enkele echtgenoot, die mij zal vragen, pappie. Daar zal ik wel voor oppassen." ,,Dat zeggen alle meisjes, totdat de ware Joseph komt." Miss Ames zocht onder haar muziek al weer naar een nieuwe ragtime. ,,iHelb ik er vanmiddag nog niet een 'n tolauwtje laten loopen", zei ze, terwijl ze in eens op'stond en nijdig de kussens verschikte die mr. Sharpe door elkaar had gegooid. jDie ordinaire tongenrciziger", zei mr. Ames meewarig, terrwijl hij zich op de sofa liet neer- vallen en alivast zijn schoenen uittrok om even later zijn voeten op de leuning van een nabij staanden stoel te leggen. ,,Die blaag telt niet wijzer der gemeente en het raadslidmaatschap niet wenschelijk moet worden geacht. Deze uitspraak geldt den heer Joh. de Groot, die brj de j.l. gehouden raadsverkiezingen tot lid van den gemeenteraad voor de C.H.U. werd gekozen. DE KLEINSTE GEMEENTE BLIJFT BESTAAN. De gemeente Valburg in de Overbetuwe heeft op 3)1 December 1937 aan de Kroon verzocht, deze gemeente te vereenigen met de gemeente Hemmen. Bij Kon. besluit is thans bepaald, dat dit verzoek niet verder in behandeling zal worden genomen. Daarbij is overwogen, dat uit ingewonnen ambtsberichten is gebleken, dat de door de Raad van Valburg ten gunste der vereeniging aangevoerde feitelijke grond niet juist moet worden geacht, althans op dit oogenblik niet aanwezig is, terwijl ook uit anderen hoofde niet gebleken is, dat voor inwilliging van het verzoek voldoende termen aanwezig zijn. (Hemmen is de kleinste gemeente van ons land, zij telt volgens de laatste opgave slechts 214 inwoners. DE STEUN VOOR POOTAARDAPPELEN. De minister van Economische Zaken heeft besloten, voor goedgekeurde pootaardappelen van den oogst 1989 niet eenzelfde steunrege- ling te treffen als voor den oogst 1936 gold. De wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrek king op den steun, welke voor niet als zooda- nig te verkoopen goedgekeurde pootaardappe len zal worden gegeven. !Zoo zullen de bijslagen van f 1,50, f 1 en f 0,50 per 100 kg voor de klassen A, B en C, die worden uitgekeerd voor die aardappelen, waarvoor niet de denaturatievergoeding van 1,50 per 100 kg wordt gegeven, worden ver minderd. Voor de consumptie-, fabrieks- en export- rassen zal voor klasse A 1 bijslag per 100 kg worden gegeven; voor in de klassen B en C goedgekeurde pootaardappelen van de con sumptie- en fabrieksrassen zal geen en voor de pootaardappelen van deze klassen van de exportrassen zal resp. f 0,70 en /0,40 poter- steun per 100 kg worden uitgekeerd. De ver- hooging van de ,,gewone" denaturatievergoe ding per 1 Maart ad /0.10 per 100 kg zal in mindering van den poterbijslag worden ge bracht. Indien wel de denaturatievergoeding van 1,50 wordt gegeven, dus indien de aard appelen voldoen aan de eischen voor de rubriek A van de Nederlandsche akkerbouweentrale, zal de poterbijslag voor de klasse A 0,30 en voor de klassen B en C nihil bedragen. Ook zal in de voorschriften met betrekking tot de sorteering wijziging worden gebracht. Goedgekeurde pootaardappelen van de sor teering 28/35 mm komen niet meer voor steun in aanmerking. De bovengrens zal voor alle rassen gesteld worden op 50 mm vierkants- maat. Het ligt in de bedoeling, een bijslag voor goedgekeurde pootaardappelen te doen ingaan op 1 Februari 1940. DE G EBOORTEDA LING IN FRANKRIJK. Nu de Fransche regeering zich eindelijk het vraagstuk van de denataliteit aantrekt kun nen enkele aspecten hiervan in het licht ge steld worden. Er moet meer gebouwd en de woningen moeten uit het oogpunt van gerief en hygiene verbeterd worden. Dit geldt be- paaldelijk voor de bewoners op het land als onderdeel van een sociale politiek, die aanstu- ren op krachtiger samenwerking tusschen de klassen onder leiding van een krachtigen staat. De nataliteit moet door ,,geboortepre- mies" aangemoedigd en bijslagen behooren uitgekeerd te worden aan de gezinshoofden mee. Je wacht rustig af, totdat je een pracht gelegenheid krij'gt. Tot iemand naar je toe komt dien ik de moeite waard vind om als schoonizoon aan te nemen." „Je hebt nog gelijk", zei bet meisje terwijl ze haar best deed om de ellendigste besllissing van haar leven zoo goed mogelijk te verwer- ken. „We zullen maar eens afwaohten, wat er gebeunt!" HOOFDSTUK III. Arabella wordt verwacht. Veer.tien dagen later was de geheele familie Cattermole in den prachtigen salon van ,,De Sehuur" bijeen om de komst van hun onge- wenschte gast af te wachten. Men sat, wat je noemt, oip eieren. Mrs. Cattermole lag op de sofa onder een Gainsborough portret van haar eigen bed- ov-ergrootmoeder, een lady Sybil Zoo en Zoo, wier sniibbiige en uiterst delicate trekken in volkomen overeenstemmrng waren met het signalement van haar vertoornde aobter-klein- dochter. Mrs. Cattermole had haar slank om niet te zeggen hoekig geiziciht omwik- keld met een sjaal van lady Sybil's door elke gast geroemde Limerickkant, waaruit drie gro-teske, veribazend nijdige kopjes te voor- sohijn kwamen. te weten de kopjes van de eveneens door iedere gast geroemde en in stilte vervloekte schoothondjes van lady Sybil Cattermole, die zij haar ,,honneponnige babies" noemde. Zij scheen heel wat meer notitie te nemen van deize drie mormels, dan ze ooit aandacht had geschonken aan haar eigen babies, die dan ook waren opgegroeid tot wat ze nu waren. Drie van hen de, meisjes die a'llemaal wat van baar moeder weg hadden, en gekleed waren, alsof het er niets op aankwam wat een miss Cattermole zich verwaardiigde aan te trekken, zaten op de sofa. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1