ALGEMEEN NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9935 VRIJDAG 7 JUL! 1939 79® Jaargang Binnenland Buitenland Bloemenmagazijn G. J. WILL EERSTE BLAD De Burgemeester van H0EK, Bij elke gelegenheid geeft TERNEUZEN, 7 JULI 1939. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,—, overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post ADonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. I^>™TENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,80 - Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIEN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag veikrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. SPUITDATA-OOLORADOREVER. Ten vervolge op mijn bevel, voorkomende in dit blad van 2 Juni 1939, wordt thans door mij bevolen, dat de 3e bespuiting zooals in dat bevel bedoeld, moet plaats hebben in de periode van 1122 Juli 1939. Het beaioodigde loodarsenaat is kosteloos verkrijgbaar op Maandag 10 Juli 1939, van 12 uur namiddag, en voorts elken werkdag, gelegen in de periode van 1122 Juli d.a.v. eveneens van 112 uur nam., aan het gemeen- telijk magazijn aan de Schoollaan alhier en bij den agent van polibie Verpoorte, gemeente- gebouw, Benedenweg 28 te Sluiskil. De Burgemeester van Terneuzen Mr. P. TELLHGEN. maakt bekend: dat de derde bespuiting van aardappelen met loodarsenaat ingevolge de Wet van 27 December 1934 (fltbl. 687), waar in de des- betreffende afgegeven bevelschriften van gesproken wordt, moet plaats hebben in de periode van 11 tot en met 22 Juli 1939. Afgifte van loodarsenaat zal plaats hebben op Zaterdag 8 Juli a.s. en Maandag 10 Juli van 812 uur (N.T.) in het gemeentehuis. De Burgemeester, J. A. VAN TIENHOVEN. DR. COLUN NOG STEEDS IN BERAAD. Het A. N. P. meldde gistermorgen 10 uur: om Naar wij vememen, heeft Dr. Colijn zich gisterochtend naar de Koningin begeven ten einde aan H. M. mede te deelen, dat hiji de hem verleende opdracht tot vorming van een kabinet, welke door hem in beraad was gehou- den, niet aanvaardt. Dr. Oolijn is te kwart over negen door H. M. de Koningin ontvangen. Het A. N. P. meldde des middags om 1 uur: Van bevoegde zijde wordt ons verzocbt mede te deelen, dat het bericht omtrent het doel van de komst van Dr. Colijn op den Ruigen- hoek voorbarig is. Dr. Colijn zou uitsluitend rapport aan H. M. de Koningin hebben uit- gebracht over den toestand. Wij vermoeden, dat de heer Colijn na het uitbrengen van dit rapport tot andere gedachten zal zijn gekomem dan waarmede hij zijn gang naar den Ruigenhoek aanving en dat men daarin de verklaring zal hebben te zoeken van de tegenstrijdi.gheid in de be- richtgeving van het A. N. P. De Koningin ontvangt den Voorzitter der Eerste Kamer. H. M. de Koningin heeft gistermiddag den Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, Mr. W. L. baron de Vos van Steen- wijk, op den Ruigenhoek ontvangen. Mien meldt aan de N. R. Crt. uit Den Haag: Het tweede bericht van het A. N. P. kan, naar wij uit parlementaire kringen vernamen, op drie mogelijkheden berusten, welke echter niet alle een even groote mate van waar- schijnlijkheid hebben. Als eerste mogelijkheid, en deze acht men het meest waarschijnlijk, is dfenkbaar, dat het Staatshoofd van oordeel was, dat nader over- leg naar aanleiding van het door Dr. Colijn uitgebrachte rapport, noodig is, alvorens te beslissen omtrent de vraag, of thans een ander het verzoek zal krijgen een formatiepoging te ondememen, en zoo ja, wie die ander dan zal dienen te zijn. Hiermede stemt wel overeen het feit, dat de Voorzitter der Eerste Kamer ten paleize is geweest, terwijl vermoedelijk ook aan den president van de Tweede Kamer verzocbt zal zijn ten paleize te komen. Te zijnen aanzien deed zich de moeilijkheid voor, dat hij niet terstond bereikbaar was, aangezien bij zich in Venlo bevond. Denkbaar ware ook, dat Hare Majesteit aan Dr. Colijn verzocht zou hebben zijn formatie- pogingen alsnog even voort te zetten. De derde mogelijkheid ware doch deze achten wij in elk geval op dit oogenblik het minst waarschijnlijk dat aan Dr. Oolijn kenbaar zou zijn gemaakt, dat het maar het beste ware, indien het Kabinet zou aanblijven Het spreekt vanzelf, dat dit laatste, na al wat in den jongsten tijd gebeurd is,' bijkans een onmogelijke taak zou zijn, en vandaar, dat men in parlementaire kringen de opmerkinp- kon beluisteren, dat het op het oogenblik daarvoor zeker nog te vroeg is. 1. Aan wie en op welke wijze de regeering ,,het traditioneele Nederlandsche standpunt, zich afzijdig te houden van de tegenstellingen, die op dit oogenblik in Europa bestaan, op- nieuw heeft bevestigd"? 2. Of de regeering stappen heeft gedaan, en zoo ja, welke, om tegen het betrekken van Nederland, zonder de Nederlandsche regee ring daarin op eenigerlei wijze te kennen, in onderhandelingen tusschen andere mogend- heden te protesteeren 3. Wat het resultaat van zoodanige even- tueel protest is geweest? LANDING VAN DUITSCHE MILITAIRE VLIEGTUIGEN. Een maakt een 'noodlanding te Hengelo; het andere op het vliegveld Twente geland. Donderdagmiddag omstreeks half vier is te Hengelo een Duitsch militair vliegtuig op een open terrein aan de Mr. Troelstrastraat nabij de Bomschestraat geland. De machine had reeds eenige keeren rond gevlogen blijkbaar om een noodlanding te maken. De inzittende was een 21-jarige Duitsche onder-officier van het [Flugaufbildungsregiment nr. 12 dat geves- tigd is te Hagenau in Mecklenburg. De machine is gemerkt WLIKG-O. Beide pro pellers zijn gebroken benevens het linker- landingswiel. De vleugels van den tweedekker zijn beschadigd. Het vermoeden bestaat dat de machine met den neus tegen den grond is gekomen. De onder-officier had een lichte hoofdwonde opgeloopen. Hij verklaarde we- gens gebrek aan benzine een landingsplaats gezocht te hebben. De bestuurder is door den waamemenden commssaris van polite in ver- hoor genomen. Nader meldt men, dat de vlieger in ge- zelschap van een ander vliegtuig een oefe- ningsvlucht maakte. Boven Duitschland geraakten zij reeds van elkaar. Het gelukte den bestuurder van het andere vliegtuig te landen op het vliegveld Twente, doch de ander geraakte den juisten koers kwijt en moest te Hengelo dalen. Autoriteiten van het departement van defensie zouden op het vliegveld Twente een nader onderzoek instellen. VOLDOENING OVER HET A.S. BEZOEK VAN HET BRITSGHE KONINKLIJKE PA AR AAN BELGIe. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: De officieele bevestiging van het nieuws betreffende het bezoek, dat koning George en koningin Elizabeth van Engeland van 24 tot 27 October aan het Belgische hof gaan brengen is, overal in den lande, met groote ■voldoening vemomen. Koning George en koningin Elizabeth zijn voor de Belgische bevolking geen onbekenden. In Juli 1935 be- zochten zij, als hertog en hertogin van York, de Brusselsche wereldtentoonstelling en woonden zij er de feesten van de „Britsche week" bij. Men weet nog niet of de reis over Oostende dan wel over Antwerpen zal gaan. In het laatste geval zou het Britsche vorstenpaar aan boord van een Engelsch oorlogsschip de Sehelde opvaren tot Antwerpen en aldaar aan wal gaan. Vast staat evenwel dat een bezoek aan Antwerpen, met zijn sterke Brit sche kolonie, in het programma zal worden opgenomen. heeft. hoe men de Sowjetunie kan vragen drie staten te waarborgen, die tot dusver stand- vastig geweigerd hebben om met haar in diplomatieke betrekkingen te treden. Men zegt zelfs, dat Molotow er bezwaar tegen had om zelfs indirect, door de rechtstreeksche garantie, welke zij aan Frankrijk en Engeland geeft, ook voor de drie genoemde kleine sta- ten op te komen. Inderdaad schijnt Molotow gewezen te hebben op de technische moeilijk heid, dat Nederland noch Zwitserland diplo matieke betrekkingen met de Sowjetunie onderhouden. Hij was alleen bereid de garan tie op zich te nemen, wanneer hij daarvoor compensatie kreeg in den vorm van verdragen van wederkeerigen bijstand met Polen en Turkije. Dat de Sowjetunie zich gerechtigd achtte een dergelijken nieuwen eisch te stel- len, zal men wel daaruit moeten verklaren, dat het voorstel van Engeland en Frankrijk om ook Nederland, Zwitserland en Luxem burg in de garanties te betrekken de onder handelingen uitbreidde buiten het gebied, dat zij volgens de Russische opvatting van den beginne af hebben bestreken: de positie van de kleine landen in Oost- en Centraal-Europa, ook al is tijdenis de besprekingen reeds een uitzondering gemaakt voor Belgie. In gelijken geest schrijft de Times, volgens welke Engeland op het voorstel, dat de Oost- zeelanden in de garanties zouden worden op genomen, geantwoord heeft, dat het in dat geval rekening diende te houden met zijn speciale belangen bij de handhaving der onaf- hankelijkheid van Zwitserland en Nederland. Hierop antwoordde de Sowjetregeering weer, dat, als West-Europa duidelijker op den voor- grond werd geplaatst, zij middelen diende te beramen voor de waarborging van haar on- middelirjken brjstand aan het Westen, en zij gaf als haar meening te kennen, dat zij eerst onderhandelingen diende te openen over mili- taire accoorden met Polen en Turkije. In deze uiteenzetting wordt niet gesproken van een regelrechten eisch voor een verdrag van wederzijdschen bijstand met deze lan- op een lijst dienden te worden gebracht, welke zij begnjpelijkerwijze liever niet wenschten te publiceeren. Maar hoe cynisch men te Moskou en Ber- lijn over het Engelsche ontzag voor de positie der kleine staten denken moge, het is en blijft een struikelblok voor de onderhandelin gen. We zijn nu al weer zoover, dat men stemmen hoort opgaan om een aanzienlijker diplomaat dan den heer Strang naar Moskou te sturen, ook al omdat deze dan wellicht rechtstreeks in contact met Stalin zou kunnen treden. De bekende Fransche publicist Pertinax meent, dat de besprekingen onmogelijk kun nen opschieten zoolang zij met Molotow ge- voerd worden. De eene nota na de andere wordt hem overhandigd en hij antwoordt met andere nota's, waarin alleen maar de nadruk gelegd wordt op de verschillen tusschen de politiek van de drie betrokken regeeringen. Ook in Engeland blijkt een dergelijke gedachte weer op te komen, want de Daily Express be richt reeds, dat het naar aanleiding van een door de Sowjet-regeering geopperd denkbeeld mogelijk is, dat Halifax zich binnenkort naar Moskou begeeft om de onderhandelingen over het verdrag te bespoedigen, in de hoop, dat door het persoonlijke contact tusschen de ver- antwoordelijke staatslieden het mogelijk zal zijn de moeilijkheden snel te boven te komen. Het program der bespreldng met de fractie-voorzitters. „rHet ,SChematische Program, dat Dr. Colijn Woenslag tot grondslag van bespreking met de zes fractie-voorzitters heeft gemaakt, be- vatte, naar wij voorts vernemen, drie hoofd- PTtfn:J1' ong'erePte handhaving van onze zelfstandigheids- en neutraliteitspolitiek- 2. benadering van het begrootingsevenwicht door bezuinigdngen (waarbij de werkloos- heidspohtiek wel een groote rol in de samen- sprekmg zal hebben gespeeld)3. krachtige versterlung van de maritieme defensie van Nederlandsch-Indie. DE ZELFSTANDIGIIEID VAN NEDERLAND. Het Eerste Kamerlid de heer Van Vessem heeft de volgende vragen gesteld aan den Minister van Buitenlandsche Zaken. Is de Minister bereid om in aanvulling op de 3 Juli j.l. door den Regeeringspersdienst gepubliceerde officieele verklaring naar aan leiding van de berichten, volgens welke Neder land zou zijn genoemd in de onderhandelin gen, welke dezer dagen te Moskou ziin .-e- voerd tusschen afgevaardigden der Engelsche en Fransche regeeringen met de regeering der Sovjet-Unie, mede te deelen: AMERIKA VERHOOGT DE INVOER- RECHTEN OP ITAXJAANSCHE ZIJDE. Reuter meldt uit Washington: Nieuwe in- voerrechten op Italiaansche zijden goederen zullen op 13 Juli bekend gemaakt worden en dertig dagen later van kracht worden. Volgens Havas wordt de verhooging der invoerrechten beschouwd als een ernstige waarschuwing aan Italie, dat het bepaalde methoden moet laten varen als het zijn aflzet in de Vereenigde Staten wil behouden. Men merkt op, dat soortgelijke rechten op arti- kelen afkomstig uit Duitschland den geheelen handel met dit land kapot gemaakt hebben. Volgens bevoegde kringen zullen de rech ten betrekking hebben op 20 procent der waarde van den Italiaanschen invoer, die in 1938 in toaal 142 millioen dollar bedroeg. In dezelfde kringen gelooft men, dat de maat- regel beoogt, de as eraan te herinneren dat de Vereenigde Staten de belangen der vrede- lievende naties door andere methoden kunnen dienen dan oorlog. KI NSTSCHATTEN AOHTER DEN RIJN IN VEILIGHEID GEBRACHT? Uit goede bron verneemt de ,,Limburger Koerier'" dat op hooger bevel door de Duit sche musea, gelegen aan den linker Rijnoever, maatregelen moeten worden getroffen voor het in veiligheid brengen van de kunstschat- ten naar den rechteroever van den Rijn. Vddr 1 Augustus moeten de te treffen maat regelen hun beslag hebben gekregen. DE KWESTIE VAN DE GARANTIES WEER IN HET MIDDELPUNT. Het plan, dat de Engelsche regeering Woensdag een oogenblik gekoesterd schijnt te hebben om Moskou voor te stellen maar alvast te beginnen met het sluiten van een verdrag van wederzijdschen bijstand. dat alleen betrekking zou hebben op de drie onderteekenaars, schijnt, schrijft de N. R. Crt., reeds weer van de baan te zijn. Men hoort er tenminste niets meer over. Alle aandacht is nu weer gericht op de vraag, hoe men het met Rusland eens kan worden over de garanties van de kleine staten, waarbij de verdragsluitende groote mogendheden elk voor zich hun levensbelang gemoeid achten Van de bezwaren, welke de Sowjet-regee- r'n-g' g-eopperd heeft tegen het opnemen van Nederland en Zwitserland (en volgens som- migen ook Luxemburg) doen nog altijd ver- schillende lezingen de ronde. Het meest ver- breid is de lezing, dat Molotow gevraagd den. In elk geval schijnt Engeland in deze tusschenkomende onderhandelingen zoo wei- nig heil gezien te hebben, dat het de door Nederland openlij-k uitgesproken en ook voor Zwitserland bekende bezwaren heeft aan- gegrepen, om dit onderwerp weer los te laten. Maar tevens hebben zij Engeland er klaar- blijkelijk toe gebracht om ook in de kwestie van de garantie van de Oostzeelanden weer een ietwat terughoudender standpunt in te nemen dan waartoe het zich alreeds scheen te hebben laten overtuigen. In elk geval schijnt de voomaamste moei lijkheid op het oogenblik wel te schuilen in den Russischen eisch, dat ook indirecte aggressie (d.w.z. een politieke ontwikkeling binnenslands, welke de onafhankelijkheid van een land in gevaar zou kunnen brengen als b.v. de invoering van een fascistischen regee- ringsvorm of het sluiten van een verdrag onder Duitschen druk) de garanties in wer°- king moeten kunnen doen treden. De Sowjet-regeering heeft er geen twijfel aan laten bestaan, dat voor haar de eerste voorwaarde voor een verdrag met de Wester- sche mogendheden erin bestaat, dat de Sow jetunie over oorlog en vrede in het Oostzee- gebied beslist en in staat is zelf uit te maken, of van militaire actie gebruik gemaakt moet worden om Duitschland te beletten Letland, Estland en Finland onder controle te krijgen, d.w.z. dat zij hetzelfde privilege geniet als Polen heeft ten aanzien van Dantzig en Litauen. Het is een punt, waar de Engelsche onderhandelaars nog altijd overheen glijden, tot teleurstelling van den Franschen bondge- noot, die wel begrijpt, dat, zoolang deze kwes tie niet opgelost is, er weinig vooruitzicht bestaat, dat een verdrag tot stand kan komen. Zoo erkent Bourgues in de Petit Parisien, dat de kwestie, de moeite van het onderzoek waard is, omdat het nu eenmaal de methode van Hitler is om ,,zijn slachtoffer te ontleden voordat hij het verteert". De Engelsche onderhandelaars toonen er zich echter zeer huiverig voor om een formule te aanvaarden die erop neer zou komen, dat Engeland en Frankrijk zich in feite verplich- ten om gewapenden bijstand te verleenen aan een interventie in het politieke bestel van een onafhankelijken staat ook wanneer er geen duidelijk bewijs van druk van buiten is. En de Times gaf Woensdag qpgetwijfeld uiting aan de zienswijze van invloedrijke figuren ook in de regeering, toen zij er telkens weer op wees, dat Engeland met zijn inmenging niet verder wil gaan dan de betrokken staten zelf vragen. Van Russische zijde is deze opvatting reeds herhaaldelijk becritiseerd in betoogen, welke erop gericht waren te bewijzen, dat Enge land, wanneer het dat in zijn eigen belang acht, zich van dergelijke gewetensbezwaren niets aantrekt. Het is hetzelfde scepticisme, dat men ook in de Duitsche pers kan aan- treffen. Zoo schrijft de Deutsche diplomatisch- politische Korrespondenz vandaag nog eens weer. dat het woord „garantie voor de'veilig heid de kleine landen'1' in de oogen van Enge land en Frankrijk slechts een omschrijving is van dat, wat de Engelsche minister van oor log dezer dagen beschreef als „de vastbeslo- tenheid van beide mogendheden om hun positie en hun invloed te behouden", aange zien het duidelijk is, dat het eigenlijke belang van deze mogendheden telkens slechts bestaat in de garantie van de eigen belangensfeer door anderen, maar niet omgekeerd. De Deutsche diplomatisch-politische Korrespon denz zdet het zoo, dat met de voorgenomen veiligheidsgaranties vooruitgeloopen wordt op plannen om de kleine landen in de eigen politiek te betrekken, of zich in hun omstan- digheden te mengen, ja hen geleidelijk ertoe te brengen zich met dergelijke vooruitzichten te verzoenen. En passant merkt het orgaan op, dat de protesten en bezwaren, die de in het gedirg zijnde landen in Oost en West in toenemende mate geuit hebben, nog wel wat krachtiger, zoo niet bruter hadden' kun nen zijn. Thans trokken de Westersche mo gendheden uit hun bleue onhandige gedrag alleen de conclusie, dat de betrokken landen BLOEMWERK van: VIooswijkstraat 27 - Tel. 276 - Terneuzen de grootste voldoening BRUIDSBOUQUETTEN In ledere prijs. (Ingez. Med.) LETTER EN EN WIJSREGEERTE. Aan de Rijks Universiteit te Utrecht pro- moveerde Donderdag j.l. tot doctor in de let- teren en wijsbegeerte de heer J. Klok, leeraar aan de Rijks: H. B. S. alhier, op een proef- schrift getiteld: Voorne en Putten. RENOEMING. Benoemd tot administratief ambtenaar bij de gemeente 's-Gravenhage, onze stadgenoot, de heer W. J. van Pienbroek, thans tijdelijk werkzaam ter secretarie te Biervliet. DE HEER J. A. VAN ROMPU. Nu de heer J. A. van Rompu, na een dienst- tijd van 44 jaren is afgetreden als lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, en zijn werkkring als zoodanig is beeindigd, is er voorzeker aanleiding, een en ander daarom- trent in de herinnering terug te roepen. Het was j.l. Maandag 44 jaren geleden, dat de toen 40-jarige heer Van Rompu, door de Staten van Zeeland werd benoemd tot lid van het Gedeputeerd College. Hij was 24 Mei 1892 gekozen tot lid der iStaten, in de plaats van wijlen den heer A. Moerdijk te Zuiddorpe. Het was een voor dien tijd snelle promotie, dat het betrekkelijk jonge Statenlid reeds drie jaar later tot het hooge ambt van lid van het Gedeputeerd College werd geroepen. En sinds zijn benoeming op 3 Juli 1895 is hij steeds herbenoemd. Op een gegeven oogen blik vaagde de groepeering, ontstaan uit poli tieke constellaties, ongeveer het geheele af- tredend college van Ged. Staten weg, doch de heer Van Rompu behield zijn zetel, aangezien hij op dat tijdstip niet aan de beurt van af- treden was. Na korten tijd wijzigde de samenstelling van de Prov. Staten zich weer, en kon ook die zetel als veilig gesteld be schouwd worden. Door den Commissaris der Koningin zijn in de j.l. Dinsdag gehouden vergadering der Staten woorden van hulde en dank gesproken aan den afgetreden Gedeputeerde voor de diensten, die hij als zoodanig aan de provin ce heeft bewezen. Er is in die periode van 44 jaar, sinds zijn benoeming verloopen, op het gebied van het provinciaal bestuur heel wat gebeurd en ook heeft zich heel veel ge- wijfeigd. 'Het spreekt wel van zelf, dat in de eerste plaats de belangstelling van den heer J. A. van Rompu uitging naar Zeeuwsch-Vlaande- ren, en vervolgens ook, dat zijn streven zich richtte op verbetering van den stoomiboot- dienst op de Wester-iS'chelde, omdat hij daar- van voor de vervulling zijner taak geregeld gebruik moest maken, en alzoo meer dan an dere leden van het Gedeputeerd College daar- mede voortdurend contact had. Het Gedeputeerd College had in dien tijd het toezicht over de veerdiensten opgedragen aan een commissie .uit haar midden. De heer Van Rompu werd tot lid di£r commissie be noemd en is daarvan ook meer dan 30 jaar voorzitter geweest. Vooral met de veerdien sten was zijn diensttijd als Gedeputeerde samengeweven, zelfs z66, dat men hem wel eens den vlootvoogd noemde. Ofschoon ook de verbetering van de land- wegen en ook die van havens, voor eoover de provincie daarin werd gekend, ten voile de aandacht van den heer Van Rompu hadden, en ook in dat opzicht gedurende zijn dienst tijd heel veel goeds is verricht en grooten vooruitgang valt te eonstateeren, is dat toch Wel voornamelijk het geval geweest met die van de veerdiensten, want die waren 44 jaar geleden op verre na niet zooals we die thans kennen. Ook op het gebied van de spoor- en den aanleg van tramwegen liet de heer Van Rompu zic'h niet onbetuigd. Het is steeds een genoegen met den heer Van Rompu, die tijden van vroeger en de tot stand gekomen wijzigingen te bespreken want daarvoor behoeft hij geen aanteekenin- gen te raadplegen. Het verloop der zaken staat bij hem voldoende in het geheugen gegrift. In 1895 beschikte men voor den dienst tus schen TerneuzenVlissingen en Vlissingen Breskens nog slechts over raderbooten. Daar van was edn nieuw, n.l. de Walcheren, die een grooten vooruitgang beteekende voor wat de snelheid betreft. Het overige was zeer verouderd materiaal. Tijdens het beheer van den heer Van Rompu werd in betrekkelijk snel tempo uitbreiding gegeven aan de vloot, door het bouwen van nieuwe schepen en werd ook het type gewijzigd, door, in plaats van raderbooten, schroefbooten in de vaart te brengen. Een groote verbetering onderging de dienst tusschen Walsoorden en Hansweert, vooral .toen voor de verbinding tusschen de aanleg- plaats te Hansweert en het spoorwegstation te Vlake de tram de diligence verving. Onder- tusschen werd ook ingericht een bootdienst van TerneuzenHoedekenskerkeHansweert, waarvoor het schroefstoomschip de ,,Zeeuwseh Vlaanderen" in de vaart werd gebracht en ook de Luc tor et Em ergo" als reserVe-schip werd gebouwd. En als men den tegenwoordigen tijd nagaat blijkt, dat van het nieuwe dat in den eersten tijd van het beheer van den heer Van Rompu werd tot stand gebracht, reeds weer al als verouderd is afgedankt of vervallen. De evo- lutie op verkeersgebied over de Sehelde is wel in zeer snel tempo gegaan, wanneer we de schepen zien, die thans varen. In de eer ste plaats de groote veerbooten tusschen Vlis singen en Breskens, waar bij de aanlegplaat- sen tal van motorvoertuigen zonder eenige moeite op en afrijden, de in vergelijking met de vroegere „Walsoorden" niet minder groote veerboot, varende tusschen Walsoorden en Hansweert, voor welk veer thans groote in- loophavens in aanleg zijn om een even gemak- kelijk laden en lossen als in BreskensVlis singen mogelijk te maken. Ook kan gewezen worden op de vloot motorbooten, die den dienst verrichten tusschen TerneuzenHoede kenskerke en ZierikzeeKatsche veer, welke laatste dienst op de Ooster-Schelde tijdens de periode dat de heer Van Rompu voorzitter der bootcommissde was, van particuliere ook provinciale is geworden. Uit dit alles blijkt van een geweldige ontwikkeling en ver- andering. De heer Van Rompu heeft in verband hiermede een staat van dienst als Gedepu teerde verworven, die zeker wel tot zeldzaam- heden behoort. En wanneer hij in zijn ver- dere leviensjaren eenige rust zal genieten, is die zeker welVerdiend. Tot slot brengen wij hier nog in herinne ring de woorden waarmede de Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford. in de vergadering van 3 Juli 1985, de huldiging van den heer Van Rompu bij zijn 40-jarig jubile besloot: Zijn talenten en gaven als koopman, als man van zaken, heeft de heer Van Rompu nog in andere opzichten ten dienste van het alge- meen belang gesteld. Ik denk daarbij aan zijn voorzitterschap van de Kamer van Koophan- del en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen, in welke kwaliteit hij zooveel voor den in die landstreek meer en meer tot ontwikkeling gekomen handel en indu^trie heeft gedaan. Ik denk daarbij ook aan zijn ijveren voor de havenbelangen van de gemeente Terneuzen. Landbouw en tuinbouw gaan voor hem voorts steeds nauw ter harte. In de Commis sie van afwatering van Zeeuwsch-Vlaanderen is hij een werkzaam lid en van de fruitkwee- kers te Terneuzen en omstreken is hij een der pioniers. Ook de vissc'herijbelangen en in het bijzonder de oester- en mosselculturen hebben voortdurend zijn voile aandacht genoten. Met deze korte opsomming meen ik u een beeld te hebben gegeven van de groote werk- zaamheden van den jubilaris. Wanneer men een blik slaat in de notulen uwer vergadering, dan ontwaart men terstond, dat de heer Van Rompu talrijke malen voor verschillende be langen op de bres heeft gestaan. Met over- tuiging gaf hij daarbij uiting aan zijne ziens wijze en al moge die wel eens aanleiding heb ben gegeven tot critiek, zoo zullen zijne tegen- standers in het dabat moeten erkennen, dat de heer Van Rompu blijk heeft gegeven een man te zijn, die wist iwat hij wilde en wat hij wist, dat wist hij uit rijke ervaring. Aan een kort antwoord, zooals hij pleegt te geven, heeft men veelal meer dan aan een lange om- haal van schoonklinkende woorden. Daar was •en is de heer Van Rompu wars van; hij is de man van de daad, die weet aan te pakken en door te zetten, in de eerlijke overtuiging, i dat de toekomst hem gelijk zal geven. De heei Van Rompu heeft zich in deze ver gadering in den loop der jaren ook talrijke vrienden gemaakt en velen uwer zullen met mij steeds met dankbaarheid gedenken de vriendschap, welke wij zijnerzijds hebben mogen ondervinden. Zijn groote liefde voor ons gewest en voor Zeeuwsch-Vlaanderen in het bijizonder, gaf hem kracht tot bijna rusteloozen arbeid en ondanks zijn hoogen leeftijd blijft hij steeds met onverflauwden ijVer en toewijding zich wijden aan de openbare belangen. welke hem zoo nauw ter harte gaan. Zeeland is hem grooten dank verschuldigd voor al hetgeen hij voor deze provincie en in- zonderheid voor Zeeuwsch-Vlaanderen heeft tot stand gebracht. Uit dien hoofde mocht hij ook aanspraak maken op den dank onzer Regeering en het was mij daarom een groote vreugde hem dezer dagen mededeeling te heb ben kunnen doen van de hooge onderschei- ding, welke het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd hem toe te kennen door hem te benoemen tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Wij wenschen hem daanmede van ivirte geluk en spreken den wensch uit, dat hij als lid van het hoogste bestuurscol- lege dezer provincie nog veel en nuttig werk ten bate van ons gewest zal helpen tot stand brengen. Die woorden hebben, nu wij 4 jaar later

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1