ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Steradent LORRIE Last van Uw zenuwen? No. 9925 WOENSDAG 14 JUNI 1939 79® Jaargang Binneniand Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD ijd een schoon Kunstgebit Mijnhardt's Zenuwtabletten r t NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per ptfst f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTLeN Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIfiNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER- NEUiZEN, maken bekend, dat het verzoek van de STANDARD A.MERIKAANSCHE PETROLEUM OOMPAGNIE N.V., gevestigd te 's-Gravemhage, om op bet pereeel kadastraal bekend! Igemeente Temeuzen, Siectie G, no. 144)6, gelegen aan de Benedenweg (iSluiskil), een ondergrondsche petroleumbewaairplaats met aftapinricbting te mogen opricbten door ben is; verdaagd. Temeuzen, den 12 Juni 1939. Burgemeester en Wethouders voorhoemd, P. THLLEGE3N, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. VHRORDENING KEURING VAN WAREN. Burgemeester en Wethouders maken be kend, dat vanaf heden gedurende (Me maan den op de gemeente-secretarie voor een ieder ter lazing is nedergelegd, de door hen afge- •kondigde wijziging der verordening op de Keurdng van Wairen, welke wijziging tegen betalihg der kosten verkrijgbaar is gesteld. Temeuzen, den 14 Juni 1939. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEIN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HEEFT DE KAMER-COMMISSIE HAAR BEVOEGDHEID OVERSCHREDEN Ptrof. Mr. C. W. de Vries spreekt in het ,,A%. Htold." als zijn meaning uit, dat de Kamer-commissie dnzake de kwestie-Oss bui ten haar boekje is gegaan. Hij schrijft: ,,Ie>der het zijne" is ook in de staatkunde een regel van orde, een regel van oompetentie- verdeeling. Onze constituitie staat aan de beide Karners der Staten-Generaal een eigen redht van enquete toe. Dit recht moet worden uitge- oefend ten einde aan elk der Kamers gegevens te verschaffen, waarop de Kamer een oordeel kan vestigen. Het besluit om een parlemen- taire enquete ite houdenkan dus nooit gericht zijn tegen de regeering. Het recht van enquete is een typiseh parle- mentair recht, dat onafhankelijkheid van het parlemenit en de zelfstandigbeid van de regee ring beide demonstreert. Thans ter zake: Oss. Onze Tweede Kamer weigert een enquete. Zdj aanvaardt een andere (ik zeg nog niet een slecihtere) methode. De Kamer neemt genoe- gen met een ,,Nota" van de regeering en zij zal over 'die Nota een versiag doen uitbrengen. Uit het nu, door de Kamer-commissie uitge- brachte rapport, blijkt, dat de Kamercommissie de consequentie en de beslissing der Tweede Kamer niet heeft aanvaard. Zij is verder ge gaan dan haar hand reikte. Ieder heit zijne. De Tweede Kamer heeft bij haar beslissing niet verder gezien dan het licht van eenen dag. Daardoor heeft zij de toekomst uit handen gegeven. De Kamer heeft gewenscht een rapport over een Nota. De Kamer wist, dat haar bij; het bestudeeren en uitbrengen van dat rapport eigen middelen van onderzoek zouden outbroken. Maar de Kamercommissie gaat verder. Zij oversehrijdt conetitutioneele grenzen; zij gedraagt zich als een enquete-commisisie; zij citeert zeifs verklaringen van getuigen. Dit is een fout. De regeering, hiervan op de hoogte gebracht, antwoordt nu harerzijds: ieder het zijne. Had de Tweede Kamer openlijk den weg der enquete gekozen, haar wel omschreven redht zou onaantastbaar gebleken zijn. Ieder zou behben meegewerkt om de waarheid te vdnden. Er is; in Nederland recht te krijigen. Een ge- ■wone Kamer-commissie heeft echter niet de •9) Door CHARLES GARVICE. (Vervolg.) ,,Je bent gek", beet ze hem toe. ,,Hersens! En je wilt je zelf den last aandoen van een vrouw zonder geld! Laat haar gaan, en trouw geld je bent nog jong „Stil!M En hiji vloekte weer. ,,Jiji je maakt me gek! Ik zeg je, diat ik haar liefheb! Ik zeg je bah! Jij begrrjpt er mets van! Jij met je hart van steen. Laat haar en rnij met rust. Wdjj zullen je niet lastig vallen. Maar jij;? Wat ben jij van plan te gaan doen? Wil jij, dien vent nog trouwen, nu je niet meer de macbt hebt him verrot huis bijeen te hou den, zoodat de brokken him niet om de ooren vallen?" Ze zwegen een oogenblik. Guy greep den arm van zijn vader en omklemde die als een stalen band, terwijl ze op antwoord wachtte. Het kwam met een zacht spottend) lachje. „Of ik hem nog zal trouwen Ja, Ik denk van wel." „Heb je hem dan lief?" zei hij met koude verba zing. Ze lachte weer, dit beer met spottende min- achting. „Hem liefhehhen! Een man liefhebhen, die van een andere vrouw houdt! Denk je, dat ik gek ben? Ik heb nooit erg veel van hem gehouden, beste 'Seymour, maar ik geloof, dat ik hem den laatsten tdjtd gehaat heb! Laat me eensi denken!" Een oogenblik heerschte er sitilte. De graaf zonk achterover 'in zijn stoel en veinborg zijn gelaat in zijn handen, maar Guy stond als een steenen beelxl ,,Ja Seymour, ik Bail met hem trouwen!-Er zal, er moet iets uit de ineenstorting van Latcham overblijven maeht naar buiten als rechtsorgaan op te treden. Tegenover een Kamer-commissie, die haar bevoegdheid oversehrijdt, hield de regeering te recht den voet stijf. Het eenige middlel om nu nog recht te krij gen is het bij wet dnstellen van een afzonder lijke ikleine commissie van onderzoek, sarnen- gessteld buiten de parlementsleden. Aan deze commissie kan ibiji wet de bevoegdheid worden verleend van een enquete-eommissie. DE WETSONTWERPEN VOOR TIJDEN VAN OORLOGSGEVAAR. Aan de memorie van antwoord inzake de acht wetsontwerpen betreffende voorzdeningen in geval van oorlog, oorlogsgevaar en daar- aan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, is het volgen- de ontleend: Inderdaad heeft de ervaring in den iwereld- oorlog geleerd, dat een behoorlijk georgani- seerde voorbereiding van1 de oeconoanische verdediging niet kan worden geanist, zulks te minder, daar het totalitaire karakter van een modemen oorlog in veel sterkere mate dan tervoren het oeconomische leven van de ge- heele natie onvermijidelijik zal influenceeren. Met betrekking tot de vraag, wat de regee ring verstaat onder ,,daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone om standigheden" moge worden medegedeeld, dat daarmede slechts bedoeld worden buitenge wone omstandigheden, waarvan het verband of de verwantschap met oorlog of oorlogs gevaar aanwijsbaar is. Naar aanleiding van hetgeen door sommige leden werd opgemerkt met betrekking tot het vonmen en onderhouden van graanvoorraden, deelt de Minister van Economische Zafcen o.a. het navolgende mede: Gelijk reeds eerder werd betoogd, wordt steeds zooveel mogelijk overleg gepleegd met de organdsaties van het 'betrokken bedrijfs- leven en langs dezen weg getracht de verlang- de mediewerking vrijwillig te verkrijgen. Dit heeft ook in ruime mate plaats gevonden met betrekking tot de vorming van graanvoor raden. Het overleg te dier zake is op dit tijd- stip echter nog niet geeindigd en omtrent ver- schillende pimten is dan ook nog geen beslis sing genomen. Gezien de huidige veevoederpositie, moet een minimum voorraad van 150.000 ton voe- dergranen geenszins te hoog worden geacht; het overleg met deze bedrijfsgroep dient onder meer oan na te gaan tot welke hoeveelheid en op welke wijze de importeurs deze voorraad- vdrming vrijwilllig op zich zouden kunnen nemen, terwijl daamaast wordt overwogen op welke iwijze het nan het vereischte minimum ontbrekende gedeelte in opslag zou worden genomen. Het ligt niet in het voornemen der regee ring voor de toenood'igde gelden het Landtoouw- crisisfonds aan te spreken. Afgezien van de vraag, welke .begrooting hier dient te worden' belast, zullen toch de middelen ter dekking van dezen begrootings- post moeten worden gevonden. Juist daar een afwentelmg der kosten op de verbruikers die- genen zou belasten, die het meeste belang hebben bij' een veigrooting van den voorraad voedengranen, wil een afzonderlijke heffing de regeering voorshands niet onredelijk voor- komen. Inderdaad ligt het in de bedoeling voor haktarwe een afzonderlijke regeling te tref- fen. Reeds werd door de regeering in de af- geloopen spanningsperiode een toelangrijke voorraad aangekocht. Reeds thans vindt in ruime mate overleg tusschen de bij de lUtvoering dezer wetsont werpen betrokken instanties plaats. Inderdaad behoort zooveel mogelijk allies te worden vermeden, wat schadelijk zou kunnen zijn voor het prestige, hetwelk de burgemees ter in zijn gemeente dient te bezitten, of dat op den burgemeester een verantwoordelijkbeid zou laden, waarmedc hij niet dient te worden belast. Dat echter het een of het ander kan worden gezegd van de taak, welke ibij dit wetsontwerp aan de .burgemeesters wordt op- gelegd, vermogen de ministers niet in te zien. Immers de taak der gemeenten in het stelsel van het betrokken wetsontwerp is in hoofd- zaak een administratieve, zoodat de verant- woordfelijkheid voor de materieele uitvoering in veel stenker mate dan in 19141918 bij de regeering- komt te liggen. Voorts zijn de voordeelen, aan de inschake- ling van de burgemeesters bij; de dnvoering van dit wetsontwerp verbonden, van dien aard en is het vertrouwen der regeering in het beleid en het inzioht van de burgemeesters wel zjoo- danig, dat zij meent hen de bun in dit wets ontwerp. toebedeelde taak te kunnen toever- trouwen zonder de vrees der hier aan het woord zijnd'e leden te deelen. „Hamsteren". De vraag, wat onder hamsteren moet wor den verstaan, meent de Minister van Oecono mische Zaken het eenvoudigst te kunnen be- antwoorden aan de hand van artikel 9 van het wetsontwerp. Zoodra een artikel ingevolge deze bepaling door hem is aangewezen, ,,ham- stert" men, wanneer men binnen een tij.dsver- loop van een week een grootere hoeveelheid daarvan insiaat, dan de normale wekelijksche behoefte bedraagt. V66r dat een dergelijke aanwijzing is bekendgemaakt, vormt het insiaan van voorraden derhalve geen ham steren'', zooals dat in dit wetsontwerp wordt verboden. DE VLUGHTEDNGEN VAN DE SAINT-LOUIS. Een oplossing gevonden. Havas meldit uit Parijs, dat Frankrijk, Enge- land, Belgie en Nederland tot overeenstem- ming zijn gekomen inzake het verleenen van asyl aan de vluchtelingen aan boord van de Saint-Louis, die niet op Cuba aan land moch- ten. De American Joint distribution commit tee heeft een waarborgsom van 500 dollar per persoon gestort, hetgeen een totaal van on- geveer 700.000 gulden maakt; dit ter garan- tie is, dat deze menschen niet ten laste van de resp. schatkisten zullen komen. Besioten is, dat Frankrijk, Belgie en Enge- land ieder 250 vluchtelingen zullen opnemen, terwijl Nederland 194 onderdak zal verleenen. Zoodra de Saint-Louis te Southampton zal komen zullen de contingenten verdeeld wor den. Men merkt verder op, dat van de 944 pas- sagiers aan boord van de Saint-Louis reeds 700 toestemming hebben zich naar de Ver- eenigde Staten te begeven, zoodat zij zich na de bij' de immigratiebepalingen vastgestelden tijd naar dit land zullen kunnen begeven. DE VACATURE-VAN DER PUTT IN DE TWEEDE KAMER. De voorzitter van het centraal stembureau heeft in de vacature, ontstaan door het ont- slag nemen van den heer K. L. H. van der Putt als lid! der Tweed® Kamer, tot lid van die Kamer benoemd verklaard mr. K. L. C. M. L. baron dfe Wijkerslooth de Weerdestein te Utrecht. door dagelijksche behandeiing met en dat zal beter zijn dan mets. Trouwens, ik wordt dan toch lady Kendale en toinnenkort gravin van,. Latcham, want de oude man gaat hard achteruit." Ze lachte een gemeen lachje van- laaghartig leedlvermaaik. ,,Op alle moge- lijke manienen moet er haast achter het huwe- lijk worden gezet; hij moet niet we ten wat er gebeurd is voor het te laat is! Seymour!" zij wachtte even en haalde ddep adem „je vroeg me vanavond hoe i'k zoo gemeen kon j zijn om die twee te laten flirten waar ik bij stond? Je daoht, dat ik er niet om gaf! Ais je eens wist hoe het me geergerd heeft; ik werd er hijna gek van! Maar ik zal nu mijn wraak hebben! Hiji wil me trouwen, omdat ik geld heb, he? Me trouwen om zijn naam en zijn huis te reddten. Seymour, geloof je niet, dat ik rnijm. wraak zal hebben, als ik tegen i hem zeggen kan: „Je hebt de dochter van een oplichter getrouwd en ten slotte je dier- baar huis toch niet gered!" Seymour lachte zacht, sinister. „Goed", zei hij. ,;Goed zoo! Diana, ik ben trotsch op je! Ja, dat zal bet teste zijn. Er Mijift wel iets uit de ruine van Latcham over j en je zult gravin zijn! Je titel kan niemand je afnemen! Ja, je hebt gel'ijk, trouw met hem, zet haast achter het huwelijk. Ik zal de boel tot zoolang drijvende houden. Hoeveel geld heb je?" ,,Ik weet het niet. Er is iets op de bank, geloof ik. Dat kan je krijgen. En dan heb ik mijn juweelen nog. Hij. heeft me een paar aardige cadeautjes gegeven, neem die maar!" ,,Dank je. Ik kan je vertrouwen, Diana. Je hebt vanavond bewezen, dat je van het goed.e soort bent. Kan je het volhouden?" Zij, lachte. ,,Je zult het zien, Seymour, de ged'achte aan mijn wraak, doet m-e bijna ver- zoend raken met het verlies van ens geld. Als jij dat kind van Latimer met haar bleeke ge- zi'Cht maar overboord wou gooien." ,,,Houd je mond" zei hij boos, ,,ik zieg je nog eens, dat de gedachte aan haar me alles doet vergeten, wat ik verloren heb. Ons hu welijk moet, evenals het jouwe, bespoedigd worden. Als zij, eenmaal de mijne is, kan ik de werald zonder vrees tegemoet treden. De ge dachte, dat ik haar zou kunnen verliezen maakt me gek gelk! Jij. hegrijpt dat niet „Neen!" zei ze minachtend. „,Wat is er toch aan haar dat ze zocwel jou -als Guy tot gek- kem maakt." ,,Zwdjg!" zei hij woediend. ,,Je zuit haar naam niet noemen verbonden met den zijne! O beveling, mijn beveling!" Ze lachte minachtend. ,,Ais je van plan bent te gaan rhapso- diiieren, kan je beter weggaan", smaalde ze. ,,'t Is niet voor haar, dat ik je aanraad haar te laten sohieten. Ik zal me over haar schrik verheugen, wanneer ze merkt, dat de man voor wien ze geintrigeerd heeft, niet de zoon van een mibionair is maar van een faillieten oplichter!" Geintrigeerd herhaalde hij,, razend van woede, „iik heb geintrigeerd?" herhaalde hij,, razend van woede, ,,ik heb geintrigeerd om haar te krijgen! O, je weet niet alles, Diana, je weet met door welk een poel ik heb gewaad am haar te winnen! Hoe ilk haar vader in mijn maoht kreeg en haar aan handen en voeten ,aan me heh gebonden! Hoe ik Maar ach, je hegrijpt er toch niets van! Je hebt geen hart." ,,Neen," stemde ze op ddep minachtenden toon toe; ,,ik beb alleen een groot hevig ver- langen naar wraak en ais ik die heb en mijn titel dan ben ik tevreden. Maar ga nu been Ik wil alleen zijn om te denken, O, ik zie het gezicht van dien oudan graaf al en van Guy, als ze de waarheid vememen! Lat cham onder den bamer en de erfgenaam ge trouwd met de dochter van een faillieten vader! Seymour, ik zou mijn vooruitzicbten diet willen ruilen, voor de jouwe, hoewel ik geen hart bezit! Je mag je Lorrie Latimer hebben, maar geef mij mijn kro-ontje en mijn wraak! Goeden nacbt! Doe even dat roam ddcht, -wil je?" Daar ingevolge de gemaakte afspraak in de R.K.S.P. de heer De Wijkerslooth alleen voor den kieskring Utrecht als plaatsvervan- ger zou optreden, terwijl de vacature-Van der Putt igeldt voor den kieskring 's-Hertogen- bosch, waarvoor het oud-Tweede Kamerbd Th. F. M. Schaepman eerste plaatsvervanger is-, kan worden aangenomen, dat de heer De Wijkerslooth voor de benoeming zal bedanken en dat de heer 'Schaepman in de vacature zal worden benoemd veriklaard. HET FENANCIEELE BELEID VAN DE REGEERING. Wij, lezen in de „N. R. Ort.: Nadat de verschiUende departementen op 6 Mei j.l. in verband met het ontwerpen van de begrooting voor 1940 hun voorstellen aan het departement van financien hadden doen toe- komen, is bepaald, dat zij zorg hebben te dragen voor inzending van hun nadere nota's naar aanleiding van iwat er sinds dien over de diverse voorstellen is opgemerkt uiterbjk op 8 Juli e.k. Dit is het gebruikelijike procede bij het opmaken van de rijksibegrooting. Intusschen schijnt er aangaande de kwes- ties, welke een rol speelden bij! het aftreden van Minister De Wilde als minister van Finan cien, nog een zeer special© inter-ministerieele briefwisseling te zijn geopend. De minister-president zou aan (verschii- lende van) zijn mede-ministers verzocht heb ben, om hem, los dus van de gebruikelijke nota's, voor een bepaalden datum, een uiteen- zetting en gegevens te doen toekomen, welke hij; noodig acht om te kunnen nagaan of en in hoeverre verwezenlijking van allerlei kost'bare wenschen met een tactrijk en in zijn oogen te verantwoorden financieel beleid samen zou kunnen gaan. In parlementairen kring hoorden wij 15 Juni als tijdstip noemen, waarop de antwoor- den hij Dr. Colijn ihinnen zouden moeten zijn. Dit wil echter nog geenszins zeggen, dat dan ook al in de volgende week in het kabinet de beslissing zal vallen over de vraag, of men het onderling eens kan worden over de voor- naajmste kiwesties betreffende den omzet van de begrooting 1940. Naar ons althans ter oore kwam, zou in den Ministerraad afgesproken zijn, eerst na 22 Juni eenig definitief besluit dienaangaande te nemen, zoodat men dus zou mogen verwach- ten, dat er v66r dien datum, den dag waarop Minister Colijn 70 jaar wordt, in elk geval binnen het Kabinet geen botsing zou ontstaan. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat, gelijk wij van venschillende zijden uit het par- lementaire kamp vemamen, de minister-presi dent zich buitengewoon veel moeite geeft om te probeeren onderling overeenstemming te be- reiken' en aldus het uitbreken van een kabi- netscrisis te voorkomen. Voorshands, schijnt hiji het er op ,te willen aansturen, te bereiken, dat het leven van het Kabinet ten minste tot na het parlementaire zomerreces zal verlengd worden. In hoeverre 'zich intusschen moeilijkheden met de Kamer zullen voordoen, is een tweede vraag. Wel hoorden wiji, met betrekking tot de kwestie-Oss nog verluiden, dat 'tot nu toe in het Kabinet ten opzichte van het door minister Goseling gevoerde beleid eensgezind- heid zou hebben bestaan. DE NEDERLANDSCHE ZOUTCONVENTIE WEER VOOR EEN JAAR VERBINDEND VERKLAARD. De Nederlandsche Staatscourant van Dins- dag bevat een ministerieele bes,chikking, waarbij1 de Nederlandsche zoutconventie we- derom voor den duur van een jaar algemeen verbindend wordt verklaard. Deze door een zestal zieders gesloten con- ventie heeft tot inhoud 'n afzet-quoteregeling, een prijsregeling en een aantal leverings- en betalingsvoorwaarden. Het belang van de conventie moet hierin worden gezien, dat zij, in het afgeloopen jaar een einde heeft kunnen maken aan den con- De graaf en Guy hoorden Seymour het raam sluiten en even later luistenden zij naar zijn voetstappen, toen hij door de gang naar zijn kamer liep. Toen zuchtte de graaf diep en stond hevend op. Latcham! Latcham is verloren!" kreunde hij, terwijl hij vergat, dat hij, toen hij voor Lorrie pleitte, tevreden ermee was geweest het te verliezen. ,,Ja'zei Guy heesch. Latcham is ver loren!" „Maar jij bent gered!" riep de ouide man en hij sloeg zijn armen om Guy's hals. HOOFDSTUK XXIX. Lady Farniham had Lorrie gezegd te gaan slapen en ze had gehoorzaamd, maar in haar. slaap kwarnen een menigte droomen. Nu eens zat ze op het muurtje van de pastorie en luisterde ze naar Guy, dan weer zag ze Gypsy met Guy over de baan rennen; aldaar zag ze Guy, steeds stond hij op den voorgrond. Dan zag ze Seymour Melford weer voor haar geest oprijzen, die met zijn eeuwig glimlachje tusschen hen stapte en zijn armen uitstrekte, alsof hij haar omhelzen wilde en op dit punt van haar droomen werd ze rillend wakiker met een kreet van angst en afschuw. Lang voor de bel ging was ze klaar wakker en het du.urde niet lang of ze wist weer wat er gebeund was'. Seymour Melford was ge komen. 'Haar tyran en meester was gekomen om haar er aan te herinneren, dat zij nog steeds aan hem toebehoorde en dat zij haar deel van de afspraak, die ze terwille van haar gestorven vader met hem had gemaakt, moest houden. Zij Meedde zich langzaam aan en met een verlangen naar eenzaamheid, zooals ongelukldge menschen altijd hebben, ging ze na&r beneden naar den tuin. De morgenzon lokte de bloemen tot ontlui- ken, de vogels zongen vroolijk in de boomen, de geheele natuur scheen zich te verheugen, over den vroolijken lentetijd en met een ver- Spoedig weer opgewekt en gekalmeerd met Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. currentiestrijdweike in de eerste helf't van 1938, als gevolg- van het uiteenvallen van de vroegere zoutconventie, in toenemende ma'te leidde tot een ontwricniing van de zoutmarkt en die uiteindelijk een door de huidige pro- ductie- en afzetverhoudingen niet gemoti- veerde vemietiging van een gedeelte van het Nederlandsche productie-apparaat tengevolge zou hebben gehad. Evenals het vori,ge jaar zal de uitvoering van de conventie worden opgedragen aan de algemeene Zout-commissie, waarin naast het meerendeel der zieders ook vertegenwoor- digers van de afnemers en de arbeiders zitting hebben. De taak van deze commissie zal o.a. bestaan in het vaststellen van de prijzen van de verschillende soorten zout. In bovengenoemde beschikking zijn de over- wegingen, welke tot de algemeene verbimdend- verklaning hebben geleid, alsmede de ver bindend verklaarde bepalingen, opgenomen. Ten behoeve van belanghebbenden kan wor den medegedeeld, dat deze beschikking ter inzage ligt bij' alle Kamers van Koophandel. AARDAPPELEXPORT NAAR ZWITSERLAND. Aangezien verbetering in den stand van het mond- en klauwzeer is ingetreden in Neder land, behoeven zendingen vroege aardajppelen naar Zwitserland niet vergezeld te gaan van eem verklaring van den veearts van de plaats van herkomst, waarin staat vermeld, dat de aardappelen van bedrijven afkomstdg zijn, waar geen mond- en klauwzeer heerseht of sinds 1 April 1938 geheerseht heeft, zooals tot diusver werd vereischt voor zendingen pootaardappelen. De wagens behoeven ook niet onmiddellrjk v66r het inladen te worden ontsmet. Handelsblad. DE REIS VAN HET BRITSGHE KON INK LIJK L PAAR. Koning George van Engeland heeft presi dent Roosevelt een telegram doen toekomen, waarin hij zijn erkentelijkheid hetuigt voor de vriendelijke ontvangst in de Ver. Staten. In dit telegram herdenkt de koning de vriendelijkheid en de hartelijkheid door de Ver. iStaten betoond, „welke ons het hart heeft geroerd". Gewoonlijk gaan dergelijke telegrammen van dankbetuiging via de geiwone diploma- tieke kanalen. Het feit, dat de koning zqn boodschap direct gericht heeft tot president Roosevelt, wordt beschouwd als een onder- streeping van den geest van onofficieele vrlendschappelijkheid, waarmede de koning en de koningin van Elngeland in de Ver. Staten hij hun bezoek zijn omringd geweest. Nu het bezoek van het Britsohe koninklijk paar aan de Ver. Staten voorbij is, wijzen politieke kringen te Washington en de pers op het bij'zonder helang daarvan. De meeste bladen en de algemeene meening getuigen, dat tusschen het IBritsche rij'k en de Ver. Staten voortaan gelijkheid van opvattingen bestaat ten aanzien van hun houding jegens de wereldproblemen en de beginselen, die ten grondslag liggen aan de beschaving. De afwezigheid van versterkdngen aan de Canadeesche grens is een symbool voor de vreed'zame betrekkingen tusschen Amerika en Groot-Britannie. Men kan aannemen, dat de Koning en de President particuliere bespre- kingen hebben gevoerd, die zeer belangwek- kend waren. Wanneer 24 senatoren en een langen om van het huis weg te komen, waar in zich de man bevond, die zij had beloofd te trouwen, liep ze over het groote grasveld naar de plek, waar het huis'je van den poortwach- ter tusschen de eiken struiken stond. Daar hoorde ze de ontbijttafel en met een zucht keerde ze teru'g, toen ze plotseling een stap achter zich hoorde en ze den man, waaraan ze zoo'n hekel had, vlak bij haar zag. ,,Ik zag je van af het terras, lieveling", zei hij, haar hand nemende. ,,Ben je iheter?" en hij nam haar gelaat angstig op. ,,Ja, ja", zei Lorrie; ,,ik ben uitstekend in orde, het het was niets. De kamer was heet „En ik kwam te onverwaeht!" viel hij haar in de rede. „Het was dom en gedachteloos van me. Je zdet nog bleek, lieveling. Wil je me een arm geven?" Zij sloeg het met een hoofd'beweging af. ,,Laat ons een paar minuten gaan zitten", zei hij. ,,Het is zoo lang geleden, dat ik je zag en ik heb zooveel te vertellen." ,,De bel voor het ontbijt is gegaan", zei ze, maar toch ging ze zitten op een bank onder de boomen. ,,Het ontbijt kan wachten", antwoordde hij. Lorrie, kan je niet raden, waarom ik geko men ben?" ,,Neen", antwoordde zij bijna onverstaan- baar, met haar oogen op den grond gericht. ..Omdat ik niet lan'ger bij je vandaan kon hlijiven, lieveling", ging hij voort. „Ik schijn jaren van je gescheiden te zijn geweest en en ik kon het niet langer verdragen, Lorrie, heb medelijden met me, denk eens aan het geen ik geleden heb. Je was bijna mijn vrouw het is vreeselijik om den beker van het ge- luk van je mond weggerukt te zien. En toen moest ik heengaan en zoo langen tijd weg- blijven, zoo lang! Lieveling, wil je me niet langer laten wachten, wil je gauw mijn vrouw worden, Lorrie?" (Wordt vervolgd.) o J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1