ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD ZEEUWSCH-VLAANDEREN LORRIE Ho, 9918 VRIJDAG 26 MEI 1939 79s Jaargang 9m Itsteyf csj Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD UZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij voor ui the taling fr. per post 5,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalinig. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement teg en verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. WEGENS HET PINKSTERFEEST ZAL A.S. MAANDAG GEEN NUMMER VAN DIT BLAD VERSCHIJNEN. EEN GIFT VAN H. M. DE KONINGIN VOOR DE ARM EN VAN BKISSEL. Bij geleg-enheid van haar officieel bezoek aan Belgie iieeft H. M. Koningin Wilhelmina den burgemeester van Brussel een gift van 30.000 franken doen toekomen voor de armen van de stad. DE BELGISCHE PERS OVER DE SAMENWERKING VAN DE KLEINE LANDEN. ©e Belgische pers die in de dagen voor en tijdens het bezoek van Koningin Wilhelmina buiteng-ewoon veel aandacht aan deze gebeur- tenis heeft gew,ijd, en die de verslagen der gebeurtenissen in grooten opmaak en met veel foto's op de frontpagina's heeft gepubliceerd, terwijl er tal van welkomstartikelen zijn ver- sehenen, wijdt heden beschouwingen aan de toespraken van Koning Leopold en Koningin Wilhelmina aan het gala-diner gehouden. Zoo scljrijft ,,Het Laatste Nieuws", dat deze toespraken in-stemming -en diepen weerklank zullen vinden omdat zij beantwoor- den aan het algemeen gevoelen. Vooral wijst het blad op de passages van de Ibeide rede- voeringen, waarin gesproken wordt over de taak van de kleine landen in dienst van den -vrede. Het blad hoopt, dat de oproep, welke van deze beide redevoeringen uibgaat, ook buiten Belgische en Nederlandsche grenzen •gehoor zal vinden. GENERAAL SNIJDERS GAAT ACHTERFIT De toestand van generaal Snijders gaat langzaam achteruit. De krachten verminde- ren, aoordat de patient tengevolge van zijn hoogen leeftijd de uitputting niet te boven kan komui. DR. COIJJN WILDE KAB1NETSCRISIS VERMIJDEN. Uit anti-revolutionnairen kring schrijft men naar aanleiding van het aftreden van minister De Wilde aan De Rotterdammer: „Men heeft gevraagd, of de minister-presi dent en de afgetreden minister van financien het in het financieele vraagstuk niet meer met elkander eens waren. Lezing van het officieele communique kan doen zien, dat er zakelijk geen verschil is. Ook aan dr. Colijn staat een budget in evenwicht voor 1940 voor oogen. Intusschen moet er rekening mee gehouden worden, dat de positie van den minister-presi dent om allerlei redenen op 'n gegeven oogen blik iets anders kon zijn dan van den heen- geganen bewindsman. Een algemeene kabi- netscrisis was onder andere niet gewenscht aan den vooravond van het bezoek van H. M. de Koningin aan Belgie, waarbij de minister van buitenalndsche zaken Haar vergezellen zal. Hoe weinig verschil er is tusschen de beide ambtgenooten kan wel het best hieruit blij- ken, dat, naar wij meenen te weten, de voor- zitter van den Raad van Ministers slechts hewiliigd heeft in eenig respijt voor de betrok- ken ministers. Hun is als het ware daarin een laatste gelegenheid geboden om zich te bezinnen en te toonen, dat zij alsnog binnen niet te langen termijn bereid zijn, nieuwe uit- gaven door besparingen te compenseeren, zoo- als in 1938 als kabinetspolitiek was aanvaard. Bit is als het ware een uiterste poging om het allerergste: een volkomen kabinetscrisis te voorkomen, die naar wij vreezen niet uitDlijven zal, indien enkelen halsstarrig willen felgven gaan in een richting, die niet is in Door CHARLES GAR VICE. 62) Vervolg. ,,Je gaat zeker weer naar dien man toe?" vroeg ze. „Ja," zei Guy zorgeloos, „ik heb een won- derlijk soort genegenheid voor onzen vriend opgevat en ik ga morgenochtend weer naar hem toe." „In dat geval," zei Diana bedaard, „zal joUiW bezoek wel voldoende zijn en is het niet noodig dat Lorrie gaat. Als Guy met u mee- gaat, lady Collop, kan Lorrie zeker wel met mij boodschappen doen, nietwaar?" Zeker," zei lady Collop onmiddellijk. Dolores zal heel blij zijn als ze zich nuttig kan maken." ,,Ik zal heel blij zijn", zei Lorrie plichtmatig. Eoo gebeurde het, dat Lorrie met Diana in de auto opgesloten werd en van winkel naar winkel meegesleurd werd, terwijl de jonge dame zij, satijn en fijn linnen kocht voor haar aanstaand huwelij-k met Guy. Drie uur lang moest ze het aanzien, dat de moede en geduldige winkelbedienden vlogen voor de trotsche, gebiedende schoonheid, die er niets in zag, om iemand naar het andere einde van en groote zaak te sturen voor de een of andere futiliteit, die ze tien tegen een zou weigeren te koopen als ze haar werd gebracht. „In ieder geval is dit een goede oefening veor je," zei ze tegen Lorrie, toen ze naar Manchester Square terugreden. ,Je zult toch zeker binnenkort wel met Seymour trouwen?" „Nog in langen tijd niet," zei ze bedaard. ,,-Neen? Is dat niet erg riskant?" ant woordde Diana, terwijl ze haar strak aan- keek. overeenstemming met het streven naar een sluitend budget. - Wat dat beteekent, wordt duidelijk, als men de Millioenennota van September 1938 raad- pieegt en rekening houdt met wat 1939 extra heeft gevraagd en 1940 en 1941 nog vragen zullen. Zelfs een zeer globale becijfering brengt tot een totaal tekort van meer dan 2 c;jfers, dat vermoedelijk niet eens verdwijnt als we de nog onbekende opbrengst van de belastingplannen in rekening brengen. Daar- naast komen dan nog de kapitaalsuitgaven waarvoor mettertijd geleend zal worden, en die ook weer voor tientallen jaren vaste las- ten op ons budget zullen leggen. Maar nog- maals: we hopen, dat een crisis zal kunnen uitbhpven en overeenstemming alsnog zal wor den verkregen. De door den minister-president geboden kans daartoe ga niet onbenut of on- voldoende benut voorbij". VALSCHE BANKBILJETTEN IN OMLOOP. Daaromtrent wordt nader gemeld: De Nederlandsche Bank N.V. te Amster dam geeft kennis, dat te Groningen en ook in een enkele andere plaats eenige valsche bsnkbiljetten van f 10 van het laatste model zijn voorgekomen. Bij eenige oplettendheid is de namaak vrij gemakkelijk te herkennen. De blauwe druk is belangrijk waziger en onscherper dan bij de echte biljetten, hetgeen sterk tot uitdruk- king komt bij den bovenrand en de woorden ,,De Nederlandsche Bank". De pet van den ,,ouden man" is vlak inplaats van geplooid. terwijl de baard duidelijk is afgedrukt. De voorgekomen exemplaren dragen de serieaanduiding NX 071529 en den datum 4 April 1938. Verwacht kan worden, dat, althans eenige verdere exemplaren dezelfde serieaanduiding en datum zullen dragen, maar voor herkenning mag hierop toch niet mtsluitend worden afgegaan. De rozetten van paarse en groene banden (links en rechts naast den datum) zijn onrus- tig door de te breede en niet passende witte zoomen tusschen het paars en het groen. De letters van de strafbepaling zijn sterk geschonden en ten deele onleesbaar. Op den achterkant is ter plaatse van het witte vak een watermerk-imitatie aange- bracht, welke aan de achterzijde bezien te sterk naar voren komt en bij doorzicht als een donker beeld verschijnt. Het papier voelt dik en zacht aan. Indien een dergelijk biljet wordt aangebo- aen, dient daarvan onmiddellijk aan de politie kennis te worden gegeven, zoo mogelijk onder aanwijzing van den aanbieder. DE ONDER DE WAPENEN GEROEPEN WERKLOCKZE KOSTWINNERS. De minister van Sociale Zaken heeft aan de gemeentebesturen een circulaire gezonden betreffende de steunverleening aan plaatsver- vangers van onder de wapens geroepen dienstplichtigen, plaatsvervangers die als kostwinners in de steunverleening waren op- genomen. 'Hieraan is het volgende ontleend: De steunuit-keering aan het gezin van den kostwinner-plaatsvervanger zal op denzelfden grondslag gerekend blijven, alsof de kostwin- ner als geheel werklooze in het gezin aanwe- zig ware: er vindt dus geen aftrek plaats welke dan ook als gevolg van zijn afwe- zigheid uit het gezin. Dit impliceert, dat de verstrekking van goedkoope levensmiddelen, B-steun en deelneming aan de spaarregeling op dezelfde wijze blijven doorloopen als vddr- dat de kostwinner als plaatsvervanger op- trad. Mocht een gedeeltelijk werklooze als plaats vervanger worden aangewezen, dan kan aan diens gezin, boven wat het zou hebben ont- vangen, als het een geheel werklooze betrof, een bijslag worden uitbetaald, gelijk aan dat deel van het loon, dat in de week van zijn in diensttreding bij de bepaling van zijn steun- bedrag zou zijn vrijgelaten. Niet als inkomsten van het gezin zal wor den beschouwd de normale soldij, die de kost winner-plaatsvervanger ontvangt; deze zal 'bij de berekening van de steunuitkeering ge heel buiten beschouwing worden gelaten. Wi&l als inkomsten van het gezin zullen worden beschouwd: a. een derde deel van de militaire jaar- wedde van den kostwinner-plaatsvervanger, zoo deze een onderofficiers- of hoogeren rang -bekleedt; b. zijn militaire extra-inkomsten, zoo hij een onderofficiers- of hoogeren rang be kleedt, na aftrek van 25 cents per dag, wel ke hij geniet boven zijn jaarwedde; c. de vergoeding voor inkwartiering, in dien hij bij zijn eigen gezin is ingekwartierd. Deze inkomsten moeten geheel op het steunbedrag in mindering worden gebracht. WERKLOOSIIEIDSVERZEKERING. De Hooge Raad van Arbeid heeft, meldt het ,,Handelsblad op Zaterdag j.l. zijn vijftigste vergadering gehouden, onder leiding van zijn voorzitter, prof. mr. P. J. M. Aalberse. De Raad heeft zijn auvies vastgesteld met betrekking tot het vocrontwerp betreffende wettelijke regelen inzake de verzekering tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid. De Raad heeft zich daarbij eerst eenstemmig uitge- sproken voor een wettelijke regeling van ver- plichte werkloosheidsverzekering, doch ver- klaarde zich in groote rneerderheid tegen het betrekken van de kleine zelfstan-digen bij deze verzekering, waarbij eenige leden het voorbe- houd maakten, dat in de toekomst de moge- lijkheid daartoe moet worden geopend. Vervolgens sprak -de Raad zich in over- groote rneerderheid -uit voor een verdeeling van de lasten tusschen werkgevers, werk- nemers en overheid. Over den vorm der over- heidsbijdrage bestond verschil van meening. Terwijl sommige leden de verdeeling der laster aldus zouden wenschen, dat werkgevers, werknemers en overheid ieder een derde be- talen, stond een aantal andere leden op het standpunt, dat de overheid eerst een bijdrage moet geven, wanneer de kosten van de ver zekering een bepaalde grens overschrijden, weer andere leden waren van meening, dat de overheid steeds een dorde van de premies behoort te betalen, en daamaast boven een bepaalde grens bijdraagt. Eenstemmig was de Raaci van oordeel, dat het voorontwerp terecht de mogelijkheid open- laat, dat de nelft van de premie, voor zoover gedragen door het bedrijfsleven, door de werk gevers op de arbeiders kan worden verhaald. Een rneerderheid van den Raad sprak zich er voor uit, dat in de wet een maximum wordt opgenomen voor den op het bedrijfsleven te leggen last. Terwijl een deel dezer leden hier- bij dacht aan een uniform maximum voor het geheele bedrijfsleven, wenschten andere leden voor de onderscheidene bedrijfstakken te dif- ferentieeren. Ten aanzien van de kosten sprak de Raad als zijn overtuiging uit, dat deze belangrijk giooter zullen zijn dan uit de Memorie van Toelichting zou kunnen worden opgemaakt. De rneerderheid van den Raad was boven- dien van oordeel, dat de regeling van het voorontwerp, waarbij in ieder bedrijf, hetzq de bedrijfsraad, dan wel de bedrijfsvereeni- ging (c.q. de algemeene bedrijf svereeniging naast het rijksorgaan met de uitvoering wordt belast, ,n het algemeen aanvaardbaar is, zij het dat het ontwerp op eenige punten aan' vulling behoeft. Het dient naar de meening der rneerderheid in de wet te worden vast- gelegd, dat de verschillende 'plaatselijke organen bevoegd zijn een zekere samenwer- king tot stand te brengen. De rneerderheid stond tevens op het stand punt, dat het op den grondslag van het ont werp niet mogelijk is, een wettelijke verplich- ting voor de bedrijfsorganen in het vooront werp op te nemen om de vakorganisaties met een deel der uitvoering te belasten. Een deel der rneerderheid zou een derge- lijke bevoegdheid ook niet wenschelijk achten. De rneerderheid van den Raad stelde voor de bevoegdheid van de bedrijfsorganen om zulks te doen, uitdrukkeJijk in het ontwerp op te nemen. Andere leden stelden hiertegenover, dat dit volkomen overbodig is, omdat men in de practij-k vol-ledige vrijheid heeft naar be- vind van zaken dit onderwerp in de reglemen ten te regelen. De vergaaering werd bijgewoond door den minister van Sociale Zaken. REGELING VOOR HET STEMMEN DOOR TEWF.RKGESTELDEN. De minister van sociale zaken heeft aan de inspecties der werkverschaffing 'n rond- schrijven gericht, waarin hij de aandacht ves- tigt op de regeling voor tewerkgestelden die hun stemplicht moeten vervullen. Zij luidt als volgt: a. Voor zoover de werkverschaffing ligt in de gemeente, waar de tewerkgestelden hun stemplicht moeten vervullen, vangen de werk- zaamheden op den dag van de stemming aan uiterlijk om 10 uur v.m. Vergoed worden twee uren, berekend naar de voor die gemeente gel den loonnorm(en). b. Indien de werkverschaffing buiten de gemeente ligt en de arbeiders elken dag op en neer gaan, wordt door de inspectie in over- leg met het gemeentebestuur in elk voorko- mend geval vastgesteld, hoe laat de arbeiders op den dag der verkiezing uiterlijk op het werk moeten zijn. Slechts het aantal verzuim- uren, door de inspectie bepaald, mag worden vergoed en wel op de basis van de voor de gemeente geldende loonnorm(en). BIJZONDER SPOORWEGTARIEF VOOR PADVINDERS. Tusschen de Nederlandsche Spoorwegen en het nationale hoofdkwartier van de Neder landsche Padvinders is een overeenkomst ge- sloten, waarbij een speciaal tarief is vastge steld voor padvinders. Dezen zullen voortaan ook in kleine groepen van tenminste zes leden kunnen reizen tegen het tarief voor kinder- gezelschappen. Ook de padvindsters zijn in de getroffen regeling opgenomen. Van- wege de padvindersbeweging is aan de Spoor wegen een minimum aantal km's gegaran- deerd, door de padvinders in den loop van een jaar te reizen. „Riskant?" vroeg Lorrie. ,,Ja. De beste mannen zijn onbetrouwbaar, je kunt niet van ze opaan. Seymour mocht 'Sens van idee veranderen." ,,Dat risico durf ik wel loopen," zei Lorrie, nog steeds even bedaard. Als je broer Sey mour van idee verandert, hoeft hij het maar te zeggen." ,,Och, het is een zaak, waarin ik me niet mengen wil, en ik wil er ook niets mee te doen hebben," zei Diana geeuwend, ,,dat moe ten jullie samen uitmaken. Ik veronderstel dat jullie elkaar nu en dan schrijven?" voeg- de zij er met onverstoorbare kalmte aan toe. ,,Ja," zei Lorrie koud. ,,Hij schrijft me." .Schrijven is vervelend," zei Diana kwij- nend, „en mannen zijn zoo precies. Guy ten minste wel; hij verwacht, dat ik hem iederen dag schrijf, als we niet bij elkaar zijn." De lunch stond al op tafel toen ze thuis- kwamen. Guy leunde met een doodelijk ver- veeld gezicht tegen densohoorsteenmantel, hetgeen niet te verwonderen was, daar lady Collop hem gruwelijk had geergerd. »Waar zijn jullie in 's hemelsnaam ge- weest?" zei hij, terwijl hij op zijn horloge keek en Lorrie aansprak, die er bleek en moe uitzag. „Boodschappen doen, dwaze jongen," zei Diana, terwijl ze haar hand streelend op zijn arm legde. ,,A1 dien tijd boodschappen gedaan! Je zult die ongelukkige winkelbedienden den dood op het lijf gejaagd hebben, om over jullie zelf nog maar niet te spreken. Jij ziet er moe genoeg uit" en hij knikte tegen Lorrie. Lorrie ziet er altijd moe uit," eonstateer- de Diana koel, ,,zoo is haar gezicht nu een- maal." ,,Ja, dat is de natuur van het beestje, zoo- als de spullebaas zei," stemde Lorrie luchtig toe. ,,En, ben je naar het ziekenhuis ge" weest?" ,,Ja, glimlachte hij, en het resultaat was nagenoeg hetzelfde. Maar toch sprak hij ■vandaag." ,,Ja?" vroeg ze. ,,Ja, hij vroeg me, waarom jij niet gekomen was." „Ik? Dat is al een stap vooruit, nietwaar? Als lady Collop me vamEtriddag niet noodig heeft, zal ik even naar hem toegaan." ,,Je kunt beter naar bed gaan en uitrus- ten, zei hij, bijna ruw, hoewel zijn oogen niet hard stonden, toen ze op het lieve, teere ge- zichtje bleven rusten. Vindt u, dat Dolores er niet goed uit ziet, lord Kendale," zei lady Collop, toen Lorrie de 'kamer uit was. "Of ik", antwoordde hij. „Natuurlijk vind ik dat. Ik meen, dat iedereen dat wel kan zien. Je hebt haar uitgeput vanmorgen" en hij keek Diana verwijtend aan. ,,Nonsens!" antwoordde zij op haar lang- zame manier, Lorrie is tweemaal zoo sterk als ik en ze heeft zich reusaehtig geamu- seerd." ,,Daar ziet ze naar uit," spotte hij. ..Misschien zou het haar toch goed doen om bij lady Parnham te gaan logeeren", merkte lady Collop op, terwijl ze Diana vragend aanzag. „Bij lady Farnham?" vroeg Guy. „Lady Farnham was zoo vriendelijk om te vragen of wij met u beiden mee wilden terug- komen en ik wilde het al aannemen voor mij en voor Dolores, maar toen zei die lieve juf- frouw Melford, dat zij er zeker van was, dat Dolores niet graag zou gaan." „Hebt u het haar gevraagd?" informeerde bij. ■Nee nee," zei lady Collop. „Juffrouw Melford dacht, dat ik beter kon zwijgen over de uitnoodiging." .Maar mijn hemel!" zei hij woedend. „Ziet u, dan niet, dat ze ziek is en naar verandering verlangt, lady Collop? Ik zou hebben ge- dacht, dat iedereen dat duidelijk kon zien! Neemt u de invitatie toch aan." ENGELSOHE KONING SPREEKT TOT OUDE EN NIEUWE WERELD. Het Engelsche Koningspaar is Woensdag om half elf 's ochtends in Winnipeg aange- komen, alwaar Koning George des avonds zijn groote radiorede heeft gehouden tot het Britsche rijk. Wij spreken dikwijls, aldus de Koning, vol- gens het Handelsblad, van de oude en de nieuwe wereld en het is een van de igrootste verdiensten van het Britsche rijk, dat het als schakel optreedt om de twee met elkaar in overeenstemming te brengen. Gedurende langen tijd in de geschiedenis was het de geest van Europa, die den pas aangaf en de doeleinden van den vooruitgang in de wereld vaststelde, doch dit getij van inspiratie stroomt niet meer zooals in voorbije dagen. De christelijke beschaving van Europa wordt thans ernstig aangetast en van binnen uit belaagd. Wij trachten de maatstaven er- van te doen herleven, ofschoon deze taak lang is en moeilijk. Azie eveneens verandert snel en zijn geest is diep gesohokt. Is dit niet een oogenblik, waarop de oude wereld op haar beurt voor hoop en leiding moet opzien naar hetgeen de nieuwe wereld heeft tot stand gebracht? Een voorbeeld in het bijzonder kan Noord- „Ik weet zeker, dat Lorrie geen zin heeft om te gaan," viel Diana haastig in de rede. „Ze heeft me al ontelbare keeren gezegd, dat ze alleen maar met rust gelaten wil worden. Ze houdt zooveel van eenzaamheid, ziet u, sinds den dood van haar vader." ..Flauwe nonsens!" antwoordde hij nijdig. ,,Ze teert hier weg neem me niet kwalijk, lady Collop, ik wilde niet onbeleefd zijn, maar Lorrie is een meisje, dat evenmin buiten ver andering en menschen kan leven, als een bloem zonder zonlicht." ,,Je schijnt buitengewoon op de hoogte te zijn met Lorrie's temperament," merkte Diana koel op, terwijl ze achterdochtig naar zijn opgewonden gelaat keek. ,,0 zei hij stamelend, met neergeslagen oogen. ,,Ik spreek in het algemeen. Ze is een jong meisje Maar op dat oogenblik kwam Lorrie weer binnen en natuurlijk zwegen ze plotseling alle drie. Heeft u met zijn drieen ruzie gehad of heeft lord Kendale geweigerd een bijdrage te geven voor de a.s. bazar, lady Collop?" vroeg ze, terwijl ze aan tafel ging zitten. „Zou je met me mee willen om bij lady Farnham te gaan logeeren, Dolores?" zei lady Collop, terwijl ze als alle domme men schen met de deur in huis viel. „0", riep ze uit, maar toen sloeg ze haar oogen neer; hadden ze over haar ruzie ge- maakt ,,Neen, dank u," zei ze. „Ik was er zeker van, dat Lorrie dit zou zeggen," zei Diana lief, maar met slecht ver- holen opluchting. ,,Je zoudt veel liever stil thuis blijven, nietwaar lieveling." "Onzm, viel Guy in de rede, voor ze kon antwoorden. ,,Kom Lorrie, wees geen hypo- criet. iSpreek de waarheid en laat ze alle- maal naar de ik bedoel want lady Col lop schrok op „zeg eerlijk, dat je dolblij bent met het verzetje." 'Lorrie keek over de tafel naar het mooie gezichtje met den valschen glimlach en de Amerika den anderen deelen der wereld geven. Het rasgenbewustzijn kan een gevaar- lijke en ontbindende kracht zijn, doch de En- gelschen en Franschen hebben in Canada laten zien, dat zij de trots en de kenmerken- de cultuur, waartoe het ras inspireert, kun nen behouden, terwijl zij zich nochtans ver- mochten aaneen te sluiten om samen grootere vrijheid en veiligheid tot stand te brengen, dan elk hunner alleen zou hebben kunnen be- reiken. N Dit is echter niet het eenige voorbeeld uit de geschiedenis van het Amerikaansche we- relddeel, vervolgde de koning. Canada en de Vereenigde Staten hebben in de afgeloopen honderd jaren diepgaande verschillen van doelstelling en belang moeten overbruggen, doch nooit is een van die geschillen door ge- weld of door bedreiging opgelost. Niemand zal, Gode zij dank, ooit weer op de gedachte komen van zulk een opgedwongen regeling tusschen de volken van mijn rijk en dat der Vereenigde Staten. Daar deze rijken de zelf- de idealen nastreven. Niet in macht en rijkdom alleen, noch in heerschappij over andere volken, ligt de ware grootheid van een rijk. Deze zaken zijn slechts het middel, niet het doel of het uiteindelijk ideaal. Dit uiteindelijk ideaal is vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in gelijke mate voor alien, genoten in veiligheid tegen een aanval van buiten of van binnen. De Koning besloot met een specialen groet aan de jongeren onder zijn toehoorders. Ik weet, zoo zei hij, wij leven in donkere tijden, maar dat mag geen reden zijn om den moed te verliezen. Het leven is een groot avontuur en elk uwer kan een pionier zijn, die den weg baant naar een betere toekomst! EEN ANTWOORD OP HET VERDRAG VAN BERLIJN. De correspondent der N. R. Crt. te Geneve meldde, dat de redevoeringen van Lord Hali fax en Bonnet in de openbare bijeenkomst van den Volkenbondsraad, natuurlijk het onder werp van alle besprekingen in het Volken- tondspaleis vormden. Over het algemeen was men van oordeel, dat de Engelsch en Fransche regeering aldus een eerste antwoord op het Woensdag te Ber- hjn gesloten Duitsch-Italiaansche verdrag hebben willen geven. Lord Halifax en Bonnet wilden blijkbaar nogmaals te kennen geven, dat Engeland en Frankrijk weerstand zullen bieden aan iedere verdere poging om geschil len door de methode van geweld op te lossen. Sommigen gaan in hun oordeel over de be- teekenis van de redevoeringen nog verder en willen hierin zien, dat de toetredin.g van Sowjet-Rusland tot het door Engeland en Frankrijk gevormde vredesfront tegen aanval- len, reeds verzekerd zou zijn. Net is echter moeilijk eenige aanwijzing van dezen aard in de redevoeringen te zien. Dit neenu niet weg, dat men Woensdagavond in Volkenbondskringen vrij algemeen overtuigd is, dat de Britsche regeering Donderdag inder- daad onder den indruk van het verdrag van Berlijn zoo groote concessies aan het stand punt der Sowjet- regeering heeft gedaan, dat een positieve afioop der Britsch-Russische onderhandelingen met groote waarschijnlijk- heid te verwachten zal zijn. Dit toegeven van Engelsche zijde aan de Russische verlangens zal dan het werkelijke antwoord op Berlijn zijn, nadat Halifax en Bonnet gisteren het e voorloopige antwoord er op gegeven hebben. Hun redevoeringen trokken verder nog in andei opzicht de aandacht. Van Duitsche en Italiaansche zijde werd reeds terstond de vraag gesteld, of de kleine staten, die in een even- tueelen oorlog neutraal willen blijven, thans nog wel lid van den Volkenbond kunnen blij ven nu de Britsche en Fransche regeering den Volkenbond in hun onderhandelingen hebben betrokken. Het schijnt echter, dat zelfs de Scancunaviers. die op dit punt toch heel ge- wensch om Diana Melford dwars te zitten maakte zich van haar meester. ,,Als het me zoo plechtig wordt gevraagd" antwoordde ze luchtig, ,,dan moet ik eerlijk zeggen, dat ik graag zal gaan". ,,Natuurlijk. zei hij triomfantelijk, ,,en voor je weer van gedachten kunt veranderen, zal ik aan lady Farnham schrijven op hoeveel personen ze kan rekenenl" en liij ,ging regel- recht naar de schrijf tafel zonder op de woede te letten, die in de oogen van zijn mooie ver- loofde te lezen was. Daar zij voorzag, dat een middag in het ge- zelschap van Diana onder de huidige omstan- d'.gheden nog onaangenamer zijn dan gewoon- lijk, vroeg Lorrie verlof om naar het zieken huis te gaan en een half uur nadat Guy naar zijn club ws vertrokken, ging ze op weg. ,,Hij is veel beter vandaag, juffrouw", zei de verpleegster, toen Lorrie de zaal binnen- kwam, ,,en hij heeft aan mylord naar u ge vraagd." ,,Dat heb ik gehoord," zei Lorrie en ze ging bij het bed zitten. Het gezicht van den man kreeg een kleur- tje, toen hij haar zag. Hij keek haar met zijn schitterende, diepliggende oogen een paar minuten zwijgend aan, toen zei hij zwakjes: ,,U bent dus toch teruggekomen, juf frouw?" ,,Ja," zei Lorrie, ,,ik hoop dat je het niet erg vindt." „Neen juffrouw, ik ben u dankbaar. Ik ik wou u graag spreken en ik vroeg lord hij wachtte even en fluisterde, alsof hij den naam liever niet uitsprak ,,lord Kendale om u dat te zeggen." ,,'Dat iieeft hij gedaan," zei Lorrie. ,,Wilt u mij uiw naam zeggen, juffrouw?" ,,Ik heet Latimer," antwoordde ze, "Dolo res Latimer. Ken je me? Ik bedoel had je me wel eens gezien voor gisteren?" Leverick keek haar niet aan en plukte aan zijn dekens. Wo rd t vervolgd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1