ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN D.E- fM PH LORRIE Feuilleton i No. 9911 WOENSDAG 10 MEI 1939 79e Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE 8LAD /VlAAfV i ii HET onderhoud tusschen ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post fl,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIEN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD \7ERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. TER-IAZAGE-LEGGING LIJSTEN VAN CANDIDATEN. De Voorzitter van bet hoofdstembureau in de gemeente TEJRNEUZEN maakt bekend, dat de bij hem ingeleverde lijsten der candida- ten, gesteld voor de op 21 Juai a.s. te bouden stemming ter verkiezing van de leden van den gemeenteraad, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Temeuzen, 9 Mei 1939. De Voorzitter van bet hoofdstembureau voomoemd, (get.) P. TEDDEGEN. BESLISSING over ingeleverde c-andidatenlijsten voor de stemming ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad. De Voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente HOEK maakt bekend, dat bet hoofdstembureau op 16 Mei 1939, des voor- middags 10 uur, in het Gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over de geldig held der op 9 Mei 1939 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de band- having van de daarop voorkomende candi dates Hoek, 10 Mei 1939. De Voorzitter voomoemd, J. A. VAN TIENHOViEN. BESLISSING over ingeleverde eandidatenlijsten voor de stemming ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad van Zaamslag. De Voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente ZAAMSLAG maakt bekend, dat het hoofdstembureau op 12 Mei 1939, des na- middags 4 uur, in het Gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over de geldig- heid der op 9 Mei 1939 voor bovengenoemde verMezing ingeleverde lijsten en over de hand- having van de daarp voorkomende candidaten. Zaamslag, 9 Mei 1939. De Wnd. Voorzitter voomoemd, A. DE FEIJTER. STEMMEN BIJ VOLMACHT DOOR MILITAIREN. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat een wetsontwerp strekkende om aan de mili- tairen bij de zee- en landmacht, die buiten him woonplaats in werkelijken dienst zijn, ge- legenheid te geven bij de komende gemeente- raadsverkiezingen te stemmen bij volmacht, in een vergevorderd stadium van voorberei- ding verkeert. Het ligt in de bedoeing het wetsontwerp, indien mogelijk, nog deze week bij de Tweede Kamer in te dienen. DE BIJSLAGREGELING IN DE KLEEDING- INDUSTRIE VERLENGD TOT 14 NOV. Elnkele weken geleden maakten wij, schrijft de N. R. Crt. melding van het feit, dat de Minister van Sociale Zaken goedkeuring had gehecht aan een bijslagregeliqg voor de klee- dtngindustrie, zulks ter bevordering van de tewerkstelling van mannelij-k personeel. Deze regeling zou van kracht zijn tot en met 14 October. Men meldt thans van het departement van Sociale Zaken, dat het gewenscht is de gel- digheidsduur van de regeling te verlengen tot en met 14 November, met dien verstande, dat Door CHARLES GARVTCE. 55) Vervolg. Jack sloot zachtjes de deur en ging naar buiten om te zien of de auto's er nog niet waren. Toen ging bij naar de eetkamer terug en vroeg aan den domind en aan sir Christo pher of ze soms nog een glas wijn wilden heb- toen en nadat hij fcrourw zijn plicht had gedaan, ging hij onder aan de trap staan en riep zoo hard hij kon: „iMedsjes, zijn jullie klaar ,,'Wacht even," zei Lorrie met een vreemde stem, toen Jacks roepen hen bereikte en ze juist naar de deur gingen. ,,Hoorden jullie niets?" Jets hooren herhaalde Greta, luisterend. ,.-Neen, ik -hoonde niets. Jij?" Bios en Giecihel schudden hun hoofd. ,,Wat was er dan?" vroeg Greta. weet het niet," antwoordde Laurie. ,,Het klonk alsof er iets viel" en ze sag hen aan met haar bleek gezicihtje, alsof ee iets ernstigs verwacihtte. ,,0, Jack natuurlijk! Hij zal zijn hoed heb- ben laten vallen,-" meende Gdechel al gieche- lenld. ,,-Hij laat altijd iets vallen," voegde Bios er bij. ,JHet is niets, lieveling," zei -Greta. ,,Ga m«e. Wac-ht, laat mij je sleep vasthouden. Krjk asjeblieft uit waar je loopt. Als je voor op je rok trapt Van afgrljzen over de mogelijke gevolgen wend de rest van d-3n zin onVerstaanbaar. Ze gingen naar het salon. De domine kwam hen een hand geven en stak een aar- dige speech af. Er werd d-r-uk en opgewon- den gepraat. Toen kwam Anna binnen om te zeggen, dat de auto's voor waren. na 31 Augustus geen nieuwe toezeggingen zullen worden .gedaan; voorts zal per manne- lij-ke arbeidskracht ingevolge de bijslagrege- ling aangesteld, over een tijdvak van ten hoogste 26 weken, bijslag worden verstrekt. VERLOVING OP HIJIZE DOORN. Naar .gemeld wordt heeft de stiefzoon van den ex-keizer (de oudste zoon van keizerin Hermine), Hans Georg Frinz zu Schonaich Carolaht, zich dezer dagen op Huize Doom verloofd met baronesse Sibylle van Zedlitz und Leipe. De bruid stamt uit een der oudste Duitsche adellijke geslachten. Haar familie is sinds 1300 in Silezie gevestigd en haar vaderlijk landgoed grenst aan de bezittingen van prins Carolath. KUINRE WIL AANSLU-ITING BIJ FRIESLAND. 'Het plaatsje Kuinre, in den ,,kop" van Overijsel,. wil aansluiting bij Friesland. On der de 654 ingezetenen heerscht ontevreden- heid over de wijze, waarop de provincie Over ijsel de belangen van deze gemeente behartigt en nu de droogmakin-g van den Noordoostpol- der vordert, wordt er actie tot aansluiting hij Friesland gevoerd. iDe ontstemming tegen het provinciaal he stuu-r dateert van 1892, toen ide provincie de haven van de gemeente overnam. Men is te Kuinre algemeen van oordeel, dat de haven sedertdien is venwaarloosd. Met het oog op de inpoldering hoopte men op een goede seheepvaartverbinding, docih deze hoop is niet -vervuld. Ook de venbindingen met het ach- terland laten te wenschen over. Ate protest tegen de houding van het Over- ijselsche provinciale bestuur heeft ibij de laat- ste verkiezing voor de -Provinciale Staten 10 i% der bevoiking bianco gestemd. Men veriwacht veel van een aansluiting bij Fries land. Thans circuleert een adres aan den ge meenteraad, waarop de meerdenheid der -be voiking reeds heeft geteekend. Venwacht wordt, dat de gemeenteraad de actie zal steunen. BONDGENOOTSCHAP MET SOVI'J ET- RUS LAN I ZOU ANTWOORD AAN HITLER ZIJN. De Britsche bladen wijden, volgens Reuter, veel aandacht aan het Duitsoh-Italiaansche militair verdrag. Men is het er over eens, dat in den toe-stand weini-g is veranderd. De Times" schrijft dat de aankondiging van Milaan alleen verrast heeft doordat tevoren het Duitsche en het Italiaansche commentaar er op berekend was den indruik te geven, dat er alleen sprake was van -een normaal con tact tusschen tiwee ministers. De „Daily Telegraph" is van meening, dat hetgeen reeds lang in- feite een verdrag was, dit thans ook reohtens is geiworden. De ge volgen hiervan tr-effen meer Italie dan de rest van de wereld. I-edere overeenkomst, welke Italie thans zou willen sluiten met an- dere landen, wordt nu, on-dergeschikt gemaakt aan de verlan-gens van zijn bondgenoot. Ten- zij Italie inv-loed kan uitoefenen op de onder- handelingen tot regeling van de Poolsche kwestie, is ook in deze zaak niets gewijzigd. De .News iChronicle" zegt dat Hitler zonder twijfel b-lij: zal -zijn dat hij met Mussolini in een definitief verdrag is Venbonden en dat dit ver- bond van twee aanvallers het aanzien buiten de dictatoriale twer-eld -zal vergrooten. Thans is meer -dan ooit een sterke verdesbond noo- dig. Niets -zou zoo goed zijn ate een eerlijke militaire overeenkomst met de -Sowjet-Unie door niet-s zouden Hitler en zijn generale staf zod krachtig -worden weerhouden van nieuwe ..Vooruit dan," zei Jack. ,,Waar is vader? O Lorrie, d-at vergat ik -bijna; -hij wilde je even spreken." Lorrie sloop naar de deu-r, terwijl Greta h-aar waanschuiwend nariep: „Denk om je sleep!"' jtJhv zuster is een heel mooie bmid, juf- frouiw Latimer," merkte -de d-omind op met zijn we-liwillenden glimlach -ze ziet er aller- Mefst uit. Ik wilde, dat we bete.!- weer had- den, maar toen ik gi-steravond naar bed ging, dacht ik al, dat het v6br den morgen zou gaan sneeuwen; de wolkecn zagen er zoo verdacht ujt, dat -Hij bleef in zijn meteorol-agisohe beschou- wingen stelk-en, want plotselin-g weerklonk een kreet, zoo v-reeselijk, dat hij regelrecht naar het hart van ieder der aanwezigen ging. iHet was een kreet van angst, van smart, van vertwijfeling; toen vol-gde er stilte. Zij bleven elkander een oogeniblik domver- baasd aankijken; toen holde Greta naar de deur en de rest volgde. „De studeerkamer!" riep Jack en rende de hal door. Hij en Greta traden tegelij-k naar bin-nen. Beiden -zagen ze de gebogen gestalte van den o-uiden man achterover in zijn stoel liggen en het sl-anke meisjesfiguurtje op haar knieen naast hem, haar armen om zijn hals, terwijl ze haar gezichtje opgeheven hield naar het wasfoleeke gelaat. „Lorrie", riep Greta ademloos. „Wat is er - wat is er? Is papa Toen ziweeg ze. Ze hoefde niet vender te vragen. Een blik op het witte, afgetobde gelaat was genoeg. Er was een nieuwe, niet genoode gast op de bru-iloft verschenen en zijn naam was En-gel des Doods! Ejsn kreet welde uit Greta's hart op en ze knielde bij hem neer. ,,-Pa-pa, o lieve papa!'" 'Goede hem-el! riep de domine verschrikt en an-gstig uit. „Ik ik vrees Hij zei niets meer, -maar bukte zich en t-rachtte tcvergeefs Lorrie er toe te bewegen om op te staan. daden van -geweld. -Ook de .Daily Herald" spoort aan tot een dergelijk verdrag met de Sowjet-iUnie a-ls de eeni-ge mogelij-kheid Hitler in bed-wang te -houden. De diplomatieke medewerker van Reuter schrijft dat offici-eele kringen zich -hun com mentaar voonbehouden, daar zij geen -bij-zon- derheden kennen over den omvan-g van het pact. Er -wordt natuurlijk aan -herinnerd dat de betrekkingen tusschen Duitschland en Italie den laatsten tijd bij-zonder hecht zijn en dat de sameniwerking tusschen beiden reeds eenigen tijd het lievelin-gsthema is van de Duitsche en Italiaansche politici. Bevoeg de kringen te Londen zijn van meening dat het pact Duitschlands militaire positie regelt voorzoover het Italie -betreft. De ,,Tim-es" meldt uit Rome: De duidelijkste commentaar op de bijeen- kom-st in Milaan wordt geleverd in een arti- kel van Ansaldo in de ,,Telegrafo" en -de ,,-Gazeta del Popo-lo". Het artikel is kenne- lijk -gebaseerd op informaties, welke de schrij- ver direct van Ciano heef-t ge-kregen. Hij zegt dat -de spil een -politick systeem is, gebaseerd op het onderling begrip van de twee betrokken regeerin-gen voor elkanders behoeften. Uit dezen comm-entaar kan men twee be-langrijke gevolgtrek-kingen maken: In de eerste plaats -dat Italie erkent dat alle Midden-Europeesc'he landen, waarin Duitsche minderheden wonen Polen, Honigarije, Roe- menie en Joegoslavie binnen -de Duitsche belangensfeer vallen, hoewel het laatste land een gebied vormt, waarin beide landen doel- einden nastreven, wel-ke zij gemeen hebben; in de tweede plaats, dat de twee landen niet verplicht -zijn elkaar militair te steunen, tenzij een van de twee zich tegenover een agressie ziet geplaatst. Naar men aanneemt -bestond deze bedrei-ging zoolan-g de mogelij-kheid he- stond dat Rusland een militair bondgenoot- sehap aanging met Engeland en Frankrijk, maar men nieent dat die mogelijkheid met Litiwinows aftreden is -verdwenen. Dit foeves- ti-gt de meening van welin-gelichte kringen te Rome dat de Duitsche regeering Lit-winows heengaan -beschjouwt als een vergemakke- lijking van haar plannen ten aan-zien van Polen. GARANTIES VAN DE SOWJETUNIE IN OOST-FUROPA Reuter meldt uit Boakarest: Naar vernomen wordt, biedt de -Sowjetunie alien kleinen staten aan haar westgrens defensieve garanties aan, gelijk aan de garan- ties van Engeland en Frankrijk aan Roemenie en Grieken-land. -Al-gemeen is men van meening, dat indien deze -garanties op een kalme wijze geregeld kunnen worden en op dus-danige wijze, dat hierin geen beleedigin-g van de spilm-ogend- heden wordt gezien, landen als Turkije, Bul- garije, Roemenie en Finland gaarne dergelij-ke garanties zouden aanvaarden. Alvorens uit Boekarest naar Warschau te vertrekken, verklaarde Potemkin, de vice- volkscommissaris voor -buitenlandsche zaken, dat hij, zeer tevreden was over de gevoerde be- sprekingen en hij bevestigde, dat binnenkort een nieuwe gezant van de Sowjetunie naar Boekarest zal worden gezonden. GERUCHTEN OVER PAUSELIJKE BEMIDDELING. Vol gens de News Chronicle heeft de Faus een conference voorgesteld tot regeling ■van het Poolsc-h-iDuitsche geschil over Dantzig en den corridor. Aan deze conferentie zouden behalve de genoemde landen Engeland, Frank- i ij-k en Italie deelnemen. Volgens Vernon Bartlett, den diplomatieken correspondent van de Chronicle, neemt men aan, dat de Britsche regeerin-g, ondanks de herinnering aan Munchen, bereid zou zijn, haar diensten te verleenen, indien zulks gevraa-gd moCht sti-1!" zei ze fluisterend. „Stoor - stoor -hem niet! Hij slaapt. We zullen wachten! Stoor hem niet. Ik wil het niet hebben", riep ze. Toen snikte ze zacht en vie] flauw, zoodat voor en-kole oogenbli-kken de v-reeselijke gebeurte-nis uit haar gedachten was weg-gevaagd. Zij stuurden om den dokter en de doode werd naar zijn kamer gedragen. De twee mannen, de domine en sir Christopher ston- den elkaar sprakeloos aan te kijken. Allen waren bleek en ontsteld want de d-ood is gewoonlijk al angstwekkend genoeg, maar wanneer hij plotseling komt, begeleid door bruidsklo-kken, dan is het al te 1-uguber. ,.Hartk-waal", mompelde sir Christopher. -De domine schudde zijn hoofd en zuehtte. -Etet vrccs ik ook. Ja, het is erg-, heel erg Die arme kinderen en dat arme ionee dins. Och, och!" .,«ij heeft een plotselinge schok gehad," zei sir Christopher. Terwrjl hij sprak keek hij naar beneden en za-g den open brief naast den stoel liggen. 5Ler hier is een brief", zei hij: ,,Mis- sc-hien dat we onder deze omstandigheden..."' „Zeker, zeker," stemd-e de domine heesch toe, terwijl hij de onuitgesproken vraag be- antwoordde. Sir Christopher nam den -brief op. Terwrjl hij: dit deed, ging de deur open en kwam Lorrie binnen. Ze had nog altijd haar bruidsjapon aan en er was afschuw en angst in haar oogen te lezen. „Lieve," mompel'de de domine, ,,zou je niet liever naar je kamer gaan Zij schudde haar hoofd en bracht haar hand aan haar keel, alsof ze iets wilde ver- s-chuoven, dat haar het spreken -belette. ..Neen, zei ze. ,,Ik -ik wil weten wat hem doodde." ■Kindlief Zij stalk haar hand uit en wees naar den -brief. ,,Toen ik binnenkwam las hij iets. Is het dat? Wat is het?" g"-'II Ingez Med.) worden. Mgr. Godfrey, de Pauselijke delegaat in het Vereenigd Konin-krijk, heeft Zaterdag Lord -Halifax bezoc-ht en zou volgens Bartlett het Pauselijke plan ter zijner kennis hebben gebracht. In dit verband zij opgemerkt, dat ook de Pauselijke nuntius te Parijs onlangs een be- zoek -gebracht heeft op de Quay d'Orsay en dat Bec-k mgr. Cortesi, den nuntius te War schau, heeft ontvangen, terwijl van het bezoek van mgr. Orsenigo aan Hitler zooveel ophef is gemaakt, dat wij- het temauwemood in her- innerin-g -behoeven te brengen. MGR. ORSENIGO EN HITLER. De correspondent van de Times te Rome m-el-dt In welingelichte kringen, die betrekkingen onderhouden met het Vaticaan, is men som ber gestemd ten aanzien van de beteekenis van Mlgr. Orsenigo's bezoek aan Hitler in Berchtes-gaden. Naar gemeld wordt, is de bespreking van een modus vivendi tusschen de Duitsc-he regeering en het Vaticaan slechts de dek- mantel voor drastische voorsteUen van de Duitsche regeering betreffende het in ibeslag nemen van alle kerkelrjke eigendommen van waarde, zoo mogelij-k met toestemming van den HeUigen Stoel, maar zonder die toestem- mingindie-n het moch-t worden -geweigend. Voorts zegt men, dat er voorbereidin-gen worden getroffen voor de stiohting van een protestantsche staats-kenk in Oostenrijk. Naar verluidt, is Hitler het eenige staats- hoofd, dat geen bericht van ontvan-gst heeft gezonden naar aanleiding van den persoon- lijken brief van den Paus, waarin hij mede- deeling deed van zijn verkiezing. Tot zoo tot het bericht van de Times De correspondent van Havas te Vaticaanstad geeft een geheel ander beeld: Het onderhoud van den nuntius te Berlijn met Hitler in Berchtesgaden w-ekt hier zeer levendige belangsbelling, vooral door de bii- zondere omstandigheden, -waaronder het plaats had. In bevoegde kringen van het Vaticaan toont men uiterste reserve en be- per-kt men zich er toe te verstaan te geven dat de sluiting der r.-k. scholen in Duitsch land met schending van het concordant een gebeurterns is, die op zich -zelf reeds een ont- moetmg zou rechtvaardigen onder zoo spe- ciale omstandigheden en een zoo lang onder houd anderha-lf uur. to k-nngen echter, die minder gebonden zijn aan discretie. laat men niet na op het feit te wijizen dat Mgr. Orsenigo zich per vliegtuig naar Berchtesga-den heeft -begeven juist op den dag, dat Hitler zijn laatste instrueties gaf aan von Ribbentrop betreffende de Ita- Haansch-Duitsc-he conferentie te Milaan. Dit geeft recht tot het opstel-len der hypothese, wmtmoeWng: van Berchtes-gaden be- paald heeft kunnen woriden door urgente rede- nen, die niet uitsluitend in verband behoe-ven te staan met het probleem der betrekkingen tusschen het Vaticaan en Duitschland. Zou n het be-zoak van Mgr. Orsenigo aan Hitler dat men vergelijkt met het bezoek aan Bon net van Mgr. Valeri, den apostoli-schen nun tius te Parijs, een aanjwij-zing zijn v-oor een vrSie^H i iCaan ten gunste van den vrede Het is met onwaarsehijnlijik. Sir Christopher keek den brief in, maar voor hij hem kon lezen, ging de deur open en kwam Seymour Melford binnen. Hij was bleek en buiten adem en toen hii deu""0 Zag' wa3lkeMe hiJ en leunde tegen de .(Wat is er in 's hemelsna-am gebeurd," hijg- de hij. „Is het is het waar?" Lorrie staarde nog steeds naar den brief alsof ze Seymour niet had gezien of gehoord. ,,-Lees hem zei ze heesch. Sir Christopher schraapte zijn -keel. „Zeer geachte heer, - Hierdoor beridht ik u, d-at een belang- njke goudader in de Wheal Rose mijn is ontide^t en dat uw aandeelen nu buiten- gewoon waardevol zijn. Wij wachten uw instru'cties." Een oogen-blik zwegen ze; de domine en sir ahristopfher zagen elkander verbaasd alan. Lorrie zag zoo wit als een marmerbeel-d haar armen.hingen slap langs h-aar lichaam. Toen sprak Seymour Melford .,-Ik ik geloof, dat ik het wel uit kan leggen, maar met op dit oogenblik, liefste Lome, doch wanneer er beter gelegenheid voor is, zei hij, tenwrj-1 hij naar-h-aar toe- Kwam, iZij week niet achteruit, maar scheurde op- gewond-en den sluier van haar hoofd en liet daen aan haar voeten vallen. HOOFDiSTUK XXIV. -De winter ging voorihij en het voorjaar brak aan. J In het salon van Manchester Square no 27 Londen, zat een mager, slank jon-g meisje in een zwart merinos japonnetje. Het was Lorrie Latimer. Zij was magerder dan toen we haar het 1-aatst zagen en de zwarte japon maakte haar -lief, betoov-erend gezicht nog bleaker dan het was. Zij zat zoo stil, dat het moeilijik te beseffen was dat zij pas een paar maanden geleden de kwajongen van de ENGELAND EN TURKIJE STEUNEN ELKAAR. Naar te Ankara vernomen werd, is een basis van overeenkomst berei-kt voor een Britscb-Tur-ksch pact van wederkeerigen bijstand ter waarborging van de veiligheid in de Middellandsche Zee. De -bepalingen dezer overeenkomst zouden gelijk-tijdiig in Engeland en Turkije, ofwe-1 in een communi que, of door een verklaring in het parlement, bekend gemaakt worden. -De Sovjet-Unie zou van het gehee-le ver- loop der bespr-ekingen op de hoogte zijn ge- houden. Men verwac-htte, dat de Turksc-he minister van buitenlandsche zaken in het begin van deze week in de nationale vergadering een be-langrijke verklaring zou afleggen over de buitenlandsche politick van Turkije. Reuter vemeemt, -dat de juistheid van bovenvermeld telegram te Londen niet in twijfel wordt getrokken. Evenwel wijst men er op, dat besprekingen tusscben Engeland en Turkije nog gaande zijn, even als die tus schen Londen en Mdskou. In tegenstelling tot somimige berichten werd niet venwacht, dat in de Lagerhuis- bijeenkomst van Dmsdag een verklaring over de Engelsch-Turksche overeenkomst zou wor den afgelegd. DE KORENSTAND HELPT MUSSOLINI. Als het vorig jaar Hitler geen regen mee- gebracht had uit Duitschland, was het, schr. het Rott. N., met het Italiaansche koren heelemaal verkeerd gegaan! Toen was Mus solini somber gestemd en fronste het voor- hoofd, zijn zwarte kijkers wierpen vlammen uit en keken voortdurend naar het blauwe zwerk, waaraan geen wolkje te zien was. Dit jaar is -Mussolini vroolijk gestemd, want zoo nu en dan valt de regen. Wij kunnen ons geen jaar herinneren, waarin de -korenstand zod gunstig was. En hieraan heeft niet alleen het weer medegewerkt, maar verschillende andere factoren. In de eerste plaats de graanprijzen, die de regeering heeft gehouden op het niveau van het vorig jaar, toen er 'n volslagen misoogst dreigde. De boeren voelden zich dus aange- moedigd en de bezaaide oppeivlakte steeg met 135.000 hectaren. Voorts kochten de boeren meer kunstmest. ongeveer 17 pCt. meer. Het koren staat er prachtig voor, lange halmen en voile aren en dicht op elkander. Veel onkruid, maar dat is van minder belang. De roestziekte heeft zich nog niet voorgedaan. Wij achten het niet uitgesloten, dat de graanoogst ongeveer 9 tot 9v. miUioen ton zal bedragen, hetgeen de nationale behoefte vol- komen dekken zal. 200.000 SPANJAARDEN NAAR HUIS. Officieel is te Madrid aangekondigd, dat drie lichtingen, n.l. die van 1927, 1928 en 1929, ge- demobiliseerd worden met ingang van 15 dezer. De order, die de eerste stap heteekent op den weg naar totale demobilisatie van Franco's oo-rlogstroepen, is iZaterdag aan de hoofd- kwartieren getelegrafeerd. De drie lichtingen, die gedemobiliseerd worden, omvatten ongeveer 200.000 man. Deze manschappen zijn voor 't meerendeel reeds teruggezonden naar de streken, van waar zij afkomstig- zijn. Zij zullen te werk worden ge- pastorie te Carshal was -geweest, altijd klaar voor iedere guitenstreek. Aan den anderen kant van het vuur want in Manchester Square ge-loofde men in geen voorjaar en liet de vuren branden tot het goed en wel Junl -was -zat lady Collop. Jacks be-schrijving van haar was tot de let ter toe juist. Stel je een groote, dikke, ou-de dame voor, gekleed i-n zwarte, ge-rihde zij of in een andere stof, die zoo stijf is, dat ze emit zou kunnen stappen en de japon nog stijf zou blijven staan. Een geweldige muts draagt ze op haar hoofd, zwarte zij-den halve handsohoe- nen en stoffen schoenen. Haar gezicht is dik en dom en ze zou er vriendelijk uitzien, als ze niet voortdurend probeerde streng te kijken. Zoo is het portret op ware grootte van lady Co llop. Daar zij het een zonde vond om niets te doen, behalve op Zondag en als een mensch slaapt, waren haar dikke kussenvormige han- den altijd bezi-g met het maken van inktlap- pen voor de eerstkomende -liefdadigheids- -bazar. De kamer was ,,gezellig" ouiderwetsch mah-onie, dat glom als een spiegel; stoel en be- dekt met afschuwelij.k wo-llen -b-orduursel, dat lady Collop zel-f gemaakt had toen de over- leden en diep betreurde sir Samuel, wiens portret aan den wand hing, nog leefde. Rijk- -dom was vertegeniwoobdigd d-oor een zilver- yerzameling, die in al haar leelijkhei-d schit- terde op een zijtafeltje en door de diamanten lin-gen, die de dikke vin-gers van mylady ver- sierden. Lorrie had er intussc-hen meer dan genoe°- van gekregen van al die zwaariwic-htigbeid' -Het was nu al meer dan drie maanden ge leden. dat ze er kennis mee rl^aakte en "er was geen booglijntje in de stoelen, geen o-e- wreven knop van een kast, geen schil-derij, waar ze met ziek en hart-grondig moe van was. (Wordt vervolgd.) O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1