ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LORRIE No. 9907 Feuilleton MAANDAG 1 MEI 1939 79© Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post ,f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIEN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HET OORDEEL OVER HITLERS REDE IN HAAGSCHE REGEERIN GSKRINGEN. In de boogste kringen der Nederlandsche regeering is de rede van Hitler wat betreft bet gedeelte, dat handelt over de neutrale landen met belangstelling gevolgd. Zij beeft een aangenamen indruk gemaakt. Vast- houdende aan de beproefde politiek van zelf- sltandige onzijdigheid, zal Nederland echter wederom geen gebruik maken van Hitlers aan- bod tot speciale wederzijdsche garanties, daar de huidige positie in Europa aan duidelijkbeid niets te wenschen laat. Onze regeering acbt de intemationale ver- boudingen door de rede van Hitler zeker niet toegespitst. Dit neemt evenwel niet weg, dat de militaire en maritieme maatregelen onver- zwakt voortgang moeten bebben. Wei kan als vaststaand worden aangenomen, dat, indien de intemationale toestand niet ver- scherpt, de grootst mogelijke soepelheid zal worden betracbt ten opzicbte van onze opge- roepen militairen, zoodat de niters te tege- moetkomendheid inzake de vervanging der grens- en kusttroepen en het geven van ver- loven verwacht mag worden. PLATEN BELEEDIGEND VOOR HITLER IN BESLAG GENOMEN. De justitie te Amsterdam heeft Vrijdag- middag huiszoekingen op groote schaal ver- richt. Op tien plaatsen in de stad zijn inval- len gedaan om een uitgebreid en nauwkeurig onderzoek in te stellen naar den vervaardiger en drukker van een plaat, die beleedigend is voor rijkskanselier Hitler, bet hoofd van den bevrienden staat Duitschland. Bij den inval in bet kantoor van de R.S.A.P. aan de Jacob van Lennepkade zijn eenige ohche's in beslag genomen. Men zoekt ecbter nog naar drukker, verspreider en teekenaar van de plaat. De plaat werd eenige dagen geleden ver- spreid in een formaat van een kwart van de afmeting van een dagblad. ©ok zijn buiszoekingen gedaan te Haarlem. Den Haag en Rotterdam. DR. F. E. POSTHTJMA NEEMT AFSCHEID ALS PRESIDENT-DIRECTEUR VAN CENTRAAL BEHEER, Raad van toezicht, directie en personeel van de cooperatievereeniging „Centraal Beheer' G.A. te Amsterdam bebben Vrijdagmorgen op zeer hartelijke wijze afscbeid genomen van den president-directeur van deze organisatie, oud-minister Dr. F. E. Posthuma, die deze functie in verband met het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd beeft neergelegd. Behalve het personeel, dat aan bet faoofd- kantoor is verbonden, was ook een groot aan- tal delegaties van de bijkantoren bijeenge- komen om dit afscheid bij te wonen. Vele vriendelijke, hartelijke en waardeeren- de woorden zijn gesproken. De president- commissaris, Dr. J. Smit Azn. gaf een foe- knopt overzicbt van het vele belangrijke en zoo zegenrijke werk, dat Dr. Posthuma voor taJloos velen in den lande beeft verricht en waarmede bij, ,,Centraal Beheer" gemaakt beeft tot een veelomvattende en belangrijke organisatie. In het vervolg van zijn rede her- innerde spr. aan de totstandkoming van de ongevallenverzekering voor arbeiders in den land- en tuinbouw den der vele scbeppingen van den thans scheidenden president-directeur, voorts aan de rol, die Dr. Posthuma heeft ge- speeld bij de totstandkoming van de zlekte- verzekering en aan zijn enthousiast en wils- krachtig streven voor pensioenverzekering bij tal van ondernemingen, zoomede aan de tot standkoming van de zeeongevallenverzekering. Aan het slot van zijn toespraak bood spr. Dr. Posthuma een portret aan, dat de schilder Anton van Welie van den scheidenden oresi- Door CHARLES GAR VICE. 51) Vervolg. Lorrie's opgewondenbeid werd niet minder en met schitterende oogen en roode wangen ging ze naar de piano. Ze vroeg Bios om te zingen, zong zelf een vroolijk, jolig deuntje. Haar heldere, muzikale stem vulde de kamer, de gesprekken zwegen, maar de ongerustheid in Greta's zachte oogen werd steeds du,ide- lijker merkbaar. De heeren kwamen binnen om thee te drin- ken en spoedig was de conversatie in vollen gang. Dorrie zat voor de piana en liet een paar minuten voorbijgaan, terwijl' ze de toetsen neergedrukt bield zonder geluid te maken. Toen kon ze het geluid van de zoemende stemmen niet langer verdragen; ze stond op en liep de hal in. Het was dwaas, want een halve minuut later was Seymour Melford haar met zijn sluipende kat-achtige tred ach- tema gekomen. Hij kwam baar zoeken. ,,0, ben je hier, Lorrie, beveling!" zei bij vrij onnoodig. ,,Ik tra,cht het niet te ontkennen", ant- woordde zij, terwijl ze naar den turn staarde, die door bet maanlicbt in een sprookjesland van zilver en donkere sohaduwen werd ver- anderd. „Word je niet koud?" vroeg bij, terwijl hij naar haar blooten hals en airmen zag, die be- schenen werden door het maanlicbt dat door de glazen deur naar binnen viel. „Koud! Neen" antwoordde ze met slecht verborgen ongeduld. „Ik ben heet bran- dend heet! Die kamer is om te bezwijken. Hoe kun je het verdragen om daar te zitten dent-directeur heeft vervaardigd en dat een eereplaats in het gebouw van het hoofdkantoor zal krijgen. Verschillende personen hebben daarna nog het woord gevoerd en geschenken aangeboden. Dr. Posthuma heeft tenslotte in een harte lijke en geestige toespraak voor de waardee- rende woorden en voor de geschenken dank ge- bracht, daarbij zoowel directie als personeel goeden raad gevende voor de toekomst. Spr. bracht den raad van toezicht dank voor de prettige samenwerking. VERLAGING CRISISHEFFING OP Sl lKKK GEVRAAGD. Het Verbond van Nederlandsche Werk- gevers heeft zicb tot den minister van Econo- miscbe Zaken gewend1 in verband met de stij- ging van den suikerprijs. De prijs van witte kristalsui'ker loco Rotterdam/Amsterdam was per 100 kg gemiddeld in 1938 /5,20 en thans 7,87 y2. De prijzen voor levering op latere termijnen zijn weliswaar lager, maar bewegen zicb tocb nog steeds op een hooger niveau dan de noteering in 1938. In verband hier- mede wijst het verbond op den zeer hoogen accijns, welke nog steeds op het suikerver- bruik drukt. Het Verbond meent, dat er, gezien bet prijsverloop van de suiker, alle aanleiding be- staat deze zeer hooge lasten thans aanzien- lij'k te verlagen en wel ten minste zoodanig, dat de Nederlandsche verbruiker daardoor compensate verkrijgt voor de prijsstijging op de wereldmarkt. Voor een dergelijke verlaging komt de crisisheffing op suiker in de eerste plaats in aanmerking. Dit kan zonder be- zwaar gesohieden, omdat de noodzakelijke steun aan de suikerbietenvenbouwers afhan- kelijk is van den prijs welken de suiker op de wereldmarkt noteert. Bij een hoogen suiker prijs behoeft derhalve minder steun te worden uitgekeerd dan bij een lagen suikerprijs. De opibrengst van de crisisheffing op suiker is reeds nu rond 3 millioen hooger dan het ■bedrag dat in totaal wordt uitgekeerd voor den steun aan de suikerbietenverbouwers. Het kan toch niet de bedoeling zijn, om, door een ongewijzigde handhaving van deze crisis heffing bij de thans stijgende prijzen, dit voor het landbouwcrisistfonds reeds nadeelige saldo nog verder te laten stijgen. Het verbond legt er den nadruk op, dat voldoende verlaging van de crisisheffing op suiker tegemoet komt aan de bezwaren, welke de suikerverwerkende industrie ondervindt. De ondervonden moeilijkheden worden thans vergroot door de prijsstijging van de suiker bij onveranderde crisisheffing. Maar bovendien zou een voldoende aanpassing van de crisisheffing op suiker in het belang zijn van de suikerbietenverbouwers zelven, omdat een te hooge prijs van de suiker den consu- ment ongetwijfeld zal nopen het verbruik in te perken. FRANKRIJK MOET WAAKZAAM BLIJVEN. De Fransche pers ontvangt over het alge- meen de rede van Hitler zonder verbazing en zonder diepe reactie. In Le Jour schrijft Bail- by, dat de toon van de rede terughoudend was, behalve waar het Polen betrof. Over dit land is g'esproken in bewoordingen, welke woord voor woord gewogen moeten worden en welke dreigend genoeg zijn. Bailby voegt hieraan toe, dat men waakzaam moet blijven en niet vergeten, dat „den mensch de spraak is gegeven om zijn gedadhten te verbergen". d'Ormesson schrijft in de Figaro, dat de rede voornamelijk een oratio pro domo was. Bourgues schrijft in de Petit Parisien, dat het doel van de rede blijkbaar was het drie- voudig verbond tusschen Polen, Engeland en en maar te praten, te praten, uren achter elkaar ,,'We zijn maar een minuut of vijf hier bin nen geweest", zei hij bedaard. ,,Ik ben bang, dat je kou zal vatten, lieveling." ,,Ik vat nooit kou", zei zij met nadruk. ,,Ik ging hierheen omdat ik wou afkoelen en om dat ik rust wilde hebben." g ,,Dat is een duidelijke wenk, dat mijn ge- zelschap niet gewenscht is", zei hij: met een vriendelijken glimlach, terwijl hij hoopte, dat ze zou protesteeren. Maar dat was ver- geefsche hoop. ,,Ik ben in geen humeur om te praten", zei ze zoo luichthartig mogelijk. „Ga terug en amuseer Bios en Giechel, want die zullen dien armen Jack nog den dood aandoen." ,,Laat Jack op zichzelf passen", vond hij. „Ik wou veel liever bij jou blijven, schat." Hij kon haar gezicht niet zien, wat mis- schien wel zoo goed' was, want nu werd hem den minachtenden trek om haar mond be- spaard. ,,Ik wou toch maar liever, dat je terug- ging"', hield zij vol. „Ik zal je gehoorzamen, lieveling", ant woordde hij. ,,'Het is mijn plieht om je vanavond ge- hoorzaam te zijn de laatste avond niet- waar? Morgen zal jij mij gehoorzamen" en hij glimlachte teeder. Morgen om dezen tijd, Lorrie, zijn we op weg naar Frankrijk naar zonneschijn, warmte en geluk. Vanavond is vanavond en morgen is mor gen", gaf ze ten antwoord, met moeite glim- lachend. „Ga terug en help Jack en Greta om die ongeluikkige stakkerds te amuseeren, die we genoodzaakt hebben om bij ons op be- zoek te komen. Ga met sir Christopher pra ten en ga Bios en Giechel venhaaltjes ver- tellen. Ik... ik wil een poosje alleen zijn." Hij kon moeilijk weigeren en ging, maar voor hij dit deed, nam hij een shawl van den kapstok en sloeg die om haar heen, fluiste- rend: „Pas op lieveling, de hal is koud na die Frankrijk te breken; dit is evenwel een ijdele hoop, eerder zal het tegendeel worden bereikt. Volgens de Excelsior is de rede het beste middel geweest om het Britsche volk te over- tuigen van de juistheid van de beslissing van Chamberlain. Ook was het een goed middel om de vaderlandsliefde van de Polen te ver- grooten en Warschau te drijven naar een overeenstemming met.Mouskou. Wat betreft de antwoorden op Roosevelt's boodschap is Pays van meening, dat deze niet weinig zul len bijdragen tot de herziening van de neu- traliteitswet. Harm el schrijft in de Peuple, dat indien men niet begrijpt, dat na de rede een dijk tegen geweld moet worden opgeworpen, de dictators gelijk hebben te gelooven in him brute kracht en het verachten van het intel lect. Men moet evenwel wachten op de reac tie, welke buiten Duitschland en zijn vazal Italie zal komen. De indruk in Zuid-Slavie. De officieele houding van Zuid-Slavie ten aanzien van Hitlers redevoering kan volgens Reuter als volgt worden samengevat: 1. Men geeft uitdrukking aan voldoening ever het feit, dat over Zuid-Slavie gesproken is als over een bevriende natie. 2. Verklaard wordt, dat de controverse tusschen Hitler en Roosevelt niet de zaak van Zuid-Slavie is. Een dergelijke houding wordt uiteraard in- gegeven door den delicaten diplomatidken loestand van Zuid-Slavie. Niet-officieele kringen hebben met gemengde gevoelens naar de redevoering geluisterd en sommigen vragen zich af, waarom het noodig geacht nioest worden om zooveel jonge mannen onder de wapenen te roepen, wanneer Zuid-Slavie er in geslaagd is vriendschappelijke betrekkin- gen te vestigen met zijn buren. De indruk in Litauen. Hoewel Hitler opnieuw verzekeringen heeft gegeven voor de veiligheid en de neutraliteit van Lithauen, schijnt men te Kaunas volgens Reuter van meening te zijn, dat de rede ook voor Lithauen geen vermindering van de spanning heeft gebraoht, omdat een stijgende Duitsch-Poolsche spanning verwikkelingen in Oost-Europa zou kunnen doen ontstaan. Hitler's verwijzing naar de markten der Oostzee-provincien wordt hier ibeschouwd als sen aanwijzing voor den Duitschen wenscn een overheerschende positie in den buiten- lauaschen handel van Litauen en de andere l'andstaten te verkrijgen. WIL ENGELAND NIEUWE ONDERHANDEUNGEN MET BERLIJN? De B'ritsche regeering zal haar ambassadeur te Berlijn, sir Nevile Henderson, opdracht geven, zoo spoedig mogelijk ophelderin.g te vragen over zekere punten in Hitler's rede, in het bij zonder met betrekking tot zijn verkla- ring, dat hij gaame bereid is met Engeland in onderhandelingen te treden over een vloot- verdrag, meldt de Daily Mail. Henderson zal een onderhoud aanvragen met von Ribbentrop, den Duitschen minister van buitenlandsche zaken. Dat Hitler het vlootverdrag van 1935 heeft opgezegd, was geen verrassing voor Londen. Men had dezen stap reeds in de afgeloopen maanden verwacht. Men is het er te Londen nog niet over eens, of Hitler's aanbod van nieuwe onderhandelin gen en de wensch om te komen tot een beter begrip van elkaars moeilijkheden slechts slaat op de vlootverhoudingen dan wel op het pro- bleem van de bewapening in zijn geheel. De diplomatieke correspondenten van de bladen zijn van meening, dat in verband met de klacht*van Duitschland over een omsinge- lingspolitiek, de Britsche regeering bereid is, tezamen met andere, Duitschland een garantie warme kamer." Lorrie hoorde zijn zachte voetstappen zich verwijderen, daarna hoorde zij het drukke ge- praat, toen de deur openging en hij het salon binnentrad. Instinctief ging ze dichter naar de haldeur toe. Wat zag het er buiten met het maanlicht stil en vreedzaam uit! Die lieve oude tuin! Wanneer zou ze hem weerzien? Wat zouden er veel vervelende maanden voorbijgaan, eer ze den moed zou hebben naar het oude huis terug te gaan en te droomen van den tijd, toen zij en Guy met een rilling wierp ze de gedachte ver van zich. Welk recht zou zij, de vrouw van Seymour Melford hebben om te denken aan lord Ken- dale, die met een andere vrouw getrouwd zou zijn. Haar hersenen waren verward, haar hart deed pijn als ze in doffe wanhoop dacht aan den komenden dag. Half zonder te weten, wat ze deed, deed ze de deur open en ging naar buiten. Het was koud buiten, maar Lorrie's voorhoofd en haar handen schenen nog steeds te branden. Haastig rusteloos, liep ze over het effen grintpad, waar ze als kind op had leeren loopen, naar het hek. Morgen zou ze er voor de laatste maal als Lorrie Latimer doorgaan! De laatste maal! Met een zwakken kreet van ellende wend- de zij zich af en leunde tegen den lagen muur, die het kerkhof scheidde van den tuin van de pastorie. Zonder het te weten of was het een soort instinct was ze op dezelfde plek blijven staan, waar Guy en zij samen hadden gepraat op dien avond van het diner op De Dennen, de avond toen ze hem het portret van den zwarten, Afrikaanschen zendeling had gegeven. Wat leek dat lang geleden. Was zij dat wel geweest, die toen met hem gepraat had of een andere Lorrie Latimer? Terwijl ze dit zich zelf afvroeg, ging er' een eigen- aardige trilling door haar been een trilling van angst en van niets anders, onbestemds^ want ze hoorde voetstappen op het korte wintergras van het kerkhof achter haar. Een te verleenen tegen een aanval, mits Hitler bereid is van zijn kant ook een bindende be- lofte af te leggen niet tot een aanval te zullen overgaan. DUITSCH MEMORANDUM AAN LONDEN. In het Duitsche memorandum aan de Brit sche regeering wordt o.m. verklaard, dat, toen de Duitsche regeering in 1935 aan de Britsche regeering het aanbod heeft gedaan door een verdrag de sterkte der Duitsche vloot in een bepaalde verhouding te brengen tot de sterkte der zeestrijdkrachten van het Britsche rijk, zij dat heeft gedaan op grond van de vaste overtuiging, dat de mogelijkheid van een ge- wapend conflict tusschen Duitschland en Groot-Brittannie voor altijd uitgesloten is. De Duitsche regeering heeft steeds vastge- houden aan dien wensch en is er ook nog heden van vervuld. Zij is zich bewust in haar politiek dienovereenkomstig te hebben gehan- deld en in geen geval te hebben ingegrepen in de Engelsche belangensfeer of deze belan- gen op eenige wijze te hebben benadeeld. Daarentegen moet zij tot haar leedwezen vaststellen, dat de Britsche politiek zich on- langs steeds verder heeft verwijderd van de lijn van een overeenstemmige politiek tegen- over Duitschland. Met de nieuwe politiek van omsingeling heeft de Britsche regeering eenzijdig aan de vlootovereenkomst van 18 Juni 1935 den grondslag ontnomen en daardoor dit verdrag, zoomede de tot aanvulling daarvan overeen- gekomen „yerklaring" van 17 Juli 1937 bui ten werking gesteld. Hetzelfde geldt ook voor deel 3 van het Duitsch-Engelsche vlootver drag van 17 Juli 1937, waarin de verplichting is vastgelegd voor een tweezijdige Duitsch- Engelsche uitwisseling van inlichtingen. Door deze aan de Duitsche regeering tegen haar wil opgenomen constateeringen bleven de kwalitatieve bepalingen van het Duitsch Engelsche verdrag van 17 Juli 1937 onberoerd. De Duitsche regeering zal deze bepalingen ook in de toekomst in acht nemen en aldus haar deel er toe bijdragen, dat een algemeene onbeperkte wedloop in de maritieme wapenin- gen der naties wordt vermeden. Daarenboven zal de Duitsche regeering, in- geval de Britsche regeering er prijs op stelt met Duitschland opnieuw in onderhandeling te treden over de hiervoor in aanmerking komende prbblemen, daartoe gaame bereid zijn. Zij zal het toejuichen, indien het dan moge lijk zou blijken op zekeren grondslag te komen tot een klare en ondubbelzinnige overeen- komst. DE BRITSCH—ROEMEENSCHE OVEREENKOMST. Een overeenkomst is tot stand gekomen tusschen Groot-Brittannie en Roemenie, waarbij Engeland een crediet van '5 millioen pond sterling verleent onder export-garantie, voor het bouwen van radio-stations in Roeme nie voor een geregelde verbinding met West- Europa, alsmede het financieren van militaire uitgaven. Naar vernomen wordt is dit bedrag slechts een begin; het totaal bedrag van de credie- ten is nog niet vastgesteld, doch volgens ,,Financial News", zal dit hoog zijn. Boven dien zal, wanneer Roemenie Britsche wapens koopt, dit bekostigd worden onder garantie van de Britsche regeering. De leider van de Britsche missie, Leith Ross, die ook naar Athene zal gaan, heeft verklaard dat zijn opdracht is de garantie van de Brit sche regeering aan Roemenie en Griekenland te ontwikkelen. Het is waarschijnlijk, dat ook Polen door de Britsche regeering gegaran- deerde credieten zal krijgen. Gafencu's besprekingen te Parijs. De Roemeensche minister Gafencu heeft oogenblik durfde ze haar hoofd niet omwen- den en toen ze er den moed toe vond, gaf het geen resultaat, want er was een wolk voor de maan gekoimen en ze zag niets dan den vorm van een donkeren kerktoren. Een oogenblik later dreef de wolk voorbij en nu zag ze, tegen een grafsteen geleund, een man staan. Het was de grafsteen, waarachter zij zich verscholen had op den middag, toen Guy zijn eerste bezoek had gebracht. De gestalte was een jonge man in een langen ulster. Hij had zijn kraag opgezet en zijn hoed over zijn oogen getrokken, maar Lorrie herkende hem onmiddellijk. Het was lord Kendale. Geruimen tijd bleef ze roerloos staan, bid- dende, dat hij haar niet zou zien dat hij zich zou omkeeren en weggaan. Ze had veel verdragen; ze had besloten den volgenden dag zonder klacht of tranen door te maken; maar ze wist dat ze nooit kracht genoeg kon verzamelen om vanavond ook maar een woord te hooren van die beminde lippen, die voor haar verloren waren. Het scheen dat haar gebed zou worden ver- hoord, want nadat Guy een minuut lang on- bewegelijk was blijven staan, bukte hij zich, plukte een paar grassprietjes en wilde toen heengaan. Maar toen hij een stuk of zes stap- pen had gedaan, bleef hij staan en keek om, alsof hij de plaats niet gaarne wilde verlaten. Hij keek niet alleen om, maar kwam, alsof hij half boos was over zichzelf, terug en sprong over den muur. Hij liep voorzichtig en zacht naar de pastorie. Een zucht ontsnapte Lorrie. Als hij een geest had gezien, had hij niet mder kunnen schrikken. Hij wendde zich om en stond voor haar. „Lorrie!" zei hij schor fluisterend. „Lorrie Goede hemel, ben jij het?" Onder haar shawl drukte zij haar hand tegen haar wild-kloppend hart en dwongzich hem koel en afgemeten te antwoordden. Ze dacht tenminste dat ze dat deed, maar ze wist niet dat haar lippen beefden en haar stem schor klonk. Zaterdag te Parijs de ambassadeurs vna Polen, Turkije en de Vereenigde Staten en de gezan- ten van Zuid-Savie en Griekenland ontvan- gen. In een interview verklaarde Gafencu over de FranschRoemeensch betrekkingen, dat zij hartelijker en vertrouwelijker zijn dan ooit. Alles is reeds geregeld tusschen onze beide bevriende landen. Ik voer besprekingen met den minister van handel, Gentin, over de middelen om de economische betrekkingen tusschen Frankrijk en Roemenie doeltreffen- der te maken. Gafencu was onder den indruk van de stem ming, die hij te Parijs had aangetroffen, en zeide: ,,Een sterk Frankrijk is een hechte waarborg voor den vrede''. DE INVOERING VAN DEN DIENSTPLICHT IN HET BRITSCHE RIJK. Op een vergadering te Glasgow heeft het Schotsche vakvereenigingscongres besloten, zich bij de Engelsche vakvereenigingen aan te sluiten in den strijd tegen de invoering van conscriptie. Little, de voorzitter van den bond van electriciens en machinisten, zeide, dat er moeilijkheden in de munitiefabrieken zouden uitbreken, als de regeering haar plannen on- gewijzigd zou trachten door te zetten en Elgin, een ander bestuurslid, zeide, dat Chamber lain door het breken van zijn gelofte, nu ook de vakvereenigingen bevrijd had van de van haar kant gegeven belofte van medewerking aan het defensieprogram. Op een bijeenkomst van de Primose League, in de Abert Hall, heeft minister Simon ge- zegd, dat het volk in de kwestie van den dienstplicht veel hechter achter de regeering stond, dan de uitslag- der stemming in het Lagerhuis zou doen vermoeden. Het zou ook inderdaad meer dan erg geweest zijn, als het land over zulk een zaak op zulk een tijdstip als het huidige, emstig verdeeld had kunnen zijn. De minister had het verwijt gehoord, dat hij zelf uit het kabinet-Asquith was getreden, omdat hij tegen de invoering van dezelfde conscriptie geweest was. Inderdaad had hij toen gevreesd voor dezelfde verdeeldheid als de arbeiderspartij nu als motief voor haar tegenstemmen had aangevoerd. Maar de ge- beurtenissen hadden spr. in het ongelijk ge steld, zooals zij thans alle tegenstanders in het ongelijk zouden stellen. De maatregelen, welke de regeering heeft voorgesteld, hebben, naar spreker's meening, de algemeene toe- stemming van het volk, ook in arbeiderskrin- gen, verkregen. In een korte rede zeide minister Kingsley Wood in dezelfde taal, dat de dienstplicht een stap was op den weg naar behoud van den vrede en een contributie van Engeland voor het vestigen van orde in de wereld. Anthony Eden heeft te Kenilworth een rede ten gunste van den dienstplicht gehouden, waarin hij geen nieuwe argumenten naar voren heeft gebracht. In Iersche kringen stelt men zich, volgens Reuter, op het standpunt, dat burgers van Icrland, die in Groot-Brittannie en Noord- Ierland wonen, niet aan den dienstplicht onderworpen kunnen zijn. Van Britsche zijde verdedigt men daarentegen de opvatting, dat de aanvaarding van de wet op het staats- burgerschap van Ierland iemand niet de Brit sche nationaliteit doet verliezen. Indien zoo iemand, aldus zegt men, in Groot-Brittannie woont en aanspraak maakt op de rechten en privilegien van Engelsch onderdaan, is hij ook aan den dienstplicht onderworpen. HITLERS MEMORANDUM AAN POLEN. De Duitsche regeering heeft, volgens het Handelsblad. aan de Poolsche regeering een memorandum overhandigd, waarin o.m. wordt verklaard De Duitsche regeering heeft door de van Poolsche en Britsche zijde openbaar gemaakte ,,Ja, ik ben het." Hij bleef stilstaan en ze keken elkaar aan. Indien hij de verandering in haar gelaat zag, ook zij merkte die hij hem op. --Jijjij! herhaalde hij, alsof hij maar niet kon gelooven, dat ze het echt was en geen visioen, opgeroepen door het verlangen van zijn kloppend hart. ,,Wat doe jij hier in de kou?" "Ik ik kwam naar buiten om wat af te koelen", hijgde ze, terwijl ze trachtte kalm en onverschiUig te spreken, alsof het heel ge- woon was, dat hij hier op dezen specialen avond ronddrentelde, inplaats van mijlen ver weg te zijn, zooals iedereen dacht. „Het vriest!" zei hij, „en jij loopt alleen buiten"', voegde hij erbij, ternauwernood we- tend wat hij zei, terwijl zijn oogen gericht waren op het lieve gezichtje, terwijl het he- vige verlangen van zijn ziel duidelijk op zijn gelaat stond afgeteekend. ,,Je bent hier", zei ze. Waarom? Di ze zeiden, dat je in Latcham was." „I'k was vanmorgen in Latcham", bevestig- de hij. ,,Een paar uur geleden was ik nog niet van plan hierheen te komen." Zij zweeg een oogenblik. Zijn stem was hard en bitter, maar klonk als hemelsche muiziek in haar ooren. Ieder woord ging naar haar hart en veroorzaakte een nieuwe won- de. De stilte, de straikke blik van zijn oogen, werden tenslotte onverdragelijk. "Ik ik zou je willen bedanken voor je mooie geschenk en je goede wenschen," zei ze slapjes. „Doe dat niet", zei hij ruw. „Als het moge lijk was geweest, zou ik je niets hebben ge- stuurd. Maar dan zouden er gekken zijn ge weest. die met hun leelijke tongen waren gaan kletsen en kwaadspreken. Anders zou ik je geen woord van me hebben laten hoo ren. Waarom zou ik?" ,,Neen", zei ze onderdanig, „waarom zou ie ook J (Wordt vervolgd.) o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1