Landbouwberichten. MIDDELEN VAN VERVOER. ZEEUWSCH-VLAAMSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPII. Richting: PhilippineSas van GentAxelZaamslag. Richting I]zendijke- Richting: Schoondijke- IJzendijke 12.34 -Puramide. 16.10 SPOORWEG MECHELEN—TER NEUZEN, BAANVAK TER NEUZENSELZAETE. op ■defensief verbond met alle bedreigde mo- ^gendheden. Overigens zijn er reeds aanwijzingen, dat ook de regeering zich de noodzaak van snel handelen in deze richting geheel bewust is. De herhaalde bezoeken van den Russischen gezant aan Lord Halifax worden n.l. en on- getwijfeld met reden opgevat als een bewijs, dat de regeering reeds werkzaam is een nau- were samenwerking tot stand te brengen met de mogendheden, die zij in September van bet vorige jaar nog zoo duidelijk toonde op een afstand te willen houden. OPTREDEN VAN ENGELAND, FRANKRIJK ex de sovjet unie. Men verwacht een gezamenlijken stap. Groot-Brittannie en Frankrijk hebben de Sowjetregeering naar Renter verneemt een voorstel doen toekomen tot gezamenlijke be- spreking van den Midden-Europeeschen toe- stand. Van betrouwbare, gezagbeb.bende zijde verluidt, dat de Sowjetregeering gumstig staat tegenover dit voorstel en voorgesteld heeft onmiddeliij.k een conferentie te doen bijeen- komen van Groot-Brittannie, Frankrijk, de U.S.S.R., Roemenie, Polen en Turkij.e. Bul- garije en Zuid-Slavie worden in bet Russische voorstel niet gemoemd. Van betrouwbare zijde wordt anderzijdis te Louden vernomen, dat de Engelscbe, Fran- scbe en Russische regeeringen mogelijkerwijs binnen zeer korten tijd, men zegt zelfs bimnen 48 uur, een verklarinig zullen afleggen waarin zij baar afkeuring uitspreken over aanvals- daden en in bet bijzonder over de wijize waarop Duitschland in Tsjecho-Slowakije te werk is gegaan. Men hoopt, dat andere en in het bijzonder kleine mogendheden bun formeele goedkeuring aan deze verklaring zullen hech- ten en daarna zal Engeland wellicht een sipe- cifieke verplichting voor het tegengaam van verdene aanvalsdaden op zich nemen, Daar- omtrent is echter nog geen beslissing ge- nomen. V REDES WEEK IN SPANJE? Het republikeinsche Spanje is, meldt men uit Valencia aan ,,De Telegraaf", den strjjd moe en met een optimisme, dat niet geheel en al ongegrond sohijnt te zijn, .spreekt men tbans allerwegen van de komende ,,vredes- week". De minister van binnenlandsehe zaken van het nationaliistiscbe Spanje, Serrano Suner, heeft reeds geantwoord op eem oproep, dien de republikeinsche minister van buitenlandsche zaken van iden verdedigingsraad van Madrid door de radio tot de bevolking heeft gericbt en waarin hij' zeide onderhandelingen met generaal Franco ite willen aanknoopen ter bereiking van een eervollen vrede. Suner heeft verklaard, dat de nationalistische regee ring slechts een vrede kan aanvaarden, die de overwinning van Franco bezegelt. ,,De vrede zal komen, wanneer onze bree ders dit willen", zoo heeft de vice-secretaris van den verdedigingsraad van Madrid, Reque- na Nice, verklaard. ,,De voorstellen van den verdedigingsraad behelzen slechts datgene, wat iedere Spanjaard verlangt. Wij moeten Spanje redden en het groot en sterk retaken". De militaire omstandigheden, zoo vervolgde Requena Nice, zijn thans gunstig, omdat er geen linkschen en rechtschen meer bestaan doch alle en Spanjaarden. Mocht ons verzoek om vrede echter geen weerklank vinden, dan beschikken wij over voldoende middelen om den strijd voort te zetten. Dat het den republikeinen emst is, bewijst een besluit van den verdedigings raad om zoo spoedig mogelijk een begin te maken met de demobilisatie van enkele lichtingen, n.l. van 1915 en 1916, terwijl ook de zuiverimg van de communiistische elementen energiek wordt doorgevoerd. De onbetrouwbare elementen worden met spoed verwijderd, terwijl ook het proces tegen de schn-ldigen aan de opstanden van Madrid en Cartagena voor den krrjgsraad zal komen. De republikeinsche pers juicht de vredes- pogingen van Besteiro unaniem toe. ,,Laat ons den baat begraven,"' zoo schrijft de ,,Ade- lante", „te zamen kunnen wij het hoofd bie- den aan een buitenlandsche invasie, leve Spanje". Een ander te Valencia verschijnend blad de ,,Mercantil" schrijft over de voile breedte van de paginal ,De vredesonderhan- delingen zijn begonnen". Deze vredesstemming heeft ook weerklank gevonden bij het vok. De journalisten, kell- ners en happens, drie groepen, die de publieke opinie in den regel op haar duimpje kennen, wisten te vertellen, dat ,,Donde.rdag over een week" vrede zou zijtn. De cafe's waren Maandagavond vol men- schen, die het groote nieuws kwamen bespre- ken en met zichtbaar genoegen him limomade zaten te slurpen of zich, wat in langen tijd niet gebeurd was, de weelde van ©en fijn glas Vermouth veroorloofd-en. In een der kleine cafe's zat een troepje opgewonden bezoekers, zoo meldt de correspondent van United Press, om een oude gramofoon luidkeels mee te zin- gen ,,Wie is bang voor den grooten boozen wolf". De theaters waren overvol en in de bioscopen was geen plaats te krijgen. Zoo heeft de bevoltoing van Valencia de eerste poging tot vrede van Besteiro gevierd. Een bekend Spaansch diplomaat, Rafael Calvo, heeft als zijn meening te kennen ge- geven, dat de vijiandelijkheden nog voor het einde dezer maand zullen zijn gestaakt en in leigerkringen verklaarde men aan „United Press", dat de toestand in het overige deel van Europa meer dan ooit den vrede in Spanje noodizakeldjk maakt. Er wordt aan herinnerd, dat generaal Franco reeds tijdens de September-crisis aan Engeland heeft medegedeeld, dat hij bij een eventueelen oorlog neutraal zou blijven en, gezien de huidige gebeurtenissen, is er niets wat er op wijst, dat hij van meening zou zijn veranderd. BESTUURDERS VOOR 3000 VLIEGTUIGEN NOODIG. Het leger der Vereenigde Staten heeft een wervingscampagne ingezet om te voorzien in de noodige recruten, die moeten worden opge- leid als bestuurders van de meer dan 3000 vliegtuigen, welike door het Congres extra zijn toegestaan. Er zijn officieren aangewezen, die zich zul len belasten met de werving onder studenten. ITALIANEN ZIEN GEBREKEN AAN DE AS. Volgens den correspondent van het Hamdels- blad te Rome heerseht daar, ondanks de alar- meerende berichten, die couranten en radio ons brengen, geen bijzonder gespanmen istem- minig. Alles gaat in de hoofdstad zijn ge- wonen gang en er wordt niet eens zoo heel veel gesproken over den zorgelijken politieken toestand. De geruchten, die enkele dagen geleden de ronde deden, dat er binnen weinige dagen ver- scheidene lichtingen onder de wapenen zouden worden igeroepen, vinden tot nu toe geen .be- vestiging in de feiten. Wei schijnen er nog voortdurend1, door middel van briefkaarten, jongelieden, die zioh in een of andere techni- sche speoialiteit hebben bekwaamd, nu eens hier en dan eens daar te worden opgeroepen. Deze enkelingen, zoowel als de destijdls opge roepen mannen de lichting 1901, worden voor het meerendeel naar Lybie gezouden. In de Romeinsche straten trekt des avonds de bijzondere verliohting de aandacht. In alle straten zijn en die verandering heeft zich in weinige nachten voltrokken de gloei- lampjes van enkele straatlantaams vervangen door lampjes met blauw glas, die bovendien door een zware overkapping oiizichtbaar zijn gemaakt uit de lucht. Met het overhalen van een handle zou men in Rome tot de beveili- gende oorlogsverlichting kunnen overgaan. De pers tracht heden nog meer dan in de afge- loopen dagen met de grootste objectiviteit haar beriehtgeving voort te zetten. Een objectiviteit die men moet bewonderen, als men haar vergelijkt met den toon der Duit- sche bladen. Niet allien heeft men Zater- dagmorgen de geheele rede van Chamberlain afgedrukt, doch bovendien hebben de redac- ties zich van ieder afkeurend oordeel over die rede onthoudien. En ook thans is de be riehtgeving over de stappen, welke de Brit- sche regeering doet, uitenst objectief. Men heeft natuurlijk geen woord van af keuring voor het Duitsohe optredien. Integen- deel, men zet het Dudtsche standpunt uitvoe- rig uiteen, door middel van citaten uit Duit- sche bladen. Doch er is ook geen afkeuring van die wijze, waarop Engeland reageert. Zelfs trekt het de aandacht, dat de Londensche correspondent van de „Tribuna" in zijn cor- respondentie een opmerking kan maken als de volgende: Het zou wel eens kunnen zijn dat Duitschland ditmaal teveel heeft gegeten en dat het niet homogene volksdeel, dat bin nen de Duitsche grenzen wordt gebracht, tot de ontwrichtinig van Duitschland zou bijidira- gen. Indien Gayda Maandagavond in een vrij hef- tig artikel sommiige Franische publicisten aan- va.lt, dan kan men daar alieen van zeggen, dat die publicisten het er ook naar gemaakt heb ben. Vooral een door hem aan de kaak ge- stelde pamflet, dat zekere Hubert de la Garde onder den titel: Proces de L'ltalie''' heeft doen verschijnen, verdient die behandeling ten voile. Het spreekt vanzelf, dat de Italiaansche pers nog steeds en met ikracht de politiek van de as RomeBerlijm voorstaat en wij zouden ook niet graag willen zeggen, dat die as aan duurzaamheid heeft ingeboet. WaC wij ech ter na een reeks gesprekken, die wij Maandag voerden wel zouden durven zeggen is, dat er in Jtalie onder het groote publiek niet weinig menschen zijn, en daaronder zijn er aan wier fascistische overtuiging wij niet twijfelen, die de politiek van de as niet onverdeeld bewon deren, en die er niet rouwig om zouden zijn, wanneer de regeering de banden met Duitsch land een weinig minder istrak aanhaalde. Zelfs hoorden wij de overtuiging uitspre ken, -cat er, indien men te Parijs slechts een weinig toeschietelijk zou willen zijm en het onrecht zou willen goedmaken, dat men Italie heeft aangedaan door de overeenkomst van 1915 het z.g. verdrag van Londen niet na te komen, met Rome wellicht wel te praten zou zijn. Inderdaad heeft Gayda er nog Vrijdagavond op gewezen, dat de gesehilpunten welke Italie en Frankrijk gescheiden houden, niets te maken hebben met den toestand in Centraal Europa. Misschien zou dus een Franische poging om tegenover Italie gepleegd onrecht goed te maken, kans hebben op succes. ROEMENIE ALS INZET VAN DEN MACHTSSTRIJD. De gebeurtenissen in het voormalig Tsjecho- Slowakije mogen o.m. in Engeland en Frank rijk een diepe verontwaardiging hebben ge- wekt, omdat men daarin een ischending van afspraken en vertrouwen meende te moeten zien, maar de anti-Duitsche gevoelens hebben, schrijft de N. R. Crt., hun toppunt bereikt, op het oogenblik, dat bekend werd, welke voor stellen Duitschlaind aan Roemenie heeft ge- daan (waarvan overigens in Duitschland gezegd wordt, dat het bericht daajomtrent een true is). Roemenie bedreigd, beteekent voor Londen Engeland bedreigd. De latente strijid om de macht, welke reeds geruimen tijd tusschen Engeland en Duitschland gevoerd wordt, heeft zijn culminatiepunt bereikt. Hij is acuut geworden, aouter dan hij. ooit in de afgeloopen twintig jaren geweest is, acuter ook dan hij in de onrustige Septemberdagen was. Met de culminatie van den machtsstrijd is het gevaar toegenomen, dat ter wille van dezen strijd een oorlog uit zal breken. Ook dit gevaar is nu grooter dan het in Septem ber was. Toen was er een plotseling acuut gevaar over een zaak, omtrent de essentialia, waarvan eigenlijk tusschen de hoofdsteden der groote staten overeenstemming bestond, nu is er een groote tegens telling, nu gaat het voor beide zijden om het er op of er onder, en nu ook wordt niet meer gezocht naar we- gen, welke het gevaar van oorlog zouden kunnen wegnemen. Waarom zijn de voorstellen aan Roemenie het culminatiepunt in den machtsstrijd Kort gezegd, omdat op het oogenblik Engeland door zijn hegemonic ter zee en doordat het dientengevolge de productiebronnen kan be- heerschen of in ieder geval anderen den toe- gang daartoe kan. omtzeggen, in de groote lijn nog steeds de hegemonie ter wereld heeft. Duitschland heeft zich daaraan willen ont- worstelen met zijn autarkic en zijn handels- offensief in het Zuid-Oostelijke deel van Europa. Indien het nu de volledige ibeschik- king krijigt over de graanschuren van het Zuiden en over de daar aanwezige grond- stoffen, .w.o. in de eerste plaats olie, zal het minder afhankelijik zijn van zijn aanvoeren ter zee. Het zal onaantastbaar zijn geworden voor de Engelscbe voot en indien het dat eenmaal is, doet het een ernstige gooi naar de hegemonie ter wereld, althans die in Europa. Dit is in a nutshell het probleem: de voorloo- pig nog vreedzame strijd tusschen de Engel scbe vloot en de Duitsche landmaeht. Over Tsjecho-Slowakije zijn de Engelschen verontwaardigd, omdat. zij, naar hun gevoel, hedrogen zijn en omdat het een slag in hun gezicht was. Over Roemenie zijn zij veront- rust, omdat daarmede ^direct aan het Britsche Empire geknaagd wordt. Daarom vindt de Roemeensche weigering in Engeland een an dere ontvangst dan de heroepen van de Tsjecho-iSlowaaksche staatslieden hehhen ge vonden. Hoewel in een eventueel oorlogsgeval Duitschland weer het grootste deel van Europa tegenover zich zou vinden, gelijk in 1914, hoewel het weer naar West en Oost zou moeten strijden, is de politieke isiituatie an- ders, Tsjecho-Slowakije was de exponent van deze om.slngelingspolitiek van voor 1914. Een omsingeliingspolitiek, waarvan het kenmer- kende was, dat de meeste Balkanlanden met Frankrijk verbonden waren, met geen ander dbel dan de Fransche belangen te idienen. Zij waren de middelen van de Fransche politiek. Indien koning Carol nu een beroep op Londen doet, indien hij weiigert ondanks de groote gevaren, welke daaraan voor zijn land ver bonden zijn, gevaren waarvan men zich te Boekarest bewust is in. de Duitsche voor stellen te treden, weke een oeconomische onderweiipdng van zijn land aan Duitschland zouden beteekenen, dan, doet hij dat, omdat hij daarin een. Roemeensch belang ziet. Het is nu niet het Westen, dat het Zuid-oosten van Europa aan zich dienstbaar maakt, neen, het is het Zuid-oosten zelf, dat de hulp van het Westen inroept. Dit Zuid-oosten van Europa wil zelfstandig zijn; daarom heeft het eenige jaren terug zijn blikken naar Berlijn gewend, toen. dat kon helpen de dirukkende hand van het Westen wat te verzachten; het wendt zich weer terug tot het Westen, nu het vreest, dat dte belangstelling van Berlijn een karakter van nog grooter bemoeienis zou gaan dragen, als eens die van Parijs gedragen heeft. Dat dit beroep op het Westen daar groote belangstelling heeft ondervonden, is, gezien de gemeenschappetijke lijn in de belangen, maar al te zeer 'begrijpelijk. Te Londen, waarheen de roep in de eerste plaats gericht is, heeft iedereen, in de diplomatieke wereld zijn weekend opgeofferd voor besprekingen. Daarbij valt in het bijzonder op, dat de Engel schen nu ook een levendig contact met de Russen onderhouden, die biji vroegere gele- genheden zooveel mogelijk ter zijde werden gelaten. Dat de Engelschen de situatie ern- stiig inzien, dat zij rekening houden met de juistheid van de Roemeensche vreets, dat Duitschland een aanval op Roemenie voorbe- reidt, blijkt wel uit het feit, dat Halifax in druk contact is geweest met de ministers, die met de leiding van de versehillende departe- menten van de onderde^len van de weer- macht zijn belast. Hoewel d'e diplomatieke •besprekingen te Londen nog steeds voortgang vinden en dus nog niet afgesloten zijn, gaan er isbemmen op, welke pleiten voor een gemeenschappelijfk front van de landen, welke zich tegen de Duitsche politiek zouden willen veraetten. Naast Engeland, worden Frankrijk, Rusland en de Vereenigde Staten al.s mogelijke deel- nemers aan dit front genoemd. Zij zijn in ieder geval begonnen, alle zij het afzon- derlijik van hun ontstemming te Berlijn blijk te geven en mede te deelen, dat zij, den nieu-w geschapen toestand niet zullen er- kennen. Behalve met vertegenwoordigers van de eerder genoemde landen, is ook een nauw contact met die van de Dominions on- derboudtem. De bezorgidheid in Europa is aigemeen. Nochtans, is het maar al te begrij.pelijik, dat er verschil van meening heerseht over de vraag, wat er geheuren moet. Wel is de stem ming in de laatste dagen in vele landen zeer ten nadeele van Duitschland' verandert, ter wijl de maatregalen, welke genomen of voor- beredd worden, Duitschland zwaar zullen treffen. Maar over ide vraag, of een volgende daad van Berlijn onmiddellijk tot oorlog met Engeland, Frankrijk en Rusland zou moeten leiden, zijn de meendngen verdeeld. Er zijn wel eenige aanwijzingen, dat deze verdeeld- heid niet alieen intern is, gelijk onze Lon densche correspondent Maandag opmerkte, anaar dat ook de versehillende ministers1 van buitenlandsche zaken niet volkomen dezelfde opvatting huldigen. Berlijn zwijigt qp het oogenblik. Wellicht zoekt het middelen, zich uit deze impasse zoo goed mogelijk te redden. Wat er met Slo- wakijie geheuren zal, is nog steeds niet zeker. In Boedapest worden stemmen luider, die dit als betaling voor een oeconomische onder- werping zouden willen aanvaarden. HET PLANTEN VAN AARDAPPELEN IN VERBAND MET DE BESTRIJDING VAN DEN CGLORADOKEVER. In een vorig bericht is reeds medegedeeld, dat het, om het optreden van den Oolorado- kever volledig tegen te gaan, dit jaar noodig zal zijn, dat alle aardappelplanten eenige malen met een arsenicumhoudend middel be- spoten worden, om de daarop eventueel voor- komende kevers en larven te dooden. Als het gebied', waarin deze bespuiting aigemeen zal moeten worden toegepast, zal wordten aan gewezen het gedeelte van Nederland gelegen ten Zuiden van den Rijn, de Lek en de Nieuwe Maas. Deze bespuitingen zullen dus uibgevoerd moeten worden niet alieen op alle land- en tuinbouwperceelen waarop aandappels voor consumptie of voor pootgoed geteeld worden, maar ook op kleine perceelen en in particu Here tuinen, waar aardappels voor eigen ge- bruik worden ver.bouwd. Ten einde moeilijkheden bij de uitvoering der bespuitingen te voonkomen, vestigt de Plantenziektenkundige Dien'St er de aandacht van alle ve.rbouwers op, dat het gewenscht is die aardappels zoodanig te planten, dat de be spuiting zonder bezwaar voor andere gewas- sen kan worden uitgevoerd. De aardappels moeten dus zoo weinig mogelijk tusschen andere gewassen worden geplant en in geen geval tusschen gewassen, die voor directe consumptie bestemd zijn, daar deze door de bespuiting ongeschikt voor gebruik worden gemaakt. Vooral op kleine perceelen en in particuliere tuinen plante men de aardappels dus in rijen en op aaneengesloten vakjes en daarnaast geen consumptiegewassen die spoe dig geoogst worden als sla, andijvie, aard- beien e.d. Tegen het planten tusschen aard appels van een gewas, dat laat geoogst wordt b.v. spruitkool, bestaat geen bezwaar. Indien hiermede rekening wordt gehouden, levert de bespuiting der aardappels met een arsenicumhoudend middel geen enkel bezwaar op en kan deze gemakkelijk en snel worden uitgevoerd door de spuitdiensten, die daarvoor zullen worden ingestelfl. De aardappels zelf ondervinden van. de be spuiting geen enkelen nadeeligen invloed. Dienstregeling ingaande 2 October 1938. Auteursrecht overeenkomstig de wet voorbehouden. Nadruk verboden. Richting: BreskensPyramidePhilippineTerneuzenZaamslagWalsoorden. v. Breskens 5.43 8.12 Hoofdplaat 5.59 8.28 Biervliet 6.09 8.38 a. Pyramide 6.19 8.48 v. Pyramide 6.20 8.49 a. Philippine 6.38 9.07 v. Philippine 6.40 9.09 Hoek 6.48 9.17 a. Temeuzen 6.59 9.27 v. Terneuzen 7.35 9.5,9 Driewegen 7.43 10.07 a. Zaamslag 7.54 10.18 v. Zaamslag 6.35 7.56 10.20 Rapenburg 6.46 8.07 10.31 Hengstdijk 6.54 8.15 10.39 Groenend. 7.01 8.22 10.46 Kloosterz. 7.06 8.26 10.50 a. Walsoord. 7.10 8.30 10.54 a Op Zondagen 20 10.42 10.58 11.08 11.18 11.19 11.37 11.39 11.47 11.57 12.25 12.33 12.44 12.46 12.57 13.05 13.12 13.16 13.20 13.15 13.31 13.41 13.51 13.52 14.10 14.12 14.20 14.30 14.59 15.07 15.18 15.20 15.29 15.36 15.40 15.44 15.48 16.— 16.16 16.26 16.36 16.37 16.55 16.57 17.05 17.15 17.50 17.58 18.09 18.11 18.22 18.30 18.37 18.41 18.45 al9.37 v. al9.52 a20.02 a20.12 a20.13 a20.31 a20.33 a20.41 a20.52 19.02 O20.54 19.10 a,21.02 19.21 a21.13 minuten later. Walsoorden Kloosterzande Groenendijk Hengstdijk Rapenburg Zaamslag Zaamslag Driewegen Ter Neuzen Terneuzen Hoek Philippine v. Philippine a. Pyramide v. Pyramide Biervliet Hoofdplaat a. Breskens v. a. 5.59 6.10 6.18 6.19 6.30 6.38 6.40 6.57 6.58 7.09 7.19 7.20 7.24 7.28 7.35 7.43 7.54 7.56 8.07 8.15 8.49 8.59 9.07 9.09 9.27 9.28 9.38 9.48 7.35 10.04 9.44 9.48 9.52 9.59 10.07 10.18 10.20 10.31 10.39 11.19 11.29 11.37 11.39 11.57 11.58 12.08 12.18 12.34 12.10 12.14 12.18 12.25 12.33 12.44 12.46 12.57 13.05 13.52 14.02 14.10 14.12 14.30 14.31 14.41 14.51 15.07 a Op Zondagen 20 minuten later. v. Philippine a. Sas van Gent v. Sas van Gent Westdorpe a. Drieschouwen v. Drieschouwen 5.40 Axel (Kerkdreef) 5.44 a. Zaamslag 5.58 v. Zaamslag Axel (Kerkdreef) a. Drieschouwen v. Drieschouwen 5.45 Westdorpe 6.02 a. Sas van Gent 6.17 v. Sas van Gent 6.18 a. Philippine 6.37 t Rijdt op verzoek door 6.15 6.19 6.34 7.57 8.12 8.16 8.17 8.33 8.47 8.48 9.06 6.41 7.— 7.03 7.17 7.33 7.34 7.38 7.53 10.21 10.36 10.40 10.41 10.57 11.11 11.17 11.36 9.10 9.27 9.28 9.42 9.58 9.59 10.03 10.17 12.47 13.02 13.06 13.07 13.23 13.37 13.50 14.09 tot Axel-Brug. 11.40 11.56 11.57 12.10 12.25 12.26 12.29 12.43 15.21 15.36 15.40 15.41 15.57 16.11 16.35 16.54 a. Op 14.13 14.30 14.31 14.44 14.59 15.— 15.03 15.17 18.12 18.27 18.31 20 Zondagen Veldzicht Grens. v. IJzendijke a. Veldzicht Grens v. Schoondijke a. IJzendijke v. IJzendijke a. Pyramide v. Pyramide a. IJzendijke v. IJzendijke a. Schoondijke 7.09 7.14 12.50 12.57 15.21 15.27 v. Veldzicht Grens a. IJzendijke 16.58 17.17 17.20 17.34 17.50 17.51 17.54 18.08 19.24 19.39 19.43 19.44 19.58 20.12 a20.13 a20.30 minuten 7.16 7.23 a20.34 a20.53 a20.54 a21.08 a21.24f a21.15 a21.30 a21.34 later. 12.59 13.06 6.47 6.57 6.59 7.08 7.24 7.39 8.22 8.36 8.37 8.47 8.49 8.59 9.54 10.08 11.08 11.46 11.17 11.56 11.19 11.29 9.16 9.26 9.29 9.38 9.39 9.53 12.49 13.42 13.50 11.59 12.06 13.52 14.02 12.07 12.19 16.24 16.25 16.35 14.32 14.39 15.38 15.52 14.19 14.29 17.04 17.14 16.37 16.47 17.57 18.12 17.17 17.27 17.28 17.43 AUTODIENST AXEL—HULST v. V. Richting: AxelZuiddorpe—Koewacht—St. JansteenHulst. 14.44 14.48 14.52 14.59 15.07 15.18 15.20 15.31 15.39 16.37 16.47 16.55 16.57 17.15 17.16 17.26 17.36 17.52 17.37 17.41 17.45 17.51 17.59 18.09 18.11 18.22 18.30 18.47 18.51 18.55 19.02 19.10 19.21 19.23 19.34 19.42 a20.12 a20.23 a20.31 a20.33 a20.51 a20.52 a21.02 a21.12 a21.27 15.31 15.37 Autobusdiensten. Richting: St. Jansteen- Hulst Walsoorden. V. St. Jansteen 6.25 8.25 10.20 12.40 14.35 16.45 20.37 It Hulst (Station) 6.30 8.30 10.25 12.45 14.40 15.05 16.50 M18.ll 20.42 a. Walsoorden 7.10 9.10 11.— 13.25 15.20 15.45 17.30 18.45 21.18 v. Walsoorden 7.15 9.15 11.05 13.30 15.25 15.50 17.36 18.50 21.25 a. Hulst (Station) 7.55 9.55 11.45 14.10 16.05 16.30 MT8.10 19.30 22.05 a. St. Jansteen 8.— 10.— 11.50 14.15 U6.10 19.35 M Bus komt niet verder dan tot de Markt en vertrekt ook op werkdagen van daar. v. Axel (Postkantoor) Zuiddorpe (Kerk) Koewacht (Misseghers) St. Jansteen (Kerk) a. Hulst (Markt) Autobusdienst, uitsluitend op MAAN- DAGEN (Marktdagen), van Wal soorden over Ossenisse en Hengst dijk naar Hulst. 7.30 10.40 13.40 16.30 19.45 v. Hulst (Markt) 8.30 11.50 14.40 18.15 20.50 7.40 10.50 13.50 16.45 19.55 St. Jansteen (Kerk) 8.45 12.— 14.50 18.25 21.— 7.55 11.05 14.05 17.— 20.10 Koewacht (Misseghers) 9.— 12.15 15.05 18.40 21.15 8.10 11.20 14.20 17.15 20.25 Zuiddorpe (Kerk) 9.15 12.30 15.20 18.55 21.30 8.15 11.30 14.30 17.30 20.35 a. Axel (Postkantoor) 9.30 12.40 15.30 19.05 21.40 v. Walsoorden-Tol 11.45 v. Hulst Zeedorp 11.55 Rapenburg-Tol Ossenisse 12.— Zaamslag In Delft 12.10 Axel Hengstdijk 12.15 M Zuiddorpe a. Hulst (Markt). 12.35 Overslag Hulst (Station) 12.40 a. Gent (Kouter) v. Hulst (Station) 15.10 v. Gent (Kouter) it Hulst (Markt) 15.15 a. Overslag a. Hengstdijk 15.35 Zuiddorpe In Delft 15.40 Axel 7t Ossenisse 15.50 Zaamslag Zeedorp 15.55 Rapenburg-Tol Walsoorden-Tol 16.05 Hulst Autobusdienst, uitsluitend op VRIJ- DAGEN (Marktdagen), van Hulst over Terhole, Zaamslag, Axel, Zuiddorpe en Overslag naar Gent. 11.— H.T. 11.30 H.T. 12.15 B.T. 17.30 B.T. 19.— H.T. 19.30 H.T. Autobusdienst, uitsluitend op DON- DERDAGEN (Marktdagen), van Walsoorden over Groenendijk, Hulst en St. Jansteen naar St. Nicolaas. v. Walsoorden Hulst a. St. Nicolaas v. St. Nicolaas a. Hulst Walsoorden 8.25 H.T. 9-1 9.10 B.T. 13.30 B.T. 14.20 H.T. 14.65 Hollandsehe tijd. v. Ter Neuzen 6.15 10.58 14.04 al7.02 bl8.50 I. Sluiskil 6.24 11.06 14.13 al7.U hi 8.58 a Axel 6.33 11.14 14.21 al7.21 bl9.06 a Kijkuit 6.41 11.21 al7.28 bl9.14 a Hulst 6.53 11.33 14.40 al7.42 hl9.24 Belgische tijd. Clinge (Tol) 6.51 11.25 14.35 al7.37 hl9.20 a ■St. Gilles 7.02 11.32 14.42 al7.49 ibl9.34 a. St. Nicolaas 7.13 11.40 14.50 al7.58 bl9.43 v. St. Nic. n. Antw. 7.22 12.02 15.01 18.07 19.52 a. Antw. (L.O.) 7.57 12.17 15.28 18.42 20.10 v. St. Nic. n. Mech. 7.19 12.08 15.09 al8.05 bl9.55 H Mechelen *8.25 *13.15 *16.15 *19.15 *b21.05 a. Brussel (N.-) *8.41 *13.31 *16.31 *10.31 *a21.21 a. Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. ib. Rijdt alieen op Zon- en Feestdagen. Electrische treinen. Belgische tijd. v. Brussel (Noord) Mechelen a. St. Nic. v. Mech. v. Antw. (L.-oever) a. St. Nic. v. Antw. v. St. Nic. n. Tern. ,St. Gilles Clinge Hollandsehe tijd. HJulst (Tol) Kijkuit Axel Sluiskil a. Terneuzen *6.— *10.— *13.20 *§18.10 6.19 10.25 13.57 [18.31 7.19 11.26 14.54 19.37 6.44 11.46 14.41 19.27 7.16 12.01 14.59 19.45 7.25 12.09 15.08 19.53 7.35 12.18 15.16 20.04 7.46 12.30 15.27 20.15 8.20 13.03 16.— 20.44 8.27 13.11 20.51 8.36 13.19 16.16 20.59 8.46 13.28 16.24 21.08 8.53 13.37 16.31 21.15 Electrische treinen. Alieen op Zon- en Feestdagen. Op Zon- en Feestdagen te 18.34. Hollandsehe tijd. Belgische tijd. tjjdig verzoek naar St. Jansteen, v. Temeuzen 6.50 a8.50 12.25 17.40 Sluiskil 6.59 a8.59 12.34 17.49 1 f Sluiskil-Brug 7.03 a9.03 12,38 17.53 ti Philippine 7.07 a9.07 12.42 17.57 a Sas van Gent 7.20 a9.20 12.55 18.07 Belgische tijd. a. Zelzate 7.05 a9.05 12.40 17.52 v. Zelzate 7.23 11.04 12.57 18.06 a. Gent St. P. 8.04 11.44 13.50 18.55 v. Gent St. P. $.20 12.03 14.03 19.03 a. Brussel (Z.) 8.52 12.35 14.35 19.35 a. Alieen op Zon - en Feestdagen. v. Brussel (Z.) 11.— 16.— 20.— v. Brussel (N.) 7.48 a. Gent St. P. 8.24 11.32 16.32 20.32 v. Gent St. P. 6.25 8.28 11.55 17.— 20.44 a. Zelzate 7.22 a9.19 12.53 18.— 21.35 v. Zelzate 7.30 a9.21 13.— bl8.20 a21.40 Hollandsehe tijd. v. Sas van Gent 8.a9.51 13.30 Philippine 8.08 a9.59 13.38 Sluiskil-Brug 8.12 al0.03 13.42 Sluiskil 8.16 al0.07 13.46 a. Temeuzen 8.24 al0.15 13.54 a. Alieen op Zon- en Feestdagen. b. Alieen op werk dagen. bl8.50 bl8.58 bl9.02 ibl9.06 bl9.14 a22.10 a22.18 a22.22 a22.26 a22.34

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 6