Ter Neuzensche Courant Binnenland Buitenland Woensdag 22 Maart 1939. No. 989 TWEEDE BLAD GEEN VLUOHTELINGENKAMP OP DE VELUWE? DE WEGENVERKEERSBESCHIKKING VERSCHENEN. GEEN GEBRUIKSARTIKELEN ALS OADEAU. VAN HET PRINSELIJKE GEZIM IN HET LAND TERUG. Met den D-trein nit Bazel, die Dinsdag- oehtend om 8 u. 6 te Nijmegen aankwam, zijn Prinses Juliana en Prins Bernhard met Prin ses Beatrix in ons land teruggekeerd. Met enkele minuten vertraging stoomde de trein, waaraan achter den Ibagagewagen een gereser- veerde slaapwagen ten behoeve van bet Prin- selijke gezim en het gevolg was gehaakt, de overkapping van bet eerste perron binnen en stopte aan de Zuidzijdte. Ook nu weer was bet eerste perron door de gemeentepolitoie gebeel afgezet, docb achter deze afzettingen- bevond zi ch meer publiek dan gewoonilijk. Ofschoon bet tijdstip van aankomst niet was bekend gemaakt, scheen daar toch iets van te zijn uitigelekt. De be- langsteliing van bet publiek coneentreerde zich op dat deel van den wagon, waar zicb Prinses Beatrix bevond. De kleine Prinses stapte parmantig been en weer en wierp zoo nu en dan een nieuwsgiarigen blik naar buitem. De Prins en de Prinses bevonden zich in haar nabijbeid, terwijl jonkvrouwe Feith haar zorgen aan het Prinsesje wijdde. Nadat die trein tot stilstand was gekomien werden onmiddellijk maatregelen geniomen om bet gereserveerde gedeelte af te haken en er een extra .trein van te formeeren. Na een oponthoud van ongeveer vijf minuten vertrok deze in de richting Utrecht. Het Prinselijke Gezin is in den Dolder uit gestapt en vandaar per auto naar Soestdijk gegaan. Om vijf minuten voor half tien kwam de beige Ford van den Prins, die zelf chauf- feerde, en waarin mede Prinses Juliana en freule Feith met Prinses Beatrix waren ge- zeten ten paleize aan. Twee auto's met ge volg en gasten kwamen bieracbter. Slechts weinigen waren van de thuiskomst getuigen. MAALTIJD TER EERE VAN ONZEN GEZANT TE NEW-YORK. Het A.N.P. meldt uit New-York: Eendge vooraanstaande figuren hebben den Nederlandschen gezant te Washington, dr. A. Loudon, een maaltijd aangeboden in het Plaza Hotel te New-York. Er waren vele sprekors, die haiteiijike woorden lieten hooren, waarop de heer Loudon uitvoerig antwoordde. Van de ongeveer vijfhonderd aanzittenden waren 125 Nederlanders. Volgens de Tel. is de mogelijikbeid niet uit- gesloten, dat in verband met de ernstige be- zwaren, die van verschiliende kanten zijn gerezen tegen bet inrichten van een kamp voor vluchtelingen te Elspeet op de Veluwe, waardoor bet vreemdelingenverkeer zou kun nen worden benadeeld, een dengelijk kamp thans in Drente zal worden ingericbt. Tot dit doel zou de regeering o.m. het oog hebben laten vallen op een complex grond gelegen onder de gemeente Westerbrok, welke gron- den onder beheer staan van het iStaatsbosch- bebeer. Behalve dit terrein zijn er nog meer terreinen o.a. in Noordwest-Overijssel in over- weging, terwijt ook enkele andere terreinen voor bet genoemde doel zouden zijn aange boden. Een besldssimg is evenwel nog niet gen omen. Nadat in September 1936 een nieuwe wet inzake het veirkeer op den weg, de zg. wegen- verkeerswet tot stand was gebracht, dienden nog de uitivoeringsbepalingen te worden vast- gesteld, alvorens de wet ook in werking zou kunnen treden. Van deze uitvoeringsbepalingen, resp. ge- naamd het wegenverkeersreglement en de wegenverkeersbeschikking verscbeen de eerste in September 1938 in bet staatsblad. Thans is ook de wegenverkeersbeschikking als bij- lage tot dte staatscourant verscbenen, waarin nog nadere details worden gegeven. De datum van het in werking treden dter nieuwe ver- keersiregels is nog niet bekend gemaakt. Enkele der belangrijkste nieuwe bepalingen laat de K.N.A.C. in 't kort hieronder volgen: Koplampen. Alle koplampen moeten direct worden voorzien van gtoeipeertjes met hulp- spiraal, welke door een napje is afgeschermd. Met ingang van 1 Januari 1943 moeten alle koplampen van een goedgekeurd soort zijn (met rijikskeur) behalve de koplampen van auto's die na 31 December 1938 zijn inge- voerd of hier be lande worden vervaardigd. Deze moeten direct van een goedgekeurde soort (met rijikskeur) zijn. Na 1 Januari 1942 mogen ook alleen goed gekeurde gloeilampjes in de koplichten wor den gebruikt. Motorrijwielen met een cyliriderinhoud van 60 c.M.3 of minder beboeven geen goed ge- keurde koplampen of gloeilampen te gebrui- ken. Motorcarriers mogen twee koplichten van onigelijke verlichtingssterkte hebben. Het licht met de grootste verlichtingssterkte moet met ingang van 1 Januari 1942 van een goed gekeurde soort zijn en met een goedgekeurde gloeilamp wordten gebruikt. Ook bier geldt, dat na 31 December 1938 ingevoerde of hier vervaardigde motorrijtuigen reeds terstond van een goedgekeurde soort moeten zijn. Richtingwijzers. Als tweede sitel richting- aanwijzers mag in den vervolge ook gebruik worden gemaakt van vaste, te verlichten, pijlen aan de acbterzijde of kniipperlichten. Nummers. De kenteekens der motorrijtui gen zullen bestaan uit twee letters: en ten hoogste ,vier cijfers. De cijifers in groepen van twee. Geluidssignalen, De minimum sterkte van geluidssignalen is- gebracht van 76 op 70 deci bel. Het maximum van 95 op 90 decibel. Het maximaal geluid dat een rijdend of met wer- kenden motor stilstaand motorrijtuig mag voortbrengen is gekomen van 85 op 80 decibef. Kenteeken irijden met aanbangwagen(s). Motorrijtuigen die een aanhangwagen voort- trekken moeten zoo mogelijk bovenop en an- ders aan de voorzijd'e van bet trekvoertuig een biji avond verlicht keniteeken hebben, be- staande uit een gelen driehoek op een biauw veld. Ontbeffing maximum snelheid. Wegen bin nen bebouwde kommen, waarvoor bet alge- meene maximum isnelheidsgebod van 45 K.M. niet geldt, worden aangeduid door vierkante blauwe borden met in witte letters het woord bebouwde kom". Aanduiding „einde voorrang".-. Het einde van een voorrangsweg wordt aangeduid door het vierkante bordje met oranje middenveld als in gebruik om een voorrangsweg aan te duiden, doch thans met een zwarte balk er doorheen. Aanduiding ,,autoweg". Er komt een nieuw bord „autoweg" bestaande uit een rond blauw bord met een wit figuurtje van een auto. De beteekenis van dit bord1 is, dat de betreffende weg gesloten is voor rijwielen, wagens, rij- en trekdieren en vee en dat voor de hoofdrijbaan een stopverbod geldit. Halve stationneer- en stopverboden. De wet kent reeds borden, waarbij: het parkeeren voor slechts een zijde van den weg verboden wend. Overeenkomstige borden komen er thans voor de stationneer- en stopverboden. Parallelwegen in 2 richtingen berijidbaar. Om onnoodig oversteken van snelverkeers- wegen te voorkomen, zullen verschiliende parallelwegen en rijwielpaden ook al zijn tei weerszijden van de hoofdverkeersbaan zulke weken gelegen voor bet verkeer in twee richtingen worden opengesteld. Zulks wordt dan aangeduid door rechthoekige blauwe borden met in witte letters het op- schrift ,,inrijiden toegestaan" (voor alle ver keer) of „inrijden voor wielrijders toegestaan" (alleen voor rijwielen). Rijbewijzen. Er komen 8 soorten riibewii- zen t.w.: 1. Voor motorrijwielen zonder zijspan. 2. Voor moitorrijwielen met of zonder zij span. 3. Voor motorrijtuigen op 3 wielen, uitge- zonderd motorrijwielen met zijspan en motor rijtuigen: a. ingericbt voor het vervoer van meer dan 7 personen; b. bestemd of gebezigd voor bet vervoer van personen tegen vergoe- d'ingc. mgericht voor het vervoer van goe- deren; d. waardoor een aanhangwagen, geen kampeer- of kofferwagen zijnde, wordt voort- bewogen. 4. Voor motorrijtuigen op 3 wielen, anders dan genoemd onder 2 en 3. 5. Voor motorrijtuigen op 4 of meer wie len met een eigen gewicht van ten hoogste 3500 K.G., voorzien van luchtbanden en niet behoorende, tot de onder 2 van ad genoemde motorrijtuigen. 6. Voor motorrijtuigen op 4 of meer wie len met een eigen gewicht van ten hoogste 3500 K.G., voorzien van luchtbanden, met uit- zondering van voertuigen ingericbt voor ver voer van meer dan 7 personen, van samen- stellen van trekker en oplegger en van voer tuigen die een aanhangwagen voorttrekken (geen kampeer- of kofferwagens zijnde). 7. Voor motorrijtuigen op 4 of meer wie len, voor zoover niet genoemd onder 5 en 6. 8. Voor motorrijtuigen, die aan bepaalde! in verband met een lichamelijk gebrek van den bestuurder, noodzakelijk in het bewijs omschreven, eischen voldoen. Xngevolge de wegenverkeerswet zijn de rij bewijzen 5 jaar geldig. Medische keuring. Voor het verkrijgen van een rijbewijS1 is een medische keuring ver- eischt, door een anderen arts dan den huis- arts. Er is een uitgebreide lijst samengesteld van minimum eischen op medisch terrein. Men moet o.a. een fluiisterstem kunnen hooren op 4 M. afstand door die beide ooren samen; een- zijdige totale doofheid veroorzaakt geen onge- schiktheid mits bet andere oor de fluisterstem op 4 M. verstaat. Voor bestuurders van autobussen, touring- cars, vrachtauto's en auto's met aanhang- wagems gelden zwaardlere medische eischen dan voor anderen in sommige gevallen kan een specialistiisch onderzoek vereischt worden. Tegen een afwijzende medische verklaring kan men in beroep komen bij den Minister van Waters taat. Examen voor rijvaardiigheid. In de beschik- king is een uitvoerige lijst opgenomen aan welke eischen men voor het theoretisch en practised examen moet kunnen voldoen. De duur van het examen wordt bepaald op ten minste 46 minuten waarvan ten minste 15 minuten voor het theoretisch gedeelte. Oude rijbewijzen geldig. Zij, die reeds in het bezit zijn van geldige rijbewijzen of van rij bewijzen niet ouder dan 5 jaar, waarvan alleen de igeldigheidsduur is verloopen, behoeven geen keuring of rijvaardigheidsproef te onder- gaan. Voor rijibewijs 1 is een oud rijbewijs b vereischt, voor de overige rijbewijzen een oud rijbewijs a. Nochtams kan altijd nog een nieuwe rijvaardigheidsproef worden vereischt, indien er reden is om aan te nemen, dat de aanvrager van ©en rijbewijs niet aan de ge- stelden eischen van geschiktheiid en be- kwaamheid voldoet. Voorloopi'ge oefenvergunnimg. Bestuurders van motorrijtuigen op 2 of 3 wielen, kunnen voorloopige oefenvergunning voor 30 dagen krijgen van den burgemeester van hun woon- plaats. Deze veirgupning geldt alleen vooi speciaal aangewezen wegen en voor voertui gen, waarbij besturen onder toezicht niet mo gelijk is. Voertuigbewijzen. De opgave van een num- mer voor een motorrijtuig geschiedt voortaan door afgifte van een voertuigbewijis door den inspecteur-generaal van het verkeer. Het voertuigbewijs wordt niet afgegeven dan wan- neer blijkt, dat het voertuig aan bepaalde eischen voldoet en hier te lande is vervaar digd of op iregelmatige wijize is ingevoerd. Voor het onderzoek naar bovengenoemde eischen worden in nader door ,den Minister te bepalen districten bureaux opgericht. Het voertuigenbewijs met het daarbij be hoorende kenteeken (mummer) blijft bij het motorrijtuig. Bij veiramdering van eigemaar wordt het voertuigbewijs op den nieuwen eigemaar overgeschreven. Op het voertuigbewijs komen behalve de naam en het adres van den eigemaar en de technische gegevens van het, voertuig tevens voor het gewicht, een opgave van de verschul- digde motorrijtuigembelasting voor dat voer tuig, eventueel rijverbod voor b-wagen, max. wieldruk, enz. De kosten voor het verkrijgen van een voertuigbewijs zullen nader door den Minister van Waterstaat worden vastgesteld. Onder dezen titel hebben de Koninklijke Nederlandsohe Middenstandisbond, Naderl. R. K. Middenstandsbond en Christelijke Mid denstandisbond een folder verspreid, waarin een citaat wordt gegeven uit een rede van den Minister van Ecomomische Zaken in de Tweede Kamer gehouden: ,Wat het cadeaustelsel betreft", zoo zeide de Minister toe, „ik vrees, dat en in de pers en bij de beraadslagingen hier, iets te weinig aandacht is besteed aan de laatste zinsnede, die ik hderover in de M. v. A. heb geschreven. Daar heb ik gezegd, dat, mocht na verloop, van tijd blijken, dat het systeem zich op ongewenschte wijze verder ontwikkelt, wettelijike voiorzieningen niet gemist kunnen worden. Deze zinsnede is bedoeld als een waarschuwing aan al diege- nen, die een uitbreiding aan het cadeaustelsel willen geven, speciaal aan diegenen, die dit stelsal willen gebruiken voor artikelen voor dagelijksch gebruik. Want dat is het groote gevaar. Wanneer men mocht komen op het giewone terrein van de gewone gebruik s- artikelen, zal ik niet aarzelen onmiddellijk in te grijpen". Als resultaat van het onderzoek, dat in ide laatste maandlen van 1938 door het ,,Natio naal Comitd tot beteugeling van het Cadeau stelsel" werd imgesteld naar den huddigen omvang van het cadeaustelsel, teneinde het Ministerie van Economische Zaken desge- vraagd op korten termijn een overzicht van de huidige toepassing van dit verkoopsysteem hier te lande te verschaffen, kwam vast te staan, dat in het afgeloopen jaar in Neder- land meer dan 400 verschiliende artikelen door middel van het eadeausteHsel aan het pu bliek werden aangeboden. Als gevolg van het ingestelde onderzoek kon aan het betrokken Ministerie een zeer uitgebreide verzameling van cadeau-brochures, -lijsten en -advertenties ter inzage worden ver- strekt. De resultaten van het onderzoek wijzen uit, dat zoo ongeveer alles in ons land door middel van het cadeaustelsel verkrijgbaar is. 360 met name genoemde verschiliende artikelen en nog een 15-tal groepen artikelen, tezamen nog ruim 100 artikelen omvattende. Deze worden dan alle in den folder ge noemd. En dan wordt gevraagd: „Hoeveel artikelen uit deze lijst zijn zuiver artikelen van dagelijksch gebruik? ■Heeft Minister Steenberghe willen aamkon- diigen, dat wettelijke maatregelen tegen het cadeaustelsel thans elk oogenblik kunnen worden verwaoht? In het1 aamgezicht van de feiten kunnen wij 's Ministers woorden alleen begrijpen, als dat hun bedoeling zou zijn geweest. Moge er spoedig een duidelijiker uitspraak van den Minister komen". HUWELIJKEN TUSSCHEN SCHOONBROERS EN -ZUSTERS. Biji de Tweede Kamer is een wetsontwerp tot wijlziging van artikei 88, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek mgediend. Blijkens de memorie van toelichting wordt met dit wetsontwerp beoogd op te heffen de verbodsbepaling met dispensatiemogelijkheid van den Koning voor het sluiten van een huwelijk tusschen schoonbroeder en schoon- zuster, wanneer de echtgenoot, die de zwager- echap deed ont.staan, is overleden. DE THOOLSODE BRITG. In de deze week te Breda gehouden ver- gadering van de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant v/erd besloten bij de regeering aan te drimgen op het tolvrij maken van de brug over de Eendraeht biji Tbolen. OIJFERS OVER DE INKOMENS EN VERMOGENS IN NEDERLAND. Van de jaarlijks door het eentraal bureau voor de statistiek bewerkte statistiek der jn kom ens en vermogens in Nederland, is zoo jurist die betreffende het jaar 1937- 1938 verschenen. Voor elk der ruim 1000 gemeenten wordt hierin melding gemaakt van het aantal aangeslagenen in de inkomsten- en vermo- gensbelasting, van het bedrag bunner in- komens en vermogens, alsmede van het ge- midideld inkomen en vermogen per aange- slagene en per inwoner. Dezelfde gegevens zijn in deze statistiek ook opgenomen voor d© 11 provincien, de 42 economisch-geografiscbe groepen en* een zevemtal groepen van gemeenten naar het zielental. Door onderiinge vergelijking dezer cijfers verkrijgt men, schrijft de Midd. Crt., een globalen indruk van de meer of mindere wel- vaart der bevolkinig in de verschiliende deelen van ons land. Hoe sterk deze cijfers wel afwijken, moge onder meer Meruit blijken, dat per 1000 in- woners1 in Amsterdam 221 en in de Drent- scbe veens,treken 65 personen aangeslagen worden in de inkomstenbelasting. Zoo werden in het G-ooi en Oostelijk Utrecht per 1000 inwoners 36 personen aangeslagen in de vermogensbelasting, terwijl dit in de mijn- streek in Limhurg het geval was met 8 per sonen. De hoogste en laagste gemiddelde bedra- gen der in de belasting vallende inkomens per iniwoner worden voor de afzonderlijke gemeenten aangetroffen in Bloemendaal en Nistelrode (resp. f 1718 en 54Het hoog ste gemiddelde bedrag der in, de belasting vallende vermogens heeft eveneens Bloe mendaal en wel f 20.880, terwijl voor het laagste bedrag f 14 wbrdt gevonden. Tusschen deze uitersten bevhid'en zich de overeenkomstige bedragen van a!le andere gemeenten en die van de in de statistiek voorkomenae territoriale onderdeelen des lands. DE RIJKSMIDDELEN OP ULTIMO FEBRUARI J.L. Volgens het overzicht van de stand der rijiksimiddelen op ultimo Februari j.l. hedroeg het totaal van de tot dien datum op de kohie- ren gebrachte hedragen der directe belastin- gen 44.966.405,59 tegenover 41.322.787,89 het vorig jaar. Dit hoogere bedrag is bijna geheel te dan- ken aan de inkomstenbelasting, welke met een totaal van 29.133.651,28 het kohierbedrag van ultimo Februari 1938 met 4.724.988,21 heeft overschreden. Het tweede middel, dat hooger in kohier is gebracht, is de belasting van ide doode hand en wel met f 459.818. Van deze belasting, welke op 2 millioen gulden is geraamd, is het kohierbedrag thans 1.012.048. Wat de overige belastingen betreft, bleef de grondbelasting in vergelijking met het vorig jaar 1.256.952,38 ten achter, de ver mogensbelasting met f 30.630.51 en de ver- dedigingsbelasting met 253.605,62. De overige middelen hebben in Februari opgebracht f 34.831.697,56 en zijn daarmede met een bedrag van f 1.452.786 gekomen boven het totaal op ultimo Februari van het vorig jaar. Toch is deze opbrengst f 1.978.709 be- neden de maandelrjksche raming gebleven. Vergelijken wij echter de opbrengst van deze middelen over de eerste twee maanden van dit jaar met die van het vorig jaar, dan kunnen wij eonstateeren, dat de opbrengst op ultimo Februari 1938 ad! 66.719,24 hedroeg en dat deze thans is 73.233.984,38, hetgeen een vooruitgang beteekent met 6,514,460. WAAROM WERD NEDERLAND NIET VERTEGENWOORDIGD BIJ DE PAUSKRONING? Het Tweede Kamerlid Deckers heeft aan den Minister van Aligemeene Zaken, voorzit- ter van den Raad van Ministers, de volgende vraag gesteld: Welke overwegingen hebben de regeering er toe geleid Nederland niet vertegenwoordigd te doen zijn bij die kroning van Pans Pius XII op 12 Maart 1939 te Rome? DE BLIJDE GEBEURTENIS IN HET PRINSELIJKE GEZIN. Op initiatief van den burgemeester van Groningen, Mr. P. W. J. H. Cort van der Lin- den, is te Groningen een comite „Blijde Ge- beurtenis in het Prinselijke gezin" gevormd, dat zich ten doel stelt evenals bij de geboorte van Prinses Beatrix is geschied, de moeders, die ongeveer tezelfder tijd als Prinses Juliana een kindje verwachten, te verrassen met een kinderwagen, een luiermand of kleertjes voor de jonggeborene. DE STILLE OMGANG. In den nacht van Zaterdag op Zondag is de tweede Stillen Omgang te Amsterdam gehou den. Dezen nacht waren het in de eerste plaats Amsterdammers, voorts Volendammers, ongeveer 450 man, drie groepen uit Utrecht, tezamen 2800 deelnemers, ongeveer 2400 man uit Rotterdam. Uit Maastricht 1600, uit FriesJand 1300. Alles verliep in de beste orde, en ook aan de stations ontstond nergens stag- natde. De talrijke extra treinen vertrokken weer stipt op tijd. Zondag den geheelen dag was er .groote belangstelling op het Bagijn- bof, en de kapel is versierd. Iederen morgen, gedurende het octaaf wordt er een plechtige mis opgedragen, en des avonds is er een plech- tig Lof met processie. De historische vaan- dels en kussens zijn terzijde van het altaar opgesteld, op bet Begijnhof wapperen vele vlaggen. POLITIEKE VERGADERINGEN OP ZONDAGEN EN CHRISTELIJKE FEESTDAGEN. Bij de Tweede Kamer is ingediend een voorstel van wet van den heer de Marchant et d'Ansembourg c.s., tot verbod van politieke vergaderingen op Zondagen en door de kerk- genootschappen van den christelijiken gods- dienst algemeen erkende en gevierde christe lijke hoogdagen. Aan de memorie van toelichting is het volgende ontleemd. ,,Door den steeds toenemenden invloed van volksvreemde elementen is in ons land een steeds sterker wordende neiging bemerkbaar, om de Zondagen en de ohristel'ijke feestdagen niet meer te eerbiedigen, zooals deze door onze vaderen geeerbiedigd zijn. Een zeer ergerniswekkende uiting hiervan is het hoe laniger hoe meer houden van politieke verga deringen op Zondagen, op de daarop vallende, door de kerkgenootschappen van den christe lijiken godsdienst algemeen erkende en ge vierde hooge christelijke feestdagen. Ten einde het door een groote meerderheid van weldenkenden geeischte verbod van po litieke vergaderingen op Zondagen en alge meen erkende christelijke hoogdagen in den kortst mogelijken tijd verwezenlijkt te doen worden, hebben de voorstellens gemeend, een afzonderlijke wet tot regeling van deze ma- terie te moeten indienen". VRIJE NATIES MOETEN MEER OP ZIOHZELF DAN OP VRIENDEN REKENEN. De .American Club" te Brussel heeft Za terdag een noenmaal aangeboden aan luit.- generaal Denis, den minister van landsver- dediging. Generaal Denis sprak bij deze ge- legenheid een redevoering uit, waarin hij o.m. het volgende zeide: iDe Vereenigde Staten en Belgie, hoe onge- lijk ook in omvang en maoht, hebben ge- meenschappelijke gevoelens. Zij hebben de vrijheid hartstochtelijk lief en eerbiedigen nauwgezet de rechten van anderen, zooals zij eischen, dat hun rechten geeerbiedigd wor den. De vrede is een zaak, waarvan men zich het bezit moet verzekeren door de vervulling van veelvuldige plichten, waarvan de voor- naamste is de organisatie van een doeltref- fende landsverdediging. In afwachting van den tijd, die helaas nog heel ver af lijkt waarop de mensch- heid een pacificatie zal kennen, die men de- finitief zou wenschen, moeten de naties, die haar erfdeel van eer en vrijheid willen be- houden, ter verzekering van haar defensie alle offers brengen die de omstandigheden eischen en die haar toestana veroorlooft. Daarvoor moeten zij, veeleer dan op vrien- den, op zichzelf rekenen. Belgie begrijpt dat. Door op te treden, zooals het dat doet en ge- duldig het instrument van zijn verdediging te vervolmaken, draagt het machtig bij, daar- van ben ik overtuigd, tot de handhaving van den wereldvrede. FRANSOHE MILITAIRE DECRETEN IN VOORBEREKHNG. Nadat de Senaat met 286 tegen 17 stem- men het verleenen van algemeene volmach- ten tot einde November van dit jaar aan de regeering heeft goedgekeurd, zijn, meldt te correspondent van de N. R. Crt. te Parijs, de ministers in een kabinetsraad bijeengeko- men, om de decreten voor te bereiden, die in den ministerraad ter onderteekening aan pre sident Bebrun voorgelegd zouden worden. Uiteraard weet men nog niet officieel wat die decreten behelzen zullen, doch in goed in- gelichte kringen verwachtte men, dat zij in een viertal hoofdstukken onderverdeeld zullen zijn. Mogen wij gelooven, dat deze geruchten waarheid bevatten, dan zouden in de eerste plaats militaire maatregelen getroffen wor den, hierin bestaande, dat een zeker aantal manschappen der speciale wapenen, die nog niet met groot verlof zijn vertrokken in Frankrijk gaat men pas tot de reserve over twee jaar na het volbrengen van den dienst- tijd onder de wapens geroepen zullen wor den, een maatregel die zeer zeker ernstig is, maar die absoluut niet met zelfs Igedeeltelijke mobihsatie vergeleken kan worden. Vervol- gens, dat de wapenfahricage versneld zal worden door de volgende maatregelen: ten eerste, verlenging van den arheidstijd met drie uur. Tot nu toe werd volgens de laatste decreten der regeering-Daladier, in de fabrie ken, wenkend voor de landsverdediging, 45 uur per week gewerkt. Dit zou dus opgevoerd worden tot 48 uur. Ten tweede, voorrang in alle fabrieken voor hestellingen, die de lands verdediging betreffen. Ten derde, faciliteiten voor deze fabrieken en stichting van een kas voor de financiering van de militaire outil- lage. Een derde serie decreten zou betrekking hebben op de samenstelling van oorlogsvoor- raden door aankoopen in het buitenland en tenslotte zou een ernstige opruiming gehou den worden onder de talrijke ongewenschte vreemdelingen, die vooral te Parijs en in de onmiddellijke omgeving van Parijs verblijven. Tenslotte zou een laatste decreet aan de regeering de bevoegdheid verleenen, om zoo- dra zij het noodig oordeelt, die specialisten onder de wapenen te roepen, die voor de vei- ligheid van het land noodzakelijk zijn. HITLER LUISTERRIJK TE RERLIJN ONTVANGEN. De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn meldde Maandag: De Volkische Beobachter schrijft, dat den Fiihrer gisteravond te Berlijn een ontvangst is bereid als nog nooit een staatshoofd in de wereldgeschiedems ten deel is gevallen. Men zou kunnen onderzoeken, in hoever dit in absoluten zin juist im en in hoever nochtans hierop iets af te dingen zou wezen, als men de ontwikkeling van de verlichtings- teohniek bij vergelijking van vroegere ont- vangsten en triomftochten in mindering zou willen brengen. lOnweersprekelijk is in alle geval, dat van deze zegepralende en blijde binnenkomst des Fuhrers veel meer werk was gemaakt dan bij vroegere dergelijke ontvangsten, na de aansiuiting van Oostenrijk en na de aanslui- ting van het Sudetenland. De illuminatie der huizen, de saluutschoten, de twee vuurwer- ken aan beide einden van Unter den Linden, de liehtkoepel boven die straat, bewerkstel- ligd door de zoekliehten van de luchtdoel- artillerie, de mensehenmassa's, die op de trot- toirs waren opgesteld langs den weg, die dit- maal veel langer was dan de beide vorige malen; met dat alles, alsmede door een dag vrij van school, werd een onderscheid aange duid tusschen deze ontvangst en >de vroegere. Er werd de nadruk op gelegd, dat de ge- beurtenissen van deze week van nog grooter belang zijn geweest dan de vorige. Dit is wel degelijk met opzet geschied. De kranten heb ben de bevoliking van te voren ingeliobt, dat de betooging niet in de laatste plaats was bestemd om indruk op het buitenland te maken. Het buitenland zou dus vooral op het bovengesdhetste onderscheid hebben te letten, hetwelk een bijzonder relief kreeg door de woorden, welke generaal-veldmaarscihalk Hermann Goring bjj de begroeting heeft nit- gesproken. Een jaar geleden zoo sprak Goring, be- groette de hoofdstad van het rijk u met groot gejubel, omdat er een groote gebeurtenis was gescMed. U, mijn Fiihrer, heeft toen uw eigen land aan het rijk teruggegeven. Gij hadt toen uw troepen naar uw vaderland gezonden, niet als veroveraars, maar als hevrij-ders. En de eerste, die met de troepen naar dit bevrijde land trok, waart gij. Toen gij daarop naar de hoofdstad van het rijk terugkeerde, heht gjj waarschijnlijk het gelukkigste oogenblik van uw leven beleefd. Slechts weinige maanden zijn er voorbjjgegaan en opnieuw klopte het lot en gij, mijn Fiihrer, heht dien roep ver- staan. Gij heht uw troepen ten tweeden male gezonden om een Duitseh gehied te bevrij- den. Deze troepen gingen als bevrijders en wederom waart gij de eerste onder hen. Gij zijt toen teruggekeerd onder het gejubel van de hoofdstad van het rijk. Dat was een trot- sche dag voor u. Slechts weinige maanden scheiden ons van die gebeurtenis. Wederom heeft het lot geroepen en wederom hebt gij dien roep verstaan. Deze drie besluiten, mijn Fiihrer, kwamen v-oort ik weet het uit een moedig en loyaal hart. En thans zijt gij wederom terug gekeerd. Gij hebt niet alleen de Duitsche broeders in het rijk teruggebracht, gij hebt nu aan een geheele natie de veiligheid, den vrede, den roem en macht van het Duitsche rijk gegeven. Dit, mijn Fiihrer, is tot dusverre het fier- ste oogenblik van uw leven. Opnieuw zijt gij de eerste van de troepen geweest en toen uw standaard in den ijzigen wind boven het Hradsjin wapperde, rees er een ten voile be- veiligd Duitschland op." ,,Het nieuwe, het revolutionaire, de nieuwe teekenen van de twintigste eeuw, die een Duitsche eeuw zal zijn", zoo schrijft in den- zelfden geest de Vdlkischer Beobachter. En verder: ,,Niet de idee alleen maakt geschiede- nis, maar de kracht en de macht die daar achterstaan." „Om ons heen groeit een Rijk, dat aan de Duitschers in Europa de positie geeft, waarop zij recht hebben". „Nimmer heeft het Rijk om zich zelfswille bestaan, maar steeds had het tot taak aan Midden- Europa den vrede te brengen." ,,De beste krachten van het Duitsche volk", zoo wordt elders in het blad geschreven, .zullen nog eeuwen lang voedsel putten uit de uren, welke wij het geluk hebben gehad te beleven." DE OMMEKEER IN DE BRJTSOHE HOUDING. Tenigkeer tot een collectieve politiek. De correspondent der N. R. Crt. te Londen telefoneerde Maandag iDe omwenteling, die Duitschland door zijn jongste optreden in de Engelsche houdmg tegenover de buitenlandsche politick teweeg heeft gebracht, is even plotseling als verre- gaana. Een halve week geleden was de idee, dat Engeland het ieiderschap van een coali- tie op zich zou nemen, nog volkomen belache- lijk. Zelfs de oppositie-partijen, die daar al jaar en dag op aandringen, wisten dat zij een hopelooze zaak bepleitten. Niemand dacht er- aan en het grootste deel van de pers vend het niet eens de moeite waard het idee te verwerpen. Er werd eenvoudig niet over ge- praat, behalve door de kleine groep Ohurchil- lianen, die zich, zooals het verachtelijk werd genoemd, nog niet van het hersenschimmige denkheeld uit het volkenbondstijdperk hadden kunnen losmaken. Zoo stonden de zaken tot het midden van de vorige week. Nu, vier dagen later, schrij- van bladen als de Times, die zich altijid ten sterkste tegen de z.g. omsingelingspolitiek hebben verzet, over „bet natuurlijke hondge- nootschap" van alle VTedelievende landen, als- of zij nooit beter geweten hadden. De Daily Telegraph gaat nog verder en verklaart, dat Engeland onmiddellijk overleg met de vrede- lievende mogen dheden moet plegen, om een politiek te formuleeren, die ten alle tijde ten ultvoer kan worden gebracht. Natuurlijk, gaat het blad door, daarbij stilzwijgend cri- tiek uitoefenend op Chamberlains rede vari Vrijdagavond, brengt een dergelijke politiek mede, dat Ehgeland nieuwe verplichtingen op zich moet nemen en dat is het Leitmotiv" van vrijwel alle hoofdartikelen. Engeland, zoo luidt het, moet ten spoedigste een gezamen- lijk front tegen de Duitsche veroveringspoli- tiek tot stand brengen. Kortom, wij zijn na drie jaar realiteitspolitiek, zooals het trotsch genoemd placht te worden, weer terugge keerd tot het collectieve stelsel, dat in '36 als volkomen ,,onpractisch" en ,,idealistiseh" zijnde, met zooveel zelfverzekerdheid opzij werd geschoven. Dat Engelands positie er door die, twee jaar ,,reeele" politiek er ruet bepaald vooruit op is gegaan, zal wel geen nader betoog behoeven. Op welke wijze de regeering toe zal geven aan den algemeenen aandrang om terug te keeren tot een politiek van collectief verzet tegen het Duitsche expansionisme, zal nog moeten worden afgewacht. Maar dat zij in principe reed's heeft besloten den zoo onmis- kenbaren wil van de publieke opinie te ge- hoorzamen kan als zeker worden besehouwd. Zij zal ook moeilijk anders kunnen doen. Chamberlain en zijn regeering kunneh het vertrouwen in hun leiding slechts herwinnen door nu en spoedigst blijk te geven dat zij hun les hebben geleerd en in staat zijn een nieuwe politiek te formuleeren en uit te voeren. Chamberlains te vage verklaring van Vrij dagavond, dat overleg zal worden gepleegd met andere landen, is niet genoeg. De regee ring moet nu nog toonen, dat zij in staat is te handelen, besluiten te nemen en maatrege len te treffen om het Duitsche gevaar te stuiten voor het te laat is en iedereen schijnt het er over eens te zijn, dat dat slechts mo gelijk is door de vorming van een of ander t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 5