Pona n-'tL I PHILIPS INRUIL-CAMPAGNE W. OE BUCK TEL. 339 ERWTENSOEP Postzegei Albums OVERHEMDEN u ZEEPFAB EN HEERLIJK u PETTENenHOEDEN Kerkboeken Bijbels 9! 99 I I I I DIELEMAN-VAN IJK VAN SPRANG Dat smaa De Jonge IS. ADRIAANSENS LEPELZEEP - KLOKZEEP en SNEEUWWIT-ZEEPPOEDER GELD beschikbaar lilcitic i/ldvericflitflcfii Bij a*""** - 7 ons I I I I I I 40,- tot 65,- I In ons BIAO-programma van deze week Steradent EEN WONING Alle soorten BRILLEN EEN HUISKOUDSTER GEVRMGD AGENTSCHAP VACANT Agent voor Terneuzen N.V. Fa P. J. VAN DE SANDE van WILLY FORST, is een zeldzaam mobie film die Uwe belangstelling ten voile verdient. Denkt er aan Donderday .23 IWIaart (morgenavond) kunt U hiervan nog profiteeren. m,i bst3 r^o«nsda9 D^a^89 tot I I P Bij aankoop van PHILIP'S NIEUWSTE APPARAAT met drukknopafstemming extra fabriekspremie boven mruil- prijs van Uw oude toestel. Vraagt nog heden taxatie. DIJKSTRAAT 25 TERNEUZEN I meer dan 50 actualiteiten uit alle landen der aarde, een mooie muziekfilm en een komische film Verzuimt Uwe wekelijksche bioscoop-courant niet BRUINE BOONENSOEP GROENTENSOEP en TOMATENSOEP Alles 1® cent per groote bus. Voordeelig en smakelijk. gemaakt, waarborgen U de goede glazen en een passend montuur. Recepten worden nauwkeurig uitgevoerd en zijn binnen 1 a 2 uur klaar. Grootste sorteering MONTUREN Laagste prijzen. Gedipl. Opticiens V.V.O. Terneuzen Een boterkoekje bij de koffie smaakt pas fijn als 'tkoek- jes van de Jonge zijn. Keuze uit 20 soorten Dagelijks versch, Uit zuivere room- boter bereid Probeert U dezeweek eens Carree's a 18 ct. per ons. Banketbakkerij Noordstraat 80 - Telef. 280 HET SPECIAAL HUIS VOOR HEERENMOJE-ARTIKELEN Vanaf 85 cent per week Vraagt inlichtingen Gebitbakjes - Gebitplaatjes Drog. DE VIJZEL, "tTkoop of te huur" Oolc veer «v is Uw adres KORTE KERKSTRAAT 8 worden ook volgensreceptvan Uw OOGARTS geleverd. Vraagt eens bij ons prijs. Ook voor REPARATIES. van ivoorkleurig porseleirt der bekende Mosa-fabriekenr met goud-zwarte lijndecoratie in moderne lage schaaivorm tegen inlevering van slechts 3@ geschenkenbons van mits afgehaald bij: De voorzijde van Sneeuwwit- zeeppoeder mits voorzien van deze aanduiding, he eft tijdelijk een waarde van 1V2 bon. Vh J.L.VAN APELDOORN H2N HEERDE Hoestpoeders - Griepposders Borstcaramels - Vele soorten Drop Thijmsiroop - Borstsiroop Hoestdrank enz. Drog. „DE VIJZEL" is het wakker worden in een kamer, ingeric'nt door de Gebr. VAN 'T HOFF. Prettig omdat zoo'n slaapkamer zoo echt mooi is. He^rlijk omdat U op onze bedden zoo volkomen uitrust. Wij HEBBEN BEDDEN met een zoo soepele binnenveering, dat ze Uw lichaam als 'tware op elk punt dragen. Op zoo'n bed wordt U verkwikt 's morgens wakker. Diverse prijzen. HET SPECIAAL HUIS VOOR HEERENMODE-ARTiKELEN A. F. MANNAERT-GEERS RiJWiELEN, ONDERDEELEN en REPARATiEN. 1-1 O E K VAN 'T HOFF K WALITEIT IS LO F KWALITEIT GEVRAAGD met Mei, een Boerendienstbode, liefst kunnende melken. Adres bureau v. d. blad BIEDT ZICH A AN nette Weikster. Adres bur. v. d. blad. /B^j£s®Xr PHILIPS BAD9G 1 I i NOORDSTRAAT 84 Firma P. J. VAN DE 8ANDE. zijn wij steeds goedkoop, en onze sorteering is zeer groot. Alleen bekende merken. FABLO, KERKO, VLISTO, WALDECK Aparte sorteering Jongens OVERHEMDEN en BLOUSES ZIET LTALAGE KERSSTRAAT 3-5 a. VAN DIXHOORN* V TERNEUZEN. in de Vlooswijkstraat. Te bevragen: L. VAN DEN HEMEL, Makelaar Terneuzen Boekhamlel H. Veruilghen, Gentschestraat C 9, Hulst. Drukkerjj „Df Schelde", D. van Aken, Brouwerijstraat 2, Terneuzen. K187-2 192 voor hypotheken op hofsteden en landerijen. Met 50 of meer overwaarde tegen 3 Minder dan 50 °/o maar voldoende over waarde 3 y« L. VAN DEN HEMEL, Tel. 144. Makelaar, Terneuzen. VULPENHOIIDERS Firma P. J. van de Sande Lange Kerkstr. 52, Terneuze iity OMSTREEKS APRIL die tevens genegen is een hulpbehoevende te verzorgen. Inlichtingen KERKDREEF 5, AXEL. grootste sorteering weet toch wel dat wij de hebben en nog steeds de laagste in prijs zijn. ZIET ETALAGE KERSSTRAAT 3-5 *1. VAN DIXHOORN Groote Levens-, Volks- en Verzekerings Mij. vraagt Sollicitaties voor 27!*Maart onder No. 330, bureau van dit blad. AXELSCHESTRAAT 16 TERNEUZEN HEX adres voor Wij hebben nog enkele prima gebruikte SIMPLEX Rijwielen, met Lamp, enz. Ook verschillende andere merken, waar- onder 1 half transport rijwiel en 2 Jongensrijwielen. van 15 regels 50 cent bfj vooruitbetaling. Etke regei meer 10 cent Verwiizing-en in het redactioneel gedeelte naar de in deze rubriek voorkomeau^ advertentien vinden niet plaats. vnn't ffoFf BOEKHANDEL - TER NEUZEN TE KOOP Pootaardappelen Beve- lander B. M. J. SCHEELE, Steen- ovens B 4, Zaamslag. TE KOOP door omstandigheden gebruikte Singer Trapnaaimachine (goed werkend) a 15,-, ook ruilen tegen Handnaaimachine. Kanaalweg Zuid 76, Sluiskil, (geen winkel). TE HUUR Huis, staande Schelde- kade No. 1. Te bevragen A. LEUNIS, Havenstr. 9, Terneuzen. TE HUUR mqoie Woning, met poort en tuin. Grenulaan 11. GEVRAAGD nette Dagdienst- bode. Adres Mevrouw BRONS, Westkolkstraat 52. TE KOOP een wit gelakt Engelsch Ledikant 2 pers., en een 2 pers. Ressort, als nieuw. Markt 23, Terneuzen. WEGGELOOPEN Herder, luisterend naar den naam Hector. Terug te bezorgen: Burg. Geill- straat 15. MOEDERS en a.s. Moeders, luistert U op Donderdag 23 Maart a s.van 3 tot 3.30 uur op de 414,4 m golf Jaarsveld. AANGEBODEN Zit- en Slaap kamer, in centrum, met volledig pension, met of zonder huiselijk verkeer. Bevragen bur. v. d. blad. WEGENS vertrek te koop of te huur een net Burgerwoonhuis, voor zien van electrisch licht, gas- en waterleiding. Te bevragen bureau van dit blad. VERSCHE VISCH. Kabeljouw, Tong, Schelvisch, Panharing, Schol en Scharren, 15 Inmaakharingen voor 1 kwartje. B. W. VAN KOLK, Nieuwstr. 34, Vischhandel. ZIET in de etalage de kwaliteit en de voorraad van het Rund- en Kalfsvleesch, de prijs daarvan is bekend. Wij hebben weer Biad- reuzel, versche Pooten, fijne Rol- hammetjesenz. K. VAN TATEN- HOVE, Noordstraat 86, Terneuzen^ REGEN - Regen - Regen. Maar geen nood, wanneer U zich kleedt met een onzer prima Regenjassen of -Mantels. Wij hebben ze in ruime keuze, Falcon, Victori, Atlantha, West-End enz., concur- reerende prijzen. Gaarne komen wij U met onze collectie bezoeken. Beleefd aanbevelend, Wed. J. VAN WESTEN, Zaamslag. PIANO. Wegens omstandigheden van een onzer clienten een prima Duitsche Piano, pracht klank, billijk te koop, met 5 j. gar. Vraagt afb., prijs en cond. A. S. J. DEK- KER, Goes. SERENADE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 4