I HET CONSULTATIE BUREAU VOOR ZUIGELINGEN STANDAERT ZOON ■ill mm mm Ned. Prot. Bond Openbare Verkooping. HUIJSMAN r Orgelconcert Feike Asma, J in ■■llllHIIIIllll CONSULTATIE-BUREAU voor ZUIGELINGEN De Weleerw. Heer Ds. G. VAN YPEREN van Waterlandkerkje Brillen op recept van H.H. Gogartsen Laatste Berichten Advertentien nil iiiiiii 111 WEERBERICHT. i OVER BOORD GEVALLEN EN VERDRONKEN. delegAtie van litthauen naar UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN ENZ. FRANS HUIBRECHT LEUNIS, 'n Mevr. T. SCHOTTELIUS geb. DE RIDDER Meubilaire Goederen, 006ARTS - MIDDELBURG op Dinsdag 28 Maart 1939, des avonds 8 uur, in de Nederl. Hervormde Kerk, Noordstraat, Terneuzen, te geven door (Org. Herv. Hooglandsche Kerk te Leiden) Programma's a 25 cent verkrijgbaar bij M. Abrahamse, Noordstr. 82 C. A. v. Fraaijenhoven, Noordstr. 48 P.J. v.d. Ouden, Noordstr. 36 J. A. Tazelaar, 19-21 TEEKEN80RDEN TEEKENHAKEK TEEKENiMLLEK ORIEHOEKEN Fa P. J. VAN DE SANDE De artsen VAN BREDA VRIESMAN en STEVENS J| 1 stellen zich voor fecdcimcrgadcrni g te houden elk voor hun eigen patienten ELKEN DONDERDAG voorloopig bij zich aan huis Arts VAN BREDA VRIESMAN om half twee bij zich aan huisHeerengracht Arts STEVENS om half drie bij zich aan huisMarkt Patienten van arts VAN PIENBROEK kunnen zich zoowel bij arts VAN BREDA VRIESMAN als bij arts STEVENS vervoegen opgericht door het Wit-Gele Kruis te Terneuzen, blijft, zoals altijd, steeds geopend voor elken DONDERDAGMIDDAG om half drie bij de Eerw. Zusiers, KORTE KERKSTRAAT alhier HET BESTUUR GEDIPL. Mr. OPTICIENS REFRACTIONISTEN TERNEUZEN HULST Noordstraat 32 Nieuwe Wijk 47 Leveren ook alie binnen 1 a 2 uur. SPECIALE BRILLENSLIJPERIJ VOOR RECEPTWERK G0EDK00P EN GEWAARBORGD. Zondag was Tjeend naar zajn meisje ge- weest en itiij keerdie Maandagochtend ongeveer half negen te Hempens teruig. De pubiieke orpdnie is daar, dat vader en zoon over deze kwestie weer rime hebben gekregen en dat de vader zich toen zoo rnoet bebben opgcwonden, dat hij> in de slachtplaats alias kort en klein beeft geslagen. Tjeerd is toen waarschijnlijk opgetreden, waama vader en zoon slaags zajn gieiraakt. Buiten op bet erf i-s de twist tot een doode- lijjtoe ontknooping gekomen. Wat er precies gebeurd is weet niemand'. Toen omwonenden toesnelden lag bet lichaam van den vader op toet erf. Bloedplekken toomdm aan, dat bij gestoken was. De man gaf geen teeken van leven meer. .Nadat de gemeentepolitie van Huizum en <ae marechaussee gewaarscbuwd waren, is de zoon, die bevig overspannen wasi, naar bet pohtiebureau te iHuizium gebracht. Het Mjk is pei' ziekenauto, nadat de officier en de sub- stibuut officier van jusititie op de plaats van bet misdlrijf waren geweest, naar het Diaco- neissenhuis te Leeuwarden vervoerd voor de gerechtelijke sectie. Van inwoners uit Hempens werd vemomen, dat het slacbtoffer zeer ongunstig bekend staat en algemeen gevreesd werd. De zoon daarentegen staat als oppassend bekend. Men neemt dan ook algemeen aan, dat bij uit zelf- verdediigdng zou bebben gehandeld. TEGEN DE SPREEUWEN. Het A.N.P. meldt: De gemeenteraad van Schellinkbout, beeft m de afgeloopen week een verordening aan- genomen op het verstoren der spreeuwen- rjasten gedurende den ibroedtijd, voor zoover <M betreft nesten op en tegen gebouwen in <jse gemeente. Dit .is gesebied naar aan leiding van een verzoekschrift in dien geest, inge- eitiend door de vrucbtenkweekers Groot en Maanse aldaar, die zihh aan bet boofd hadden gwplaatst van. een actie tot beperking van het aantal spreeuwen, wegens de enorme en steeds bsenemende scbade welke deze vogels aan aile mogelijke fruitgewassen toebrengen. Daar bij nauwgezet onderzoek is gebleken, dat bet rait van de spreeuw tot minimale proporties nooet worden teruggebracbt, werd in deze de iuuJp ingeroepen van den plantenziektenikun- dgen dienst, welke hulp daama op de meest bereddwillage wijze is verleend. DE „AETHER-GEUZEN" OP HEETERDAAD BETRAPT. In den nacht van Zaterdag op Zondag is, naeldt de N. R. Crt., te Lisse een geheime zwndinstallatie door de politic en ambtenaren van den radiocontroledienst bet zwijgen op- gelegd. De apparaten zijn in beslag genomen. De daders, die zieh met deze brutale en onge- oorloofde uitzendingen bezig hielden, zijn op heeterdaad betrapt en gearresteerd. Dit is in enkele woorden het succes van een wekenlang zoeken naar dit zendstation, dat zich gedurende een maand iederen Woensdag- en Zaterdagnacht van 12 uur tot 12.15 uur lief hooren op een golflengte van 311 M. Direct nadat Hilversum gesloten was, viel die zender in. Meestal werd een korte rede- voering gehouden en de onbekende spreker ontzag zich niet om verscholen achter zijn anontmiteit op de meest grove en belee- dagende wijze aanvallen te doen op de regee ring, publiekrecbtelijke instellingen en over bed dspersonen. Aanstonds na de eerste uitzending, die gehoord de geluidssterkte uit Amsterdam kwam, stelden zoowel de radiocontrolecom- missie als het bureau van den commissaris van de rrjkspolitie K. H. Broekhoff een uit- gebreid onderzoek in, dat gezien de gemak- kelijke verplaatsbaarheid van het zendsta tion groote moeilijkheden opleverde. Gezien de politieke strekiking van de uit zendingen vermoedde men in welke richting men moest zoeken. Een groot aantal perso- men, die voor een eventueele medewerking aan deze ongeoorloofde en krenkende uitzen dingen in aanmerking kwamen, werd door de pobtie nader onder de loupe genomen. Dit was een werk, dat zeer veel tijd kostte al- •iius vertelde commissaris Broekhoff Zondag- middag en dat met de meest mogelijke voorzicbtigbeid moest gescbieden om even tueele daders niet ,,kopschuw" te maken. Tenslotte was het duidelijk, dat van alle ge- volgden slechts een man, een 28-jarige Am- sterdamsche koopman, emstig in aanmerking kwam, bij de zaak betrokken te zijn. Intusschen had de geheime zender reeds spoedig de uitzendingen van de hoofdstad uit gestaakt. Souns wezen de peilingen van den radiocontroledienst uit, dat van Amstelveen uit werd gezonden, dan weer hadden de aethergeuzen", zooals zij zich pleegden te rioemen, hun tenten aan den rand van het Gooi, onder Weesp, opgeslagen. In beide ge- vallen stelden de inspecteurs Kallenhom en van Boxtel, die nacht in nachtuit op zoek waren naar den zender, een onderzoek in die buurten in, waarbij zij op uitstekende wijze werden geholpen door de gemeentepolitie te Weesp en de marechaussee te Watergraafs- meer. Resultaten leverden deze expedities ech- ter niet op. De rechercheurs Knol en Dobbe volgaen echter in hun politieauto, bestuurd door den politierechter Bey, hardnekkig het spoor van den Amsterdamschen koopman T. en Zater dag zou dit tot het betrappen op heeterdaad leiden. Zaterdagavond reed T. met zijn auto in de richting Haarlem. Hij reed zeer snel daarbij toch de noodige maatregelen treffen- de om eventueele vervolgers het spoor bijster te doen worden. 'Het was geen gemakkelijk werk, den man op dte duistere wegen te blijven volgen, maar het gelukte. Even buiten de i kom van het dorp, ten Zuiden van Lisse, sloeg de geheimzinnige auto een duister, doodloopend laantje in, dat naar de terrei- nen van een bloembollenkweeker leidde. Be- halve een woning stond op het terrein een j ruime schuur. De rechercheurs vatten bij het I laantje post en waarschuwden telefonisch de inspecteurs Kallenborn en van Boxtel en de ambtenaren van den radiocontroledienst. De Amsterdamsche inspecteurs stonden gereed om uit te rukken en alle maatrege len, om met succes een inval doen, waren genomen. Thans was spoed geboden, ten eer ste omdat de mogelijkheid bestond, dat de ,,aethergeuzen" ontijdig lont zouden ruiken en zij hun uitzending niet zouden laten door- gaan en in de tweede plaats om met voldoen- de manschappen aanwezig te zijn om alle be- trokkenen op heeterdaad te betrappen. Wel- dra suisde de pobtieauto met de beide in specteurs over de donkere wegen naar Lisse, waar met groote omzichtigheid eerst een be- zoek aan het pohtiebureau werd gebracht. De plaatsehjke inspecteur, de heer J. Warmen- hoven, had inmiddels zijn mannetjes gemo- biliseerd en oofk P.T.T.-ambtenaren van den controledienst waren ter plaatse. Besloten werd, met de twaalf beschikbare mannen in een wijden cirkel een cordon te trekken om de schuur. Dit was in den donkeren nacht las- tig werk, temeer daar het te nemen terrein doorsneden werd door slooten. Herhaaldelijk moesten de pobtiemannen in het duister een sprong wagen, maar alles ging goed en tegen middernacht, het tijdstip waarop de uitzen dingen begonnen, was alles voor een verras- senden overval gereed. Zoo nu en dan zag men uit de schuur een lichtfbts en men was er vrrjwel zeker van, dat men op het punt stond om met succes toe te slaan. Afgespro- ken was, dat precies vijf minuten over twaalf de aanval zou plaats hebben. Van alle kanten rend en de pobtiemannen met de revolver in de vuist naar de schuur. De deur werd opengerukt en de aethergeuzen waren en flagrant, debt betrapt, juist was een spreker bezig met een aanval op de re- geering... zijn mond klapte midden in een zin dicht toen hij de pobtie zoo plotsebng en onverwachts voor zich zag, in de schuur be- vonden zich vijf mannen tusschen de 20 en 30 jaar. Buiten vond men een zesden man, die blijkibaar als wiachtpost had dienst gedaan. Ook hij werd ingerekend en later bleek, dat in zijn woning twee uitzendingen hadden plaats gehad. In de schuur, die door een petroleumlamp spaarzaam werd verhoht, trof de pobtie een volledige zendinstallatie aan van uitstekende kwaliteit. Een groot deel van de toestellen was ingebouwd in koffers, de kleine micro- foon was gemonteerd op een statief van een fototoestel. De zes gearresteerden werden overgebracbt naar het pohtiebureau te Lisse, evenals het in besiaggenomen zendtoestel en een koffer- gramofoon met platen. Vervolgens werd de officier van justitie te Haarlem, in welk ar- rondissement de feiten zijn gepleegd, van de gebeurtenissen op de hoogte gesteld. Na een kort verhoor zijn de verdachten, meerendeels leden van de N.S.B., naar Am sterdam overgebracjht, evenals de inbeslag- genomen zender. De toestellen staan thans opgeslagen in een van de kamers van het bureau van commissaris Broekhoff in de Nieuwe Doelenstraat, waar de zes arrestan- ten tot diep in den nacht zijn verhoord. Zondagmorgen vroeg is nog een Amster damsche sigarenwinkeher van zijn bed ge- bcht, verdacht van medeplichitigheid. Ook hij is aan een verhoor onderworpen. Nadat de zeven mannen, vier Amsterdam- mers en drie inwoners van Lisse, hun ver- klaringen hadden afgelegd, zijn zij in den loop van den Zondag op vrije voeten gesteld. Sedert Januari j.l. behoort het hebben van een zendstation zonder de vereischte vergun- ning tot de misdrdjven, strafbaar gesteld met een maximum gevangenisstraf van een half jaar of met een maximumboete van f 5000. Vroeger voor de jongste wijziging van de wet op de telegrafie en telefonie kon slechts overtreding ten laste worden gelegd. Het bleek uit de verhooren, dat de hoofd- dader de reclamevlieger en technieus van G. is. Het zendtoestel was zijn eigendom, hij is echter geen lid van de N.S.B. en waarschijn- lijk was het zijn bedoebng om winst te ma ken met de uitzendingen, waarvoor door het publiek geld kon worden gestort. De ver dachten uit Lisse zijn kweekers, een van hen heeft zijn schuur voor de laatste uitzending beschikbaar gesteld. De gevolgde Amster damsche koopman, die samen met een Am- sterdammer naar Lisse was gereden, had het apparaat vervoerd naar de schuur. De verdachten hebben een volledige beken- tenis afgelegd. Ontkennen zou gezien de betrapping op heeterdaad niet veel heb ben gebaat. Op het oogenblik staat nog niet vast of deze verdachten ook zullen worden vervolgd op grond van den inhoud van hun uitzendingen, b.v. wegens beleediging, smaad, beleediging van het openbaar gezag, en der- gelijke. W|ij hebben de zendinstallatie bekeken, die in bet bureau van commissaris Broekhoff is opgeslagen. Tusschen de gramofoonplaten be- vond zich o.a. de feestmarsch van het Am- sterdamsche^ pobtiemuziekkorps van J. R. van der Glas. Ook waren een plaats met de omroepsignalen van de „aethergeuzen" aan wezig en platen met het Wilhelmius, het Wien Neerlandsch ibloed en Star en Stripes. Onder de inbeslaggenomen instrumenten bevinden zich ook kbmschoenen, die waar- schijnlijk gebruikt zijn om de antenne op te hangen. Behalve deze instrumenten heeft de pobtie ook den auto van den Atnsterdammer T. in beslag genomen, omdat daarmee de installa- tie werd vervoerd. Naar de N. R. Crt. nog nader vernam, heeft de reclamevlieger G. in Belgie al eens met de justitie kennis gemaakt. Hij heeft te Gent te- recht gestaan wegens het veroorzaken van dood door schuld. Hij is de man, die op het strand bij Oostende, zeer laag vliegend, een dame had igeraakt, die tengevolge daarvan is overleden. De weerstoestand van hedenmorgen te 7,20 uur was te Vbssdngen: weer betrokken, wind matig Zuid, temperatiuur 4, minimum heden- nacht 3, neerslag in. het afgeloopen etmaal 3 m.m. Verwachiting geldig van hedenavond toi morgenavond ongeveer 19 uur voor het ge- heele land: zwaar bewolkt, met opklaringen, plaatselijik enkele lichte buien, matige tijde- lijk krachtige meest Westelijke wind; weinig verandering in temperatuur. Z. K. H. PRINS BERNHARD BEZOEKT DE J A ARBEURS. UTRECHT. Vanochtend te ongeveer half elf heeft Z. K. H. Prins Bernhard een bezoek gebracht aan de Kon. Ned. Jaarbeiurs alhier. Z. K. H. werd verwelkomd door de heeren Dr. F. H. Fentener van Vlissingen en V-. Graadit van Roggen. Na een Ikort verblijf ir de administratie-afdeelinig maakte de Prins een langdurige rondgang over verschillende afdeelingen. BEZOEK VAN MINISTER VAN DI-3K AAN DEN HELDER. DEN HELDER. Vandaaig heeft Minister Dr. J. J. C. van Dijk een bezoek gebracht aan het Koninkbjik Instituut voor de Marine en aan de marine-directie te Willemsoord. De Minister werd ontvangen door den comman dant, kapitein ter zee C. J. Baron van Asbech en den eersten officier van het instituut, kapitein-luitenant ter zee W. van d'er Donker. De ochtend werd besteed in een rondgang door het gebouw, waarbij ook de in aanbouw zijnde nieuwe vleugel werd bezichtigd. De lunch werd gebruikt ten huize van den schout bij nacht. Vanmiddag voerde de Mi nister een bespreking met de marine-directie, waarna hiji per auto naar Den Haag vertrok. EEN RUITEN INGOOIER. ZUTFEN. De politie-rechter alhier veroor- deelde vanochtend een 18-jarige jongeman uit Waalwijk tot een gevangenisstraf van 3 weken, in verband met het feit, dat hij in den nacht van 28 Februari op 1 Maart aldaar een ruit had ingegooid van een Joodsch ingezetene. STAKING IN HET SCHEEPSBOUWBEDRIJF? ROTTERDAM. De samenwerkende metaal- bewerkersbondien hebben aan den metaalbond te 's-Gnavenhage het volgende schrijven ge- richt in verband met het geschil met de be- treffende ondememingen in de Rotterdamsche scheepsbouw; ,,In verband met het geschil, waarin tot onze teleurstelbng geen bevredigend resultaat is bereikt hebben onze besturen besloten gebruik te maken van de door de personeelsorganisa- ties verleende machtiging, tot het stellen van een ultimatum, en deelen u mede, dat wanneer voor of op 29 Maart a.s. ten opzichte van de in ons schrijven van 13 Februari 1939 ge- noemde p'unten geen bevredigend resultaat is verkregen, op 30 Maart a.s. de arbeid niet zal worden hervat. Voor de goede orde deelen wij; u mede, dat alsdan als buiten het geschil staande moeten worden beschouwd, de reeds door u toegezegde verhooging voor de jon- geren. Wanneer de werkgevers hiertoe even- eens bereld zijn, zal het ultimatum worden ingetrokken". AUTO RIJDT OP EEN WONING IN. SLIEDREOHT. In den afgeloopen nacht is 'n personenauto ter hoogte van de gasfabriek al hier tegen 'n huis ge'botst. In den wagen zaten zes personen. De auto drong in de muur en richtte groote vemieling aan. De chauffeur werd emstig gewond en is naar het zieken- huis overgebracht. De andere inzittenden liepen minder emstige verwondingen op. GEEN CENTRAAL VLUCHTELIN GEN - KAMP OP DE VELUWE. ELSPEET. Van officieele zijde wordt mee- gedeeld, dat de Regeering thans geheel afziet van het sitichten van een centraal vluchtelin- gemkamp te Elspeet, in verband met de vele protesten die hiertegen zijn gerezen. DE LIER. Gisteravond ongeveer 8 uur is de 26-jarige ongehuwde schipper Smit uit De Lier, onder de gemeente Genemuiden van zijn schuit gevallen ein verdronken. Zijn lijk is nog niet gevonden. VERKLARING DER LITHAUSCHE REGEERING. KAUNAS. In den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft de Litthausche regeering de volgende verklaring gepubliceerd; „Nadat de minister van buitenlandsche zaJken Urbsys op 21 Maart te Kaunas was teruggekeerd, heeft bg in den ministerraad, welke van 14 tot 19 uur duurde, verslag uit- gebracht van de resultaten van de bespxekin- gen, welke hij heeft gevoerd met den minister van buitenlandsche zaken van Duitschland Von Ribbentrop. Hieruit bleek, dat de Duitsche minister van buitenlandsche zaken uit naam van de Duitsche regeering aan de regeering van Litthauen heeft voorgesteld, het Memel- gebied vrij'willig aan Duitschland terug te geven. Hij noemde dit de e e n d g e doel- treffende oplossing, welke den vrede kon dienen, en voegde hieraan toe, dat, indien dit terug geven tot stand kwam langs den weg van vrije overeenstemming, Duitschland op zeer groote schaal rekening zal houden met het economisch belang van Litthauen in de haven van Memel". Ncg vandaag zou ide minister van buiten landsche zaken in een geheime zitting van het iSejm verslag uitbrengen. HET MEMELLAND BEHOORT THANS BIJ DUITSCHLAND. KAUNAS. De Ministerraad van Litthauen heeft, nadat de minister van buitenlandsche zaken Urbsys verslag had uitgebracht van zijn onderhoud met den Duitschen minister van ibuitenlandsche zaken Von Ribbentrop, waarbij Von Ribbentrop had voorgesteld het S Memelland vrijwillig aan Duitschdiand terug te geven, besloten dit verzoek in t e wi 1- ligen. GROOTE VREUGDE IN HET MEMELGEBIED. MEMEL. Toen vanochtend te ongeveer 8 uur bekend werd, dat tusschen Duitschland j en Litthauen een overeenkomst bereikt was, over het overgeven van het Memelgebied aan Duitschland, ontstond er groote vreugde onder de bevolking. De sirenes van de schepen in de haven loeiden en overal werden de klokken gel/uid. AANSLUITING VAN MEMEL EEN VERRASSING TE BERLIJN. BERLIJN. Het bericht over de aansluiting. van Memel 'bij Duitschland heeft te Berlijn de bevolking verrast, aangezien men niet was voorbereid door een campagne van voorberei- dende maatregelen. In officieele Duitsche krin- gen verwacht men geen verzet van het buiten- land tegen den terugkeer van Memel bij Duitschland, aangezien de Litthausche regee ring daarin taereidwillig heeft toegestemd. BERLIJN. KALNOS. Naar verluidt, wordt het moge- ldjk geacht, dat ook een economische delegatie deel zal uitmaken van de delegatie welke vandaag naar Berlijn zal vertrekken. Vervol gens is de ministerraad bijeengekomen. DE GROOTE FASCISTISCHE RAAD BIJEEN. ROME. Gisteravond heeft de Groote Fas- cistiache Raad onder voorzitterschap van den Duce vergaderd. Nadat de gevallenen waren herdaoht, heeft de Raad de volgende dagorder aangenomen; „De Groote Fascistische Raad verklaart ten aanzien van de vorming van een ,,Demooratisch Eenheidsfront verbonden met de bolsjewjstein" tegen de autoritaire staten en het eenheidisfront, dat dit geen vrede doch tot oorlog brengt, dat hetgeen in Centraal- Europa is gesehiedt, in die eerste plaats een gevolg is van het Verdrag van Versailles. Vooral op dit oogenblik bevestigt hij zijn vol ledige aanhankelijkheid aan de politiek van de as RomeiBerlfln. DE VERKLARINGEN VAN DEN GROOTEN FASCISTISCHEN RAAD. ROME. In hun ooapmentaar op de verkla- ringen van den grooten Fascistischen Raad wijzen de bladen te Rome op de volgende 3 pun ten 1. De dreigeinde vorming van een eenheids front der democratische landen verbonden met de iSovjeit-unie tegen de totalitaire staten be- teekent, dat de democratische landen een oorlog voorlbereiden. 2. De huidige gebeurtenissen zijn het on- vermijdelijk gevolg van de vergissdngen en verkeerdheden van het Verdrag van Versailles. 3. Italie 'bevestigt opnieuw duidelijk zijn volledige aanhankelijikheidi aan de politiek van de as. VREES TE LONDEN LONDEN. De Daily Telegraph schrijft, dat een zekere vrees bestaat, dat thans de ont- wikkeling van den toestand in de Middelland- sche Zee onmiddellijik gericht zal zijn tegen Engeland en Frankrijk. Het blad voegt er aan toe, dat men verondierstelt, dat de Ita- liaansche ambassadeur te Berlijn een uitvoe- rig schrijven van Hitler aan Mussolini moet overbrengen, waarin volledigen steun van Duitschland wordt beloofd, bij onmiddellijke eischen welke Italie wil sitellen. MIDDELBURG. Door den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks Waterstaat is heden aanbesteed het verbeteren van het wegvak Kruisweg Kuitaart en van het wegvak TivoliVesting- graeht Hulst en het maken van veranderin- gen in de wegvakken VeerhavenPerkpolder KruiswegKuitaart en TivoliVesting- gracht Hulst van Rijksweg 60, in twee per- ceelen. Hiervoor werd als volgt ingeschreven I. Lagasse en Zoon te Koudekerke, voor 199.000 en 19.600. P. Dees te Terneuzen, voor f 198.360 en f 16.557. J. H. van de Ven te Vlissingen, voor 196.273 en 17.800. O. Linzel te Soestdij'k, voor 194.000 en 20.000. P. Broeke te Breda, voor 192.000 en 19.500. H. J. te Siepe te Winterswijk, voor f 189.880 en 18.000. Firma Buisman en Frowijn te Oldenzaal, voor f 187.700 en 19.000. N.V. Asphalt- en Wegenbouw Maatschappij ,,Neuchatel" te Amsterdam, voor f 187.300 en 18.800. N.V. v/h J. Hijmans te Den Bosch, voor 186.600 en 18.600. Firma A. Verhage te Breda, voor 185.890 en 18.500. N.V. ,,Mabuad" te Willemstad, voor 184.906 en 15.200. N.V. Jaarsveld Wegenbouw te Sipvolde, voor f 182.900 en 16.000. Firma L. van Drunen te Beesd, voor 182.400 en 18.200. Aannemersbedrijf Hoyink te Haarlem, voor 181.623 en 17.600. N.V. Nrd-Nederl. Wegenbouw te Harlingen voor 180.450 en 17.980. N.V. Hendrik Boeswinkel te Nijmegen, voor 180.000 en 15.000. J. Haringman te Colijnsplaat, voor 179.900 en 15.000. Aannemers Mij P. Bruil en Zoon te Ede, voor 178.200 en f 16.000 N.V. Betumeweg te Utrecht, voor 176.600 en 17.660. N.V. August Petit te Bergen op Zoom, voor 176.100 en f 14.700. N.V. Geruischlooze weg te Heemstede, voor 175.700 en f 17.000. Heden werd na een langdurig, doch geduldig lijden van ons weg- genomen, onze zeer geliefde Zoon, Broeder. Behuwdbroeder en Oom, in den ouderdom van bijna 28 jaren. Terneuzen Wed. ABRAHAM LEUNIS-Harms. Tholen H. F. LEUNIS-Dooms. Terneuzen: SCHIPPERS-Leunis. LEUNIS en Verloofde. B. LEUNIS en Verloofde. Terneuzen, 20 Maart 1939. Op Zondagavond 26 Maart te 8 uur, us „0ns Huis", een godsdienstoefening te leiden door: van Oosterbeek Deurwaarder K. J. HUINEMAN te Terneuzen, zal ten verzoeke van de erven D. JANSEN te Hoek (Boeregat) op Zaterdag 25 Maart a.s., des nam' 2 uur, publiek en k contant verkoopen als: kabinet met kommen, stoelen, tafels, pluimbedden, spiegels, vloer- zeil, kachels, gereedschappen, radio- toestel met luidspreker, glas-, ge- leierd- en aardewerk enz. SPREEKUUR in het Ziekenhuis te Terneuzen op Vrijdag 24 Maart a.s., van uur. enz. enz. Boekhandel- Ter Neuzen der CHR. HIST. UNIE, Afd. Zaamslag, op Zaterdag 25 des avonds om 5.30 uur, in het Vereenigingsgebouw te Zaamslag. Als spreker hoopt op te treden Onderwerp: Verschil tusschen Chr. Hist, en Anti-Rev. Komt alien. Ook geestverwanten. HET BESTUUR. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 3