implex tandems en sportfietsen loopen li Predikbeurten Sport Gemengde Berichen TERNEUZEN, 22 MAART 1939. OPENBARE VERGADERING DER NAT. SOC. BEWEGING. DOOD GEVALLEN ZAAMSLAG. AXEL. MIDDELBURG. RECHTSZAKEN. VOETBAL. Van kracbt en staatsmanschap, maar een uiting van haat, onmacht en eindelooze buiche- larij, van welke men in het belang van de- genen, die het bet reft, slechts wenschen kan, dat zij zoo gauw mogelijk wordt opgeheven. BLOKVORMING TEGEN DUITSCHE AGRESSIE. De correspondent der N. R. Crt. te Londen telefoneerde Dinsdagochtend In ons ochtendblad kon ik melden, dat er plannen in de maak zijn voor de afkondiging van een verkiaring, waarin Engeland, Frank rijk en Rusland hun veroo.rdeeling van. de Duitsche aanvals politiek zullen uitspreken, met dte bedoeling, dat zooveel mogelijk andere mogendiheden zich daarbij zullen aansluiten. Het zou de eerste stap zijn op den weg naar de vorming van een collectief front tegen vendere aanvalsdaden. Op grond van de meer gedetailleerde be- riobten van de diplomatieke correspondenten van de Engelscbe bladen ikan daar nu bet volgende aan worden toegevoegd: Het En gelscbe plan zou nit drie stappen bestaan. Begonnen zou worden met een verkiaring van de groote mogendbeden. Engeland, Frankrijk. Rusland, en wellicht ook Polen, waar zij niet alleen bun veroordeeling van de Duitsche aan- valspobtiek in zouden uitspreken, maar ook zouden waarschuwen, dat een voortzetting van deze politiek gemeenschappeiijken weer- etand zou ontmoeten. De tweede stap zou er in bestaan steun van zooveel mogelijk andere landen voor deze ver kiaring te krijigen, m.a.w. de Engelsch- Fransch-Russische verkiaring wordt bedoeld ails de boeksteen waarop een nieuw stelsel van coUeetieve veiligheid moet worden opgebouwd, De derde stap, niet zoozeer in chronolo- gische als wel in logische volgorde, zou zijn. de op papier tot stand gebrachte coalitie practische beteekenis te geven door overleg tusschen de versehillende leden omtrent de mibtaire, politieke en oeconomische maat- regelen, die zij in staat en bereid zijn in .geval van verdere Duitscbe aanvalsdaden te nemen. Ziedaar bet plan, dat de Engelsohe regee- ring nu gezegd wordt nit te werken en waar- van men verwacbt, dat bet eerste deel, de Engelsch-Fransch-Russische verkiaring zeer binnenkort men spreekt van acbt-en-veertig uur gemateriaiiseerd zal worden. Dit beteekent zoo'n radiioale omwenteling in de Engelscbe politiek, dat er nog steeds slecbts met moeite aan kan worden geloofd, dat deze regeerimg, die met zooveel minacb- ting over bet collectieve stelsel beeft gespro- ken, die de politiek van een gezamenlijk front tegen bet agressieve Duitscbe expansionisme keer op keer belacbelijk gemaakt beeft, die Rusland steeds als een paria, en een onbe- trouwbaren paria beeft behamdeld en daar verleden berfst bij anonde van Lord Winterton openlijk voor uitkwam dat deze regeering nu in bijna panische haast de verguisde poli tiek van haar tegenstanders omhelst. Dit inderdaad een verbluffend scbouwspel, niet ontbloot van een zekere melancbolieke ironiie. Tot eer van de nu zoo onmiskenbaar in bet gedijk gestelde tegenstanders moet gezegd worden, dat zij bun vindicatie niet in triom- fantelijk ,,I told you so" uitvieren. Men lis zich allerwege den ernst van den toestand te goed bewust, om zich de luxe van een dergelijk leedvermaak te veroorloven. De omwenteling in de Britsche politiek is des te verbluffender am dat zij zoo snel in baar werk is gegaan. Men zal zicb berinne- ren, dat Sir Jobn Simon verleden Woensdag dus nadat de Duitscbe coup in Tsjecho-Slowa- kije een einid bad gemaakt aan de verzoenings- politiek, nog het traditioneele negatieve standpunt tegenover een uiitbreiding van En- gelands' verplichtingen innam. Ook op Vrij- dag, toen Chamberlain te Birmingham sprak, had de regeering blijkbaar dit standpunt nog niet laten varen. Chamberlain zeide immers. dat bij bleef weigeren nieuwe verplichtingen voor Engeland aan te gaan. Eerst (gedurende bet weekend en nadat de dreigende loop van zaken in Roemenie de regeering gedwongen had zich voile rekenschap te geven van den nieuwen toestand, is de eigenlijke bekeering begonnen, ongetwijfeld geleid door Lord Halifax. Het gevolg was, dat onmiddeliijk contact met Rusland werd gezocht en Halifax Maan- dag in bet Hoogerhuis duidelijk te kennen kon geven, dat de weigering, nieuwe ver- pliohtingen aan te gaan, moest worden her- zien. Het is een plotselinge en onvoorbereide volte face, zooals er in de annalen van Enge- land's buitenlandsche beleid weinig te vinden zijn, en bet is juist omdat de ommekeer zoo plotseling en zoo vergaand is, dat sommigen bet nog moeilijk vinden te gelooven, dat zij duurzaam zal blijken. Enkele maanden kalmte en rust in de Europeescbe atmosfeer, zeggen zij wantrouwig, een paar vredelievende en ge- ru'ststellende redevoeringen van Hitler, 'en de regeering zal zich weer in slaap laten sussen en tot baar houding van semi-isolationisme terugkeeren. Zij, die zoo spreken, mogen wat al te voor- barig zijai, maar dat bun vrees niet volkomen ongemctiveerd is, valt moeilijik te ontkennen. Immers, er zal moed voor noodig zijn, het Engelscbe schip van staat nu zonder terug- zien of aarzelen in de veilige 'haven of, als men wil, het troebele water van een nieuw collectief" veiligheidsstel'sel te sturen. Als dat stelsel eenige waarde zou hebben, moet Engeland immers tal van dingen doen, die ook nu nog op dien bitteren tegenstand van invloedrijke kringen zouden kunnen stuiten. Het zou zicb van tevoren moeten verplicbten ergens, betzij in Roemenie, hetzij nog verder naar het Zuid-Oostem; de grens te trekken voor bet Duitscbe expansionisme. Het zal de uitdrukkelijike verplichting op zich mo-eten nemen, in zekere hypothetische gevallen de wapenen op te nemen, het zal nauw met Rus land moeten samenwerken, alle dingen, die een niet onbelangrijke sect'ie van de conser- vatieve partij, met baar ingeroeste veroordee- bng tegen commitments' en baar diepe aebterdbcht tegenover Sowjet-Rusland, moei- lijik te slikken zal vinden. Het is in dit vebband niet zonder beteeke nis, dat de Daily Mail vandaag reeds be- zwaren oppert tegen een verbond met Rus land. Wanneer de eerste verontwaardiging over bet Duitscbe optreden eenigszins is ge- luwd, zal bet ongetwijfeld blijken, dat de Daily Mail hierin niet alleen staat. Ruslands houding. Reuters' diplomatieke correspondent zegt, dat het initiatief tot de Engel'scb-Franiscb- Russische verkiaring is genomen door Enge land en Frankrijk, omdat men een dergelijken stap besehouwt als de vlugste en doeltref- fendste wijze om zich bij voorbaat voor te bereiden tegen de gevaren van een moge- lijken nieuwen onverhoediscben aglgressieven ■stap. Dit besluit volgt snel op den aandrang van de 'Sowjet-unie, dat de democratische mcigend- beden onverwijld een conferentie zouiden bouden, om bun houding te bepalen tegen over den nieuwen toestand, door Duitschland geschapen. Het standpunt der Britsche regeering, zoo neemt men aan, is, dat bij den dringenden toestand van bet oogenblik een dusdanige verkiaring te verkiezen is boven een confe rentie, omdat zij, in 'heel 'wat minder tijd tot stand kan komen. Rusland's houding tegenover bet Engelsche plan scbijnt niet ongunstig, maar de Sowjet- unie wenscht ziob er beslist van te over- tuigen, dat Engeland en Frankrijk inderdaad bereid 'zijn te handelen, als de nood aan den .man komt. Het is mogelijk, dat Rusland, als voorwaarcfe voor zijn deelneming aan de ver kiaring' zal eischen, dat zij gevolgd' zal wor den door een conferentie, in den geest als door Moskou voorgesteld. BRAND IN DE R.K. SCHOOL. iGistermorgen werd door een der onder- wijzers even voor derr aanvang van de lessen brand ontdekt in een der lokalen van de R.K. school. De ibrandweer werd terstond gewaarsohuwd en spoedig was de gemeente- politie met een minimax en daarna ook de brandweer bij de school aanwezig. Bij onder- zoek bleek, dat de rookgeleiding van een der kachels in het betrokken leslokaal als de oorzaak moet worden beschouwd. Deze loopt dicht langs het houten plafond en dit was aan het smeuien geraakt. Men kon aanvan- kelijk den vuurhaard niet gemakkelijk bena- deren. Dit werd eerst bet geval nadat brandweerlieden, voorzien van een rookmas- ker, zich in de ruimte boven het plafond hadden begeven en het brandende deel bad- den uitgezaagd. Toen kon men ook de in- middels smeulende balken bereiken en met enkele emmers water het vuur dooven. In- dien men de spuit daarvoor in werking zou hebben gesteld, zou daarvan groote water- schade het gevolg zijn geworden. BOUWEN OPENBARE LAGERE SCHOOL TE SLUISKIL. Door Burgemeester en Wietbouders alhier werd bet bouwen van de openbare lagere school te Sluiskil opgedragen aan de firma Gebrs Van der Poel albier, die bij de aanbe- steding het laagst had ingescbreven met de som van 27.960. Gisteravond werd alhier in Hotel du Com merce vanwege de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland een openbare verga- derlng gehouden. Als spreker trad op bet hd der Tweede Kamer der Staten-Generaal, de heer Mr. M. M. Rost van Tonningen, die tot onderwerp had: De waarheid over Oss of de democratic in de praktijk. Geruimen trjd voor den aanvang was de boven- en de be- nedenzaal van Hotel du Commerce geheel bezet. Velen moesten zicb zelfs met een staanplaats tevreden stellen. Om kwart over acht opende de heer J. Dekker uit Goes deze vergadering en sprak een kort openingswoord, waama bij bet woord gaf aan den spreker van dezen avond. Spr. begon met te zeggen, dat hij het poli tiek Katholicisme goed beeft leeren kennen in den tijd toen bij in Oostenrijk was. In ons land zijn de anti-revolutiormairen en christe- lijk-historischen handlangers en dienaren van bet politiek Katholicisme, aldus spr. Het pobtieke Christendom is de parasiet op bet Christendom. Vervolgens gaf spr. een uit- voerige omschrijving van de maatregelen, welke in de laatste jaren genomen zijn en besprak de resultaten van die maatregelen. Ons land heeft op bet oogenblik 500.000 werkloozen. Aan steun wordt uitgekeerd 250 millioen gulden. De landbouwcrisiswet- ten noemde spr. arbeidsbelemmering. In 1938 zijn 70 millioen K.G. groenten vernietigd. Terwijl wij bier de boter duur moeten betalen, kost onze boter in Engeland 40 cent per pond. Het vleescbverbruik is sterk gedaald. Het Nationaal Sociahsme is gedwongen geweest af te breken en dan te bouwen. Achter elke politieke partij staat het groot-kapitaal, dat meer verdient naar mate het volk meer hon- ger lijdt. Het is of ik hier een vertraagde film zie van hetgeen ik in Oostenrijk zag, al dus de heer Rost van Tonningen. Uit deze ellende is niet te komen als men het kwaad niet in den wortel aantast. Terwijl hier de beesten worden vermoord, wordt hier buiten- landscb vleesch ingevoerd. De aankoop in Duitschland is sterk achteruitgeloopen en de aankoop in Amerika gestegen. Dit schreef spr. vooral toe aan het Jodendom, dat de Duitsche waren wil boycotten. Nu zou men verwachten, aldus spr., dat Amerika meer bij ons komt koopen. Niets is minder waar. De uitvoer is gedaald van 57 millioen tot 37 mil lioen gulden, en nog kort geleden beperkte dit democratische land onzen zuivebnvoer. De middenstand wordt doodgedrukt door de poliep-concems. De N.S.B. wil opbouw door herstel van de koopkrachtverhoudingen. Dat zeggen de regeeringsdesikundigen ook, maar de regeering holt op den weg van het noodlot voort. De N.S.B. wil dat de 60 a 70.000 krotwonin- gen afgebroken worden. Elk mensch heeft recht op een behoorlijke woning. Daarna kwam spr. tot het onderwerp Oss. Hetzelfde wat hij in Oostenrijk zag, is ook hier, n.l. de macht van het politiek Katholi cisme. Dit heeft met bet Roomsch-Katho- lieke geloof niets te maken, volgens spr. De beer Rost is door een toeval in de zaak-Oss gekomen. Uitvoerig besprak hij vervolgens de behandeling van de zaak Oss in de Tweede Kamer. De S.D.A.P. was het eens met minister Goseling. De anti-revolutionnair. de beer J. Sohouten, zweeg in de Kamer en de Vrijiheidsbonder de heer Wendelaar vond bet betoog van den minister glashelder. Toen de N.S.B. sprak over die arbeiderskinderen. lach- ten die heeren, Spreker was met twee getuigen naar Oss geweest en beeft daar alles gehoord van de ouders der kinderen. De marechaussee werd de bevoegdheid ontnomen tot opsporing. Toen de marechaussee Zwanenberg arres- teerde, zei hij tegen de marechaussee: Dat zal jullie berouwen. Het is ook uitgekomen, zei spr. Het ambtenarengerecht stelde de mare chaussee in bet ongelijk. En wanneer de N.S.B. wijst op de onrechtvaardigheid, wor den de persen in beslag genomen. Na deze rede van den heer Rost van Ton ningen werd gepauzeerd. In deze pauze sprak hij een oogenblik voor de aanwezigen in de benedenzaal. Na de pauze werd gelegenheid gegeven tot debat en bet stellen van vragen. Daar op dat oogenblik niemand daarvan gebruik maakte, hield de heer Rost nog eenige be- schouwingen over het doel en den geest van het nationaal-socialisme. Hierna werd nogmaals gelegenheid ge geven tot het stellen van vragen, waarvan een viertal personen gebruik maakte. Na beantwoording door den spreker, werd de vergadering besloten met het zingen van het Wllhelmus. SMOKKEL YAK VAN GLOEILAMPEN ONTDEKT. Bij controle der vracbtgoederen, aange- bracht te Hansweert door het dagelijks tus schen Terneuzen en Hansweert voor de A.T.O. varende motorvraobtscbip, werd ont dekt, dat zich daarbij een zending van 6000 gloeilampen bevond, bestemd voor Amster dam, die klaanblijkelijk uit. Belgie waren bin- nengesm okkeld Door de douanebeambten uit Terneuzen is daarna de afzender, zekere J. de L. uit IJzen- dijike, opgespoord en tegen hem is proces-ver- baal opgemaakt, terwijl de lampjes in beslag genomen zijn. PRINS BERNHARDS KOMST NAAR ZEELAND. Ook naar den Wilheiminapolder en Ierseke? Naar de Midd. Crt. van den Commissaris aer Koningin in Zeeland vernam, zal Z.K.H. Prins Bernbard der Nederlanden vermoede- lijk aanstaanden Vrijdag met den trein van 18.07 te Middelburg aankomen en zich daar na naar diens ambtswoning begeven om al- daar te dineeren en te overnachten. Voor den volgenden ochtend is een auto- tocht ontworpen, eerst naar den Wilheimina polder benoorden Goes, teneinde daar het grootste landbouwbedrijf van Nederland in oogenschouw te nemen, en daarna naar Ierseke, waar een oester- en mosselbedrijf bezichtigd zal worden. De terugtocht vindt over Goes naar Middelburg plaats, aankomst omstreeks 12 uur. Vandaar naar Vlissingen, aankomst ongeveer 1 uur, voor de tewater- lating van het m.s. „Prinses Beatrix". Vermoedelijk zal Z.K.H. mede aanzitten aan den lunch, welke den genoodigden na afloop der tewaterlating in bet Grand Hotel Brittannia wordt aangeboden. DE PROVIN CI ALE STATENVERKIEZING. In de Maandagmorgen gehouden vergade ring van het hoofdstembureau in den kies- kring I Middelburg is beslist over de geldig- heid der voor de verkiezing van leden van de Provinciale Staten ingeleverde candidaatlijs- ten en over de handhaving der daarop voor- komende candidaten. Alles werd in orde bevonden met dien ver- stande, dat de naam van den 13den candi- daat op de lijst der St. Geref. C. v. d. Berg uit Tholen moest worden afgevoerd, omdat het bewrjs van bereidverklaring van den be trokken persoon niet was ontvangen. De timmerman S., werkzaam op de fabriek „De Schelde" te Vlissingen, is Maandag van een negen meter hoog dak gevallen. Met ernstige verwondingen is de man in bet zie- kenhuis opgenomen, waar hij des nacbts is overieden. Het slachtoffer was gehuwd en vader van twee kinderen. STOOMSCHIP FORT DE SOUVILLE. Men is er gistermiddag bij hoog water niet in geslaagd het Fransche stoomschip Fort de Souville, dat in ballast op weg van Antwer- pen naar Duinkerken bij Nieuwesluls omhoog is gevaren, vlot te trekken. Door de hooge en woelige zeeen was het den sleepbooten Goliath, Max, Vulcain, Di- recteur Gerling en Argus niet mogelijk de sleeptrossen uit te brengen en verbinding met het scbip te krijgen. De sleepbooten zou den zoodra bet weer daartoe gelegenheid geeft, wederom' pogingen aanwenden om bet schip vlot te brengen. De Fort de Souville is in den namiddag ongeveer der.tig meter hooger op de kust geworpen en ligt thans evenwijdig met het strand. Voor de opvaren- den bestaat geen gevaar. Voor zoover bekend is het schip niet lek gestooten. Bij bet uit den koers raken heeft de Fort de Souville gasboei 3 overvaren. Deze is bij Nieuwesluis beschadigd aangedreven. Het polderbestuur heeft wegens toege- brachte sohade aan paalhoofden en oeverver- dedigingswerken van de reederij van het Fransche schip een borgstelling van zesdui- zend gulden geeischt. DE HAVEN VAN IERSEKE. Een opdracht. Door het gemeentebestuur van Ierseke is, naar men ons meedeelt, aan het advies- bureau Ir. K. Dro'k opdracht verleend om plannen te ontwerpen voor uitbreiding van de haven aldaar. Aangezien de haven van Ierseke te klein is om aan alle sohepen ligplaats te verzekeren, en ook de gelegenheid tot lossen zeer beperkt is, werd reeds geruimen tijd geleden de ge- dachte uitgesproken om te komen tot ver- grooting van de haven. In den gemeenteraad heeft een en ander herhaaldelijk aanleiding gegeven tot breedvoerige bespreking. Enkele maanden geleden werd een commissie uit den raad gevormd,, welke tot taak heeft deze aangelegenheid in vollen omvang in studie te nemen; thans is deze commissie zoover ge- vorderd, dat aan Ir. Dro'k opdracht verleend werd om de plannen nader uit te werken. In deze plannen zal rekening worden ge houden met de wenschelijkheid om de haven, die thans slechts gedurende enkele uren per dag toegankelijk is, zoodanig te projecteeren, dat deze vrijwel onafhankelijk van het getij zal kunnen worden gebruikt. Misschien zal in den Burenpolder (deel uitmakende van het waterschap De Breede watering bewesten Yerseke) de nieuwe haven geprojecteerd wor den, doch zekerheid dienaangaande bestaat thans nog niet. Wel houdt men rekening met de wenschelijkheid om tegelijk den aanleg van ruime industrieterreinen, aansluitende aan de haven, te verkrijgen. De kosten, welke met dezen haven-aanleg gemoeid zijn, worden aanvankelijk begroot op 250.000', waarin voor ongeveer f 100.000 aan arbeidsloonen. IHet gemeentebestuur hoopt van de betrok ken instanties medewerking te verkrijgen voor de uitvoering van dit belangrijke werk. Aangezien de oester- en mosselcultuur voor Ierseke een hoofdbron van inkomsten is voor de geheele bevolking, mag een nieuwe, ruime haven inderdaad een levensvoorwaarde voor deze gemeente genoemd worden. DE ZEEUWSCHE LUGHTLIJN. Onder presidium van den burgemeester van Goes, den heer R. M. van Dusseldorp, kwam Zaterdagmiddag in „Brittannia" te Vlissingen een vergadering bijeen (of liever moest bijeenkomen) van uit versehillende deelen der provincie geformeerde commis- sies, opgericht na een algemeene hespreking op Schiphol, ter stimuleering van de Zeeuw- sche Luchtvaart, voorkomende uit het be- drijfs- en middenstandsleven. De voorzitter deelde mede, dat de heer C. A. van Woelde- ren verhinderd was tegenwoordig te zijn, om als leider dezer vergadering op te treden. Spr. betreurde bet, dat, behalve Schouwen-Duive- land, men zich over het algemeen niet aan de gemaakte afspraak had gehouden. Uit Middelburg was niemand ter vergadering aanwezig en uit Vlissingen slechts een. In Zuid-Beveland was een commissie gevormd, waarin voorloopig zitting hebben de heeren Van Dusseldorp en Kakebeeke. Uit West Z.- Vlaanderen was alleen de beer A. I. Cats- man present, terwijl Oost-Z.-Vlaanderen ver- stek liet gaan. (Later bleek, dat men er daar niets voor voelt.) De heer E. v. d. Paauw, vertegenwoordiger van de K.L.M. verklaarde, dat zijn maat- schappij wel erger teleursteUingen had onder- vonden en zich door deze zeker niet uit het veld liet slaan. Mogelijk is rriisschien, dat men een beetje te haastig is te werk gegaan, zoo- dat de tijd van voorbereiding voor sommige afdeelingen te kort is geweest. Daarom is het z.i. gewensoht, dat nogmaals een uitnoodi- ging wordt verzonden om eens tezamen te komen. Over de Zeeuwsche luchtlijn en haar voort- bestaan is een soort onbezorgdheid gekomen, maar door verzwaring der gestelde eischen zijn de omstandigheden minder rooskleurig. Zoo zal de propaganda de actie, die verstard is, aan den gang moeten zetten. Eh die pro paganda zal moeten komen, behalve van de K. L. M., uit den boezem van het bedrijfs- en middenstandsleven en daarom moeten in de commissies toonaangevende menschen zitting hebben, die door bun functies invloed uitoefe- nen, opdat er meer luohtvaarteontact komt (tusschen Holland en Zeeland. De propaganda moet over heel Zeeland op uniforme wijze worden gevoerd. Na eenige discussie werd de volgende alge meene vergadering vastgesteld op 26 April te Vlissingen. (Z. Nsb.) Het Groene Kruis. De jaarlijksche vergadering van het Groene Kruis werd Zaterdagavond gehouden. De w.n. voorzitter, de heer J. van de Wege, herdacht het verscheiden van den voorzitter der ver- eeniging, den heer J. Stolk. Het jaarverslag meldde een ledental van 760. Aan 184 perso nen werden 351 artikelen voor het gebruik af- gegeven. Ruim 1300 bezoeken werden door de wijkverpleegster hij de patienten gebracht. Het consultatiehureau voor zuigelingen werd door 47 moeders met hun kleinen bezocht. Totaal 147 bezoeken. De penningmeester boekte een batig saldo van ruim f 400. (De begrooting wees een eindcijfers aan van 2377,67. Besloten werd opnieuw rechtspersoonlijk- heid aan te vragen. Herkozen werden als be- stuursleden de heeren W. M. Ferdinandusse en A. P. Wisse. In de vacature D. G. Koop- man, die bedankt had, werd gekozen Ds. Korevaar en in de vacature J. Stolk de heer C. Haak Jozz. (De Z.) Eindles. In tegenwoordigheid van de heeren S. van Hoeve, burgemeester, Ir. Hofstra, vertegen woordiger van den Rijkslandbouwconsulent, Jac. de Regt, voorzitter van de plaatselijke vereeniging „In het belang der Landbou- wers"', versehillende hoofden van scholen, de volledige commissie van toezicht, bestaande uit de heeren A. Dekker, P. Dees en S. van Hoeve, werd Maandagavond albier onder groote belangstelling de eindles gehouden van den tweejarigen algemeenen landbouw- wintercursus, die geleid werd door de heeren S. van Harn te Spui en Kuijpers. De gestelde vragen werden over het alge meen vlot beantwoord, waarna tot uitreiking der diploma's kon worden overgegaan. De volgende cursisten, met name de heeren P. de Blaaij en J. Roose Jac.z. verkregen hierop de aanteekening zeer goed, terwijl de heeren D. van Dixhoom, J. Hamelink Cz. en W. Zegers de aanteekening gunstig ontvin- gen. Voorts verkregen de leerlingen M. Goos- sen, G. Jansen, J. de Putter en P. Verhelst de aanteekening voldoende. Namens de cursisten bracht de heer De Blaaij den beiden leeraren in welgekozen be- woordingen hartelijk dank voor den onver- moeiden ijver en de voile toewijding die hun superieuren gedurende dezen cursus aan den dag hebben gelegd, daarbij als blijk van erkentelijkheid een aandenken aanbiedende, waarvoor de beide leeraren tenslotte hun dank betuigden. Na een langdurige ziekte is, nog vrij on- verwachts, Dinsdag j.l. in den ouderdom van 57 jaar overieden de heer J. C. Vink, uitgever van de Axelsche Courant. In verband met de komst van Z.K.H. Prins Bemhard, die voor het eerst een bezoek aan Zeelands hoofdstad brengt, zal door de ver eeniging ,,'Uit het volk, voor het vol'k", in samenwerking met andere vereenigingen, aan Z.K.H. des middags een huldehetuiging wor den gebracht, terwijl des avonds om 10 uur een fakkeloptocht wordt gehouden, die door Prins Bernhard in de Abdij zal worden gade- geslagen. DONDERDAG 23 MAART 1939. Gereformeerde Gemeente. TERNEUZEN. 6.30 u., Ds. Lichtenberg. DE STRIJD TEGEN DE WILDE BUSSEN. De politie te Apeldoorn heeft twee autobus- sen van den heer W. T. te Apeldoorn, die zon der vergunning een autobusdienst tusschen Apeldoorn en Amsterdam onderhield, in be slag genomen. Ondanks twee veroordeelinigem van f 100 boete, welke de kantonreehter te Apeldoorn hem voor overtreding- van het nieuwe R.A.P. had opgelegd, had de heer T. den wilden dienst voortgezet. Hij reed1 bij voldoende deelneming vijfmaal daags heen en weer. De dienst is nu itengevoige van het in- grij.pen van de politie stopgezet. OEFENEN VAN MOTORRIJDERS. Mag niet op den openbaren weg geschieden. De kantonreehter te Utrecht heeft 18 Nov. j.l. een advocaat, die voor het verkrijgen van een rijbewijis als motorrijwielbestuurder op den openbaren weg te Bunnik een proefrit had gemaakt toen1 hij- derhalve nog niet in het bezit van dat rijibewijs was, ontslagen van rechts- vervolging. De ambtenaar van bet O. M. evenwel, die vier .gulden boete had gevorderd, .stelde be- roep in cassatie in, aangezien hij van oordeel was, dat de kantonreehter ten onrechte had aangenomen, dat er voor den candidaat- motorrijwielbestuurder geen andere mogelijk- heid bestond om zich behoorlijk voor te berei den op het afleggen van den wettelijk voor- geschreven proefrit dan door te handelen gelijik hij deed, n.l. door zonder rijibewijs over den openbaren weg te rijden. Naar zijn mee- ning had de Ibetrokkene zich ook op een par- tioulier terrein kunnen oefenen, teirwijl noch van een wettelijke verplichting, noch van een overwegend maatschappelijk belang zou zijn gebleken, waardoor Mr. Van B. gedwongen zou zijn geweest, desnoods met overtreding van wettelijke voorschriften, een rijibewijs te verwerven. van den kantonreehter vernietigd en Mr. Van B. alsnog veroordeeld tot een geldboete van 50 cent. WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG. Kon. Nederl. Voetbalbond. le klasse Afd. I. KFCBlauw-Wiit. XerxesS tormvogel s DWjS-ADO. CWHermes-DVS. le klasse Afd. II. VUCDOS. VSV—D'HC. (RFCFeijenoord. HaarlemAjax. DFC't Gooi. le klasse Afd. III. HeraclesGo Ahead. HengeloZAjC. EnschedeTubantia. AGOWWageningen. QuickNEC. Afdieeling IV. le klasse. JulianaRoermond. NAC—MW. BW—LONGA. EindhovenWillem II. NiOADBleijerheide. 2e klasse A. MiddelburgGoes. RBCZeelandia. RCS(Breda. De ZeeuwenDe Baronie. 3e klasse A. HulstBiervliet. TerneuzenIJzendijke Sluiskil(Breskens. Hoofdplaat'Oostburg. Corn BoysTern. Boys. 3e klasse B. (Eiland BoysVlissingen 2. Goes 2iGoessche Boys. Zeelandia 2-Terneuzen 2. le klasse Afd. V. AchillesiSneek. V eendamLeeuwarden FVCBe Quick. HeerenveenGVAV. Zeeuwsche Voetbalbond. le klasse C Terneuzen 3Ria. BK V VSVO. (PhilippineAxel 2. Sluiskil 2(Hontenisse. 2e Masse B. Axel 3Com Boys 2. Hontenisse 3Hulst 2. Hontenisse 2Sluiskil 3. HEW 28VIO 2. Ria 2Hoek. SCHILDER VAN DE SPOORBRUG OVER DE MERWEDE GEVALLEN. Maandagmiddag omstreeks drie uur is de 23-jarige B. uit Dordrecht bij' het verrichten van schilderswerk aan de spoorbrug-Baan- hoek over de Merwede te Sliedrecht, van een hoogte van zestien meter (gevallen. Bij zijn val kwam de man in aanraking met een brug- pijder en bleef zwaar gewond op een steenen glooiing liggen. In het plaa'tselijke ziekenhuis, waarheen hij werd1 vervoerid, is hij later op den middag overieden. DOOR DEN SOHRIK OVERLEDEN. Maandagmorgen heeft zich op de Heenen- gracht te Amsterdam een tragisch ongeluk voongedaan'. Een person en auto kwam in bot- sinig met een vrachtauto. Deze botsing was op ziohzelf, doordat ibeide voertuigen geringe snelhei'd hadden, zeer onibeteekend,. doch de bestuurder van de pensonenauto, was zoo ge- sohrokken, dat hij' een hartverlamming kreeg en aan ide gevolgen overleed. Zijn lijk is naar bet Binnenigasthuis overgebracht. KOLENDAMP VERGIFTIGING. Zondagnacht beeft zicb in een woning aan de Putstraat te Sittard een geval van kolen- dampvergiftiging voorgedaan. De bewoniers hadden klaarb'lij'kelijk voor het ter ruste gaan de kaehel in het woonvertrek te fel gestookt, terwijl (de sehoorsteen niet voldoende trok. Hierdoor ontwikkeMe zich kolendamp. Het gevollg hiervan was, dat de vader en zijn oud- ste dochtertje, die in dit vertrek sliepen, Maandagmorgen bewusteloos werden gevon- den. In allerijl werd de hulp ingeroepen van een dokter. De veigiftigden zijn ten stotte wederom tot bewustzdjn teruggekeerd en er bestaat thans gegrondte hoop op herstel. VERDUISTERING TE ALKMAAB. De politie te Alkmaar heeft Dinsdagochtend de opsporing verzocht van den 41-jarigen assu- radeur A. M. (H., die verdacht wordt een be- drag van f 7400 te hebben verduisterd. De man beheerde bij bijizondere volmacht d'e zaken van een 84rjarigen landbouwer te Assendelft. Hij is thans voortvluchtig en in het bezit van een (gezinspaspoort, zoodat de mogeSgk- heid niet is uitgesloten, dat hij zal trachten naar het buiteniand uit te wrjken. VADER DOOR ZIJN ZOON DOOD- GESTOKEN. Daaromtrent wordt nader gemeldt: Maandagoebtend heeft in het dorpje Hern- pens onder den rook van Leeuwarden een zoon zijn vader doodgestoken. In een woonscheepje, gelegen achter een op een erf staande slachtplaats, woonde de 58- jarige D. M., van beroep slager en koopman. Bij hem in woonde zijn 28-jarige zoon Tjeerd. Deze zoon (heeft verkeering met een meisje te Leeuwarden, hetgeen niet naar dfen zin van den vader is. Dorpelingen hewe-ren, dlat de reden daarvan gezocht moet worden in het feit, dat alien M. schuwen, zoodat, wanneer de zoon zou gaan trouwen, de vader geheel alleen zou komen te staan.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 2