VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD LORRIE No. 9891 WOENSDAG 22 79e Jaargang Binnenland Buitenland Feuilleton Te weinig Dames EERSTE BLAD Bij allerlei pijnen ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. A BON N EMENTSPRIJ SBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. NEDERLAND EN HET VOORMAEIGE TSJECHO-SLOWAKIJE. In bevoegde kringen te 's Gravenhage wijst men erop, dat het niet-erkennen of niet-aan- vaarden van den n-ieuwen toestand in Midden- Buropa door Louden, Parijs, Moskou en Was hington, voor ons land geen juridische gevol- gem kan hebben. Zoodra men Ihier kennis bar genomen van de ,,overeenkomst" van Hitler met pres. Haeha is besioten de verdere zaken betreffende Tsjechisch Bohemen en Moravie over Berlijn te behandelen. Over de vraag, die in de Russische nota aan Berlijn wordt be- handeld, of Hacha wel het reoht had dit stuk te onderteeikenen, kan hier niet worden be- slwt. Het felt, dat het Tsjechische leger geen weerstand heeft geboden, heeft echter in ieder geval een zeer groote beteekends. Na- tunrlijik wordt de houding van onze regee ring volkomen beheerscht door de zelfstan- digheidsgedachte, waarvan ook in den nieu wen toestand geen duimbreed zal worden af- geweken. IDe ovememing van de Tsjechische legatie in Den Haag door de Duitsehers is, zooals vanzelf spreekt, geheel buiten de Nederland- scfhe autoriteiten omgegaan. Oe Tsjechische gezant heeft zich aohter president Haeha gesteld en de bevelen van de voor hem wettige regeering opgevolgd. EEN BITTER GETUIGSOHRIFT. De directie van die Kunstzandsteenfabriek ..Amoud te Hillegom heeft, volgens ,,De Tetegraaf" Za.terdag j.l., als gevolg van de bekende beslissing, waarbjj het haar onmoge- lij!k gemaakt wordt het tweeploegenstelsel in haar omdememimg toe te passen, aan zes-tig arbeiders ontslag moeten verleenen. De ont- slagenen -kregen een dioor de directie getee- kend igetuigschrift mee van den volgenden inhoudi: ,,Wtj, betreuren het in hooge mate tot ont slag te moeten overgaan. Er is hier volop wer!k. De Minister van -Social© Zaken heeft ons echter onrechtmatig gedwongen ons bedrijf in te krimpen en dat gij thanis werkloos wordt, is hiervan een rechtstreekseh gevolg en ge- schaedt dus op last van den Minister, wiens taak het is de werkloosheid te verminderen." HET ONGELUK MET HET BOEING- VLIEGTITG. Omtrent de vermoedelgke oorzaak van de ramp met de Boeing-stratoliner in de biuurt van Seattle, waarbij de heeren Guillonard- en von Baumhauer om het leven zijn gekomen, meldjt de N. R. Crt. udt Seattle nog het vol- gende: Een der teehnioi van Boeing heeft verklaard, dat met het vliegtuig bij wijze van proef- neming een diuikvliucht wend ondemomem, welke de bestuurder niet had mjogen uitvoeren. Men heeft waargenomen, dat het vliegtuig als het ware udt elkaar barstte bij het eande van de ongewoon steile diuikvlu-cht, welke nim- mier met een verikeersvliegtuig wordt uitge- voerd, behalve bij- een zuiver 'technische proef- vfucht. De Boeing-stratoliner was in het eerste stadium van technische proefvluchten, welke verscheidene weken zoiuden duren. Er waren nog geen vluchten met het vlieg tuig op groote hoogten (6000 a 7000 meter) gedaam, -waarvoor het feitelijk was on-tworpen. Aan het einde van deze diuiikvlucht verloor bet vliegtuig zijn staart, het uiteindte van den -recbter-vleugel en een der vier mo tor en. De rest kwam als een warrelend! blad naar om- laag. Door CHARLES GAR VICE. 35) Vervolg. „Meestal klagen meisjes niet over te veei toelangstelling," merkte Greta glimiachend op. „Ik heb een hekel aan zooveel belang- BteHftng" antwoordde Dorrie op agressieven toon. ,,Ik wou hever, dat bij me de dingen: naar mijn hoofd gooide, dan hem zoo voort- durend als een lakei achter me te hebben. Ik heb zoowat al m-ijn tijd noodig om te zeggen: ,,Dank u," ,,Doe geen moeite" ..Dat komt, omdat je een hekel aan hem hebt." zei Greta wijs. „Als het iemand anders was lord Kendale bijlvoorbeeld dan zou je vnendelijk genoeg zijn." "Misschien", antwoordde ze kortaf. /Het heeft anders igeen nut om daarover te praten. Voorloopdg schijnt lord Kendale niet van plan te zijn, mij met zijn attentie lastig te vallen." Terwijl ze sprak, gingen de glazen deuren open en Seymour Melford st-apte naar binnen. gevolgd door den domine. Het gelaat van den jongen man was zooals altijd, kalm, zacht ghmlachend, als een Grieksch marmerbeeld maai' de verfijtnde trekken van den domine vertoonden een bios von opgewondenheid en rusteloosheid. Lorriie bedacht met verbazing, dat haar vader gewoonlijk zoo keek als Sey mour Melford de pastorie bezocht. „WUt u thee?" vroeg Greta. „Het zal bud- ten wel koud zijn, nietwaar?" Het is tamelijik koud, zei Seymour Dfel- ford, terwijl hij naar bet vuur gdng. „Mag ik u nog een kopje aanreiken juffrouw Lorrie?" „Dank u," zei ze koel, „ik heb er -twee °e- bad en drie worden zelfs voor een wasch- vrouw voldoende gevonden." ZOMERTIJD IN BELGIE. In Belgie zal de zomertijd dit jaar ingaan in den nacht van 15 op 16 April a.s., om in den nacht van 7 op 8 October te ein-digen. In het jaar 1937 trad de zomertijd in op 3 April en in 1038 reeds op 26 Maart. DE GEBETJRTE NISS EN TE LONDEN EN TE PARIJS MAKEN INDRUK TE ROME. De Times meldt uit Rome: De volledige verandering in de Britsche regeeringspolitiek heeft hier diepen indruk gemaaikt. Men gelooft dat Engejand zich aan het hoofd van een Europeesche coalitie zal stellen om Duitschland te beletten nieuwe agressdes te ondernemen. De snelheid waar- mede minister-president Daladier zijn vol- macht heeft gekregen en de uitgebreidheid van die volmaohten, hebben hier ook grooten indruk gemaakt. Er bestaat belangsteliing voor de berichten dat Laval te Parijs begon- nen is propaganda te maken voor een ont- spanning tusschen Frankrijk en Italie. Scherp wordt op Polens reacties gelet, daar zijn positie veel heeft van die van Ita lie. De publieke opinie staat zeer wantrou- wend tegenover Duitschland, terwijl de re geering verphcht is tot vriendschappelijke be- trekkmgen. Polen zal zeer voorzichtig moe ten optreden en het bezoek van den minister van buitenlandsche zaken kolonel Beck aan Londen zal nog grootere beteekenis krijgen. OOK DE SOW"J ETIN IE WEIGERT DEN NIEUWEN TOESTAND TE ERKENNEN. Op de nota's, waarbij de Duitsch-e ambas- sade-ur te Moskou haar kennis gegeven- heeft van die aanhechting van Bohemen en Moravie en van de mstellinig van het protectoraat heeft Litwinow als volgt geaintwoord: ,,De Sowjetregeering acht het niet moge- lijk bovenstaande nota'-s stilzwijgend voorbij te gaan en aldus den valschen indruk te wekken dat zij, onverschillig zou staan tegenover de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije. Daar- om acht zij het -noodig, in antwoord op boven staande nota's, haar werkeiijlke standpoint tegenover deze gebeurtenissen uiteen te zetten. 1. De politieke en historische ooncepties, welke in de inleiding van de D.ui-tsche ordon- nantoe als grondem en rechtvaardigin-g" ervan worden uiteengezet, en in het bijzonder de verwijzing -naar het bestaan van den Tsjecho- Slowaaks-chen staat als een bron van voort- durende onrust en bedreiging van den Europeeschen vrede, naar het gebrek aan levenskracht van de Tsjecho-Slowaakschen staat en de daaruit voortvloeiende noodzake- lijikheid, dat het Duitsche Rijik ziich daar speciaal om bekommert, kunn-en niet als juist en in overeenstemming met feiten, welke de geheele wereld kent, beschouwd worden. In waarheid is na den ee-rsten wereld'oorlog de Tsjecho-Slowaaksche republiek een van de weiniige Europeesche staten -geweest, waar de bmnenlanids-che rust en een vreedzame bui tenlandsche politick indterdaad verzekerd zijn. 2. De Sowjet-regeerimg kent geen grond- kennen onze pracht-ige sorteering! Complets, fij-ne afwerkingi nieuwe istoffen: 195 fr„ 235 fr., 295 fr. enz. Sportmantels, gansch gevoerd, bijzondere snit, alle kleuren: 195 fr. Mantels buitengewoon uitgelbreide keu-s, laat- ste modeilen in alle prijzen. Groot assorti- ment in- blouses vamaf 29 fr. Ziet de uitstal- lingen der Magazij-nen „WIT ItRUIS", Lange Mimt 43, GENT. Alies ook naar maat, zonder verhooging. (Ingez. Med.) Toen -keek ze naar den domine, die afwazif in het vuur stond te starem, terwijl hij- onbt? wust met zijn lepeltje tegen zijn kopje tikte. „Waarover hebt u al dien tijid gepraat, paps?" vroeg ze. De domine schrok op en keek tersluiks naar Seymour Melford. „0, over allerlei dingen, liefje," zei hij, „over allerlei -dingen. Hm! Ik -geloof, -dat je geen suiker in mijn thee hebt gedaam, Greta," en hij- reikte haar zijn kopje over. „En u hebt het heelemaal leeggedronken" glimlachte ze. ,,Ja?" -zei hij absent, „inderdaad-! Wat ben ik verstrooid. Geef me no-g een kopje, Greta, mijnheer iSeymour blijft ©ten." ,.D-ank u," zei deze, ,,vanavond niet. Mflm vader konit thuis en nu mrjn zuister er niet is, moe-t ik -hem gezelschap houden. rk heb een langem brief van Diana gebad. Ze sohij-nt zich buitengewoon igoed: te amuseeren. Kent u lady Farnham, juffrouw Latimer?" ,,Neen," zei Greta. .Diana schrijft, dat zij een allerliefste oude dame is, echt een van de oude school,'' gin°- hij voort, langzaam, dOch vlot sprekend. Hij wendde zich om, teneinde zijn handen biji het vuur te houden en zoo Dorrie in het peimzende gezi-chtje -te kunnen kijken. „Zij woont in een oud huis uit den tijd van koningin Elizabeth, vl-ak bij Latcham, weet u." Dorrie bleef onibewegelijk zitten, alsof ze geen enkel woord van het gesprek hoorde. ,,De graaf en lady Farnham zijn goede, oude vrienden," ,ging hiji verder. „Men zegt. dat ze vroeger verliefd op elkaar waren. Ze gaan tegenwoordig idikwij'ls bij elkaar op be zoek dat wiil zeggen, wanneer de graaf zich goed genoeg gevoelt om naar Farnham te rij-den." ,,1-k hoop dat hij zich bete-r voelt" zei Greta. „0 ja, hij- is heelemaal g-enezen, schrijft Diana en zij kan het weten want lord Ken dale komt iederen dag bij, lady Farnham. Zij hebben daar een vroolijken tijd; Diana zegt. wet van eenig-erlei staat, die aan het staats- hoofd het recht zou geven, zond-er toestem- ming van zijn volk het zelfstan-dige staatkun- dige bestaan op te heffen. Het is moeilijk aan te nemen, dat een of ander volk vrijwlllig in de vernietigdnig van zij i zeUfstandigheid en in zijn opneming in een and-erem staat zou toe- stemmen, des te minder een vol-k dat eeuw-en- lang voor -zijn onafhankeiijikheid streed en reeds twintig jaar zijn zelfstan-dig bestaan voerde. Hacha, de Tsjecho-Slowaaksche pre sident, die de Berlijnsche acte van 15 dezer onderteekende had hiertoe van zijn volk geen erikele volmacht en handelde in lijn- rechte tegenspraak met artikel 64 en 65 van de Tsjecho-Slowaaksche -grondwet en in tegensteling met den wil van zijn volk. Dieh- tengevolge ikan aan deze acte geen wettige kracht worden toegekend. 3. Het grondbeginsel van het zefbeschik- kingsreoht der volkeren, waiarop d'e Duitsche staat zich niet zelden beroept, stelt voorop de vrije wilsuiting van het vol-k, welke niet door de hand-teekening van een of twee per- sonen k£in worden vervangen, hoe hoogem post dezen ook bekleeden mogen. In het onder- havige geval was er van eenige wilsuiting van het Tsjechische volk geen s-prake, zelfs met in den vorm van zulke volkstemmingen, als b.v. bij, de -bepaling van het lot van Opper- Siiezie of van het Saargebied werdem ge- houden. 4. Nu ied-ere wilsuiting van het Tsjechi sche volk ontbreekt, kunnen de bezettingen van Bohemen en Moravie door Duitsche troe- pen e-n de daarop volgende verklaringen van de Duitsche re-geerinig slechts beschouwd worden als willekeurig, gewelddadig en ag- gressief. 5. Boven-genoemde opmerkingen zjjn ook volledig van toepassing op de verandering van het statuut van Slowakije dn den zin van een omdergeschikt maken van dit land aan het Duitsche rijik, welke door geen enkele wilsuiting van het Slowaaksche volk gerecht- vaardigd is. 6. De daden van de Duitsche regeering gaven het sein tot den geweldigen in-val van de Hongaarsche troepen in Karpatho-Rusland en tot schending van de elementaire rechten van zijn bevolking. 7. In verhand met Jiet hderboven uiteen- gezette stand-punt kan de Sowjetregeering de aanhechting van Bohemen en Moravie en in den een of anderen vorm ook van Slowakije bij hot Duitsche rijk niet erkennan als recht- matig en overeenkomstig d-e algemeen er- ken-de normen van het intemationale recht en gerechtigheid of overeenkomstig het be- ginsel van het zelfbeschikkingsrecht der volken. 8. Naar d-e opvatting van -de Sowjetregee ring ruimen de han-delingen van de Duitsche regeering niet alleen geen enkel gevaar voor den algemeenen vrede uit den weg in- tegendeel hebben zij dit gevaar geschapen en versterkt, de politieke stabiliteit in Midden- Europa verstoord, de elementen van de reeds vroeger in Europa ges-chapen vrees vermeer- derd en het gevoel van veiligheid -der volken een nieuwen slag toegebracht. i LONDEN BEGROET GEESTDRIFTIG DE FRANSOHE GASTEN. Gistermiddag te -kwart over drie zijn de Fransche president Lebrun en zijn echtge- noote aan het Victoria-station te Londen aan- gekomen. Een enorme mendgte was naar het station samengestroomd om de hooge gasten -toe te juichen. De Londensche bevolkin-g gaf dermate uiting aan haar -gevoel-ens van vriend- schap voor de vertegenwoordigers van het Fransche vol-k, dat het spelen der Marseillaise mauwelijiks te hooren was wegens het geest- driftdge gej-ui-ch. Het e-chtpaar Lebrun heeft glimiachend de hail-de in ontvangst genomen. Toen de menigte na aankomst aan het Buckingham-palei-s niet -o-phield te juichen, dat lord Ken-dale -de ziel is van alle buiten- partijem en diners." Lorrie keek op; ze was nu doodsbleek en haar oogen hadden den strakken -bl-ik van iemand, die trach-t geen enkele uitdrukking op zijn gelaat te laten verraden wat -hij denkt. „Is het geen tijd om ons te gaan kleeden Greta?" zei ze koeh Maar Greta stelde bel-anig in het gesprek. Ze keek even naar -de klok en knikte. »,Dc geloof, dat lord Kendale buitengewoor opgewekt is," zei ze. „Dat zegt mijn zuster ook", gaf hij toe. „Ze zegt, dat hij! altijd even vroolij-k is en in haar laatsten brief heeft ze niets dan lof voor hem. Volgende week is er e-en groot bal bij lady Farnham en Diana schrijft me, of ze een in- vi'tatie voor mij, wil vragen, maar," hij zweeg en on-derdrukte een zucht ik voel er niets voor. Ik ben gelukkiger waar ik ben" en bij keek even naar het onbewegelijke figuurtje naast hem. Juffrouw Melford moet oppassen, anders veriiest ze h-aa-r hart nog," merkte de doming glimiachend1 op. „Ja, dk zal haar waarschuwen." ,,Neen. Dan moet u lord Kendale waar schuwen die bevindt zich dn grooter gevaar dan juffrouw Melford," antwoordde de -domine. „Het is maar beter, dat u er zioh niet mee bemoeit," glimlachte Greta. „Zij zouden een uitstekend paar vormen." Lorrie stond op. -.Ik wil je niet store-n in j-e buitengewoon interessante di-scussie, Greta," zei ze wat scherp; ,,maar als je niet wilt, dat het diner bederft, moeten we ons gaan verklee-den," en ze lii-ep naar .de deur. Seymour sloop met zijn onhoorbare stap-pen la-ngs haar heen om die voor haar open te d-oen. Het eenige, dat hij voor zijn moeit-e kreeg was een hooghartie alle-s-behalve genadig kni'kje. Maar Seymour bleef glimlachen; hij, glim lachte, toen hij afsehei-d nam van den domine en van Greta, hij- glimlachte terwijl hij naar verschenen de hooge gasten, hoewel hiertoe geen voorberei-dingen waren getroffen, met den koninig, de koningin en de beide prinsessen op het bal-con van het paleis. MEMELLAND. Volgens berichten van- giste-ren betreffende de bes-prekimgen -te Berlijn van den Litauschen minister van buitenlandscbe zaken met Von Ribbentrop zou een Duitsche nota de ontrui- ming van het Memelgebi-ed binnen een termijn van vijf dagen eischen. In geval van tegen- stand van Litauschen kant, zouden de Duit sche troepen, die aan de grens geconoentreerd z^jn, opmarcheeren zonder te waarborgen, dat hun opmarsch zou worden gestaaikt, aan de grens van het Memelgebied. In geval van aan- vaarding zouden de nationale grenzen van Litauen door Duitschland gewaarborgd wor den en Litauen het recht van vnuchtgebruik der haven verkrijgen. De vlucht uit Memel reeds begonnen. Niet offi-cieele berichten, waarvan geen bevestiging verkregen ikon worden, deden Dinsdagavond de ronde, volgens welke de Littauscbe regeering besioten was Duitsch- lands eischen te aanvaarden en het Memel gebied vrijwel onmiddellijk uit te leveren. Den geheelen dag vertrokken Joden en Litauers in paniek. Bijna alle Joden waren tegen den avond vertrokken. Het spoorweg- etation van Memel was Dinsdagavond vol vluchteldngen, die trachtten een plaatsje te vdnden in de treinen. Alle beschikbare auto's zijn gehuurd door Joden en Dituaers, die weg willen. ('Zie Laatste Berichten.) DUITSCHLAND EN HET VLOOTVERDRAG MET ENGELAND. Naar Reuter vemeemt, -heeft "Hitler Zon- dagavond met zijn ministers het Britsch- Duitsche vlootverdrag hesproken. Men zou de mogelij-kheid overwogen hebben, dit verdrag op te zeggen in verband met de houding welke Engeland heeft aangenomen ten aan- zien van Midden-Europa, d-och een beslissing zou niet zijn genomen. Men was er zich wel van bewust, dat indien het verdrag zou wor den opgezegd, het niet mogelij-k zou zijn, om practische redenen, onmiddellijk een Duit sche vloot te bouwen, sterker dan bij het verdrag toegestaan. -Men gelooft, dat Hitler gaarne de lucht- macht zou willen uitbreiden om de democra- tische mogendheden zijn misnoegen te too- nen over de reactie op zijn laatste vero"vering. Het meeste wat bespro-ken is wordt streng geheim gehou-den, doch men heeft toegegeven dat de FUhrer een volledig verslag wenschte van de reactie op de gebeurtenissen in Mid- den-Europa. UITGEBEIDE TROEPENBEWEGINGEN IN ROEMENIfi. Naar Reuter uit Boekarest meldt, zijn de wegen in de N.W. districten van Roemenie vol troepen, die zich met spoed naar de gren zen van de Sub-Karpatische Oekraine en Hongarij-e begeven. Ofschoon men er in offi- cieele kringen den nadruk op legt, dat er geen algemeene mobilisatie is, is een groot aantal mannen opgeroepen om zich bij hun regim-en- ten te voegen. De extra-troepen, die naar de Roetheensc-he grens worden gezonden, schat men op 90.000 tot 100.000 man. Deze maat- regel-en zijn, naar men meent te weten, niet slechts genomen in verband met den alge meenen internationalen toestand, doch ook om-da-t de Roemeerasche regeering het noodig oordeelt, emstig rekening te houden met de berichten omtrent een opmarsch van Duitsche troepen door Slowakije naar Roethenie. In het buitenland was de atmosfeer Zon- dag in vergel-rjldng met Zaterdag eerder iets j minder gespannen. De besprekingen met de - Duitsche handelsdelegatie duren voort en men meende te weten, dat zij zouden leiden tot een accoord van meer beperkt karakter dan De Dennen liep en hij glimlachte nog toen hii tegenover den -heer Melford senior aan tafei zat. ,,'Ze-g eens vader," zei hij, toen d-e bedie-n- den -de kamer uit waren en Melford aan zijn port was begonnen, ..krijgt -u de rente nogal geregeld van het geld, dat u aan Latcham hebt geleend?" „Dat kon he ter," bromde mijnheer Melford. "Het is een groote som gelds om rente-loos of voor een iklein percentage te hebben lig- gen," zei Seym-our, terwijl hij het half be- nevel-de gezicht van zijn vader oplettend aan- zag. "Dat is zoo," stem-de Melford toe,' „het is een heele som. Ik begrijp niet, waarom ik zoo -stom ben gewees-t haar' -te leenen." „Ik vind het -niet zoo storn." ,,Och zoo en waarom niet?" Seymour nam een noot, deed die 'bedacht- zaam in den notekraker, terwijl -hij zijn oogen niet van het gezicht van zijn vader afhield. Diana logeert vlak bij Lat-c-ham!" zed hij „Dat weet ik. Wat heeft dat er mee te maken „Lord Kendale is bij zijn vader op Latcham. Diana is een verstandig meisje en verduivel-d knap ook." "Dat is- geen nieuwtje," zei Melford, ter- wija hij zijn glas weer vulde. „Waar wil je heen Ik denk, dat je vind-t, dat ze een goed paar zouden- zij-n? Daar komt niets van, Sey mour; ik heb mijn oogen o-ok niet in mijn zak en ik zeg je, dat die vlieger niet opgaat. Die jongeman heeft -een oogje op dat meisje van den domine, op Dolores." De oogen van Seymour Melford flikkerden onheilspellen-d, maar hij bleef glimlachen. "Dat heb dk -gehoord," zei hij kioel. ,,Maar lord Kendale kan geen meisj-e zonder -geld trouwen. Dolore-s heeft niets; Diana zal ge noeg hebben, nietwaar?" ,,D-at denk ik ook," bromde Melford, ,,maar ik kan hem niet dwingen om met Diana te trouwen, is het wel?" Hartjes van Mijnhardt maken U pijnvrij. Doos 30 en 50 ct. Ingez. Med. de recente berichten omtrent Duitsche econo- rrusche eischen aan Roemenie lieten veronder- stellen. DE HONGAARSCHE HOUDING TEGENOVER ROEMENIE. Naar Reuter uit Boekarest meldt, hebben de berichten over Hongaarsche troepenbewe- gingen en concentrates van troepen een zekere verrassimg gewekt te Boekarest. Toe gegeven wordt, dat Roemenie reeds- zekere maatregeien van defensieven aard heeft ge nomen aan zijn igrenzen, doch daarbij legt men den nadruk op zijn correcte houdin-o- der laatste dagen. Welmgelichte kringen -verklaren, dat tot dusver geen aanvullende maatregeien ge nomen zijn door Roemenie, sedert die welke bevolen werden tegen het einde van -de vorige week. Er zijn Maanidag betoogingen gehouden door ledem der Hongaarsche minderheid' te Timisoera (Temesvar) en Oradea Mare (Grosswardein). De betocgers kwamen samen op straat met Hongaarsche vlaggen, doch zij werden zonder moei-te -door de poHtie uiteen- gedrevener deden zich geen ernstige inciden- ten voor. De oorzaak van de betoogingen kan hoofd- zakelijk worden -toegescbreven aan radio- berichten van Hongaarsche zenders in de laatste -paar dag-en, welke meldden, dat Hon- garije spoedig bij de verloren breeders der minderheid zou zijn, en die verklaarden, dat op -dezelfde wijze, waarop Roethenie bezet ^is, de -steden Timisoara en Oradea Mare ook bdnnenkort binnen de Hongaarsche grenzen zouden komen. DUITSCHLAND EN HET ENGELSCHE REROEP OP MOSKOU. De diplomatieke medewerker van de Ber-» linier Bdrsen Ztg., Karl Megerle, keert zich tegen het feit, dat -de Westelijke democratieen de hulp hebben inigeroepen van Moskou. De scbrijver ziet -daarin het bewijs, dat Engeland bij -de keuze van zijn mi-d-delen en vriend- scha-ppen niet over moreele be-zwaren wil struik-elen, wanneer het daarin- zijn voordeel ziet. Een bewijs van hetzelfde wordt ook geiz-ien. in de manier, waarop plotseling Roe menie als -sehaakfiguur vooruitgescboven wordt. ,,Di-t land," zoo schrijft de Borsen Ztg., „streeft er oprecht naar met al zijn buren in goede -en ongestoorde betrekkingen te komen. Zijn oeconomi-sche belangen zijn nu eerst -recht op groot-Duitschland gericht nadat Bohemen, Moravie en Slowakije in een oeconomische levensgemeenEchap met het Duitsche rijk zijn getreden. Plotseling nu ziet Roemenie zi-ch door Engeland op brute wijze in een conflict gestooten, dat het niet wenscht. Het Roemeensche demen-ti wordt met nieuwe verdachtmakingen op den achtergrond ge- sehoven, niet omdat Roemenie'-s vrijheid en welvaart op het s-pel zijn, maar omdat Enge land en Frankrijk voo-r hun vastelandsposities in Tsjecho-Slowakije nieuwe plaats-en in Zuid- Eurepa zoeken, en om-dat zij in een Duits-ch- Roemeensche oeconomische samenwerking een laatste mogelijkheid zien verdwijnen om de wapens van blokkade en oeconomische ver- stikking toe te passen. Toen Duitschland nog zwak was, is de omsingelingspolitiek met be- hul-p van Ru-slanid en zekere klein-e staten reeds toegepast en Engelan-d. heeft -dat ind'ertijd reeds welwillend geduld. Hitler heef deze poli- tiek door zijn geniaal diplomatiek spel mat gez-et en zij -is geen der d-eeln-emers bijzonder goed bekomen. Dat En-gel-sche kringen, zij net dan ook maar terloops, naar d-e Sowjet- Russische stroohalm rei-ken, is geen bewijs „Toch wel" zei Seymour en hij. rukte zijn noot zorgvul-dig op haar pl-aats. „Als men- schen hard om geld verlegen zi-tten kan je ze alles laten -doen. D-e Latcham's zitten er ellendig voor; zij- zijn als deze noot en u bent de notekraker. U kunt met hen doen wat u wilt en als de tijd daar is dan kraakt u ze zoo." En hij kraakte de noot, die hij d-aarna op zijn bord Met vallen. Zijn vader zag hem met zijn kleine, slimme oog jes aan. „Bedoel je dat," zei hij, zwaar ademhalend. .,Dan zegt u: „ik moet mijn geld hebben," ging Seymour voort. „De graaf zegt: Ik kan het niet betalen. Ik kan nergens de som leenen, om u terug te betalen wat moet er gebeuren? Dan is er maar een clisj dat hij kan doen lord Kendale met Diana later, trouwen. Zij zal gravin van Latcham worden en u wordt de grootvader van den toekomsti- gen graaf." -Het gelaat van den ouden Melford werd rood. Hij, greep de flesch, vulde zijn glas en ledigde dit in een teug. „De grootvader van den toekomsti-gen graaf," herhaa-lde hij; een graaf als klein- aoon. Seymour, je bent geen dwaas." "M'isschien wilt u een raad van mij aan- nemen?" zei Seymour. „Alles hangt af van den tijd waarop u hen de duimschroeven aan- zet. Als u het te vroeg doet, bederft u alles: als u het te iaat doet hij haalde zijn schou- ders op. ,,Laat mij u vertellen, wanneer u deze noot moet kraken, vader." Melford dach-t een oogenblik na. „Goed," zei hij, „ik zal het aan jou overiaten. Natuur- lijk," voegde hij- er slim bij, „speel jij je eigen spel, Seymour." ,,J-a vader," zei Sej-m-our. .Waarom han-g je s-teeds op -die pastorie rond?" vroeg de oud-e man madenkend. Omdat ik verliefd 'ben op Dolores," ant woordde Seymour bedaard en zonder aarzelen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1