ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN e>t D.E.bij DOUWE EGBERTS No. 9889 VRIJDAG 17 MAART 1939 79e Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD FRIESCHE HEEREN-BAAI en BAAI-TABAK TERNEUZEN, 17 MAART 1939. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr. per post /1,55 per 3 maanden Bfl vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen brj vooruitbetaling. I'itgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIfiNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DLENSTPIAOHT. Inspectie. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal in de tweede hetft van Mei en Juni d.a.v. bet iaarlgksch onderzoek plaats hebben voor de gewome dienstplicbtigen der landmacht van de lichtingen 1930 en 1931. Plaats en tijd van het ondierzoek zullen natter worden bekend1 gemaakt. Temeuzen, 16 Maart 1939. De Buirgemeester van Temeuzen, P. TELLEGEN. MINISTER WELTER NAAR DE VEREENIGDE STATEN. Renter meldt uit New YorkNaar hier ver- nomen wordt zal de Nederlandscbe Minister van Kolonien, Ch. J. I. M. Welter, dezen aomer een bezoek brengen aan de Golden Gate tentoonstellimg te San Francisco, als- medte aan de wereldtentoonktelMng te New- York. (Doaraa zal de Minister een inspectiereis maken naar Nederlan-dsch-West-Indie RADIOREDE VAN MINISTER ROMME. De minister van sociale zaken, prof. mr. C. P. M. Romme, heeft Donderdlagavond1 door de radio een rede uibgesproken, waaraan het vol gende is orutleend: Het is nu ongeveer een jaar geleden, dat we, eerst in een enkele gemeente -en toen bet daar geslaagd iwas, is bet uitgetoreid tot enkele andere begonnen zijn met een proef am het controle-middel op den steun van den werklooae, het stempelen, die dagelijksche gang naar het stempellokaal, waarvan een mensch in nood niet beter wordt, te vervan- gen door wat anders en door wat beters. Zoolang en voorzoover er niet die eenig uit- komst is, werk, werk waarop de eerste en voomaamste aandacht ook van de overheid is en bltjft gericht en waarvoor zij het uiterste van baar krachten als leiding-gevend ongaan der samenleving inspant, zoolang gij in den steun loopt, moot er controle 'zjjn, maar is die niet te vervangen door wat anders en wat beters? We hebben, nu een jaar lang, een proef genomen met wat anders en wat beters. Laat ik de pionder-gemeente met eere mogen noemen: Breda, waar 60 pet. van de werk loozen nu niet meer stempelen, maar deel- nemen aan wat als resultant van een prijs- vraag, die ze diaar gehouden hebben, gedoopt is: het Segoba-werk, sport en geestelijke ont wikkeling brengt arbeidskracht. En van Breda Uit is 'het overgeslagen naar ettelijke andere plaatsen. En het moet overislaan naar het heele land. Daar wordt sport beoefend, gevoetbald en geloopen, athletiek beoefend en gezwommen, in de plaats van het stempelen. Daar wordt aan huisvlijt gedaan, aan figuurzaagwerk, fineerwerk, e.d., daar wordt ontspanning ge- gwen, muziek, tooneei enz. Daar worden excursies gehouden, bezoeken gebracht aan fabrieken, kweekerijen, musea, natuurmonu- menten. Daar wordien cursussen gegeven, alge- meene ontwikkeling, eerste hulp .bij ongeluk- ken, luchtbescherming, enz., enz., daar wordt gewerkt in volkstuintjes aan het kweeken van gewassen. Dat alles, en nog veel meer in de plaats van het stempelen. Anderhalf A twee uren per dag is men daar bezig om den geest te verfrisschen, het lichaam te sterken, zich fit te honden, in plaats van het stempelen. En dat alles geschiedt natuurlijk onder leading van werkloozen zelf, waar de geschik- te krachten daarvoor aanwezig zjjn. Onder leMing en met medewerking van hen, die wel werk hebben, inzooverre de krachten, die noodlg zjjn, onder de werkloozen ontbreken of medewerkinig, die noodiig is, slechts en juist van de andere zijde kan komen. Zoo zden we ik doe wederom alleen maar een greep een botandcus, die geregeld ver- sohUlende excursies leidt. Onderwijzers, die zich beschikbaar stellen voor het geven van omderricht. Een koordirigent, die, hoe zijn tijd ook bezet is, een groep werklooze koorzan- gers leidt. Mlddenstandszakendie voor een sportdag de prijzen geven: kleeding, huis- houdeljjke voorwerpen. Gymnastlekleeraren, die meewerken. Een deskundige, die een bpenteeltcursus leidt. Een fabrieksdirecteur, die grond beschikbaar stelt voor volkstuin- tjes. En naast al dezen, en reed zoovele an- deren dler belanglooze medewerking noodzakeltj ke voorwaardle is voor dit werk van nationale versteviging de velen, die niet in de gelegenheid zijn, met hun persoon bij te dragen, maar die desondanks allerminst acbterblrjven en bijdragen tweede onmis- kenbare voorwaarde voor wezenlijk welsltv gen met hun beurs. Naar hen alien gaat op dit oogenblik mijn hartgrondi'ge dank. Gij vindlt, als piormiers, niet alleen uw belooning in uw eigen inner- Kjke versteviging, maar mede in de blijde wetenschap, dat gij den stoat ertoe hetot ge geven, dat nog talloozen in den lande, werk loozen en werkenden, zich en anderen beter en sterker zullen maken, door uwe organd- satie nu ook te gaan toepassen. Want van het welslagen van de proef hing af de beslissing, die organiatie te doen uitbredden over het geheele land. Ik heb een aantal manaen in den lande beretd gevonden, zich te vereenigen tot een iandelijk comity, waarvan de samenstelling dezer dagen bekend zal wordetn gemaakt en de zetiel gevestigd is ten departemente van sociale zaken, dat als werkcommisisie het cemtrale punt tot bevordering van de uit- breiding van dit werk over het geheele land zal votrmen. Uw medewerking kan terstond gegeven worden door een eerste bijdrage op postgiro- rekening no. 301.000 van het Iandelijk comite voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van werkloozen, Den Haag. Geen Neder- lander mag ontbreken om te zorgen, dat de noodige gelden aanwezig zullen zijn om dit nationale werk van geestelijke en moreele herbewapening uit te bouwen en te voltooden. VERNIEUWING VAN NEDERLANDS KOOFVAARDIJVLOOT. Minister Steenberghe heeft Donderdag- middag in de Eerste Kamer medegedeeld, dat binnenkort voorstellen zullen worden inge- diend, welke beoogen de vemieuwing van de Nederlandscbe koopvaardijvloot te bevorderen. Tevens wil de regeering met deze maatregelen de werkverruiming op die Nederlandscbe ecbeepswerven stimuleeren. In het agrarische .deel van 2ajn betoog, deel- de de Minister o.m. mede, dat overwogen wordt naderen steun te verleenen aan de tuin- ders van den kouden grond. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE DER EERSTE KAMER. In de Woensdag gehouden vergadering van de Eerste Kamer heeft de griffier voorlezing gedaan van een voorstel van de heeren Van Lanschot, De Zeeuw, Diepenhorst, De Savor- nin Lohman, Gelderman en Van Embden tot wij'ziging van het Reglement van Orde, ter versterking der bevoegdheden van den voor- zitter. Voorgesteld wordt, de verscherpte bepalin- gen indertijd voor de Tweede Earner aange- nomen, ook voor de Eerste Kamer toepasselijk te verklaren. Dit voorstel is reeds Woensdagmiddag in de afdeelingen onderzocht. Aan het eindverslag is het volgende ont- leend: Eenige leden achtten de toelichting: ,,De ervaring heeft geleerd, dlat deze versterking van de bevoegdheden van den voorzitter noo dlg is" zeer onvoldoende. Immers, nooit is huns inziens gebleken, dat de bedoelde ver sterking noodig was. Veeleer achtten deze leden aanleiding aanwezig om in het regle ment van orde zoodandge wijziginigen aan te brengen, dat de machtsuitoefening van den voorzitter binnen de juiste grenzen wordt ge houden. Wat betreft ontwerp-artikel 16c, dat den voorzitter de bevoegdheid1 .geeft, een lid der Kamer van de bijwioning der vergadering van dit staatscollege uit te sluiten, zoo oordeelden dieze leden zulks in strijd met de Grondwet. In het algemeen, aldus deze leden, legt dit voorstel in handen van den voorzitter een bevoegdheid, welke tot emstige misstanden aanleiding zou kurunen .geven. Tegesn het voorgestelde artikel 16f, hou- dende, dat de uitsluiting kan worden verlengd voor een tijd, die zelfs den geheelen veideren duur der zitting, d!us tot en met de slutting er van in .September kan beslaan, gelden huns inziens uiteraard in nog sterkere mate grond- wettelijke bezwaren. Ten slotte betoogden zij, dat dit voorstel is ingediend uitsluitend door vertegenwoor- digers van alle in de Eerste Kamer vertegen- woordigde democratische partijen en de con- clusde .gewettigd is, dat het is gericht tegen de Nationaal-Socialistische Beweging. De ontworpen wijziginig beoogt klaarblijfcelijk den vertegenwoordigers dier beweging te be- letten vrijelijk het woord van het door hen ingevolge de Grondwet in de Kamer vOrtegen- woordigd Nederlandsche volk, in de Kamer te doen klinken. iZeer vele leden konden zich met de geoefen- de critiek in geenen deele vereenigen. In de eerste plaats betoogden zij, dat Uit de gebeur- tenissen van den laatsten tijd wel degelijk is gebleken, dat het reglement van orde aan- vulling behoeft. Zij verklaarden, dat elke bevoegdheid, met name die tot brjwoning van een parlemen taire vergadering, wordt gegeven ter verwe- zenlijking van een bepaald1 doel. Wordt die bevoegdheid echter aangewend in strijd met dat doel, dan is ingrijpen dhartegen alleszins gewettigd. Ongrondwettig kunnen, volgens deze leden, de ontworpen maatregelen van orde niet zijn, waar de Grondwet er van uitgaat, dat de Staten-Generaal hun arbeid behoorlijk kun nen verrichten en verzekering daarvan in de lijn der Grondwet ligt. Resumeerend verklaarden zeer vele leden, dat, ofschoon zij de noodzakelij.kheid van het voorstel betreurdien, de aannemlng er van in de gegeven omstandigheden aanbeveling ver- dient. DE NIEUWE BESTUURSVORM VAN BOHEMEN EN MORA VIE. Hitler heeft op den Burcht te Praag de volgende aankondiging over het protectoraat Bohemen en Moravie onderteekend De Boheemsch-Moravische landen hebben duizend jaar tot het Duitsche rijk behoord. Geweld en domheid hebben ze uit hun natuur- lijke omgeving gerukt en in het saamgelapte Tsjecho-Slowakije een haard van onrust ge- sticht. Dat kunstmatig gewrocht is dan ook ten slotte ineengestort. Duitschland ijeeft in deze voor den vrede zoo belangrijke ge- bied'en niet langer verstoringen van rust en orde kunnen dulden. Het is derhalve het gebod van zelfbehoud toen het Duitsche rijk besloot tot een ver- standige regeling van Midden-Europa over te gaan en de daartoe noodige maatregelen te treffen. Vervuld van den wensch om de ware belangen van het in deze streken levend volk te dlenen en den vrede en sociale wel- vaart te beschermen kondlg ik uit naam van het Duitsche volk de volgende verordening af iL De door de Duitsche troepen bezette deelen van de voormalige Tsjecho-Slowaak- sche repu'bliek vallen onder den naam van het protectoraat Bohemen en Moravie on der Duitsohlands bescherming. n. De Duitsche bewoners van het protec toraat worden Duitsche staatsburgers. Voor hen gelden dus de bepalingen der Duitsche wetten. De andere bewoners worden burgers van het protectoraat Bohemen en Morale. HI. Dit protectoraat is autonoom en be- stuurt zichzelf. Het oefent dit bestuur uit in overeenstemmdng met de politieke, mili- taire en eoonomisehe belangen van het Duit sche Rijk. IV. Het hoofd van het autonome bestuur geniet de bescherming en de eererechten van een staatshoofd. Hij moet het vertrouwen van den FUhrer en rjjkskanselier bezitten. V. Als behoeder der belangen des Rjjks benoemt de rijkskanseller een rij,ksprotector in Bohemen en Mora-vie met amhtszetel te Praag. De rrj.ksprotector heeft als vertegenwoor- diger van den FUhrer en de rijksregeering de taak om voor de handhaving van de poli tieke richtlijnen van den Fiihrer zorg te dragen. De leden der regeering van het protecto raat worden door den protector benoemd en beeedigd, en ook afgezet. (De protector laat zich inlichten over alle regeeringsdaden van de leden der uitvoerende macht. Hij kan tegenovergestelde maat regelen nemen als het noodig zou zijn. De afkondiging van wetten en verordeningen en vonnissen kan niet geschieden als de protec tor bezwaren heeft. VI. De buitenlandsbhe aangelegenheden van het protectoraat en de bescherming van zijn onderdanen neemt het Rijk onder zijn hoede en zal ze uitoefenen in gemeenschap- peljjk belang. Het protectoraat heeft een vertegenwoordiger bij de rijksregeering met den titel ,,gezant". VII. Het rijk verleent het protectoraat militaire bescherming en vestigt er dus gar- nizoenen en vestingwerken. Voor de bewa ring van orde en rust kan het protectoraat eigen organisaties inrichten, welker bewape- ning en aantal door het Rijk bepaald worden. VHI. Het Rijk oefent toezicht over ver- keerswezen, telefoon en telegraaf. IX. Het protectoraat behoort tot het tol- gebied van het Duitsche Rijk. X. Tot de vervanging door de mark is het betaalmiddel voorloopig nog de Tsjeehi- sche kroon. De rijksregeering bepaalt de verhouding van beide munten tot elkaar. XI. Het Rijk kan juridische voorschriften voor het protectoraat afkondlgen voor zoo- ver het gemeenschappelpke belangen betreft. Het Rijk kan bepaalde takken van dienst ovememen en met zijn eigen ambtenaren be- zetten. XH. Het in Bohemen en Moravie geldende recht blijft voorloopig van kraoht in zoover het niet met Duitsohe rechtsbeginselen in strijd is. XQI. De rrjksminister van tainnenlandsche zakeii kondigt de maatregelen af die tot doorvoering en zoo noodig aanvulling van deze verordening noodig zijn. Hitler heeft Donderdagmiddag half drie president Hacha ontvangen. Daarvoor had minister Von Ribbentrop den president een bezoek gebracht en hem het door Hitler uitgevaardigde besluit over de stichting van het Rijksprotectoraat Bohemen en Moravie overhandigd. Dr. Frick, de rijksminister van binnenland- sche zaken, wiens naam onder deze procla- matie staat, had zich Donderdagmorgen op bevel van Hitler per vliegtuig naar Praag begeven ter regeling van de staatsrechtelijke vraagstukken. Hitler heeft Donderdagmorgen op den Burcht de leden van den gemeenteraad van Praag ontvangen met de hoof den van de tak ken van gemeentehjke diensten. Even voor half een verscheen Hitler op het baLkon van den Burcht, waairop duizen- den Duitschers uit Praag hem minutenlang toejuichten. HITLER HEEFT PRAAG WEEK VERLATEN. Ook bezetting van Slowakije te verwachten. De correspondent- den/N. R. Ort. te- Praag telefon-eerde Donderdagavond: Vanmiddiag om 5 uur is Hitler per auto uit Praag vertrokken. Naar men zei, heeft hij. zich naair Briirm begeven. Om ongeveer half twee is hij, na langdurig geroep der Duit schers, die zich voor den Burcht hadden ver- zameld, op het balcon verschenen. Het was Donderdag te Praag wonderlijk rustig, zoo rustig, dat het bevel, dat iedereen om negen uur binnen moest zijn, is inge- trokken. Men heeft den burgers bevolen, v66r middemacht thuis te zijn en dat betee- kent voor het meerendeel der Pragers geen verstoring van hun gewone levenswijze. Read's om acht uur was het betrekkelijk stil op straat, van openlijke vijandigheid tegen de Duitsche militairen was niets meer te bemer- ken. Het is haast onbe.grij-pelijk, dat dt meeste Tsjecben, toen zij Donderdag met Duitschers in aanraking lcwamen, in winkels, in caf6's, enz., niet den minsten wrok toon- den, niet de minste terughoudendheid. De klelne burgerstand is beleefd en vriendelijk. -uNatiuurlijk kan men, vooral in de arbelders- wrjken wel krachtige taal tegen de Duit schers hooren, maar het is toch opvallend. dat geen enkel ernstig incident, voor zoover ons bekend, in deze dagen is voorgevallen. De Duitschers begtnnen terstond met reorganisatiesvan hedenmorgen zes um- af zal rechts verkeer worden ingevoerd. Zonder de komst van de Duitschers zou dit eerst in Mei zijn geschied. De vervvachte bezetting van Slowakije. Het verzoek der Slowaaksche regeering om de bescherming van Duitschland heeft in Duitsche politieke kringen, zoo meldt Havas, Vraag niet om Friesche Heeren-Baai zonder meer, maar om Echte Friesche Heeren-Baai van Douwe Egberts. De tabak, die van ouds gemaakt wordt in Jou re, in het hartje van Friesland. Die draagt dus met recht den naam van Echte Friesche Heeren-Baai. A21753 (Ingez. Med.) weinig vdrwooderiing gewekt. (Men scheen dezen stap te verwachten. Het staat nog niet geheel vast, welke maatregelen ingevolge het verzoek van Tiso genomen zullen worden. Het is echter waarschijnlijk, dat de Duitsche troepen zeer binnenkort het Slowaaksche ge- bled zullen bezetten. Woensdag heeft reeds zooals men weet, de commandant der Hlinka- wacht de leden uitgenoodigd zich ter beschik- king van het Duitsche militaire commando te stellen, Bovendien werd de bevolking aan- gemaand haar kalmte te bewaren, daar de Duitsche troepen niet als aanvallende troepen beschouwd werden. Zeer waarschijnlijk zal Slowakije een tweede protectoraat naar het model van Bohemen en Moravie vormen. Kleine afdeelingen Duitsche troepen zijn reeds langs de grens van Moravie korten afstand op Slowaaksch gebied doorgedrongen. Ziji werken samen met de HUnka-garde, welke de grens bewaken na het terugtrekken der Tsjechische troepen Men verwacht, dat Duit sche troepen weldra Bratasliva zullen binnen- rukken. Op den Donau patrouilleeren acht kanonneerbooten. Het nleuws, dat Hitler Slowakije onder zijn protectie heeft genomen, heeft te Warschau, naar Reuter bericht, eenige constematie ge wekt, daar men gehoopt had, dat de nieuwe Slowaaksche staat, die Woensdag reeds door Rolen erkend was, althans politiek zco ai niet oeconomisch onafhankelijk zou blijven. De uitbreidtng van het Duitsche tolgebied tot Slowakije maakt, dat ook de laatste ddrecte handelsverbin-cilng met het Donaubekken, die niet over Duitschland voert, nu gesloten is. In een aan vertegenwoordigers van de pers afgelegde verklaring heeft de ledder der S'o- waaksche propaganda, Sano Mach, gezegd, dat de bezetting gerechtvaardigd wordt door het feit, dat de in 1921 gevestigde grenzen vcor- loopig zijn, dat aanvallen van Hongaarsche vrijeorpsen nadeel toebrengen aan Slowakije, dat de gespaimen betrekking tusschen het Tsjechische leger in de Oekraine en de Kar- j pathen-Oekrainsche Sitch een gevaar vormt en tenslotte dat de binnenlandsche orde in Slowakije die bezetting eischt. Er worden eenige incidenten gemeld in j Sowakije, o.m. te Malacky, waar een con- flict is ontstaan tusschen de Slowaaksche autoiitelten en de chefs van het Duitsche be- zettingsleger. De oonflicten werden snel uit den weg geruimd. Ongematlgde Italiaansche eischen. De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn telefoneerde Donderdagavond: De verwachting, dat voor Italie de reoente gebeurtenissen een aanleiding zouden zjjn om zijn eischen minder te matigen, dan in den loop van de vorige week nog voor waar schijnlijk werd gehouden, een verwachting die in diplomatieke milieu's dadelijk op den eersten dag van de bezetting van Tsjecho- Slowakije werd uitgesproken, kan thans vrij- wel ais gemeen goed worden beschouwd. Of Gdring nu nog de volgende week naar Rome zal reizen, schijnt nog niet te zijn beslist. Het zou eigenlijk moeten geschieden, indien men nog een entrevue van hem met Mussolini en Ciano wil bewerkstelllgen, voordat Mussolini van wal steekt, hetgeen tegen het einde van de volgende week nu toch tegemoet wordt gezien. Dat men over de zwakke protesten van Bngeland en Frankrijk, welke men trouweiis had verwacht, overgaat tot de orde van den dag, spreekt van zelf. Chust door de Hongaren bezet. Donderdagavond om zeven uur hebben de Hongaarsche troepen Chust, de hoofdstad van de Karpathen-Oekraine bezet. Donderdagmiddag heeft zich in het plaatsje Klimiec (Oost-Karpathen) 'n kleine Poolsch- Honguarsche betopging voorgedaan ter ge legenheid van het ,,herstel der gemeenschap- pelijke grens tusschen de beide staten, na een onderbreking van gedurenide 166 jaar". De eerste Hongaarsche patrouille, welke de grenspaa! naderde, riep in het Poolsch: ,,Leve Polen". waarop een eere-compagnie van het Poolsche leger, onder leiding van igeneraal Bo'ruta Spiechowicz antwoordde met de kreet: ,,Leve Hongarije". De Poolsche generaal drukte den commandant der Hongaarsche patrouille stevig de hand en bracht hem de accolade. Er werden door dfe commandanten harteltjke toespraken gehouden, waarin uiting weid gegeven aan vreugde over de verwezen- lrjking van "een eeuwenouden wensch der beide landen een gemeenschappelijke grens te krijgen. Een duizendtal Tsjechische marrnen, vrou- wen en kinderen uit de Karpathen-Oekraine is brj -Sighet over de Roemeensche grens gekomen. Te Tecau is een Tsjechisch regi ment over de grens gekomen. Het werd ont- wapend1. Het Roemeensche agentsichap Rador me'dt ncg, dat het aantal vluchtelingen uit de Kar- parthen-Oekraine toeneemt van uur tot uur. De autoriteiten overwegen, of het mogelijk is hen in de dorpen brj Sighet te herbergen. MACHINESCHADE. Donderdagmorgen om 8 uur 30 passeerde alhier, getrokken door de Belgische sleepboot ,,Max" het Duitsche s.s. Edith Howaldt", hetwelk machineschade heeft. Vanaf Temeu zen werd1 verder assistentae verleend door de sleepboot ,,Pres. John P. Best". De sleep is op weg naar Antwerpen alwaar de scfaade gerepareerd zal worden. '■#- AVONDTEEKENSCHOOL. (Donderdagavond had in een der boven- zalen van de Ambachtsschool alhier, ter sliii- ting van het cursusjaar 19381939 der a'ondteekenscihool, een brjeenkomst plaats van bestuur, directeur, leeraren en leerlin- gen, waarbij de uitreiking van verklaringen en diploma's, en het bekendmaken der bevor- deringen plaats had. Was het onderwijs aan deze inrichting tot heden steeds beperkt tot de theoretisohe- en teekenvakken, met uitzondering dan van praktijk in het schilderen, gedurende dezen cursus werd naast de hier genoemde vakken ook onderricht gegeven in werkplaatspraktijk voor timmerlieden, bankwerkers, draaiers, automonteurs, electriciens en lasschers. Het laatste zoowel in electrisch- als in autogeen - lasschen. Dat door deze uitbreiding van onderwijs-; vakken in een ware behoefte werd voorzien, mocht al direct blij-ken bij de aangifte van leerlingen voor den thans beelndigden cur sus en de aangifte voor een geheel los van dezen cursus staanden specialen laschcursus. welke gehouden wordt in het gebouw ddf Ambachtsschool, onder leiding van den direc teur en betrokken leeraren dezer school, waar over een keur van laschtransformators enz. woixit beschikt. iDe cursussen aan de avondteekenschdol waren voor de hierboven reeds genoemde vakken als volgt: lie. (Een vrjfjarige cursus, met in het 4e en 5e jaar, naast theorie en teekenen, 5 uur per week werkplaats-praktijk; 2e. Een vrjfjarige cursus theorie en tee kenen. 3e. Een voortgezette theoretische cursus; 4e. Een voortgezette cursus met 5 uur per week werkplaats-praktijk. 6e. Een cursus voor z.g. hospitanten (al leen 5 uur per week werkplaats-praktijk). De cursus welke dit jaar, in verband met de wetteljjke bepalingen dienaangaande voor de praktiscihe cursussen, vijf maanden duur- die. n.l. van 16 October 1938 tot 15 Maart 1939, werd aangevangen met 111 leerlingen. Tusschentijds vertrokken 14 leerlingen wegens vsrhindering door werkzaamheden enz. en werd 1 leerling toegelaten, zoodat de cursus werd beeindigd met 98 leerlingen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1