ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES LORRIE o. 9888 WOENSDAG 15 MAART 1939 79g Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD - Burgemeester en Wethouders van Temeuzen De gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bp vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIfiNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijn openbare vergadering van 29 November 1938 is vastgesteld de volgende verordening: VERORDENING op de heffing van opcenten op de Personeele Belasting in de gemeente Temeuzen. Artikel 1. Er zullen jaarlijks, met in gang van bet belastingjaar 1939, ten behoeve van deze gemeente op de hoofdsom der Personeele Belasting opcenten worden geheven volgens bet onderstaand tarief. a. in de kom der gemeente: 175 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde bedraagt 150 of minder; 182 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde hooger is dan f 150 en niet hooger dan f 225 189 voor de aanslagen van hen, voor wie de •belastbare huurwaarde hooger is dan 225 en niet hooger dan 325 196 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde hooger is dan f 325 en niet hooger dan 475 203 voor de aanslagen van hen, voor wie de •belastbare huurwaarde hooger is dan f 475 en niet hooger dan 675 210 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde hooger is dan 675 b. overig' deel: 175 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde bedraagt f 90 of minder 182 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde hooger is dan f 90 en niet hooger dan 135 189 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde hooger is dan 135 en niet hooger dan 195 196 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde hooger is dan f 195 en niet hooger dan 285 203 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde hooger is dan 285 en niet hooger dan 405 210 voor de aanslagen van hen, voor wie de belastbare huurwaarde hooger is dan 405. Op de aanslagen van hen, die niet in den zin der wet op, de Personeele Belasting 1896 gebruiker van een peroeel zyn, wordt het maximum van 210 opcenten geheven. Artikel 2. Deze verordening wordt herzien zoodra wordt vastgesteld of gewijzigd een gemeente- verordening als bedoeld in de artikelen 5 en 31 duodecies der wet op de Personeele Belas ting 1896. Artdkel 3. De thans geldende verordening op de hef- ffng van opcenten op de hoofdsom der Per soneele Belasting wordt met ing&ng van 1 Januari 1939 ingetrokken. (Zy biyft van kracht ten aanzden van de belastingjaren, welke voor dien datum zyn gedindigd. Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van den Raad der gemeente Temeuzen op 29-ll-,38. (w.g.) P. TELLEGEN, Voorzitter. (w.g.) B. I. ZONNEVIJLLESecretaris. zynde aan deze verordening goedkeuring verleend by Koninkiyk Besluit van 23 Febru- ari 1939 no. 31 en is hiervan afkondiging ge- nchiedt waar het behoort op 15 Maart 1939. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVXILLESecretaris. Door CHARLES GAR VICE. 32) Vervolg Seymour knikte begrypend. ,,Wiat is het uiterste?" vroeg hp. „Vierhonderd pond", antwoordde de doming. ,,Het plan is natuurlpk doodeenvoudig." Laten we zeggen vierhonderd vpftig; er zyn altyd onvoorziene uitgaven", zei Sey mour opgewekt. ,,Ja, ja, vierhonderdvyftig", stemde de dominie zuchtend toe. ,En dat is een groote som voor Oarshall, mynheer Melford. Ik vrees, dat de kinderen voorloopig nog wel in de oude scholen zullen moeten biyven hokiken." „Ik hoop van niet", sprak Seymour' opge- ruiimd. ,,Mijn vader heeft me gevraagd om u een cheque van honderd pond te geven, dcxmind", voegde hp er aan toe. ,jDat is heel edelmoedig van uw vader, heel edehnoedig," zei de domine. Seymour lachte. ,,Dat zal ik hem niet zeggen, doming. Eer iyk gezegd vind ik, dat hij de kosten van de nieuwe s>cholen moest dragen." ..Neen, neen!" lPJa, ik vind van wel. "Het beteekent voor ■hem immers niets." „Dat geloof ik graag," stemde de domind ghmlachend toe, hoeiwel hy. in zichzelf rilde over den opschepperigen toon van den ander. ,Alaar daar hij het niet heeft gedaan, moot u mij het genoegen gunnen om de rest erby te passen, doming," zei Seymour met een lidhte bulging. „M'n beste mynheer Melford! De heele rest? Werkelijk..." Seymour knikte. VERGADERING EERSTE KAMER GESCHORST. Tijdens zijn rede in de Eerste Kamerver- gadering van Dinsdagmiddag, becritiseerde de heer Von Bonninghausen (N.S.B.de hoo ding van den voorzitter, mr. W. L. baron De Vos van Steenwijk in de vorige vergadering. De voorzitter riep den spreker tot de orde, zeggende, dat critiek op het beleid van den voorzitter niet is toegestaan, Hierop inter- rumpeerde de heer Van Vessem (eveneens N.S.B.) herhaaldelijk, waama, toen de heer Von Bonninghausen nogmaals het beleid van den voorzitter had becritiseerd, de vergade ring om 2 uur door den voorzitter werd ge- schorst. BHGRAFENIS W. DROP. Dinsdagmiddag is onder enorme belang- stelling op de algemeene begraafplaats te Vlaardinger-Ambacht het stoffelpk over- schot van den heer W. Drop, lid van de Tweede Kamer en van den gemeenteraad van Rotterdam, ter aarde besteld. Vooraf werd een rouwdienst gehouden in de Remonstrantsche kerk te Vlaardingen, waar onder de vele genoodigden behalve verschil- lende leden van de Eerste en Tweede Kamer o.a. tegenwoordig waren de heeren mr. P. J. Oud, burgemeester en Brautigam, Rattd, Dijk de De Zeeuw, wethouders, mr. M. Smeding, gemeente-secretaris en vele raadsleden van Rotterdam. Voorts vertegenwoordigers van den Algemeenen Mijnwerk'ersbond, Algemee- nen Bond van handels- en kantoorbedienden, de Vara, den Centralen Nederlandschen amb- tenaarsbond, den Centralen Bond van trans- portarbeiders en vele anderen. Tegen een uur kwam de stoet bij het kerk- gebouw aan en terwijl het orgel het Largo van Handel ten gehoore bracht, werd het stoffe- lijk overschot voor den kansel opgebaard. Ds. Hubeek, Remonstrantsch predikant te Vlaardingen, sprak hierop het votum uit, las eenige verzen van psalm 103 en richtte zich vervolgens tot de aanwezigen. Hierna heklom dr. W. Banning uit Bent- veld den preekstoel, die zeide, dat het de wensch was van den thans overledene, dat een dienst zou worden gehouden in de Re monstrantsche kerk van Vlaardingen en dat hq ook daar zou worden begraven. De thans ontslapene was geen theoreticus, het socia- lisme was voor hem den sterken steun om gereohtigheid. Drop heeft getracht het socia- lisme en den godsdienst bij elkaar te brengen en zijn godsdienstige overtuiging gaf hem kracht in den strijd en troost in het leven. iSpr. eindigde met woorden van troost tot de nabestaanden, waama ds. Wegerif, Re monstrantsch predikant te Rotterdam, het slotwoord sprak. Bij het uitdragen speelde de heer J. van der Heul, organist, het Schluss-Chor uit de Mat- thaeus-Passion van Job. S. Bach. De vele genoodigden vergezelden hiema den overledene naar zyn laatste rustplaats. Nadat de kist in de groeve was neergelaten nam ir. W. Albarda het woord. Op verzoek van den thans overledene moest dit woord zeer sober zijn en spr. wilde dan ook niet uit- weiden over de vele verdiensten. Het werk, dat Drop in zijn leven heeft verricht, heeft hy altijd zonder ophef op zijn schouders genomen. Hij heeft de arbeidersbeweging op veierlei wyze gediend en in elken kring waar hij werk- te was hij een geliefde figuur. Ds. Wegerif bracht tenslotte namens me- vrouw Drop en de kinderen dan'k voor de be- langstelling. ORDENING IN HET OONSERVENREDRIJF Naar de regeeringspersddenst meldt heeft de minister van Economische Zaken in ant- woord op het deahetreffende verzoek van den Nederlandschen Bond van fabrikanten van verduurzaamde levensmiddeien in blik en glas, medegedeeld, dat hij in heginsel bereid is de tusschen dezen bond en 23 groenten- conservenfabrikanten gesloten ondernemers- overeenkomst, inhoudende een productie- quoteregeling, algemeen verbindend te ver- klaren. CI ,,Ik wilde eerst zeggen, dat het voor my even weinig beteekent ais voor mijn vader, maar ik vrees, dat dit toch niet het geval is. Toch kan ik wel zegtgen, dat Ik er weinig van zal merken." ,,Ook dat geloof ik heel gaarne," zei de dankbare doming. ,,Maar niettemin vind ik het heel royaal van u om van uw toelage zoo'n groote som af te zonderen." Seymour glimlaohte. ,,Als ik het van mijn toelage moest doen, dan zou de som inderdaad zeer groot zijn," zei hij zorgeloos, ,,maar hoe groot die ook is, toch hang ik er niet geheel en al van af, mijn- heer Latimer." •De domind boog. Hij was dankbaar voor net geld, dat hem in staat zou stellen de oude, propvolle scholen door ruimere en betere te vervangen, maar het kon hiem volstrekt niet schelen, hoe Seymour Meiford aan zijn inkomen kwam. Maar deze heer scheen vastbesloten om vertroUiWdlijike mediedeeliragen te dioen. „Neen," hervatte hij het gesprek, terwyi hy achterover in zijn stoel leunde en schijnbaar in openhartig en eerlijk vertrouwen vertelde: ,,Ik ben evengoed een zakenman als myn vader, dominee. ,,Zoo, dat wist ik niet," gaf deze ten ant- woord. „Waarschijniyk niet," glimlachte Seymour. „Myn vader is in commercieele kringen goed bekend. Ik doe mijn werik in stilte en niette- min heh ik, als ik het zoo eens mag zeggen, veel succes gehad." ,,Ik ben bhj het te hooren," antwoordde de domine bedaard. „Iemand, die een gedeelte van zijn geld besteedit, zooais u dit vairmor- gen hebt gedaan, mijniheer Melford, verdient het, om succes in zaken te hebben." „iDanlk u domine. Ik was blij, dat ik er de gelegenheid toe vond en ik hoop, dat u het mij zuilt laten weten, wanneer de paro- ohie iets noodig heeft en dat u mij de kans zult gunnen u te mogen helpen." Siowakije verklaart zich onafhankelijk. Naar uit Bratislava wordt gemeld, heeft dr. Tiso Dinsdagmiddag om 64n uur de onaf- hankeiykheid van Slowakije geproclameerd. Tevoren had de Landdag een wet dienaan- gaande aangenomen. Duitsche troepen zouden reeds Slowakije zyn binnengerukt. Van welingelichte zijde te Bratislava, zoo- wel als uit Berlijn wordt gemeld, dat Hon- gaarsche troepen meer dan dertig dorpen in de Subkarpathische Oekraine hebben bezet. Te Bratislava neemt men aan, dat ook Chust de hoofdstad, bezet is. Van officieele Slowaaksche zijde wordt de volgende igst van ministers gepubliceerd .President en minister-president: dr. Tiso; plaatsvervanger van Tiso: Tuka; defensie: Zatlo; onderwijs: Sivak; binnenlandsche zaken Sidor; buitenlandsche zaken: Durcansky; justitie: Frits; financien: Prucinski; chef van den propagandadienst: Mach." Volgens een telegram van de Berlijnschen correspondent der N. R. Crt., zou Tiso aan Hitler telegrafisch om hulp hebben verzocht. Een ministerie van nationale concentratie. De Praagsche correspondent van de N. R. Crt. telefoneerde Dinsdagmidag uit Bratis lava: Na afloop van den Landdag heh ik een kort onderhoud gehad met minister-president Tiso. Hij zeide mij, dat de absolute onafhankelijk- heid van Slowakije in vier artikelen bij de wet is aangenomen. Het ministerie kan men beschouwen als een nationale concentratie van alle groepeeringen Minister-president Tiso zeide, dat men voor loopig geen staatspresident bad benoemd, daar men nog niet bepaald heeft hoe de leiding van den staat bij de grondwet zou worden vastgesteld. De begrafenis van den gevallen Hlinka- man is onder matige belangstelling van het publiek kalm verloopen. De Hlinka-officier, die daar gesproken heeft, zeide dat de doode gevallen was in den strijd tegen de Tsjechische usurpatie. Dit gezagde lokte bij het publiek ,,foei"-geroep en gefluit uit. In de eetzaal van hotel Carlton, waar minister-president Tiso op het oogenblik het middagmaal gebruikt, hangt nog steeds het portret van den thans nog slechts Tsjechi- schen president Hacha aan den muur, waarop Tiso uitzicht heeft. Mgr. Tiso ziet er na de twee vliegtochten die voor hem twee nieuwe experimenten waren, niet vermoeid uit. De wet op de afkondiging der onafhanke- hjkheid van Slowakije is, naar uit Bratislava gemeld wordt, eenstemmig door de 62 aan- wezige afgevaardigden in den Landdag aan genomen. Naar Reuter Dinsdagmiddag via Berlijn meldde, was Dinsdagochtend het verkeer te Weenen vrijwel gestremd door de vele troe pen, die zich in voile oorlogsuitrusting door de straten bewogen. Zij rukten op naar de Slowaaksche grens. De officieele Duitsche woordvoerder te Ber lin heeft op de vraag van Reuter of de be- zetting of inval in Slowakije reeds was be- gonnen, geantwoord: ,,Nog niet." Afi*.uuwBii Hi 11 iri 11 ii ur auv ju vmihiii iiihmi «.<»- ,,Daar kunt u van op aan," zei de domind. Een oogenblik zwegen ze en toen ging Sey mour Melford verder: ,,U vraagt my niet wat voor zaken ik ei'gen- Iqk doe." De domind schudde zijn hoofd. ..Ik vrees, dat ik er niets van zou begrij- pen, wat het ook is," verontschuldigde hij zich. ,,Ik ben de slechtste zakenman van de wereld." ,,Ik h an del in effecten en aandeelen." ,,Zoo!" zei de domine onnoozel, daar- deze opmerking hem nog niet veel vertelde. ,,Ja. Dat is voordeelig zaken doen, domine, wat gemakkelijk te begrijpen is, als ik u ver- tel dat ik per jaar verscheidene duizenden pondeo verdien." ,,Geweldig," zei de domind. ,,Maar dan bent u toch erg geluikkiig. Ik beb altijd ge- hoord, dat de meeste menschen geld verlie- zen, wanneer ze het wa'gen zich met aandee len en effecten in te laten." Weer glimlachte Seymour. ,,Zoo gaat het de meeste menschen inder daad ook," stemde hij toe, ,,omdat de meeste menschen de zaak niet begrijpen. Ik kocht bijvoorbeeld een paar maanden geleden aan deelen in een maatschappij, waarvoor ik per aandeel edn pond gaf. Toen ik ze verkooht, waren ze vijf maal zooveel waard. In een paar weken won ik vierduizend pond. De domine begon belang te stellen in het verhaal. Vierd'Ui'zend pond in een paar weken. Het scheen hem onmogelijik. Wat zou hy er niet voor geven om vierduizend pond in een paar jaar te verdienen! Dan zouden er niet altijd moeilijkheden met slager en bak- •ker zijn. De rekeningen van Jack zou hij kun- nen betalen; Lorrie en Greta konden dan nieuwe jaiponnen krijgen, die ze zoo hard noodig hadden. Wat zou je niet kunnen doen met vierduizend pond! Zoools bij de vlieg in de fabel, klonk het lied van de spin zoet in zijn ooren en hy zudhtte verlangend. Op de vraag of een dergelijke beweging te verwachten viel, zei hij: ,,Het is waarschijn- lijk." Later seinde Reuter, dat volgens de Ween- sche radio de Duitsche troepen reeds Slowa kije binnenrukken. Duitsche stormtroepen hebben Dinsdag het dorp Vyskytna ten Westen van Iglau in het Tsjechische deel van Tsjecho-Slowakije nabij de Duitsche grens bezet. De Subkarpathische Oekraine. Reuter meldt uit Berlijn, dat volgens een betrouwbaar bericht uit Chust ook de Sub karpathische Oekraine haar onafhankelijk- heid uitgeroepen heeft. Volgens een bericht uit Boedapest was de Landdag Dinsdagochtend byeengekomen. Voorts meldt Reuter uit Beriyn, dat men daar zegt, dat mgr. Wolosin, de premier, aan Duitschland en Italie hulp heeft gevraagd, als garanten van de overeenkomst van Weenen. Hij voegde hieraan toe, dat Hongaarsche troepen de grens hebben overschreden. Van welingelichte zijde te Boedapest wordt nog gemeld, dat in verband met het binnen rukken van Hongaarsche troepenafdeelingen in de Subkarpathische Oekraine de regeering te Praag een ultimatum overhandigd is. Naar het Duitsche nieuwsbureau uit Boeda pest meldt, hebben de Hongaarsche troepen Dinsdagochtend de demarcatielijn tusschen Hongarije en Tsjecho-Slowakije bij Munkacs overschreden en de Oekrainsche grensgemeen- te Podhering bezet. Dinsdagmiddag zijn drie bataljons Hongaarsche infanterie opgerukt. Er ontstonden vuurgevechten, waarin reeds tal van dooden en gewonden zijn gevallen. Bij het verzenden van dit telegram werd juist bekend, dat de Hongaren tot 16 K.M. be- noorden Munkacs waren opgerukt en het stadje Svalava hadden bezet. Tiso had een ultimatum gesteld. Naar Havas Dinsdagochtend uit Bratislava vernam, is het onderhoud van Hitler met Tiso Maandagavond om zeven uur hervat en duur- de het tot tien uur. Daarna is Tiso per vlieg- tuig naar Weenen gegaan, vanwaar hij per auto naar Bratislava is vertrokken. Naar minister-president Sidor Maandag avond te Bratislava verklaarde, heeft Tiso uit Berlijn naar Bratislava getelefoneerd, dat de Slowaaksche landdag Dinsdagochtend om 10 uur bijeen moest komen. Sidor liet daarop volgen, dat hij zicb onmiddellijk met presi dent Hacha in verbinding had gesteld, opdat de landdag volgens de gewone procedure Dins dag bijeen zou worden geroepen. Sidor voegde bieraan toe, dat de Slowaak sche ministerraad voortdurend vergadert. De Slowaaksche openbare meening verwacht met ongeduld het besluit van het parlement, welk besluit ,,niet alleen van invloed zal zijn op Slowakije, doch op geheel Europa". Naar Havas opmerkt plaatste Tiso's eisch Sidor voor een wezenlijk ultimatum, dat ge steld is door iemand, die op bet oogenblik in constitutioneel opzicht geenerlei openbare functie vervult. De president van de repu- bliek heeft niettemin besloten toe te geven, om een uiterste poging te doen den toestand te redden. Te Praag volgt men den loop der gebeurte nissen met koortsachtige spanning. Het ge- rucht nopens een Duitsch ultimatum werd Dinsdagochtend zoowel te Praag als te Ber lijn tegengesproken. De bijeenkomst van de ministers te Praag bad een stormachtig verloop, sommigen stel- den voor, dat de personen, die door Duitsch land verantwoordelqk gesteld zouden kunnen worden, zouden aftreden, anderen wilden eerst het resultaat van den Slowaakschen landdag afwachten. Om een uur Dinsdag- nacht ging de vergadering uiteen zonder dat een besluit was genomen. Te Bratislava zijn de voorzorgsmaatregelen De spin keek hem oplettend aan vanonder zijn neergeslagen oogleden. ,,Je hebt er een goed oordeel en de kracht tot het nemen van snelle besluaten voor noo dig," zei hij, ,,het komt niet zelden voor, dat menschen in 'n paar jaar tijd een groot for- tuin maken. Mijn vader is rijk, maar als ik zooveel succes blijf hebben als tot nu toe, hoop ik even rijk te worden, mijnheer Lati mer." ,,Wei wel, dat is al heel interessant" zei de domine. ,,Maar u spreekt tot een man, mijn heer, wiens handen gebonden zijn. Ik zou ze zelfs naar de mooiste gouden appelen niet kunnen uitstrekken. Ik ben te arm. U zult waarschijnlijk wel weten, dat deze parochie niet genoeg op'levert voor het bestaan van ons gezin en wanneer ik niet een klein inkomen had uit wat priv6-<kapitaal, dan zouden we niet kunnen leven." En hij glimlachte. Seymour zweeg een oogenblik, alsof hij over iets. nadacht; toen zei hij met vriende- lijke openhartigheid, ronduit: ,,Domind, ik zal u iets zeggen, wat ik waar- schijn'lijk tegen niemand anders in de wereld zou zeggen. Wij zakenmenscihen zijn nogal teruggetrokken, weet u; wij hebben onze ge- heimen en die vertellen we aan niemand, die buiten het vak staat, om zoo te zeggen." •De doming knikte. ,,Dat kan ik me voor- stellen." ,,Wjij krijgen op verscihillende wijzen infor- maties, waarop wij steunen en waardoor wij onze winst maken. Mag ik u iets vragen, dat u, hoop ik, niet al te onbescheiden zult vinden?" ,,.Zeker, zeker," zei de doming verward. ..Geloof me, ik vraag het niet uit louter nieiuwsgierigheid," zed Seymour Melford ern- stig. ,,Maar kunt u me vertellen hoe groot uw prive fortuin is en hoeveel rente u' er van tre'kt?" ,,Met genoegen," antwoordde de domine, ,,het is een heel klein kapitaaltje, mijnheer Melford. lets minder dan vijfduizend pond verscherpt, soldaten patrouilleerden door de stad en de leden der Hlinka-garde en de F.S. dragen legerhelmen. De Duitsohers, die dertig procent van de bevolking uitmaken, over- beerschen in den ordedienst. De Duitsche F.S.-leden bewaken de openbare gebouwen. De Slowaken zijn voorzichtiger en tal van leden der Hlinka-garde durven niet in uniform hun buis te verlaten. Het scbijnt dat de Slo waken uit bun evenwicbt zijn geraakt door de snel opeenvolgende gebeurtenissen. Tiso is Dinsdagochtend te Bratislava aan- gekomen en heeft zich naar het regeerings- gebouw begeven, waar dadelijk besprekingen gehouden werden. Bonunen te Bratislava. Naar Reuter uit Praag meldt zyn Dinsdag- nacht te Bratislava vier bomaanslagen ge- pleegd. Een van deze aanslagen heeft de machinekamer en de redactiebureaux van het nationaal-socialistische orgaan Grenzbote ernstig beschadigd. Naar verluidt zpn zes menschen om bet leven gekomen. Ondertusschen blijft de toestand in Tsjecho- Slowakije onzeker, daar de omstandigheden van uur tot uur veranderen. (Zie verder Laatste Berichten.) GROOTE PLANNEN. De Engelscbe staatslieden hebben steeds verklaard, schrijft de N. R. Crt., dat voordat de Spaansche kwestie tot 'een voorloopige op- lossing was gebracbt waarbij als oplossing dan bedoeld was dat het vechten daar ge- staakt werd er geen mogelijkheid was om de algemeene Europeesche problemen ter hand te nemen. Naar mate nu het einde van dezen oorlog meer en meer in zicbt komt en nog slechts vertraagd wordt door een zeer ongelukkigen samenloop van omstandigheden, worden nu ook aan de overzijde van het Kanaal de stemmen luider, welke de wensche- lijkheid van een regeling betoogen en de mo- gelijkheden daarvoor aangeven. Men kan zelfs constateeren, dat er in deze stemmen een zeker optimisme mag worden beluisterd. Nu wordt dit optimisme niet overal gedeeld zeker niet door hen die slechts op grond van de feiten oordeelen en men kan zicb dus afvra- gen of het optimisme, dat in de laatste dagen door de Engelscbe ministers naar buiten aan den dag is gelegd, een gemeend dan wel diplo- matiek optimisme is. In bet kader van deze stemming worden op het oogenblik informatieve proefballonnen op- gelaten over de mogelijkheid om een Interna tionale conferentie bijeen te roepen, welke de groote landen van Europa dichter bij elkaar 's Middags: Onpreitig, hangerig, koortsig! 's Avonds: 'n "AKKERTJE" en naar bed! 's Morgens-. Meestal zijt Ge dan weer "lit" Zoo niet, blijf er dan in en neem 's mor gens, 's middags en 's avonds nog een "AKKERTJE" en de GRIEF wordt verdreven Griep- bestrijden wil zeggenAKKERTJE1S nemen G6en imitaties. g<56n namaak, maar werkelvjke "AKKERTJES" nemen. Let op het AKKER-merk. "AKKERTJES" zijn het goedkoopste middel, want ze helpen sneller en afdoender, dan alles wat op AKKERTJES lijkt, maar geen AKKERTJES zijn. Laat U niets anders aanpraten voor Uw GRIEP. Het GRIEP-middel bij uitnemendheid zijn de Volgens recept van Apofheker Dumoni Per koker van 13 stuks Per doos van 2 stuks 12 stuivers 2 stuivers en het inkomen, dat ik er uit trek, bedraagt nog geen tweehonderdvijftig pond per jaar", en by zuchtte. Juist zooais ik dacht. Die vijfduizend pond moesten minstens duizend pond per jaar opbrengen." De dominee kreeg een kleur van opgewon- denheid. Duizend pond per jaar! Dat was een weelde, waaraan hp zelfs in zpn stout- ste droomen niet had durven denken. ,,Waarde heer, u Zeker, ik meen het. Duizend pond per jaar. En dat zou gemakikelijk kunnen." De domind staarde een oogeniblik zwijgend naar het knappe gezicht., toen zuchtte hij en schudde zpn hoofd. „U zou daar waarschijnlijk wel kans toe zien, waarde heer," zei hp, ,,maar ik," en hp spreidde zijn handen uit „ik weet van die dingen niet meer dan een kind. Ik vrees, dht ik er mijn klein kapitaaltje bp zou verliezen." ,,Ongetiwijfeld," stemde Seymour Melford lachend toe, ,,dat wil zeggen, wanneer u op eigen inititatief handelde, zooais de meeste menschen die verliezen. Maar als ik u nu eens de inlichtingen geef, die ik zelf bezit ,,:Zoudt u dat will en doen?" vroeg de domine. Zeker," zei Seymour Melford, ,,er is wei nig, dat ik niet voor u zou will en doen." De domine stond op, hep naar het raam en weer terug. ,,Ik ik word overstelpt door uw vrien- cfelijkheid, mjjmheer Seymour. Aanvaard alstu- hlieft den dank van een man, die de verant- woording voor een gezin op zpn schouders heeft." Seymour boog en antwoordde: ,,Vo3ig mijn raad en uw kinderen zullen een fortuin bezitten." ,,In ben u zeer dankbaar Seymour, wanneer u mij raad wilt geven," zei de d'ominA ,,Zeg me, wat ik moet doen en ik zal het doen. Ik heb onvoorwaardelijk vertro-uwen in u, onvoor- waardelpk." (Wtordit vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1