ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTSEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LORRIE Mo. 9887 MAANDAG 13 MAART 1939 79s Jaargang Binnenland FeuiSleton Buitenland EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van Terneuzen EEN PONY VOOR PRINSES BEATRIX. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1,55 per 3 maanden Bjj voor uitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bjj vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIfiNVan 1 tot 4 regels 0,80 1Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien _bjj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. brengen ingevolge artikel 75 der Lager On- derwjjswet 1920 het volgende raadsbesluit ter openbare kennis. De gemeenteraad van TERNBUZEN, overwegende, dat door het bestuur van de Vereeniging Zusters van het Allerh. Hart van Jezus te Moerdijk, onder dagteekening van 11 Februari 1939, een aanvraag is ingediend overeenkomstig art. 72 van de L. O.-wet 1920 voor de aanschaffing van twee trapnaai- machines; dat bljjkens opgaaf van de genoemde ver- eeniging deze aanschaffing een uitgaaf za, vergen van 190,—; dat in verband met de financieele omstan- digheden der gemeente, ieder niet strikt noo- cHge uitgave dient te worden vermeden en door de aanschaffing van trapnaaimachines voor het gewoon lager onderwijs de normale eischen aan het geven van dit onderwijs te stellen worden overschreden; gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 Februari 1939; gelet op de lager onderwjjswet 1920, b e slu i t aan het verzoek van het bestuur van de Ver- eeniging Zusters van het Allerh. Hart van Jezus te Moerdijk, tot het aanschaffen van twee trapnaaimachines ten behoeve van de FLK. school voor bijzonder gewoon lager on derwijs te Sluiskil geen medewerking te ver- leenen. Terneuzen, 9 Maart 1939. De gemeenteraad voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Terneuzen, 10 Maart 1939. •Burgemeester en Wethouders voomoemd, •P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Een heel jonge pony zal aan Prinses Bea trix als geschenk, worden aangeboden door de rrjvereeniging te Baam ter gelegenbeid van een concours hippique, dat op 29 April a.B. in samenwerktog met de piaatselijke Oanjevereenigingen zal worden gehouden. iPrinses Juliana deed reeds weten, dat zij dit geschenk gaame voor het Prinsesje zal aanvaarden. Aangezien het aan te hieden dier nog zeer jong zal zijn kan het opgegroeid zijn tegen den tijd, dat het Prinsesje er plezier van zal kunnen hehben. W. DROP f EN ZIJN OPVOLGER. Het lid der Tweede Kamer, de heer W. Drop, van wiens overlijden wjj1 in ons vorig aummer melding maakten, was tevens lid van den gemeenteraad te Rotterdam. De heer Drop was 22 Aug. 1880 te Vlaar- dlngen geboren. Hij bezocht er de lagere school en kwam daarna in het haringpakkers- vak, eerst als z.g. koffiejongen in een kuiperij. Op zijn 21ste jaar werd hij haringpakker. In 1903 begon hij zich met de arbeidersbeweging bezig te houden en het gevolg daarvan was, dat hij in 1908 bestuurslid van een kuipers- organisatie werd. Later werd hij bestuurslid van een zeeliedenvereeniging. Van October 1917 tot October 1921 was hij secretaris van het hoofdbestuur van den Centralen bond van Transportarbeiders; eenigen tijd ook was bij van deze organisatie voorzitter. Toen hij van Vlaardingen naar Rotterdam was verhuisd, werd hjj in Juni 1919 lid van den gemeente raad voor de S.D.AjP. In Juni 1922 veriiet hij 31) Door CHARLES GAR VICE. Vervolg. Lome zag hem budten komen en leunde utt het raam. „Waar is lord Kendale heen, Jack? Ik hoop, dat hp mijn handschoenen niet zal ver geten." „0, daar zal hij beslist wel aan denken. Hij is naar zijn vader, naar Latcham." Lorrie trok zich terug achter de gordijnen en een plotseiinge bleekheid maakte plaats voor het verraderljjke rood. „Naar zijn vader!" Drie dagen had ze ge- wacht am hem te zien, om van hem te hoo- ren. Drie dagen, die voor het ongeduld van haar klappend hartje, drie jaren hadden ge- echenen. Naar zijn vader gegaan! Hjj was den ouden, trotsdhen graaf gaan vertellen, dat zjjn zoon liefde had opgevat voor een doodarm meisje, dien zoon, waarop hij bouwde om het fortuin van het wankele huis Latcham te her- Rtellen. En wat zou het resultaat zijn Zou Guy haar schrjjven en hoe lang zou het duren eer ze wat van hem hoorde? Ongeduldig en rusteloos nam ze haar hoed en ging naar budten. Drie dagen; misschlen sctoreef hij vandaag, misschien kwam hjj wel terug. Bij die ge-diachte vloog het bloed haar weer naar het gelaat. O, als hjj maar terug wilde komen! Als zij er ooit aan getwijfeid had of ze hem lief had, dian was die twijfel door deze drie dagen wel volkomen ver- dwenen. lAIle lioht en kleur scheen uit haar leven verdwenen. Voor het eerst, sinds ze als kind ziek was, zat ze over haar bord te hangen, den raad, daar hij inmiddels, in October 1921, tot penningmeester van het hoofdbestuur van de S.D.A.P. was benoemd. Dit penningmees- terschap bleef hjj tot October 1925 bekleeden, toen hij gekozen werd in de Tweede Kamer. De heer Drop vestigde zich toen hij Kamer- lid was geworden, te Ginneken in Noord- Brabant, in welke provincie hij optrad als propagandist voor zijn partjj. In 1933 koos hij Rotterdam weer als woonplaats, waar hij in 1935 weer lid van den gemeenteraad werd. Het lidmaatschap van de Tweede Kamer en van den gemeenteraad te Rotterdam heeft de heer Drop tot zijn dood bekleed. Hjj had zich in den loop der jaren voorai gespecialiseerd in het sociale verzekerings- wezen en heeft zich als Kamerlid o.a. veel ingelaten met de Zuiderzeesteunwet. Ook in het religieus socialisme was hjj een vooraan- staande figuur; zoo was hij van 1922 tot 1933 bestuurslid van de arbeidersgemeenschap de Woodbrookers. Als lid der Tweede Kamer hadden belangen van 'Zeeland zijn bijzondere aandaeht, en maakte hij ook meermalen studie van vraag- stukken met betrekking tot Zeeuwsch-Vlaan- deren, speciaal van die der haven te Terneu zen. Gelijk gemeld, zal Dr. H. Brugmans te Am sterdam den heer W. Drop opvolgen als lie, van de Tweede Kamer. Henk Brugmans, zoon van den bekenden Amsterdamschen hoogleeraar Prof. Dr. H. Brugmans, is 13 December 1996 te Amsterdam geboren en derhalve 32 jaar oud, zoodat hij het jongste Kamerlid zal zijn. Hij bezocht de gymnasium-afdeeling van het Amsterdamsche lyceum en studeerde aan de Amsterdamsche universiteit Fransche taai en letterkunde. Reeds in zijn studententijd toonde hij groote belangstelling voor cultu reele en sociale bewegingen. Hij was o.a. rec tor van het Amsterdamsche studentencorps redacteur van het studenten-tijdschrift Pro pria Cures en een actief lid van de Dietsche beweging, waarbjj hij levendige belangstelling voor de Vlaamsche kwestie aan den dag legde, en tevens een der actieve leden van den sociaal-democratischen studentenbond. In 1932 werd hij benoemd tot leeraar in de Fransche taal aan de H.B.S. te Terneuzen en in 1934 promoveerde hij aan de Amsterdam sche universiteit cum laude tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op een dissertatie, ge- titeldGeorges de Porto-Riche, sa vie son oeuvre. In 1935 werd hij in het bestuur ge kozen van het sociaal-democratische instituut voor arbeiders-ontwikkeling, waarvan hij wel- dra voorzitter werd en waaraan hij zijn ge- heele werkkracht gaf, zoodat hij zich weer te Amsterdam vestigde. NEDERLANDSCH-BELGISCHE HANDELSBESPREKINGEN. De Regeeringspersdienst meldt, dat op 8, 9 en 10 dezer te Brussel door een Nederiandsche delegatiie, onder voorzitterschap van, dein heer A. Th. Lamping, directeur van de han- delsaccoorden, onderhandelingen zijn gevoerd over handelspolitieke aangelegenheden. Naast incidenteele kwesties, voortvloeiende uit de tusschen Nederland en Belgie bestaande regeling, heeft het regime, dat zal gelden na afloop van de tegenwoordige contingentee- ringsovereenkomst, welke met 1 Mei a.s. ten einde loopt, een onderwerp van bespreking uitgemaakt. De besprekingen zullen binnenkort worden voortgezet. MINISTER STEENBERGHE IN DUITSCHLAND. Vrijdagavond werd uit Berlin aan de N. R. Crt. gemeld: De rijksminister voor oeconomische zaken Funk, heeft Vrijdagavond ter eere van mi nister Steenberghe een receptie gehouden, inplaats van met den gezonden eetlust, die haar tot nu toe nog nooit verlaten had, er op aan te vallen. iDe slaap, die troost en toeverlaat, had haar in den steek gelaten en haar vroeger zoo zor- gelooze gedachten hielden zich met 66n tihe- ma bezig Guy! •Hem liefhebben! Op dezen stralenden, zon- nigen morgen beteekende immers de heele wereld niets anders voor haar dan Guy Ken- dale. De vogels schenen diien naam te flui- ten; de weinige bladeren die er nog waren ritselden in zachten cadans met andere en in haar hart klopte de echo. •Het was alles zoo vreemd, zoo nieuw en wonderlij'k, dat ze verbaasd nu en dan bleef staan. Langzaam en in gedachten verzonken liep ze naar het dorp. Alle wegen waren dezen morgen hetzelfde voor haar en ze wist ter- nauwemood waar ze liep, tot ze den postbode over de brug zag komen, die over het geiief- de riviertje van Jack lag. Haar hart knipte sneller van plotseiinge hoop, die nog stenker werd toen de man bleef staan en terwijl hjj aan zij.n pet tikte. zijn tasch nakeek. ,,Ik ben laat vanmorgen, juffrouw", zei hjj op verontschuldigenden toon. ,,De positrein is ontspoord. Zal ik de torievan -maar naar de pastorie hrengen, of ,,Geef ze mjj alsjeblieft maar", zei Lorrie met sleoht geveinsde onverschilligheid. ,,Drie voor dominO en ddn ik geloof dat er edn is voor u, juffrouw. Ja, hier is hjj", en tergend langzaam zoclit de man in zjjn tasch en haalde er den brief uit. Lorrie trok hem bjjna wild uit zjjn handen en terwijl ze langzaam bleef doorwandelen tot de man uit het gezicht was-, vloog ze daarna naar het kerkhof. Ze leunde tegen een steen denzelifden steen waarachter ze verborgen had gelegen op den dag van het eerste bezoek van lord Kendale en draaide de enveloppe om, die ze gretig bekeek. waar o.a. aanwezig waren de Nederiandsche gezant, jhr. mr. H. M. van Haersma de With, de rijksminister voor verkeerswezen, Dorp- miiller, rijksminister Lammers en een reeks andere leidende figuren uit kringen van amb- tenaren, industrie, bankwezen en handel. Minister Funk verwelkomde den Neder- landscnen gast en zeice, dat zijn bezoek reeds daarom bijzonder bc.angrjjk en noodig was. omdat de oeconomische betrekkingen tusschen Nederland en Duitschland belangrijk en voor beide partijen met succes ontwikkeld zjjn. Spr. gaf^uitdrukking aan de overtuiging, dat ook de thans gevoerde onderhandelingen gebracht kunnen worden tot een voor beide partijen bevredigend slot. Minister Steenberghe verklaarde in zjjn antwoord-rede, dat de verzorging van het uit- gebreide Nederlandsch-Huitsche handelsver- keer een deel der veelvuldige en vriendschap- pelijke betrekkingen tusschen Nederland en Duitschland vormt, welke betrekkingen er een waarborg voor bieden, dat van beide kan- ten ook de eventueel bestaande verschillende opvattingen met de groote objectiviteit zul len worden beschouwd. De handelsstatistiek van beide landen toont, dat Nederland den grootsten handelsomzet met Duitschland heeft en dat ook Duitschland met geen andec land een grooteren omzet heeft dan met Ne derland. Een saneering van de wereld-oeco- nomie kan eerst geschieden, wanneer de be- langrijkste prohlemen der nationale oeconomie zjjn opgelost. De saneering van de nationale huishouding biedt den grondslag voor den wederopbouw van de wereldhuishouding. De bij de onderhandelingen der wederzijdsche regeeringscommissies getoonde gezindheid vol begrip heeft spr. het vertrouwen, dat in ge- meenschappelijke samenwerking de wegen zullen worden gevonden, die de wenschelijke uitbreiding der wederzjjdsche oeconomische betrekkingen zullen bevorderen. DR. MARTENS OP REIS. De laatste dagen zjjn in Belgie verscheidene stappen bij Dr. Martens gedaan, hoofdzakelijk door socialistische politici, teneinde hem te bewegen toch nog' onslag te nemen ala li van de Kon. Vlaamsche Academie van Genees- kunde. Dr. Martens bleef echter zijn stana- punt getrouw, constateerde dat niemand in het Vlaamsche land, dat geen Vlaamsche krant, geen Vlaamsche vereeniging, geen Vlaamsche personaliteit zich ooit tegen zijn benoeming heeft verzet, dat deze benoeming door de ministers en den Koning werd gedaan en alleen deze instanties het recht hebben haar weer ongedaan te maken. Dr. Martens gaat binnenkort op reis naar het buitenland en zal eenige weken afwezig blijven. DE DEFENSIERAA D IS DEN TOESTAND IN MADRID NOG NIET MEESTER. Zaterdagavond om zeven uur heeft Union Radio" medegedeeld, dat de communisten 18 stukken geschut op de wijik Veritas del Espa- triu Santo hebben gericht. De opstandelingen in het Casa de Campo, in het westen van de stad, trachten door te dringen tot 'de Plaza de la Repuhlica. De nationale verdedigingsraad zal versterkingen laten aanruikiken. In het oostelijk deel van de stad hehben de regeeringstroepen op sommige punten tot nu toe meer succes. De Plaza de la Indepen dence en de Calle de Alcala zouden Zaterdag- morgen na hevigen strijd op de rebellen her- overd zjjn, die ook het hoofdkrwartier der communistische partij in de Calle de Ser rano, waar zij zich met mitailleurs verschanst hiadden, zouden hebben ontruimd. iZaterdagmiddag cmstreeks 12 uur is mede- Natuurljjk was de brief van hem. Lorrie had maar weinig menschen, waarmee ze cor- respondeerde en dat. waren allemaal dames. Deze grove, onhandige letters konden niet van een vrouw zijn. Toen ze haar oogen lang genoeg op het adres had laten rusten, opende ze de enve loppe langzaam en zorgvuldiig en nam er den brief uit. Het was haar eerste liefdestorief en zij wilde er zoo lang mogelijik van genieten. ,,Mjjn lieveling", had Guy geschreven. ,,Ik hoop dat Jack je Vrijdag verteld heeft, dat mijn vader me thuisgeroepen heeft; ik heb hem een boodschap voor je geschreven. Mijn vader was beter dan ik verwachtte, maar hjj is erg ziek geweest. De ,,herrie", die je voor- spelde, Lorrie, hebben we inderdaad gehad, maar het is beter geeindigd dan je dacht. Ik heb mijn vader moeten beloven, dat ik een maand bij hem zou blijven of in ieder geval, dat ik voor een tnaand verlof zou nemen. Hij denikt natuurlijk, dat ik tegen dien tijd wel ge noeg zal hebben van zekere persoon. Daar is veel kans op, hd? Ik zou het wel onmiddellijk geweigerd hebben en weor naar je toe zijn gekomen, maar dat zou tusschen vader en mjj een onherstelbare breuk hebben varoorzaakt, die nooit moer te heelen was en dat zou een sleoht begin voor ons zijn geiweest, is het niet, lieveling? Maar als je eens wist, wat het me gekost heeft, je in geen maand te zien of te schrijven! Als hjj niet de beste vader was, die je je ooit zou kunnen wenschen, dan zou ik hem en Latcham liever voorgoed verlaten heblben, dan dit te beloven! Ja een maand lang niet zien. Jou zal het misscihien kort genoeg schjjnen, maar ik ben hier opgesloten, terwijl mijn hart in een zekere pastorie is bij het lief- ste en mooiste kleine vrouwtje van de we reld. D'och er was niets aan te doen; ik moest dit beloven of met dien goeden, ouden vader voorgoed breken. Scfarijf me, dat ik goed heb gedaan, liefste. Schrijf me een langen brief. Over een maand komt alles in orde, want of hij toestemt of niet, ik ben de jouwe tot aan gedeeld, dat de provinciale comitd's der com munistische partjj zich aan den verdedigings raad hadden overgegeven. Kort daarna deelde generaal Miaja, volgens een Reuter-bericht, persoonlijik door de radio meda, dat de rust te Madrid terugkeerde. Ondanks deze en andere optimistische mededeelingen aldus Renter geven be- richten uit andere bron aan, dat de positie voor den verdedigingsraiad van uur tot uur emstiger zou worden. Volgens van de zijde van Franco ontvangen berichten b.v. wordt in de Calle de Peirano, waar de communisten er in geslaagd zijn het gebouw van hot dagblad A. B. C. te bezet- ten, met toenemende hevigheid gevochten. De strijd gaat hier om de beheersching van de Paseo de Reooletos tusschen de wjjk Chamar- tin en de Calle de Alcatd. Voorts wordt hevig gevochten bij het Reti- ropark en den ingang van den ondergrond- schen spoorweg aan de Oalle de Alcata. Daar in hoofdzaak straatgevechten worden gele- verd, is het onmogeljjk van veel troepen ge- bruik te maken. In den loop van den nacht hebben de com munisten tal van aanvallen gedaan op het Princesa-'ziekenhiuis. Zjj hebben ettelijke par- tiouliere huizen bezet en stellen loopgraafmor- tieren en machinegeweren op om de troepen van den verdedigingsraad aan te vallen. Een der voomaamste doelen van de communisten is het radiostation te veroveren, dat in het bezit is van den verdedigingsraad. Regee- ripgsvliegtuieen cirkelen boven de stad en be- stoken de communisten in de Chamartinwijk met mitrailleurvuur. De bevolking heeft het zwaar te verduren, daar het moeiljjk is levensmiddelen te krijgen. De communisten maken gebruik van draag- bare tenders, waarmede zij de manschappen der regeerinigsgetrouwe troepen oproepen zich ■bij hen aan te sluiten om een overwinning van het proletariaat mogelijk te maken. Ook buiten Madrid, langs den weg naar Valencia, duurt de strijd tegen do opstandelin gen voort. PAUS PIUS XII GEKROOND. Op de middelste loggia van de St. Pieter ten aanschouwe van een half millioen geloovi- gen, die uitbundig aan hun geestdrift uiting gaven, is de nieuw-gekozen Paus, Pius XII, Zondagmiddag met de tiara gekroond. Getooid met deze vorsteljjke met kostbare edelsteenen gesierde driekroon heeft de Paus voor de tweede maal sinds zijn keuze vanaf de loggia zijn zegen „Urbi et Orbi" aan Rome en de wereld gegeven. Nimmer in de geschiedenis heeft een Pans van deze loggia af zulk een enorme en jui- chende menschenzee voor zich gezien; dit- maal stonden de honderdduizenden niet alleen op het St. Pieterplein, maar ook op den nieu- wen, hoiiderd meter breeden, weg, die den naam van ,,Weg der Verzoening" ontving. Het was gistermorgen niet alleen een feest van een Pauskroning, het was ook de bekro- ning van de door Pius XI gesloten verzoening met het Quirinaal. Voor het eerst sinds 1846 heeft een Paus zich in het openbaar laten kronen voor het eerst sinds 93 jaren werd in den nieuw-gekroonden Paus ook de erkende vorst van den kerkelijken staat toegejuicht. De kroning was het jubelende slot van den pleehtigen pontificalen dienst in de St. Pieter, waar het Pauselijk ritueel zich gistermorgen in zijn vollen luister ontplooide, in tegenwoor- digheid van 50.000 genoodigden, onder wie de vertegenwoordigers van veertig mogend- heden. Een heldtere maan stond nog aan den wol- keloozen hemel meldt men uit Rome aan ,,De Courant" en reeds trekt 'n stroom van duizenden door Rome's straten naar de Vati- caansche basiliek. Het zijn de bevoorrech- ten, die een toegangsbiljet hebben weten machtig te worden: 50.000 uitverkorenen van den dood, als je ten minste zoo'n nietsnut als mjj wilt hebben. Vergeet me niet, lieveling. Voor altijd, je Guy." P.S. Stuur me een foto van jezelf dit keer. Ik hoop, dat je mijn gekrabbel kunt lezen, ik ben geen goed schrijven. Ik wou, dat ik je alles zelf kon vertellen." Niet 66n- of tweemaal, doch wel een dozjjn keeren las ze het gekrabbel over. Haar ge zicht je had nu geen kleur; het was even wit als de steen, waartegen ze leunde. Een maand! Een heele maand! Haar niet schrijven! Wat moest die graaf een hardvochtige, wreede oude man zijn! Met een ikorten snik drukte zjj den brief tegen haar lippen en kuste hem harts- tochteljjk. •Hem vergeten! Daar was weinig kans op. Maar zou hjj haar vergeten? Een maand duurde lang. Lorrie wist niet veel over de on- gedurigheid van een man, maar regels van sommige diehters, die het over dit onderwerp hadden, klonken in haar hoofd. Een heele maand, waarin hjj voortdurend mooie, be- schaafde vrcuwen zou zien, vrouwen uit zjjn eigen kring. Zou hrj dan nog wel denken aan het kleine meisje uit de pastorie te Carshal, het meisje wier hart hjj had gestolen ,,G Guy, Guy!" zei ze zaeht, vergeet me niet!" Ze had temauwemood uitgesproken, toen ze een voetstap achter zich hoorde. Onmid- delljjk verdween de brief in haar zak en ze wendde zich om, bevend, doch uiteiiijk be- daard. •Het was Seymour Melford. Goeden morgen, juffrouw Latimer", zed hjj, terwijl hij zijn hoed afnam, met een zacht, voldaan glimlachje. ,,Bent u aan het peinzen tusschen de °rafsteeneh?" ,,Ja", zei Lorrie zacht. „Ik hoop, dat ik u, niet gestoord heb. Ik ging juist naar de pastorie. Is uw- vader thuis ,,Ja", antwoordde Lorrie kortaf, ,,ik geloof van wel." de 250.000 uit alle deelen der wereld, die om toegang gevraagd hadden. Nog zjjn de groote poorten van den 114 Meter breeden ingang gesloten, nog flikkert het zwakke licht van de lantarens in het duister en reeds -"pp de talrijke soldaten van de fascisti3ch£ militie en de Italiaansche carabinieri met hun van daag zoo zware taak beginnen: het liTnoe- dwang houden van de opdringende menigte. Als dan om 6 uur eindelijk de poorten open- gaan, is het reeds e6n groote massa, die de immense, gewijde ruimte binnentrekt. Het duurt nog wel eenige uren voor de pontificate 'dienst gaat beginnen, doch reeds neemt men haastig bezit van de eerste plaatsen: de eer- sten willen vandaag niet de laatsten zjjn. Inmiddels gaat een stralende zon boven Rome op en zet de stad der zeven beuvelen in een gloed van lentevreugde; het werd een heerlijke lentedag met een wolkenloozen diep- blauwen hemel en louter zon. Langzaam aan vult zich de groote basiliek, die straalt in het licht van dezen heerlijken lentedag. De zware klokken beieren dreunend haar vreugdelied en de duiven fladderen ver- schrikt weg uit de galmgaten, waarin men de klokken in een regelmatig rhythme heen -,en weer ziet deinen. Nog steeds rijden bonder- -- auto's Vaticaanstad binnen. C. D. ziet men oj^de nummerborden staan; de diplo- maten en de leden van den Romeinschen ade! arrjfveep^n, de vorsten en vertegenwoordigers van vorsten en presidenten uit het buitenland. daar is ook de wagen van den prins en de prinses van Piemont. De dames, die de diplo- maten vergezellen, zjjn in het zwart gekleed, en hebben het hoofd met zwarte sluiers ge- dekt. Alleen de prinses van Piemont is in het wit. 8.15 uur. Een schok gaat door de reeds lang wachtende menigte. Het klokkengelui houdt plotseling op en zilveren bazuinen schallen door het kerkruim. De bazuinbla- zers spelen de Paushymne: Paus Pius XII nadert. Het wordt een ontroerend en onver- •geteljjk schouwspel. Duizenden beginnen reeds te juichen en in de handen te klappen, van louter geestdrift, al kunnen zij den nog onge- kroonden vorst van Vaticaanstad nog niet aanschouwen. De kroning van Paus Pius XH werd een gebeurtenis, welke alle beschrijving tart. Op het immense St. Pietersplein, het aangren zende Rusticucciplein en de bjjna een kilo meter lange Via della Conciliazione en verder nog tot aan de overzijde van den Tiber, stond het zwart en zwart van menschen. Daar- boven trilde de lucbt van de zonnewarmte en welfde zich 'n diepblauwe Italiaansche hemel. De machtige hemel van de St. Pieter in zjjn blond travertjjnmarmer rees daartegen op als het meest volmaakte decor dat zich voor de plechtigheid der kroning denken liet. De plechtigheid der kroning duurt maar zeer kort. Nadat de Paus in de Salla delle Benedizioni op den troon heeft plaats geno- men, intoneert een verborgen opgesteld koor de hymne „Corona aurea super caput eius". waama kardinaal Granito di Belmonte met een gebroken, oude stem, die wij stechts door de luidsprekers kunnen verstaan, de voor- geschreven gebeden bidt. De kroning begint. Met voile stem zegt kardinaal Caccia Dominion!: ,,Ontvangt de drievoudige kroon en weet, dat Gjj' Vader der vorsten en koningen zjjt, leider van de aardsehe wereld en plaatsbekleeder van Cbristus, aan Wien de eere en de glorie in de eeuwen der eeuwen". Een prelaat neemt den Paus den gouden mjjter af. Kardinaal 'Caccia Dominioni kroont den Paus met de tiara van Pius IX. Het publiek wuift met zakdoeken, hoeden en kranten en jubelt en juicht. Spoedig valt weer een stilte over het plein, want de Paus is van zjjp troon opgerezen; hjj gaat den zegen ,,Urhi et Orbi" geven. Wie maar eenigszins ruimte heeft, zinkt ,,Mag ik met u meeloopen?" vroeg hjj smeekend. ,,Ik ga naar het dorp, antwoordde ze. „U zult mjjn vader in zjjn studeerkamer vinden" en met een knikje liep ze haastig het pad af. Seymour Melford keek haar na. Het vrien- delijke glimlachje had voor een hateljjike, val- sche trek plaats gemaakt. Hjj bleef kijken, tot het sianke, sierljjke figi',urtje verdwenen was, toen vervolgde hjj langzaam zjjn weg, naar de pastorie. De domind zag hem voorbjj de studeer kamer locpen. Hjj deed de glazen deuren open en riep hem Seymour Melford stapte naar binnen. „Het is nog wat vroeg voor een visite", lachte hij, ,,maar ik kom feiteljjk voor zaken." ,,Ik ben heel blij u te zien", antwoordde doming Latimer. ,,W!i'lt u plaats nemen? Ik hoop, dat het aangename zaken zjjn, In den regel krijg ik al rillingen, wanneer ik het woord hoor", en hjj glimla&hte, maar o, zoo verdrietig. ,,Daar moet u zelf maar over oordeelen", zei Seymour, terwijl hjj achterover leunde en zijn blantoe handen om zjjn knieen sloeg. ,,Ik kwam over de nieuwe scholen spreken." De doming zuchtte. ,,0 juist. De nieuwe scholen, die nog cp pa pier staan, mijnheer Seymour. Ik vrees, dat ze nog voor langen tijd op papier zullen blij ven staan. Ja, ik heb uw vader eenige hulp gevraagd om de veranderingen te kunnen uitvoeren. De tegenwoordige gebouwen zjjn totaal verwaaricosd en niet te herstellen, zelfs al waren ze groot genoeg. We hebben nieuwe scholen hard noodig, heel hard zelfs." ,,Ze zouden niet veel kosten, nietwaar?" vroeg Seymour nadenkend. De doming schudde glimlachend het hoofd. ,,Voor u zou het ongetwijfed geen groote scm zijn", zei hij, ,,maar voor ons is het veel geld. Hot is een arme parochie, mijnheer Mel ford en ik vrees, dat de domirte even arm is als zjjn parochianen." (Wiordt vervolgd. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1