ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN v AKKERTJES LORRIE WAS EN VAAT VINDTBIJ PRESTO BAAT No. 9885 WOENSDAG 8 MAART 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland PRESTO ZEEPPOEDER SLECHTS 5cr. PERPAK BEZOEK PER TOERWAGEN AAN BELGIB. HET BEDGISGHE PARLEMENT ONTBONDEN. FRANCO ZET DE VOORBEREIDING TOT HET OFFENSIEF VOORT. EEN TELEFOONGESPREK TUSSCHEN CASADO EN NEGRIN. «wfC •- ■>»r— nrrmrir rum n mwhi TER NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per ja^r Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen "voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIBNVan 1 tot 4 regels 0,80 -Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIBN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermiruderd tarief, betwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. t DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wetbouders van TER- NEU'ZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. M. DE GROEN, Vlooswijkstraat 45, te Temeuzen, om ver- gunning tot het oprichten van een electro motor van 2% pk., voor het in beweging brengen van een zaagmachine, in bet perceel kadastraal bekend in sectie L no. 752, gelegen a an de Vlooswijkstraat no- 43. Op Dinsdag 21 Maart a.s., des namid- dags om drie uur zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen vodr het bovengemelde tijdstip ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacbt van belanghebbende wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- pruidentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op de bovenbepaalde dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde hun beziwaren mondeling toe te lichten. Terneuzen, 7 Maart 1939. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJiLLE, Secretaris. HERZIENING DER LUST VAN INKWARTIERING. Burgemeester en Wethouders der gemeente TERNEUZEN maken bekend, dat op heden gedurende veertien dagen ter gemeente- secretarie voor een ieder ter inzage is gelegd de herziene lijst, bevattende de namen de^ in- woners, die voor het verleenen van inkwartie- ring en onderhoud van krijgsvolk in aanmer- king komen, met aanduiding van de mate waarin ieder hunner, naar gelang van de be- sehikbare ruimte zijner woning en van de ge- bouwen en de getimmerten voor stalling bruik- baar, geacht wordt daarin te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen van be zwaren tegen de lijst, zijn ter gemeente- secretarie te bekomen. Terneuzen, 8 Maart 1939. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. DE ZOMERTIJD. Bij Kon. besluit is bepaald, dat de zomertijd dit jaar zal beginnen op 15 Mei en zal eindigen op 8 October. DE MINISTERS COUJN EN STEENBERGHE NAAR NEW-YORK. Naar de N. R. Crt. vemeemt, ligt het in de bedoeling, dat zoowel Dr. H. Colijn als Mr. M. P. L. Steenbenghe op 4 Mei aanwezig zill ion zijn bij de opening van het Nederlandsche paviljoen op de wereldtentoonstelling te New- York. Aanvankelijk zou deze opening op 11 Mei plaatsvinden, doch de Ministers zouden dan in verband met him werkzaamheden te laat in het land terug zijn, reden waarom de opening een week is vervroegd. De Ministers zullen met een groot aantal andere autoriteiten de reds maken per s.s. ,,Nieuw Amsterdam". RUIM TWEE MilJ IOE.N VOOR DEN TUINROUW. De Staatscourant bevat een beschikking van den minister van economische zaken, Door CHARLEIS GAR,VICE. 2®) Vervolig. jMaar missohien vraagt Melford zijn geld niet terug", zei Guy. (De graaf schudde het hoofd. „Hij kan het doen, iederen dag. Iederen morgen kijk ik, of onder mijn brieven er niet een is van mijn zaakwaamemer, die me meldt, dat de hypotheken zijn opgezegd. Dat alles kan voorkomen worden als jij de dochter van Mr. Melford trouwt." ,,Of een ander ongelukkig meisje, dat toe- vallig geld heeft", zei Guy bitter. ,,Ongelukkig!" herhaalde de graaf, terwijl hij hem waardig aanzag. ,,Maar neen, dat zou niet hetzelfde zijn. Het geld van de meeste vrouwen zou niet vlot te maken zijn. Het zou op hen zijn vastgezet en dan zouden we nog even ver zijn als eerst. Maar Mr. Melford zal zijn schoonzoon niet ruineeren, de man van zijn eenige dochter, hij zal niet het huis ver- mfetigen, waarover zij als gravin van. Latcham zal heerschen. Je zult dus nu wel inzien, waar om dit bijzondere huwelijk zooveel voordeelen biedt." „Ja", zei Guy uit zijn humeur, ,,maar u hefct uw berekeningen gemaakt vader, zonder met de voomaamste persoon rekening te houden. Diana Melford zou wel eens voor de eer kun nen bedanken om het huis Latcham te red den; kortom, ze zou me kunnen weigeren." De graaf zag hem glimlachend aan. ,,Je bent wel bescheiden, beste Guy", zei hij, ,,maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Juffrouw Melfbrd zal wel niet verschillen van anderen van h&ar sexe. Het is niet waar- schijnlijk, dat ze za.1 weigeren om de toekom- waarin bepaald wordt, dat uit het landbouw- crisiafonds aan hen, die als teler van gewassen van den tuinbouw zijn aangesloten bij de stich- ting Nederlandsche Groenten- en Fruitcen- trale en op den dag der uitkeering hun bedrijf nog uitoefenen, steun zal worden verleend tot een bedrag van ten hoogste 2.100.000. In verband met de ook van Nederlandsche zijde te verwachten belangstelling voor de Internationale Tentoonstelling van het Water, die van Mei tot November 1939 te Luik ge- houden zal worden, heeft de Bond van Bedrijfs- automobielenhouders in Nederland zich tot het Ministerie van Verkeerswezen te Brussel ge- wend met het verzoek, wijziging te brengen in bet voorschrift, dat Nederlandsche toer- wagens, die passagiers naar Belgie vervoeren, slechts 10 van het in den wagen aanwezige aantal passagiers in Belgie mogen achterlaten. Het ministerie heeft aan dat verzoek voldaan en besloten het percentage van 10 onder bepaalde voorwaarden te verhoogen tot 50 hetgeen het tentoonstellingsbezoek stellig ten goede zal ikomen. COMMUNISTISCHE RUZIE TE FINSTERWOLDE. In de Maandag te Finsterwolde gehouden raadsvergadering, waarin de communistische meerderheid voor het laatst vrctorie kraaide, heeft de uit de communistische partij getreden wethouder Jansen verklaard, dat zijn uittreden een gevolg is van de persoonlijke dictatuur van den communistischen wethouder Siemons, die met een functionairs van de woningstichting alle zaken bekokstoofde. De andere partij- genooten mogen met steunlijsten loopen en kranten aan den man brengen, maar verder: Mondje dicht! Onderscheidene ouderen zijn door dit optre- den uit de partij gegaan, aldus de wilde" wet houder. De communisten hebben de meerderheid verloren door het bedanken van een vrouwelijk raadslid. Deze juffrouw had de communisten anderhalf jaar geleden reeds voor de keus gesteld haar een woning van de woningbouw- stichting te verhuren of meerderheid in den raad te verliezen. Hoe ergerlijk de communis ten dit ook vonden, zij hadden deze chantage- daad van de vrouw ingewilligd om de macht niet te verliezen. De burgemeester en enkele raadsleden hebben scherp gefulmineerd tegen deze handelingen van het bestuur der woning- bouwstichting, dat bij de verdeeling der wo- ningen partijbelangen liet gelden. De burge meester ging zoover om dit bestuur zijn ver- trouwen op te zeggen. De crisis in de Belgische binnenlandsche politiek, welke sinds verscheidene maanden aanhoudt, en aanleiding gaf tot talrijke kabi- netsmoeilijkheden en heel wat stagnatie heeft Maandag ten slotte haar beslag gekregen door het besluit tot ontbinding van het parlement. Na de besprekingen 's ochtends door de mi nisters in beperkt comite gehouden* riep mr. jherlot tegen drie uur de leden van de demis- sionaire regeering bijeen. Eenige minuten later werd directeur-generaal Bajart van de afdeeling verkiezingsstatistiek van het depar- tement van binnenlandsche zaken weer eens door Pierlot ontboden. De minister-president verliet om 4 uur 15 de vergadering en begaf zich naar den Ko- ning. Voor nagenoeg alien stond het toen vast, dat de laatste pogingen om toch nog de wrakstukken van het gestrande kathohek- socialistische regeeringsschip weer bijeen te brengen, op een totale mislukking waren uit- geloopen. Pierlot bevestigde zulks bij zijn terugkeer. Na de laatste twee dag.en te heb ben gewijd aan het zoeken naar een mogelijke regeling van de huidige moeilijkheden, zeide hij, is de regeering eensgezind tot de conclu- sie gekomen, dat het gewenscht was den Ko- ning de ontbinding van het parlement voor te stellen. De Koning heeft het oritbindings- besluit onderteekend. De Koning heeft ver klaard het ontslag van d'e regeering niet te aanvaarden, zoodat deze in functie blijft tot de verkiezingen van 2 April. De regeering doet een beroep op de openbare meening, op- dat het raadplegen van het kiezerscorps in alle kalmte zal plaats -vinden en opdat iedere burger boven alle mogelijke verschillen van meening het ocg zal gericht houden op het hoogere belang van de natie. In de omgeving van den minister-president werd ook nog medegedeeld, dat het gerucht als zou tijdens de verkiezingsperiode een commissie-Martens worden aanigesteld, absoluut valsch is. Hoewel niet onverwacht gekomen, hracht het bericht, meldt de N. R. Crt., van de par- lementsontbinding Maandagavond te Brussel en ook in de provincie groote sensatie teweeg. Het werd overal druk besproken, doch gaf geen aanleiding tot politieke betoogingen. In zekere partijkringen werd over de verkie- zingskansen druk van gedachten gewisseld, zoowel door liberalen aan den eenen kant als door de Vlaamsche nationalisten, talrijke Vlaamsche kathoheken en ook veel Vlaamsche sociahsten aan den anderen kant, die zeer scherp positie kozen, ie eersten .tegen dr. Martens, de anderen voor een bevredigende liquidatie van de politieke naweeen vein den wereldoorlog. Speeiaal het activisme venwacht voordeel van de verkiezingen van 2 April. Het gevaar bestaat echter, dat tengevolge van het gemis aan mate en ook wegens de ongebrei- delde politieke hartstochten, welke bij iedere verkiezing tot uiting komen, de verwijdering die tusschen het officieele Belgie en zeer aan- zienlijke deelen van het Vlaamsche volk be staat, nog grooter zal kunnen worden. De regeering heeft de tijdsruimte, voor d'e verkiezingscampagne gesteld, tot een mini mum beperkt. Dat is aileszins een verstandlge maatregel, die ook wel invloed zou kunnen hebben op het resultaat van deze verkiezin gen, welk resultaat de orienteering van de Belgische politiek, zoowel de buitenlandsche als de binnenlandsche, zou kunnen bewijzen. stige gravin van Latcham te worden. Trou- wens, ik wil je niet vleien, maar ik mag wel opmerken, beste Guy, dat je goede kansen mhakt." ,,Wlaarschijnlijk", zei Guy bitter, ,,ik ver- onderstel, dat ik een hoogen prijs maak op de huwelijksmarkt. ,,Wie biedt, dames, voor burggraaf Kendale. Recht van lijf en leden en z66r mak." Be graaf werd bloedrood en zag het booze gezicht van zijn zoon onvriendelijk aan. ,,Je had me deze beleediging kunnen be- sparen, Guy. Ik denk alleen aan jou,. Mij res- ten slechts weinig jaren meer en het komt er niet op aan of ik die hier slijt of ergens op huurkamers, maar je hebt je heele leven voor je." ,,'Vergeef me vader", en Guy boog het hoofd, ,,het ontsnapte me." IHij legd.e zijn hand op de knie van den graaf met een vertrouwelijk gebaar en bleef een oogenblik zwijgen, toen zei hij zacht. Vader, ik weet dat u aan mij denkt en dat u plannen maakt voor mijn geluk. Maar... maar veronderstel, dat ik u zeg, dat... dat dit huwelijk waar u aan denkt me dood-ongeluk- kig zou maken?" ,,Goeie heanel! Waarom?" vroeg de- graaf stom-verbaasd. ,,Je vertelt me zelf dat het meisje mooi en beschaafd is. Wat wil je nog meer?" ,,Ze kan dit alles zijn en nog veel meer goede eigenschappen hebben en toch zou ik haar niet willen trouwen"', zei Guy. „Vader, ik zou Diana Melford nooit kunnen liefheb- ben", voegde hij er zadht aan toe. .Waarom niet?" vroeg de graaf weer. ,,Haar liefhebhen. Ik ben geen profeet, maar toch zal ik een voorspeiling doen. Ik beweer, dat je haar over een poosje vanzelf lief zult krijgen." .Beste vader", antwoordde Guy langzaam, ,,het is te laat..." ..Alle menschen! Je wilt me toch niet ver- tellen, dat... dat je getrouwd bent!" Ingez. Med. ,,Neen, neen", zei Guy bedaard. De graal zonk met een zueht van verlich-. ting in zijn stoel terug en glimiachte. ,.Neem mij niet kwalijk, beste jongen. Ik moest weten, dat je zooiets nooit zoudt doen. Neen, neen. Het spjjt me, dat ik dat gezegd heb", en hij st£Lk hem zijn hand toe. Guy drukte de teerfe hand. ,,Neen, vader, getrorwd ben ik niet", maar ik hoop te gaan trouwen." ,.Je hoopt te gaan trouwen? Ben je ver- loofd?" ,,Zoo goed als", zei Guy. ,,Ik hoop eerst uw toestemming te krijgen, vader." Het gelaat van den graaf werd streng en hard. Beste Guy, ik zal je gaame mijn toestem ming en mijn zegen geven. Ik begrijp het al. Mijn brief kwam te laat. Je hebt zeker al een andere jongedame ontmoet voor je juffrouw Melford gezien had. Wel we moeten de za ken nemen, zooals ze zijn. Ik vrees, dat ze niet zoo rijk is als juffrouw Melford, maar er zal ongetwijfeld een flinke som op haar vastgezet worden; misscbien redden we nog wel iets uit de wrakstukken ook. Wie is het Guy?" ,,Ze heet Latimer, vader'", zei Guy, ./Dolo res Latimer." ..Latimer Latimer; ik ken de naam niet", peinsde de graaf, eenigszins angstig en on- rustig. Haar vader. Wie is haar vader? Iemand, die zijn fortuin heeft gemaakt net als Melford?" ,,Neen", antwoordde Guy, ,,,hij is een heer. Hij is domine. vader, de doming van Cars- hal." De graaf sprak niet en bleef een oogen blik doodstil zitten. Taen wendde hij een wan- hopigen blik naar Guy. ,,De dochter van een domine", zei hij. ,,Wil je me zeggen, dat je je verloofd hebt met een meisje zonder geld, Guy?" „Ik vrees, dat Lorrie niet veel fortuin heeft. Neen vader, ik geloof, dat ze niets bezit." Z.M. Koning Leopold heeft, volgens „De Telegraaf", naar aanleiding van de parle- mentsontbinding aan den premier Pierlot het navolgende schrijven gericht Brussel, 6 Maart 1939. Mijn waarde eerste minister. Zooeven heb ik het besluit tot ontbinding der Kamers, dat mij door mijn regeering werd voorgelegd, onderteekend. Op het oogenblik, dat men zich bovemal zou moeten inspannen de eendracht van het land' te verstevigen, is het besluit tot ontbinding van het parlement een daad, waarvan de diepe emst mij niet ont- snapt. Maar de onmogelijkheid, waarin ik mij heden bevind een duurzame regeering samen te stellen, die de staatszaken zou, kunnen be- heeren. in overeenstemming met een vaste, parlementaire meerderheid in de huidige omstandigfaeden dringend vereischt, biedt geen anderen uitweg dan een beroep te doen op de natie. Zoo vorderen het de grondwette- lijke regels en de bestendige overleveringen van ons puhliek recht. Zooals ik tot mijn spijt heb moeten vast- stellen tijdens een onlangs gehouden minister- raad, werden de grondwettelijke beginselen, die tot nog toe de vastheid van onze instel- lingen hadden gewaarborgd, al meer en meer miskend: de verantwoordelijikheden worden verplaatst; de scheiding der machten wordt niet meer geeerbiedigd; organen zonder wet- telijk mandaat oefenen pressie uit op de vor- ming en de instorting van de regeeringen; de uitvoerende macht wordt niet meer uitge- oefend in overeenstemming met de grondwet telijke regelshet staatshoofd1 op gevaar af zich van de ministers af te scheiden bevindt zich meermalen in de noodzakelijkheid be- slissingen te bekraehtigen, die buiten hem genomen zijn. Indien de beginselen van ons nationaal charter op die wijze worden verwaarloosd, kan het staatshoofd niet langer de rol vervul- len, die hem beschoren is en zeer ten onrechte betrekt men de kroon er bij, wanneer alleen de ministers voor de Kamers de verantwoor- deigiiheid hebben te dragen van acten met de handteekening van den Koning bekleed. Deze politieke en juridische verantwoorde- hjkheid van de ministers te willen overscha- duwen door een soort zedelijke verantwoorde- hjkheid. die de Koning zelf zou dragen, het ware een valsche opvatting, die de openbare meening zou kunnen misleiden. Zij, die in zekere gevallen van kwaadwillige of eenvoudi°- tendentieuze geruchten verspreiden, zouden, zonder er zich misscbien zelf rekenschap van te. geven, een onrechtvaardigheid kunnen be- gaan ten opzichte van den eenigen rijksbur- ger, die de middelen worden ontzegd waar over ibder mensch beschikt om zijn meening- en daden te verdedigen. Niet om redenen van persoonlij.ken aard, druk ik mij op deze wijze uit. Ik wordt hierhij alleen bezield door de tra- dities die mijn voorgangers in het belang van het land zelf hebben bevestigd. Evenals zij heb ik bij mijn troonsbeklimming gezworen de grondwet en de wetten van het Belgische voik te eerbiedigen, de naU-onale onafhanke- iijikheid en dte onschendbaarheid van het grondgebied te handhaven. Evenals zij sta ik er op, getrouw te blijven aan mijn eed. Bij die raadpleging van het kiezerscorps waartoe thans werd besloten, noodig ik mijn medeburgers uit hun gedachten te concen- treeren op de oplossing van de vraagstukken die de toekomst van het land beheerschen: bmnenlandsch evenwicht, hartelijke samen- werking in een geest van loyale wederzijd- sc.he verstandhouding, ten dlenste van die na- tionale eenheid, saamhoorigheid ten over- staan van de internationale prohlemen, die een zeer nabije toekomst stellen kan. Mogen mijn medeburgers zich tijdens de komende weken het voorbeeld voor oogen stellen van onze dappere soldaten, die onder bevel van koning Albert destijds hun geboorte- land en het stoffelijk en zedelijik gemeengoed van het vaderland verdedigd hebben. ./Beste jongen", antwoordde hij, ,,dit is een- voudige dwaasheid! De dochter van een domine, zonder een cent! Droom ik of ben je idioot geworden?"' Guy kreeg een kleur, maar hij bleef zwij gen; hij durfde niet te spreken. Groote genade", mompelde de graaf, ter wijl hij in zijn stoel achterover leunde en de leuningen met zijn magere handen omvatte. ..Wanneer wanneer is dit gebeurd?" ..Gisteravond", antwoordde Guy. De graaf staarde hem aan. ..Niettegen- staande je wist hoe we er voor staan", zei hij streng. ,,Ja", zei Guy. ,,Vader, hegrijpt u het niet? Denkt u dat een man zijn hart in bedwang heeft dat hij naar believen al dan niet kan liefhebhen? Ik geloof, dat u mij zoudt begrij- pen als u, Dolores kon zien." ,,Spaar mij alsjeblieft", antwoordde de graaf met een schampere glimlach om zijn dunne lippen. ,,Guy, ik heb altijd wel geweten dat je dat je niet erg verstandig was; ik heb bijvoorbeeld nooit verwacht, dat je een groot staatsman zoudt worden, zelfs niet, dat je mijn plaats in het parlement zou innemen. Neen, ik heb mezeif nooit gevleid, dat ik de wereld met een genie verrijkt heb, maar toeh troostte ik mij met de gedachte, dat ik er niet een gek meer op hebt geschopt." ,,Beleedig mij nu niet, vader u beleedigt troiswens u zelf!" zei Guy met vlammende oogen en de klank van zijn stem leek zooveel op dien van den graaf, dat men ze gemakke- lijk had kunnen verwisselen. ,,Neem me niet kwalijk", zei de graaf. ,,We moeten deze tijdelijke krankzinnigheid niet te hoog aanrekenen ,,Tijdelijk", zei Guy woedend, ,,ik zal Dolo res Latimer mijn heele leven blijven lief hebhen." jDat denk ik niet", zei de graaf kalm; ,,maar ik wil je niet tegenspreken. Heb haar desnoods je heele leven lief, Guy, wanneer je wilt, maar trouw niet met haar." De koorls daalt onmiddellijk, De besmetting wordt gestuit, De ziekte-duur wordt ingekort, Steeds goede resultaten met Volgens recept van Apofheker Dumont AKKER.CACHETS Per koker van 13 stuks 12 stuivers. Per doos van 2 stuks 2 stuivers. Ingez. Med. Het lot van Belgie ligt in de handen der Belgen zelf. Laten zij een blik slaan over de grenzen. Zij zullen overtuigd zijn van de nood zakelijkheid aan het land onverwijld een parlement te schenken, dat in een ruimen geest van reohtvaardigheid en gelijkheid de nationale eenheid vereenzelvigt en waarop een regeering zal kunnen steunen, die bij machte is den eerbied af te dwingen en het moreele gezag van Belgie hoog te houden. Dit zijn, mijn waarde eerste minister, de overwegingen, die ik meende u te moeten mededeelen bij gelegenheid van het besluit, dat ik goedgekeurd heb. Indien gij oordieelt, dat zij van dien aard zijn, dat zij het welzijn van het vaderland be- vorderen, sta ik u, toe, ze openbaar te maken. llnmiddels verblijf ik, mijn waarde eerste minister, uw zeer toegenegen, (w.g.) LEOPOLD. Het overnemen van de macht door een ver- dedigingsraad te Madrid, welke raad met Franco wil onderhandelen over het sluiten van vrede, belet Franco niet de voorbereiding tot bet offensief voort te zetten. Men is te Bur gos van meening, dat het instellen van een verdedigingsraad het voorspel is tot onvaor- waardelijke overgave, doch men beziet den toe- stand sceptisch. Men weet nog niet of de raad is opgericht tot het voeren van onder- handelingen, dan wel tot herstel van de repu- blikeinsche eenheid, welke door de nederlagen is geschokt. Men stelt zich verder de vraag of de raad, tegen de vastberaden cppositie van de communisten, voldoende kracht zal hebben om nuttig werk te doen. Volgens de correspondent te Madrid van de Daily Telegraph heeft de bevolking van de stad de verandering van regime met opluch- ting hegroet. Men was algemeen van mee ning, dat Negrin nauwelijks meer rekening hield met den werkelijken toestand en de eene flater na de andere heeft begaan. Sedert den val van Catalonie was volgens de meening van de Madrilenen zijn lot beslist. De regee ring had reeds lang het vertrouwen van het leger en van het volksfront, behalve dat van de communisten, verloren. Trouwens, Negrin was nooit een populaire figuur en men heeft zijn beloften altijd gewantrouwd. Daarom was dan ook de vreugde algemeen, toen de radio- omroeper van Madrid plotseling meedeelde, dat Julian Besteiro, de gematigde socialis- tische leider en een van de meest populaire figuren van de republiek, voor de microfoon zou verschijnen. De radio-luisteraars 'wisten onmiddellijk, wat het te taeteekenen had, toen Besteiro begon te spreken. Het is gebleken, dat de staatsgreep aan de vroegere regeering is medegedeeld in een telefoongesprek op Zondag tusschen kolonel Guy werd bleek en ijsbeerde de kamer op en neer. „Ik wilde, dat ik nooit geboren was", zei hij hartstochtelijk. ,,Dat wenschen de meesten van ons", ant woordde de graaf. Miaar jammer genoeg wordt ons dat niet gevraagd. En nu we eenmaal ge boren zijn, moeten we van het leven maar maken wat we kunnen. Laat mij je zeggen, beste Guy, dat je door deze waarde jongedame te trouwen er het alierslechtste van zult maken." ,,Als u haar maar eens kon zien!" zei de ongelukkige Guy. ,,Dan zou ik waarschijnlijk zelf op haar ver- liefd worden", ze.i de graaf ironisch; ,,en daarom is het beter, dat ik het niet riskeer. Beste Guy, ik wil graag aannemen, dat het jonge meisje het mooiste, knapste en deugd- zaamste is, dat er bestaat een voorbeeld van beschaving en een wonder der natuur, maar al was zij een combinatie van Venus en Minerva tezamen, dan zou je toch de rest van je leven vemietigen door met haar te trouwen." ,,U weigert uw toestemming dus vader", zei Guy zacht. „Als je er op staat, dat ik je een formeel antwoord geef, Guy", antwoordde de graaf langzaam en streng, ,.dan weiger ik je abso luut en definitief mijn toestemming. Maar ik vergeet niet, dat je je eigen baas bent. Je kunt trouwen wie je wilt. Ik mag je zeker nog wel dankbaar zijn, dat je geen winkeljuffrouw of kamermeisje hebt uitgezocht om de toekom- stige gravin van Latcham te worden. Ik wei ger mijn toestemming, maar ik ben te veel man van de wereld om te denken, dat dit ook maar eenigen invloed op je zal hebben. Trouw met het meisje, als je wilt, maar laat me je zeggen, dat je dan een vrouw wint, doch je vader. verliest." „Wilt u mij onterven? Bedoelt u dat, va der", vroeg Guy, terwijl hij zwaar adem haalde. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1