ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LORRIE Ook al griep? AKKEHTJES No, 9884 MAANDAG 6 MAART 1939 79e Jaargang Binnenland Buitenland Feuilleton EERSTE BLAD 0PENBARE RAADSVERGADERING. NOG GEEN ERKENNING VAN BURGOS DOOR BELGIE. (MUM AKKER-CACHETS TERNEUZEN, 6 MAART 1939. it tunn'WCm ii in.ii mm■mhmwiihih—mhwwniiiiiiiniiiiiiiimnrr wnirrr «w.aweeeaerwwrwwniww MiTJiruiP H 'Sf9tfk mgwri j TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 XEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeN Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer j 0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag °«r (lt' uitga\e. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TERNEUKEN brengt ter openbare kennis, dat door hem is belegd een openbare vergadering van den Raad der gem een te op Donderdag 9 Maart 1939, des na- middags 2 uur. Temeuzen, 4 Maart 1939. E>e Burgemeester, P. TELL.EGEN. BKLGISCHE. SFOORWEGAMBTENAREN LEEREN NEDERLANDSOHE SPOOR WEGTERMINOLOGIE. Naar wordt gemeldt zal een aantal hoofd- ambtenaren der Belgische Spoorwegen op uit- noodiging van de directie der Nederlandsche Spoorwegen gedurende enkele dagen een be- zoek brengen aan Utrecht om de Nederland sche vaktermen op spoorgebied nader te leeren -kennen. De buitenlandsche gasten worden 6 Maart in Utrecht verwacht, waar zrj des mor- gens door de directie officieel zullen worden ontvangen en vervolgens terzake door hun Nederlandsche collegia's zullen worden voor- gelicht. DE SIEGFRIED-LIN1E. Dr. Todt, die de ledding heeft bij den bouw van de Duitsche fortenhnie aan de Westgrens, hieeft een aantal cijfers medegedeeld, welke betrekking hebben op de fortenhnie aan de Wiestgrens. Aan deze fortenhnie hebben ongeveer een half millioen man gewerkt, van de 9000 be- tonmolens van de Duitsche bouwindustrie, waren 3000 aan het werk voor de versterkin- gen. 1.500.000 ton cement werd gebruikt en 300.000 kubieke meter timmerhout. De for- ten en kazematten bieden ruimte voor 300.000 man. De eerste lime was gereed in begin Juni van het vorig jaar en eind September was het werk zoover gereed, dat de kanonnen van de overzijde der grens slechts een derde van de versterkingen hadden kunnen vemielen. De wedloop tusschen geschut en versterkingen was toen dus gewonnen. iPolitieke en commercieele kringen in Belgie vehhelen hun misnoegdheid niet over de laks- heid, die men in gouvemementeele instanties aan den dag legt aangaande de erkenning van de regeering te Burgos. Men wrjst op het voorbeeld van groote lan den zooals Engeland en Frankrijk en vooral van kleine naties zooals Zwitserland en Neder- land. Met nadruk wordt er aan herinnerd, dat het lange talmen van Belgie voor het be- noemen van een handelsagent bij de Spaan sche nationalisten men zal zidh herinneren, dat deze kwestie bijna een mdnisterieele cri sis in het leven heeft geroepen, en dat Spaak, de toenmahge premier, tot allerlei handig- heden zijn toevlucht moest nemen om zijn kabinet te redden reeds een zeer onaan-ge- namen indruk heeft gemaakt. en dat de schade, welke het land op economisch gebied door deze houding geleden heeft, onbereken- baar is. Nu staat weer hetzelfde te gebeuren. Men beigrijpt volkomen, dat de binnenlandsche po- litieke beslommeringen en de opeeirvoligende i ministerieele crises niet bevorderhjk waren voor het nemen van een onmiddellijk besluit, maar men is er bovendien zeer hevreesd voor, dat zelfs wanneer de nieuwe regeering ge- vormd zal zijn en haar programma door de wetgevende Kamers goedgekeurd, het gouver- nement geen haast zal maken met een erken ning de jure van Burgos. Immers, de socialisten zuhen in het nieuwe kabinet een beslissende rol spelen en men herinnert eraan, dat in de regeeringsverkla- rin/g van het eendagsvlieg-kabinet-Pierlot, waarin Soudan de portefeuille van buiten- iandsche zaken beheerde, niet de minste toe- speling op een spoedige erkenning van Franco werd gemaakt. Als men inderdaad uit beweegredenen van zuiver politieken aard of uit ideologische oog- merken den bestaanden toestand onveranderd laat, dan is het niet aan den minsten twijfel onderhevig, dat de eoonomische belangen van Belgie in het gedrang zuhen komen. Dit is geen aanlokkelijk vooruitzicht, in de eerste plaats omdat vele honderden millioenen francs Beltgisch kapitaal in Spanje sinds jaren zijn geblokkeerd en in de tweede plaats omdat het uitzicht op nieuwe handelsmogelijkheden volledig teniet zal worden gedaan. lOok Antwerpen wacht met ongeduld op het aanknoopen van diplomatieke betrekkingen met Burgos, want men vertrouwt er in scheepvaartkringen op, dat belangrijke ver- schepingen van ertsen, vruohten enz. weer als vanouds den weg naar de Scheldehaven zul len vinden. DE VERKIEZING VAN DEN PAUS. Een medewerker der N. R. Crt. te Rome meldde Vrijdagavond Geheel Rome is heden in feeststemming door de keuze van den Paus. Ahe vlaggen wapperen in een zonnigen voorjaarsdag en hedenavond zijn alle pubheke gebouwen fees- telijk verlicht. Dit zou waarschijnlijk ook wel het geval geweest zijn indien een andere kardinaal tot de hoogste waardigheid ware geroepen, maar het is toch. ditmaal meer van harte. Immers Paus Pius XLL is Romein, voor de eerste maal na een zeer lange periode van Pausen uit andere deelen van Italie is er weer een romano di roma op den shoe! van Petrus De Pacellis zijn afkomstig uit de omgeving van Viterho, een weinig ten noorden van Rome, doch zij wonen sedert verscheidene generaties in de eeuwige stad en bovendien behoort een Viterbeen tenslotte ook al tot dat zeer speciale. menschenslag der Romeinen. De Paus is geboren in het hartje van de oude stad in een der meest onbedorven en echt Romeinsche gedeelten, in het paleis Tavema, een geweldig huizenblok tusschen de Via Monte Giordano en de Via Dei Coronari. Men stelle zich bij het woord paleis vooral niets vorstelijks voor. Het enorme huizenblok dat in de late Middeleeuwen aan het geslacht der Orsini toebehoorde, is tamelijk vervahen en heeft eigenlijk maar zeer weinig fraais. In zijn tegenrwoordigen toestand dateert het grootste gedeelte van het groote en zeer hooge huis uit de 17e eeuw. (Zoo langzamerhand komen er ook allerhan- de bijzonderheden los over het conclaafHoe- wel de kardinalen en alle conclavisten den eed van strikte geheimhouding hebben moe- ten afleggen, schijnt het toch, dat sommigen iets hebben losgelaten over de Pauskeuze. Het heet, dat reeds bij de eerste stemming alle buitenlandsche kardinalen hun stem aan kardinaal Pacehi hebben gegeven, wat ook trouwens wel verwacht werd. Deze kreeg bij de eerste ronde 35 stemmen. Bij de tweede stemming werden het er reeds 49 en daar- mede was eigenlijk reeds zeker, dat het voor- geschreven aantal van 42, d.i. twee-derde van 62 bereikt zou worden. Tijdens het middag- maal sohijnen de kardinalen dit alien te heb ben ingezien en, zooals wel meer is voorge komen, wilde niemand tegen den kerkvorst stemmen wiens keuze reeds zeker was. Bij de derde en beslissende stemming zou kardinaal Pacelli dus met algemeene stemmen gekozen zijn. Naar het heet werden 61 der 62 stem- men op hem uitgebracht. De eene afwijkende stem, zijn eigene, was voor den deken van het heilig college, Granito di Beimonte. Wij geven deze berichten met voorbehoud, daar het ons, zooals gezegd, niet waarschijnlijk toelijkt, dat de geheimhouding zoo snel na het conclaaf reeds geschonden zou zijn. Een bijzonderheid, die sommigen nog interesseeren zal is deze, dat de eel in het conclaaf van hem, dien wij thans Pius XII moeten noemen, het nummer 13 heeft gedragen. t In Itahe heeft het nummer 13 allerminst de heteekenis, die wij er aan toekennen, in- tegendeel geldt het hier algemeen als het ge- luksgetal. De eerste dag van den nieuiwen Paus is natuurlijk een heel drukken d-ag geweest. Reeds heeft hij zeer veel personen moeten ontvangen, die hem hun gelukwenschen kwa- men aanbieden. Verder was er Vrijdagmorgen de derde plechtige obhedientie of vereering door de -gezamenlijke kardinalen en het is hij die gelegenheid, dat hij de rede heeft uitge- sproken, waarin hij den vrede over de wereld afsmeekt. FRANCO BEREIDT EEN AANVAL OP MADRID VOOR. Generaal Franco brengt thans alles in ge- reedheid voor een aanval op de hoofdstad Ma drid, zoo wordt uit Burgos aan Engelsche bla- den -gemeld. Een groot aantal tanks en vlieg- tuigen wordt in de nabijheid van de stad samengetrokken. Het zal de hevigste en groot ste aanval worden, welke den burgeroorlog tot nu toe te zien heeft gegeven. De rechtschen hopen met een reeks felle stooten den tegenstand van de repubhkeinen te breken. Er heerscht spanning te Burgos, waar men van meening is, dat de val van Madrid hetzij door rechtstreeksohe aanvallen, een oproer in de stad of onvoorwaardelijke overgave, elken dag waarschijnlijker wordt. Groote colomnes vrachtauto's met levens- middelen staan gereed om de hoofdstad bin nen te trekken, zoodra deze gevallen is. Er zou daar namelijk een ernstig voedseigebrek heerschen. Treinen volgepakt met vrouwen en kinderen verlaten Madrid, waar men zich voor den strijd gereed maakt. Overal hangen groote borden, waarop te lezen staat: ,,De evacuatie van de burgers helpt het leger". Het is verbazingwekkend hoe goed, na 32 maanden van burgeroorlog, de stemming onder de bevolking nog is. De republikeinen zijn besloten tot het ein'de weerstand te bieden. DE EERSTE ONTMOETING VAN RRUID EN BRUIDEGOM. De kroonprins van Iran heeftf Vrijdag, 12 dagen voor zijn huwelijk, voor het eerst zijn toekomstige gemalin, prinses Fawzieh, de zuster van koning Faroek van Egyipte, gezien. Zoowel te Alexandria als te Cairo is de prins geestdriftig .begroet. Hij was aan boord van het Egyptische koninklijke jacht Mahrmoessa van Beiroet gekomen. OPSTAND TE CARTAGENA. Omtrent den opstand te Cartagena, waar- van het A. N. P. melding maakte, wordt aan ,,De Courant" gemeld;: Te Cartagena is een opstand uitgebroken op de aldaar gestationneerde vloot, waaraan later ook de burgerbevolking heeft deelge- nomen, die overgave aan het nationalistische bewind eisohte. Omtrent d-e juiste toedracht van zaken loopen de lezingen uiteen. Volgens in de verschillende grensplaatsen ontvangen berichten de radiozender van Cartagena is eenigen tijd in handen van de opstandelingen geweest zouden de republikeinen de orde nog niet hersteld hebben en zou de vloot kans hebben gezien de haven van Cartagena met onbekende bestemming te verlaten. Madrid maakt daarentegen officieel melding van een vlugge onderdrukking van de revolte. Natio nalistische schepen zijn uit Cadiz naar Carta gena vertrokken. Naar United Press en D.N.B. vernemen, werden de gebruikelijke uitzendingen van den marinepost te Cartagena Zaterdagmiddag om 12.15 plotseling gestaakt. Zondagmorgen om halftien het de zender zich weer hooren, doch -het was een aanhanger van Franco, die het woord voerde. Hij vroeg hulp van de natio nalistische troepen, aangezien een groot deel van de schepen der Spaansche republikeinsche vloot naar generaal Franco wilde overgaan. De bevolking werd aangespoord zidh bij den opstand aan te sluiten en zich bij de kazemes der marine aan te melden. Hij eindigde met het lied der Spaansche phalanx en met Arriba Espana". lEven na 10 uur het de zender zich weer hooren. De kustartillerie, aldus de omroeper, had zich bij de revolte aangesloten en een ultimatum gericht tot de afzijdig gebleven schepen, om de witte vlag te hijschen, daar anders gevuurd zou worden. Even later volg- de weer de mededeeling, dat de mariniers te Cartagena, de bemanningen van eenige oor- logsschepen en de 'bevolking der stad in op stand waren gekomen. Behalve de kustartil lerie hadden ook de bezettingen van de kust- forten Galeras Moros en San Julian zich bij de beweging aangesloten. In aansluiting hierop meldden de nationalis tische zenders, dat straatgevechten werden ge- leverd, waarbrj de aanhangers van Franco eenige suocessen hadden behaald. De natio nalisten verzochten om hulp van oorlogssche- pen. die troepen aan land zouden moeten zetten. Om een uur Zondagmiddag werd echter de volgende uitzending te Gibraltar opgevangen: „Spanjaarden, Spanjaarden. Vloot, leger en luchtmacht. De Spaansche troepen hebben vandaag dezen radiozender weer in bezit ge- nomen. De Spaansche strijdkrachten blijven de wettige regeering trou.w. De revolte heeft zich beperkt tot Cartagena en is nu onder- drukt." De uitzending, die om de tien minu- ten werd henhaald, eindigde met het republi keinsche volkslied. Onmiddellijk riposteerden de nationalisti sche zenders, dat deze republikeinsche uitzen dingen niet uit Cartagena kwamen. Burgos voegde hieraan toe, dat de republikeinsche vloot, die in Cartagena de laatste haven in handen der republikeinen, waar zich een arse- naal, scheepswerven en opslagplaatsen van oorlogsmaterieel bevinden voor anker had gelegen, de haven had verlaten en met onbe kende bestemming was gevluoht. Later meldde de correspondent van D.N.B. te St. Jean de Luz, die aanvankelijk had ge- seind, dat de opstand onderdrukt was, dat de republikeinen daarin nog niet waren geslaagd en dat in de omgeving van Cartagena hevige evechten werden geleverd. De radiozender van Cadiz meldde verder, dat de nationalistische vloot naar Cartagena was vertrokken en dat er op het voomaam- ste plein enthousiaste hetoogingen voor het nationale Spanje werden gehoud-en. De correspondent te Madrid seint, dat het onmogelijk is, -aldaar nauwkeurige inlichtin- gen te verkrijgen, over hetgeen er te Carte- gena is gebeurd en over den omvang der op- standige beweging, daar het moeilijk is in telefonische verbindinig met de stad te komen. Officieel werd echter medegedeeld, dat het om een beweging van enkele op zichzelf staande personen ging. Door maatregelen van de militaire autoriteiten en den commis- saris-generaal van defensie slaagde men er in deze beweging van geringen omvang te onderdrukken. De schuldigen zijn onmiddel lijk terechtgesteld. De commissaris-generaal Osorio Tafall was direct naar Cartagena ge- gaan, om zich met de commissarissen der vloot in verbinding te stell-en en uiteen te zet ten, dat -het thans niet het oogenblik is meeningsverschillen te hebben. Absolute on- derwerping aan de besluiten van den premier Negrin, ald-us beto-ogde -hij, is noodzakelijk. Verscheiden ministers, besloot hij deze eerste officieele mededeeling, die zich te Madrid be- vonden, zijn naar de kust vertrokken. In een nieuw communique werd medege deeld, dat Cartagena zich weer geheel in handen der republikeinsche regeering bevond. Felle critiek wordt geoefend op diegenen, die onder de huidige ernstige omstandigheden, Door CHARLES GAR VICE. 28Vervolg. HJOOFDSTUK XI. De graaf glimlachte, toen hij binnenkwam en wees op een gemakkelijiken stoel, dien Giilow vlak big den grooten leunstoel had gezet. ,,Steek je sigaar op, Guy", zei hij. ,,Ik hoop, dat het diner goed was?" „Uitstekend vader. Ik wou, dat u mee had kiunnen eten." „Ik ook. Voor het oogenblik leef ik van vleesch-extract en toast" en hij wees op een klein blaadje, waarop deze etenswaren ston- den. ,,Heeft Linnet je Lafitte gegeven?" „Ja vader, daruk u. Alles was goed in orde. In de barakken in Carshal word ik niet zoo bediend", en hij glimlachte. De graaf zuchtte. Moest je eigenlijk niet eens uitscheiden met dat soldaatje spelen, Guy. Het is heel aardig als amusement, maar het wordt tijd, dat je je vestigt. Ik wil niet je plannen in de war sturen", ging hij huastig voort, ,,dat weet je wel. Maar ik zou je er aan willen herinne ren, dat je de laatste directe afstammeling van de Latchams bent. Het k-omt me voor om het eenigszins eupihemistisch uit te drukken dat het niet passend is, dat de toe komstige graaf van Latcham de beste jaren van zijn leven in barakken doorbrengt." ,,Het is een best leven", beweerde Guy. ,,Ongetwijfeld, ongetwijfeld", stemde de graaf toe. (Eenige oogenblikken zwegen ze. Toen vroeg de graaf, terwijl hij zijn mager gelaat achter zijn hand verborg en strak in het vuur staarde: ,,Je heh-t zeker mijn laatsten brief wel ge- kregen, nietwaar?' ,,Ja", zei Guy. De graaf bewoog langzaam zijn verbonden voet. „Je kunt me gelooven, Guy, dat ik dien slechts aarzelend heh geschreven. ,,Ja, vader", zei Guy. ,,Zeer aarzelend. Maar ik vind, dat er vol komen vertrouwen moet bestaan tusschen vader en zoon, wanneer ze zich in een situatie bevinden zooals jlj en ik." Guy rookte zwijgend. De graaf beschouwde het knappe gelaat en zag daarna weer oplettend naar het vuur. ,,Je weet precies hoe je er voor staat. Hoe- wel ik je wel eenigszins heb laten voelen, hoe het met onze zaken is, geloof ik toch niet, dat je volkomen begrijpt hoe ernstig het is. Guy, we staan er ellendig voor. Heh je", zei de graaf na een pauze ,,heb je kennis gemaakt met het jonge meisje waarover ik je schreef." ,,Ja vader". Het antwoord kwam langzaam, onwdllig. ,^E!n". Guy tikte de asch van zijn sigaar. ,^Hoe ziet ze er uit?" zed de graaf, niet on- geduldig, want ongeduld was een edgenschap, die hij zich reeds jaren geleden had afge- wend. ,,(Zeg eens, hoe je over haar denkt." ,,Ze ziet er goed uit, ze is mooi", zei Guy langzaam, terwijl hij aan Lorrie dacht. De graaf nikte prettig verrast. ,,Zoo j-uist! Ja! De hroer is ook knap." ,,Ja", zei Guy. ,,C ja vader, hij vertelde me dat hij hier gelogeerd heeft." ,,Ja, ja", stemde de graaf toe. ,,Dat zal ik je straks wel vertellen. Maar het meisje?" ,,Ze is erg mooi", herhaalde Guy als een jongen, die probeert en les op te zeggen, die hij maar half geleerd heeft, ,,en besehaafd." ,,Een echte dame?" vroeg de graaf. ,,Ja, op en top een dame", stemde Guy toe. ,,Zij wonen in een huitengewo-on mooi huis in Carshal. Ik heb er gedineerd." ..Heb je haar vaak gesproken?" ,,Neen. Gisteren hen ik met haar naar de races gereden en heb ik ze te lunchen ge- vraagd". zei Guy. ,,En ze is mooi en besehaafd", zei de graaf. Guy's woorden herhalend. ,,Dat is genoeg! Het is meer" voegde hij er grimmig aan toe, ,,dan van de helft van onzen adel ge zegd kan worden. En hoever is het nu?" ..Niet verder", zei Guy na een stilte. De graaf keek hem aan. „Ik vrees, zei hij met nadrukkelijke be- leefdheid, ,,dat je mijn brief niet hebt ge- lezen." ,,Ja vader, toch wel." „Dan moet de bedceliing je ontgaan zijn", ging de graaf nog beleefder voort; en ik meende toch, dat ik de zaak duidelijk had gemaakt." „U hebt het duidelijk genoeg gemaakt", zei Guy droevig." ,,Blijkbaar niet. Zoo ik dat verzuimd ueb, laat me dan de partde van mijn brief nog even herhalen. Beste Guy, we staan op den rand van den afgrond!" 'Hij sprak zoo kalm, zoo bedaard, met zulk een patricisch stoicisme, dat Guy wel een halve minuut noodig had om de heteekenis van de woorden te vatten. ..Bankroet", ging de graaf voort. Jaren geleden, reeds vdor mijn tijd was Latcham in m-oeilijkbeden. Ik heb mijn best gedaan. De hemel weet, dat ik mijn best heb gedaan. Maar het heeft evenveel geholpen, alsof je een kurk van een centimeter doorsnede tracht Die hoofdpijn, dat gevoel van ziek zijn en die pijnen overal zullen dan snel verdwijnen met l/olgens recept van Apotheker Dumont Ingez. Med. nu eenheid en gehoorzaamheid zoo noodzake lijk zijn. hebben getracht Spanje een dolk- steek in den rug toe te brengen en aldus de republiek den genadeslag te geven." Dat ook de Britsche regeering den toestand te Cartagena als ernstig beschouwt, bewijst het bericht, dat aldaar de Britsche torpedo- jager ,,Boadicea" is aangekomen. GEMEENTERAAD. In de op Donderdag 9 Maart a.s., des namid- dags te 2 uur te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de vol gende punten iin hehandeling: 1. Beeediging raadslid. 2. Goedkeuring notulen. 3. Ingekomen stu-kken. 4. Voorstel van Burg, en Weth. tot wijzi- ging hegrooting dienst 1939. Hierbij zullen behandeld worden: a. voorstel tot invoering van een wegenbelasting; b. voorstel tot intrekking rioolbelasting c. voorstel tot wijziging van de school- geldverordening. 5. Voorstel tot het sluiten van: a. een 3 geldleening van maximum f 13.500, met een looptijd van 15 jaar; b. een 3% geldleening van maximum f 42.500, met een looptijd van 35 jaar. 6. Idem tot het dekken van kapitaalsuit- gaven der gemeente, door kapitaals- ontvangsten. 7. Idem tot het huren van een woning voor den dienst van gemeentewerken. 8. Idem tot wijziging van de overeehkomst met de ,,Gekro". 9. Idem tot wijziging van de instructie van den gemeente-ontvanger. 10. Idem tot het verleenen van een voor- schot ingevolge artikel 101 der L. O. wet 1920. 11. Idem tot het beschikken op een ver- zoek, ingevolge artikel 72 der L. O. wet 1920 ten behoeve van de R. K. school te Sluiskil. 12. Idem tot het benoemen van leden stembureaux. 13. Idem tot het benoemen van een amb- tenaar van den Burgerlrjken Stand. 14. Idem tot het beschikken op verzoeken om ontheffing schoolgeld dienst 1938. 15. Idem tot het beschikken op verzoeken om ontheffing rioolbelasting dienst 1988. 16. Idem tot het beschikken op verzoeken om ontheffing precariorechten dienst 1938. DE CANDIDATENLIJST DER R. K. STAATSPARTIJ VOOR DE STATENVERKIEZING IN DEN KIESKRING HULST. Het resultaat der gisteren gehouden proef- stemming voor de rangschikking der candi- daten op de lijst der R. K. Staatspartrj in den kieskring Hulst is als volgt: no. 1. G. J. L. Goossens te Sas van Gent met 1383, no. 2. A. Lockefeer te Hulst met 1051, no. 3. J. A. van Rompu te Temeuzen met 1028, no. 4. J. W. Vienings te Clinge met 940, no. 5. E. Th. Lockefeer te Hulst met 916. no. 6. P. V. M. te s-toppen in het lek van een schuit, dat tien centimeter groot is. Al generaties lang zijn de Latchams verkwisters geweest. Geen lapje gron-d, geen steen die verhypothekeerd kon worden, of het is gebeurd. Zelfs -het zilver dat vanav-ond op tafel stond is belast. We zijn zoo arm, dat het haast niet te begrijpen valt." Lord K-endale rookte een oogenblik zwij gend, toen zei hij,,-Ik dineerde hier vanavon-d als een prins. Er is zeker een heel leger be- dienden." ,,Ja, die zijn er", stemde de graaf toe. Ik veronderstel, dat jij vindt, dat het beter was geweest als je een stuk koud schapenvleesch had gehad en een glas goedkoope sherry? Ach! Je begrij-pit er niets van. Een huis z-oo'n huis als het onze staat rechtop totdat het valt. Het bulgt niet en kruipt niet. Z-oo- lang we leven, leven we als onze voorouders deden als prinsen, wanneer je dat wilt. Wc hebben een plicht te vervullen, dat doen we. Maar het is alles verrot verrot tot in het hart. Ik zeg je dat iedere centimeter be- last is; zooals ik zei zelfs het zilver op tafel. Ieder voorwerp in Latcham behoort ons slechts in schijn toe. Zelfs niet de stoel waar op ik zit is mijn eigendom!" en hij sloeg met zijn magere hand o-p de leuning. iGuy wierp zijn sigaar in het vuur, stond op en liep de kaorner op en neer. ,,Wij staan op den rand van den afgrond", herhaalde de graaf bedaard, maar juist door die kalmte klonk zijn verzekering zoo plech- tig. Slechts een ding kan ons redden slechts e<5n persoon. Dat hen jij, door jo-uw huwelijk kan de slag afgewend worden." ,,Ik wist niet, dat het zoo erg was", zei Guy. Zoolang- zijn vader had gesproken, had hj voortdurend aan Lorrie gedacht. ,,'Het is heel, heel erg", zei de graaf. ,,Ik heb je precies de waarheid gezegd. Goeie ge- nade, als ik bedenk, dat er menschen op de wereld zijn, die ons benijden en die in het pu- bliek spreken tegen die opgeblazen aristocra- ten, zooals ze ons noemen! Er is geen oogen blik in mijn leven geweest, dat ik niet graag zou hebben willen ruiden met de werklui, die het dak komen repareeren, of met een van de tuinlui of van de bedienden. Ik heh nog n-ooit o-p -het terras geloopen of ik heb ge- wenscht, dat ik in een klein huisje kon wo nen. Ons benijden! Als de wereld eens wist hoe zwaar onze verantwoording op ons drukt. hoe moe we zijn van dien last, dan denk ik dat zelfs de idioten die op meetings dazen over ge-lijk bezit en zoo, medelijden met ons zou den ikrijgen. Wil je me wat kwast geven?" Guy greep de zilveren kan en schonk een glas vol en de graaf dronk het langzaam leeg, zijn o-o-gen op het vuur gevestigd. ,,Maar genoeg! En nu je alles weet Guy - wat ben je van plan te doen?" Guy kwam naast den stoel van zijn vader staan en staarde evenals deze, in het vuur. ,,Ik heh je mijn plan niet zonder bedoeling geschreven" ging de graaf verder. ,,Ik wist natuurlijk wel, dat je een goed huwelijk zou doen dat is de plicht van iederen man, die een titel heeft en geen geld om hem op te houden. Maar de voordeelen van dit speciale huwelijk zijn heel groot, Guy." ,,Hoezoo, vader", vroeg Guy zacht. Het bleeke afgetobde gezicht van den graaf werd overgoten door een plotseling rood en een lichte zucht ontsnapte hem. „Mr. Melford heeft bijna alle hypotheken in handen. Hij heeft zelf geld gegeven voor hypotheken, andere heeft hij gekocht. Toen was de rente- voet goed, op zijn best. Sinds dien tijd is alles, alles in waarde gedaald. Als Melf-ord nu de hypotheken op-zegt en zijn geld terugvraagt. kunnen we nergens anders leenen. Dan moet de boel verkocht worden en" hij zweeg een oogenblik ,,dat zou -het einde van de Lat chams zijn, Guy." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1