ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN GOUD M DOUWE EGBERTS In dezen X3RIEP- tijd LORRIE %V<ilken vaav s$eiBot Feuilleton No. 9883 VRIJDAG 3 MAART 1939 79 e Jaargang Binnenland I staat Gij elk oogenblik aan besmeiting Moot Neem daarom elken avond een 'AKKERTJ&'! Daarmede voorkomt Gij dat de in fee fie doorzet, want "AKKERTJESnzijn echte GRIEP-besti jjders, die een GRIEP in weinige dagen verdryven EERSTE BLAD *9£<*r/i7 1753 FRIESCHE HEEREN-BAAI en BAAI-TABAK KffiMMMimiu NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen rr. per post'/1,55 per 3 maanden Bg voor uitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen brj vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en eliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag vo.or de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. BESTRUDING COLORADOKEVER. In verband met de bestriding van den Ooloradokever in 1939, geeft ondergeteekende de aardappelverbouwers den raad aardappelen en groenten niet dooreen te venbouwen, daar met de bespuiting tegen dien kever daarmede geeri rekening zal worden gehouden. De Burgemeester van Terneuzen, Mr. P. TESLLEGEN. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Terneu zen, maken bekend, dat bet verzoek van SH, VAN WIJCK, Tbolensstraat 34, Terneu zen. om in het perceel kadastraal bekend gemeente Terneuzen, Sectie L no. 2094, ge- legen aan de Tholensstraat no. 35 een petro- leumbewaarplaats te mogen oprichten door ben is ingewilligd. Terneuzen, den 1 Maart 1939. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TF.T-T-BGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVXILLESecretaris. TUMULT IN DE TWEEDE KAMER. Daaromtrent meldt de N. R. Crt.: Een zeer ongewoon voorval heeft zich Woensdagmiddag bij den aanvang der verga- dering van de Tweede Kamer afgespeeld. Het zal wel zeer lang gededen zijn, dat ibinnen de muren van 's Lands vergiaderzaal de gedach- tenwisseling in een handgemeen is ontaard. Voor het eerst sinds veler heugenis is dit Woensdag gebeurd: De heer Rost van Tonnin- gen is hi een weigering om op last van den voorzitter de vergadering te verlaten, onder ■hevig verzet door de kamerboden uit de zaal gebracht, evenals zijn partijgenoot de heer Woudeniberg, die bean te hulp kwam. Onder voorzitterschap van mr. J. R. H. van Sjdhaik was aan de orde de behandeling van de interpellatie-aanvrage-Rost van Tonnin- gen met be trekking tot het spoedig weder doen opnemen van de gestaiakte en andere strafvervolgmgen in de zaak van de gewezen brigade der Koninklijike marechauss^e te Oss. De voorzitter zegt, dat de minister bg de interpellatie-Drop reed's inlichtingen heeft verstrekt. Daiarna verscheen de nota, welke mondeling zal worden behandeld. Er is dus thans geen reden om de interpellatie toe te staan. Zij zou slechts een onvoorbereid dehat veroorzalten en wanorde in de regeling van zaken teweeghrengen. Bij stelt voor de inter pellatie ndet toe te staan. De heer Rost van Tonningen (n.s.b.) her- innert aan de mededeeling van den voor zitter der Eerste Kamer. De zedelooze toe- standen in Oss kunnen niet langer worden ge- duld. De aangelegenheid is dringend. De jeugd in Oss kan niet worden overgelaten aan geestelijken die haar reeds 25 jaar hebben misbruikt. (De voorzitter roept den spreker tot de orde.) De heer Rost zegt, dat het Nederlandsche volk gelegenheid moet hebben om zijn oor- deel uit te spreken over de schenners van Oss (de voorzitter hamert wederom), over hen, <Me de wetten schenden. De Kamer maakt zich, aldus spreker, door niet in te grijpen medeplichtig aan hetgeen in Oss gebeurt. De voorzitter ontzegt den heer Rost van Tonningen het recht, verder aan de vergade ring deel te nemen (geroep: ,,Eruit") Als de heer Rost van Tonningen weigert de Door CHARLES GARVTCE. ..i.i,; i .v 2/7Vervodg. ,Jk hen big u te zien, mylord," zei de oude knecht, eerbiedig buigend. „Daruk je wel! Je ziet er patent uit Guif- ftths. Is mijn vader erg ziek?" De chauffeur schudde zgn hoofd. „De graaf is erg ziek geweest, mylord. Ik boorde Gillow zegigen" dat was de kamer- dienaar van den graaf „diat zgn lordschap .kinds jaren niet zoo'n aanval had gehad. Hij «al hlij zijn u te zien, myloTd." Lord Kendale knikte emstig en stapte in de auto, terwijl Rawlings voor in ging zitten. Hler kon hij, den gretig luisterenden chauffeur de geschied'enis van Guy's overwinning van dien vorigen dag vertellen. Binnen een fcwartier bereikten zg bet kasteel. Het was een van de merkwaardlg- heden van de streek, waaxln het stond en in grootte en belangrgkheid ongeveer het derde of vierde in de rij van de Engelsehe kasteelen. De witte voorgevel het was geheel van steen opgetroikken strekte zich langs de oprijzende heuvelen tot een mactotige breedte uit. De statievertrekken, die een vorst waar- dig waren, gaven toegang tot een mozaiek terras, versierd met bceldhouwwerk uit de modeme Italiaansche school. Meer naar acb- teren lagen de voomaamste slaap- en logeer- kamers en in een rechten hoek hierop waren de bediendenkamers gebouwd. De roodgebonden gidisea noemden het „een indrukwekkend gehouw". Reeds meermalen had de Right Tonourahle the Earl of Lat- ®ham, de tegenwoordige eigenaar, het gebouw met een zu,cht bekeken en met den heimelij- fcan wenscih, dat het toch maar drtekWart zaal te verlaten, wordt hij onder hevig verzet van de boden naar buiten gebracht, evenals zijn fractle-genoot, den heer Woudenberg, die hem te hulp kwam. De vergadering werd daarna voor een tien- tal minuten geschorst. De lezing van den heer Rost van Tonningen. - De heer Rost van Tonningen heeft het A.N.P. na afloop van het incident opgebeld om ztjn lezing van het voorgevallene te gerven. Volgens de heer Rost van Tonningen heeft het roomsch-katholieke Kamerlid de heer R.uyter, nadat de vergadering was geschorst en nadat de voorzitter had gelast, dat de heer Rost van Tonningen de zaal zou verlaten, in het toen ontstane tumult den heer Rost van Tonningen toegevoegd ,,landverrader". Daar- op ontstak de heer Rost van Tonningen in toorn en riep ,,Wat zegt u daar?" Een aantal Kamerleden drong zich toen tusschen de hee- ren Rost van Tonningen en Ruyter, doch de heer Rost van Tonningen drong door hen been om den heer Ruyter rekenschap te vra- gen. Hij! werd daarop tegelijk met den heer Woudenberg door kamerboden uit de zaal gebracht. De heer Rost van Tonningen deelde mede, tegen den heer Ruyter een klacht bij de justitie te zullen indienen wegens beleedi- ging. Verschillende Kamerleden zal hij daar- blj als getuigen doen dagvaarden. Van andere zrjde is ons bevestigd, dat de heer Ruyter de uitdrukking ,,landverrader" heeft gehruikt. MINISTER DE WILDE WEER THUIS. Zooals reeds gemeld, heeft Z. Exc. Minis ter Mr. J. A. de Wilde na een verblijf van ongeveer een week na het auto-ongeluk hij Montfoort, het Diaconessenhuis Bronovo mogen verlaten. Een redacteur van de Standaard, die een kort onderhoud had met den heer De Wilde, vertelt ,,Op onze vraag hoe de Minister zich ge- voelde, antwoordde hij,,Moreel hen ik niet gesohokt en ik zou eigenlijk zoo wel aan het werk willen gaan. Het is een flinke jaap geweest, dien ok over mijn hoofd gekregen heb, wel 10 cm lang, maar hij is praohtig gehecht". ,,En de rib, Excel'lentie ,,Die doet af en toe nog wel pijn, maar ik heb er toch geen ergen last van. Zooals U weet, mag ik vanmiddag naar huis, maar de dokter vindt het beter, dat ik nog een paar dagen rust houd en in het geheel geen bezoek ontvang. Daarom trek ik er vanmiddag, na even thuis geweest te zijn, gauw tusschen uit en hoop tot Maandag onzichtbaar te zijn. Maar ik neem op reis m'n studiemateriaal mee, en heb dan fijn gelegenheid om rustig te werken. Als alles goed gaat, hoop ik Maan- dagmorgen m'n werkzaamheden op het De part ement te mogen hervatten!" DE V ESTIGINGSWET EN HET SOHOENBEDRIJF. Bij het Vestigingsbesluit schoenbedrijven ztjn eenige diploma's van de Nationale fede- ratie voor de vakopleiding in het schoenbe- drijf aangewezen als stukken waarmee men kan aantoo-nen, dat men -voldoet aan de in genoemd beslu.it omschreven minimumeischen van vakbekwaamheid, voor zoover deze diplo ma's de handteekening van een gecommit- inkoop en ruiling in vertrouwen aan den hoogsten prijs bij HEURSEL, 2 LANGE MUNT, GENT (Ingez. Med.) kleiner mocht zijn. Het piachtige houwwerk vereischte 'n leger van person eel om het in orde te houden. Iedere generatie van slagers in Latoham vergaarde een fortuin, alleen door het bedienen van het kasteel en met de bak- kers gtn.g het al preeies zoo. Behalve het kasteel had de graaf nog een klein huis in Park Lane en een villa in Florence en de graaf zou gaame het kasteel zelf ook verhuurd hebben, maar dat lukte hern niet en daarom bleef hij dezen witten olifant onderhouden, die zooveel verslond en nlets inbracht dan last en moeilgkheden. ,,tk vraag me af hoe Lorrie het oude huis zou vinden", dacht Guy, terwtjl hij de breede marmeren stoep opliep. Den heelen weg lang had hij ziich voortdurend afgevraagd hoe zij dit of dat zou, vinden en hij had al de kamer uitgezocht, die haar bo-udoir zou moeten zijn, wanneer zijn vader in het huwelijk toestemde en haar op het kasteel te logeeren vroeg. De butler en een paar bedienden stonden op de treden om hem te verwelkomen; de butler had al even witte haren als de chauf feur. ,/De graaf sltaa.pt op het oogenblik, mylord", zei hij. ,,Hij heeft met verlangen naar u uit- gezien. Het was werkelijk een hevige aan val, mylord. MiisscMen wil uw lordschap zich edrst verkleeden; dan zal de graaf wel wak- ker zgn. Ik zal uw koffie op uw kamer laten brengen, mylord. Mag ik zoo vrg zijn u te fel'iciteeren met het succes van gisteren W|ij zagen het vanmorgen in de krant, mylord, en we zijn er erg trotsch op" en het gezicht van den ouden man straalde van genoegen. Dank je, Linnet, heel attent van je. Het scheelde anders maar een haartje." Jk ben hlij, dat u niet gewond bent, my lord", zei de butler. ,,Ik vrees dat het ver- haal in de kranten omtrent het ongeluk den graaf sterk heeft aangegrepen. Wij waren allemaal ongerust over u, mylord." Op den langen weg naar zijn kamer be- vonden zich overal buigende en glimlaehende bedienden en telkens bleef lord Kendale staan om op zijn luchthartige, vrlendelijke m£inier hun een goed woord toe te voegen. Het kostte teerde Man den Minister van Eoonomische zaken dragen. Blijkens eenige in de Staatseourant van Wbensdag gepubliceerde ministerieele be- schikkingen is deze lestrictie niet van toe- passing voor diploma's, afgegeven tot en met 1938. DE CO-VIMISSTE TOT HERZIENING DER DRAKKWET GEINSTALLEERD. De Minister van Sociale Zaken, Prof. Mr. C. P. Romme, heeft Donderdiagmorgen te zijnen departemente de commissie geinstal- leerd aan welke is opgedragen te onderzoe- ken, welke wijzigingen moeten worden aange- bracht in de Drankwet en deze wijzigingen voor te bereiden. In zijn installatierede zeide Minister Romme er zich van bewust te zijn, dat hij een wijzi- ging van de Drankwet vele belangen betrok- ken zijn. De ideeele belangen van de drank- bestrijding, de materieele belangen van hen, die werkzaam zijn in de bedrijven, die door de Drankwet worden geregeld of geinfluenceerd. Daarom heeft de Minister gemeend in deze commissie een veelzijdige vertegenwoordiging van al deze belangen te moeten samen bren gen, aangevuld met vertegenwoordigers van overheidsinstituten, die op de een of andere wijze hij de uitvoering van de Drankwet zijn betrokken. Aan alien, die bereid zijn gevonden om een benoeming tot lid van deze commissie te aan- vaarden, bracht de Minister een woord van dank, in het bijzonder aan den voorzitter. Met de beste wenschen voor bet welslagen van haar arbeid verklaarde de Minister de commissie voor geinstalleerd. De voorzitter der commissie, Mr. Dr. A. L. Scholtens, secretaris-generaal van het depar- tement van Sociale Zaken, zeide in zijn ant- woord op deze rede, dat de commissie er van doordrongen zal moeten zijn, dat de groei en de verandering van de maatschappelijke om- standigheden en maatschappelijke en indivi- du.eele gewoonten zijn stempel op de wette- lijke regeling zal moeten drukken. In zoover zal de commissie zich dus eenigszins los van het verleden moeten voelen en niet zonder nieuwe toetsing alle eenmaal overgeleverde regelen moeten aanvaarden. Maar aan den anderen kant is zij vrij. De wetgeving van nu meer dan een halve eeuw heeft belangen beschermd, andere be langen bewust geschaad, kortom een rechts- toestand op het gebied van den drankverkoop geschapen, die mdssehien niet in alle opzich- ten zal behoeven te worden geeerbiedigd, maar in ieder geval niet zonder de meest behoed- zame overweging mag worden aangetast. De commissie weet, welke groote geldelijke be langen op dit terrein zijn ontstaan en het zal zeker niet het gemakkelijkste deel van haar taak zijn om wijzigingen, door de maatschap pelijke ontiwikkeling gevorderd, met de zorg voor gevestigde belangen te vereenigen. Na deze redevoering heeft de commissie onmiddellijk haar taak aangevangen. SiPOORWEGEN BESCHERMEN ZICH TEGEN LUCHTAANVALLEN. De direotie der Nederlandsche Spoorwegen heeft voor haar bedrijf een z.g. urgentie-plan voor bescherming tegen luchtaanvallen doen opstellen. Bij de laatste groote luchtbeschermings- oefeningen in het westelijk deel van ons land heeft men namelijk vele ervaringen opgedaan, die een juist inzicht hebben gegeven in de moeilgkheden, die op het gebied voor de spoorwegen zijn te overwinnen. ,,De inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen heeft zijn in- stemming met de plannen betuigd. Wat be- treft de afscherming der verliehting, het even- tueel aanhrengen van noodverliohting, de aan- schaffing van gasmaskers, de bestrijding van hem, geen moeite, hij deed het als vanzelf sprekend en hij won daarmee de harten van zijn personeel meer, dan wanneer hij hen met bandenvol goud had bedeeld Voor hij zich geheel verkleed had, kwam Gillow, de kamerdienaar van den graaf aan de deur kloppen. „De graaf wil u gaame ontvangen, mylord, maar hij verzoekt u, zich niet te haasten." Guy deed zgn gekfeade jas aan en Gillow, die was blijven waehtcn om hem voor te gaan de ievenswijze op het kasteel was bgna komnklijk bracht hem naar de appartemen- ten van den graaf. De graaf leunde achter- over in een grooten leunstoel bg het vuur, een leeslamp stond naast hem op een tafeltje. De kamer was behangen met gordijnen om ieder tochtje uit te sluiten en in de tusschenkamer, die naar slaapkamer en kleedkamer voerde, brandde een tweede vuur. Hij was- een magere, lapge man met een verfijnd, aristocratisch gezdcht. Zijn zoon leek sterk op hem. Vader en zoon hielden zeer veel van elkaar en de oogen van den ouden edelman straal- den van genoegen, toen hij zgn zoon zag. Hij stond echter niet uit zgn halfliggende hou- ding op om hem welkom te heeten en hij zei alleen met h'el'dere stem, terwgl hij zgn dunne, witte hand uitstak: ,jW!el, Guy?" Guy nam de hem toegestoken hand en drukbe die harteigk. ,,Ik vind het aardig, dat je zoo gau/w ge- komen bent, Guy", zei de graaf. ,,Ik vrees dat je zult vinden dat er weinig reden he- stond om je zoo haastig hierheen te roepen, want ik ben nu veel beter. Ik geloof, dat ik inderdaad veel beter werd, zoodra je telegram kwam." ,,Natuurlrjk ben ik dadelijk gekomen, vader, ik ben blij, dat u weer beter bent; ik heb mc emstig ongerust gemaakt." „X>ank je dank je Guy, ga zitten mijn jongen," want Guy .die in de etikette van Latcham Court was opgevoed, was natuur- lijk blijven staan tot hij toestemiming kreeg om te gaan zitten: hij bevond zich in de ver- trekken van ztjn vader. "I*** Ieder pak D.E verschaft U wolken van genot. Let daarom op het merk D E. U rookt dan geurige, milde en goed brandende tabak, uit de aloude Friesche tabaksfabriek van Douwe Egberts. Tabak, die dus de naam verdient van Echfe Friesche Heeren-Baai. (Ingez. Med.) brandbommen, enz. zijn verschillende maat- regelen in voorbereiding. ,,Bovendien zal binnen afzienbaren tijd een reglement voor de luchtbescherming bij de Nederlandsche Spoorwegen verschijnen, o.m. regelende het oprichten van brandploegen, ploegen voor de eerste hulp, ontsmettings- ploegen, enz." DE HAAGSCHE DIERENTUIN. De bekende oude dierentuin in ons land hebben alle met moeilijkheden te kampen, daar de haten de kosten niet meer kunnen dekken. Hoe het met die te Amsterdam staat, is bekend, de Rotterdamsche heeft zaken" gedaan met haar terrein en zal naar een goedkooper terrein worden verplaatst en met de Haagsohe schijnt het denzelfden weg op te gaan. Naar aanleiding van de onderhandelingen inzake verkoop van den Haagschen Dieren tuin onder voorwaarde, gesteld door de nieuwe eigenaresse, dat zij met de gemeente tot over- eenstemming komt omtrent de wijze van be- bouwing van het terrein, wordt gemeld, dat, indien de transactie slaagt, de vennootschap, die tot nu toe de exploitatie van den geheelen tuin de dieren inbegrepen beheert, deze exploitatie zal trachten voort te zetten op een andere plaats in de gemeente 's-Gravfahage, omtrent de keuze waarvan echter nog geener- Ingez. Med. ,,Ik hoop dat je een goede reis beht gehad Guy; het is een lang traject. Je ziet er goed uit. Zet de lamp eens zoo, dat ik je beter kan zien." Guy verzette de lamp en boog zich iets voorover. ,,Ja heel goed! Dus je hebt je race gis teren gewonnen?" vroeg hg glimlachend. ,,Ja vader, gelukkig wel. Het was een rhooie rabe" „Dat schijnt wel. Heb je je bezeerd?" Hij vroeg het onverschillig genoeg en alr ieen zijn oogen verrieden de angst, die hij voelde ,,Heelemaal niet, vader. Een paar blauwe plekken. Gelukkig heeft het paard zich ook niet bezeerd. Het is een goed paard, vader." ,,Dat heb ik gelezen Ik geloof dat ik het mij herinner; ik hen er niet zeker van; je hebt er zoo veel gehad". Guy glimlachte verontschuldigend. ,,Ja vader, maar meestal suffers." ,,Racen is een dure liefhebberg," zei de graaf, terwijl hij in het vuur keek. „Maar ik veronderstel, dat Latcham daarin moet be- rusten. Ik hoop, dat je iets van je geld hebt teruggewonnen, Guy" en hij glimlachte. ,,Bijna dujzend pond, vader." ,,Zoo veel Ik feliciteer je. Gewoonlijk wint men niet met wedrennen. Ik herinner me, dat mijn grootvader dertigduizend pond verloor bij de races in St. Leger." Hij glim lachte droevig. „Toen was er meer geld dan nu in de schatkist van Latoham, Guy. Hij heeft kans gezien die aanmerkelgk lichter te maken. Ik herinner me, dat mijn vader be- weerde, dat wanneer de I-at cham's hun paar- den op stal hadden gehouden en ze guineas hadden gevoerd in plaats van haver, dat het huis dan niet zoo arm zou zgn geworden als nu ze aan wedrennen hebben meegedaan. Maar ik ben blij, dat je gewonnen hebt." ,,Ik wilde, dat u, er bg was geweest, vader." Jk ben erg hlij, dat Ik er niet bg was," antwoordde de graaf bedaard. „Ik zou je niet graag hebben zien vallen, Guy. Het was al erg genoeg er over in de krant te lezen. Ik wil me niet met je genoegens bemoeien, Guy, ik geloof niet, dat ik dat ooit heb gedaan." Zeker niet, vader", antwoordde Guy. ,,Dank je. Ik ben blij, dat je er zoo over denkt. Ik heb het volste vertrouwen in je, Guy, maar ik wilde" hij zweeg even „4k wilde, dat wedrennen met hindemissen niet zoo gevaarlijk waren", en hij glimlachte. „En hoe maakt de kolonel het?" Guy vertelde over het regiment en de oude graaf zat te luisteren, terwijl hij zijn gelaat achter zijn witte hand verborg. Maar ze voel- den beiden, dat ze in de ruimte spraken en dat ze iets beiangrijikers te zeggen hadden. Lorrie kwam Guy in de gedachte. Zou hg het zijn vader nu meteen maar vanavond ver tellen of zou hij nog wachten? Terwgl hij nog overlegde wat hij zou, doen, kwam Gillow ge- luidlpos binnen. ,,Het diner is opgediend, mylord-", kondigde hij aan. „Een eenzaam maal voor je, Guy", zei de graaf. Het spijt me, dat ik je geen gezelschap kan houden. Kom je straks nog terug, als je het tenminste niet vervelend vindt?" .Natuurlijk kom ik terug, vader", zei Guy, ..Breng je sigaar maar mee als je lust hebt." Guy boog en volgde den bediende, die hem naar beneden voorging, alsof hij een vreemde was. Guy dineerde als een prins, maar hg wist, dat er meer ztlver op tafel was, dan zrjn vader op de hank had staan. Het huis Latcham stond op zijn laatste beenen ondanks alle plechtig- heid en praal. Alleen hij kon het redden. Kon hij zijn vader wel vertellen, dat hij van plan was niets te doen om den slag te voorkomen Wat moest hij beginnen? Hij zat lang in het vuur te staren en trachtte een besluit te nemen, maar toen hij tenslotte opstond, wist hij nog ndet wat hij moest doen. Hij belde Gel low omdat de dtiquette het hem niet toe- stond om zonder diens geleide zich naar de veitrekiken van zijn vader te begeven. Nog twijfelde hij, wat hij moest doen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1