ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LORRIE No. 9881 MAANDAG 27 FEBRUARI 1939 79e Jaargang Feuilleton Binnenland EERSTE BLAD Clriep, ICoU, Pijn. heTin^hierbij <>u*c&^?j8TT^:^ae2s-iS3SHWF»»— *«.- NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbeta(t*g. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN Van 1 tot 4 regels 0,80 -- Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. VERKIEZING FROVINCIALE STATEN. Stemmen in een andere gemeente. De Burgemeester van TERNEUZEN maakt befkend, dat bij de verkiezingen voor de Pro- vinciale Staten de kiezer, met inachtneming van het bepaalde in de artikeilen 57b tot en met 57j der kieswet, in plaats van in de ge meente .op welker kiezerslijst hij voorkomt, in een andere gemeente in dezelfde provincie aan de stemming kan deelnemen. De kiezer toan in die andere igemeente niet bij volmacht stemmen. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, deelt uiterlijk veertien dagen voor den voor de stemming bepaalden dag, in per- soon ter secretarie van een gemeente aan den Burgemeester of aan den daartoe door dezen aangewezen amibtenaar mede in welke ge meente 'hij aan de stemming deelnemen wil. Hij geeft daarbij op zijn naam en voomamen, de dagteekening en plaats zijner geboorte, de gemeente in welke hij op de voor deze ver kiezingen geldende kiezerslijst voorkomt, en een adres in de gemeente in welke hij aan de stemming wil deelnemen, zoo mogelijk met aanduiding van straat en nummer. Van de mededeeling wordt een schriftelijke verklaring oipgemaakt, waarvan een afschrift aan den kiezer wordt uitgereikt. De kiezer, die heeft medegedeeld in een andere gemeente dan die op welker kiezers lijst hij voorkomt aan de stemming te willen deelnemen, hehoort tot het stemdistrict in hetwelk hij het door hem opgegeven adres heeft. Bij onzekerheid hieromtrent behoort hij tot het eerste stemdistrict. De kiezer en zijn gemachtigde mogen niet meer deelnemen aan de stemming in de gemeente op welker kie- zerslrj'St de kiezer voorkomt. Aan het opgegeven adres ontvangt de kie zer, die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, van den Burgemeester der gemeente van dit adres de oproepingskaart voor de stemming in die gemeente. Temeuzen, 27 Februari 1939. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. IN STERLING GRENSKANTOOR EN AANWIJZING HEERBAAN. Op verzoek van Zijn Exceldentie den Minis ter van Financien wordt het volgende ter openbare kennis gebracht. KONINKLUK BESLUTT van 16 Februari 1939, Staatsblad no. 480, tot instelling van een grenskantoor en aanwijzing van een beerbaan, alsmede tot herziening van de attributen1 van alle grenskan- toren voor den in-, udt- en doorvoer te lande anders dan langs spoorwegen. Wiji WILHELM1NA, bij de gratie Gods, Komingin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Financien van 13 Februari 1939, no. 154, afdeeling invoerrechten; Gezien de artikelen 37, 38, 42, 43, 45, 63, 64, 66 en 75 der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38), artikei 97 der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad no. 62) en artikei 35 der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad no. 127); Hebben goedgevonden en verstaan te be- palen: Artikei 1. Aan den weg, van Hasselt (Belgie) over Veldwezelt naar Maastricht loopende, wordt een grenskantoor genaamd Bilserbaan inge- steld: a- voor den invoer zoowel van accjjnsgoede- ren als van accijnsvrije goederen; b. voor den uitvoer van alle goederen (met 26) Door OHARLBS GAR VICE. Vervolg. Ze legde haar hand op zijn borst en drukte haar hoofd er tegen. Vast keek ze hem in de oogen, toen ze fluisterde. „Wlat denk je wel van me?" (Het was een diuidedijk antwoord en hij was tetvreden. Een oogenblik hield hij haar tegen zich aan, zoo gelukkig als een arme sterve- hng maar zijn kan; toen maakte zij zich met een sprong los uit zijn armen. ,,Jac<k", zei ze: ,,Ik hoor hem den weg af komen. Goeden nacht en niet vergeten!" (En als een schaduw sloop ze langs de laan naar de pastorie en was uit het gezicht ver- dwenen. Lord Kendalte bleef haar een oogenblik na- kijken. En daar hij geen lust had om Jack te omtmoeten, zijn varwijten aan te hooren en dan allerlei uitleggingen te moeten geven, sprang hij over de heg en keerdp door de velden naar de barakken terug. Jack liep langs het plekje, waar ze zoo- juist hadden gestaan zonder het flauwste besef, dat zich hier een liefdesscfene had af- gespee 1 d en de deur van de pastorie sloot ■ich achter hem. Een paar minuten bleef a lies stil; toen wrong zich een domkere figuur door de heg en liep den weg af. Het was Seymour Melford. Zijn gezicht was1 zoo wit als zijn overhemd, behalve twee vuurroode plekken onder zijn donkere felle oogen en de druppel bloed op zijn onderlip waar zijn tanden die hadden stukgebeten. Wel een twintig tellen bleef hij staren naar de plek waar Guy en Lorrie samen hadden gestaan en in de schittering van zijn oogen inbegrip van gedistilleerd en wijn), ook met afschrijving of teruggaaf van den accijns; c. voor den doorvoer. De voormelde weg wordt van de Belgische grens tot aan het grenskantoor Bilserbaan aangewezen als heerbaan. Artikei 2. Met intrekkimg in zooverre van de bestaande aanwijzingen wordt de aaniwijzinig van de na- volgende kantoren als geriefkantoor, expe- ditiekantoor en betalingskantoor voor den in-, uit- en doorvoer te lande, anders dan langs spoorwegen als volgt vastgesteld. Artikei 3. Als geriefkantoor bedoeld in artikei 38 der voormelde Algemeene Wet worden aange wezen: Bellingwolde, Bourtange, Zwartemeer, Vee- nebrugge, Mander,, Glane, Knalhutte, Holter- hoek, Huppel, Netterden, Ossenwaard, Hek- kens, Siebengewald, Wellsche Hut, Arcen, Swalmen, Vlodrop (Rothenbach), Ecbterbosch, Stadbroek, Schinveld, Waubach, Bleijerheide, Locht, Wolfhaag, Hoogcruts, Berg, Stamproy, Budel' (land), Strijibeek, Ossendrecht, Nieuw- Namen, Clinge, Koewacht, Overslag, Philip pine en Veldzigt. Artikei 4. Als expedlbiekantoor bedoeld in artikei 37 voor accijnsgoederen en accijnsvrije goederen, tevens betalingskantoor op den voet van arti kei 43 der voormelde Algemeene Wet worden aangewezen: Ter Apel (grens), Coevorden, Denekamp (Rammelbeek), De Poppe, Kotten, Heurne, Dinxperlo, Gendringen, Babberik, Beek (Ubb.), Wezelsche Barridre, Herungerweg, Postpr- holt, Maalbroek, Broeksittard, Sint Pieter, Neder-Canne, Oud-Vroenhoven, Bilserbaan, Caberg, Smeermaas, Roosteren, de Kempen, Bergeijksche Barriere, Goirle (grens), Baarle- Nassau, Nispen, Kapellebrug, Eede en Sluis. Artikei 5. Als expeditiekantoor bedoeld in artikei 37, voor accijnsgoederen en accijnsvrije goederen, tevens betalingskantoor op den voet van artikei 42 der voormelde Algemeene Wet wor den aangewezen: Nieuweschans (land), Glanerbrug, 's Hee- renberg, Keulsehe Barriere, Tegelen (grens), Kerkrade (Holz), Vaals, Eijsden (land), Itter- voort, Reusel, Wemhout, Putte en Sas van Gent. Artikei 6. De naar voormelde geriefkantoren voerende totdusverne als heerbaan aangewezen wegen, andere dan spoorwegen, worden aangewezen als wegen bedoeld in het tweede lid van artikiel 38 voornoemd. Artikei 7. De aan voormelde expeditie- en betalings- kantoren joegekende attributen voor den uit voer van goederen met afschrijving of terug- gaaif van den accijns en voor den doorvoer bdijven behouden. Artikei 8. Dit ibesluit treedt in werking met ingang van 10 Maart 1939. Onze Minister van Financien is belast met de uitvoering van dit ibesluit, dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst. 's Gravenhage, den 16den Februari 1939. (get.) WILHELMINA. De Minister van Financien, (get.) J. A. DE WILDE. Uitgegeven den een en twintigsten Februari 1939. De Minister van Justitie, (get.) C. GOSELING. Temeuzen, 27 Februari 1939. De Burgemeester van Temeuzen, P. TELLEGEN. lag meer vemietiging dan in een vloed van vervloekingen. Toen ging hij de laan op en neer loopen, zijn blanke handen zwaaiden heftig in de lu.oht. Eindelijk bleef hij voor den iepeboom staan, hij sloot zijn tanden op elkaar en in dolle, machtelooze woede gaf hij den boom een slag. Niet ddnmaal, maar twee, drie keer, alsof de ongevoelige stam een den- kend levend wezen was en hij1 het doodsloeg. Toen zijn wcede bekoeld was, strompelde hij als een drohken man, dronlcen van jaloersche razemij, naar De Dennen terug. HOOFtDSTUK IX. Van de vier personen, die dien avond in de laan bij de pastorie waren geweest, sliepen er slechts twee gerust Jack en Guy. Byron merkt ergens op, dat liefde slechts een onderdeel van het leven van een man is, maar voor een vrouw beteekent het haar heele bestaan! 'Hoewel Guy werkelijk ernstig ver- liefd was, sliep hij toch vast genoeg. Maar hoe anders was het met Lorrie ge- steld! Toen ze op haar bed neerviel in haar kleine kamertje onder de hanehalken, was haar gansche lichaam geladen met de elec- triciteit van een eerste meisjesliefde. Voor de meeste mannen is een zoen van geen be- teekenis, een kwestie van een oogenblik, dat de gever zich zal herinneren of vergeten al naar het hem uitkomt, maar -voor een meisje van een jaar of achttien is de kus van den eersten man dien ze liefheeft een gouden wonder. Lorrie, die beschenen werd door dezelfde manestralen, die ook in de laan haar hadden overgoten, kon niet slapen bij de her- innering aan de kussen, die brandden op haar lippen, haar wangen en heur haren. Iemand iiefhebben is goed, maar door iemand bemind te worden o, hoeveel beter is dat! Te weten, dat de eenige man in de wereld dien je liefhebt, je aanbidt! ,,Hij heeft me lief! Guy heeft me lief!" zoo dacht ze, terwijl ze zich om en om wendde in haar bed, terwijl ieder teeder woord, iedere EXAMEN VAKBEKWAAMHEID EN HANDELSKENNIS. In oVerleg met het Departement van Eco- nomische Zaken te Den Haag, is dezer dagen besloten, dat het gecombineerde examen voor vakbekwaamheid en handelskennis voor de laatste maal zal worden afgenomen in Janu- ari-Fehruari 1940. WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE TARIEFWET. Regeering acht concurreerend kosten- peil van ons bedrijfsleven van over- wegend belang. Zaterdag is verschenen het reeds eenigen tijd aangekondigde wetsontwerp tot wijziging van de Tariefwet 1934 en de wet op het sta- tistiekrecht. De uitvoerige memorie van toelichting, welke de onderteekening draagt van de minis ters van Financien, van Economische en Bui- tenlandsche Zaken bevat beschouwingen om- trent de aanleiding tot de tariefherziening. Ten aanzien van het vraagstuk van de be- strijding der werkiooshedd in het normale bedrijfsleven, is de taak der overheid een tweelednge, aldus de memorie van toelichting". Eenerzijds zal gestreefd moeten worden naar een vermeerdering van den afzet der in- heemsche producten op de eigen markt. anderzijds zullen maatregelen ter bevordering van den uitvoer niet ontbeerd kunnen worden. Het is de door de Regeering, in het belang der werkgelegenheid hier te lande, gevoelde noodzakelijkheid, den afzet der producten van de inheemsche nijverheid op de eigen markt te steunen, welke aan de onderhavige voor- steUen ten grondslag ligt. De ministers stellen het op prdjs nog eens uitdrukkelijk te verklaren, dat de Regeering een concurreerend kostenpeil voor ons bedrijfs leven van overwegend belang acht en zal trachten dit met alle haar ten dienste staande middelen te handhaven. Voor de beoordeeling der voorstellen is van belang, dat als gevolg van de in het buiten land veeal door de overheid gevolgde export- politiek en door de ioepassdng van methoden van discrtiminatdeve prijsvaststelling, het niveau der prijzen, die de Nederlandsche pro- ducenten op de eigen markt kunnen bedin- gen in tal van gevallen is neergedrukt op een peil, dat een rendabele productie ten eengnmale onmogelijk maakt. Door de werking van het invoerrecht zal derhalve ook bij gelijk gebleven invoer, de verhouding tusschen kost- prijzen en opbrengstprijzen der eigen Industrie verbeteren, hetgeen de rendabdliteit der onder- nemingen en de daarin bestaande werkgelegen heid ten goede zal komen. De ministers stel len het op prijs, hier uitdrukkelijk er op te wijzen, dat deze prijsstijging noch touitenspo- rig, noch schadelijk zal zijn. Zij zal immers in het algemeen slechts een deel van de ver- hooging van het invoerrecht ibedragen van een merkbare stijging van de kosten van levens- onderhoud zal dan ook geen sprake zijn. Nog stellen de ministers er prij.s op, te her- halen, hetgeen reeds in de millioennennota werd opgemerkt, dat de Regeering groot ge- wicht hecht aan stabiele verhoudingen op tariefgebied. Het ligt dan ook niet in het voomemen de onderhavige voorstellen binnen afzienbaren tijd door andere dergelijike te doen volgen. De totstandkoming der onderhavige voor stellen zal een bate voor de schatkist betee- kenen, welke bij de nog steeds zeer moei- lijke positae van 's lands financien niet zonder beteekenis mag worden geacht. In de millioen nennota is de meerdere opbrengst gesteld op circa f 5.000.000. Een andere dan een zeer globale schatting is niet mogelijk. Zooals in de memorie wordt medegedeeld blik van liefde weer aan haar geestesoog voorbij' ging. En terwijl ze dit alles overdacht, kwam er een grenzelooze verwondering over haar dat zij zij van alle meisjes van de wereld, de liefde van dezen opperste der goden had gewonnen! Ze .ging uit haar bed en stond zichzelf in den spiegel te bekijkep. ,,Mooi!" noemde hij me. ,,Mooi! en zijn kleine heks," fluisterde ze. ,,Maar ik ben niet mooi! Ik ben donker en en niet zooals Diana, met haar gouden haar en mooie oogen! En toeh loopt hij haar voorbij en heeft hij mij lief! O, beveling, beveling! Als je eens "wist, hoe ik je liefheb! En hij heeft gevraagd of ik zijn vrouw wil worden. Als ik ,,ja" zei, zou, hij morgen met me trouwen. O, mijn beveling! Mijn koning! Drie maan den! Het is een heele tijd. Zal ik het drie maanden kunnen varzwijgen? Zal ik niet schreeuwen: Hij heeft me lief! Ik word zijn vrouw?" Toen de morgen begon te gloren werd zij angs-tig: !Hoe kon ze zijn vrouw worden als de vei- ligheid van het huis Latcham afhing van hem, als hij een rijke erfgename moest trouwen 'Wat zou de graaf van Latcham zeggen als hij wist, dat de zoon op wien hij al zijn hoop op .redding gebouwd had, de arme dochter van een dorpsdominde ten huwelijk had gevraagd? Kon zij tusschen vader en zoon staan Kon zij het huis van haar lievebng ten val bren- gen? Neen! En toch kon ze hem niet op- geven! Ze kon hem niet zien trouwen met Diana of iemand anders dan zijzelf. De tra- nen sprongen in haar oogen bij die vreeselijke gedachte en zij verwierp ze dan ook vastbe- sloten! Drie maanden! Wie wist, wat er in die drie maanden kon gebeuren? Zij had wel gezegd', dat zij vrij zouden zijn, maar ze voel- de, dat haar beveling tot zoolang van Jiaar was, van haar allden. ,,Ik vraag me af," dacht ze, half ghmlachend, ,,wat Jack en Greta en paps zouden zeggen als ze wisten, dat hurg- graaf Kendale met heeft gevraagd om de toe- moeten de onderhavige voorstellen heschouwd worden als een partieele herziening" van het bestaande tarief van invoerrechten. De voor stellen zullen derhalve in het tarief van in voerrechten worden opgenomen, waaruit de noodzakelijkheid volgt, de indeeling van het huidlige tarief te handhaven, alsmede de grondslagen, waarop dit is opgetrokken. De Regeering denkt hierbij in de allereerste plaats aan de handhaving van het beginsel van pro- gressieve. belasting van de toegevoegde waarde. De voorstellen moeten dus, algemeen ge- sproken, worden gezien als een poging om met handhaving van de indeeling van het huidige tarief, alsmede van het daaraan ten grondslag liggende beginsel van progressieve belasting van de toegevoegde waarde, voor bepaalde artikelgroepen, welke zooveel moge lijk een afgerond geheel vormen, een stelsel van beschermende rechten op te bouwen door een vergrooting van de spanning tusschen de invoerrechten op grondstoffen half-fahrikaten en eindproducten, waarbij als maximum- invoerrechten een heffing van 20 pCt. van de waarde wordt gesteld. De Regeering heeft na ampele overweging besloten haar voorstellen tot een herziening van het tarief van invoerrechten in dezen vorm te gieten en er van afgezien, voorstel len uit te werken, waarbij' voor de verschil- lende artikelen ieder afzonderlijk een invoer recht wordt bepaald, dat juist voldoende zou zijn om de concurrentieverhoudingen met het buitenland te nivelieeren en deze invoerrech ten te helichamen in een afzonderhjk tarief, dat naast het bestaande tarief toepassing zou vinden. Ter motiveering van de door de Regeering te dezen gevolgde gedragslijn diene het na- volgende. Tegen het in de vorige alinea bedoelde afzonderlijke tarief bestaat het bezwaar, dat de samenstelling daarvan een zeer tijdroovend werk is, terwijl bovendlen de vaststelling van een zoodanig tarief verschillende moeilijkheden meebrengt. Bij- de bepaling van de hoogte van het in voerrecht is de Regeering uitgegaan van de gedachte, dat de kostprijzen zoo min mogelijk verhoogd zullen mogen worden of m.a.w. dat de grondstoffen en primaire halffabrikaten zoo laag mogelijk moeten worden belast. De uitwerking van deze gedachte leverde in zooverre moeiijkheden op, dat in sommige gevallen de artikelen, welke in de eerste plaats voor de verhoogde invoerrechten in aanmerking komen, geen eindproducten zijn, doch halffabrikaten. Duidelijk doet zich dit verschijnsel voor bij de textielgroep. Het eigenbjke doel van de verhooging is hier gele- gen in het bieden van een zekeren steun aan de weefindustrie. Het eindproduct, b.v. klee- ding, zal met een verhooging van invoerrecht in mindere mate gebaat zijn, daar de moei lijkheden ten aanzien van den afzet van deze artikelen in de eerste plaats gezocht moeten worden in de scherpe onderlinge concurrence op de toinnenlandsche markt. In dergelijke ge vallen ook de Ieder- en schoenindustrie geeft hiervan een duidelijik voorbeeld zal verhooging van het invoerrecht op het eind product meer gezien moeten worden als een noodzakebjke consequentie van de verhooging van het invoerrecht op het halffabrikaat. Verschillende der artikelgroepen, ten aan zien waarvan voorstellen worden gedaan be- vatten artikelen, welke grondstof of hulp- middelen zijn voor andere producten dan die, welke bij. de verhooging zijn betrokken. Het invoerrecht op deze grand- en hulpstoffen is niet slechts in zeer gerinige mate verhoogd, waardoor voorkomen wordt, dat de producen- ten van de met behulp dezer artikelen ver- vaardigde producten benadeeld worden. Ten aanzien van artikelen, welke gedeelteiijk zijn samengesteld uit goederen, welke hij de komstige gravin van Latcham te worden? Arme paps, ik vrees dat hij meer voldaan zou zijn als het iemand anders was geweest Seymour Melford bijvoorbeeld!" Maar ze rilde hij de gedachte en trok de dekens over haar oogen, terwijl ze fluisterde: ,,Neen, jij zult het zijn beveling, en niemand anders op de wijde wereld!" De tweede, die een'onrustige nacht door- bracht, was Seymour Mjelford. Daar hij heel goed wist, dat hij toch niet kon slapen door de gemoedsstemming, waarin hij verkeerdej deed hij geen moeite om naar bed te gaan, maar vergenoegde zichzelf er mee, den hee- len nacht de kamer op en neer te loopen. 'Groene thee is een buitengewoon goede stimulans om wakker te blijven, maar het is niets vergeleken bij afgunst, haat en al de onbarmhartigheid, die door jalouzie wordt veroorzaakt. Toen de morgenzon haar stralen door de spleten en de luiken zond, liep Seymoer Mel ford nog steeds de kamer op en neer. Zijn wit gelaat was vertrokfcen bij de gedachte aan de liefdesscene in de laan, zijn scherp verstand werkte aan een plan om lord Ken- dale ten val te brengen en Lorrie te ver- overen. Als hij eenige eeuwen eerder had ge- leefd, to'en de politiemacht nog in de wieg lag, zou, Seymour of een dolk hebben geno- men en zijn gehaten medeminnaar, lord1 Ken- dale, overhoop hebben gestoken, 5f hij zou iemand hebben gehuurd om het vuile werk voor hem op te knappen. Moord is echter in onzen verlichten -tijd een gevaarlijke befhebberij en hoezeer Seymour Melford er ook naar snakte lord Kendale den laatsten adem te zien uitblazen, toch kon hij zich dat genoegen niet gunnen uit vrees voor de gevolgen. Maar er zijn nog andere manie- ren, behalve een dolk om een medeminnaar, die succes heeft, uit den weg te ruimen en toen Seymour zich tenslotte zeer zorgyuldig ging kleeden, meende hij een weg geVonden te hebben. Hij ging naar de eetkamer vodr zijn vader aliijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnbardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 cc. Cachets.genaamd,.Mijnhardtjes"2st. lOct.Doos50ct Ingez. Med. voorstellen zijn betrokken, is de Regeering in het algemeen van het standpunt uitgegaan, dat een verhooging tot het maximumrecht van 20 pet. niet noodzakelijk moet worden ge acht, doch dat met een iets lager invoerrecht mag worden volstaan (in de meeste gevallen is hiervoor 18 pCt. gesteld). Eenzelfde stand punt is ingenomen met betrekkinig tot die artikelen, welke weldswaar een bewerkt eind product zijn, echter niet uit een afzonderlijk daartoe samengesteld halffabrikaat, doch recbtstreeks uit de grondstof zijn vervaardigd, zooals bij tal van aardewerkproducten het ge- val is. Ook dergelijke producten zijn in het algemeen niet hooger ibelast dan 18 pCt. Ten einde ongewenschte verschuivingen als gevolg van een verandering in de verhouding tusschen de bestaande invoerrechten te voor komen, is de Regeering bij de uitwerking der voorstellen van het volgende schema uitge gaan: Voorgest. invoerrecht naar de waarde 6 pCt. 10 pCt. 12 pCt. 15 pCt. 18 of 20 pCt. Huidig invoerrecht naar de waarde 3 pCt. 6 pCt. 8 pCt. 10 pCt. 12 pCt. Tenslotte wijst de Regeering er op, dat, als gevolg van de handhaving van de indeeling van het bestaande tarief van invoerrechten, het niet steeds mogelijk was een zoo nauw- keurige afscheiding der artikelgroepen te maken als uit een oogpunt van nauwgezetheid geboden is. De Regeering heeft te dezen als richtsnoer gesteld om in die gevallen, waar het tariefposten betreft, welke voor het over- groote deel uit artikelen bestaan, welke onder de verschillende artikelgroepen ressorteeren, deze tariefposten, indien zij zdeb niet voor splitsing leenen, in hun gebeel in de verhoo ging te betrekken. Wat betreft de keuze der artikel-groepen verklaart de Regeering, dat de chemische nij verheid niet in de voorstellen is betrokken, omdat hierin in hoofdzaak grand- en hulp stoffen worden vervaardigd ten behoeve van andere bedrijfstakken, waardoor instelling of verhooging van invoerrecht voor deze produc ten tot bedenkelijke censequenties zou leiden, waartegen de eventueele voordeelen uit een oogpunt van werkverruiming zeker niet zou den opwegen. De tariefherzieninig betreft de volgende tak- ken van nijverheid: 1. de glas- en aardewenkindustrie 2. de textiel- en kleedingindustrie; 3. de papierdndustrie; 4. de hout- en houtbewerkingsindustrie 5. de Ieder- en lederwarenindustrie; 6. de metaalnijverheid. Wat voorts de hoogte der voorgesteide rechten betreft, meent de Regeering, dat het invoerrecht op de z.g. industriegarens, welke thans vrij van invoerrecht kunnen worden in- gevoerd, niet hooger mag worden gesteld dan 3 pCt. Wat de garens betreft, welke niet voor in- dustrieele doeleinden worden gebezigd, stelt de Regeering voor, de huidige invoerrechten van 6 en 10 pCt. te verhoogen tot resp. 10 en 15 pCt., met uitzondering van hechtzijde, cat gut en andere wond- of hechtgarens. Het invoerrecht op weefsels, aldus de memo rie, welke thans in het algemeen met 10 pCt. worden belast, zou gebracht kunnen worden op 18 pCt. Ten aanzien van de weefsels van verschil- of Diana opgestaan waren en nadat hij vroeg had ontbeten, nam hij een van de eerste trei- nen naar London. De heer Melford had zijn zoon een luien jongen genoemd, maar feitelijk was Seymour Melford allesbehalve lui. Zijn vader gaf hem een ruime toelage en bovendien vroeg hij vaak groote geldsommen, die hoewel onder protest, hem altijd werden gegeven. Wat hij met die groote toelage en het overige geld deed, wist niemand. Mr. Mel ford vroeg hem nooit iets. Misschien dacht hij, dat zijn zoon er buitennissige bloemen voor zijn knoopsgat voor kocht. Maar het feit was, dat Seymour dat geld in de City be- steedde. 'Hij was geen koopman in Mark Lane, zijn naam was niet te vinden in de lijst van leden van de effectenbeurs. Ook zou men het genoegen niet smaken zijn elegante figu.ur en donker, Grieksch gelaat te zien temidden van de menigte die voortdurend in Leadenhall Street verkeert. Maar toch waren er weinig speculaties in de City, waarin Seymour Melford niet de hand had. Zijn naam stond nooit op het prospec tus van de een of andere maatschappij en toch was Melford junior promoter en niets anders. Hij richtte de maatschappij voor een spoor- weg ergens In Zuid-Amerika op, een lucht- vaai tma-atsehappij, de maatschappij om de verloren Spaansche zilvervloot op te duiken en de maatschappij voor landbouw op Lundy eiland. Al die maatschappijen en nog veel andere, die Seymour Melford oprichtte, barstten als een zeepbel uit elkaar en eenvordige lieden werden door die mislukkingen tot den bedel- staf gebracht, maar de naam van Seymour werd nooit genoemd. Hij zelf verloor er natuurlijk nooit geld bij en kwam altijd nog juist bijtijds" uit de voe- ten en of de maatschappijen, die hij hielp op- riehten bleven drijven of zonken, hij zorgde wel, dat hij aan de winnende hand bleef. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1