ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN GOUD DOUWE EGBERTS AKKERTJES LORRIE Echte Feuilleton No. 9880 VRIJDAG 24|FEBRUARI 1939 79® Jaargang Binnenland m Friesche lleeren-Baai EERSTE BLAD HET PLAN VAN DE GRONINGER GEMEENSCHAP. Zc/rte, FRIESCHE HEEREN-BAAI en BAAI-TABAK NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,—, overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIfiNper 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. LUCHTBKSCHERMINGSDIEN ST. SOHUILKELDERS. Ztj, die een kelder ter bescbiikking bebben en daarvan een scbuilkelder bij lucbtaanvallen willeri maken, kunnen tot bet ibekomen van inMchtingenzicb wenden tot bet Hoofd van apgemelden dienst, bureau van politie albier. De Burgemeester van Temeuzen, Mr. P. TELLEGEN. BEET VERBUJF VAN HET PRINSELJJK PAAR IN ZWITSERLAND. Herr Friib, de directeur van de Hotels Bar en Adler in Grindelwald, beeft een sleetje ge- ma&kt voor de kleine Prinses. Herr Frtib heeft ook een mooien grooten rustigen St. Ber- nardsbond, die pracbtig sleetjes kan trekken en zoolang hot Prinselijk Gezin in Grindelwald bHJft, staat dit voertuigje ter bescbikking van de kleine Prinses. Dat is een van die symptomen, die bewij- zen hoe Grindelwald bet weet te waardeeren, dat Prinses en Prins bet bebben uitverkoren voor de wintersportvacantie, schrijft de Tel. Er zfjn er meer. Het was al merkbaar vo6r bet Prinselijk Paar was aangekomen. De komst was het gesprek van den dag en lang niet alleen in de ibreede kringen van Neder- landers, die Grindelwald op het oogenblik huisvest. De Nederlandscbe kolonie beeft, in samen- werking met den hoteldirecteur, voor een pracbtig welikom gezorgd. Overal in bet hotel stonden bloemen (in de ball was zelfs een soort tuin mgericht) en van alle mogelijke hulsjes wapperde de Nederlandscbe vlag. Alle gasten stonden brj de aankomst van de prin- selijke gasten voor bet hotel te wacbten, en onder luid' gejuich bood de directeur de Prin ses een tuil anjers aan. Gendarmes zorgen voor een afzetting, maar badden buiten de Nederlandscbe hartelijikheid gerekend, en toen het docbtertje van den beer Friib Prinses Beatrix een tuiltje bloemen aan- bood, was bet publiek niet meer te houden, zette de Zwitsersche gendarmes op zij en heette de gasten welkom, zooals dat het hart ingaf. Pluses en Prins groeten naar alle zij- detn. de Nederlandsche vlag ging omhoog en daarop betraden de gasten bet versierde hotel. DE MOEILIJKHEDEN BIJ DE OUR. VEREENIGING TOT VERZORGING VAN OUDEN VAN DAGEN. Naar aanleiding van bet bericbt over de moeilijkbedenwelke gerezen zijn in de Chr. Vereeniging tot Verzor-ging van Ouden van Dagen, van welke vereeniging uitgaan de TaJma-Rustbuizen in Friesland en Gelderland, heeft de ..Standaard" een onderboud gebad met dr. H. W. de Groot, voorzitter der ver eeniging, en den beer P. Visser, directeur van de Noord-Friesche Middenstandsfo&nk te Leeu- warden, die in de vergadering der vereeniging Vitjdag 11. igehouden, tot bestuurslid is gekozen en nil als secretaris-penningmeester optreedt, in afwachting der nadere verdeeling der func- ties in bet bestuur en mr. D. Okma, uit Leeu- warden, juridiscb raadsman van bet huidig bestuur. Het huidig bestuur tyetreurt de publicatie der cijfers omtrent den financieelen toestand der vereeniging een tekort van 280.000, terwijl de ac.iva (liquid! teitswaarde) op 00.000 zouden zijn te schatten een publi catie, waarvoor bet huiditg bestuur geenerlei vehantwoordelijkheid draagt. Het huidig bestuur zal zoo spoedig mogelrjk een nieuwe ledenvergadering der vereeniging Door CHARLES GAR VICE. 24) Vervolg. Boven ben glimlachte de moan eenigszins medebjdend, tenwijl zij neerzag op dit liefde- spel, dat zij al zooveel duizenden jaren had aanscbouwd. Een vogel, die door bun stem- men gewekt was, liet een zwak vermanend geluid booren, de gebeele natuur scbeen met open oogen glimlachend toe te zien. Een oogenblik liet Lorrie haar boofd tegen zijn borst rusten. Maar toen de kussen, die bij op het betooverende, naar hem opgeheven ge- zidbtje liet regenen, te heftig werden, over- kwam baar een meisjesachtige schaamte; zij trok haar boofdje terug en legde haar band op zijn lippen. „Geef mij een kus uit eigen beweging", zei bij, alleen om me te bewijzen, dat ik niet slaap en droom." Zij schudde baar boofd. .INeen. Ik ben het kussen niet zoo gewend als jij", mompelde ze. ,/Ik?" vroeg hij. „Je bent de eerste vrouw bebalve mijn moeder en een klein meisje waar ik als sohooljongen verliefd op was - die ik ooit heb gekust". [Lorrie zag naar hem op met een ondeugen- de schittering in baar oogen. ,/Dat is een reuze-leugen!" zei ze langzaam. ,,Ik weet dat je verleden week nog een meisje gezoend hebt!" ,,Ik?" zei hij verbaasd. „Ja, daar op het kerkhof, mijnheer!" en zrj wees beschuldigend in die richting. !Hij staarde baar een oogenblik aan, toen werd hiji vuurropd onder zijn gebruinde huid. „Was je dan wakker?" vroeg bij verbluft. „Even wakker als ik nu ben", antwoordde zij. „En wat beb je nu wel te zeggen, mijn- heer bijieenroepen en daar omtrent den financieelen toestand der vereeniging de cijfers geven, Welke naar zijn meening juist zijn. Intusschen is bet huidig bestuur gebleken, dat de administratie der vereeniging geduren- de geruimen tijd niet is bijgehouden. Doch alles zal in bet werk worden gesteld om op de binnenkort bijeen te roepen leden vergadering een izoo juist en volledig mogelijk foeeld te geven van de situatie der vereeniging waarbij dan zal worden overgelegd een plan tot reorganisatie der vereeniging. Het huidig .bestuur herinnerde eraan, dat aan de medio November 1.1. gehouden verga dering met obligatiebouders reeds een rapport is voorgelegd, waarin concrete reorganisatie- voorstellen waren vervat. Deze voorstellen zijn in die vergadering met obligatiebouders besproken en toen grootendeels aanvaard. Zonder vooruit te loopen op de binnenkort te geven uiteenzetting van den financieelen toestand der vereeniging, wil het huidig be stuur thans verklaren, dat bet de tbans voor- barig gepubliceerde cijfers inzake de finan- cieele situatie der vereeniging in geen enkei opzicbt beschouwt als een juist beeld der situatie. BELANGRIJKE VERSTERKINGEN LANGS GRENZEN. Minister Van Dijk deelt mede, dat binnenkort honderden kazejmatten worden gebouwd. Sprekende over de grensbeveiliging beeft Minister Van Dijk Woensdagmiddag in, de Eerste Kamer ter beantwoording van betgeen de heer Van Rappard (lib.) bad gevraagd, nl. den bouw van op zijn minst 200 kazematten, medegedeeld, dat binnenkort uitvoering zal worden gegeven aan een plan in zake dsn bouw van versterkingen tot een veelvoud van genoemd aantal. Een groote reeks versterkin gen zal gelijktijdig worden aangelegd, zoo in het Oosten als in bet Zuiden als langs de ge beele kust. Voorts zal de verbetering van de Grebbe- linie worden bespoedigd. Aanleg van bet kanaal van PannerdenAlmen zal vooralsnog niet worden btvorderd. Ecbter, daarmede is het kanalen-vraagstuk niet van de ibaan, Ook zal in de allernaaste toekomst groote aandacbt worden besteed aan bet leggen van versterkingen in bet voorterrein. De Eerste Iiamer heeft ten slotte de be- grooting van bet departement van Defensie, die van bet Defensiefonds en die van de artil- lerie-inriehtingen zonder hoofdelrjke stemming aangenomen. De beer Van Embden (v.d.) verzocbt aan- teekening, dat bij geacbt wenscbte te worden te bebben tegengestemd. Het moreele en geestelqke herbewapenings- plan van de Groninger Gemeenscbap omvat in groote lijnen de volgende onderdeelen, waar- aan gelijktijdiig zal worden igewerkt: a. Het sticbten van een groot Groninger Tehuis op een nader te bepalen plaats in de provincie, welk Groninger Tehuis gescbikt zal zijn voor groote brjeenkomsten en conferenities van twee of meer dagen en tevens voor goede verpoozing van ben, die om redenen van maat- schappelijiken aard tijdelijk daaraan beboefte zullen hebben, elk onder eigen leiding. Dit Tehuis, te bouwen door jeugdige werkloozen, zal een centrum kunnen worden, zoowel van werk in de verschillende reeds bestaande or- inkoop en ruiling in vertrouwen aan den hoogsten prijs bij HEURSEL, 2 LANGE MUNT, GENT (Ingez. Med.) .Zeggen", zei bij, „dat het me spijt, dat ik er geen twee heb genomen inplaats van 66n. Maar ik zal de tweede nu nemen, als je hem me tenminste wilt geven." Zrj aarzelde een oogenblik, ging toen op baar teenen staan, legde haar handen op zijn scbouders en drukte bevend haar lippen op de zijne. Toen week ze achteruit, hiedd hem op een armslengte afstand van zich, haar handen tegen zijn borst gedrukt. ,,En wees nu eens emstig als je kunt", zei ze. ,,Weet je, wat je gedaan hebt, my- lord?" ,,Het beste werk, dat ik ooit op een avond gedaan heb, mylady", antwoordde hij. ,,Je hebt je leven verbonden aan een bede- lares", zei ze streng, ,,en zooals Jack zou zeggen, wanneer hij hier was er zal heibel komen." ,,Denlk je? Wat hindert bet?" antwoordde hij, terwijl hij haar zielsgelukkig aanzag. ,,Wat het hindert! Heel veel??! antwoord de zij. ,,Denk je, dat ik de rest van mijn levensdagen wil doorbrengen onder den vloek van een graaf ,,Ik gelo-o-f In geen geval, dat mijn vader je zal vervloeken", zei hij lachend. ,,Daar ben ik nog zoo zeker niet van", ant woordde ze emstig, eenigszins verdrietig. „Ach Guy" zijn naam klomk als de zoet- ste muziek in zijn ooren ,,als je maar een wijze man waart, inplaats van de allerdomste, hardhoofdigste jongen van de wereld, dan zou je verliefd zijn geworden op de juiste persoon, inplaats van op een onbeteekenende kwajon- gen met venwarde haren!" ,,Je bent de meest juiste persoon, die ik ooit heb ontmoet", gaf hij ten antwoord met al de overtuiging van iemand, die weet dat hij de recbte gekozen beeft. ,)Neen, dat is niet waar", zed ze emstig. „De rechte persoon is een groot, blond meisje met een blank geziohtje en donkerbruine oogen, die erfgename is van een half mil- lioen, Guy." „,iDank je. Ik ben volkom^n tevreden met een meisje, dat haar gewicht in goud waard is." ganisaties als van bet streven naar het weder- keerig kennen van de verschillende groepen der bevolking. b. Het verleenen van steun aan bet reeds bestaande werk tot uitzending van vrouwen, die beboefte bebben aan geestelijk en lichame- lijk herstel en bet verleenen van steun aan de uitzending van kmderen naar vacantie- kolonies. c. Het nemen van initiatief en bet geven van leiding voor en aan bespreking in provin- ciaal verband van vraagstukken, welke voor de Groninger sam< nleving van ibelang zijn, op rutm gebied, als bijvoorbeeld het werkloos- heidsvraagstuk, bet agrarische en bet mid- denstandsvraagstuk, gelijik in 1938 is aange- vangen door bespreking op den Groninger Dag van de samenwerking tusschen landbouw, In dustrie en handel. d. Het houden van een provinciale tentoon- stelling op geestelijk en cultureel gebied tot onderlinge voorlichtlng. e. Het verleenen van medewerking aan de geestelijke en cultureele verzorging van de jeugdige werkloozen en van de werkloozen in de werkverschaffingskampen. f. Het aanmoedigen van plaatselijk en per- soonrijk werk voor maatscbappelijk getrof- fenen. VRAGEN VAN HET AMSTERDAMSCHE RAADSLXD SEEGERS. Het Amsterdamsobe raadslid Seegers beeft de volgende schriftelijke vragen tot B. en W. gericht: 1°. Hebben B. en W. kennis genomen van het feit, dat bij sommige publicaties in De Telegraaf en in bet bijzonder bij die van Dins- dag 21 Februari, avondblad, gebruik wordt ge- maakt van deelen uit een zoogenaamd geheim dossier 2°. Zoo ja, zijn B. en W. dan niet van oor- dteel, dat deze wetenschap alleen op ongeoor- loofde, wellicht strafrecbtelijk vervolgbare wijze in bet bezit van De Telegraaf kan zijn gekomen 3°. Zijn B. en W. derhalve niet van oordeel, dat een onderzoek moet worden ingesteld naar de veramtwoordelijkheid van hen, die over dit dossier de bescbikking bebben, in verband met de onder 2°. bedoelde handeling? MOREELE HERBEWAPENING EN DE VERKIEZINGSSTRIJD. De voorzitters van de navo!gende staatkun- dige groepeeringen te Bussum: R.-K. Staats- partij, Liberale Staatspartij, Anti-Rev. Partij, S.D.A.P., Chr.-Hist. Unie, Vrijz. Dem. Bond en Chr. Dem. Unie, zijn, naar aanleiding van den oproep, welken de Koningin in haar laat- ste radiorede beeft gedaan tot geestelijke en moreele herbewapening, gemeenschappelijk tot bet besluit gekomen om er ernstig naar te streven, dat de verkiezingsstrijd1. zich zoo veel mogelrjk zal beperken tot de propagee- ring van beginselen en program van e'gen partij; 2. geen persoonlijk, noch zakelijk karakter zal krijgen, ook indien een bestrij- ding van beginselen en program van andere partrjen niet te vermijden blij'kt. DE REGEERING BESTELT TWEE KRUISERS. De N. R. Crt., vemeemt, dat tbans een defi- nitieve beslissing is genomen over den bouw van de twee vervangende kruisers, welke op het aanbouwplan der regeering staan. De regeering heeft een der kruisers in be- stelling gegeven bij de werf Wilton-Feijenoord te Schiedam en den anderen bij' de Rotterdam- scbe Droogdok Maatschappij. iBeide werven zullen bij den bouw samen- werken, waardoor kostenibespai-ing zal wor den bereikt. De machine- en ketelinstallaties zijn besteld bij de Kon. Maatschappij de Schelde te Vlis- ,JZal ik je den naam vertellen van het meisje, dat bier vanavond naast je moest staan, Guy?" ging zij voort, terwijl haar mooie oogen teeder en nadenkend op hem gericht waren. ,J>olores Latimer", antwoordde hij ernstig. „,Neen, Diana Melford", was haar even em stig wederwoord. ,Jk hoop, dat verschil van meening nooit een beletsel is voor vriendschap", probeerde hij luchthartig te spreken. ,,lk wil niet onbe- leefd zijn, maar laat Diana Melford naar de pomp loopen." Lorrie zweeg een oogenblik. Zou ze hem vertellen, dat ze niet alleen wakker was, toen hij haar kuste op het kerkhof, maar dat ze ook zijn gesprek met Jack had gehoord? lets deed haar zwijgen en ze zuchtte even. ,.Waarom zucht je?" vroeg bij.. ,,Is het zoo'n vreeselijk denkbeeld om mijn vrouw te worden, Lorrie?" ,,Heb ik beloofd om je vrouw te worden?" zei ze. ,,Ik geloof van wel", plaagde hij. ,,Maar", hield ze vol, terwijl zij haar band op zijn arm legde en dien drukte, ,,maar dat bedoelde ik niet niet heelemaal." ..Wat?" zei bij ongeloovig. ,,Neen", pleitte zrj emstig. ,,Wees niet boos op me, Guy. 'Het spijt me, maar dat bedoel de ik niet. Nu niet ,,Niet vanavond, dat begrijp ik", zei hij. Hoewel ,ik niet bepaald op de hoogte ben van de huwelijkswetten, begrijp ik toch nog wel, dat ze 's avonds na zes uur niet meer iemand trouwen. Vanavond niet, maar toch wel heel gauw, Lorrie" en hij trachtte haar naar zich toe te trekken. Maar zij hield hem tegen. ,,Neen, ook niet gauw", vervolgde ze ernstig. ,,Luister eens, Guy, ik zei je, dat er moeilijkheden zouden komen, moeilijkheden hierover en ik weet zeker, dat dit het geval is. En en, Guy, al ben ik ook een kwajongen, ik ben een vreeselijke lafaard. Ik zou ik zou je vader niet in de oogen kunneir zien en zeggen: ,,ik word uw schoondochiter, mylord!" DotNri- WGQRi? WOtLAwy NfOO^-rWABAAlT Echte Deventer koek komt uit Deventer, echte Goudsche pijpen uit Gouda en echte Friesche Heeren-Baai natuurlijk uit Friesland. Vraagt daarom Echte Friesche Heeren-Baai met het merk D.E. Geurige, zachte en goed-brandende tabak uit de aloude Friesche tabaksfabriek van v---1 K 85 (Ingez. Med.) singen. De electrische installaties zullen wor den geleverd door de Rotterdamsche firma's N.V. Rotterdamsche Electriciteitsmaatscbappij v/h H .Croon en Co. en de N.V. van Rietscho- ten en Houwens. Het is de bedoeling, dat de eerste kruiser in September 1941 en de tweede op bet einde van dat jaar voor de proefvaart gereed zal zijn. De beide sohepen zullen de grootste zijn van onze marine. De tonnage zal 8350 ton bedragen. De gecontracteerde snelheid is 33 mijl. De bewapemimg zal bestaan uit tlen kanonnen van 15 cm., twaalf dubbelmitrail- leurs van 40 en acht van 12.7 mm., en zes torpedolanceerbuizen in twee groepen van drie van 53 cm. Beide schepen zullen beschikken over een draaibare catapult en zullen twee vliegtuigen aan boord hebben. EEN BEDRIJFSCOMMISSIE VOOR HET GROOTWINKELBRIJF INGESTELD. In tegenwoordigheid van het bureau van de werkcommissie tot bestriding van de werk- loosheid, bestaande uit de heeren ir. R. A. Verwey, voorzitter, M. de Vries, secretaris en mep mr. Th. M. H. Hackstroh, adjimct- secretaresse, is Woensdag op het departement van sociale zaken overgegaan tot instelling van een bedrijfscommissie voor het grootwin- kelbedrijf. In deze commissie werken samen de Raad voor het grootwinkelbedrijf in Nederland, de nationale cooperatieve raad, de Alg. Ned. bond voor handels- en kantoorbedienden, de Ned. vereeniging van chr. kantoor- en han- dels'bedienden, de Ned. r.k. bond van ban- dels-, kantoor- en winkelbedienden St. Fran- ,,Dat zal ik wel voor je zeggen", viel hij haar in de rede. ,,Ik zou het niet kunnen doen nog niet. Guy, als ik over alles had nagedaont, dar geloof ik niet, dat ik gezegd zou hebben, wat ik zei toen je wilde waggaan." „0!" ,,Neen. Ik vond 't zoo vreeselijk, dat je wou weggaan, zie je", vervolgde ze naief, ,,dat dat ik het had gezegd v6or ik mij er van be- wust was." ,,Zoo", glimlachte hij. ,,En waar wil je nu heen?" ging hij teeder voort. ,,Luister eens, Guy. Waarom kunnen wij onze onze „Ja, wat?" ,,Ons beider dwaasheid onze krankzinnig- heid niet een poosje voor onszelf houden?" Hij bleef een oogenfblik met gefronste wenk- brauwen staan. „En verder?" ,,,Voor voor laat ons zeggen drie maanden, Guy" pleitte zij. ,,Zeg maar drie eeuwen", deed hij veront- waardigd. ,.Neen, dat zou werkelijk te lang zijn. Maar drie maanden Lorrie ,,W!acht even en luister naar me. Nog dne maanden ben je vrij ,,Lorrie!" ,,Laat me uitspreken. Je zult nog 1 anger vrij zijn, voor altijd als je wilt, wanneer je aan het eind van de drie maanden daar be- hoefte toe voelt. Maar tot zoolang Guy zul len we beiden doen alsof alsof deze avond er nooit was geweest" en ze zag peinzend en vol liefde naar de sterren op. iHij keek haar ernstig, oplettend aan. ,,Hefo je er nu al spijt van, Lorrie?" Zij legde haar hand op zijn arm en hief haar oogen naar hem op, maar zorgde. dat hij haar niet omhelzen kon. ,,Dat niet", zei ze. ,,Drie maanden, Guy? Kom, zoo lang is dat niet." ,,Maar waarom, waarom?" vroeg hij onge- duldig. „Omdat o Guy, ik weet, dat je vanavond ciscus van Ass is si en de Nat. Bond van han dels- en kantoorbedienden Mercurius. Als voorzitter van de commissie treedt op mr. G. A. J. M. Mutsaerts, vertegenwoordi- ger van den Raad voor bet grootwinkelbedrijf in Nederland, en als secretaris de heer H. J. Meyer, van den Alg. Nederlandschen bond van handels- en kantoorbedienden. Naxnens de werkcommissie zullen als vertegenwoor- digers in de bedrijfscommissie sitting nemen de heeren H. Lindeman en L. G. Westermann. EEN BELANGRIJK OBJECT VOOR WERKVERSCHAFFING. Maandagmiddag is met eenige plechtigheid in tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden, de eerste spade in den grond gestoken voor de uitvoering van de in- BrW/ De koorts daalt onmiddellijk, De besmetting wordt gestuii, De ziekte-duur wordt ingekort, Steeds goede resultaten met Vol gens recepf van Apotheker Dumoni AKKER.CACHETS Per koker van 13 stuks 12 stuivers. Per doos van 2 stuks 2 stuivers. Ingez. Med. iets heel doms en dwaas hebt gedaan en ik wou den storm nog wat tegenhouden. Wie weet, wat er in drie maanden kan gebeuren. Ik lachte ze spottend „ik krijg misschien wel een fortuin of of ik krijg mazelen als ik op ziekenbezoek in het dorp ga, en sterf dan als de heldin van een roman, of o, er kan van alles gebeuren, waardoor je vader me niet meer als een struikel'blok en een verderf voor het nobele huis Latcham zou beschouwen. Het is maar voor drie maan den. Wees een verstandige jongen, Guy en zeg: ja!" •Hij aarzelde een oogenblik. Het was geen pretje om naar zijn vader te gaan en te zeg gen: ,,ik ben verliefd geworden en ik heb een jong meisje ten huwelijk gevraagd, wier eenige fortuin haar mooie geziehtje is." En de kans om de herrie, die hier onvermijde- lijk op moest volgen, nog wat uit te stellen, was hem geenszins onwelkom; maar toch aarzelde hij. Kon hij zeker zijn van die kleine heks, die zijn hart had gestolen? Het was slechts aarzelend, dat ze hem bekend had, dat ze een klein beetje van hem hield. Zou ze haar belofte drie maanden lang houden, als die belofte niet openbaar werd gemaakt en plechtig 'bezegeld ,,En?" vroeg ze peinzend. IHij trok haar naar zich toe en keek haar emstig, brjna plechtig in de oogen. .Lorrie", zei hij, ,,ik zou je niets ter wereld kunnen weigeren; ik ben als was in je han den, jij heks en dat weet je heel goed. Ja, je zult je zin hebben." ,,iDrie maanden dus", vervolgde zij haastig, .zullen we niet meer spreken over hetgeen er vanavond gebeurd is. Jij bent vrij, even vrij alsof alsof je me niet had gedwongen te zeggen wat ik zei." ,,Goed", zei hij somber. ,,Maar," en zijn stem beefde ,,kan ik van je opaan, Lorrie. Je was toch van mij, mijn meisje, al was het maar voor een paar minuten. Kan ik je ver trouwen?" (Wordt vervolgd. 9

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1