ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN «ijtit0 Tfot LORRIE No. 9879 WOENSDAG 22 FEBRUARI 1939 79s Jaargang Binnenland ZWANENBERG Feuilleton Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maakt - u at smaakt! Pikant, welgevuld en zeld- zaam appetijtelijk van geur en kleurzoo zijn de verschillende borrelworstjes, waarmee Zwanenberg het plezier van Uw „avondjes" en huiselijke feestjes ver- hoogt. Hot dogs, Frankfurter worstjes... niemand maakt ze zoo precies naar Uw smaak, als Zwanenberg. 5 m m mm M 'mm IISSSl fl29333329 WS&k C8B W^BS&a v®s#&&!m irmmn - -rrvmrn inn w*vmMcn«M TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. I>IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DIEN STPLIOHT. Uitspraak inzake vrijstelling. De Burgemeester van TERNEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienst- plieht, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. a. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door ddens wettelijke vertegen- woordiger; b. door elk der overige voor deze gemeente voor idezelfde lichting ingeschreven per- sonen of door hun wettelijke vertegen- woordigers. Het verzoekschrift moet met redenen om- kleed zjjn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doeh worden ingediend bij den Burgemeester, te* secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Terneuzen, den 22 Feibruari 1939. De Burgemeester voornoemri. P. TELLEGEN. KIEZERSIAJST 1939/1940. De vastgestelde Kiezerslijst voor- het jaar 1999/1940 Ugt op de Gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage vanatf 23 Februari tot en met 16 Maart 1939. De Ijjist is tegen betatling der kosten stemdistrictsgewijs in uittreksel verkrijgbaar. Terneuzen, 22 Februari 1939. Burgemeester en Wethouder® van Terneuzen, P. TELLEGEN, Voorzitter. - B. I. ZONNIEVUI,LE. Secretaris. doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijn openbare vergadering van 29 November 1938 is vastgesteld de volgende veawdening VEIKjORD'EINTNG op de heffing van opcenten op de gemeentefonds- belasting in de gemeente Terneuzen. Artikel 1. Voor het belastingjaar 1 Mei 1939 tot en met 30 April 1940 zullen ten behoove dezer gemeente op de hoofdsom der gemeentefonds- belasting worden geheven 75 (vijf en zeven- tig) opcenten. Artikel 2. De opcenten worden niet geheven op de aanslagen van hen, die binnen het Rijk geen vaste woonplaats hebben. Artikel 3. Deze verordening wordt herzien zoodra de gemeente voor de heffing der gemeentefonds- belasting wordt gerangschiikt in een andere dan de 3e klasse. Artikel 4. Ten aanizien van vorige belastingjaren, blijven de voor die jaren geldende verordenin- gen van kratiht. Vastgesteld door den Raad der gemeente Terneuzen in zijn openbare vergadering van 29 November 1938. (w.g.P. TETdiEGEN, Voorzitter. (w.g.) B. I. ZONNEVXJLLE, Secretaris. Kjjnde aan deze verordening goedkeuring verleend bij Koninklijk Besluit van 31 Januari 1-939, no. 24, en is hiervan afkon-diging ge- eclhied waar het behoort op 22 Februari 1939. (Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLBGfEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVTJLliE, Secretaris. PRINS BERNHARD DEELT REPREVLANDE UIT. Dat een weggebluiker, die tegen de ver- keersregels zondigt, een reprimande krijgt, is een alledaagsch feit, doch indien men deze krijgt van Z.K.H. prins Bemhard zal men dit niet gauw vergeten. Dit ondervond dezer dagen demand uit Borne, die zich met een auto uit Deventer op den drukken verkeers- weg ApeldOomAmersfoort bevond. Ter boogte van Voorthudzen werd hij ingehaald door een two-seater, die hem met groote snel- heid passeerde en hem met de hand beduidde dat hij zich niet midd'en op den weg, doch op het rechtergedeelte hiervan moest begeven. De automobilist begreep deze aanduiding echter blijkbaar niet, want ca. 300 meter ver- der stopte de two-seater plotseling en ging diwars over den weg staan, zoodat hij genood- zaakt was te remmen. Hij stapte terstond uit en tegelijkertjjd stapte ook de bestuurder van den tiwo-seater uit. Tot zijn verbazing bemerkte hij, dat deze bestuurder niemand minder was dan Z K H Prins Bernhard. Deze wees hem er op, dat hij voortdurend midden op den ,weg gereden had en gaf hem in overweging, op het rechtergedeelte van den weg te rijden. De verkeersovertreder beloofde Z.K.'H. zich voortaan aan dezen raad te hou- den, waarna de Prins lachend weer instapte en in pijlsnelle vaart in de richting Amers- foort verdiween. Ook de Prinses, die naast Prins Bernhard gezeten was, had blijkbaar schik in het geval. (De Crt.) DE KATH. DEM. PARTIJ ONTBONDEN. Het Zondagmiddag te Utrecht gehouden zesde jaarlijksche congres van de Katholiek- Democratische Partij heeft met zoo goed als algemeene stemmen tot ontbinding van de partij besloten. De vergadering'sfondrijffafr.Jeidmg- van den partijvoorzitter Mr. P. ,M- Art's, ujt Tilthlfg', en was zeer druk bezocht. Uitvoerig is er ge- discussieerd over het voorstel van het partij- bestuur, om de K. D. P. te ontbinden en een overeenkomst aan te gaan met de R.K.S.P., waartegen van verschillende zijden ernstige bezwaren werden geopperd. Het werd o.m. verdedigd door den voorzitter en den partij- secretaris, den heer C. D. Wesseling, die deze oplossing als de eenig mogelijke schilderden in de huidige omstandigheden, maar daar- tegenover ook als eisoh stelden, dat de R.K.S.P. haar bel-often, o.m. met betrekking tot haar programma, zou nakomen. Bij de stemming bleken de meeste bezwa ren te zijn overwonnen: het bestuursvoorstel werd met overgroote meerderheid van stem- men aangenomen. De verdere agendapunten, als bestuursverkiezing e.d., kwamen hiermede te vervallen. GELIJKTIJDIG GENOT VAN BURGERLIJKE EN MIL1TAIRE BELOONING. De Minister van Binnenlandische zaken heeft een -schrijven gezonden aan de verschillende colleges van Ged. Staten van den volgenden inhoud: Het komt voor, dat personen gedurende het tijd.vak der herhalingsoefeningen vrijiwillig in werkelijken dienst treden, dan wel dat men, ofschoon verplddht aan deze oefeningen deel te nemen, vrijiwillig enikele dagen eerder op- komt of eenige dagen langer blijft, of geduren- de deze herhalingsoefeningen een korten tijd voor een ander idbel vrijwillig in werkelijken dienst komt. Voor izoover onder de hierbedoelde personen zich zouden bevinden ambtenaren of arbeids- contractanten, werkzaam in dienst van uw ge- west, zullen zij, daar zoodanige vrijwiilige op- komst niet behoort tot de gevallen, waarin de amfotemaar of arbeidiscontractant van rechts- wege veriof geniet, voor deze opkomst dus speciaal veriof moeten vragen. Aangezien het voor de administratie, die met het hetaal-baar stellen van de burgerljjke belooning belast is. niet altijd igemakkeiijk zal zijn uit te maken, of en in (hoeverre deze vrijwiilige militaire dienst als herhalings- cefening kan worden beschouwd of daarmede dient te fworden gelijkgesteld en mitsdien aan- spraa-k geeft op het voile genot van bezoldi- ging of loon, verdient het aanbeveling, over dergelijike gevallen het oordeel van mijn ambt- genoot van Defensie in te winnen, teneinde een billijke en uniforme gedragslijn in dezen te verzekeren. Namens den Minister van Binnenlandsche Zaken hebben Ge'd. Staten de besturen der gemeenten, waterschappen e.d. aangeschreven en in kennis gesteld met den inhoud van bovenstaand schrijven, met verzoek in voor- komende gevallen, dienovereenkomstig te wil- len handelen. DE WILDE BUSSEN. De justitie en de opsporinigsamfotenaren zijn nog steeds bezig'om na te gaan, welke moge- lijkhed-en tot ingrij.pen ten aanzien van dte on- geconcessdonieerde busdiensten door het gewij- zigde (nieuiwe) R.A.P. zijn ontstaan. Dinsdagmiddag is, in verband hiermede, in den Haag een conferentie gehouden onder lei- ding van den procureur-generaal bij het ge- rechtshof aldaar, waaraam door vertegenwoor- digers van de politiekorpsen van een groot aantal gemeenten in Zuid-Holland is deelge- nomen. U1TVOER VAN POOTAARDAPPELEN NAAR ZWrrSERLAND. De Minister van Economische Zaken heeft tot 1 April a.s. den uitvoer naar Ziwitserland toegestaan van in spoorwagons losverladen pootaardappelen, indien die wagons door of vanwege den Nederlandschen Algemeenen Keurinigsdienst te Wageningen zijn geplom- beerd. - WUZIGING DER DRANKWET. De Minister van Sociaie Za3ten Jieeft een commissie aangewezen o.m te onderzoekeri, welke wijzigingen moeten worden aanigebracht in de Drankwet van IP31 er om deze wrjeigin- gen voor te berei-den. In die commissie hebben zitting als voor zitter de secretaris-generaa! Dr. A. L. Schol- tens en als vice-voorzitter, Dr. C. v. d. Berg, directeur-generaal van de voiksigezondheid. Als vertegenwoordigeris van andere departe- mienten zitten in de commissie de heeren W. H. van den Berge van financienMr. J. M. Kan van Binnenlandsche Zaken, Mr. W. F. Sikman van Economische Zaken. De provin- cies zijn vertegenwoorddgd door Mr. A. J. Backer van de provinoiale griffie in Noord- Holland en Th. Roeffen van de provinciale griffie in Noord-Brabant; de gemeenten door H. R. Stoet, inspecteur van politie le klasse te Amsterdam; J. M. P. J. Verstegen, hoofd- ambtenaar der Ver. van Nederl. gemeenten en P. C. Wesseling van de secretarie te 's-Gra venhage; de inspectie van de voiksigezondheid door den heer J. Maarleveld te 's-Gravenhage; de organisaties van belanghebbenden door de heeren T. Blok van den Ned', bond van slijters; P. Jac. van Dijk (pl.v. Mr. G. W. J. Jonikeri van den R.K. bond van hotelhoiuders enz.; Mr. Abel J. Herzberg (pl.v. Mr. A. J. Roest Crol- lius) van Horecaf; Mr. D. den, Hollander van den Ned. bond van hotel-, koffiehuis-, restau- ianthouciers en slijters; Mr. H. Ivems van den Bond van brouiwerijenN. F. v. Moorsel van De vereenigde ddstillateursA. Rijks (pl.v. R. Woldring) voor de organisaties van fruitver- werkers, wijnhandelaars en vruohtenwijn- en limonadefabrikantenMr. M. M. van Velzen van dte Ned. ver. van distillateurs en likeur- stokers; J. F. van Bijsterveld, F. A. Claasen en J. C. B. van Hilst van de personeelsorgani- saties in het hotel-, -cafe- en restaurantbedrijf; W. Blokker, pater Elpidiuis Bruna, W. Elgers- ■iA&l&BSm Ingez. Med. 23) Door CHARLES GAR VICE. Vervolg. zei hij barsch, ,,je hebt gelijk. Voor zul tenminste alles akeli-g zijn." ,,Mijn s-chuld is -het niet," zei ze pruiiend. ,,Neen," antwoordde hij. ,,'Het is jouw eehuld niet, dat ik je liefheb. De hemel weet <tat je je best hebt gedaan om mij er van terug te houden. Ik had gewaarschuwd moe ten zijn door de manier waarop je mij be- handelde. Ik kon weten dat dat het een onmogeldjkheid is voor je om emst-ig te zijn. Je hebt me alleen maar voor den gek gehou den. Neen!" ging hij voort, want haar oogen werden verdacht vochtig, „ik geef jou de sdhuld niet. Je had geljjk. Waarom zou je om mij geven. Ik heb mezelf al van het begin af voorgehoudendat je min of meer een hekel aan mij had, maar zie je, een man redeneert niet verstandig als hij demand lief heeft; ik deed het tenminste niet. Ik kon alleen maar Jieftoebben. O, ik geef jou de schuld niet. Maar het spijt me toch niet, dat ik met je heb ge- sproken. Ik zou je niet beter kunnen liefheb- ben dan op dit oogenblik, al kende ik je ook jaren ik hield al van je op den eersten dag dat ik je zag." (Hij hield zijn hand over zijn oogen en be- dekte zijn gezicht ermee. Lorrie dacht een oogenblik met schrik, dat hij misschien scihreide. Maar dat was niet zoo. Hij leed, zooals een sterk man lijdt, die in zijn eerste liefde wordt gedwarsboomd, zonder snikken of tTanen. ,,'De hemel weet, dat dk je maar weinig kan aanbieden, Lorrie", ging hij doort. ,,Het kan je toch niet schelen, dat ik je Lorrie noem De weinige keeren, dat ik je nog zal zien, zal het plechtig: juffrouiw Latimer zijn. Ik kan je slechts weinig aanbieden; veel bijzonders ben ik niet en bovendien ben ik zoo arm als een kerkrat." Zij wendde zich verontwaardigd tot hem. ,,Denk je, dat ik daanom geef?" vroeg ze haastig. „Neen", zei hij, „dat denk ik niet. Ik weet dat jou dat niet kan schelen. Maar wat zou je vader Zij keek hem plotseling aan. ,,Mijn vader! En de jouwe dan?" Hij schrok op, alsof zij hem had geslagen. Ben man denkt niet aan zijn vader of aan andere dingen dan liefde, als hij zijn hart aan de voeten van zijn aan- gebedene legt en Guy had zijn vader totaal vergeten en ook den brief die zijne hoogheid, de graaf van Latcham hem had geschreven. „Mijn mijn vader?" stamelde hij. ,,Ja", zei ze. ,,Wat zou die wel zeggen ails ik „ja" antwoordde Wat zou hij zeggen als je hem ging vertellen, dat je de straatarme dochter van een dorpsdominte had gevraagd om je vrouw te worden IHij bleef zwijgend staan, overbluft, zijn oogen op den grond gevestigd. Lorrie haalde diep adem. ,,Ik weet, wat hij zou zeggen dat je je heele leven had ge- ruineerd en dat je evenveel beneden je stand was getrouwd, alsof je met Molly, ons dienst- meisje was weggeloopen. En," ging zij na een oogenblikje bedaard, te bedaard, glim- lachend voort, ,,hij zou geljjk hebben". Zijh gezicht werd gloeiend rood en hij zag op, terwijl hjj haar vast en beslist antwoord de. ,,Neen", en de mannelijke klank in zijn stem verheugde Lorrie's ziel. ,,Neen. Dan zou hij ongelijk hebben. Beneden mijn stand ge trouwd! Je bent zooveel beter dan ik en staat zooveel boven me als de sterren staan boven de steenen van den weg hier." ,,Ik ben Dolores Latimer, de dochter van een dominte en jij bent burggraaf Kendale", zei ze. •W'aarom gooi je mij dien ellendigen titel voor mijn voeten?" zei hij bijna boos. „Wil je mij straffen, omdat ik niet doodeenvoudig Smith of Jones heet? Ik wilde, dat het waar was! Ik haat mijn titel en ik haat alles wat eraan vast zit en ik zal hem nog meer haten, als jij hem als een slagboom tusschen ons wilt stellen. Lorrie, luister eens naar me. Je hebt over mijn vader gesproken. Ik zal je de waarheid zeggen. Hij zal eerst teleur- gesteld zijn. Even maar, zie je! Maar als hij je zou zien en leeren kennen, dan zou hij je liefhebben als een eigen dochter. Wat klopte haar hartje bij die eenvoudige, moedige woorden. Maar zij schudde beslist haar hoofd. ..Luister eens, Lorrie, lieve Lorrie, ik heb mijn beroep, ik kan werken om bevorde- ring te krijgen. Vergeet dien heelen ellendi gen titel en wordt de vrouw van luitenant Kendale. O lieveling, breek mijn hart toch niet! Alsje eens wist, hoe ik van je houd!" En hij, strekt beide handen smeekend uit. Zij wendde haar hoofd nog verder van hem af, zoodat hij er niets op kon lezen. Een oogenblik stond hij met uitgestrekte handen; toen liet hij ze langs zijn lichaam neervallen. ,,Ik zie wel", zei hij, „dat er geen hoop voor mij is. Je hebt mij niet lief en je kunt me ook niet liefhebben, dat bedoel je natuurlijk en je wilt het niet graag zeg gen. Ik moet het zoo goed mogelijk dragen; denk niet, dat ik jammerend door Carshal zal kruipen. Neen, ik zal maken, dat ik er meteen uitkom je zult geen last meer van mij hebben. Wanneer je mijn vrouw niet kunt worden zal ik zoo ver mogelijk van je heen- gaan. Vaarwel, Lorrie". En hij knoopte zijn overjas dicht met bevende vingers. Zijn be sluit stond vast om den slag, dien het nood- lot hem had toebedeeld, zoo goed mogelijk te dragen." Zij plukte zenuwachtig aan de franje van haar shawl. ,,Waar waar ga je naar toe?" vroeg ze. Waarom zou je .gaan?" ma, Ds. J. Henri Ledeboer, Mr. J. In 't Veld en Th. v. d1. Woude als vertegenwoordilgers van de Nationale commissie tegen het aloohoLisme en J. H. van Linden van den Heuvel van dien Volksbond tegen drankmisbruik. Secretarissen van -die commissie zijn mej. Mr. FMulder, adjunct-commies ten bureele van den inspecteur van de volksgezondheid drankbestrrjding) te 's-Gravenhage en mej. M. C. J. Pipel, adj.-commies bij de"'aTil. Volks gezondheid van Sociaie Zaken. DE NEDERLANDSC'HE M1JNWERKERS- BOND VRAAGT LOONSVERHOOGING. De Algemeene Nederlandsche Mijnwerkers- bond heeft dezer dagen een bondsvergadering gehouden, waar de loonpositie van de mijn- werkers een punt van bespreking heeft uit- gemaakt. De bondsraad constateerde, dat den mijn- werkers van de vrij groote winsten, die de mijnondememingen over 1938 hebben ge- maakt, een onvoldoende deel is toegekend. Nocn ten aanzien van werktijdverkorting, noch ten aanzien van een uitkeering ineens zijn de mijndirecties in het jaar 1938 aan de wenschen van dte mijnwerkers tegemoetge- komen. Daarom besloot de bondsraad het hoofdbestuur op te dragen om bij de beeindi- gmg der loonovereenkomst op 31 Maart aan de mijnondernemers voor te stellen de loonen met tien procent te verhoogen. DE MIDDENSTANDSBONDEN EN DE Z.G. ANTI-POUEP-ACTIE. De contact-centrale der drie Nederlandsche MiddenstandSbonden deelt mede, dat de hoofd- besturen hebben besloten, ten aanzien van de houding tot het Nationale anti-polie.p-actie- comitte, aan hun afdeelingen en aangesloten vakorganisaties het volgende gemeenschappe- lijke adyies te geven: >Het onderwerp van de actie van het N. A. P. A.-conutte, n.l. het voeren van v'erweer te gen de gevaren, welke voor de maatschappij in het algemeen en het zelfstandig midden- standsbedrijf in, het bijzonder kunnen voort- vloeien uit de toenemende concentratie in de "Waar ik heenga?" zei hij heesc-h. ,,Waar ik van plan was heen te gaan als als je „neen" zei. Denk je soms, dat ik hier wil blij ven rondihan-gen en je vervelen? Neen, ik zal overgaan naar een regiment, dat naar Pales- tina gaat om dat zaakje daar op te knappen. Ik zal het niet vergeten ik geloof niet, dat ik je ooit z,ou kimnen vergeten, Lorrie, maar daarginds zal ik niet zooveel tijd hebben om voortdurend aan je te denken, als hier in de barakken in Carshal. Vaarwel dus, voor altijd". Zij bleef .zwijgend staan en behalve dat zij zenuwachtig aan haar shawl plukte, bewoog zij zich niet. >.Wil je me zelfs niet vaarwel zeggen?" vroeg hij gekwetst. „Wil je me voomde laatste maal een hand geven, Lorrie?" en hij kwam wat dichter bij haar en stak zijn hand uit. Zij gaf hem de hare, die hij een oogenblik vast hie Id en toen aan zijn lippen drukte. Haar hand was gloeiend heet en ze beefde als een gekooid vogeltje. Vaarwel. Ik ga morgen naar Londen en ik wil Jack liever niet meer zien. Zeg hem zeg hem, dat ik er wee van ben geworden om steeds in Carshal te blijven hangen en dat ik naar de Palestrjnsche herrie ben getrokken voor een opfrisschertje. Die goeie Jack. Ik zal hem missen en ik denk, dat hij mij ook zal missen. Hij is waarschrjnlijk de eenige, die nog aan me zal denken." Een korte, gesmoorde snik klonk onder de shawl. ,,Neen, nietiwaar", zei ze met moeite iets wegslikkend. Hij keek haar verdrietig aan en zijn gelaat werd zachter. ,,Kijk eens, nu heb ik je aan het huilen ge-maakt. Wat ben ik tpch een egoistische kerel. Let maar niet op wat ik ge- zegd heb, Lorrie, vergeet het maar of ver- beeld je, dat het een droom is, Ik ben niet waard dat iemand me lief heeft en zeker niet, dat iemand om me huilt. Vaarwel", en hij keerde zich om. verschillende industrieele bedrijfstakken, heeft reeds geruimen tijd dte voile aandacht van de drie Nederlandsche middenstandsbonden. Genoemde bonden zijn er van doordrongen, dat het op bun weg ligt, aan dit verschijnsel bij voortduring groote aandacht te wijden en eventueele maatregelen te beramen, om onge- wenschte sociaie, economische en staatkundi- ge gevolgen te verrrnjher. Hieruit voigt, dat genoen.ue bonden in be- ginsel sympathiseeren met de doelstelling van het N. A. P. AT-comitte, doch zij zijn ander- zijds van meening, dat zij als centrale organi saties van het mid'denstandsbedrijfsleiven eigen verantwoordelijkheid hebben te dragen, het- geen medebrengt, dat zij alleen op zuiver or- ganisatorische basis naar buiten wenschen op te treden en derhalve zich niet onder de lei- ding van het N. A. P. A.-comitd kunnen soharen. Het ligt in hun voornemen om het ter zake reeds geopende overleg met de centrale land- bouworganisaties voort te zetten en verder in onderling overleg zelfstandig in deze materie op te treden. Dit slu.it in, dat afdeelingen en bij de mid denstandsbonden aangesloten vakorganisaties zich behooren te richten naar het hierboven uiteengezette standpunt." DE SOESOEHOENAN VAN SOERAKARTA OVERLEDEN. Pakoe Boewono X, de Wijze. Maandagmorgen te half acht Javaschen tijd (dus omstreeks middemacht Nederlandschen tijd) is, na een langdurige ziekte, overleden de Soesoeh-oenan van Soerakarta. De zoo juist overleden Zelfbestuurder heeft, schrijft de N. R. Crt., een hoogen leeftijd be- reikt na een zeer lange regeering, waarin hij zeer veel veranderingen heeft aanschouwd. De keizer van Soerakarta, wien het praedd- caat verleend is van Zijne Vorstelijke Hoog heid, kon zich als erfgenaam beschouwen van het oude rijk Mataram, dat destijds een leger van 100.000 man op de been bracht om Jan Pietersizoon Coen te verjagen. Hij was de hooggeplaatste der vier Javaansche zelfbe- Lorrie strekte verlegen haar hand uit. ,,Wacht even", zei ze. ,,Ik ik wou wat zeggen." Hij keerde weer om, gehoorzaam als een soldaat, die een commando opvolgl. Zij vocht met haar stem en haar triliende lippen en zweeg ziweeg, terwijl hij gedul- dig wachtte, zonder eenige hoop. ,,Wel?" vroeg hij eindelijk. .■Ik ik wilde alleen maar zeggen", zei ze bijna onhoorbaar, „dat dat ik denk - ik ben er niet zeker van dat ik van je houd een klein beetje." Het was niet te verwonderen, dat hij. haar bleef staan aanstaren, alsof hij zijn eigen ooren niet vertrouwde. „Je je" riep hij verwonderd uit, niet wetend wat te doen van vreugde. Lorrie, houd je een beetje van me?" Toen zweeg hij plotseling en hij zag haar twijfelend aan. Ze had hem eens voor den gek gehouden hij dacht aan het portret van den Afrikaanschen zendeling zou ze nu ook met hem spelen?" ,,Is het waar?" vroeg hij heftig. ,,Meen je het. Laat eens zien!" en bijna ruw trok hij haar naar zich toe. Neen, ze hield hem niet voor den gek, hij kon den emst onmiddellijk aflezen van haar vuurrood gezichtje, de donkere oogen, die slechts half oniwillig in de zijne keken en waarin meisjesachtige openhartigheid en be- scheidenheid te lezen was. Met een kreet nam hij haar in zijn armen en hield haar stevig vast. „Lorrie, lieveling, het is waar! De hemel mogte het mij vergeven, maar ik dacht, dat je met me speelde. Het is waar! O lieveling, waarom heb je me zoo laten lijden?" en zijn stem brak. „,Houd je een beetje van me en wil je mijn vrouw worden?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1