ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO ZEEUWSCH-VLAANDEREN LORRIE No. 9878 MAANDAG 20 FEBRUARI 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton Half ziek - Hangerig Buitenland EERSTE BLAD -<»* MWWrtt 'ft'AfflWilA.XWf'W.WBt* NEUZE mawMttavxm<u»fijnf,n .-WBafttaatae^awf vastae* r - anse ABONNEMENTSPRIJS: Blnnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitlietaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en eliehe's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSOHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. POSTERWEN GEVEN HERDENKINGS- ZEGELS HIT. Naar men meldt lie eft bet boofdlbestuur van de P.T.T. besloten om in verband met het eeuwfeest der Nederlandsehe Spoorwegen her- dierikingszegels uit te geven. Het staat nog niet vast, wanneer deze postzegels in omloop f zuBen worden gebraeht. (Handelsbl.) EEN NEBERLANBSCHE MARINE- OOMMISSIE IN DE VER. STATEN. Het D-uitsche Nachricbten Biiro meldt uit Washington EJerst tbans is bekend geworden, dat sinds Dinsdag te Washington een Nederlandisohe Marine-commissie vertoeft, welke met het Amerikaansche ministerie van marine bespre- kungen voert over den aankoop van oorlogs- materiaai. Het Nederlandsehe gezantschap te Washing ton deelde mee, dat Nederland watervliegtui- gen, torpedobooten, luchtdoelartillerie en machinegeweren noodig heeft. Waarschijnlijk zu lien bonder d vliegtuigen worden gekocht. Bij iruformatie te hevoegder plaatse vemam het A. N. P., in aansluiting aan dit be rich t, dat een technische commissi© is uitgezonden, tot het imstellen van een onderzoek naar eenig materiaal en in het brjzon-der naar de moge- lijktkeid van aarikobp van efen zeer beperkt aantal vliegtuigen. De in het D. N. B.-toericbt opgegeven bij- zonderheden nopens den aankoop, iblijven ge- heel voor nekening van dit bureau. GEZENSPERSOONSKAARTEN-STELSEL. De Eerste Kamer heeft Vrijdag de aanvul- lende begrooting voor Binnenlandsche Zajken voor 1938 goedgekeurd zonder hoofdelij.ke stemming. Bij deze suppletoire begrooting weird o.m. 381.000 aangevraagd voor invoe- ring van het gezinspersoonskaartenstelsel in de toevolkingsboekhouding der gemeenten. HET VANGEN EN INVOEREN VAN ZANGVOGELS. Het Tweede Kamerlid, mevro-uw Bakker Mart heeft aan den Minister van Economisehe «afcen de volgende vragen gesteld: 1*. Is de Minister toereid in verband met de artt. 7 en 21 der Vogelwet 1936 mee te deeJen: 1. a. Hoeveel zangvogels, onderscheiden naar de soort, in het najaar 1937 en 1938 door vemgunninghouders in ons land zijn gevangen; to. en aan welke instellingen en personen een zgn. wetensdhappelrj'ke vergunning tot het schiieten en dooden van beschermde vogeis is verieend? 2. a.. Hoeveel zangvogels, onderscheiden naar de soort, in 1937 en 1938 zijn ingevoerd en uitgevoerd, to. uit welke landen deze invoer plaats vond, en welke motieven daarvoor hetoben ge- golden en aan welke personen vergunning voor invoer van zangvogels is verieend EXPORT VAN BLOEMiKOOL EN SUPER NAAR BELGIE. De invoer in Belgie van toloemkool en super fosfaat zal in het vervolg alleen nog zijn toe- gestaan op vertoon van een invoervergunning. Wij herinneren er aan, dat een overeenkom- stige maatregel werd getroffen voor teaas; alleen werd daaraan de voorwaarde verbonden dat een importeur, wilde hij voor een vergun- rring in aanmertking komen, een vrij hoog ge- atekte minimum-hoeveelheid moest hetoben in- gevoerd in een zekere basdsperiode. Hoewel l»et Nederl- Belgische handelsverdrag geen oOBtingenteering toeliet; kiwam deze maat "etgel in de praktijk nieer op een invoer-beper- kjbg. Zij is toen opgeschort en later in ver- aadhten vorm in working gesteld. Vorig jaar heeft ons land naar Belgie uit Door CHARLES GAR VICE. Vervolg. Hij had blijikbaar alle hoop nog niet opge- 9©v>en, want met een ongeduldige zucht liet 1*9 zich zoowat aan haar voeten, neervallen en haalde zijn sigarettenkoker uit zijn zak. Lome keek naar bemeden en kreeg een on- weeretaanfbaren lust in een kwajongens- streek. Voorzdchtig torak zrj een do-od takje af, mat zorgvuldig den afstand en liet het op zijn hoed vallen. (Hij sohrok even en keeik op. Hij zag geen eakboom, maar het mooie gezichtje, dat hem overal achtervolgde, het mooie gezichtje, dat hij verlangd had te ontmoeten. Het keek op hem neer met den heerlijken lach van on- sdhuldige vreugde. Onmiddellijk straalden zijn oogen van verlichting en tolijdschap en een gllmlacii verhelderde zijn gelaatstrekken. ,JXis!" zei hij met ingehouden adfem, „bent u het werkelijk Wat doet u doar? Wist u, dat ik hier was? Laat mij u naar bemeden helpen", en hp stond haastig op. IZp sprong naar beneden in de Jaan zonder eijn hand aan te raiken. „Waar is Jack?" vroeg zij, zonder on zijn vragen te letten. „Jack"! zed hij; op een toon, alsof zoo iemand in het gaheel niet bestond;. ,,0!" ging hiij vender met sohuldbesef in zijn stem. ,.Hrj praatte met een paar luidjes en en ik dacht, ik zal maar vast vooruit gaan." Het smoesje lag er zoo dik bovem op, dat zijn aarzeling en sebuldige blik niet noodig waren om dit te bevestigen. „0", zei hij koel, ,,zeg hem alstublieft, dat ilc naar binnen ben gegaan", en met een fenikje keerde zp zich naar de pastorie. gevoerd ongeveer twee millioen kilo bloem- kool of 11 van het itotaal. Van superfosfaat wordt door het Oentraal Bureau v. d, Statistiek slechts de totale ex port dus niet gespecificeerd naar land van bestemming aamgegeven. WeJ. wordt opge geven de invoer van superfosfaat uit Belgie, nl. 58 millioen kilo in het vorige jaar. De totale superfosfaat-export van ons land be- droeg in 1938 rond 440 millioen kilo. DE VORSTSOHADE AAN DEN TI INBOUW. Op vragen van den heer Wpmkoop, betref- fende verhooging van den stem aan de tuin- ders. in verband met de schade, tew^eg ge braeht door de in December 1938 ingetreden vorst, heeft de Minister van Economisehe Zaken geamtwoord, dat deze vragen door hem thans nog niet kunmen worden beantwoord, daar eenerzijds de omvang der .sohade teweeg gebraeht door de in December 1938 ingetreden vorst, nog niet met nauwkeurigheid is kun- nen worden vastgesteld, terwdjil anderzijds nog niet door hem is beslist, zoo eenige tegemoet- koming van deze sohade uit het Landbpuw- crisisfonds zal worden verieend, op welke wijze deze steunverleeming zal worden berekend en uitgekeerd. GESOHENK VAN DEN EX-KEIZEK. Vrijdagmorgen om half negen is die dienst- doende hofmaarschalk van den ex-keizer, von Granz, van Amersfoort per trein naar Berlijn vertrokken. Voor zijn vertrek overhandigde hij den Amersfoortschen s.tationschef, den heer J. Houtman, namens ex-keizer Wilhelm een gouden dasspeld met de inscriptie W. 1859 1939 LXXX. Verder stelde de hofmaarschalk den stationsohef een aan dezem behoorend boekwerk ter hand, waarin de gewezen keizer zpn handteekening had geplaatst. DE ONGECONCESSIONNEERDE BUSSEN. Za.terdagoohtend is van den Minister van Justitie een aansohrijving uitgegaan aan de procureurs-generaal bij de gerechtshoven, waarin er op wordt gewezen, dat het wensche- lijk is, dat den eersten tijd door de apsporings- ambtenaren in het bijzonder wordt gelet op overtredingen van het Reglement Autovervoer Personen 1939 en waarin opdracht wordt ge- geven, om, indien overtredingen worden ge- constateerd, met spoed' proces-verbaal op te maken en een rechterlijke uitspraak uit te lokken. GEVAAR VOOR DE N.C.R.V. In een te Dordrecht gehouden N.C.R.V.- avond heeft, blijkens De Zde voorzitter der N.C.R.V., Mr. A. v. d. Deure, udtvoerig ge wezen op de actie van den Ned. Herv. Radio Omroep. Er dreigt door wat deze vereeniging wil, velerlei gevaar. Gevaar voor de N.C.R.V. Niet zoozeer van ledenverlies. Ncg geen 100 leden bedankten om deze reden. De kern van de Herv. Radio Omroep wordt gevormd door menschen van de Herv. Geref. Staatspartij, die vroeger lid waren van de A.V.R.O., liever dan samen te v. erken met menschen van Geref. overtuiging. Het gevaar schuilt hierin, dat, wanneer deze vereeniging zendtijd krijigt, men dezen ook niet meer kan weigeren aan allerlei andere kerkelijke en niiet-kerkelijke groepen en groepjes. Gevaar dreigt voor heel de Nederlandsehe omroep. Want waarom zouden dhn ook groe pen hij vrijzinnigen eni Roomsch-Katholieken geen recht hebben op eigen zendtijd? Een oplossing door federatieve samenwer- king onder auspicien van de N.C.R.V., is on- aanvaardbaar, wat spr. in den breede aan- toonde. De spanningen in de Prot.-Chr. groe pen zijn daartoe te groot, een algemeen krach- tig optreden van het Christendom zou ook op deze wijze niet mogelijk zijn, en de N.C.R.V zou practisch ophouden te bestaan. Ook stond spr. uitvoerlg stil bij de onge- Maar ze had nog geen zes stappen gedaan of hij was naast haar. ,,Juffrouw Latimer", zei hij haastig en er was iets in zijn stem dat haar hart 'n oogen- blik stil deed staan. ,,Wees niet boos! Jack komt! Ik maakte, dat ik wegikwam omdat..." - 'zij bleef staan, v/ant hij had het gewaagd om zijn hand op haar arm te leggen om dat ik u zoo graag wilde zien." ,/Dat had u niet moeten doen", zei ze en trachtte koel en boos te spreken; ,,het was een domme streak." ,,Dat is zoo", stemde hjj toe, maar ik kon het niet helpen, lieve kind", en voor het eerst van haar leven hoorde Lorrie passie in de stem van een man ,,ik zou, alles doen, al was het ook nog zoo dwaas, om een paar woorden alleen met u te kunnen wisselen." ,,Goedennacht," zei ze vriendeiijk maar vastbesloten, terwijl ze haar arm wegtrok van onder zijn eerbiedige beroering; want ze was nu werkelijk bang. „Ga niet weg", smeekte hij., Zijn eerlijke, knappe oogen gloeiden van een hevige, harts- tochtelrjke liefde in zijn bleek gezicht, ,,Ga niet heen, blijf nog even. Ik wilde je spreken." „En?" vroeg ze, terwijl ze trachtte koel en bedaard te zijn. Ze vermeed hem in de glan- zende oogen te zien. „Wat is er? Kan het niet tot morgen wachten?" Jk vrees, dat ik geen uur meer kan wach ten!" sprak hij. .Lorrie ik heb je lief!" HOOFDSTUK WIT ..Lorrie ik heb je lief!" 'Een oogenhlik staarde Lorrie hem aan, als of hij in een vreemde taal had gesproken en de woorden geen beteekenis voor haar had- den. Het was voor het eerst, dat het woord liefde" in volilen emst tot haar gesproken werd, het was haar eerste aanzoek en dat overweldigde haar een oogenblik. Met een diepen zucht week ze achteruit, ze hief zelfs gironde klacht, dat de Gereformeerden een te grooten invloed zouden hebben. Vanaf de op- richting zijn de zetels in bestuur, modieramen, commissies enz., op voet van gelijkheid ver- deeld. Dat voorzitter en secretaris Gerefor- meerd zijn, komt, doordat destijds de Hervorm- den niet voidoende meed'eden. Staan ze het belong der N.C.R.V. in den weg, dan willen ze zich terugtrekken. De kerkdiensten zijn altijd gelijikelijk verdeeld. Gevaar dreigt ook voor de Herv. Kerk. De kerkdiensten worden thans gelijk op verdeeld, zonder dat wordt nagegaan, vanwaar de gel- den komen. Maar met een eigen zendtijd zal men nooit weer de uitzenddng van zooveel Hervormde kerkdi^ensten bereiken als thans voor de microfoon worden gebraeht. Spr. deelde mee, dat het Herv. Comite voor de kerkdiensten van de Ned. Chir. Radio Ver eeniging, is uitgebreid tot een Hervormden Raad, waarin zitting hebben alle orthodox- Hervormde professoren en predikanten van alle groote steden. De Synode is uitgenooddgd ook een lid te benoemen. Deze Raad vormt een betere weergave van wat er in de Herv. Kerk leeft, dan de Herv. Radio Omroep doet. ROUS EN HEYMANS HEBBEN PECH. Noodlanding in Frankrijk. De sportv!iegers Heymans en Rous, die, op weg naar Indie, Vrrjda>gmorgen van het vUeg- veld van Vlissingen opstegen met bedoeling Vrdjdagavond Turijn te bereiken en daar te ovennachten, hebben hun voomemen met kun nen volbrengen, door het voortdlurende sleehte weer. Reeds boven Belgie begonnen de moeilijik- heden in den vorm van grondmist en een i«ag wolkendek. De vliegers zagen zich hierdooi genoodzaakt op een hoogte van 1500 meter te vliegen. Na zeven kwartier passeerden zij het stadje Chalons sur Mame. De weers- omstandigheden werden echter niet beter, zoo- dat zij probeerden onder de lage wolken door te vliegen. Dit lukte niet best door het zeer sleehte zicht. 2#eer hoog konden zij ook niet komen, aangezien zij op 1200 meter boven de bergen last kregen van ijs-afzetting. Het eind van het lied was, dat zij zi'ch genoodzaakt zagen terug te keeren naar Chalons sur Mame, waar zij om 9 uur 45 op het militaire vliegveld Folie neerstreken. Nu begon een andere categorie moeilijik- beden. Het bleek, dat dit vilegveld in het ge- heel geen bezetting had, en toegesnelde gen- darmen en politie beletten den heeren Hey mans en Rous weder op te stijgen. Eerst na een oponthoud van 3 uur werd hun toege- staan, hun tooht per vldegtuig voort te zetten. Het weer was er inmiddels niet veel beter op geworden. Er was een vrij diehte mist komen opzetten, waardoor de vliegers gedwon- ger. waren, nog een tusschenlanding te makea te Chatillon sur Seine, waar zij omstreeks 2 uur des middags de P.K.W.D.R. neerzetten. Na een half uur oponthoud stegen zij vol goe- den moed op in de richting van Dijon, dat zij vrij gemakkelij'k 'konden bereiken door de spoor)ijn te volgen. Om half vier des middags (Ned. tijd) landden zij hier. In Dijon over- nachten stond hun niet aan en een half uur later zaten zij weer in de lucht met den blik op de spoorlijn, welke zij wilden volgen om Lyon te bereiken. Weer een half uur later 'hingen de start- vliegers tusschen de heuvels in een buitenge- woon dichten mist, zo6 dicht, dat zij tot een noodlanding moesten .besluiten. Dit geschiedde bij het 450 inwoners tellende dorpje Gratey, waar piloot Rous de machine op keurige wijze neenzette op een piterst klein veld. Bij deze prachtige landing ldep het toestel in het geheel geen schade op en de vliegers stapten voor den zooveelsten keer uit hun toestel. Reeds spoeddg kwamen eenige dorpelingen aansnel- len en zij haalden de vliegers op zeer harte- Ipce wijize binnen. Noodgedwongen brengen zij den nadht in Gratey door, doch de heer Heymans verklaarde zidks in het geheel niet te betreuren, aangezien de medewerking en de hartelijikheid der gastheeren onuitputtelijk sohijnen. Zaterdag hoopte men den tocht voort te zetten. De vliegers verwachten het toestel zonder hulp van den grond te kunnen krijgen. Ten einde echter het gewicht van de machine te verminderen en een start mak'kelijker te maken, zal de heer Heymans „over den grond" naar het nabijgelegen Mocan reizen, met zoo veel bagage en ballast, als hem mogelijk is. De heer Rous zal dan zijn reisgenoot dan daar met het vliegtuig ophalen. Zondag zijn zij' weer wegens het ongunstige weer en den invaUenden nacht niet verder ce- komen dan Nice. OPBRENGST VAN DE RIJKSMIjDDELEN IN JANUARI. Aan het overzicht van den stand der Rijks- middelen op ultimo Januari jj. wordt ont- leend, dat het zuiver bedrag der kohieren van f dlrel!te belastingen op dien datum f 39.897.912 bedroeg tegenover 36.810.194 op ultimo Jan. van het vorig jaar of 3.087 718 meer. Deze toeneming is uitsluitend te danken aan de inkomstenbelasting"welke in verg"elijkinjp" met het vorige jaar 4.500.988 hooger staat genoteerd. Alle andere belastingen waren lager dan het vorig jaar en welde grondbelasting f 769.584 de vermogensbelasting f 84.319, de verdedi- gingsbelasting f 278.194 en de belasting van d doode hand 281.172. Al kan na het einde van de eerste maand van het loopende dienstjaar uit de opbrengst van deze middelen nog geen enkele condusie worden getrokken voor het verdere verloop van deze inkomsten, toch mag het als een verheugend verschijnsel worden aangemerkt, dat Louwmaand het bedrag van de raming ad. f 36.810.416 met ongev. f 1.591.870 heeft over- schreden en gekomen is tot een opbrengst van f 38.402.286. Des te verheugender mcge ddt stemmen wanneer we daartegenover stellen de op- bi enig-st v£n Januari van het vorig* jaar welke toen 33.340.621 bedroeg en daarmede j 2.428.138 bleef beneden de ramino- voor die maand ad. 35.768.750 en 5.061.674 beneden de opbrengst van tbans. Nog duidelijiker komt de vooruitgang van de afgeloopen maand naar voren, wanneer we in herinnering brengen, dat de opbrengst in Januari 1937 heeft bedragen 30.364.281 en in Januari 1936 27.743.568. Tot het zoo juist genoemd'e gunstige resui- taat heeft voornamelijk bijgedragen de omzet- belastmg, welke met een opbrengst van 9. (36.681 ruim 2.9 millioen boven de raming kwam en zelfs 5.379.635 boven de opbrengst van Januari 1938. Wat de inkomsten ten bate van het gemeen- tefonds betreft, deze waren voor den d'ienst 1938/1939 tot en met ultimo Januari j.l. 68.302.240 bij een raming van f 68.700.000. De inkomsten ten bate van het werkloos- heidssubsidiefonds waren voor den dienst 1938 tot en met de maand Januari j.l. 51.444.950 bij een raming van 52.300.000. Wat betreft den dienst 1939 was het zuiver 'bedrag der kohieren op ultimo Januari 1.372.716. De opbrengst van de inkomsten ten bate van het verkeersfonds heeft over de maand Januan j.l. bedragen 1.729.036, waarvan J 1.717.218 aan motorrijtuigenbelastdng en J 11.817 aan rijwielbelasting. De totale ramum van deze inkomsten bedraagt f 32.000.000. DE EX-KEIZEK EN ZIJN KLEINZOON. De ex-keizer is, schrijft De Telegi-aaf. een gelukkig man! Hi} is bovendden een verjongd man. Al heeft men hem nooit zijn tachtig jaren aangezien, nu schijnt hij jonger dan ooit - sedert tien Februari, den dag waarop prin- ses Louis Ferdinand, de vroegere grootvorstin Kyra van Rusland, hem een keinzoon schonk, Toen indertijd de oudste zoon van den ex- kroonprins, om particuliere redenen, niet lan- Met Mijnhardtjes vlugge verbetering. Doo® 30 en 50 ct. Ingez. Med. ger als troonopvolger in aanmerking kwam viel die onderscheiding op de schouders van prins Louis Ferdinand, twee den zoon van den ex-kroonprins, Prins Louis Ferdinand was bo- vendien steeds de beveling van zijn grootva- der Wilhelm geweest en de toevallige samen- loop van onastandigheden die Louis Ferdinand tot troonopvolger maakte, heeft de sympathie tusschen grootvader en kleinzoon zeker niet verminderd. Men zal zich herinneren, dat het huwelijk van prins Louis Ferdinand en prinses Kyra op Huis Doom werdi voltrokken, begin verleden jaar. De ex-keizer bood het jonge paar als huwelijksgeschenk een reis om de wereld aan. Op 27 Januari, toen de ex-keizer tachtig jaren oud werd, was het geschenk van Louis Ferdi nand en Kyra, een zilveren sigarettendoos waarin gegraveerd de route, die het jonge paar op him huwelijiksreis had gevolgd. Prins Louis Ferdinand bood die alleen aan prinses Kyra was om „belangwekkende" redenen thuisgebleven. Toen op 10 Februari den ex-keizer telefo- nisch uit Potsdam door Louis Ferdinand per- soonlijk werd medegedeeld, dat een kleinzoon een stamhouder, was geboren, was de ouae ex-keizer diep geroerd, de eerste oogenblik- ken. Dra liep hij door de kamers van Huize Doorn en deelde iedereen juichend mede dat hem een stamhouder was geboren. Wilhelm\s tred sindsdien, is als een herboren man. Geen dag gaat voorbij, dat hij' zich niet laat inlichten, hoe het met zijn kleinzoon gaat. Hij telefoneert herhaaldelijk met het huis van Louis Ferdinand1 en Kyra in Potsdam. Hij maakt al groote plannen voor de opvoeding. Zijn diefste wensdh is nu, dat de kleinzoon op Huis Doom zal worden gedoopt, omdat het hem ten zeerste zou grieven als hij bij die plechtighei'd niet aanwezig zou kunnen zijn. KONING LEOPOLD CONFEREERT MET TAL VAN PERSOONLIJKHEDEN. De kabinetsformateur Pierlot is Zaterdag- middag door den Koning ontvangen. Aan de journalisten legde hij de volgende verklaring „Ik ben zoo juist door den Koning in audien- tie ontvangen. Ik heb den Koning den poli- tieken toestand, zooals ik dien zie en waar van ge de groote lijnen kent, uiteengezet. De Komng heeft besloten vandaag verscheidene politieke personen te ontbieden. De Konin»- heeft mij niet ontlast van de taak, welke hij mij had toevertrouwd. Dat is ajles wat ik u op het oogenhlik aan nieuws kan mede- deelen." Later zeide Pierlot nog: dat het te betreu ren zou zijn indien de zaak-Martens de aan- dacht m beslag zou nemen van het land op het oogenblik dat ernstiger vraagstukken. waarvan rmsschien zijn toekomst afhangt de aandacht opeischen. Wat misschien waar is. is dat deze zaak een karakteristieke episode vormt eener malaise, die voortduurt tusschen de twee groote gemeenschappen, welke Belgie vormen, hoewel er opmerkelijke verbeteringen te constateeren zijn. Men moet den emst van het uur en de noodizakelijkheid, waarin het land zich bevuidt om op normale wijze be- stuuid te worden, niet uit het oog verliezen. De Koning had in den loop van Zaterdag ten paleize besprekingen met de heeren Max Hymans en Deveze. Later heeft hij Paul Emile Janson ontvangen, den minister van Duitenlandsche zaken, voorts Wauters, oud- muuster, en Marck, den Christen-Democraat die mmister van verkeer is. haar hand op om hem tegen te houden en Guy stond midden op den weg haar emstig en angstig aan te zien. Het maanlicht overgoot haar met zijn stra- len. Ze hield de dunne shawl stevig tegen zich aangedrukt en in de- oogen van den jongen man leek ze een boschnimf, die ieder oogen blik op een manestraal kon klimmen en hem zoo ontsnappen. Hot experiment was voor beiden nieuw. Het was evengoed Guy's eerste aanzoek als dat van Lorrie en als acteurs in een nieuw stuk, stonden zij op him slagwoord te wach ten, onzeker en zenuwachtig. "Ben je boos?" vroeg hij ten slotte, toen de stilte ondi-agelijk werd en hij begreep, dat hij in ieder geval moest zorgen, dat ze hem aankeek. ,,'Boos?' vroeg ze langzaam, eenigszins verwonderd. „Neen!" „Neenzei hij gretig. ,,Ben je niet boos? Dolores en hij waagde het een stap na- derbij te komen. Wleer hief ze haar hand op. „Waeht!" zei ze, terwijl ze haar shawl hog steviger vastgreep. „Was je was je van plan, me ddt te vertellen, toen je Jack in den steek liet vanavond?" ..Dat weet ik niet", .antwoordde hij. ,,Weet je het niet?" „Neen, werkeli/k, ik weet het niet. Ik ik wilde alleen de gelegenheid waamemen om je te zien. Ik wilde je altijd graag zien. Ik ben nooit gelukkig als ik je niet zie, ge- loof ik." De kleur kwam op haar wangen terug bij die woorden, maar trok weer weg en de lange oo-gharen lagen over de donkere oogen, alsof zij vreesde, dat die oogen te zeer zouden laten zien, hoe ze getroffen was door zijn woorden. „Ik kan het niet uitleggen. Maar of ik het wel of niet wilde zeggen, ik heb het gedaan en ik ik heb je lief." Eij luisterde en haar hartje onder haar hand beefde verschrikkelijk. „Hoe hoe weet je datvroeg* ze. ,,Je kunt je vergissen." ,,Vergissen!" herhaalde hij met een diepe rmnachting voor die veronderstelling. „Ja. Je heht me pas een paar dagen ge- edlnJ0'0r het eerst &ezien- Je kunt me niet hefhebben in zoo'n korten tijd heb je niet zoo kunnen leeren voelen als jij zegt." ,,iPas een paar dagen geleden. Ja, zoo is het"', stemde bij ernstig toe, alsof hij ver- baasd was, dat die tijd zoo kort was, ,,maar ik voel me, alsof ik je mijn heele leven heb gekend, alsof mijn heele leven niets waard was tot aan dien avond, dat ik jou zag. Ge- loof je niet, dat ik je liefheb, Dolores?" voegde hij er aan toe, hartstochtelijk smee- kend. Lorrie hief haar oogen op en zag langs hem heen in den mist, die over de velden op- trok, zooals de mist als een sluier haar hart omgaf. Zij wist temauwemood of ze waakte of droomde en of het knappe gelaat voor haar en de melodieuize stem geen visioenen waren. ,,Je gelooven Ik weet het niet", zei ze droomerig. ,,Wat kan ik zeggen om je te overtuigen?" ijverde hij. „]jk kan slechts pleiten voor me- zelf, Dolores! Ik kan alleen herhalen: ik heb je lief - word mijn vrouw!" Weer werd haar gezicht vuurrood. „Word mijn vrouw." Voor de eerste maal lclonk dit lied door haar ziel, even geheimzinnig als de eerste tonen van Pan's fluit klonken in de ooren van de nymphen in het gezegende Arcadie. ,,Wlil je niet met me praten, me ant- woorden?" vroeg hij na even angstig ge- wacht te hebben, toen ze zwijgend en onbe- wegelijik bleef staan. „Wat wil je dat ik zeg?" vroeg ze zacht. ,,Ze.g: ja", zei hij haastig. Zij schudde haar hoofd en leunde tegen den elzestam, haar gelaat van hem afwendend. Guy's hart zonk in zijn schoenen en zijn gezicht werd nog bdeeker. ,N^n"' terwijl hij snel ademhaal- de; -Dus dus je geeft niet om me. Kan je met een klein beetje om me geven, Dolores'" „lk weet het niet", antwoordde ze en haar stem klonk oprecht. „Het is zoo zoo piot- fhetl J€ me d,it vanavond ver- teld Ik heb geen tijd gehad om - om na te derLken! Zij bracht haar hand naar haar- voorhoofd en veegde met een ongeduldig gebaar haar lossprmgende haren opzij. „Het was verkeerd!" verklaarde hij be- rouwvol. ,,-Maar ik was niet van plan- het te zeggen het ontsnapte me." Zij viel hem haastig in de rede. ,,'Zeg dan niets meer. Laten we maar doen of je niets hebt gezegd. ..'Dat zou iik niet kunnen", sprak hij emstig. bijna plechtig. „lk kan mijn woorden niet terugnemen. Ik zou het niet willen, zelfs ai kon ik het. Zij beteekenen te veel voor mij, Dolores, wil je niet antwoorden? Ik wil niet! dat je zegt. dat je van me houdt, tenzij tenzij Hij zweeg en. zijn mooie oogen zagen haar zwijgend aan. Lorrie wendde zich nog verder van hem af Zij voelde iets in haar hart, dat haar bijna dwong om te zeggen: ,,Ik heb je lief! Ik heb Je lief!" maar zij legde die stem van liaar hart met geweld het z-wijgen op. ..Ik weet, dat het plotseling is te plot- seling, maar liefde komt bijna altijd onver- wacht. Lorrie, lieve, lie-ve Lorrie, stuur m0 niet yan je weg! Het is mij, alsof ik om mijn leven smock. Als je ,,neen!" zegt, dan zal ik heengaan en me voelen, alsof ik alles ver- loren heb. dat bet leven de moeite waard maakt. Wil je geen enkel woordje zeggen om me hoop te geven? Ik wil graag wachten." ,,Ik kan niet," zei ze weer en nu bijna even smeekend als hij zelf. „0, waarom heb je dit gezegd? We waren allemaal zoo gelukkig en nu nu zal alles and'e-rs en akelig zijn." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1