Feuilleton-vertellingen Pluimvee-Rubriek Burgerlijke Stand BRABANTSCHE BRIEVEN. LOOP DER BEVOLKING. binnen komen en daar viel hun een geld'kistje, inhouden-de 200, in hamd'en. "Via denzedfden weg hebben zij den winkel weer verl-aten. OPBOUW. Ben medeiwerker schrijft in ,,De Trom", het orgaan van het Nationaal Jongerenvenbond ..Zelfgenoegzaam'beid (die ondeugd) is lang- zamerhand een leelijk merkteeken voor ons volk geworden. Hoe is dat zoo gekomen? Wei, omdat we verwen-d zijn geworden door een niet onderbroken tijd van vrede gedurende meer dan een eeuw. iDat het Indie niet zoo was, dat Nederlandfers daar hebben moeten vechten om zich te blijven handhaven, is van niet be schatten belang voor ons volk als ge- heel, al wordt, vreeselijk zelfgenoegzaam, deze waarheid niet graag erkend, noch wordt er leering uit getrokken door de jongeren. We zijn bet zoo langzamerhand gewend ge- raakt, om alles in het leven af te meten naar hetgeen het waard is in geld. In tijden als deze, waar de verschrikking der werkloosheid en van den steun aan zelfs de jongste, sterk- ste handen het volksgeweten niet met rust kan laten, wenscht men ons voor het komende jaar ,,rwelvaart" toe. Welvaart, meer wel- vaart alsjeblieft'Geld, geld en nog eens geld. Daarvoor koopen we alles Alles? Jongeren, bezint U! Durft te enkennen, dat geld, luxe, maar al te vaak een barriere vormt, waaratihter het lichaam, maar vooral de geest kan kwijnen. Dat dit een der ern- stige factoren is voor een nederwaartsche richting, die uiteindelijk den dood moet ten- gevolge hebben. Stilstand is achteruitgang. En indien deze toestajid al geeigend is voor hen, die in rustige rust en het goede mate- rieele leven hun heil zien (dank zij hun geld is hun dat soms mogelijk), zoo is zij het niet, al thans mag het niet zijn, voor de jongeren, die nog hun weg in de toekomst hebben te banen. En dat die weg geen autostrada zal zijn en misschien zelfs geen romantisch schil- deraehtig landwegje, kan als vaststaand wor- den beschouwd. Maar dit behoeft heelemaal geen ongeluk te zijn. dimmers, juist de jongeren hebben het nog in zich, om met primitieve middelen te trach- ten lets bijzonders te bereiken. Juist dit vuur, dit geloof in eigen kunnen buiten de macht van het geld om, is zoo eigen aan de jeugd, die nog niet verprutst is door veel en telkens meer zakcenten voor hun liefhebberijen, cigaretten en pretjes. Het is aan de jongeren, in de naaste toekomst de macht van het kapi- taal over den mensch te veranderen in: het kapitaal ondergeschikt aan de belangen van den mensch. En dat daartoe in de eerste plaats noodig is, volkomen doordrongen te zijn van de waarde van den mensch boven die van het geld. Dan pas zal geld een zegen blijken voor geest en lichaam, in plaats van, zooals nu helaas maar al te vaak, een vloek. En bewust van eigen willen en kunnen, ge- sterkt en geschraagd door het vertrouwen in den Allerhoogste, zal het komende geslacht fier alle moeilijkheden tegemoet zien, blij- moedig alle offers weten te brengen, worste- lend en strijdend den stralenden top tege- VEFX GRIEF IN BELGIis. De bevolking van Brussel en de provincie- steden wordt sedert enkele dagen door een vriji emistiige igriepepi'demie -geteisberd. In de Brussel-sche ischden ibedraagt het aantal af- wezige leerlinigen' tihanis van de geheele schoolbevolking. Eidiers, in de groote bedrijven en de kantoren van de miniiste-rieele depart-e- meniten, diem postgirodiemst, enz., is het aantal zieken nog heel wat grooter. De gevallen met doodelijken af-loop blijken echter niet zeer tal- rijk te zijn. OOSTENHSCHE TREILEK MET ACHT MAN VERGAAN. Sedert 26 Janiuari j.l. werd1 geen enkel be- richt meer ontvangen van den treHer O. 294 uit Oostende, die was gaan vi-sischen aan de Engelsehe kust nabij Trevonshead. Vanwege de reederij wordt thans bekend gemaakt, dat zij, verscheidenie officieel-e berichten heeft ont vangen, waaruit met zekerheid mag afgeleid word en, dat het sbhip vergaan is en dat de acht opvarenden alien den dood in de golven hebhen gevonden. HOTJTEN NOOTJESKOLEN, EEN ZWEEDSOH NIETJWTJE. In sommige landen worden automobiel- motoren aangedreven door houtgas; een na- dee'l hierbij is de groote plaats, die de mede- te voeren boutvoorraad eischt. Men heeft het daarom ook geprobeerd met houtskoolbriket- ten die minder plaats eisehen dan het gebrui- kelijke houtafval, doch in Zweden heeft men meer verwachting van een nieuw fa-brikaat, n.l. ,,geconcentrearde houtskool". Op machiinale wijze worden briketten in den geschiktsten vorm geperst. Als bindiniddel worden daarbij stoffen getoruikt, die deze bri ketten ongevoelig maken voor water. De rest na de verbranding moet gering zijn, evenals de roetontwlkkelimg. Een H.L. houtskool moet voor een gewo- nen auto voldoende zijn voor een afstand van 80 K.M. De houtskoolbriketten worden ge maakt in een fabriek te Voxna in N. Zweden, welke fabriek een jaarproductie heeft van 5000 ton. De 'Hi. van de nieuiwe briketten, die de grootte van een noot hebben, weegt 60 K.G., terwijl houtskool 13 K.G. weegt en houtskoolbriketten gemaakt volgens een andei procede 42 KjG. wegen. Afgewaoht dient te worden of houten nootjeskolen zullen kun nen wedijveren met de benzine; kunnen ze dat niet, dan zullen ze wellicht een belangrijk vervangingsmiddel daarvoor kunnen zijn in tijden van oorlog, hetgeen voor houtrijke lan den een belang is. - EEN OPERA IN DE SCHADUW VAN DE SPHINX. Voor de wereldpremiere van een opera voor het oude Egypte door de Amerikaansche com- peniste Ruth Deyo is de groote Sphinx in Giza als terrein gekozen. Eind Maart zal deze opera geheeten ..Sberrendiadeem", uitgevoerd wor den ter gelegenheid van de verlovingsfeesten van koning Faroek's zuster Fawzia met den kroonprins van Iran. Koning Faroek zal zelf bij de uitvoering aanwezig zijn. Aan d'e opera zal deelgenomen worden door duizend artisten. De leiding herust bij Ernesto Bert van het Scala te Milaan. EEN PLAGENDE KAT.IONti DOODGESTGKEN. Het Bat. Nbl. meldt; Djapar van de desa Sindanglaoet (residen- tie Cheribon) voelde zich geprikkeld en ont- stemd. Door het gekwaak van een kikker. Het dier kwaakte dat het een aard had en altijd op de ongelegenste momenten. Juist als Djapar wilde gaan slapen of werk wilde verrichten, dat groote concentratie des gees- tes eischte. Djapar was zoo geprikkeld en ontstemd, dat hij meer dan eens het huis uitliep en ging zoeken naar den kikker, die hem het leven tot een hel maakte. Op een kwaden dag ontdekte hij den kikker. Het bleek een kleine Iniandsche katjong (knaap) te zijn, die het gekwaak van een kikker op de meest bedrieglijke wijze wist na te bootsen. O Het werd Djapar zwart voor de oogen en in het volgende oogenblik lag de kleine jon- gen aan zijn voeten uitgestrekt. Levenloos, getroffen door Djapar's vlijmscherp mes. Het tragische feit heeft zich reeds eenige maan- den geleden afgespeeld en al dien tijd heeft Djapar in arrest gezeten, wachtend op de berechting -van zijn zaak. Thans heeft de landraad uitspraak gedaan. Blijkbaar heeft hij zeer veel verzachtemde omstandigheden gevonden. Het vonnis luidde voor dezen doodslag slechts drie jaar gevan- genisstraf. Ulvanhout, 9 Februari 1939. Aniico, Deuzen Winter is veur den akker nie kwaad gewist. Den eerde is kustelijk opengevroren, veul klein ontuig wierd vemietigd en den dooi „kneedde" den akker tot 'nenvrucht- baren brei, waarin t gaandewag goad warken wordt. Zaterdag dooide 't leste ijs weg, den akkergrond' lag zwart te blinken onder t eerste Vaurjaarszonneke. Werm kwam ik uit de stad verom gerejen. 't Dooiwater lag in plassen langs de wegels, de sloojen stonden vol tot den randde velden zat van water, overgoten van zon, blonken oew oogen moei. Maar als ik ten avond van Guusje Verhagen veromkwam, 'k was 'n Zondagsch gezicht bij m gaan halen-, dan trokken m'n opengeschoren wangen stram, van den kouwen avond, die over ons durpke was gevallen. De wegels droogden koud op en als ik 'ns in de lochten keek, dan stond or over d'eerde 'nen zwart- blaauwen sterrenhemel gekoepeld zoo strak ldjik igepolijst metaal. Dat wierd dus overnuuw vorst Trui bad 't 00k al bespeurd, als ik binnen- kwam. De plattebuis stond mee 'nen open sleutel te trekken, dat ge'm hoorde branden! En als den Eeker gespoord en geleersd binnen- kwam, gereed am den Zondag teugen te gaan, dian was z'nen glimmenden sproetenkop peers van ,,de kuip". Hij keek me mee lachenid'oogen aan. Dat beteekende: 't was kouwer dan ik diocht, baas. Ik knikte. ,,Hebt g'oew tractemenit al ontvangen' van den Dre?" vroeg ik, om 'm nog 'n douwke te geven naar den Zondag! ,,Je-je-ja baas," zee-it-ie rillend van de kuip nog. En meteen sloeg ie op z'n zak, waar de beurs zit. ,,Ik eb..."' lachtte-n-ie. Watte?" ,,Kebopslaggad!" zee-t-ie rap en fluiste- rend. „Dan meugde wel tracteeren, iriep ik!" Tien keer knikte-n-ie mee z'n rattenkopke, waarin twee grootopen oogen blij glansden. ,,Doei 'k 00k!" Toen kwam Dre III binnen. Ook gespoord en geleersd! Zijaien bonlker tot boven toe vastgeknoopt, 't gleufhoeike 'n tikske gchiuin op dten piittigen kop, kort, gebogen pepke in den anond. Iederen keer als ik dat jonk zie, bouw ik overnuuw op m'nen steuvigen, dap- peren compagnon, die d'e wearedd aanikekt lijk 'nen best ppgeblazen voebbal, waarmee ge zoo lekker op doel 'kunt trappen! Als ik m'nen! lach verdouwd bad, dan vroeg ik den Dre: ,,Gaan jullie op stap?" ,,Jaagaf ie leutig-langzaam toe; ,,we gaan 'ns: in stacf kijkeni." ,,Hebt ge plannen?" ,,We gaan misschient 'ns naar die cinema". „Misschient... ,,Als er 'nen fijnen, film is, ja!" ,,'Nen fijnen film! Hoe een em?" ,,Nou, zio'nen WildHWest, waarin zoo 'ns pootig geknokit wordt. Enpootig gerejen op die vol'bloed-knollen!" ,,Guilie komt toch nie laat verom, jongens?" vroeg Trui. „Als we zoo'n hardhandig filmke treffen, Trui", zee Dre III: ,,d'an zijn we om half twaalf pas thuis en anders wel 'n igroot uur vroeger". ,,.Nim dan den sleutel maar mee", zee Trui en ze gong in harem zak. Negen uur waren ze verom, mee 'n< groot gebak. Den Eeker had getracteerd op zijnen opslag! En in stad was ginmen film naar huilien goes- ting. ,,Sneeuwwitje," zee den Dre en toen be- gosten die twee ,,maninen" te lachen, dat ik wel begreep ,,'t Mot anders 'nen pracbtigen film zijn", zee ik: ,,heelegaar in kleuren geteekend!" „Jawel," zee Dre III: ,,Maar da's een kin- derfilmke en den Eeker was bang veur de heks die er in veurkamt," en weer hadden die twee gastjes den grootsten leut ,,Ge rniocht er toch binnen," proheerde ik hun te nemen, want nu mogen de kinderen het sprookje gaan bekijken Efkes keek den Dre me deur z'n ooghorkes aan. Dan zee-t-ie: „Zekers mochiten we bin- men,, maar ik heb aan' 't loket gevraagd wan- neer er ',nen film van Sinterklaas kwam, zon- d'er taaard, los te peerd, mee 'nen revolver in z'nen knuist, die in z'n eentje 'n heel Wild- west-durp te igrazen inimt om dan mee 't schoonste troeleke van heel de gemeente aan den haal te gaan". Toen gong ie naar't opkamerke, z'n kleeren weghangen en den Eeker naar den zolder mee 't zelf de doel. Trui zette 'nen ketel chocolad'emelk en toen zijm we gaan ,,feesten" op den Eeker z'n pro- motie! Den anderen mergen, Zondag, lag den bui ten wear wit bevroren. De plaskes langs den notenleer stonden' vol hanenpooten-van-ijs. op de regenton lag 'n schaal ijs 'nen vinger dik. Maar eer 't negen uren was stond er 'n zonneke, allee den huis was er vol mee. Er. als we omtbeten hadden, na d'eerste mis, dan stak ik m'n pijp aan en gong zoo zitten mee m'n krant, da'k 'it zonneke in m'nen nek had en de plattebu'is opzij. En als Trui d"r huiske aan den kant had, den Eeker helpt heur altij mee 's Zon,dags, dan .gong ze 'r eigen kleejen veur de hoogmis. Als Trui naar de kerk was gonigen de twee kleine mannen ook op pad, die hadden in die Gouwen Koei 'nvergadering. Jonk Ulvenhout! Man, ik kan er zoo'n plazier in hebben, als ik die twee gastjes samen bezig zie! „Wat hebben juilie veur 'n vergadering?" vroeg ik mee 'n seerjeus gezicht. ,,'t Is eigeniijk geheim," zee den Dre. ,,Dan mot ge 't nie zeggen," zee ik rap. „Ma,arede vereeniging? Is die ook ge heim?" „Nee. Da's de J.U.V. „Jong Ulvenhout Voor- uil." ,.Ha! Da's pront! En wie is den veurzitter?" ,,Fielp Struycken." ,,Den kleinzoon van den bakker...?" ,,Den dieen1, ja!" ,,En hoe zijn juilie plannen?" ,,P.recias weet ik 't nog nie. Den Eeker en ik gaan er vandaag veur 't eerst naar toe, maar Fielp Struycken heeft 't allegaar precies in z'nen kop! Maar de bedoeling is, dat wij 't eerste jaar veul vengaderen, clubkes op- richten en zoo en dat we over 'n jaar ,,naar buiten komen, zee den Fielp." ,,Naar buiten?" ,,Ja, als er feest is, dat wij dan mee onze eigen vereeniging de J.U.V. tmeedoen en mee- helpen in 't belang van Ulvenhout!" En ge vergadert in die Gouwen Koei" ,,Ja, den Fielp zee, dat ie had hoorem zeg gen, dat 't daar gezellig was. En z'n igroot- vader heeft er veur gezurgd dat wij van Kee de comsumpties goeiekooper krijgen. Maar dan motten we snaergens vergadoren, dan is 't daar nog stil." Wat zat 't goed in malkaar. Al® daar den bakker nie aohter zat, dan wist ik 't niemeer! Over 'n jaaroemik begreep. Dan waren er bier dingen en mensohen veranderd, die de J.U.V. nie zouwen teugenwerken...Den politieken Fielp! Den gladjanus, die den tijd van afwachten> ook nog benut! Jonk' Ulven hout, weer mee 'nen Fielp aan 't hoofd, stam- mende uit de school van den grooten Fielp. M'nen lever kwispelde als ik die kleine man nen daar zoo parmantig naar ,,de" vergade ring zag stappem! Mee den geheimen agenda! Of dat den Fielp was! ,,Ge-eim" is z'n groote kracht. Ge hoort er meer van, amico! Als de baaskes weg waren besloot ik ook maar om op te stappen. 't Zonneke trok me naar buiten. Kom, ik ,kost m'nen goeien Blek wel mee- nemen. Wat was den goeien beest blij! Uit mee den baas ep vandaag 'ns nie in den scha- duw van den groentenwagel, lijik ie dat 1ge wend is. We kuierden de bosschen in, waar 't Veur- jaar op zonnenevels tusscben 't geiboomte zwierde. Sjuust docht ik aan den Vic, mokte plannen om zijnen kant 'ns uit te stappen 'k had m na den nuuwjaar nie meer gezien, du® er wiierd zwaar gewerkt! als ik den Jaan teugenkwam. Die is dus ook weer ,,heter" docbt ik. Ocherm, wat stond z'nen bolhoed1 diep...! En wat hong z'nen snor te ,,treurwiigen". Gin beste hui, docht ik. Allee, Janus'!" riep ik. Den Jaan keek op, sjuust onder den stijven rand van z'nen hoed vand'aam- en toen viel me op 'n dikke rooie vee.g vlak onder z'n zwar- ten isnor. 't Was z'n onderlip, die veul onte- vrejen omlaag hong. ,,Zoo?" bromde-n-ie. „Zoo?" onvrindelijk had ik 'm nog nooit meegemokt. ,,Simoor in? Janeke?" ,,Nniks horre." „Ge zegt zoo weinig?" „Ge zegt zoo niks?" ,,Gij, ee?" „Ja?" En den Fielp, ee?" „Jawel?" ,,En dieen blaauwen sloeber, ee?" ,,Mjawel?" „En den Joost van Oosterhout, ee?" ,,Ja, Jaan...?" „Guilie kunt allemaal 'n stevigen koorts krijgen veur mijn part!" ,,Die Antwerpsche d'raaideur is toch nog lillijk aangekomen teugen oewen kop," zee ik zoetsappig. ,,Maar ge bent toch weer op de been, geliukkig!" ,,Dre," viel ie uit: ,,isprik me d'aar nie over, want ik ben veur alles in staat!" 'k Wierd nuuwsgierig. Dus ik dee m'n pijp in m'n zak, pakte m'nen sigarenkoker, hong 'nen vorstenland'er tusschen m'n lippen en hield toen, 'n bietje nonchalant, hum den koker voor. 'n Heele temptatie veur'm, maar hij zag den koker ,,nie". ,,Doede mee, Jaan?" „Eh?" ,,Stikte ook mee aan?" ,,Waarom ook nie," zee-t-ie toen en 'n bietje bruusk klaauwde-11-ie in1 m'nen koker. En ter wijl ie aanstak: „nde am nuuwsgierig te zijn, Jaan, maarehwaarom mot ik ziek worden?" ,,,Nouja, gij, gij, gij,wie sprikt er nou van jou... zoo... zoo indirect?" Ik zweeg. Heh ik bij, Trui geleerd. Als de teugenpartij bijdraait, lot ze d'an maar praten, praten! Ze klasjeneeren d'.r eigen in ',n oogen- hlikske vast! ,,Neee ik bedoel dat ander tuig, Dre." ,,Oem ,,iGoeie sigaar ,,Oemoem". 't Is mee Tonia op den oogenblik finaal ka-.pott!" ,,Oem-oem?" ,,Ge wit ee, toen me veromkwammen uit den Anvers(hij begost te lachen!) leut hebben we g'ad, Dre, eerlijk is eerlijk!" ,,Tuuriijk!" „Iederen kger als ik om dieen blaauwe sloe ber denk, toen we daar in dat kroegs'ke waren, mee die dikke madaime „Haha!" ,,Dat was nog 'n vergimmes knap wijf, Dre!' „Werendig. Gade volgend jaar weer mee?" ..Docbte somis van nie?!" ,,':k Weet nie, kweetnie. Ge sprak vijf minu- ten gelejen zoo heel anders „Nouja! In m'nen drift." ,,Dus we hoeven nie d'n dokter te halen?" ,,Ge zijt vrij in oew doen en oew laten," snapte den opgekikkerdien Jaan. ,,Maar wat is er nou gobeurd, Jaan?" ,,Ge wit toch, dat den Blaauwe me mee 'n smoesje thuisgebrocht hee Op de zieke kin- derkes van ons Mieneike gepast, den dokter wisten halen, gejaagd, gevallen van de fiets liohten harsenschok. en al dieen kemeedie al meer!" ,,Jawel." ,,,Nou den Blaauwe en den Joost brochten me thuis, den Joost was den dokter, omdat Tonia hum nie kent, daar den Joost van Oos terhout komt, en dokter Joost zee teugen Tonia dat ze nie teugen me praten mocht, dan heel, heel zachtjes en nie meer dan noodig was." Den Jaan begost te gichelen. Tonia vlocig er in, Dre! Ze zat lillijk in d'ren tik- kert, dat beloof ik oe!" ,,Was ze goed veur oe, Jaan?" ,,D.re da's nie ondter woorden te brengen! In tie watjes heb ik gelegen! Keersen hee ze veur me aangestoken! 'k Had maar te kiklcen en 't was er! En iederen avond kwam den Joost en isehud'de bedenkelijk mee z'nen kop, dieen vuilen huicheleer! Veertien dagen minstens moest ik onder de dekens blijven, Dre! Man, ik had dieen vergimden worstreiziger in me- kdar kunnen trappen!" ,,En toen?" ,,Toen bleef ie ineens weg. Zonder hoeh of hah! Daar lag ik....... mee 'n wijf in huis, dat gek wierd van de zenuws! Toen is ze 't durp af- gaan loopen. Om 'nen anderen dokter en zoc...! Vcclde 'm aankoman, Dre?" Dieen dokter?" ,,Neee, de waarheid!" ,,Ja! Ik voel lets!" ,,Nou, ik voelde 't ook. En veur den dokter er was, ik er uit en naar ons Mieneke op Not- sel. Alles is uitgekomen, Dre, alles! Wat was dat sehepsel kwaad!" ,,,Sammigte lui kunnen niks veulen!" zee ik. ,,Zoo is 't," zee Janus. (Amico, m'nen bulk piekte. ,,En toen?" ,,Toen kwam dieen eigensten avond dokter Joost „Neee?" „Jaje! Gestuurd deur den Blaauwe, Dre!" Ik iklapte dubbel en zag 't bosch tusschen m'n beenen d'eur. ,,Gij kunt makkelijik lachen," verweet Janus. „En toen?" ,,Veur den Joost mee z'n vuile huichelachtig plecbtige stem ,,goeienavond" had1 gevezeld, was ie al op den loop. Tonia had kalm de pook genomen, liep daarmee fanatiek naar dten Joost ik kost 'm nog net waarschouwen en den Joost er vantusschen, Dre! Wat is dieen kearel rap! Hij draaid'e z'n, eigen om, vloog 3 'nen wind d'e dteur uit en(hield den klink vast. Tonia trok, bleirde, s-chold en dandan liet den Joost de klink los! Ge verstaat. Ze viel mee pook en al1 achterover en d'aarvan mokte den Joost gebruik om op z'n fiets te springen en naar Oosterhout te karren. Maar ik ben 'm ook gesmeerd, Dre! Heb 's nachts bij ons Mieneke geslapen. En nou... 't Mensch behandelt me of ik heur vader en moeder heb vermoord!" ,,Maar hebben we leut g'ad of nie, Jaan?" ,,Ueut! Ik vergeet 't nooit!" ,,Nou, leg dan- nie te murmereerenKom vanmiddag 'n propke doen, jonk, mee 't tuig!" ,,Neee, Dre, ik dturf nie jonk! Ze is in staat om heel de Gouwen af te komen breken! Neee, ik bl'ijf vandaag maar kuieren. In m'n eentje. Goeie sigaar!" „Nog 'n paa,r hebben?" ,,„Geren, dan voel ilk me nie zoo alleenig. t Zal wel afsterven, Dre!" En hiermee, amico, hebt ge de leste nuuw- kes van Ulvenhout. 'ik Zou er nog meer van kunnen vertellen, maar m'n pampier is stamp- vol. Dus: veul groeten van Trui, Dre III en dlen Eeker en gin horke minder van oewen ;t. a. v. DRE. Vragen, deee rubriek betreffein.de, kunnen door onze abonnd's warden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Heemraadsingel 111 te Rotterdam. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermekien. INTERESSANTE ONDERZOEKIN GEN OMTRENT BROEDEIEREN. Nu het broeden al weer hegonnen is, is het wel interessant eens eenige nieuwere onder- zoekingen omtrent hroedeieren te publiceeren. Ik heb er al vaak op gewezen, dat een broedei heel wat anders is als een consumptie-ei, hoewel dat feitelijik niet zoo moest zijn. Vroe ger werd een ei ten eerste als een voedings- middel beschouwd, soms als een lekkernij, maar het ging daarbij in hoofdzaak omdat men aan het eiiiwit een hooge voedingswaarde toeschreef. Bater is men anders gaan rede- neeren, toen bleek dat het ei als het ware een krachtbron is van allerlei vitaminen en mineralen. Daarmcde benadert men meer het natuurlijike doel der eieren, nJ. een soort ver- zageld magazijn waaruit de kiem put om een jong dier van op te bouiwen. Dat magazijn moet dus allerlei stoffen bevatten die daar voor noodig zijn en daarbij nu spelen vitami nen en mineralen een groote rol. Feitelijk komen dus de eisehen die aan een goed broedei gesteld worden overeen met die welke men moet stellen aan een goed consumptie-ei. Mlaar terwijl de eierbroeder direct merkt als er lets in de eieren niet in ordd is, merkt men van een tekort aan vitaminen enz. bij consumptie-eieren niet gauw iets. Vandaar dus, dat men hij ondoelmatige voeding van fokdieren gauiw vastloopt, maar dat, zoolang men van een leghen eieren krijgt, de theorie geldt: een ei is een ei en daarmede uit. We weten dus nu, dat aan foktoommeel heel wat zwaardere eisehen gesteld moeten worden als aan legmeel en dat men een groot deel van de toroedresultaten in handen heeft door de fokdieren goed te voeren, d.w.z. vooral aan vitaminen en mineral-en denken, want eiwit geeft men al gauw ge-noeg. Miaar er zijn andere zaken die op het broedproees invio-ed udtoefenen, o.a. de kwes- tie hoe lang d-e broedeieren bewaard kunnen worden. In de natuur legt een kip een nest vol eieren en zal d-aar misschien een paar weken over doen, maar de natuur heeft in dit geval ve-el meer hulpmididelen om het broed- sel te doen slagen dan wij met onze doode machines. IZoodra het ei gelegd is ondergaat het ver- anderingen waanv-an een der eerst opvallende wel is, dat het water verd'ampt en d'e lu-c-ht- blaas grooter wordt. Feitelijik is dat niet goed gezeigd, want het vocht van het eiwit be- weegt zich in twee richtingen. Aan den eenen kant verdampt het door de porien van de schaal, maar aan den anderen k-ant trekt het doer het dunne vliesje dat den dooier omgeeft in den -d-oo-ier. Op den du-ur wordt dus het eiwit waterarmer en de dooier waterrijker. Daar- n-aast spelen zich allerlei sdheikundige pro- cessen af, zoo wordt bijV. het dikke eiwit dat direct om den dooier zit dun en vloeibaar, verandert het zoutgehalte van het ei enz. iHet is dus geien wonder als tengevolge van al deze processen de kie-mkracht van het ei verloren gaat. De vraag is maar hoe lang dat duurt als men het ei bij een koele tem-pera- tuur be-waart, zooals dat bffhoort te geschie- den. Bij proeven van Dr. Kaufman in War- schau werden ve-rschillende groepen eieren van 2434 dagen lang bewaard bij een tem- peratuur van 12 graden Celsius. Ze stonden daarbij op de sp-itse punt, zoodat de lucht- ka-mer boven was (broedeieren moeten lig- gend of op de spitse punt bewaard worden). Alle eieren werden op d-ezelfde manier in machines gebroed naast een aantal versche eieren van dezelfde kippen. 'Het bleek nu dat vooral in de eerste broedweek een hooger per centage der k-iemen in oude eieren afsterft. Bij drie groepen versche eieren bedroeg deze sterfte in de eerste week resp. 2.7, 6.7 en 12 bij de oude eieren van de-ze-lfde ki-ppen 54, 47 en 29 dus enorm veel meer. Ook in de 2e en 3e broediweek was de sterfte veel grooter, zoodat er tenslotte van de oude eie ren bijna niets terecht kwam. Nu werden aan het einde van ledere week een aantal eieren geopend en de groei der kiemen nagegaan en daarbij bleek dat na 1 week en na 2 weike-n broeden de kiemen in de oude eieren veel kleiner waren dan in de versche eieren. Dit betreft zooiwel d-e 1-engte- maten als de gewichten. Bij h-et uitkomen t-leken e-cihter de kuik-ens uit de oude eieren iets zwaard'e-r te -zijn dan uit de versche eieren. Hoe is dat nu te verklaren? De ver sche eieren ikwamen gemid'deld na 20,6 da gen uit, die uit de oude eieren na 22.1 dag dus bijna 1.5 dag later. De kuikens uit de ouide eieren zijn dus als ze geboren worden feitelijk een dag oud-er dan kuikens uit ver sche eieren en d-aardoor zwaarder. In de eer ste week zijn de hennen uit oude eieren ach- ter in groei en veel zwakker, zoodat er ver- bazend veel afsterven. Wat overblijft gaat dan weer sneller gro-eien dan de kiemen uit ver sche eieren en groeit langer, dus wordt zwaarder. (Bij' kiemen van 24 uur oud uit versche eieren is de ontiwikkeling veel verd-er voort- geschredein dan bij kiemen uit oude eieren die 30 uren oud zijn. Men dacht oorspronke- lijk dat dit verband hield met vochtverlies in de eieren. Dit bleek niet het geval te zijn. Als men versche eieren in een lu-chtledige ruimte bracht, zoodat ze. in een d-ag veel meer vocht verloren dan anders in een maand, dan sloegen de kiemen als men ze ging broeden evenveel aan dan in gewone versche eieren. Dr. B. J. C. TE HENNEPE. (N-adruk verboden.) SAS VAN GENT. In de week van 29 Jan. tot en met 4 Febr. hebben zich in deze gemeente geve-stigd M. B. de Srnet, dienstbode, van Axe-1. H. van der Veen, zonder, van Bemsterland. Vertrokken lB. M. de Rijcke, dienstbode, naar Ert- velde (B.). R. F. E. J. Dierickx, onderiwijzeres, naar Chateau, de Neer-Reipen ((B.). AXEL. Hu weiij ks - aangif ten5 Jan. Frans Jan Brevet (van Oostburg), oud 26 j., jm. en Wil- helmina Maria van der Burg, oud 21 j., jd. 12 Jan. Abraham Markus Dieleman (van Temeuzen), oud 26 j., jm. en Wilhelmina Geertruida Wijna, oud 25 j., jd. Huwelij-ks-voltrekkingen. 26 Jan. Frans Jan Brevet (van Oostbung), oud 26 j., jm. en Wilhelmina Maria van der Burg, oud 21 j., jd. Abraham Markus Dieleman (van Temeuzen), oud 26 j., jm. en Wilhelmina Ge-ertruida Wij na, oud 25 j., jd'. Geboorten. 1 Jan. Garrelt Willem, z. van Jan Jansen van Rosendaal en van Suzanna Ovenwijk. 3 Jan. Bietemella, d. van Jacobus Bevinus Dieleman en van Fietemella Dees. 10 Jan. Christina Elizabeth, d. van Abraham Comelis de Sm-idt en van Elizabeth Riemens. 11 Jan. Betsy Magdalen-a, d. van Govert Maarten Cariebur en van Elisabeth Jacomina Dieleman ('wonende te Den Helder). 13 Jan. Jemima, d. van Arthur Josepih Antheunis en van Adriana Pietemella van Driei. 14 Jan. Jan Krijn, z. van Krijn Jan de Putter en van Adriana de Kraker. 15 Jan. Adriaan Jan, z. van Jan Dieleman en van Maatje Adriana Wiemes. 19 Jan. Helbrina Johanna, d. van Jan Bourens en van Hebrina Zegers. 21 Jan. Adriaan, z. van Jacobus Dieleman en van Cornelia Koster. 23 Jan. Walter Eduardus, z. van- Johannes Charles Steel en van Emma d'Hooghe. S'ietske, d. van Jacobus Pieter Vis- ser en van Hilda Anna Buma. Overlijden. 3 Jan. Clementina Maria van de Vijver, oud 60 j., echtg. van Emildus David. 4 Jan. Hendrik van Buijk, oud 5 j., z. van Janus Cornelis en van Jozina Maria Wisse. 6 Jan. Jan Boer, oud 15 j., z. v^i Johannes Hermanus en van Suzanna. Cornelia van Oort. 8 Jan. Marinus Jacobus Witte, oud 88 j., weduwn. van Cornelia Jansen van Ro sendaal. 10 Jan. Sara van Hoeve, oud 92 j., wed. van Abraham Koster. 15 Jan. Maria Agterhuis, oud 20 j., d. van Gerhard en van Cornelia Kotvis. 20 Jan. Zulma Marie Reonie Suij, oud 30 j., d. van Emile en van Maria Josephina Ceelaert. 26 Jan. Jemima Antheu nis, oud 12 -d., d1. van Arthur Joseph en van Adriana Pietemella van Driel. (Ax. Crt.) CLINGE. Huwelijks-aangiften. 6 Jan. Gilbertus ham pers (van Kieldreoht, B.l, oud 23 j., jm. en El-za Philomena Seghers, oud 20 j., jd 19 Jan Jozef Frans Braem tvan Meerdonck, B.), oud 26 j., jm. en Mathilde Boeckling, oud 23 j., jd. Huiwelijks-voltrekkingen. 13 Jan. Joseph Rottier, oud 26 j., jm. en Johanna Philomena Veerman, oud 20 j., jd. 27 Jan. Gilbertus hampers, -oud 23 j., jm. en Elza Philomena Seghers, oud 20 j., jd. Geboorten. 8 Jan. Roger Johan, z. van Joseph Wullaert en van Maria Reonie de Mioor. 10 Jan. Georgette Johanna, d. van Bouis Pauwels en van Irma Anna Goossens. 14 Jan. Hu-bertus Bouis, z. van Petrus Anto- nius van Guij'ze en van Frederica de Geest. 17 Jan. Marcel Anna Maria, z. van Bodewijk Bamot en van Barbara van den Berghe. 20 Jan. Cornelia Hendrina Anna Maria, d. van Johannes Snel-aers en van Anna de Vlaming. Overlijden. 3 Jan. Petrus Josephus Sera- phinus van der Heijden, oud 74 j., wedn. van Maria van Eetvelde. 6 Jan. Aloysius van der Keelen, oud 43 j., echtg. van Martha van Raemdonck. 9 Jan. Camillus Joseph van Boven, oud 50 j., echtg. van Philomena van Cauteren. 10 Jan. Clementina van Over- loop, oud 94 j., wed. van Petrus de Weijn. 13 Jan. Alphons F-enket, oud 10 m., z. van Joannes en van Juliana Beugels. 17 Jan. Maria Rosalia Merckx, oud 67 j., d. van Johannes en van Florentina Marim-an. 17 Jan. George Petrus de Bleijser, oud 20 j.. d. van Franciscus en van Maria Roelans. 23 Jan. Virginie van Belle, oud 76 j., echtg. van Al- fons d''Haens. HOEK. Huwelijks-aangiften. 12 Jan. Krijn Cor nelis Dees (van Temeuzen), oud 24 j., jm. en Wilhelmina Sara den Hooglander, oud 22 j., jd. 26 Jan. Jan Klaassen (van Temeuzen), oud 23 j., jm. en Maria Martha de Blaeij, oud 23 j., jd. Marinus de Feijter (van Zaamslag), oud 28 j., jm. en Maatje de Ritte-r, oud 22 j.. jd. Huwelij-ks-voltrekkingen. 26 Jan. Krijn Comelis Dees (van Terneuzen), oud 24 j., jm. en Wilhelmina Sara den Hooglander. oud 22 j., jd- -Geboorten. 16 Jan. Daniel Comelis, z. van Abraham Comelis Koster en van Adriana Maas. 17 Jan. Adriana, d. van Benjamin Dieleman en van Geertruij1 Janna Wolfert. 18 Jan. Jan Adolphus, z. van Maurice Bauret en van Catharina Janna Klaassen. 28 Jan. Maria Paulina Janna, d. van Jacobus Johannes Dieleman en van Janna Suzanna Dieleman. Overlijden. Janneke de Graaf, oud 58 echtg. van Petrus de Kraker. 22 Jan. Jan Johannes Ver-brugge, oud 79 j., weduwn. van Wilhelmina Weesepoel. 27 Jan. Marinus Dra-bbe, oud 70 j., weduwn. van Adriana Riemens. SAS VAN GENT. Huwelijks-aang-ifen. 3 Febr. Pieter Maters, oud 26 j. en Johanne Hermine Hblscher, oud 26 j.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 6