Ter Neuzensche Courant Binnenland Landbouwberichten Gemengde Berichten Buitenland Maandag 13 Febr. 1939. No. 9875. TWEEDE BLAD DE GERUCHTEN OVER DE BURGERWACHT. DOODGEVROREN WINTERTARWE. EEN PROEFBALEON EN EEN TEGENSPRAAK. HAINAN DOOR DE JAPANNERS BEZET. BRUTAAE OPTREDEN VAN 1NBKEKERS. Ah (H)NKERENTIE VAN H. M. DE KONINGIN MET DE COMMISSARISSEN DER KONINGIN. H. M. de Koningin lieeft Vrijdag ten paleize N oordeinde een bijeenkomst gehouden met de Commissarissen der Koningin in de provin- cien ter bespreking van die mogelijikheden, welke zouden kunnen leid'en tot practische uitvoering van de denkbeelden ten grondslag liggemd aan de geestelijke en moreele herbe- wapening. De Minister van Binnenlandsche Zaken was bij deze bijeenkomst tegenwoordig. BASIS-E UKLOONEN VOOR DE WERKVERSCHAFFING. Met Hoofdbestuur van den Ned. Bond van arbeiders in 't landbouw-, tuinbouw- en zui- velbedrijf heeft aan den minister van sociale zaken een 1 ijst van gemeenten toegezonden waar r;aar de meening van het hoofdbestuur de basis-uurloonen in de werkverschaffing niet in overeenstemming zijn met bet uurloon, dat sinds 1 Mei 193® in voormelde gemeenten geldig is voor het vrije landbouwbedrijf. De lijst bevat de niamen van 210 gemeen ten. HET AMBTENARENVERBOD EN ONZE WEERMACHT. Het toelaten van leden der sociaal-demo- cratische arbeiderspartij tot bedieningen bij leger en vloot is een gevolg van de principieel gewijzigde bonding van deze bevolikingsgroep ten opzichte van de weermacht, aldus wordt gemeldt in de Memorie van Antwoord, aan de Eerste Kamer over de Defensiebegrooting. De leden van de nationaal-socialistische beweging zijn kracbtans besiuit van de regeering uitge- sloten van elk amibt in d'ienst van de rijiks- overheid en mitsdien ook van bedieningen bij de weermacbt. De door enkele leden uitgesproken meening, als zouden kinderen van ben, die, zelfs zonder lid van de N.S.B. te zijn, worden geacht ook rnaar dm 'eenige mate met die ibeweging te sympathiseeren, van de officiers-opleiding warden uitgesloten, is in haar algemeenheid niet juistelk geval wordt afzonderlijk be- oordeeld. IN1TIATIEF VAN HET TWEEDE KAMEREID VAN HOUTEN. De beer H. S. van Houten, lid der Tweede Kamer, beeft Donderdag in een te Winschoten gehouden vergadering van de plaatselijke afdeeling van den Bond voor staatspension- neening medegedeeld, dat hdj eerstdaags de fraotie-voorzitters in de Tweede Kamer zal uitnooddgee tot een conferentie over invoering van premievrij staatspensioen. Jbr. De Geer zal worden aangezocht bet voorzitterschap van deze conferentie op zich te nemen. Mocbt deze conferentie geen resuitaat hebben, dan zal de heer Van Houten, waarschijnlijk nog dit jaar, met een initiatief-voorstel in de Tweede Kamer komen om premievrij staats pensioen ingevoerd te krijgen. woordigd door Tr. W. H. van Leeuwen, presi- dent-directeur van de Gist- en Spiritusfabrie- ken te Delft, enl Ir. E. J. Uzerman. Voorts was er een deputatie van bet personeel van de Koninklijke, bestaande uit Dr. H. M. E. Schiirmann, chef van de geologische afdeeling, Mr. J. G. O. baron van Lynden, chef van de afdeeling personeel, en C. Sauer, secretaris van dten raad van beheer van het voorzienings- fonds. De Bataafscbe Import Mij. was ver- tegenwoordiigd door baar direoteur, den heer E. J. Mhliler. Verder waren er deputaties van bet perso neel der met de Koninklijke in Engeland ver- bonden petroleummaatscbappijeri en van de tetat-major van de vloot dte'r Koninklijke-Sbell. LANDGOED VAN DETERDING AAN DUITSCHE STIOHTING VERMAAKT. Sii Henry Deterding heeft, naar uit Ros- tc ck gemeld wordt, in zijn testament zijn land- goed Dobbin, met uitzondering van het woon- huis en het park vermaakt aan de ,,Frie- drich Heinriabstiehting", die zioh vooral de opieidling van jonge iandbouwers ten doel stelt. INCIDENTEN BIJ VOETBAL- WEDSTRIJDEN. •Het Tweede Kamerlid' de heer Van der Zaal (a.r.) stelde aan de Ministers van Justitie en Binnenlandsche Zaken de volgende vragen: Hebben de ministers er kennis van ge- 1. Op de vragen van bet communistiscbe Tweede Kamerlid Wijnkoop betreffemde den invloed door die nationaal-socialistisehe bewe ging in bepaalde burgerwacht-organisaties uitgeoefend, beeft die minister van binnen landsche zaken als volgt geantwoord: Bepaalde fedten, als door den vragensteller bedoeld, zijn niet bekend, waarblj zij, aan- geteekend, dat met de uitdrukking van den vragensteller ,,het hoofdbestuur der burger wachten in Nederland" bedoeld1 zal zijn het hoofdbestuur van den Nederlandschen bond van vrijwillige burgerwachten. Wei zijn ge- ruchten dienaangaande vernomen, welke ge- rucbten echter bij een ter zake ingesteld on- derzoek niet voldoende gefundeerd bleken te zijn. Ter uitvoering van het bepaalde in art. 5, lid 1, onder b, van bet Kon. besiuit van 2 Juli 1938, houdende bepalingen tot uitvoering van die wet op de weerkorpsen, zal in de fctatuten der burgerwachten de bepaling moe- len worden opgenomen, dat van het lidmaat- sehap van de burgerwacht zijn uitgesiloten zij, die naar het oordeel van den burgemeester niet TOldbende zekerheid bieden, dat zij onber- roepebjk zullen gehoorzamen aan die bevelen, bun door of namens bet wettig gezag te geven. Tevens zal in de statuten bet bestuiur der bur- gear,waobt de verplichting moeten worden op- getogd om de leden ten aanzien van wie naar bet oordeel van den burgemeester gegronde twijfel rijst, dat zij onberroepelijk zullen ge hoorzamen aan de bevelen, bun dloor of na mens het wettig gezag te geven, van het lidmaatschap te ontheffen. Haendoor zal, naar vertrouwd wordt, rede- Lijkerwtjze worden voorkomen, dat niet ge- zagstrouwe elemeniten: van de burgerwachten dieel zullen uitmaken,. DE BEGRAiFENIS VAN SIR HENRY DETERDING. Het stoffelijk overscbot van Sir Henri Deterding, oud-directeur-generaal van de N.V. Koninklijke Nederlan dsche Petroleum-maat- scbappijis Vrijdag op het landgoed Dobbin ter aarde besteld. De Nedterlandsche en Duitsche vlaggen waaiden: op bet landgoed balfstok. In de hal weird dtes moigems te 11 uur 30 een, plechtig- bedd gehouden, waarbij slecbts de naaste familie en antieme vrienden tegenwoordig wiairen. Te Dobbin zijn bonderden telegrammen en brieven van condoleance ontvangen uit de ge- beele wereld. Talidjike officieele vertegenwoor- dage/rs uit verscbeidene landen bevonden zicb ter plaatse. Er waren kransen van de Neder- landscbe regeering, van rijikskanselier Hitler, van generaal-veldmaarschalk Goring, van den rijksstadhouider van IMecklemburg, van Ir. J E. F. de Kok, directeur-gemeraal van de Kon'inklijike, van Walter Clarck Teagle, presi dent van de Standard Oil Oom,p,any, van de maa-tschappij Rhenania, van de Ossag te Ham- bung en van tallooze andere personen en in- stebingen. Elr bestond, zooals te verwacbten was, zeer veel' belangstelling voor de plechtigheid. De directie van de Koninklijke Petroleum Mij. was vertegenwoordigd dloor de heeren Ir. J. B Aug. Kessler, Mr. J. C. van Panthaleon baron van Eck, beiden uit Lomdten, en J. M. de Booy uit Ben Haag. Van de directie der Shell Transport and Trading Cy waren er de d'irec- teur F. Godberg en de commissarfe1 Sir Andrew Agnew. Het college van commissarissem van de Koninklijke Petroleum Mij. was vertegen- nomen, dat op Zondag 5 Februari 1939 na af loop van een voetbalwedstrijd te Tilburg vecbtpartijen hebben plaats gebad, waar- tegen de politie met gummistok en blanken sabel moest optreden?, dat d'e scbeidsrechter werd bedreigd, zoodat deze zicb genood'zaakt zag, de bescberming van de politie te vTagen, die hem per auto naar het station heeft ge- bracht; en dat een der voetbalcluibs politie- bescherming tegen het publiek moest in- roepen 2. Hebben de ministers er kennis van ge- nomen, dat op den zelfden Zondag tengevolge van een voetbalincident te Almelo kettingen en een pobtiecordon Apeldoomsche spelers moesten beveiligen tegen het pubbek? 3. Zijn de ministers niet van oordeel, dat maatregelen behooren te worden genomen, opdat voetibalwedstrijden, waardOor de Zon dag wordt ontheiligd', de Zondagsrust wordt verstoord en waardoor van de politie buiten- gewone zware diensten worden gevraagd en die bovendiien tot excessen als de vorenge- noemde leiden, niet meer plaats kunnen vinden Het Tweede Kamerlid de heer Droesen beeft aan den Minister van Economische Zaken de volgende vragen gesteld. 1. Is het den minister bekend, dat zeer veel, in sommige deelen des lands bijna alle, wintertarwe is doodgevroren 2. Acht de minister het niet zeer ge- wenscht, dat d'e mislukte tarwe zooveel moge- lijk vervangen wordt door zomertarwe en niet door gerst, aardappelen en andere gewassen, waar,van de afzet tocb reeds groote moeilijk- heden ontmoet 3. Zoo ja, is de minister dan bereid het ter bereiking van dat doel meest geschikte mid- del aan te wenden, namelijk een verhooging van den tarweprijs voor het oogstjaar 1939? 4. Is de minister bereid, met het oog op den aanstaanden zaaitijd, zijn beslissing spoe- dig bekend te maken? DE DRUK OP HET KNOPJE. De Haagsche Post schrijift: 'Het gerucht om de befaamde ..kogelgaat- jes" is in de Duitsche pers even plotsebng geluwd als bet was opgedraaid, Nadat ten gevolge van een zeer nauwikeurig on derzoek de ..aanslagen der 'joodsoh-marxistiscbe op- hitsers-intemationale op het leven van Duit sche diplomaten" niet anders dan afkeurens- waardige kwajongensstreken waren gebleken, zwegen de dagbladen |der ons zoo vriendschap- pelijik gezinde (men heeft het van den Leider gehoord) Oostelijke buren in alle talen na- tuurlijik zonder |Ooik rnaar edn procent van bun lasterlijfce beschuldigdngen in te trekken. Als wij op bet onverkwifckelijike onderwerp nog even teruigkomen, doen wij dit alleen om te vertellen van een kijikje acbter de scher- men der Duitsche persmaohinerie, dat een onizer lezers bij een bezoek aan de Duitsche ..Oostmark" toeval'ldg heeft gekregen. Kort nadat de aanslagen" in Amsterdam en Den Haag waren geconstateerd, fcreeg hij op het rediaotiebureau van een nationaal-socialistisch partijblad, welks hoofdredaoteuir een oude kennis van hem was, een nog niet gezet arti- kel in handen, dat op de bekende, beschaafde wij'ze de ,,kogelgaatjes" tot uitgangspunt koos voor een beleedigende en dreigende po- lemiek tegen Nederland. De haren rezen onzen landgenoot te berge, toen hij de grove ver- wijten tegen zijn vaderland, zonder een schijn van bewijs uitgesproken, te lezen kreeg. ,Maar geen woord van waar", riep hij verontwaardigd uit. „Bat kan ik mij best voorstellen", was het antwoord van den boofdredacteur. ,,Maar wat kan ik er aan doen? Ik heb het artikel kant en klaar van het ministerie van volksvoorlichting en pro paganda ontvangen en ik moet bet opnemen. Een journalist beeft bet tegenwoordig niet gemakkelijk!" De Hollander dacht er het zijne van. Maar wie beschrijft zijn verbazing toen zijn vriend hem eenige dagen later een nieuw bevel aan alle Duitsche bladen toonde: ,,Over de aanslagen in Holland mag niets meer ge- pubbceerd worden". Blijkbaar was de Wil- helmstrasse (Von Ribbentrop) bij den Wil- helmplatz (Gobbels) tusscbenbeide gekomen. Maar welik een droeivig en gevaarlijk perspec- tief: een man in Berlijn, die er behoefte aan beeft, drukt op een knop en slasfsche pen- nen in het gebeele rij;k trekiken ten strijde tegen een klein volk, dat geen ander verwijt treft dan dat .er kiwajongens (en niet eens in uniform!) met knikkers hebben gegooid. De stemming van een volk is op zoo'n manier ge- makkelijik op bet kookpunt te brengen. Giftige gassen zijn versohrikkebjk, maar giftige inkt kan nog gevaarlijker zijn. Wie kan er nog twijfelen aan de onmisbaarheid van een on- afhankelijke pers DE BIJENKORF STAAKT DEN VERKOOP VAN WINDBUKSEN. iNaar aanleiding van de voorgevallen inci- den ten met windbuksen heeft, zooals bekend, de vereeniging ter bestrijding der bandeloos- beid zicb in een request gericht tot den mi nister van Justitie teneinde tot verkoop-ver- bod van windibuksen te komen. Tegelijkertijd ricbtte de vereeniging een verzoek aan de groote warenbuizen, om eigener beweging den verkoop stop te zetten. Maandag ontving de secretaris der vereeniging van de boofddirec- tie der ,,Bijenkorf' een brief, waarin wordt medegedeeld, dat het artikel windbuksen niet meer verkocht zal worden, noch door bet hoofdkantoor, noch door de filialen. De ver eeniging heeft onmiddel'lijik haar grooten dank betuigd voor zooveel medewerking. OVER GAiSMASKERS EN PRIJZEN. ,Een berichtje in een van onze ocbtend- bladen van de vorige week zal, schrijft het Handelsblad, menigeen missehien even aan het denken hebben gezet. Er werd namelijk ge- spioken over veertig millioen gasmaskers, welke m En»e!and aan de burgerbevolking waren uitgereikt en waarvan de kosten zoo'n vier millioen pond hadden bedragen. Volgens Ba.rtjes beteekent dat dus per gasmasker een prijs van om en nabij de 85 cent. En de eerste vraag is dan natuurlijk deze: maar waarom moet er bier te lande voor een masker dan tocb nog altijd zoo tusschen de d'rie-en-een-half en vijf gulden worden neer- geteld? Het antwoord is vrij eenvoudig: een kwes- tie van kwalitedt. Maar kunnen wij, zoo wordt er gevraagd, het dan ook niet met die Engelsche kwaliteit af? Waarom treikt ook niet de Nederland- sche regeering achtmillioen maal 85 cent uit 6.8 millioen Voor een antwoord op diie vragen zullen we de zaak een beetje breeder moeten stellen en nogmaals even in het kort dienen te herrnne- ren aan bet standpoint van de Nederlandscbe regeering en vele autoriteiten op luchtbescber- mingsgebied ten aanzien van het gasgevaar. Jin deze kringen redeneert men dan onge- veer aldusIn tijd van oorlog zal een ons aan- vallende vijand nimmer van groote hoeveel- heden gas gebruik maken omdat hij daar later bij een eventueele bezetting van ons gebied, zelf m e d e de nadeelige gevolgen van zou ondervinden. Met Engeland staan de zaken echter heel anders. Dat zal practiseh gesproken van het vasteland af nooit te be- zetten zijn. Een landing van een vreemd leger aan de Engelsche kust mag wel als uit gesloten worden beschouwd. Wie dus Groot- Brittannie wil verslaan, zal er al zijn energie op moeten nichten om de bevolking aldaar te demoraliseeren en te intimideeren. Dat kan natuurlijk nooit beter gebeuren dan door mid- del van heel veel luohtaanvallen, met bom- men en gas. En zoo bezien neemt Engeland wel een geheel andere positie in dan Neder land en moet de Engelsche regeering er veel aan gelegen zijn, dat haar onderdanen zich tegenover de dredging van een gasaanval eenigermate ruistig gevoelen. Aldtus de rede- neering van verscbillende Nederlandscbe autoriteiten. Wjel zouden wij echter van onzen kant de practische waarde van deze goedikoope En gelsche gasmaskers eenigermate in twijfel willen trekken. Het gaat hder zeer waar schijnlijk om hetzelfde masker, waarvoor de Londenaars in de spannende Septemberdagen queue gingen maken. De kwaliteit van dat masker is ons bekend en daarvoor kan onze waardeering tocb moeilijik zeer groot zijn. Op zeer primitieve wijze zijn daarbij immers een soort zeildoek, een bij.zondere eenvoudige fil- tenbus en een micaplaatje tot een masker samengevoegd. Veel is daarmee niet uit te ricbten. Eenige beweging van beteekenis staat dit masker niet toe, want daarvoor gaat de ademihaling veel te zwaar. Zoodat men er eigenlijk niet mee ,,wegvlucbten" kan, doch wel gedwongen is om ergens in huis heel rustig op een stoel te blijven zitten zoo men daar tenminste zoo gauw de kans voor krijgt. Tegelijik ddene men ook te bedenken, dat de Engelsche regeering, indien zij de geheele be volking had willen voorzien van een masker van de kwaliteit van het Nederlandscbe volks- gasmasker, niet 35 millioen, maar zeker een 150 millioen gulden zou hebben moeten uit- geven! Terwijl zij nu, ook met deze eenvou- diger maskers, tenminste bereikt beeft, dat althans het moreel van de bevolking veel beter is nu zij zich eenigermate beveiligd weet. De Nederlandscbe bewindslieden achten dus een dergelijke uitreiking aan de g-e heele bevolking niet noodig; waardoor bet finan- cieel meteen beter mogelijik wordt om mas kers van iets foetere kwaliteit aan te sdhaf- fen voor die diensten, welke eventueel bun hulp zouden moeten verleenen bij een lucht- aanval. Want al gelooft men dan niet aan gasaanvallen op Nederland in bet g r o 6 t, tocb wordt wel met de mogelijkiheid gerekend van een aantal 1 o c a a 1-geworpen gasbom- men om hulpdiensten het werk te bemoeilij- ken wanneer deze, na een bombardement, een brand willen blusschen, een ravage wenschen op te ruimen of een storing beoogen op te heffen. De bladen, die behooren tot de Asahi Sjim- boen-organisatie, en nog enkele andere Ja- panscbe dagbladen weten mede te deelen, dat bet departement van buitenlandsche zaken te Tokio antwoorden heeft geredigeerd op de nota's van Engeland, de Ver. Staten en Frank- rijk inzake het open deur-beginsel en bet be- ginsel van gelijke kansen voor alien in China. Dit antwoord zal aan de ambassadeurs te Tokio der betrokiken landen worden overhan- digd, zoodra tenminste bet antwoord zal zijn goedgakeurd door bet Japansche kabinet. Volgens de Asahi Sjimboen zal het ant woord uit vijf punten bestaan. Eerst zal de Japansche politick ten opzichte van China en Japan's doel ter invoering van een nieuwen staat van zaken in iOost-Azie nog eens wor den uiteengezet. De Japansche regeering acht zoo'n nieuwe orde van zaken in Oost-Azie noodig voor de instandhouding van den wereldvrede, terwijl de oeconomische samen- werking tusschen Japan, Mantsjoekwo en China een scbakel is in den ketting van oeco nomische ontwikkeling der wereld. In de tweede plaats blijft Japan den grond slag aanvaarden van eerbiediging der rech- ten en belangen van derde mogendheden in China, zulks met bet voorbehoud van onver- mijdelijke beperkingen, die samenhangen met kwesties van de nationale verdediging en de verkrijging van oeconomische autonomic door Japan voor China. De grondslagen van de Japansche politick zullen worden geeerbie- digd in die Chineesche gebieden, waar de mihtaire operaties zijn afgeloopen. In de derde plaats kan Japan de bewering niet aanvaarden, dat het verdragen zou heb ben gescbonden. iHet negen mogendheden- verdrag tocb houdt geen rekening met de werkelijkheid, wijl Japan genoodzaakt was geweest tot daden over te gaan om ziobzelf te verdedigen tegen de anti-Japansche pob- tdek en de provocaties van de Kwomintang- regeering. 4. Onder de huidige omstandighcden kan Japan geen mogelijkiheid zien voor onderhan- delingen met de betrokken mogendheden over een wijziging van het negen mogendheden- verdrag of oiver andere verdragen nopens China. In de vyfde plaats geeft de Japansche regeering de toezegging, dat zij geen moeite zal sparen om aan de betrokiken mogend heden de Japansche politick inzake het inci dent in China uit te leggen. Ja, Japan is zelfs bereid om met de betrokken mogendheden elik afzonderlijk onderhandelingen te voeren, indien deze mogendheden rekening willen houden met de reabteiten in China en een syimpathiek begrip toonen voor het Japan sche standpunt. 'Het is tenslotte maar jammer voor deze berichten van de Asahi Sjimiboen en andere Japansche bladen, dat de woordvoerder van het departement van buitenlandsche zaken te Tokio bet bericht tegenspreekt; bij heeft ver- klaard, dat de zaak zelf nog in studie is en dat het nog niet vaststaat, of een antwoord zal worden gegeven. GROEIENDE BELANGSTEELING IN DEN VEASBOUW. Een medewerker van de N. R. Crt. in het Noor<Jen schrijft .Concurrent"-zaad wel 34 millioen per H.A, mag gebruiken. De te zware bemesting ver- oorzaakt te veel legering. Er wordt te veel op kilo's gewenkt en de kwaliteit va.lt tegen. Speciaal blijkt dit den vlasser, die zich daar- door door het Groningsche vlas teleurgesteld voelt. Naar sprekers oordeel geschiedt bet pluk- ken in Groningen veelal te vroeg en te ruw. Er dient beter geplukt en ook beter gerepeld te worden. Wat dit laatste betreft, gaat men met de repelcursussen in de goede richting. Spr. zeide te verwacbten, dat, wanneer Gro ningen aan sprekers raadgevingen ge/volg geeft, het mogelijik zal zijn beter vlas voort te bi engen en in het buitenland betere prijzen te bedingen voor het eigen vlasproduct. Het- geen spr. ook hoopte, want de situatie op de wereldmarkt Is zoodanig, dat weliswaar het gebruik van linnen aohteruit gaat, maar dat er een gering aanbod van stroovlas dreigt te komen. De Baltische landen en Rusland voe ren niet meer uit en wat zij in 1939 zullen verbouwen, zullen zij zelf gaan verwerken. Framkrijk tracht door een premiestelsel het vlas door eigen fabrikanten te doen verwer ken. Daardoor zal de Belgisohe vlasser dit voorjaar en ook het volgend jaar meer on Nederland-sch vlas zijn aangewezen. Na afloop van de inleiding van den heer Laurense vond er een uitgebreide nabespre- kmg plaats, waarbij Ir. De Jonge een uiteen- zetting gaf van hetgeen er van de zijde van den Bandbouwvoorlichtingsdienst reeds ge- daan wordt en nog gediaan zal worden om°de vlasoultuur op hooger peil te brengen. Dr. Dorst constateerde met genoegen, dat het rassenprobleem, thans anders wordt ge steld dan voor.heen. 'Het is niet meer witbloei tegenover blauwbloei, maar ieder ras, hetzij wit, hetzij blauw, moet afzonderbjk op zijn eigenschappen ondenzocht worden. Of de verbouwers meer zullen overgaan tot vlas- rassen met meer kwaliteit en minder kilo's per H.A., hangt hiervan aof de Belgische koopman voor de betere kwaliteit ook meer zal betalen. Voorts wees deze spr. er op, dat vlas een lastig artikel is om op kwaliteit be- oordeeld te worden, aangezien er drie groepen menschen aan te pas komen, te weten de boe- ren. de vlassers en de spinners. Bovendien is de tijd. van zaaicn zeer belangrijik. Vroeg ge- zaaid vlas geeft meer vezel, kan meer stik- stof gebruiken, geeft minder acbteruitgang in kwaliteit. Bij vroeg geplukt vlas heeft men relatief meer vezel per K.G. Ir Veenstra merkte op, dat de gemeente Stedum de grootste vlasdichtheid bezit Het had spr. verwonderd dat, terwijl Groningen in vroeger jaren blijkbaar kwaliteitsvlas produ- ceerde, er tegenwoordig niet meer enkele boe- ren zijn, die dat doen. Verder vroeg hij den mleider, of het kwabtedtsvlas in voldoende kwantuim in Beligie te plaatsen is. Een belang- rijke zaak achtte spr. het, de kwaliteitsver- betering te organiseeren door groepsvorming. In zijn antwoord voerde de beer Laurense nog aan, dat de Belgische kooper bereid zal zijn voor de betere kwaliteit Nederlandsch vlas 001k hooger prijzen te betalen. Het komt dikwijls voor, dat een teler een goede en een minder goede partij gezamenlijik aanbiedt. In zulke gevallen komt er een prijszetting tot stand, waarin de meerwaarde van het goede product niet tot uiting komt. BOMVRIJE SOHUILPEAATSEN VOOR DE BRITSCHE BURGERBEVOLKING. Be Britsche steden die in aanmerking komen voor de gratis levering van de thans in aanmaak zijnde stalen bomvrije schudl- plaatsen voor huisgezdnnen, hebben van mi nister Anderson het verzoek ontvangen, bin- nen een week een voorloopige schatting in te zenden van het benoodigde aantal. De leve ring zal in de derde week van deze maand een aanvang nemen en gratis zijn voor huis- gezinnen met een inkomen beneden een be- paald bedrag. De levering zal beperkt blijven tot de gebieden, die bij een aanval het meest gevaar loopen. Officieel wordt te Tokio meegedteeld, aldus meldt Reuter, dat Japansche troepen geland zijn op het eiland Hainan gelegen voor de Zuidkust van China, tegenover Fransch Indo china. Vrijdagochtend hebben eenige eenheden van het Japansche leger, in nauwe samenwerking met de vloot, met goed sucees een verrassen- de landing op het eiland verricht. Zij zeiden, dat zij bun posities wilden consolideeren en zich over het eiland verder zullen verspreiden. De woordvoerder van het departement van buitenlandsche zaken heeft aan de pers ver- klaard, dat d'e ontscheping van Japansche troepen op het eiland Hainan geschied is uit mihtaire noodzaak. Hij voegde hieraan toe, niet te kunnen zeggen of het hier een blij- vende of een voorloopjge bezetting betrof. Hij gaf toe, dat Frankrijk van deze actie niet op de hoogte was gesteld. Op de vraag, of Japan Duitschland en Itabe gewaarschuwd had,, ant- woordde de woordvoerder natuurlijk". FRANKRIJK'S LUCHTMACHT. De correspondent der N. R. Crt. te Parijs telefoneerde Vrijdagmorgen: De mihtaire commissies uit den Senaat hebben Vrijdag bet voomaamste punt van de landsverdediging aangesneden: de militaire luchtvaart. Men weet, dat de nationalisatie van sommige dezer fabrieken niet aan de verwachtingen beantwoordt. De socialisten trachten de schujld op de toegepaste methode te gooien. Thans is men op den goeden weg met bet inhalen van den achterstand. Ver- ouderde arbeidsmethoden zijn door het werk aan den loopenden band vervangen; daartoe moesten eerst andere machines worden aan- gesehaft. In April hoopt men de reeksge- wijze fabricage op groote schaal in orde te hebben. De vliegtuigtypen moeten nu geheel naar den eisch zijn, maar de meeste senatoren s^.iijnen nog niet van oordeel, dat de Fran- sche luchtmacht tegen de Duitsche of de Ita- liaansche opgewassen is. Aan vele teekenen laat zich vaststellen, dat er bier te laude een groeiende belangstelling is voor den vlasbouw op eigen bodem. We wijzen op de onlangs in Friesland gestichte vereeniging tot bevordering van vlasteelt en vlasbewerking, wel'ke vereeniging reeds de stichting voorbereidt van een school voor vlas teelt en vlasbewerking, waar jonge arbeiders beroepskennis kunnen opdoen. Eenzelfde plan is in Zeeuwsch-Vlaanderen in bewerking. 'Het is vierbeugend, dat van verscbillende zijiden de handien uit de mouwen worden ge- stoken om onze nationale vlasnijverheid een nieuwe kans te geven. Aan opleiding van vlasbewerkers is hier te lande nooit gedaan. Wat men in een tijd van boogconjunctuur verzuimd heeft, zal men in een tijd van heel wat lager conjunctuur moeten inhalen. Het is toch niet voldoende dat onze Iandbouwers bereid blijven vlas te verbouwen; het is ook noodzakelijik dat er een kader van opge-leide vlasbewerkers gereed staat, het nationale vlasproduct te verwerken op een wijze, die kan wedijveren tegen de wijze van vlasbe werking, waarin Relgie altijd heeft uitge- munt. Het was dan ook een uitnemende gedachte van de landbouwvereeniging Nittersum te Stedum (Gr.) om den secretaris van het Bel- gisch Ylasbaizenvenbond uit te noodigen voor bet houden van een spreekbeurt. Er bleek voor deze lezing van den heer Laurense te Kortrijk een enorme belangstelling te be staan. De groote zaal te Stedum kon de be- langstellenden temauwernood herbergen. Tevens waren aanwezig dr. Dorst uit Leeu- warden, ir. Veenstra, ir. de Jonge en ir. Min- derhoud uit Groningen, burgemeester en wet- houders van Stedum en de rijiksinspec'teur voor de werkverschaffing in Groningen, de heer A. Kwast. De heer Laurense zeide, dat hij de Gro ningsche vlascultuur wenschte te bezien van het standpunt der Belgische vlasfabrikanten. Dezen hebben tegen het vlas, dat in Gronin gen veribouwd wordt, verscbillende bezwaren, welke grootendeels voortvloeien uit de om- standigheid, dat men omtrent tal van vraag- stukken, die er met betrekking tot het vlas bestaan, nog zoo weinig weet, niettegen- staande er toch al veel werk is verricht. Noch de wetenschap, noch de praetijk houden vol doende rekenschap met de eigenlijke waarde van hdt vlas, welke voortvloeit uit de hoe- danigbeid van bet ras (rassenkeuze), de be mesting, de standrudmte, het plukken. Verbreid is, aldus spr., de meening, dat wat het ras betreft, men zich daaraan niet veel gelegen behoeft" te laten liggen. Men zaait .Concurrent" en dan heeft men gebruik ge- maakt van het beste wat er bestaat. Spr. kwam tegen deze voorstelling van zaken op. Voor streken, die niet in staat zijn prima vlas voort te brengen, is zij weliswaar juist, maar voor een gebied als Groningen, dat bewezen heeft in vroegere jaren dat het de fijn- ste vlassen kan voorttorengen, hebben andere rassen nog grootere mogelijfcheden. iHet vlas, dat in 1938 in Belgie werd ge- importeerd uit Frankrijk, waar hoofdzakel'ijk blauwioloei wordt gekooht, had een waarde van frs. 1.37 per K.G.het Nederlandscbe vlas daarentegen bracht frs. 0.98 per K.G. op. De acbteruitgang van het Nederlandsche vlas dateert uit de na-oorlogsche jaren. Toen is men de zorg aan het zaaien, plukken en ver werken gaan verwaarloozen en bovenal, en dit geldt speciaal voor Groningen, men bemest te zwaar! Ten aanzien van de standsruimte is, meende spr., nog weinig met zekerheid te zeggen. Het nemen van prowven hieromtrent is nood zakelijik. Het verschil in duizendkorrelge- wicht wordt niet vold-oende in acht genomen. Volgens in Belgie genomen proeven is 32 mil lioen zaden per HjA. voor verscbillende blauw- bloeirassen veel te hoog, terwijl men er van WEGENS OPLICHTING GEARRESTE1ERD. In het Huis van Bewaring te Rotterdam zijn ingesloten de 39-jarige koopman D. P. B. en de 61-jarige boekhouder P. F. D. P. B. heeft in 1937 van een verzekeriings- m-aatschappij een schadevergoeding voor een brand, die in zijn houtwinkel bad gewoed, weten los te krijgen, welke schadevergoeding echter achthomderd gulden teveel bedroeg. Zijn boekhouder P. F. wais hierbij medie- plichtig. Bovenidien is D. P. B. erin gesiaagd een tweetal firma's voor bedragen van 240 en 60 gulden te benadeelen. JONGEMAN DOOR MESSTEEK VERWOND. Woens,dagavond fietsten enkele kerkgan- gers van Tricht naar bun woonplaats Hellouw. Op den rijksstraatweg GeldermalsenZalt- bommel voegdie zich een jongeman bij het ge- zelscbap, die dan eens bet troepje voorbijging, en 'dan weer achter de groep aan reed. Even voor Meteren schoot de man het gezelscbap voorbij. Toen bet groepje het dorp binnenreed, stond de jongeman daar te wachten. Hij, trok een 1 mes, waarmede hij, den niets vermoedencten 20-jarigen A. van Vugt een steek toebracbt. De getroffene zakte hevig bloedend ineen. Hij werd de woning van dten varkenshaiidelaar van Hilten biranenigedragen. Nadat hem ge- neeskundige ihulp was verleend, kon, bij naar huis worden vervoerd. De dader heeft met acbterlating van zijn rijwiel d'e vlucht genomen. In den loop van Dond'erdag heeft he politie den vermoedelijken pleger van het misdrijf, een jeugdige inwoner uit Meteren, aangehouden. RIETMATTENFABRIEK AFGEBRAND. Donderdagavond is1 te Moordrecbt de riet- mattenfabriek ,,Moord'reoht" tot den grond toe afgebrand. Het was omstreeks negen uur, toen bet vuur ontdekt werd1 in het op een uiterwaard langs den Hollandisoben IJsel ge legen gebouw, een 28 bij 9meter groote loods, welke uit hout en riet bestond en een even groot afdak had. In en tegen de fabriek lagen in totaal 5000 matten en 300 bossen riet opgeslagen. Na enkele oogenblikken s,tond bet bedrijf in vollen gloed', welke dooi- de groote brand- baarbeid van den inventaris een dergelijke af- metinig aannam, dat die brand tot ver in de omgeving, tot zelfs in Rotterdam toe, zicht- baar was en o.a. te Gouda een ware uittocht van nieuwsgierigen meerendeels op de fiets. veroorzaakte. Door de open ligging van de loods en door die omstandigbeid, dat de wind in de richting van de rivier woei, bestond er geen gevaar voor de omgeving, aan blusschen viel evenwel niet te denken. De brandweer van Moordrecht stond voor een hopelooze taak. Na een uur had de vuurzee alles vemieldl. Het bedrijf, waarin acht personen werk von- den, behoorde toe aan dte heeren P. J. Cleiren en D. C. Beyen, bei'den uit Goudterak. De scbad'e bedraagt onigeveer achtduizend gulden. Zrj wordt door verzekering gedekt. De oor- zaak van den brand is niet bekend. Donderdagnacht hebben enkele maninen op zeer brutale wijze in,gebroken in een zaak in de Ferdinand Bolstraat te Amsterdam. Door een openstaande deur gingen zij een belendend perceel binnen, op de eerste etage was dit perceel slechts dOor een tufs,teenen muairtje van den winkel gescbeiden1. Op zeer rationeele wijze hebben d'a inbrekers het pro- bleem om binnen den winkel te komen opge- lOiSit. Zij braken het muurtje af, hetgeen door de slechte kwaliteit niet zoo moeilijik was. Door het ontsbane gat konden zij den winkel

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 5