DIJKSTRAAT Prijsnummers zijn: 2 Zware In het Speciaal Huis Wieland's Brandewijn vet Spek Dames-Kousen Nieuwe Petten K1 cine oA«iwea>ftea*f 67621 49212 91992 LANGEVELOE 'Versckc Klasilen N.V. Bouwmaterialenhandel „DE HOOP" STEENKOLEN DUITSCHE EIERKOLEN en DUITSCHE STUK- en KACHELKOLEN Laatste Berichten Burgerlijke Stand Marktberichten Advertentien Co5p. Boerenleenbank Vergadering Ds Ode van Goes „Waarom Ohristelijk Historisch" Aanbesteding. Aanbesteding. hD-E KLOK" de beste MODERNSTE STOFFEN f hoo Te Scoop: J. v. DIXHOORN AUGUST VERSTRAETEN 85 cent per week ATELIER VAN MIERT INGEZONDEN STUKKEN. LOOP DER BEVOLKING VERKOOPINGEN, UITVOERINGEN AANBESTEDINGEN ENZ. 2 A. J. KLAASSEN gCREOTUSSINSIROOP g§ 9 GRIEPPOEOERS A.J.K. B HOESTPOEDERS A.J.K. Verkrijgbaar voor de zaai: FRANS DE BRUIJN ZONEN, WOENSDAG 1 MAART 1939, Het maken vsn werken tot verdediging van den onderzee- schen oever der waterkeering, raming 56.040,—. WOENSDAG 1 MAART 1939, Het verbeteren van de wegen Kruispoider-Kioosterzande en Groenendijk-Hengstdijkschestr. A.s. WOENSDAG kunnen deze prijzen worden afgehaald HEEREN MODE-ARTIKELEN N.V. ZEEPFABRIEK HEEFT UF. voorradig DIJKSTRAAT 35 ZOO JUIST ONTVANGEN TERNEUZEN TELEFOON 55 3 pond Firma E. A. IJsebaert 39 - 49 - 55 - 59 - 69 - 79 98 - 110 - 125 - 135 cent In lossing tot 18 FEBRUARI de Rijnschepen„HOMEWARD BOUND" en „DIEFO'beiden groot 550 ton, geladen met Verkrijgbaar aan Magazijnen: ANTHRACIET, „Willem-Sophia", afmetingen 10/20 - 20/30 -30/50 BELGISCHE en WALES-ANTHRACIET, in diverse afmetingen. DUITSCHE EIERKOLEN, COKES, STEENKOOL-BRIKETTEN BRUINKOOL-BRIKETTEN, SMEEKOLEN. Beleefd aanbevelend, STATIONSWEG 35-37-39 - TERNEUZEN Voor slechts Uw EIGEN Radio-toestel dus geen altijddurende huurbe- talingna 21/2 jaar Uw eigendom Vraagt inlichtingen en demonstratie Wel beter Niet duurder ORIGINEELE DAGLICHTRECLAjVIEBORDEN EN LICHTjBAKKEN STAATSLOTERIJ. Beleefd ver- zoek de prijsloten nog deze week in te wisselen. JOH. A. VAN DE REE, Debitant, Nieuwstraat 14, Terneuzen. (SCHIP OMHOOGGEVAREN. iSiCrlElLLiINGWOUDE. Vannacht zijn twee sleepbooten naar het IJsselmeer vertrokken, teneinde te trachten het s.s. „Jhr. Ooenen" van de reederij Van der Boom te Amsterdam, dat op de zgn. Roggebol omhoog is gevaren, vlot te sleepen. INBRAKEN. DE VENTER. In den naeht van Zaterdag op Zond'aig zijn hier verschillend'e inbraken ge- pleegd. Ten huize van een ijscoventer wend een bsarag van 200 uit een Mninenkast ge- etolen. Bij een ander wend 30 gestolen. BOERDERIJ AFGEBRAND. HEERENVEEN. Zondagavond is waar- schrjnlijk ddordat een stallantaarn in brand is geraakt, is brand' ontstaan in die boerderij van dien heer L. van der Harst te Friesche FakvnDe boerderij is geheel in vlammen opgegaan. Een groot deel van den inboedel kon in veiligheid warden gebracht. Acht koeien zijn in de vlammen omgekomen. Een hoeveelheid hooi ginig eveneens verlorem. Ver- zekering dekt dfe schade. VERDUISTERIMG DOOR EEN OUD-NOTARIS. ■Het Gerechtshof te 's Graverthage beves- tigde heden het vonnis van de rechtbank te Rotterdam, waarbij de oud-notaris M. wegens verduistering van hypotheekigelden was ver- oordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, met aftrek van de preventieve hechte- nis, waarvan het Hof bepaalde, dat die tot aan de dag van deze uitspraak zal worden afgetrokken. De advocaat-generaal had een verhooging van deze straf tot drie jaar gevangenisstraf gevordterd, met aftrek van acht maanden voorarrest. DE VERDEDIG-1NG VAN DE FRANSOHE GRENS IN SOMALILAND. LONDEN. De nieuwe bevelhebber der Fraxusche troepen in Somaliland is aange- komen, aldus meldt men aan' de Daily Tele- graps. De Eransche strijdkraclhten in Somali- land zijn versterkt behalve langs de Eransche grens zijn thans ook Italiaansche posten iangs de grens van Britsch Somaliland geplaatst. De Britsche autoriteiten treffen voorzorgs- maatregelen, De landingsterreinen die gedu- rende den Abessijnschen oorlog zijn aange- legd, worden verbeterd. Gemeld wordt,' dat in het Italiaansche oefenkamp te Agella dage- lrjks vrachtauito's met militairen aankomen, Men hoort lawaai van repeteergieweervuur en ontploffinigen van handgranaten Intusschen gelooft men te Dzjiboeti niet in een dreigend conflict. Het leven gaat zijn ge women gang. ARRESTATIES VAN DUITSOHE LEIDERS. DONIDEN. De Daily Telegraph meldt uit Warsehau, dat de Poolsche politie een uitge- breid onderzoek heeft ingesteld naar de actie en de organisatie en vereeniging der Duitsche minderheden in de Poolsche corridor en Op- per-Silezie. Twintig personen, onder wie lei- ders van sport- en andere vareenigingen, zijn gearresteerd. Ook zijn klachten ontvangen van geheime militaire oefeningen van Duit sche organisaties. DUITSOH PROTEST TE PARIJS. BERLIJN. Naar eenige Duitsche bladen melden heeft de Duitsche ambassadeur bij den Eranschen Minister van Buitenlandsche Zaken geprotesteerd tegen de arrestatie van Duit sche journalisten en huiszoekingen. De Fran- sche regeering heeft toegeteegd zoo spoedig mogelijk hierover verslag uit te brengen. HET OVERLIJDEN VAN DEN PA I S. VATIOAANSTAD. Ondanks het slechte weer komt een ononderbroken menigte langs het stoffelijk oversohot van Paus Pius XI. VATIOAANSTAD. De Algemeene Congre- gatie is vanochtend bijeen gekomen teneinde psrsoneel voor het conclaaf te kiezen. ERKENNING VAN FRANCO. BERN. De erkenning van de regeering van Franco wordt in politieke kringen binnen- kort verwacht. HITTEGOLF IN AUSTRALIb. ADELAIDE. Men heeft hier weer hevig van een hittegolf ite lijden. Er heerscht een temperatuur van boven de 100 gradten. Ten- r.acreek in midden-Australie is door een regen- val geisoleerd en daar heersoht een emstig voedseitekort. DE REGEERING ZETELT TE MADRID. VALENCIA. De staatscourant heeft eenige decreten gepubliceerd, waarin gezagd wordt, dat die regeering thans te Madrid zetelt. Ook de Spaansche Bank en verscihiilenidie finan- cieele organen zijn in Madrid gevestigd. OPROEP VAN DE REGEERING. MADRID. De regeering heeft een oproep gerioht tot het niet door Franco bezette ge- bied. Hierin wijst zij op de onmetelijke taak van de land-, iueht- en weermacht. Zij doet een .beroep op d'e samenwerking van alien om Spaaije te redden en het te voeren naar de vrede, waarbij omafhankel'ijkheid, veiligheid en vrijheid zullen worden gehandhaafd. Allen zullen worden gered, of alien zullen onder- gaan. „Het lot is geworpen" voegt de procla matie hieraan toe. De proclamatie is overal gunstig ontvangen, De proclamatie wijst op de eenheid van het kabinet en op de onjuisit- faeid van de geruchten van meeningsver- schillen. NOG STRIJD IN CATALONIfi. PERPIGNAN. De strijd1 in Catalonie is nog' niet geheel ten eimde. Twee afdeelingen van het leger der regeering, in totaal 2500 man, houden Camprodon nabij Prats de Molo nog bezet, alsmedie 2 valeien, welke naar de Fran- sche grens loopen. Ingesloten door de troepen van Franco dekken zij het vervoer van ge- wonden en materiaal naar Frankrijk. De eenige verbinddngen zijn bergwegen, waarvan er een langs dien afgrond loopt. Aangezien zij hun vrachtwagens niet naar Frankrijk kumnen brengen worden zij met honderden in den af grond gestort. DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. TOKIO. Zondatgmiddag hebben Japansche vliegtuigen een aanval gedaan op Lantsjau, de hoofdstad d'er provincie Kansoe. Tijdene d'it luohtgevecht werden 18 Ohineesche vlieg tuigen neergeschoten en 20 andere, die op den gronid stonden werden vernisld. AMe Japan sche toestellen keerden veilig naar hun basis terug. JAPANSCHE BEZETTING VAN HAINOU. TOKIO. De woordvoerder van het Depar- tement van Buitenlandsche Zaken heeft ver- klaard, dat Japan geen territoriale beddelin- gen met Hainou heeft. Het is echter nog te vroeg om te zeggen wat er van het eiland kan worden, nu de Japanners het militair hebben bezet. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Mijnheer de Redacteur, Denkende aan de treurige gesehiedenls rond het Terneuzensch-ziekenhuis, komt mij in ge- dachten de radio-rede van H. M. de Koningin over moreele en geestelijke herhewapening, waarbij H. M. de nu van vele zijden herhaal- delijk aanbevolen treffende woorden sprak over eensgezindheid en samenwerking van one geheele volk. Juist die richting die steeds Oranje'laefde bij uitnemendheid toont, schijnt deze woorden het moeilijkst te kumnen of willen verstaan. Hier nu is de gelegenheid daadwerkelijk te toonen dat men de woorden van onze geliefde Koningin heeft begrepen, door gezamenlijk, eensgezind, uit alle richtingen, het bestuur van het bestaande Ziekenhuis., gevormd uit Hervormden, Gereformeerden, Katholieken en Vrijzinnigen, te steunen tot het verkrijgen van een nieuw naar de eischen des tijids geoutil- leerd Ziekenhuis. Laten zij die ten kosite van alles een tweede ziekenhuis in Temeuzen willen doordrijven, zich eens eerlijk afvragen of diit tegen over het bestaande ziekenhuis ohristelijk, eerlijik en noodzakelijik is en of zij innerlijik wel deernis voelen met het Bestuur, dat zoo lanige en vele moeiliijke jaren het tegenwoordige ziekenhuis heeft helpen in standhouden. Moet, inplaats van eenheid, hier ook, en ab- soluut onmoodig, splitsing komen, die goedbe- doelde woorden van H. M. de Koningin ten spijt Wordt d'it ziekenhuis toch om hals gebracht, kan een eenvoudig mensch dan nog wel be- grijpen wat samenwerking beteekent en waar- om er over wordt gesproken? Of moet er mtaar alleen samenwerking zijn in tijden van nood en landsgevaar en is samen werking amders niet bestaanbaar of niet ge- wenscht Rond deze zaak was vrede, en onder alle gezamenlijke richtingen, over het ziekenhuis en de behandteling was niets dan lof, en hier nu wordt strijd getbraoht door een richting die vrede moet prediken en is het tegenover het bestaande ziekenhuis wel een eerlijike strijd Men kan slechte hopen, diat alles voor het bestaande ziekenhuis nog goed komt. TERNEUIZEN A AR. Temeuzen, 13 Febmari 1939. TERNEUZEN. (Nadrulk verboden. Huwelijks-voltrekkingen. 9 Febr. Eduard Visser (van Schore), oud 26 j„ jm. en Cornelia Johanna Koster, oud 20 j., jd. Geboorten. 4 Febr. Maria Rene, d. van Comeliue Johannes Gompiet en van Marga- retha Roels. 5 Febr. Martina Jacoba, d. van An dries Dielem an en van Janna Maria Ris- seeuw. 8 Febr. Pieter Frans, z. van Abra ham den Exter- en van Janneke Huiberdlna Harms. Elisabeth Pietemella, d. van Marcus Abraham van Strien en van Neeltje Frederika Barendste. 9 Febr. Adriana Leuntje, d. van Jacobus Frangois van Oad'sand en van Corne lia Catbarina Tollenaar. TERNEUZEN. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeen te jgeve stiig'd H. H. Vermeulen, zonder, Westkolkstraat 18, van Hllversum. A. Kemp, werkbuigkundige, Louisastraat 19, van Dordrecht. W. S. den Hooglander, zonder, Beatrixstraat 29, van Hoek. K. P. Otte, verpleegster. Axelschestraat 58, van Zierikzee. M. van den Bos, dienstbode, Nieuwstraat 42, van Axel. J. M. F. Ceelaert, dienstbode, Stat ions weg 39, van Koewaoht. J. J. van Driel, landbouwer, Oudel.weg 42, van 's-Gravenland. J. M. Rijnberg, zonder, Westkolksitraat 54, van Amsterdam. T. 't Gil'de, dienstbode, Grenulaan 12, van Horft, B. Hemelsoet, dienstbode, Scheldekade 6, van iSas van Gent. C. Herrebout, huishoud'ster, Tholensstraat 26, van Koudekerke. E. M. J. van Donkelaar, onderwijzeres, Westkolkstraat 54, van Zeist. W. Vroom, zonder, Noordstraat 81, van Vlaardingen. Ventrokken': E. C. Dooms, zonder Molengang 2 a/b, naar Vlissingen. A. J. Oostdijk, zonder, Kanaalweg 44, naar Klundert. M. C. de Zeeuw, dienstbode, Scheldekade 6, naar Den Haag. 14 Februari. TERNELTZENGroote vergadering van alto landibouwers uit Zeeuwsoh-Vlaanderen O.D. in het Concert- en Bioscoopgebouw. TERNEUZEN. Vergadering van de Car Historische kiesvereeniging in dfe bovenzaal van het Hotel Centraal. TBRNEUIZEN. Veiling woonhuis met erf en tuintje. Notaris Fancy. 21 Februari. HULST, Veiling bouiw- en weiland. Notaris Verbist. 22 Februari TEJRNEiUZ'ENAanbesteding maken cen- trale verwarmingsimstallatie. Burg, en Weth van Temeuzen. Rotterdam, 13 Februari 1939. VEEMARKT. Aangevoerd: 2461 dieren; 619 vette rimde- ren, 254 vette kalveren, 21 nuchtere kalvereti. 841 schapen en lammeren, 724 varkens. De noteering was als volgt: Vette koeien le tow. f 0,74, 2e kw. 0,60, Se kw. 0,380,48; vette ossen le kw. f 0,56 2e kw. f 0,58, 3e kw. f 0,380,48; vette kal veren le kw. 1, 2e kw. f 0,70, 3e kw. 0,60 if 0,70; varkens (levend gewicht) le kw. f 0,48, 2e kw. 0,47, 3e kw. f 0,45; schapen le kw. 0,48, 2e kw. 0,42, 3e kw. f 0,31 per stuk f24, 20, 17; lammeren le kw. f 0,52, 2e kw. f 0,45, 3e kw. f 0,41, per stuk f 19, f 16, 12. De aanvoer van vette koeien en ossen was lets korter, de handel traag en de prijzen ais die der vordge week. Kalveren waren iets ruimer aangevoerd, de handel was matig en de prijzen dalemde. De aanvoer van schapen en lammeren was lets grooter, de handel katm en de prijzen iets lager. lets ruimer was de aanvoer van varkens, de handel flauw en die prijzen als die der vorige week. AAiRDAPPELEN. Brielsehe Eigenheimers f 1,75f 2,20; Z Eigenheimers 1,70-/2; Zeeuwsche Bonte en Biauwe 2,90—/3,30; idem kleine .fl,90— f 2,10; Eigenhebnens Biauwe1,902' Bevelanders /2—/2,10; Bdntjes 1,80—2 per H.L. Westlandsche zand 4V2 cent; idtem kleine 3 cent per K.G. Tamelijken aanvoer en kalmen handel. VLAS. Aangevoerd: 9160 K.G. Blauw, schoon 0,70f 0,80; 5900 K.G. (HoUamdiSch Gee! 0,70f 0,80; 2815 K.G. Dauwroot /0,65 0,72. De stemming was kalm, allerbeste soorten konden prijshoudend worden verkocht, mindere soorten waren iets gemakkelijker, ten slotte werd alles verkocht. ROERMONDSCHE EIERVEILING. Aanvoer 5.600.000 stuks. Kipeieren 3,40 3,75, kleine 3,10—/ 3,30, eendeieren /2.70— f 3 Aft Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden van onzen geliefden Echtge- noot, Vader, Behuwd- en Grootvader, den heer JACOBUS JAIVSEIV, betuigen wij onzen hartelijken dank. Mede namens de Familie, Wed. J. M. JANSEN—van Drongelen. Terneuzen, 13 Februari 1939. TERNEUZEN. Afgehaald kunnen worden de boekjes ingeleverd tot en met 10 Febr. 1939. Belanghebbenden worden verzocht hun spaarbank- en rekening-courant boekjes voor zoover zulks nog niet heeft plaats gehad, ter bijschrijving van renteninte leveren en zulks mede in het belang van een goede controle van het Bestuur op de administratie van ondergeteekende. Terneuzen, 8 Februari 1939. De Kassier, L. CH. WABEKE. op Dinsdag 14 Februari, 's avonds Half acht, bovenzaal Hotel „CENTRAAL", ingang Marktzijde Toegankelijk voor leden en belang- stellenden. Ook voor de jongeren. APOTHEKER TER NEUZEN ub Giro 160413 Telefoon 28 merk A.J.K. H _j Uw middel tegen griep, hoest m en verkoudheid. Per fl. /0,60, /0,90, 1,10. gg Per doosje /0,25 en /0,50. B ■u Per doosje 0,25 en /0,50. ABED KENIA, SAXONIA ZAAIGERST Mansholt's Binderhaver Mansholt's Erwten, kleine groene Zaailijnzaad, Friesche Concurrent Juliana-, Imperial- en Zomertarwe Aanbevelend, Zaadtelers - Telef. 65 - HULST Het Bestuur der Waterkeering van het Calamiteuze Waterschap Walsoorden, zal op des middags te 13 uur in het hotel „De Linde", bij den heer A. Raes te Klooster- zande, onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, in het openbaar aanbesteden: Het bestek met bijbehoorende teeke- ning ligt ter inzage ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te Klooster- zande en is vanaf 18 Februari 1939, op aanvrage in afdruk verkrijgbaar tegen vooruitbetaling van 2,—. Aan wij zing zal plaats hebben op Woensdag 22 Februari en Vrijdag 24 Februari 1939, des voormiddags 9,30 uur, waartoe samenkomst in het Directie- gebouw te Walsoorden. Buitendien geschiedt geeneaanwijzing. Hontenisse, 10 Februari 1939. ARTH. DUMOLEIJN, Voorzitter. H. A. A. COLLOT^d'ESCURY, Secretaris-Ontvanger. Het Bestuur van het Calamiteuze Waterschap Walsoorden, zal op des namiddags te 3 uur, in het hotel „De Linde", bij den heer A. Raes te Kloosterzande, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, in het openbaar aanbesteden: Het bestek met bijbehoorende teeke- ningen ligt ter inzage ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Kloosterzande en is vanaf 18 Februari a.s. op aanvrage in afdruk verkrijgbaar tegen vooruit betaling van 3,—. Aan wij zing zal plaats hebben op Vrijdag 24 Februari 1939, des namid- Ij dags 2 uur, waartoe samenkomst te Kloosterzande. |j Buitendien geschiedt geen aanwijzing. Hontenisse, 10 Februari 1939. P. F. LEMSEN, Dijkgraaf. H. A. A. COLLOT d'ESCURY, Ontvanger-Griffier. VOOR Op 15 bonnen van Klepelzeep wordt een moderne theedoek gegeven, door apart weefsel buitengewoon goed drogend. V/H i. I. v. APELDOORN HZN, HEERDE Best zwart geem. Keukenfornuis, prima Haardkachel, Buiskachel, Vulkachel, Vul- haard, Keukenkast, Tafel, Ledikant, Spiraalmatras, 2 Crapeauds en 3 Stoelen, Gashaard, Brandkast enz. Donze-Visserstraal 38. vindt U een prachtsorteering aan extra lage prijzen de laagste prijzen Ziet de vernieuwde etalage KERSSTRAAT 3-5 - TERNEUZEN van 15 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Bake regel meer 10 cent Verwijzingen in het redactioneel gedeelte naar de in deze rubriek voorkomen i» advertentien vinden niet plaats. L. Qiststraat 23 - M1DDELBURG Het eenigste Speciaal-Adres in Zeeland voor Tel. 867 Vraagt inlichtingen TE KOOP een best Vaarskalf. L. v. d. WEGE, Tholensstraat 2, Terneuzen, Tel. 11. TE HUUR voor direct, een Woning, LangeKerkstraat, voorzien van waterleiding en electrisch licht, f 2,50 per week. Adres: Noord straat 56, Terneuzen. TE KOOP uit de hand, een goed onderhouden Woonhuis te Axel. Tebevragen: Molenstraat 11, Axel. VERPLAATST de Rijwielhandel en Reparatie-inrichting van A. KLAASSEN, van Donze-Visser- straat 30, naar VIooswijkstraat 23. Billijk adres voor het oplakken van Rijwielen. Tweedehandsch Rij- wielen steeds in voorraad. Aan bevelend. EVANGELISATIEGEBOUW ..Emmanuel". Dinsdag 14 Febr. n.m. 7 uur en Woensdag 15 Febr. n.m. 3V2 en 7 uur. Spreker Ds. J. VERBOOM van Bath. PRIMA Ochtendvoer, Mais, Tarwe 12 ct. per K.G. Duivenvoer 14 ct. Alle soorten Vogelzaden. Gedroogd en levend Vischvoer. W. NIEUWELINK, Markt 11, Terneuzen. DONDERDAG 16 Febr. hoopt in ..Emmanuel voor te gaan de heer M. A. MIERAS van Axel, s avonds om 6 uur. WIJ hebben weer versch Kalfs- vleesch, 4 pond voor 1 gulden Rundvleesch, 3 pond voor 1 gulden; gezouten Kluiven, 4 pond voor 25 cent. Biadreuzel, versche Pooten, enz. enz. Ziet deprijsendekwaliteit in de etalage. K. VAN TATEN- HOVE, Noordstr. 86, Terneuzen. KALKAMMONSALPETEIR, Chilisalpeter en andere stikstof- meststoffen, benevens Superfosfaat, Thomasmeel, Kalizout 40 °/0 en Patentkali aan scherp concurree- rende prijzen verkrijgbaar bij de CooperatieveLandbouw vereeniging ..Zeeuwsch-Vlaanderen" G.A. te Terneuzen. Vraagt prijs bij de zaakvoerders G. WEIJNS. Spui (Tel. Spui 3) en JAC. DE FEIJTER Lzn, Terneuzen (Tel. 103). SPORTKOUSEN zijn aangeko- men, de nieuwste dessins, prachtige blokken, ook 3/4 voor kinderen. Wol- en Kousenhuis A. VAN DEN BRUELE. STOFZUIGERS, Waschmachines J. P. F. VAN BAAL, Nieuwe- diepstraat 11, Telef. 268. HAAST U. Zoolang de voorraad strekt, 3 pond dik Spek voor 1 gulden, 3 pond Runderkrippen voor 1 gulden. JAC. JANSEN, Zand- straat 5.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 4