Sport DRIEWEGEN. SLUISKIL. AXEL. HOEK. HULST. VOETBAL. WEERBERICHT. X>e ontwikkeling van bet luchtipostvervoer tuBBCben- on® land en Groot-Brittannie is wel a-.s wn 4er voomaamste oorzaken te beschou- wen, die tx>t de voorgenomen opbeffing bebben geleid. EEN KOK MET LANGE VINGERS. Sen kok van een der Nederlandsohe motor'- schepen die op Engeland varen, beeft zich Vnrjdag te Vlissingen, naar de Vliss. Crt. mieldt, terwijl bet schip in de havesn te Vlis simgen lag, heimelajk van boord begeven. Na eenige uren bleek dat van den toapitedn een portefeuille met een beliamgrijk bedrag aan Belgiscb geld was gestolen, zoosmede uit een porte.monnaie nog Hollandisch geld en voorts identiteitspapieren van een anidleren ecbepeling. De politie die een onderzoek instelde, beeft dadelijk telefonisch contact gezocbt met de Belgische politie, mede omdat 'de: verdwenen kok een' Belg is. Dit onderzoek bracbt aan bet lidbt, dat de verdachte zich vroeger in Belgie reeds aan diefstallen heeft sehuldig gemaakt en daarvoor reeds meermalen gestraft is ge- wordem. Hij is nog niet gevonden. Zijn op- sporing en aanbouding is bevolen. OPLICHTEK AANGEHOUDEN. Naar we vememen is door de marechaussee te Nieuw Amsterdam, Dremtbe, aamgehoudien zekere B., uitgever, destijds wonendle te Goes, doch den laatsten tijd zander vaste verblijf- plaats. Genoemde per soon heeft sinds gerui- men tijd Zeeland en Noord-Brabant onveilig gemaakt. Op diverse plaatsen begaf bij zich naar diverse zakenmenschen en verzocbt bij ben advertemties te mogen plaatsen die dan zoudien worden afgednukt op raamibiljetten welke hen .gratis" werden verstrekt. Een en amder zou naar hij zeide, uitgaan van1 be- staande voetbalcluibe, want op de raambiljet- teai zouden tevens de te spelen wedstrijden worden vermeld. Diverse zakenlieden en clubs1 zijn evenwel de dupe geworden van 's mans handelimgen aan- gezden zij wel advertentiekosten content be- taalden, 'doch de raambiijetten als regel niet verschenen. B. is thans ter beschiktking van de Justiitie te Middelburg gesteld'. Ouderavond Chr. school. Vorige week bielid de Vereenigiinig voor Cbr. Onderwijs baar jaarlijksche Ouderavond. We- gens afwezigheid van. den voorzitter bad1 bet hoofd der school, de beer M. J. Eelderink, de leidtag. Na de gebruiikelijke opening, sprak de beer Eelderink een kort inieadend1 woord naar aan- leidling van Ps. 78. Hierna bield de onderwijzeres mej. J. J. de Koeter een imleiding over: „Wat zdjn wij voor onze kinderen?" Enkele dames, zorgden voor verversching, waama de ouders van de gele- genbeid om bet scbrifteiijk werk en handwer- ken te bezichtigen een druk gebruik maakten. Na de pauze sprak bet boofd der school over ..Koppigheid". Op beide referaten volgde een gezellige bespreking. Tenslotte las mej. Bowman een humoris- tiacb stukje uit bet schoolleven voor, dat blij- kerns het applaus- zeer in den smaak viel. Na dankz egging sloot de beer Eeldeninik de vergadering, die welgeslaagd mag heeten. Emstig ongeval. Mej. Wagenaar, vvonende in het Villapark aan dte 1'Azote, onder deze gemeente, werd Vrtjjdagavond bij de Cokeisfabriek aangereden door de luxe-auto van den beer B. te Sliuiskil, doordat de bestuurder waarsebijnlijk was mis lead door het dioht van een hem passeerende tegenligger. Met een zware h e rsenschuddinig en gebroken arm en verwondingen aan den slaap werd de vrouw naar bet R. K. ziekenihuis albier vervoerd. Haar toestan'd baart zorg, ddcb schljnt niet direct levensgevaarlijk. ,„Operettisten" in den dop. Na eerst met sfueces een heropvoering te Huilist te hebben gegeven van het kindeirzang- spel „De Prins van iSind" hebben idle leerlingen der hoogste klassen van de openbare lagere school nu ook Zaterdag te Moerbeke dit stuk met Stijgend succes opgevoerd. De reis vice-versa werd per extra tramgele- genheid gemaakt, waarvan ook door particu- lieren tegen zeer popuilair tarief gebruik kon worden gemaakt. Ook nu is de vertoonimg een pracbtig succes geworden en blijiken de jonge „operettdsten" zooals men ben over de grenzen noemt, er steeds beter in te komen. Ouderavond O. L. school. Zaterdagavond 11 Februari 1.1. werd1 albier in de openbare lagere school de jaarlijksche Ouderavond gehouden. Der traditie getrouw waren weer veel ouders opgekomen, in totaal 85 personcn, waaronder. de Edelachtb. beer Burgemeester. Na het werk der leerlingen uit alle klassen te bebben bezicbtigd opende de voorzitter der Oudercommissie. de heer De Putter, de ver gadering en heette alle aanwezigen hartelijk welkom en zeide er prij'S op te steUen, dat wanneer iemand een op- of aanmeirking bad, dieze naar voren te brengen, vooral ook omd'at dieze avonden bier voor zeer geschikt zijn. Hierna droeg bij de leiddng over aan bet hoofd der school, den heer P. A. Ockd. Deze zeide nietsi amders te kumnem doen dan die zooeven door dten voorzitter gesproken woorden te onderstreepen, waama hij; een in leiding gat over het onderwerp: ,,Hoe leert mljn kind lezen op school en wat heeft bet bereikt". Hierna volgde een demonstratie in lezen vamaf de lste tot de 7e klasse, waarvoor uit iedere klasse een leerling aanwezig was. Deze zeer ihteressanite demonstmtie werd' toegelicht dloor den betrokiken onderwijzers of onder- wljjzeressen. Hiema werden de notulen der vorige verga- desring voorgelezen' en onveranderd1 vastgesteld. Van de periodiek laftredende leden Th. Meer- tens en Ch. J. Dielemam is dte laatste niet meer herkiesbaar daar dieze geen schoolgiaande kin deren meer heeft. De heer Tb. Meertens werd met algemeene stemmen herkozen, terwijl in de plaats van den heer Dielemian werd gekozen de beer L. Koole. Vervolgens las het boofd der school een pracbtig verbaal voor, dat door alle aanwezi gen aandachtig werd beluisterd'. Inmiddels was men gekomen aan dte rond- vraag waarvan door enkelen gebruik werd gemaakt. Nadat alle vragers ge'antwoord was, sloot die voorzitter deze geanimeerdte vergadering na alle aanwezigen bedanikt te hebben voor de goede opkomist en met een afscheidswoord aan ddegenen onder de aanwezigen, welke voor het laatst aanwezig waren. Hiormede beboorde deze pracbtig geslaagde avond weer tot bet verleden. K. O. B. Door de afdeeling Hulst van den Kath. On- ci'erwijzersbond werd Zaterdag een gewone ledenvergadering gehouden in Hotel ,,De Graanibeurs". Bij 't begin der vergadering werd door den voorzitter, den beer Sehelfhout, in eenige gevoelvolle woorden de overleden Paus berdlacht, die voor 't onderwijs' ook zoo- veel gedaan beeft. Notulen, jaarverslag, verantwoording van den penningmeester werden zonder wijziginigen goedgekeurd, ofscboon uit de vergadering wel (eenige aanmerking werd gemaakt op 't bij- passen 'door 't 'bestuur van 't tekort voor ge- iscbenken aan de heeren Gielen, Eggermomt en Lockefeer. De financieele positie van de boofdakte- cursus is heel zwak geworden; verbooging van het subsidiie door 'de Bond zal noodig zijn en als't aantal cuirsaikten niet toeneemt, 't be- draagt momenteel 13, zal er 'n tekort komen. Uit idte vergadering werd voorgesteid dan de cursus maar op te heffen, daar't grootendeel® tocb weggegooid geld is, daar heel wat opge- leiden aan bun hoofdacte ni-ets zullen bebben, omdat ze bij 't onderwijs geen emplooi zullen kunnen vinden. De penningmeester, de beer Van de Poel, bedanikte als zoodanig en wilde op zijn besiuit niet terugkomen; in een volgendc vergadering zal men in de vacature trachten te voorzien. Kringvergadering. Zondagn'amiddag werd in bet St. Aloysius- patronaat een vergadering gehouden van dte Statenkring Hulst der R. K. Staatspartij. Alle afdeelingen, bebalve Philippine en Westdorpe, waren vertegenwoorddgd. In Ossenisse en Sluiskil bestaan geen R. K. kiesvereenigingen. De voorzitter, de beer Kindt, herdacht eerst het afsterven van' Z. H. Paus Pius XI en heette diaarna dte talrijke aanwezigen hartelijk wel kom. Nadat de secretaris zijn versiag had uiitgebraebt, werd lang en breed over de komende propaganda voor de Statenverkiiezin- gen gesproken. Middelen werden overwogen om de menschen meer warm te krijgen voor de Katholieke politiek, daar er bijna overal lakschheid en onverschilligheid beerscht. Voor de komende verkiezingen zijn 21 can- diidaiten gesteld; 1 is er afgevallen daar bij zieb niet bescbikbaar steit. Op 5 Maart zal de stemminig in de kiesvereenigimgen plaats bebben voor de vaststelling der oandidaten- lijst. UITSLAGEN VAN ZONDAG. Kon. Ned. Voetbalbond. le klasse afd. I. DWiS—OVV 4—1 HiBS—Xerxes 1—0 HDVS—KFC 1—0 StormvogelsBlauw-Wit 10 ADOSparta 31 le klasse afd. II. RFC—DEC 3—1 HaarlemVSV 52 't Gooi—VUC 1—1 AjaxDOS 42 FeijenoordPHC 10 le klasse afd. HI. EnschedeIHengelo 13 AGOW'Heracles 15 NEC—Go Ahead 2—2 WageninigenZAC 20 TubantiaQuick 41 Afdeeling IV. le klasse. NAC—PSV 1—1 RoermondJuliana 40 BleijerheideDONGA 32 Will em IINO'AD 3—2 EindhovenBVV 42 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. v.t. Eindhoven 16 10 3 3 23 35—12 NAC 15 7 6 2 20 24—15 MW 15 7 6 2 20 32—26 LONGA 16 7 3 6 17 31—25 PSV 16 6 5 5 17 30—28 Willem II 16 7 2 7' 16 33—34 BW 15 4 6 5 14 28—27 NOAD 15 3 7 6 13 28—31 Juliana .16 4 4 7 12 27—31 Roermond 15 5 2 8 12 21—33 Bleijerheide 16 2 .3 11 7 20—48 2e klasse A. GoesDe Zeeuwen 13 VlissdngenMiddelburg 14 TSCDe Baronie 11 doelp. gsp. gew. gel. verl, pnt. v.t. 15 10 3 2 23 47—19 14 8 5 1 21 36—17 15 7 5 3 1® 48—25 15 8 1 6 17 4632 15 5 6 4 16 38—38 15 7 2 6 16 32—36 14 4 5 5 13 31—30 14 5 3 6 13 2940 15 2 3 10 7 22—54 16 1 1 14 3. 25—63 3e klasse A. AxelOostburg 12 Temeuzensche Boys'Hulst 31 SluiskilIJzendijke 01 BreskensBiervliet 40 Corn BoysTerneuzen 06 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. v.—t, Axel 17 13 1 3 27 66—28 Terneuzen 14 13 1 26 70—17 Breskens 14 13 1 26 69—18 Sluiskil 13 7 6 14 41—28 Oostburg 14 6 2 6 14 24—40 Hoofdplaat 16 6 2 8 14 51—51 IJzendijke 16 6 2 8 14 3341 Biervliet 15 4 1 10 9 24—45 Tern. Boys 14 3 2 8 25—69 Hulst 14 3 11 6 18—47 Corn Boys 13 1 12 2 13—50 3e klasse B. EMM—Goes 2 3—1 Middelburg 2Eiland Boys 16 De Zeeuiwen 2Terneuzen 2 31 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. v.t. Vlissingen 2 13 12 1 _r— 25 49—12 Eiland Boys 12 8 2 2 18 37—14 Burgh 15 8 3 4 17 36—25 Middelburg 2 15 6 4 5 16 34—32 Terneuzen 2 12 6 2 4 14 38—20 De Zeeuwen 2 15 6 2 7 14 35—40 EMM 16 5; 3 8 13 27—48 Goes 2 14 3 3 8 9 25—34 Goesche Boys 12 1 2 9 4 16—48 Zeelandia 2 13 1 2 10 4 1043 Burgh twee winstpunten in mindfiring wegens niet opk. wedstr. Eil. BoysBurgh, le klasse afd V. FVCHeerenveen 26 Achilles—GVAV 0—2 VelocitasBe Quick 00 SneekBeeuiwarden 2-3 Zeeuwsche Voetbalbond. le klasse C. Terneuzen 3Sluiskil 2 23 BKIW—Tern. Boys 2 3—1 HontenisseAxel 2 63 RiaPhilippine 60 2e klasse B Hontenisse 2Axel 3 32 Hoek—B'KVV 2 afg. SVO 2—Ria 2 2—1 Terneuzen 4Corn Boys 2 afg. DE WEDSTRIJDEN. Kon. Ned. Voetbalbond Afd. IV. le klasse. ,,iHebben is bebben en krijgen is de kunst". Dit gezegde kan ook van toepassing worden gebracht op het verzamelen van winstpunten bij het voetbalspel. Scbreven wij vorige week, dat Eindhoven wel tiwee punten meer had dan NAC, maar dat laatstgenoemde ploeg een wedstrijd minder had gespeeld, zoodat zij theoretisch gelijk stonden, Eindhoven had ze toch binnen en hoe veilig dat is, bleek ook gister, daar de situatie nu weer in die mate veranderde, dat Eindhoven weer alleen aan de leiding staat, daar NAC in haar thuis- wedstrijd te,gen PSV een punt verspeelde. Met een 11 stand eindigde deze ontmoeting. NAC heeft nu evenveel punten als MVV en zij staan nu, met een wedstrijd minder 3 pun ten op Eindhoven ten achter. De laatste club had BVV te bekampen en hier Meven de Eindhovenaars met 42 in de meerderheid. De staartploeg Bleijerheide heeft plots de kunst van winnen te pakken, want thans gelukte bet haar om het toch niet zwakke DONGA een 32 nederlaag toe te brengen. Maar tocb verminderde ook ditmaal baar achterstand op Roermond niet, want deze vereeniging zette haar juist op tijd begonnen eindspurt voort en hield met betrekkelijk hooge cijfers (40) Juliana er onder. Willem II werkte zich een plaatsje in de ranglijst naar boven, door met 32 van NOAD te winnen. Het blijkt meer en meer, dat NOAD in de eerste helft van de competitie boven haar stand heeft geleefd. Vijf wedstrijden teruig was zij de eenige eerste klasser in Ne- derland, welke nog ongeslagen was. Vanaf dat ooigenblik werd elke wedstrijd verloren en thans staat het met deze ploeg zoo, dat zij met Juliana en Roermond nog in de gevaar- lijke zone verkeert. Deze pdoegen hebben mo menteel echter nog een voldoenden voor- sprong om den dans te ontspringen, zoodat 't er voor Bleijerheide, ondanks haar kramp- achtigen eindspurt, 'zeer duister uitziet. 2e klasse. Zooals verwacht, is bet aan Goes niet ge- lukt ook maar een punt aan De Zeeuwen te ontnemen. Met 13 bleven de Vlissingsche zwartjes in de meerderheid. Goes heeft zich aldus nog niet definitief in veiligheid weten te stellen. Middelburg heeft op af- doende wijze revanche genomen voor haar' destijds in eigen hu,is tegen Vlissingen ge- leden nederlaag. Was het toen 12 voor Vlissingen, thans kwam het einde met een gedecideerde 14 zege voor de Middelbur- gers. TSC verspeelde in haar thuiswedstrijd tegen De Baronie een kostbaar punt, door met 11 gelijik te spelen. De Oosterhouters zijn thans vier punten op Middelburg ten achter en dat met nog slechts drie te spelen wedstrijden. Zij kunnen zich dus wel als uit- geschakeld beschouiwen, zoodat de strijd alleen verder gaat tusschen Middelburg en RBC, waarbij Middelburg de beste kansen heeft, omdat zij RBiC nog thuis krijgt. Voor hen, die van kansen-berekening houden, vol- gen hier de nog te spelen wedstrijden. Mid delburg: thuis Goes en RBiC, uit De Baronie. RBC: thuis ROS en Zeelandia, uit Vlissingen en Middelburg. 3e klasse. AxelOostburg. 12. Onze stadgenooten hebben gisteren over de gansche linie danig teleurgesteld door van het niet zoo stenke Oostburg, nog wel op eigen veld, de kous op den kop te krijgen. 'Hier- mede is de uitschakeling van de oranjehem- den voor de vermeestering van den tiitel wel als een voldongen felt te beschouwen. Tot dus- ver was er nog steeds een aardige kans op papier althans doch eer wij een paar Zon- dagen ouder zijn, zal Axel wel definitief tot de derde plaats zijn afgedaald, die haar dan ook wel bij het einde van de competitie zal worden toebedeeld. Als te 2.30 uur scheid'srechter Van Nim- weghen laat tossen is Dronkens de gelukkige winnaar van den opgooi, die zijn ploeg in de eerste helft den sterken steun van den Wes- terstorm in den rug geeft. Doch al ras blijkt, dat de onberekenbaarheid van den wind' een slecht bondgenoot is. Weliswaar loopt de oranje-aanval geiweldig hard van stapel en weet zij vrijfwei de eerste helft de gasten op eigen veld in te sluiten, zoodat reeds in de eerste minuuit het roodzrwarte doel nauwelijks aan doorborinig ontsnapt en slechts ten koste van een tweetal corners het gevaar bezworen wordt, maar overigens geven de gasten niet thuis. Het Axelsche aanvalskwintet is ge- completeerd door de vroeger zoo gevreesde vleuigelspeler F. Dieleman, die na het nemen van een vrijen sc-hop in de eerste minuten bijna den O.-keeper verschaikt. Behalve voor Gams heeft Axel echter ook invallers voor haar spil den Doelder en Van Veen in de ach- terhoede en dit blijkt bij de weinig talrijke aanvallen voor de rust door de roodzwarten ondemomen, een geweldige handicap voor de gastheenen. Het Axelsche reserve-materiaal is niet bepaald van 3e klasse-gehalte en dit ervaren onze stadgenooten dan ook telkens, als zij' met meerdere invallers mo.eten uit- komen. Als nauiwelijks 10 minuten verstre- ken zijn, schiet Biegel uit een voorzet van Dobbelaar de eerste en eeniige bres in de Oostburgsche veste. 10. Hoe fel de Axe- laars zich weren en inspannem om deze voor- sprong hooger op te voeren, het lukt hen niet. Brakman, de Oostburgsche full-back", die gewis: een der beste Zeeuiwsch-Vlaamsehe achterspelers is, heeft zijn tegenstanders door en zuiivert, daarbij duchtig door zijn partners igeholpen, telkens zijn gebied. De Axelaars weteni het dan ook niet verder te brengen dan nog een half dozijn hoekschop- pen aan dte serie toe te voegen en voorts bleef het een kijkspel, waarvan weinig bekoring uitginig en maakte de bal tenigevolge van den halven orkaan de gekste capriolen, zoodat van balcontrole geen sprake is. In de tweede helft worden de bordjes radi- caal verhangen, daar de gasten nu den toon aangeven. Het sterk verzwakte Axel wordt er niet beter op, doordat Dobbelaar het veld heeft moeten rumen, in wiens plaats een speler uit het derde elftal in de voorhoede wordt opigesteld. Voortdurend wordt Axel na de rust op eigen helft teruggedrongen door de fanatiek spelende gasten, die na 7 minu ten met een verrassend doelpunt van den middenvoor Wisseling, Dieleman weten te verschalken. 11. Een pracbtig doelpunt, waar de Axelsche doeliwachter geen kijk op had, daar hij dac'ht dat bet vliegende schot naast zou gaan, doch een wending met den neus van de schoen van den roodzwarten midvoor was voldoende om onhoudbaar en buiten Dielemans bereik te scoren. De door velen reeds in de pauze uitgedrukte vrees, maakt zich al meer van de Axelsche toe- schouwers meester, als de druk der gasten aanhoudt en de uitvallen der thuisclub van weinig kracht en doorzettingsvermogen ge- tuigen. Speciaal de linkervleugel heeft een „off-day". W'ij herkennen hier geen Koster, van wien veelal de doelpunten moeten komen en die de meeste kansen schept. Na een klein kwartier spelens overrompelen de gasten de oranje-verdediging, als Dieleman uit zijn doel geloopen zijnde, in heftige botsing met den lihksbinnen Verplanke komt, waardoor Diele man aan de lippen geblesseerd wordt en de bedoelde Oostb. voorhoedespeler enkele minu ten onder behandeling moet worden ge nomen. Beide spelers blijven echter aan den strijd deelnemen. Het ergste is echter na deze botsing gebeurdwant het niet meer te voor- komen schot van Verplanke is via de paal in het Axelsch net tereohtgekomen en alzoo hebben de gasten de leiding. 12. De thuis club blijkt na dit doelpunt gedeprimeerd en weet met haar zeer verzwakt team weinig ge- vaarlijke aanvallen meer op te bouwen in het laatste half uuir van deze match. De gasten daarentegen spelen met veel vuur en geest- drift, zonder echter ook eenig mooi voethal te ontwikkelen, doch blijven ontegenzeggelijk sterker. Beide teams forceeren nog eenige corners en Koster mist de zooveelste kans uit een goeden voorzet van links, terwijl voor het overige aanvoerder Brakman van Oostburg dezen midda,g heer en meester bleef op het Axelsche veld, waar doorgaans niet veel nederlagen door de Oranjetruien worden ge- leden. Welverdiend hebben de gasten tenslotte den weinig aantrekkelijken, maar eerlijk gestre- den kamp gewonnen. Temeuzensche BoysHulst. 31. Voor dezen wedstrijd bestond, het ruwe weer in aanmerking genomen, tamelijke be- langstelling. Wanneer scheidsrechter Densen uit Axel beginnen laat, blijkt, dat Hulst het best ge- rsideni heeft en dat zij dte eerste helft tegen den zeer sterken wind in, den strijd zal aan- binden. De Boys brengen den bal aan het rollen en het is direct de verdediging dter gasten die den bal retourneert, maar spoedig zijn de Boys weer op der gasten speelhelft terug en krijgt de keeper verschillende gevaarlijke ballen te verwerken, wat hem goed afgaat. Het blijkt, dat hij ook deizen mdddag weer goed op dreef is. Gesteund door den zeer sterken wind zwer- ven de 'Boys gedurig voor het doel van Hulst, maar de stuigge verdediging, waarbij dte rechtsback een prima partij speelt, verzet bergen werk en geeft geen schijn van kans. Het spel is dan ook reeds ongeveer een half uur aan den gang, eer Keukelaar, door Eeu- is in staat gesteld wordt de leiding aan zijn club te geven met een schitterend doelpunt. Direct daarop is het Eeunis, die de verdedi ging mooi passeert en den keeper het nakij- ken geeft. 20. Steeds kwamen de Boys ge- vaarlijk opzetten, maar tot doelpunten komt het in eerste helft niet meer. Het spel is in de tweed'e helft nog maar even aan den gang als de voorhoede van Hulst er van door gaat. De rechtsbuiten der gasten geeft een mooie pass naar zijn links- binnen, die de verdediging der Boys weet te verschalken en daarop het leder in het net deponeert. 21. Was de verwachting, dlat vooral na dit doelpunt de rollen zouden wor den omigekeerd en Hulst den toon aan zou gaan geven, het tegenovergestelde is juist het geval en dte Boys nemen weer het initia- tief over, ofschoon door den steun van dten wind Hulst wel meer in den aanval is dan in de eerste helft het geval was. Niettemin heeft de doelverdediger der Boys geen zware taak te vertvullen. Zoo nadert meer en meer het einde, zonder dat er verandering komt in den stand, tot enkele minuten voor het eind- signaal de Boys er nog eens goed combinee- rend tusschenuit trekken en Geelhoedt aan alle onzekerheid een eind maakt door num- mer 3 voor zijn club te scoren, waardoor de strijd beslist is en de thuisclub een verdiende 3<1 overwinning te paikken heeft. De scheidsrechter had in dezen fair ge- speelden kamp geen moeilijke taak. SluiskilIJzendijke. 01. Op het aanigegeven tijdstip verschenen de beide elftallen onder leiding van scheidsrech ter 'Biopgaart in het veld. Wegens ziekte ver schenen Heinsdijk, v. d. Hage en v. Tatenhove voor Sluiskil niet in het veld. De aanvoerder van IJzendijke won den toss en koos den stormachtigen Westenwind in den rug. De midvoor Koster bracht d'aarna voor Sluiskil den bal aan het rollen, er volgde een goeden aanval, maar de verdediging van de beizoekers wist het gevaar te keeren. Di- ri'Ct daarop trok IJzendijke ten aanval, maar nu waren het Tacq en zijn partner De Regt, die als invaller stond opgesteld, die een halt toeriepen, doch IJzendijke bleef daama steeds in hun nabijiheid. Sluiskil werd door den storm- acihtigen wind, geheel op eigen speelhelft teruggedreven. De voorlinie van IJzendijke wist het doel van Sluiskil echter niet te vin den; meermalen zag het er naar uit, dat het doel zou worden doonboord, maar dan was keeper Florusse steed's op zijn post en menig gevaarlijik schot wist hij te keeren. Sluiskil had' zich geheel en al toegelegd op verdedi- gend spel en wist tot aan de rust stand te houden. Het grootste deel van de aaniwezige sup porters venblijdde zich reeds hij het begin van de tiweede helft met een overwinning voor Sluisikil, omdat men toen den wind tot steun kreeg. Direct na de bervattinig nam Sluiskil het spel -voor haar rekening. De keeper van IJzendijke werd terdege aan den tand gevoeld, maar hij liet al direct zien, dat hij de keepers- kunst ten voile meester was. Toen het spel circa vijf minuten oud was, bouiwde IJzendijke een pracht van een aanval op, waardoor het Sluiskilsche doel in gevaar werd gebracht. De rechtsback De Regt greep niet voldoende in, waama de midvoor van IJzendijike den bal vrij speelde en toen zonder aarzelen keeper Florusse, buiten zijn bereik, voor de eerste en laatste maal het nakijken gaf. 01. Na dten aftrap trok Sluiskil *net voile kracht ten aanval, maar de voorlinie wist van de haar door de halflinie geboden kan sen niet te profiteeren. Ook de vele hoek- schoppen die zij kreeg te nemen, werden te slordig afgewerkt; steeds werd' het doel te hoog of er naast gezocht. Zoo nadterde het einde en tenslotte kwam IJzendijke als over- winnaar uit den strijd. BreskensBiervliet. 40. Bvenals Terneuzen gaat Breskens voort met haar overwinningen, zoodat de beslissen- de wedstrijd zal zijn dte ontmoeting Breskens- Terneuzen. Biervliet, dat een zeer behoorlijke achterhoede hezit, sukkelt met haar voor hoede. Dit kwam ook in deize kamp tot uiting, waarbij de aanvalslinie van Biervliet niet in staat bleek om haar verdediging wat te ont- lasten, zoodat deze een zeer zware partij achter den ruig heeft. Met Breskens bijna' voortdurend in d'en aanval was het derhalve een hopelooze taak, want de thuisclub kon alles op den aanval zetten. Met 40 wist Breskens de overwinning te behalen. Corn BoysTerneuzen. 06. Dat Terneuzen in dezen wedstrijd niet zou falen, lag wel in de lijn der verwachtingen, want haar tegenstander was de zwakste ver- tegenwoordiger van deze afdeeling. Doordat een tweetal spelers, hetzij door ongesteldheid hetzij om andere redenen, niet van de partij kon zijn, had Terneuzen een gewijzigde voor hoede in het veld gebracht, n.l. Van Luik, De Cooker, Van Pienbroek, Van Hecke en Andr. Geensen. Daar de wind dwars over het veld stond had het winnen van den opgooi door Terneuzen niet den minsten invloed en zoo trapte de thuisclub af order leiding van scheidsrechter Oppeneer. De voorhoede van de Corn Boys brengt direct een bezoek aan het doelgebied van Terneuzen, maar Van de Wege en Van der Hooft weten hun terrein te zuiveren en trekt Terneuzen in den aanval, die alleen een hoekschop tengevolge heeft, doch verder niets oplevert. Terneuzen blijft dan aanvallen, maar de vrij forsche wind is corzaak, dat telkens en telkens de bal over de zijlijn gaat en moet worden ingegooid. Een oogenblik dreigt het eerste gevaar voor den doelman van Terneuzen, als Van der Hooft bij een aanval van de Boys het< leder te zacht op Dooms terugspeelt en de Sassche midden voor terecht hiervan wil profiteeren. Dooms is echter iets vlugger bij het leder en pikt dit nog op tijd voor de voeten van zijn belager weg. Terneuzen is dan weer een tijd aan het woord, zonder dat het tot doelpunten komt. Het is evenwel duidelijk, dat dit slechts een kwestie van tijd is en plots komen er dan ook twee achter elkaar. De eerste uit een voor zet van Van Luik, die door Andr. Geensen wordt opgevangen en langs den doelman der Corn Boys wordt gedeponeerd; de tweede plaatst Geensen voor den doelmond en zorgt Van Pienbroek voor de verdere afwerking, 02. De doelman der Boys krijgt volop werk te verrichten, betgeen hij met succes doet, •want geen der vele aan Terneuzen toegekende hoekschoppen kan worden benut. Bij een der door de linkervleugel geleide aanvallen raakt een der achterspelers juist buiten het straf- schopgehied den bal met de hand aan. Het is Van Hecke die het leder rechtstreeks tot een doelpunt weet om te zetten en kort daarop is het dezelfde speler die uit een voorzet van links mummer vier in de touwen deponeert. 04. Van Pienbroek heeft geen geluk als hij een door Van Luik fraai geplaatsten bal over het doel trapt. Dan is de rust gekomen. De tweede helft is door het overwicht van Terneuzen vrijwel een herhaling van de eer ste speelhelft. Door de rechtervleugel worden thans eenige goede combinaties verridht, maar de achterhoede van de thuisclub weet deze aanvallen af te slaan, tot na 15 minu ten spelens aan Terneuzen een strafsehop wordt toegekend, die door Van- Hecke wordt genomen en tegen de paal getrapt, waarna de verdediging van de Com Boys den bal uit haar gebied weet te verplaatsen. Hoekschop op hoekschop volgt ook thans, doch steeds zorgt de Sassche achterhoede er voor, dat het niet tot doelpunten komt. Er is zoowat een half uur gespeeld als Van 'Hecke voor de tweede maal in de gelegenheid wordt gesteld een strafsehop te benutten, maar ook dit maal schijnt het doel te klein te zijn, want wederom ketst de bal via de paal in het veld terug. Door de Boys wordt nu het budtenspel- valletje opengezet en dit is oonzaak, dat eenige aanvallen worden ondertoroken. Van Pien broek verlaat het veld wegens een enkelbles- sure en wordt vervangen door A. Riemetns, hetgeen een wijziging in de opstelling tenge volge heeft. Nadat de rechtshalf van Terneu zen A. Riemens den bal mooi naar Dobbeleir plaatst, zorgt deze er voor dat de stand tot 05 wordt opgevoerd. Nog vijf minuten zijn er te spelen, als Van Luik en De Cooker goed combineerend op het doel van de Boys af- stevenen en de laatste dit samenspel besluit met een welgerieht schot, waardoor de eind- stand 06 wordt, want kort daarop kondigt de scheidsrechter het einde aan. De Zeeuwen 2Terneuzen 2. 31. Het tweede elftal van Terneuzen moest met eenige invallers de reis naar Vlissingen ma- ken, hetgeen haar de overwinning heeft ge- kost, want ondanks haar onvoltalligheid, waren de ploegen in het veld vrijwel tegen elkaar opgewassen. De voorhoede van Ter neuzen miste haar schutters en zoo kwam het, dat telkens het beslissende schot ont- brak en dte doelverdediger der thuisclub geen moeilijke taak had. Hierdoor moet de over- winning van De Zeeuwen 2 verdiend geadht worden en heeft de thuisclub geprofiteerd van het zwak uitkomen van de rood-zwarte reserves. Zeeuwsche Voetbalbond. Eerste klasse C. Het derde elftal van Terneuzen heeft voor de tweede maal dte vlag moeten strijiken voor de Sluiskilsche reservisten, die ook ditmaal met een doelpunt meer dan hun tegenstan ders de beide punten in de wacht sleepten. Te Sluiskil was het 21 en te Terneuzen werd de overwinning met 23 behaald. Het reserve-elftal van de Temeuzensche Boys trok naar Boschkapelle om BKW in haar eigen omgeving te bekampen. Dat de over- winning wel door de thuisclub zou worden behaald, lag voor de hand, doch het is toch geen groote overwinning geworden, want 31 kan voor de Boys-reserves toch nog een eervolle nederlaag worden genoemd. Ook het reserve-elftal van Axel heeft het te Honte nisse niet tot een overwinning kunnen bren gen en de overwinning van Hontenisse be- antwoordde dus eveneens aan de uitgespro- ken verwachting. Hontenisse blijft dus met haar 63 overwinning op Axel 2 de leiding van haar afdeeling behouden, op den voet ge- volgd door BKW met slechts een punt ach terstand. Ria heeft er voor gezorgd, dat Phi lippine geen schijn van kans tegen haar maakte en plaatst zich met haar 60 over- winning in eens twee plaatsen hooger in de ranglijst, zoodat de Westd'orpenaren nu de vierde plaats innemen. Tweede klasse B. Axel 3 moest evenals het tweede elftal ge- noegen nemen met een nederlaag te Honte nisse, waar Hontenisse 2 juist op het kantje af met 32 de overwinning behaalde. Het reserve-elftal van SVO wist met 21 beslag te leggen op de overwinning in haar strijd tegen de reserves van Ria, die nog steeds wachtende zijn op het binnenhalen van het eerste punitje, want de 8 door hen gespeelde partijen eindigden alle met een nederlaag. De wedstrijden HoekiHKVV 2 en Terneuzen 4 Com Boys 2 hadden geen doorgang. Weerstoestand van hedemmorgen te 7,20 uur te Vlissingen: weer: betrokken, wind: West-Noordwest krachtig, temperatuur 6, minimum hedenmacht 5, neerslag in het afge- loopen etmaal 2 m.M. Verwachting geldig van hedenavondi tot morgenavond ongeveer 19 uur: voor de kuststrook aanvankelijk stormach- tige, later kraohtige tot matige Noordelijke tot Westelijke wind, regen- of hagelbiuien, wis- selende bewolking, zeifde temperatuur; voor het binmenland krachtige tot matige Noordelijke tot Westelijke wind, enkele regen- of hagelhuien, zeifde temperatuur. Middelburg RBC TSC Vlissingen De Zeeuwen Zeelandia De Baronie ROS Goes Breda

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 3