Het overlijdenjvan Paus Pius XI TERNEUZEN, 13 FEBRUARI 1939. Negrin en Del Vayo in de centrale zone. Negrin ien Del Vayo, die Vrijdag per v-lieg- tui(g iuit Toulouse vertrokken zijn, zijn in- middels te Alicante, de haven aan de Zuid- Oostkust van -Spanje aangekomen. op door- reis naar Madrid. Zij hebben zich direct met de autoriteiten in verbind'ing geisteld. Del Vayo heeft verklaar-d, dat de evaeuatie der ibevolking en het Catalaansche leger naar Frankrijk onder -normale omstandigheden ge- schied. Hij zeide, dat de ministers met de Fransche autoriteiten hebben gesproken over de hiuisvesting op Franisch grondtgebied. Negrin en Del Vayo hebben een bespreking gehad met Miaja. Zij zullen ook een bezoek brengen aan de Midden-, de Zuid'e-lijke en de Oostelijke zone. Robert Hodgson, de Britsche agent bij de autoriteiten van Franco, is Zaterdag uit Lon don naar Burgos vertrokken, waar hij Zond'ag zou aankomen. Britsche diplomatieke kringen bepalen zich er toe er aan te herinneren, dat Hodgson de laatste dagen op het Fareigh Office tal van bespreki-ngen heeft gevoerd en dat hij der- halve in het bezit is van de noodige instruc- ties voor de vervulling van zijn missie na de jongste gebeurtenissen in Spanje. Later werd gemeld, idiat Negrin en Del Vayo te Valencia zijn aangekomen en verder dat Madrid voortaan het hoofd'kwartier van de regeering zal vormen. Te Valencia werd toen gezegd1, dat door de 'komsit der ministers in ide centrale zone het volk zijn kr'achten weer verzameldte voor verderen weerstand. Er -kon thans geen twijfel meer bestaan, zoo meldde men, omtrent de voortzetting van den strijd en -de benoeming van Miaja tot opper- bevelbebber van alle istrijdkrachten werd' ge- noemd als een aanwij-zing omtrent de ibedoeiing van die regeering. Ook gedurende dte laatste eritieke -d-agen in CatalOnie was er nimmer eenige inzinking in het moreel van- de bevol- king geweest. Gedurende een bijeenkomst van de ver- t egenwoo r dig er s van alle partijien van den Madrileenschen gemeenteraad is een tfouw betuigd aan de tegenwoordige regeering. De afgevaardigden verklaaBden zich berei-d tot de n-ood-zakelijike opofferingen tot verdediging van de irepubliek en van de Spaansche onaf- hankelijikheid. Puigcerda bezet. De achterhoede van het ti-ende republikein- sche legercorps, dat nog stand hield langs den weg van Seo de Urged naar Puigcerda, heeft zich Zaterdag moeten terugtrekken on der den id'ruk van Franco's tanks. In den loop van den middag heeft de staf van het republi- keinsche leger zich aangemeld bij de Fran sche grenspost te Bourg-Madame. Langs alle wegen, die naar Frankrijk leiden, bewoog zich een ononderbroken stroom van soldaten, die ham heil zoehten op Fransch grondigebied. Des morgens hadiden dte republikeinen nog tamelijk sterken tegenstand geboden, maar toen ook de vijan-d-elijk-e artillerie Bolvir hevig Het stoffelijk overschot van Paus Pius XI naar de Sixtijnsche kapel overgebracht. Op dezen mooien vervroegden voorjaarsdag heeractg: te Rome diepe ro-uw. Reeds vroeg werden van alle kerktorenis de klokken geluid. Weldra verschenen ook de eerste vlaggen halfstok en dan is er nauwelijks een huis meer aan te wijzenwaar niet het dundoek ten teeken van rouw droevig neerbangt. Ook alle ministeries, de zetels van de fascistische partij, het Veneziapaleis, enz. nemen -deel aan dezen rouw en natuurlijk ook de zetels van alle buitenlandsche gezantschapp enconsula- ten en wetenschappelijke inste-llingen. In de Vaticaansche stad en verder ook in alle gebouwen welke aan de heiligen stoel toebehooren, hangt de Pauselijike vlag wit en geel, halfstok. Het Italiaansche ho-f heeft een rouw van acht dagen uitgeschreven. De schouwburgen, bioscopen en andere p-laatsen van puiblieke vermakelijkheid te Rome waren Vrijdag gesloten en zullen ook gesloten zijn op d'en dag, waarop de Paus zal worden bijge- zet. Op de scholen werd aan de j-e-ugd Vrijd-ag- morgen het bericht van het overlijden van den Paus medegedeejd, waarna het onderwijzend personeel een kort overzicht van het leven van Pius XI gaf, waarna den leerlingen vrijaf werd gegeven, met het vermaan naar de ker- ken te gaan en d'aar te bidden voor het ziele- heil van den afgestorvene. In alle kerken van Rome zijn den geheelen dag rouiwdiensten gehouden. Op het St. Pie- j tersplein staat een talrijke menigte om toe te zien bij het druk verkeer van Kardinaals, hooge prelaten, leden van het diplomatieke corps en van den Ro-meinschen adel, welke zich ten paleize begaven voor het rouwbe- klag. Hoewel de menigte op een afstand ge houden wordt, knielen toch telkens eenvoudige menschen uit het volk neer op de granieten treden, welke toegang geven tot de bronzen deur en bidden zoo in de open lucht. Van de bronzen deur zelf, die een dubbe-le deur is, heeft men een der bei-de deuren gesloten. Dit is in Italie de gewone wijze om aan te duiden, dat er een doode in het huis is. In het geval van de bronzen deur wekt het bij menigeen herinneringen, daar immers van het jaar 1870 tot 1928 toe steeds een der beide deuren ge sloten bleef ten bewijze dat het Vaticaan rouwdte over de verloren wereldlijke macht. iNadat in den voormiddag prof. Mistruzzi, de bekende beeldhouwer en medaillonsnijder, die o.a. de fraaie Vaticaansche munten heeft ontrworpen, het doodenmasker van den Paus had genomen, werd het stoffelijke overschot door de medici door middel van injecties ge- balsemd. Dit was tegen drie uur in den namiddag gesohied. In vroeger eeuwen was het gebruikelijk, dat de ingewanden uit het lichaam werden verwijderd en afzonderlijk werden bijgezet in de kerk van Vincentius en Anastasia, bij de fontein van Trevi. Dit geschiedt tegenwoordig niet meer. Na de balseming is het stoffelijk overschot Vrij- dagmiddag om vier uur naar de Sixtijnsche kapel overgebracht, waar een chambre ar- dente is ingericht. De Kardinalen, de leden van het diplomatieke corps, de hooge geeste- lijkheid en de Romeinische adel kan diaar langs den gestorven paus defileeren en bij hem bidden. Hienmede is een oude gewoonte in eere hersteld. Vroeger immers werden de Pausen steeds den eersten dag na hun dood naar den Sixtij-nschen kapel overgebracht, doch toen in 1878 Pius IX stierf, besloot de toenmalige Camerlingo der Roomsche Kerk, Kardinaal Peccd, den doodte onmiddellijk naar de St. Pieterskerk te doen brengen en dit, omdat men vreesde, dat de Italiaansche auto riteiten, die op een voorwendsel schenen te waehten om zich in Vaticaansche aangelegen- heden te kunnen mengen, den eisch zouden stellen, d'at aan eenige reigeeringsautoriteiten zou worden toegestaan, te constateeren, dat de Paus werkelijk overleden was en men wilde aan Italiaansche autoriteiten geen toegang began te bombardeeren, moesten zij vandiaar wijken en vonden de oprukkende troepen de Seigredal vrij voor zich. Aan het eind van den midd'ag hehhen zij toen Puigcerda bezet, dat op dat oogenblik voor ten deele in brand sitond. Spoedig daarop bereikten zij ook de grenspost Boug-Maclame. Een officier begaf zich fot halverwege de internationale bruig, waar hij twee offioieren der Fransche mobiele garde ontmoette. De officieren drukten elkaar de hand. Vrijdagavond om 6 uur waren bijna 40.000 man republikeinsche troepen uit Puig cerda over de Fransche «grens gekomen. De omigeving van Bourg Madame zag er uit als een groot kamp fantastisch veriicht door tal rijke kampvuren. Nadat 10 rechtscbe vliegtuigen reeds een aanval hadden ondernomen op Madrid, hebben twintig recbtsche 'toestellen binnen een uur tijd's onigeveer 150 bommen op Valencia ge- worpen. Een aantal dezer bommen kwam neer bij de Britsche schepen Mirupanu en Narvia. die echter niet getroffen' werden. Tot dus- verre zijn geen dooden of gewondeij gemeld. De burgeroorlog nog maar een kwestie van dagen? United Press meldt uit Perpignan: Gesprek- ken met betrouwbare Spaansche zegsiieden hebben doen bldj'ken, dat alles er op wijst, dat de burgeroorlog aan bet centrale front in een week of 10 dagen beeindigd zal zij'n. De toe- stand is zood'anig, dat het ineen'Storten van het verzet uitsludtenid een kwestie van' tijd is. Men wijst er hier op, dat alleen de havens Valencia, Alicante, Almeria en Cartagene nog in handen der republikeinen zijn. De oorlogs- industrie is geconcentreerd in Alicante en de voorraden munitie bevinden zich in Cartagena en Sagunto. Deze puoten zullen in de komende dagen, aldus verwacht men, blootgesbeld worden aan een hevig bombardement. Naar verluidt is het zeer wel mogelijk, dat Negrin gedwongen zal zijn den vrede te onderteekenen, als hij een- maal met zijn legerleiders heeft gesproken in Albacete of een ander centraal punt. Weliswaar wordt nog ontkend, dat Miaja eenige rechtstreeksche verbindtagetn heeft met de vredtesagenten van Franco, doch men meent te weten, dat Miaja en de andere legerautori- teiten Negrin hebben aangeradien, te pogen de best mogelijike voorwaardien te verkrijgen door bemiddelinig van Frankrijk en Engeland. De beslisising zou voor de deur staan. DE TERREUR IN PALESTINA. Zeven Arabieren ter dood veroordeeld. Te Haifa zijn zeven Arabieren ter dlood ver oordeeld wegens het dragen van vuurwapenen en verzet tegen de Britsche troepen. Met bet oog op zijn 'leeftijd is een achtste tot levens- lange gevangendsstraf veroordleeld. De Arabische stakingen. De mi'litaire bevelhebber van Jeruzalem deelt mede, dat hij voomemens is in geval Arabische winkeliers weer hun winkel® zullen sluiten deze zaken even lanig te verbieden te heropenen als een staking heeft geduurd. verleenen tot de Vaticaansche paleizen, waar- in de Sixtijnsche kapel gelegen is. Alle Pau sen, die na Pius IX hebben geregeerd, zijn den eersten dag na hun dood overgebracht naar de troon'zaal. Thans echter wordt op- nieuw het gehruik van vo6r 1870 gevolgd. De Paus ligt op een met rood fluiweel he- kleede baar. 'Hij is gekleed in het witte Pau- selijke statiegewaad met den met goud afge- zetten witten mijter op het hoofd, met roode handschoenen en roode kousen. Leden van de edelwacht houden de wacht en zullen tot 't oogenblik der begrafenis den gestorven Paus geen oogenblik uit het oog verliezen. Zaterdagmorgen om 9 uur zouden de Bis- schoppen en de Aartsbisstchoppen van geheel Itahe die te Rome bijeen waren gekomen om de feesten in verband met het jubileum der verzoening bij te wonen, zich in de Sixtijnsche kapel vereenigen en daar het officium pro pontifice de functo ibijwonen. Dit gebed zou worden uitgesproken door een hoogen pre- laat. Men kiastd'aartoe steeds iemand, die bij'zonder goed het Latijn beheerscht in den regel, en dat is ook thans 't gSval, den secre- taris voor de Latijnsche brieven. Na dezen dienst te hebben hijgewoond zullen de Bis- schoppen in de Paulijnsche kapel bij een mis in requiem tegenwoordig zijn om zich daarna naar de consistoriezaal te begeven, waar zij de inmiddels in congregatie vereenigde kardi nalen huide zullen bewij;zen. Vrijdag bevondem zich reeds 40 Kardinalen te Rome. Deze zullen iederen dag in congre gatie tezamen komen om beslissingen te nemen inzake het bestuur der kerk en vooral inzake alles wat op het conclave betrekking heeft, hebwelk men voorbereidt. Alle Kardi nalen hebben thans souvereine macht, doch aan vier hu.nner komt de uitvoerende macht. Dit zijn de oud!ste der Kardinalen-Bisschop- pen, d.i. Grainto Pignatello del Monte, Bis- schop van Ostia, de oudste der Kardinaal- priesters, d.i. Ascalesi, de Aartsbisschop van Napels, de oudste der Kardinaal-diakenen, d.i. Caccia Dominioni en als vierd'e Kardinaal Pacelli, als camerlingo der kerk. Zaterdag in den namiddag is het stoffelijk overschot van den Paus overgebracht naar de sacramentskapel in de St. Pieterskerk, waar het volk van Rome den Paus een laatste hulde kan bewijzen. Het is nog niet geheel zeker, wanneer de Kardinalen zich in conclave zullen vereenigen. Tot nu toe was de termijn steeds negen dagen na den dood van den Paus. Tijdens het laat ste conclave echter is er van de zijde van een der Amerikaansche Kardinalen een klacht in- gekomen, dat het niet mogelijk was binnen zoo'n korten tijd te Rome te zijn, en het is daarom, dat een der eerste regeeringsdaden van Pius XI geweest is, den termijn welke verstrijken kan tusschen het sterven van een Paus en de eerste bijeenkomst van het con clave, te bepalen op uiterlij'k 18 dagen. Wij nemen dus aan, dat het conclave op 28 Februari zal beginnen. doch het kan ook wel eerder gebeuren, indien n.l. de Kardinalen uit Zuid-'A'merika, die het verst afwonen, binnen de 18 dagen te Rome moohten aankomen. Langer dan tot 28 Februari kan echter in geen geval worden gewacht. Tot op den dag waarpp het conclave begint, wonen de Kardi nalen gewoon in Rome in hun eigen paleizen. Op den avond voordat het conclave beginnen zal, komen zij echter alien tezamen in het Vatieaanseh paleis en dan worden onder hen de kieine appartementen verloot, waarin zij gedurende de dagen van het conclave zelf, zul len verblijf houden. Van dat oogenblik af zijn zij geheel en al afgesloten van de buitenwereld en vereenigen zich 's morgens en des namid- dags in de Sixtijnsche kapel om den nieuwen Paus te kiezen. Er hebben dan iederen dag vier verkiezingen plaats, n.l. twee des mor gens en twee des namiddags, zoolang tot een der aanwezigen twee derde van het totale aantal stemmen op zich zal vereenigen, welk aantal noodig is om tot Paus te worden ge- koizen. Men neemt aan, dat 60 Kardinalen aan dit conclave zullen deelnemen. Indien aan het vereischte aantal echter nog eenige stemmen anltbreken, ging men vroeger meestal tot verkiezing bij toenaderimg of acces over. Dit acces bestond hierin, dat wanneer die meerderheid bij het stemmen naar een bepaal- den persoon overhelde, d'e Kardinalen, die tot dusver op een anderen persoon hadden ge- stemd, tot den persoon der meerderheid kon- den overgaan. Volgens een bepaling van Leo XIII in 1892 'is de pauslkeuze bij acces verval- ien en geschiedt de keuze thans door een of meer stemmingen, waardoor silechts een stem hoven de hdft wordt gevorderd. In 1904 werd deze bepaling door Pius X bekrachtigd. In vmegeren tijd kon zelfs, wanneer het vereischte aantal stemmen bereikt was, som- mige buitenlandsche vorsten door middel van den Kardinaal, die hen vertegenwoordigde, het recht van veto uitoefenen en dus de Paus- keuze verbieden. De laatste monarch, die dit recbt genoot was keizer Frans Jozef, die, na dat het meer dan een eeuw lang met was toe- gepast, bij het conclave in 1903 er gebruik van heeft gemaakt. iBij dit concla-ve kreeg de Kardinaal Rampolla reeds op den allereersten dag het vereischte aantal stemmen, doch Kardinaal Puzyna maakte hekendl, dat Frans Jo'zef, zich beroepende op het aloude recht, het veto uitsprak. Kardinaal Rampolla stond als bijzonder anti-Duitsch bekend. De uit dit conclave voortgekomen Paus Pius X heeft het oudte recht afgeschaft. Defile langs het stoffelijk overschot van den Paus. Van Zondagmorgen aoht uur af is de me nigte toegestaan te defileeren langs het stof felijk overschot van Paus Pius XI in de kapel van het Heilig Sacrament van den St. Pieter. De dag van de uitvaart is nog niet vastge- steld. Men gelooft echter, dat de bijzetting Maandagavond of Dinsdagmorgen zal ge- schieden. Het stoffelijk overschot zal worden bijge zet in de onmiddellijike nabijheid van het graf van Pius X, in overeenstemming met den wensch van den overleden Paus. Het college van Kardinalen heeft Mgr. Mella di Santella benoemd tot gouverneur van het conclave en de Kardinalen Caccia, Dominioni, Nasalli, Rocca en Canali belast met dte voorbereiding daarvan. Kardinaal Dowghety (Philadelphia) en kardinaal Muindelein (New York) zijn Zater dag naar Rome vertrokken om aan het con clave deel te -nemen. Het Amerikaansche Huis van Afgevaardig den heeft zijn beraadslagingen over de bewa- peningsboodschap van Roosevelt tot Dinsdag uitgesteld. Heden zou het slechts bijeenkomen om een motie van rouwbeklag naar aanlei- ding van het overlijdten van den Paus aan te nemen. Men meldt uit Rome aan de N. -R. Crt. -Alle personen in het Vaticaan, die wij heb ben kunnen benader-en, waren het er over eens, dat het een uitstekende gedachte is ge weest, den gestorven Paus weder volgens het oude gehruik, dat men in 1878 voor het eerst had verwaarloosd, een dag lang in dte Six tijnsche kapel op de baar te leggen. Den in- druk, dien men kree-g bij het bezoek aan de kapel, was werkelijk overweldigend. De chambre ardente in de gr-ootsche o-mgeving met als aohtergrond 'Het laatste Oordeel van Michelangelo, terwijl van de zoldering profe- ten en sibyllen neerzien, bood ee-n scho-uw- spel als noodt eenige andere zaal. Zaterdagavond heeft, nadat reeds een groote menigte het voorrecht had gehad de kapel te betreden, Ciano, de Italiaansche minister van buitenlandsche zaken, den overleden Paus hulde bewezen, terwijl Zondagmorgen, kort nad'at de Italiaansche bisschoppen zich in de kapel hadden vereenigd, de Italiaansche kro-onprins bij het stoffelijk overschot k-wam bidden. In den loop van den nac-ht hadden de Pa ters Penetenci-ers den Paus opnieuiw gekleed en thans met de pauselijke statied'racht. Op het hoofd werd hem een met goud bekleeden mijter gezet. In den namiddag tegen het invallen van de auisternis, is de Paus met gro-ote st-atie over gebracht naar de St. Pieterskerk, een buiten- gew-oon ontroerende plechtigheid. Op het toch zoo ruiime plein voor St. Pieter was reeds uren tevoren een dichte opeenhooping van menschen. Zoo heeft een menigte van ze-ker 100.000 menschen den geheelen namiddag gewacht, zonder eigenlijk iets van belang te zien, maar net was een heeriijke zonn-ige namiddag en nie-mand zal er spijt van hebben gehad. Wanneer wij de nog steeds half geopende deur hinnengaan, welke toegang geeft tot de Vaticaansche paleizen, waar veelkleurige oude vaandels, ten teeken van rouw zijn opgehan- gen, heer.scht er in de statige gangen een plechtige stilte. De trappen en corridors, waar het anders steeds beweeg is van prela ten en pelgrims, liggen verlaten. Ook de St. Pieterskerk Is vrijwel leeg. Zoo- even hebben de kanunnikken de kerk verlaten en zijn naar de Sixtijnsche kapel gegaan om zich daar te voegen hij den grooten stoet, die den overleden Paus naar de kerk zal bege- leiden. In de groote ruimte hangt reeds een lichte schemer, hoewel buiten de late zon nog het St. Pietersplein veriicht. De bescheiden licht-en van slechts weinige lampen in de roz-et- ten van het gouden gewelf der kerk zijn ont- stoken, geven aan den grooten tempel een mystieke sfeer, welke deze kerk gewoonlijk mist. In allerijl heeft men de versiering, waar- medte men de geheele kerk reeds had behan- gen voor de pontificale hoogmis van de ver zoening verwijderd, en de kerk heeft geen andere tooi dan die wtelke architecten eh beeldhouwers van vele -gen-eraties hier hebben aangebracht. Na eenigen tijd nadert door de middend'eur de stoet. 'Het is dezelfde pause lijke stoet, die wij bij feestelij-ke gelegenheden zoo vaak hebben mogen zien, ja, nog rij-ker en gi'-ootscher dan gewoonlijk, do-ordat de tal rijke kardinalen en ook de vele bisschoppen er bijzonderen luister aan bijzetten. Over een Paus mag geen sombere rouw be staan, daar hij immers door zijn sterven de glo-rie is binnengetreden. Meer dan anders komt de stoet tot haar recht wijl de kerk bijna leeg is. Wel mist men den orkaan van toejuichingen, die gewoonlijk het binnenkomen van den Paus in de St. Pieter begelaid, en even kijkt men op naar het balcon boven de middendeur of niet de zilveren trompetten bun verheven tonen van de pauselijke hymme zul len doen kliniken. Doch dan hoort men de zangers van de Sixtijnsche kapel het Miserere inzetten. De Paus bee-ft geen hymnen uit zilveren trompetten meer noodig op dit oogenblik, waarop de gouden bazuinen door heel de wereld den naam doen klinken van den Elfden Pius. Onder de bij dit vage licht nog meer dan anders door gr-ootschheid overw-eldigende tempel gaat de stoet naar de sacraments kapel, een kerk op zichzelf. Daar is een kata- falk opgericht en daarop ligt de Paus voor ieder zichtbaar opgebaard op een he-llend praalbed. iHet is steeds gebruikelijk geweest, dat de gestorven Paus in deze kapel gedu rende eenige dagen opgebaard werd en wel op een wijze, dat het volk voor een gesloten hek knielend, zijn voeten kan kussen. Het is mogelijk dat vandaag, wanneer de bevolking van Rome toegang tot de kerk zal krijgen, de houding nog zal worden veranderd. Thans echter is er beslist geen sprake van dat dit voor iemand mogelijk is. Daartoe is de katafalk veel te ho-og en staat zij te ver van het hek verwijderd. Dit hek blijft natuurlijk gesloten. Rondom het praalbed staan twaalf bronzen kandelaars. Aan de vier hoeken houdten leden van de pauselijke lijfgarde de wacht, gekleed in wit en roode laken wapenr-okken het hoofd gedekt met koperen helmen. Verhetven en eenzaam ligt de Paus. Zeer mooi zijn dezelfde wilskrachtige trekken en zijn g-elaat onder den gouden mijter schijnt jaren verjongd. Voor het hek knielen thans vrienden en gen-oodigdten neer en bidden voor het zieleheil. Als wij buiten komen staan in het laatste licht der ondergaande voile zon duizenden menschen op het plein en waehten, terwijl de zw-are klanken der doodsklok-ken van de St. Pieter boven hun hoofden beieren. Waarschijnlijk Maandag of anders Dinsdag zal d-e Paus worden bijigezet in d'e zjg. grotten van St. Pieter d^w.z. in de onderaardsche overblijfselen van de oude Pieterskerk, waar op men de tegenwoordige gebouwd heeft. De plaats, die hij zic-h heeft gewensoht ligt dicht bij het graf van Pius X. Onbedwingbare stroom naar de St. Pieter. -Aan „De 'Courant" wordt uit Rome ge meld De drukte in de Via della Conciliazione en op bet St. Pietersplein nam Zondag een -zoo geweldigen omvang aan, dat het Italiaansche leger er aan te pas moest komen. De gewone politie en de earaJbinieri hadden dringend ver- ster-king noodig. Op een dag als dezen, waar op in de St. Pieter de gestorven Paus wacht op den afsc-heidsgroet van het -volk, ontwaart men, dat vijftig jaren eeuwen niet kunnen te niet doen. Eeuwen was Rome pauselijk ge- bied, vijftig jaren eerst is het een stad, die onder een -wereldlijk bestuur staat. Rome is nog altijd allereers-t de stad van den Paus. Honderdduizenden stroomen toe om Paus Pius XI nog eemmaal te zien. Er is een leger voor noodig om dien stroom te regelen en dan nog treedt hij telkens buiten zijn oevers. doorbreekt hij de hem gestelde grenzen. De soldaten vormen, elkande-rs geweren vast- houden-d of elkander de hand gevend, een levenden ketting, maar zoodra het p-ubllek maar even balsturig wordt, bezwijkt het. Het publiek straft zichzelf, want door het verbreken van het cordon ontstaat telkens voor de poorten van de St. Pieter een ontzet- tend gedrang, dat werkelijik levensgevaarlijk moet heeten. Er wordt gegild, geschreeuwd en om hulp ge-roepen, maar dan is het te laat. Zoo'n mensehenmassa, die dringt om binnen te k-ornen, is iets autonooms, zij schijnt be- -zield door een zelfstandi-gen wil, waaraan de enkelingen, die haar samenstellen, zich wil- lo-os moeten o-vergeven. De ongelukkigen, die zich aan den buitenkant van zoo'n drin-gende massa bevonden, werden eenvoudig tegen de wanden der poorten omhooggeperst. In de St. Pieter zelf gaat alles ordtelij-k toe. De Italiaansche kranten verk-ondigden Zater dagavond, dat het publiek tot d-en voetkus zou worden toegelaten, maar het hek van de Sacraments-kapel, waarin de Paus ligt opge baard, hlijft gesloten. De velen, die bloemen hebben meegeribmen, leggen deze than-s maar neer bij het bronzen beeld van den eersten Paus, den heiligen Petrus. Zij hebben de voe ten van den Paus niet mogen kussen, de Ro- meinen, maar buiten worden foto's verkocht van den Paus op zijn sterfbed en nu kussen zij deze foto's. Men moet, om zooiets niet overdreven te vinden, wellicht Italiaan zijn of mdn-stens Zuidelijk bloed hebben. Maar als Italianen vindt men zooiets dood-normaal, zooals zoovele andere din.gen. die een Noor- derling met vreemde oogen bekij-kt het ont- zaglijke gedrang bijvoorbeeld voor de poor- ten en het misbaar dat men daarbij maakt. Bewijzen van deelneming over de geheele wereld. Het bericht als zou, het conclaaf op 3 Maart plaats vinden is niet juist. Dit zal worden gehouden op of voor 28 Maart. In de Gazetta Officiate wo-rdt medegedeeld, dat de Italiaansche regeering nauwkeurige opdrachten heeft gegeven ter uitvoering van artikel 21 van het verdrag van Lateranen, op- dat vooral de volledige vrijhe-id zal worden ge- waarborgd van de Kardinalen en op Ita- liaansch gebied geen daden worden hegaan, die op eenigerlei wijze de bijeenkomsten van het conclaaf zouden kunnen storen. De hulde door alle Fransche bladen aan de nagedachtenis van den Paus gehracht is op- merkelijk. Het kwam nog nooit voor, dat zelfs de Huimanite en de Populaire zich in zoo warme woorden daarbij aansluiten wegens de houding, door wijlen Pius XI tegen het natio- naal-socialisime en dte rassenleer van het fis- cism-e, evenals ter verdediging van den vrede, aangenomen. ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. Naar wij- vernemen is die heer Dr. C. A. Campagne, leeraar aan de R.H.BjS. alhier, die ook -les geeft aan' die inritehting te Oosthurg, Zaterd'a.grniddag per auto uit Oostbuiig terug- keerende, ruabij IJzendijike op een of andere wijze m-et zijn auto in het onigereede ger'aakt en in een sloot terecht gekomen. Toeges-cho- ten personen hebben hu-lp verleend en is de heer Dr. Campagne in vrij ernstigen toestand naar het St. Anthon-ius-ziekenhuis te Oost hurg overgebracht. SCHADE AAN BESCHOEIING. Tijdens het aan boord nemen van een rtieuw anker heeft het Joego-iSlavi'sohe s.s. ,,Dubac" schade aan de 'beschoei'ing van het kanaaldok toegebracht. Na oauties'telli-nig van een bedrag van f 400 kon het scbip dte reis naar Casa blanca voortzetten. OMHOOGGE V AREN. Het Ned'erlandische motorschip ,,Avontuur" dat op weg is van Belgie naar Amsterdam is tijidlenis -die vaart op ide Wester-Schelde op de Middelpliaat omhooggevaren en -blijven zit- ten. De alhier geistationneerd liggenide sleep- boot Holland" is- uitgevaren voor bet even- tueel verleenien van assisteniti'e. Verwachit wordt, dlait het schip bij opkomend water vlot zal geraken. De pogingen in- het werk gesteld om het bovengenoemd'e Nederlandische motorschip ,,Avonibuur", dat bij Temeuzen omhooggevaren was, met behuip van een sieepboot in diep water ite brengen, zijn niet gesiaagd. Eerst den volgenden dag is het schip dioo-r de sileep- booten ,,En Avant 10" en- ..HoManid'" vlotge- trokken. Mede in verband met de minder gunistige weensomstanddghedien heeft -dte „Avon'tuur", di-e ge-laden i-s met krijt met ibestemming Amsterdam, die -reis ni-e-t voortgezet, doch i's in de haven van Temeuzen teruggeke-erd. Het schip heeft -gee-n schade btekomen. NED. PROT. BOND. Vrijdagavond j.l. trad voor de Afd. van dien Nedi. Prot. Bond ite Terneuzen op, Ds. L. S. P. v. d. Ohijis, Luth. predikan-t te Schiedam met als ondarwerp „Peer Gynt" van Ibsen. De voorzitter open-die 'deze bijeenkomst met het voofl-ezen van de Vrijz. bood-schap aan de jeugd. Na nog len-kede bestuursmededeelingen kreeg die spreker het woord. Het onderwerp is voor een andere vereenigi-ng ter plaatse al eens behandeld, volstaan we dius met enikete grepen uit het behan-delde, buiten het eigen- lijke verh-aal. In onzen tijd, aldus spr.van coltectivisme, kan het zin hebben, den levenisweg van een enkel ind-ividu na te gaan. Te weinig waarde wordt gehecht aan ieder afzomderlijk, terwijl de collectiviteit toch dan pas gunstig is, als alle leden- deugen; -al® w-e zelf alien ieits zijn, dan pas kunnen we gez-amen-l-ijk wat beteeke- nen. Spr. verklaart Ibsen's bedoeling met al de fantasieen van Peer Gynt. De zondle heeft -haar onvermijdeliijke gevolgen en verdooft de bewuistheid van de eeuwige liefde. De zonddge gedachten op ziohzel-f zijn reeds- een belet-sel voor de goddel'ijike liefde, want booze gedach ten -in den memsc-h, brengen nteuwe booze gedachten voort. De -karakterloosheid ligt als een ring om de -persoon-lijikheid en hoe over- vloedig is de mensich in het zoaken van voor- wendselen om niet te ha-nd-elen. Boven altes blijft die hunkering naar de liefde. Ware i-dealen -zijn geen luchtkasteelen, maar houden verband met de werkel-ij-kheid. Prof. Oasimir zegt: ,,Droombeeldlen moeten zijn samengesteld uit hecht verbondlen we-rke- lijkheidselementen". Door begunstiging van een -goed1 ddel willen ook wij dikwijis- het verkeerde in onis goed- maken en als God in- onze -gedach-teragang past dan beroepen wij er ons op. Ibsen hekelt bet materialisme on-d'er invlloed van Amerika. Absolute zelfzucht voert tot waanzim en we leven in een wereld van zelfzucht, in, een krankzinniige wereld. Hoe dikwij-ls- is het met ons als bij Peer Gynt, dat we komen -tot ruwe verbittering in-plaats van tot zelfimkeer. Zichzelf-zijn -iis, -ais wapensohild voeren dte bedoeling, di-e God met onis voorheeft (aan deze bedoeling -ontkomt niemand, waar wij ook gaan of wat wij ook -doormaken). Ieder kan zi'ch aan de goddtelijike liefde overgeven, daardbor worden we nteuwe menschen en uit deze nie-uw-e menschen moet d'e gemeenischap d'er toekomst groei-en. Wij moeten er naar streven, -door zelfveriooohienimg, gedragen menischen te wordtein; d'e wereld heeft per soon! ijkihedten noodig, die ni-et gevangen zijn in den kronkel van karakterloosheid en dte hoo- gere mogelij'kheden liggen ten sdotite in iedieren mensch. Deze h-oogere mogeiijkhedien, zij waehten! Het boeienidi betoog werd afge-wisseld door pianomuzi-ek van Grieg, uitgevoerd door dien heer Uiteriindien, bekend' musicus te Rotter dam. De voorzitter kon dezen avon-d- sluiten met hartielijken dank voor het gebodene; velen zul len door -deze lezing gehracht zijn tot het iezen of herlezen van Ibsen's Peer Gyn-t. R I.fK SPOST SPA ARB A NK In den loop der ma-and J-anuari 1939 werd aan het postkamtoor alhier op spaarbanktooek- jes ingelegd f 11-7.155,27 en terugbetaald f 50.149,66, derhalve meer ingelegd den terug betaald 67.005,61. Het aantal ni-euw uitgegeven- boekjes be- droeg 70. OVERNEMING VAN DE STOOMTRAM BRESKENSMALDEGHEM DOOR DE Z.V.T.M. Zooals bekend worden reeds geruimen tijd pogingeni aan-gewend om e-en fusie tot stand te brengen tusschen d-e stoomtram Breskens Mald'eghem en de Zeeuwsch-Vlaamsche Tram- wegmaatschappij. 6 jaar geleden zijn die ond'erhandtelingen aangevange-n. In 1936 stel- den Gede-p. St-aten van Zeeland een commissie in, die een jaar later moest berichten, dat het naar niet gelukt was partijen tot overeensitem- min-g te brengen. De Minister van Waterstaat stelde toen -voor, die commissie met 2 deskun- digen ud't te breiden -en de tramwegmaatschap- pdj uit te noodigen- zich aan de uitsipraak dler commissie -te on-dterwer-pen. De Breskens Mald-eghem schijnt wel g-enegen geweest te zijn daarop in te gaan, doch die Z.V.T.M. berichtte zelfs reeds een commissie van d-eskun-ddgen -aan 't werk te hebben gezet tot het ontwerpen- van een plan voor samen- voeging der maatsch'appij-en op zoodandgen grondslag, dat dte -belangen d-er deelnemende vennootschap-pen, al'smede het al-gemeen ver- keersbelam-g zooveel mogelijk zou worden gediend. Deze commi-ssde stond on-der voorzitteracihap van jhr. dr. O. ,C. A. van Lidth die Jeude. Zij adViiseer-die die d-oor de commissie uit de Staten- voorgestane fusie tusschen deze txam- wegmaatschappijen te laten -rusten, en ze ont- wierp een- voorstel, dat neerkwam op dte over- neminig -van de BreskensMald-eghem door de Z.V.T.M. Over -d'at voorstel i-s sdnds d-oor vertegen- woordigers dler beidie maatsichappijen oncter- hanidield. Thans- zijn dleze naar wij- vernemen zoover -gevorderd, dat vertegenwoordiigens het over het principe eens zijn -geword'en en- dit nu nog slechts wacht op de bevestiging door -de maats-cbappij BreskensMaldeghem. Ongetwijfe-ld zal -de fusie van alle tramweg- maatschappijen in Zeeuwseh-Vlaanderen in den hand aamlei-dliing zijn voor een economdischer beheer, doch of het voo-rdeel zbo groot is alB journalis-ten van bove-n de Schelde voor Zeeuwsch-V-laanderen verbon-den ach- ten aan het verdwijnen van de A. T. O. zooals zij schrijven en het voor het goederenvervoer weer ins-cbakelen van den Prov. s-toom-bootdienst, is ons raadselachtig. Indi-en die A.T.O. h-aar vestiiginig in Zeeuwsch- Vlaain-deren zou opgeven en daarvoor niet in dte plaats zou komen- een vervoersmaatschappij die haar taak op dezelfde wij'ze voort- zet en er wee-r voo-r in de plaats zou tiredlen den toestand van voor d-en tijd dat de A.T.O. zich hier ves-tigdte, zouden d'e inwoners van Zeeuws-ch-Vlaanderen- de -dUpe worden van de hi'storie wagen-s de al-sdan stijgende vervoers- kosten. DS. G. A. VAN DER HOOFT. A.-s. Dinsdag 'herdenkt, onze vroegere stad- genoot, Ds. G. A. van dler Hooft, Ned. Herv. -pre'dikant te Overschie, dten dag, waarop hij voor 35 jaar het predikambt te Dom-burg aan- vaardde. Vandiaar vertrok hij ,i!n 1911 naar zij-n tegenwoordige gem-eente, waar h-ij1 op ver- schillend gebied ee-n vooraanstaan-de plaats inneemit en tal van functies-1 bekleedt. Ook is hij' lid van -het boofdbestuu-r van die Utir. Zen- dingsvereeniginig. DE ZEEPOSTKANTOREN VLISSINGEN— HARWICH v.v. WORDEN OPGEHEVEN. -Naar gemeld wordt z-ullen de zeepostkan- toren1 V-lissing-eni-Harwich v.v. met ingang van den- datum van -invoering van de zomer- dienistregeling op de Nedterlandsche Spoor- w-egen, worden opgeheven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 2