ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN PtlROL er op Wo. 9871 VRIJDAG 3 FEBRUARI 1939 79e,Jaargang AANBESTEDING. Binnenland Buitenland ==il EERSTE BLAD Het maken van een CENTRALE VERWARMINGSIN STALL ATIE voor een te bouwen school te Sluiskil. Het verzacht en geneest. TERNEUZEN, 3 FEBRUAR11939. COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIEN: per 5 regels 50 oent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichb's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verl^rijgbaar is. -Inzending van advertentien liefst ten dag voor do uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wethouders van TERNETJ- ZEN, zullen oip WOENSDAG 22 FEBRUARI 1939 te 3 uur namiddag, in bet Gemeentebuis aldaar aanbesteden: Voorwaainden en teekeningen verkrij.gbaar j op bet bureau van Gemeentewerken, waar ook iaiHebtinigen te bekomen <zdjin. Temeuzen, 3 Februari 1039. Burgemeester en Wetbouders voomoemd, P. TELLEGEN, Voorritter. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris, i I ED. G. SCHtiRMANN. f Te Rotterdam is Woensdagmiddag te zijnen htalize op ruim 72-jarigen leeftijd overleden de beer Ed. G. Schii-rmann, voorzitter van den Kon. Ned. Mlddenstandsbond en oud-vicepresi- dent van de Kamer van Koop-handel te Rotter dam. De beer Scbiinmann was een belamgrijke fijguur in middenstandskringen. In 1902 was bjj mede-opricbter van den Nederlandscben Middenstandsbond, waarvan bij in 1919 presi dent wend, betgeem bij tot aan zijm dood is gebleven. De than® ontslapene beeft ons land eenige real en vertegenwoordigd op con-gressen van de intemationale Middenstands Unie. Hij beeft deel uitgemaakt van eenige staats-eommissies, OA. van die tot regeling van bet middenstands- crediet en van die voor de gedistilleerd-pro- duetie. De beer Schiirmann was oud-lid van den gemeenteraad van Rotterdam en riddier in de orde van Granje Nassau. DE ONTSEAGAANVRAGE VAN DR. DE VLUGT. Door den Ministerraad behandeld. Het Hbl. vemeemt uit Den Haag, dat de Ministerraad de onts-lagaanvrage van Dr. W. die Vlugt als burgemeester van Amsterdam behandeld, en dienaangaamde een besluit ge- ncmen beeft, waarvan de verder te nemen stappen reeds in voorbereidfimg zijn. Hoogstwaarsobijnlijik zal den beer De Vlugt namens de Kroon wonden verzocht zijn ont- Blagaanvrage in te trekken, waarin, wordt aan bet verzoek gevoig gegeven, de toezegging Kgt opgesloten, dat de Ministerraad die Kroon tai advisee ren, hem te herbenoemen. Bit gescbiedt dan, volgens wettelijik voor- schrift, voor een periode van 6 jaar. De her- benoemde beeft het echter in eigen band, dien ambtsduux tusscbentijds te beeindiigen. Dat dit na eenige jaren, na de herbenoe- mdng, en nog tijidens bet bewind van het tegen- woordige ministerie, geschieden zal, wordt in departementale kringen verwaobt. KESTRLJDING DER WERKLOOSHEID EN HET PLAN-WESTHOFF. Aan de memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de Rijksbegrooting is bet volgende ontleendi: Over de planmen die de regeering beeft ten aanzden van jeugddge arbeidskracbten, op de arbeidsispreidteg en soortgelijke den'kbeelden loan, naar de regeering meent, bet beate ge- oordeeld worden, wamn-eer zij in concreten vorm .beker.d zijn. Ten aanzien van de verkorting van. den aabeidGduuir moge word'en opgemerkt, dat, mede gelet op de ervairingen in bet buitenland, eesn algemeene regelirtg terzake van de regee ring niet te verwPichtem is. Dat de mate, waarin de werklooz© arbedders weder in het landbouwbedrijf te werk kunnen worden gesteld, in hoofdzaak afbangt van den economisetben toestand in dat bedrijf, wordt door de regeering uit-emand erkend. Mede met bet ocg bierop zijn dan ook reeds ge- durende een aantal jaren van regeeringswege taHooze maatregelen ten ibeboeve van bet land bouwbedrijf getroffen. Deze maatregelen hebben in bet algemeen ten doel den beoefeaiaar van dien land- en tuin- bouw voor zijn producten een zoodanigen prijs- bjjelag te geven, dat bet verscbil tusscben de opbrengst daarvan en de productiekosten wordt geidekt. De regeering dis van meeniinig, dat zij in dezen niet zoover kan gaan, dat met de prij-s- bfleiagen een doelbewuste verbocging van bet loon- en prij spoil in den landbouw wordt na- gestreefd. Zij' is echter beredd om den land bouw op andere wijze de mogelijkbeid te bie- den om tot een zoodanigen opbouw von de economisicbe organisatie van bet landbouw- bedrijfsleven te komen, dat op den duur een betere .belooning van den landbouw en daar- mede een gumstiiger verboudinig tot andere be- drpfstckken zal kurrnen worden beredkt. In verband met de wenkverschaffing en het plam-Westhoff wtl de regeering er op wrjzen. dat ten: onrecbte uit de woorden van den voor zitter van den raad van Ministers wordt afge- leaid, dat deze niet in alle opziobten vertrou- wen beeft in1 bet rapport. De Minister-presi dent beeft bij- gelegenheid van de algemeene bes'chouwingem niet meer en niet minder ge- gezegd, dan dat de regeering de algemeene beginselten, die in bet rapport niider zijn uit- gew'erkt, beeft aanvaard, maar dat zij niet de garantie kan geven, dat zondter meer alle daiaTini geopperde disnkbeelden letterlij'k zul- ten worden overgienomen. Op grond van bi.ar eigen verantwoordel'ijkbeid laat die regeering nni die verscbillende dienkbesWen, die in bet rapport zijn neergielegd, uitwerken, teneende, wanmeer deze uitgewerkte plannen baar heb ben bereikt, een definitieve beslissing te kun nen nemen. Doel van de in bet rapport ontwikkelde denkbeelden is de werkloosbeid met kracbtige middelen te bestrijden en wel door de werk- verniiming te richten op zoodanige objecten, dat dnarbij niet alleen belangrijk grootere aantallen arbeiders kunnen worden geplaatst, dan thans bet geval is, doeh dat daardoor tevenis werken tot stand worden gebracbt, welke een blijvende verruiming van werkge- legenbeid tot gevoig hebben. Wiait de beteekeniis van de uitvoering van het rapport voor den Nederlandscben land bouw betreft, daarbij moet op den voorgrond worden gesteld, dat op deze wijze geleidelijk zal wordtem voorzden in bet gebrek aan cul- tuurgrond, dat zich tengevolge van de toe- nemende bevolking van het platteland, on- diznks bet feit, dat de laatste jaren nog be- largrijike meuwe oppervlakten cjultuurgrond tot stand zijn gekomen, meer en meer open- baart. Daar de bewerking van de nieuiwe gronden de prodnotie zal doen stijgen, zullen, zoolang bet gebrek aan evemwicht tusscben productie en afziet van de landbouwpiroduoten voort- duurt, ricbtinig gevende maatregelen op dit gebied moe-ten blijven bestaan. Hoe de om- vang van deze maatregelen zullen zijn, indiem de in cuituur gebracbte gronden voor produc tie gereed komen, is geheel onzeker. Zeer 'veel zal in dit opzicbt afbangen van die door ons omringende landen te nemen miaaitregelen en van de ontwikkelirg van den algemeenen economisoben toestand. Daar de concretiseering van meergenoemd rapport in een stadium van voorbereid'ng ver- keert, is bet de regeering thans nog niet mo- gelijk op alierlei vragen, die boe belangrijk ook op zicibzelf, toob meer de details van de uitvoering rakeni, in te gaan. De regeering kan, zooals zij reeds enikele maien beeft ikenbaar gemaakt, niet voldoen aan den ook 'thans weer geuiten wenscb van sommfge leden om op grond van die werkloos beid den dienistplicbit tot 2 jaar te verlengen en daarbij' over te gaan tot vergrootinig van bet contingent. FARTICULIERE LUCHTVERDEDIGING. Door de Vereeniging van Nationale Veilig- heid is bet denkibeeld gepropageerd om ook van particuiliere zijde een werkzaam aandeel te nemen in de actieve lucbtverdediging. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben in dezen reeds maatregelen genomen. Zij zijn, aangeizien de provincie Friesland geen enkel gamizoen bevat en d-us onverdedigd Ugt, voomsmens lucbtafweergescbut te plaat- sen bij de Provinciale Electriscbe Gent-rale. Met de leidiers van gToote particuliere be- drijven in de omge'viing van Deeuwarden wordt nog over leg gepleegd om zich bij deze plan nen aan te sluiten en eveneens financieele bijdragen te verstrek-ken tot het aanschaffen en bedrijifsklaar houiden van luicbtdoelmitrail- leurs. Ook in andere plaatsen hebben vooraan- staande personen u/lt bet bedrijtfsleven reeds sedert eenigen tijd zich beraden of men ook ten deze niet actief zou moeten worden. Zoo zal te Delft opgericbt worden een vrijwillig lucbtafiweerlanidist'ormocrps, dat volgens de plannen, waaxom-trent overeenstemming is verkregen, voorloopiig de beschikking zal krij- gen over een zevental batterijen, welke in een grooten cirkel rondom Delft zullen worden cpgesteld en bediend zullen worden door niet of niet meer dienstpliohtig personeel van de Delftscbe induisbrieele ondernemingen. Voorts wordit gemeld1, dat op bet oogen- blik met tal van indiustrieele bedrijven- in ver- seblilende deelen des lands onderbandelingen worden gevoerd, waarvan enkele reeds in een zeer ver gevorderd stadium verkeeren, ten einde ook daar ondar rijkstoazicbt te komen tot aanscbaffinig en opstebing van luchtdoel- geschiut en tot bet oefenen in de bediening er van, van vrijwillig niet diensfplichttg personeel. In bet bijizonder te Rotterdam en in de Zaanstreek is men met deze voorbereidingen reeds ver gevorderd; dioch oo-k ini andere dee len des lands biijikt groote belangstelling te bestaan om, waar de regeering in korten tijd niet alles kan doen, naar vermogen te belp-en bij de versterking van onze weerkracbt, aldus br,idragend tot verbooging van de veiligheAd. Naast de militaire zijde van dezen vorm van particuliere p-laatselijke luchtverd'ediging, gaat bet om de v-erdediging van twee econo- milsche belangen. In de eerste plaats is het een groot belang, dat bepaalde industrieen en bedrijven ook in tijd van oorlog ongestoord kunnen doorwerken aan die voorzieningen voor de bevolking en voor de weermacht. En in de tweede plaats kan bet aldus mogelijk zijn het gevaar vo-or het personeel en schade voor bet bedrijf, duis1 kapitaalsvernietiging binnen de grenzon van m-enscbel'ijke kracbt te beperken. Met andiere woorden, het be treft eoonomische belangen van de gemeen- scbap en economlsche belangen van den zelf- standigen ondie meaner. lEr is in deze plannen iets wat aantrekt. INu de landisoverheid niet in staat is op korten termijn de noodige voorzieningen te treffen, verdient het aanbeveling, dat de on- diernemers bereid zijn, bij wijize van molest- verzeker-ing zicbzelf uitgaven te getroosten. Maar er zijn hier ook b-ezwaren, die niet over bet hoofd mogetn word-en gezden. Mr. R. Pollema, Ud van de Eerste Kamer, beeft bet nc-odig ge-acht, bierop in de „Leeu- warder Courant" de aandacht te vestigen. Hij wijst er op, dat bet boogst gewaagd is, in ons defensiestelsal door incidenteel ge plaatst lucbtafweergescbuit een verandering te bi'engen, die, naar den mens-cb gesproken, voor de bur.gerij eer meeirder dan minder ge vaar opdevert. Het gescbut, dat niet door D-efensie, maar door particuliere of b.v. provinciate bedrijven geplaatst is en evenitueele vijandelijke vlieg- tuigen naar ben&den zou halen, kan aitoos voor op-en o-nverde-digde steden de wreedste repressadl'les von den vvjand uitlokken. Ged. Staten van Friesland willen de bedie- ningvmanscbap-pen recruteeren uit niet of bui- ten-gewoon diemsitpl-icbtig p-ersoneel vaai de centrale of uit de omigevin-g daarvan. ,,-Het is", zegt Mr. Pollepia, ,,f.raai bedacht, maar in werkelij-kbeid- wil dit -tocb zeggen, dat de b-edi-eningsmansc-happen van dit lucht- afweerges-cbut zullen staan buiiten bet offi- cieale 1-ege-rverband. Ieder beseffe goed, wat dit wil zeggen. Van de verschn'.kkingen van den modemen oorlog kunnen we ons geen enkele vo-orstel- ling maken, maar een open onverdedigde stad, waaruit do-or buiten het officieele leger staan-de mans-chappen, d,us door v-olkenrecbte- lijk gesproken „francti-reurs" met luchtafweer- of ander gescbut op vijandelij'ke v-liegtuigen wordt gescboten-, behoeft zich geen enkele illusie m-eer te maken." Het komt ons voor, schrijft De Z., dat de opmerkingen van Mr. P-ollema en zijn ad-vies: „de Defensie is en blij-ve Rijkszaak", niet zon- der meer ter zij-d-e kunnen worden gelegd. SNEILLE HERWAPENING IN DE LUCHT. Bij de opening van een nieuwe fabriek voor vliegtuigen te Reading' heeft minister Kings- ley Wood Zaterdag gezegd, dat de volgende twaalf maanden een recordproductie van vliegtuigen te zien zouden geven van ten- miinste een verdriedubbeld aantil. De minister decide verder nog mee, -dat bij een reorganisatie voor de taurgerlijike lucbt- bescbermingsdiienist op -bet oog had waarb-ij de vrijwilligers die een A-diploma bezaten in drie klassen verdieeld zouden worden. Die van 20 tot 30 jaar zouden bet eerst in aanmerking komen als bestuurder, de manner van 30 tot 40 jaar zouiden en als bestuurders on als in- vliegers, -constructeurs en ms-truoteurs dienen en de mannen en vrouwen boven de 40 zou den de admindistratdeve en andere bezigheden te veivullen krijgen. Op bet oogenblik waren er 1400 liaden in bezit van diploma A en een verciere 3800 die er nog dit jaar voor konden slagen. GEHELMDGEHOUDEN OORTES-ZITTING. De Spaanscbe Cortes zijn Woensdag bijeen- gekomen in de abdij van Santa Maiia del Villa Bert ran, op 7 km afstand van Figueras. Teneind-e een lu-chtaanval te voorkomen, wer- den uur en plaats van d-e vergadering ge- heimgebouden. De afgevaardigd-en uit Cen- traal-Spanje zijn per viiegtuig of per schip te Palamos aangekomen, tenvij'l zij, die in Frankrijk .vertoefden, naar Catalonie t-erug- keerden. Met algemeene stemmen word de p-olltiek van tegenistand der regeering goed- gekeurd. Negrin heeft in de Cortes gedUrende 35 minuten. bet woord gevoerd- en een opsom- ming gegeven van de redenen voor een t-egen- stand tot bet uiterste, welken de rege-erinig bepieit. Hij betoogde, dat de strijd zou voortduren, zelfs indien Oataflonie verloren zou zijn, doch verklaarde, dat de strijd in dit gebied nog mogelijk was. Negrin herinnert eraan, dat b-et geen bur- geroorlog is, doch een onEtfbankelijkisoorlog en dat een overwinning van d-en vijand van Sipanje slecbts een heiinnering zou overlaten. Hij legde den nad-ruk op de universeele waarde van den strijd en -bracbt ter sp-rake d-at de politick van niet-inmenging het repu- biikeinscbe Spanje kwaad h-eeft gedaan. Hij betoogde met nadru-k, dat de regeering de belangen der ge-heele wereld veidedigt. Na te beginselen te hebben henhaald, welke in vroegere redevoeringen zijn vastgelegd, vatte hij het pro-gram der „d-ertien punten" in de volgende drie beginselen samen: 1. Waarborg der onafbankelij-kbeid en on- schendfo-aarbeid van Spanje; 2. Waarborg der vrijbeid der bevolking, over baar eigen lot te beslissen en i3. de waarborg, dat na den oorlog een einde zal worden gemaakt aan vervolgingen, welke dbor den oorlog zijn veroorzaakt. Tenslotte ontieedde bij de red-emen der nederlogen, welke onlan-gs door de republi- kednen zijn geleden. Hij- wees op d-en emst van den toestand en betoogde, dat d-e regee ring den toestand meester is en zonder ge- weld baar gezag uitoefent. Aan bet einde -der vergadering heeft Mar tinez Barrio een door een groep afgevaa-rdig- den ingediende motie voorge-lezen. In de motie wordt ibetoo-gd, dat de Cortez bijeen zijn voor de verdedi-glng der onafhan- kieQijikiiei'd van Spanje. De motie besluit met aan het leger uit- druikkinjg te geven van de bewonderin-g en het vertrouwen der Spaansche afgev'aar- dig-den. De ESvening Standard geeft bet volgende bericht De president van de Catalaansche repu- biitek, Oompanys, heeft de betrekklngen met Negr-ln, bet hoofd van de Spaanscbe republi- kednsche regeering, afgebrcken en is naar een diorp ge-gaan cm er rustig te leven. Hij wil ndets meer met de republikeinsche regeering te dioen hebben. Hoewel de republikeinen zich hier en daar met kracbt verzetten, rukken Franco's troe- pen gestadig in Catalonie op. Woensdagavond deelde Radio-nacio-nal of-fi-cieel mede, dat de belamgrijke stad Vich, aan de spoorlijn van Barcelona naar Bu-igeerda, gevallen was. Vcorts zijn de nat-lonalis-ten de provincie Gerona binnengetrokken. De laatste van Seo de Urgel komende vlujcbtelingen verklaren, dat de-z-e stad vrijiwe-1 cn-truimd is. Indien Franco's troepen erin zouden slagen, den weg tusscben Vich en Ripoli af te snijden, zou bet gebeele repubb- k:ins-cihe leger, dat zfch aan den bovenloop van de Segre bevind-t, nog slecbts een uitw-eg hebben, over Puigcerdd en Bourg-Madame. De sterkte \;an dat leger wordt op bijna 50.000 man gescbat. Woensdag zijn de havens van Valencia en Cartagena door Savoia-ivliegtuigen gebombar- deerd. Er vielen dood-en en gewonden en er zonk een Engels-ch schip. Mgr. Emmanuel Irurita Almandoz, bisschop van Barcelona, van wien men sinds het begin van den burgerooriog niets had vernomen, is weer voo-r den dag gekomen. iHij verklaarde verbo-rgen te hebben geleefd en dot hij slecbts alls wer km an gekleed uit zijn s-cbuilpliaats kon komen. -Zijn leven was, naar hij zeid-e, verscbeidene malen in gevaar geweest. Generaal Firanco heeft een vriendschappelijk gebaar gemaakt tegenover Frar.krijik, door te gelasten, dat de Fransehe school te Barcelona, waar een groot aantal Catalaansche kinderen onderwijs ontving, tereto-nd moet worden her- opend. De gewezen koning van Spanje Alfons, en de infant don Juan hebben elk een telegram gezonden aan Franco, waarin zij hem geluk- wensehen met de suc-cessen der nationalisti- scbe treepen. Franco heeft beiden dank geze-gd vioor bun gelukwenschen. ONTSTEMMING TEGEN AMERIKA WAAR ENGE1LAND EN FRANKRIJK WAPENEN KOOPEN. In de Duitscbe pers is een storm van ver- ontwaardiging lOsge-broken over de publica- ties in de Am-erikaansche pers, volgens welke president Roosevelt tijdens de geheime zit- ting van de militaire commiss-i-e van den se- na-at veriklaard zou hebben, bij een evantu-eel conflict tuss-chen Frankrijk, Engeland en de auitoritaire staten, aan eerstgenoemde landen alle beno-cdigde wapenen en materiaal te zul len leveren, t-erwiji bij daarbij zou hebben ver- klaard, dat „Amerika's m-ibtaire grenzen aan den Rijn liggen". Z66 gro-ot is deze ontstemming in Duitscbe kringen, dat men de hoop heeft opgegeven, dat de Duitsoh-Amerikaansche betreikkingen in de n-aaste toekomst weer in norm-ale banen geleid kunnen worden. In alle s-ti-lte waren n.l. onderbandelingen gaande, ten-ein-de den Duitschen ambassadeur te Washimgton, Diec-kb-of, weer naar zijn post te doen t-erug- keeren, terwijl de Amerikaansche ambassa deur te Berlijn, Hugh Wilson, eveneens zijn standplaats zou be trekken. Zooals gezegd, vreest men, dat een dergelijk-e ontwikkeling weer geruimen tijd van de b-aan is. Tege-lijkertijd is bet vertrek van Hitler's ad-judant en vertrouwensman, kapitein Wie- deman, die, zooals bek-end, tien dagen ge leden door den Fiihrer tot oonsui-generaal te San Francisco werd bemo-emd, voor bet oogen blik uitgesteid. Kapitein Wiedemann zou deze week n-o-g naar de Vereenigde Staten vertrekken, het.geen thans niet zal ges-cbieden. De Lokalamzeiger schrijft: .Roosevelt aan d-e- spits van de oo-rlo-gso-pbitsers". De Nacht- ausgabe drukt rood onderstrespt over vier kolommen bet opscbrift: Roosevelt belooft oorlo-gshuip aan Europa; ongehooirde betze- campagne onder bet motto: Amerika's grens Ugt aan den Rijn". De Deutsche Allgemeine Zeitung zet boven het betreffende artikel: Roosevelt's pessdmism-e heeft e-sn bepaalde bedoelin-g. De red-en: zijn bewapeningspro- gramma." Washington en Moskou aldu-s de Lo- kalanzeiger trekken ten lijn. Omtrent de mannen ac-hter de coul-issen kan geen twijfel b-estaan. De actie is diuidelijik. Wat e-cbter ze-gt eigenlijk de Ameri-kaans-cbe bevolking daaro-ver, dat zij u.itve rkoren is tot band- langster van het bolsjewisme Roosevelt heeft na de rede van Hitler, die een algemeene ontspanning bracbt, bet beeld geschetst van een gespannen toestand om de eigenaardige bouding van zijn regeering bij den verkoop van vliegbooten aan Fran-krijk te recbtvaardigen. Hij heeft get-racht twee vlie- gen in een Map te treffen door het onder- zoek van bet Congreis naar den verkoop van vliegtuigen tot staan te brengen, dat een groot puibiiek scbandaal dreigde te worden en te pogen zijn buitenlandscbe politiek te recbtvaaidigen' En aan den anderen kant. In een hoofdartikel schrijft de New World Telegram o.m. Wlat thans gebeurt komlt bierop neer, dat Frankrijk en Groot-Brittanie ons in goud be- talen voor het voorre-cht om een der beJang- rijlkste en meest bedreigde buitenposten van onze eigen- nationale defensie te versterken. Het is een omgeiooflijike meevaller voor ons., dat wij zo-o'n zaak kunnen afsluiten. In be- woordinge-n der nationale defensie zou, den viiegtuig, d-at aan Engeland en Frankrijk ge- leverd wo-rdit, tten maal zoo veel toestellen, gel-everd aan de Amerikaansche luchtmacht ever zes maanden waard zijn. De Amerikaansche machines voor massa- pr-odu-ctie gaan vliegtuigen, kanonnen, tanks, levensmiddekm en Meeding voortbrengen met een snelheid, waartegen niemand and-ers op kan. Engeland en Frankrijk zullen het voor- aiaamste voordeel trek-ken uit een zoo-danige wijzlging van de neutraliteitswet, aanige-zien het Amerikaansche aandrin-gen op aankoopen op een basis van oontante b-etaling natuurl-ijk ten gu.nste kom-t van den kant, die de groot- ste oorte-gsvloot, kioopvaardijvloot en gou-d^- reserves heeft. De World Telegram zegt: 'Het land is in overweldigende meerderheid voor het defen- sicprogramma van Roosevelt. Het uiterste bolwerk voor den Amerlkaanschen vrede en veligheid is niet de Atlantische Oceaan doch Engeland en Fran-krijk. Zoolang Duitschland. en Italie deze dem-ocratien niet hebben weg- gevaagd, zoolang zullen zij het niet wagen de Vereenigde Staten en andere naties op dit halfr-ond aan te pakk-en. Veie afge-vaard'i-gden en ook anderen zijn van meeninsr d-at de president Engeland en Frankrijk willen steunen tegen het zwitohten voor een ander Mun'ben, dat Ro-os-sveilt bin nen e-en j-aiar woorspelt, waarscbijnlijik nog v66r den zcirner. In den senaait heeft zich echter een blok gevormd cm verzet te bied-en tegen de poli- Als U-w Hand-en ruiw zijn of gesprongen ,en Urw Dippen schraal en pijnlijk; maar .voora] ook -bij brand- en snijwonden, ontvellingen en allerlei buddverwondingen (Ingrez. M«d.) tiek van Roosevelt inz,ake bijstand aan de democratien. Het is mogelijk, dat dit blok zjcb even kracbtig zal ontwikkelen als bet blok, d'at d-en Vcikenbond heeft be-streden. Een uitlating, die typ-eerend is voor het isolationnistische standpunt, is afikomsti-g van senator Hiram Johnson, die zied.de, dat het Amer'kaansche volk recht heeft te weten, of de verkoop van vliegtuigen aan Frankrijk en Groot Brittannie beteekende, dat de Ver eenigde Staten „op weg rijn naar oorlog". D-e senaatscommissde in het geheim te ver- tel-len, wat niet alleen den senaat, maar ons geheelte volk aangaat, zoo voegde Hiram Johnson hieraan toe, is een uftnoodiging tot verdraaiing en verkeerd begrip der feiten. REIS VAN PRINSELIJK GEZIN NAAR ZWITSERLAND. DEN HAAG. Naar wij van offi cieele rijde vememen, zal het Prinse- lijk Gezin tegisn bet einde dezer maand rich voor eenigen tijd naar Zwitser- land begeven. Z. K. H. Priiis Bemhard zal aldaar de wintersport beoefenen. BLIJDE GEBEURTENIS. H. K. H. Prinses Juliana zal aldaar op medisch advi-es eenigen tijd mist houden, met dien verstande, dat er ge- gron-de hoop b-es-taat, dat in bet Prin- selijk Gerin dezen zomer tegen half Augustus wed-ercm een blijde gebeur- teniis mag worden verwacbt. HET GRENSVERKEER TUSSGHEN NEDERLAND EN BELGIE. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: De brigade-commandant der Koninklij-ke Marecbausste te Philippine, heeft aan ver- scbillende Belgiscbe couranten bet volgende med-egedeeld „De brigade-commandant der Koninklijke Marechaussee te Philippine -brengt ter kennis van de Betgische Aienscben, die in den aan- staan-den zomer bet cri,sis-strand te Philippine of bet strand te Temeuzen willen bezoeken, dat zij zich tij-dig in bet bezit moeten stellen van een Nederlandscben grenspas om de Nederlands-cb-Belgiscbe grens op alle tjjden van den d-ag te overs-cbrijden. BedoeLde grenspas wordt gratis verstrekt, doch -de aanvrager moet twee goedgelijkende foto's medebrengen. Iedere vreemdelin-g,. die in de grens op on- wetti-ge wijze overscbrijd-t, zal ze-er zeker wor den beboet." Deze -mededeeling blij-kt in de Belgisch- Nederlandsche grensstreek tot heel wat com- mentaar aanlei-ding te -geven. De Brusselsche cou-rant ,,Het Laatste Nieuws" schrijft in dit verband: ,,Beze maatregel of gelijkaardiig besluit, met het oog op de toelating van Belgen op Nederlandls-ch grondg-abied, lijkt on-s allesrins in strijid met -de Belgisch-NederlandBche over- eenkomst, afgesloten in Jan-uari 1923, waarbij een i-dentiteitskaart met foto volsiaat om over de grens te komen. De groene i-dentiteitskaart, afgeleverd door de gemeentebesturen, moet alle-szin® volstaan. Vreemd-elingen, die in ons land- verblijven, heb ben een andere soort idiantiteitskaart (-geel of wit) en er kan -dus voor de Ne-derlandsche ambtenaren geen aanl-eibing rijn om te twjjfe- len of de persoon, die zich met een identiteits- kaart aan de grens aanbied't, de Bedgis-che of een andere n-ationaliteit bezit. Het is dan ook -gewenscht d-at men vender Belgen, die naar Nederland gaan, moeilijk- h-e-den of onaangenaamheden bespare." Wij hebben naar aanlei-ding van een en an der te bevoegder plaatse inlicbtingen in-gewon- nen. Ter verklaring van de mededeeling van den brigade-commandant der Kon. Marechaus see te Philippine diene, dat niet anders wordt geeischt, dan vertoon van hun" identiteitskaart, doch dat volgens de op 1 Juni 1938 in werkdng getreden wijriging van a-rtikel 3 van het Be- waMnigsvoorschrift alien vreemdelingsn (dus ook Belgen) slecbts toegang tot de bewakings- geh-i-eden wordt vergund: a. langs e-en doorlaat- post en b. op de tij-dstippen dat deze tot het regelend- optreden voor het verkeer wordt be diend. Aanigezien een groot deel der doorlaatposten, ook nabij Philippine, niet vobrtdurend bediend wordt, zouden vreemd-elingen, die een der ge- noesmde strand-en wenschen te bezoeken en toe- valligerwijze aan de grens tot binnenkomst aankomen op een tijdstip, dat de doorlaatpost tij-delij-k gesloten is, daardoor oponthoud kun nen ondervinden. Tevens is het niet uitgeslo- ten, dat Belgische grensbewoners een omweg moeten maken om het bedoelde strand via een doorlaatpost te bereiken. Ten einde zulks te voorkomen, verdient het, in het belang van die vreemdelingen zelve (voomamelijk bewon-ers '"'an de plaats elijke grensstreek), alle aanbeveling, -dat zij rich tij-dig te voren voorrien van een r,.g. pas voor grensverkeer (in het bericht grenspas) genoemd, -die op aanvrage door middel van een bij de doorlaatposten kosteloos verkrijg- haar aanvraagformulier door den bjrigade- commamdant der Konimklijike Marechaussee gratis wordt verstrekt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1