ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIE8LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Radiorede van H.M. de Koningin No. 9869 MAANDAG 30 JJANUARI 1939 79eJaargang Geesteiijke en moreele herbewapening Bij Griep en Koorfs. Sport EERSTE BLAD TERNEUZEN, 30 JANUARI1939. FEESTUITVOERING IN HET LUXOR THEATER. VOETBAL. a i ^•^apswmasrcfwwswsun mzsa* iMK. TER NEUZENSCHE CO If RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tepef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. (H.M. de Koningin heeft Vrydagroiddag de volgende radiorede .gehouden: Waar de gedachte der geesteiijke en moreele herbewapening- in het middelpunt der belangsteUing is komen to staan en mij gebleken is, dat er nog veel verschil van mee- ning bestaat omtrent hare toepassing, wO ik trachten u nader toe te lichten, hoe ik haar zie. Vanzelf zal dit dan tevens een antwoord zrjn op enkele van de vele vragen, die mij naar aanleiding daarvan langs verschillende wegen bereikten. (De innerlijke vemieuwing, die de oproepen van October vooropstellen, nop,en ons tot eene geheel nieuiwe instelling ten opzichte van alle nooden van den trjd, een zich daarvoor in- zetten, in eigen omgeving en eigen kring en ale volk in zijn geheel. Met vrengde heb ik de bereidwilligheid be- groet van zoovelen, zoowel hier als in Neder- lamd onder de keerkringen, om aan deze geesteiijke en zedelijke krachtsinspanning deel te memem. De stroom van persoonlijke betuigingen van insteanming, die ik mocht ontvangen, zoowel als de gemeenschappelijke adressen, geven blrjk van den ernstigen wil, als mensch en als kring, er den schouder onder te zetten. Wil die krachtsinspanning de sterke hef- booun worden, die ons volk opbeft boven ztohzelf uit, boven de onderlinge- verdeeldheid en den druk van den trjd, dan moet zij omge- aet worden in de levenshouding van: ,,draagt elkanders lasten" in de geheele samenleving. Daten wij in dit ernstige tijdsgewricht wer- keiij'k eerlijk zijn tegenover ons zelf en ook als volk en de oogen niet sluiten voor onze fcekortkomingen en feilen als menseh en als gemeenschap. De verdeeldheid en voortschrijdende split- sing en versmfippering, die ons in het dage- lijksche leven tegemoet treden met de daar- mee gepaard gaande vervreemding onderling, zijn slechte heelmeesters voor de krankheden van onizen tijd. Waar juist nu het verlangen naar samenwerking en het sluiten van de ge- lederen bij talloos velen opkomt en de nood- zaak igevoeld wordt elkander de hand te rei- ken, moet aller streven er in de eerste plaats op gericht zijn, elkander te begrijpen en be- grepen te worden. Men geve zich rekenschap, hoe het den enkeling te moede moet zijn, indien de om- Standigheden nog drukkendei en benauwen- der zouden worden en hij zich niet gedragen zoude voelen do-or de gemeemschaps,gedachte. Ik weet het niet korter uit te drukken dan in de woorden van den tweeden oiproep: ,,vrees voor afbraak moet worden omgezet in wil tot opbouw". Wat moet -er opgebouwd worden? Waarop moet arize arbeid gericht zijn? In de eerste plaats op een geheel gewijzigde, nieuwe geestesgesteldheid ten opzichte van de nooden, die allerwegen zijn ontstaan, en op een krachtig streven om, als volk in zijn ge heel, daanin te voorzden. Ten tweede op het bevorderen van een ndeuwe geestesgesteldheid ten opzichte van de moreele en geesteiijke moeilijkheden van dozen tijd, en van den drang om ook daarin, in nationalen zin, de helpende hand te reiken. Heel bij zand er hebben mij daarom de mede- deelingen en berichten verblijd over de hier en daar aan den dag getreden pogingen van practische toepassing der gedachte van gees teiijke en moreele herbewapening in grooter verband, met wegcijfering van hetgeen dreigt tie scbedden en vooropstebing van een breede gemeenschapsgedachte. Nog geheel onder den in-druk van de prach- tige samenwerking en esnsigezindheid, geheel uit u zelf voortgekomen, bij gelegenheid van de viering van mijn 40-jarige regeering, doe ik een beroep op u aller medewerking om deze eenageizindheid duurzaam te doen zijn en practised! in toepassing be brengen bij de be- strijding van den hooggestegen nood op gees- telijk en stoffelijik gebied en de hinderpalen weg te nemen, welke den opbouw tegenhou- den, die noodzakelijk is om tot een betere toekomst te geraken. Als men de gedachte laat gaan over de groote vraagstukken, die voor duizenden een levensbelang zijn, denken wij in de eerste plaats aan het schrijnend leed van de werk- loosheid. De bestrijding daarvan zou in hooge mate gebaat zijn door de geboden nieuwe in stelling des geestes tegenover de nooden van ons volk. Mogen de in een vergevorderden staat van voorbereiding verkeerende plannen der over head, welke eene aanzienlijke uitbreiding der wenkverschaffiing beoogen, aangevuld door hetgeen particulieren bereid blijken te doen, een krachtig begin van toepassing der her bewapening op ^groote schaal zijn. Voor onzen geest rijst op het gebrek aan brandstoffen, kleading en dekking, dat in een zoo groot aantal gezinnen is ontstaan, en dat, cmdanks de mildheid van vele en onderschei- dene groepen, nog steeds om lemiging roept. Daaraan zal eerst ten voile kunnen worden voldaan, als de geest van saamhoorigheid en help en o ver ons geheele volk vaardig wordt. Ter verduidelijking herinner ik u hier aan het vuur, dat allerw-egen aan den dag kwam bij het vervaardigen van wanten en bivak- mutsen voor onze gemobiliseerden voor den eersten winter na het uitbreken van den oor- log. En 'een dergelijke algemeene belangstel- ling en vooirtvarendheid deden zich ve-rleden jaar vooir, waar het gold het maken van uitzetten voor jonggeborenen ter gelegenheid -van de geboo.rte mijner kleindochter. A1 bestreken deze behoeften slechts een zeer bescheiden oppervlak op maatschappelijk ge bied, de eenheidsgedachte, die daarbij op den voorgrond trad, geeft een helder beeld van wat hier aan de orde is. Niet minder dan aan de materieele moei lijkheden denk 1k aan het schrijnend leed en de gedruktheid in het hart van hen, die van werk verstoken zijn, of op andere wijze slachtoffer van de crisis zijn. (Hier ontsluit zich een wijd arbeidsveld voor naastenliefde in nationalen zin, om de gevolgen te bestrijden van crisisleed, zoowel voor hen die midden dn het leven staan als voor de jongeren, die geen kans krijgen om aan den .slag te komen. De landen, die in den wereldoorlog gewik- keld waren, hebben voorzien in de nooden van de oarlogsslachtoffers. Is er niet aanleiding naar middelen te zoeken om hetzelfde te doen voor de velen, die buiten hun schuld slacht- offers zijn geworden van de huiidige economi- sche omst£indi.gheden Ik weet, dat de wil tot opbouw, uitgaande bovep alle verdeeldheid, bij zeer velen aan- wezig is. Ik zou dezen alien willen vraigen voor te ga,an, en vooraan te staan, biji het te verrich- ten werk dn groot verb'and en nationalen zin, teneinde meitberdaad, en met hun bezieling en voortvarendheid, het bewijs te leveren, dlat dit moet en kan Sedert het uitbreken van den wereldoorlog is er veal op maatschappelijk en staatkundig terrein ontwricht en zijn ons, d'oor de omsitan- dighedien, beperkingen van onze vrijheid opge- legd, waardoor ons geduid op m-enigerled ge bied op de proef is gesteld', want ail verandert onophoudelijik het beeld van iden toestond en daarmede ook de aard van de offers, die van ons gevraagd worden, de onvrijheid is er niet minder om. Deze pri'kkeibaar makend'e en benauwende toestand' is oorzaak, dat goede eigenschappen wel eens- in het rgedrang komen, terwijl min der goede soms hun' vrijen loop nemen. Het is overeenkomstiig de baginselen der herbewapening om dergelij,ke vers'chdjnselen van verwordimg niet met onversdhilligheid voorbdj te gaan, dooh zich deze aiis gemeen schap en als volk aan te trekken, de handen uit de mouwien te steken, ten einde de ver- groeiing uit te snijden. Alleen de overbuiging van een geheel volk van de noodzaiak van den door mij; bedoelden opbouw, gevolgd door de eendrachtige poging daartoe, ,kan verval -en ineenstarting voor- komen en een beweging in opgaandie lijn doen ontstaan. Ongetwij'feld zal geen van <u de hooge irmer- lijfce waarde en de diepe beteekenis ontga.atn van zood-anige vrijiwd'lldge, en uit eigen over- tuiging voortgekomen nationale daad van een vrij volk, dat in die 'grondslagen, waarop zijn staatsibestel rust, het bechte fundament vindt, waarop het zich kan verjongen en vernieuwen. Ik zoude in mnjn taak tekort SiChieten, waar ik over die moreele en' geesteiijke herbewape ning spreek, die zoo mauw samenhangt met de geestesgesteldheid van d'en enkelen mensch indien ik niet een enkel woord zeide over de persooniijke zijde dezer geesteiijke krachtsinspanning. In >dlen eersten oproep lezen wiji, dat Gods levende geest elk volk en elk mensich tot zijn hoogste bestemming roept. Deze geest beant- woordt ook den angstkreet, dien de menseh in zijne geesteiijke ellende eh verlatemheid slaakt naar Gods nabijheid. Deze begeerte naar persoonlijk contact met God is wel nooit zoo siterk en zoo verbreid geweest als tegenwoordig, nu sehier altes weg- valt waarop de menschbeid eertijdis ineende te kunnen staat maken, en onzekerhieid en1 on- vastheid ons overal tegemoet treden. Die persoonlijke verhouding, zonder welke geen. innerlijike vredle mogelijk is en die ver uitgaat boven dte hoogste aoheidsmuren, on- verschillig van welken aard deze mogen zijn, benmerkt rtch bij uitsitek door waartieid&zin, oprechtheid en eerlijkheid. Ik zou dit met het volgende beeld willen verduidelijikeni. Wij weten, dat er geen spleet zoo klein is, of het zonlicht en de lucht, die wij inademen, drtngt er door heen. Op gelijike wij'ze banen Gods liiefide en Gods geest zich een wag door de Keren van het best aan van elk een. Van elk een, zonder uit- zonideriing, onverschillig in welk werelddieel hiij woont, of wat zijn overbuiging is of welke taal hij spree'kt. Staat ons alien deze ontzaglijke, dioch tevens zoo verblijden.de en moedgevende wsiar- heid helder voor oogen? Beseffen wij, dat zij het krachtigste oement is tussohen men- schen onderling en volk en amderling? Op deze waarhei'd berust nu de gedachte der herbewapening en het „d'raagt elkanders fasten" Omdat velen mij gevraagd hebben naar mijn persoonlijk geloof en persoonlijke erva- ring en mij herinnerd werd aan die woorden „Christ avant tout", die ik eens neerschreef, voeg ik ten besluite het navolgende nog hier aan toe. De ervaring, die aan 'die woorden ten grond- slag ligt is 'mijn Jeid-ster geweest om tot bovenstaand inzicht* te komen. Ik (hoop aan die woordlen ,,iChiri®buis voor aides" tot aan mijn laatsten ademtochlt trouw te blijven. Daartoe geve Hij mij' de ikracbt. Ik heb gezegd. GESLAAGD. Zaiteirdag, 28 Januari, slaagde op het te Rotterdam gehouden examen voor de Veir- eeniging van Leeraren i^ Handelswetenschap- pen „Stenografie en Engelsehe Taal", mej. Nelly Dekker met lof. CHR. HIST. UNIE. Gemeenschappelijke lijst van candidaten van alle Statenkringen In Zeeland. A. D. F. van der Wart te Goes, Mr. W. F. E. Baron van der Feltz te Middeiburg, A. H. S. Hemerding te Bruinisse, C. Philipse te 's-Heer Arendskerke, A. de Feijter te Zaam- elag, G. van Dulin te Zierikzee, M. de Looze te Goes, H. M. de Looff te Kamperland, H. I. Brakman te Retranohement, P. de Jongste te Biggekerke, Mr. C. Kousemaker te Kloe- tinge, C. A. Kaan te Temeuzen, S. A. N. van Oeveren, Wolfaartsdijk, B. C. de Mud te Krui- ningen, M. den Boer te Haamstede, L. M. Steendlam te Zierikzee, A. A. Schuit te Kort- gene, M. Krijigeir te Bruinisse, J. de Kruijter te Goes, Dr. J. E. van Eldik te Noordgouwe. Uit deze lijst blijkt, dat ide heeren W. de Ridder te Vlissingen en M. M. Schippers te Kamperland niet meer in de Staten zullen terugkeeren. Zooalis waj. reeds in ons vorig nummer medie- deelden concerteert het Symphonie-orkest „Onder Ons" morgen in het Luxor Theater. Zooais gewoonlijk zal er na afloop van het concert voor die liefhebbeins nog gelegenheid bestdan tot dansen. Het bal zal staan onder leirPunig van den heer L. Hamelink, terwijl Kees de Regt en zijn band voor pittige dansmuziek zullen zorgen. OPENBARE ULO-AVOND. Vrdjdiag j.l. werd in de geheel bezette zaal van het Concert- en Bioscoopgebouw al'hier, een openbare Ulo-propaganda-avond gehouden, welke, laten wij dit allereerst vermelden, uit- Stekend gesOaiagd mag neeten. Aangevangen werd met een pittiigen marsch, gespeeld door een voor dezen avond samengesteld dames- en heeren tokkelorkestje, waarvan en de leider, de heer J. de Braal en elk der leden afzonder- lijk vol anirno zich belangeloos beschikbaar haddeu gesteld. Hiema voerde het woord die heer A. Leen- houts, hoofd der Ulo, die het doel van den avond in een korte toaspraak uiteenzette, daarbij nog verwijzend naar zijn woorden, vorige jaiair terzeMder plaats gesproken, waar- in het breede standipunt van het openbaar on- derwijis tot uiting kwam. Alis tweede spraker, wien de tijd eveneens was toegem<eten, trad op de heer Harthoom uit Goes. Deze beban- delde het onderwerp: ,,Doel en vooruitzichten van het Ulo-onderwij,s", daarbij naituurlijk het openbare Ulo op den voorgrondi stellend. In zijn rede, aand&chtig door zijn gehoor beluis- terd', bracht hdj op duidelijke wijze naar voren het vormend onderwijs, dat de Ulo geeft en dat aansluit op de liagere school en dint door leer- lingen, wien het H.B.S. of Gymnasiaal onder wijs dikwijls te zwaar is, zeer goed kan wor den gevolgd. Een uitgebreid verslag van het geheele pro- gramma te geven, zou te veel plaatsruimte vragen, waarom wij willen volstaan met een ko.rte samenvatting. De ischoolzang, uitge- voerd door meisjes der Ulo, onder leiding van den heer Leenhouts, en het op zoo vlotte ma- nier gespeelde stukje door leerl'ingen onder mej. Polman, en eveneens de dieclamatie, vie- len, bldjkens het zoo gul gegeven applaus, zeer in 'den smaaik van de opgekomenen. Zeker Was dit ook het geval met de enkele tokkel- nummertjes, welke, in afwisseling met het ge sproken woord, ten genoore werden ,gebraoht. Nadiat te ongeveer half tden de pauze was aangekondiigt, *werd na de ruist opgevoerd het tooneelstukje ,,Een zekere meneer Fortuin", ingestudeerd onder de deskundige teidiing van onzen stadgenoot, den heer J. L. Ringelberg. Wat door de medespelenden voor het voetlicht weird ge bracht in dit programmhnummer is en voor het oor en voor het oog een waarlijk genot geweest. De rollen werden, gezien der. leeftijd der spelenden, op verrassend voor- treffeiijike manier uitgebeeld. Rollen in het bijizonder vermelden, zou tekort doen aan het gegevene door de anderen, daar het geheel een suoceisnummer werd voor dei'ding en pu- bliek, dat zijn groote tevredenheid uitte in vroolijken laoh en spontaan gebracht applaus. Als slot trad ncgmaals op het orkestje, waama de heer Leenhouts het woord nam. Hij bracht hieriin dank aan alien, die door hun tegenwoordigheid hun belangstelMmg in het openbaar onderwijis hadden getoond en verder aan hen, die zoo belangeloos hun medewerking verleenden biij voorbereiding en uitvoering van het dezen avond gebodene, kortom aan alien, .die op eenigerlei wijze tot het doen slagen ervan daartoe in staat stediden. In het bijizon der diankte hij den heer Ringelberg voor de zoo dadelij.k en ihartelijk gegeven opofferlng van tijd, die voor „Een zekere meneer Fortuin" is noodig geweest om tot het beoogde stucces te kunnen leiden. Komende aan het einde van zijn sduitingiswoord, hoopte hij de gunstige resul'taten van dezen avond in het leerlingen- aantal op zijn school te mogen aanschouwen Als laatste bracht hij het ia„s. vertrek der aan de school verbonden onderwijizeres, mejuffrouw Polman, ter sprake, een onder wijze res, die zich voor de voile honderd procent aan de haar opgedragen taak wijd.de en daardoor dan ook mode uitkomsten heeft weten te bereiken. Noodle zag hij haar vertrekken, doch wensch- te haar niettemin in haar nieuwe standplaats het allerbeste toe. Van de gelegenheid, van mejuffrouw Polman afseheid te nemen, werd nog dbor vele ouders gaarne gebruik gemaakt. i DE BRAND TE REUZENHOEK. Met betrekking tot den brand die j.l. Woens- dag het groote magazijn der Gebr. Verlinde met inhoud vemielde, wordt ons nader mee- gedeeld, 'dat ten onrechte door ons is vermeld, dat de brand zou ontstaan zijn door het wann- loopen eener as in de afdeeling in gebruik bij de C.B.T.B. waar bet graan geboirgen was, alamgezlen daar niet werd gewerkt, doch .dat de brand zijn' ontstaan vond in de afdeeling in gebruik voor het zwingelen van vias. STATUTEN. Met de Staatsoourant zijn verzonden de statuten v ai. -de Vereeniging tot bevordering van Gereformeerd lager Schoolonderwjjsi te Zaamslag (Wijziging dn de statuten). KEN REACTIE OP DE RADIOREDE VAN DE KONINGIN. Als reactie op de rede van de Koningin over geesteiijke en moreele herwapendng heeft de heer H. B. J. Knoop, voorzitter van de plaat- selajike afdeeling van de Liberade Staatspartij- te Vlissingen, een brief aan de leiders van de verschillende politieke groepeeringen te Vlis singen igeschreven, waiarin hij, het plan oppert, dat de thans in iden gemeenteraad vertegen- woordiigde partijien bij. de a.s. raadis v e rki e zin - gen genio,eigen zullen nemen met de zetels, welke zij op het oogenblik hebben; dit zou kunnen worden uitgevoerd .door di'tmaal met slechts den, gemeenisohappelijke lijist uit te komen. Van d<e al'dlus, bespaarde gelden zou dan een fonds kunnen worden .gevormd, waaruit steun aan de door iden nood der tijden getroffenen zou kunnen worden. verleend en ©enige ont- spanning voor dezuiken zou kunnen worden bekostigd. CURSUS IN VLASBEWERKING TE BIERVLIET. Eenigen tijd igeLeden is, ,schrij,ft de Vldiss. Ort., ,zooal,s gemeld in West Zeeuwsch-Vlaanderen een comite op,gericht ter behartiging van de belangen der jeugddge werkloozen. Dit comite heeft zich als doel gesteld de werkloosheid door het aanbrengen van meerdere, vakbe- kwaamheid, speciaai bij jeugdlge personen, te vermiilnderen. Vooral ,bij de vlasbewenking is wetrkverruiming zeer zeker mogelijk want van het vlas, dat in West Z.-VIaanderen ver- bouwd wordt, gaat meer dan 90 naar Bel- gie in onbewerkten toestand, enkel door het felt, dat vakbekwaamheid -en outillage dn het gewest onvoldoende zijn. Onder leiding van den heer v. d. Bulcke uit Kortrijk, zal thans een cursus in vlasbewer- king worden gehouden. Donderdagavond heeft die burgemeester Kostense, den .cursus officieel >geo,pend in aanweziigihleid van leden van den gemeente raad, klascommisisies uit IJzendijfce en Schoondijike en diverse autoriteiten. Spr. wees op de groote beteekeniis van de vlas- in'dustrie voor een plaats als Biervliet met zijn groote werkloosheid. Na dank te hebben gebracht aan hen, die aan het totstandkomen van den cursus hadden, meegewerkt, gaf spr. het woord aan Ds. Stegenga, uit Zuddzande, voorzitter van de streekcommissie voor werk- loozenzorg, sprak zijn dank uit jegens de bur- gemeestars van Bdervldet, IJzenidijke en Schoonidijke, voor iden ondeirvonden, steun en medewerMng voor het mooie werk dat thans is begomnen. De burgemeester van IJzendiijke, Jhr. Bo- nimghausen, sprak woorden van gelukwensch uit met het openen van deze cursussen. HET VRAOHTVERVOER NAAR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. In de Vrijdagavomd gehouden ve'rgadering der Karner van Koophandel en Frabrieken te Midd'elburg drong de heer Duvekot er op aan dat d'e Kamer zou trachten voor den dienst VlissingenBreskens een uurdienst te ver- krijgen, daar de aansluiting op het spoor te Vlissingen veel te wenschen overlaten, waar- tegen die heer Massee aanvoerde, dat hij,, ge zien het gering aantal passagiers, dat men op de booten aantreft, niet om meer booten durft vragen. De heer Wesseling stipte aan, dlat, als de nieuwe boot, die men blijkbaar voornemens is te bouwen, eens voitooid zal zijn, het thans gevraagdle misschien wel bereikt zal kunnen worden. De heer Duvekot had1 eohtar nog een ande ren wensch en wel, dat die Kamer den provin cial™ d'ienist voor het vrachtgoedierenvervoer in bescherming zou nemen tegen de A.T.O. aangezien zij daarvan veel concurrentie onder- vindt. Hij: mieende, dat bij meer vrachtver- voer de tarieven ook goedkooper zouden wor den, hetgeen zou zijn in het voordeel van den haniael. De heer Stofkoper meendie, zich ee:n vroe- gere behandeling van idiit onderwerp herinne- rencie, dat hieraan ten voordeelte van handeJ •en nijveriheid niet veel te doen zal zijn. Goedgevonden werd, dat die kwestie eens nader zal worden bekeken. HET RAVEUJN TE IJZENDIJKE. Sinds eenigen trjid werd melding gemaakt van een streven om het iravelijn te IJzendijke, te behoudent, het laatste dat nog herinnert aan de groote verdedigingswerken, die deze plaats in het verleden gehad heeft. Dat streven ging vooral uit van verschil lende instanties buiten de gemeente, doch m de gemeente had dit allermmst algemeenen bijvat. Ook de gemeenteraad was niet gene- gen om dit door aankoop een omgeschonden bahoud te verzekeiren. In de laatste raadszitting kwamen burge meester en wethoudars echter met het voor stel het ravelijn voor de gemeente aan te koo- Mijnhtairdtjes maken U griep- en koortsvrij. Doos 30 en 50 ct. (Ingez. Med.) pen voor f 6235, terwijl de voorzitter een mdnisteirieel schrijven meedeelde, waarin op aankoop en behoud daarvan werd aangedron- gen. In ,de kosten welke uit aankoop voortvloeien wil de regeering veertig procent, tot een ma ximum van 2500 bijdragen. Ook door het provinciaal bestuur en enkele vereendgingen werd'en .bdjidragen in uitzictot gesteld, zoodat de gemeente zelf slechts een gering bedrag moet voteeren. De heer Oammaert verklaarde zich voor het plan, temeer omdat het in orde brengen van het terrein een belan'grijk werkverschaffings- object kan worden. De financdeele bezwairen voor de gemeente achtte hij ondervanigen door de bijdragen, welke van rrjk, provincie en ver- eenigingen zullen worden verkregen. De heer Van Bortel, verklaarde zich tegen het voorstel. Hij schat de totale kosten, aan de rastauratie verbonden, op vrjftien- tot twiiitigduizend gulden. Voor werkverschaffing acht hij de restauratie van geringe beteeke- nis. Dat er meer vreemdelimgenverkeer zal komen is naar spr.'s oordeel ni-et te verwach- ten. Ook de heer De Meijer verklaart. tegen aankoop van het raveliijn te zijn. Na een uitvoerige toelichting door den bur gemeester, wordt het voorstel tot aankoop aangenomen met alleen de stemmen van de heeren Van Bortel en d'e Meijer tegen. Een leening groot maximum 2825, aflosbaar in 28 jaar, zal door de gemeente voor dezen aan koop worden aangegaan. UITSLAGEN VAN ZONDAG. Kon. Ned. Voetbalbond. le klasse afd. I. Xerxes— DWS KFCHBiS Blauw-WlitHD'VS SpartaStormvogels CW—ADO le klasse aid. ET. VSV—RFC VUGHaarlem DOS't Gooi DIHCAjax DFCFeijeno'ord le klasse afd. Ill, QuickEns chede HengeloAGOW HeraclesNEC Go AheadWageningen ZACTubantia Afdeeling IV. le klasse. NiO,ADLONGA M WBleij erh eide Juliana(FSV BW.Willem H EindhovenNAC gsp. gew gel. verl. pnt. Eindhoven 14 9 3 2 21 NAC 14 7 5 2 19 MW 14 6 6 18 LONGA 14 7 3 4 17 FSV 14 5 4 5 14 Willem n 14 6 2 6 14 NOAD 13 3 7 3 13 Juliana 13 4 4 5 12 BW 13 3 6 4 12 RoermondJ 13 3 2 8 8 Bleijerheide 14 3 11 3 2e klasse A. BredaDe Baronie De ZeeuwemMiddelburg RBCGoes ZeelanddaRCS gsp. gew. gel. verl, pnt. Middelburg 13 8 3 2 19 RBC 13 7 5 19 TSC 14 7 4 3 18 Zeelandia 15 7 2 6 16 Vlissingen 13 7 1 6 15 De Zeeuwem 14 4 6 4 14 RGS 14 5 3 6 13 De Baronie 12 4 4 4 12 Goes 13 2 3 •8 7 Breda 15 1 1 13 3 3e klasse A. Hoofdplaat— -Biervliet SluiskilTemeuzen Terneuzensche BoysBreskens IJzendijkeOostburg Hulst—Axel 0—3 6—2 3—1 3—1 1—2 2—5 4—0 0—0 0—3 1—2 1—2 .1—3 1—2 3—0 1—1 1—2 3—2 3—3 O—2 0—0 doelp. v.t. 30—8 23—14 3025 27—17 23—23 28—29 22—22 27—26 21—21 14—31 1646 3—7 2—2 1—1 2—3 doelp. v.—t. 3616 34—17 47—24 32—36 33—26 35—37 2940 30—27 20—38 23—56 41 afg. 34 1—2 0—1 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. v.—t. Axel 15 12 1 2 25 60—25 Terneuzen 12 11 1 22 60—15 Breskens 12 11 1 22 58—17 Sluiskil 11 6 5 12 33—27 Oostburg 12 5 2 5 12 21—32 IJzendijke 15 5 2 8 12 3241 Hoofdplaat 15 5 2 8 12 39—49 Biervliet 13 4 1 8 9 23—36 Hulst 12 3 9 6 1540 Tern. Boys 12 2 2 8 6 20—56 Corn Boys 11 1 10 2 13—36 O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1