ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LORRIE No. 9867 WOENSDAG 25 JANUARI 1939 79® Jaargang Binnenland Buitenland Feuilleton Rheumatische pijnen EERSTE BLAD id ■MAMMMnHOBOHMi NEUZENSCHE COURANT Buiten Ter Neuzen ABONNEMENTSPRIJS: Bin-nen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden fr. per post /1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar Voor BeJgie en Amerika 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetalimg. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer*/ 0,20. KLEINE AD VERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. E MINISTERS COLIJN EN DE WILDE VAN VACANTIE TERUG. Naar die Stanldaard vameemt heeft Mr. J. A. die Wildte, minister van finanicieu, die Zaterdag- van een 'korte vacantie in ZrwAtser- lanfl in ons land' is tetruggekeerid, Maanidlag- moaigen ten' -dieparitemenite zijn werkzaamheden heirvat. Die -Minister-Preisiitdient Dir. H. Collin, die evmeens ziijn. varan tie lieeft -doorgebrach-t in Ewitlseri'anKt is Maandlagavanid dm ons 'land tietmgigeikieierd em' lieeft Dinsdlagmongen zajn ambttsbezigbedien hervat en te half elf den mdniisteriraad gepresildleietrd!. DE TACHTIGSTE VERJAARDAG VAN DEN EX-KEIZER. Met den D-tiredm milt Benlijn, diie am 8.28 uur artriveent, i® Din-sdlagmargen te ^Amersfoort aamgieikomeni idle grijize generaal-veldmaar- sotoalk Von Mackerusen, die naar mem weet, najnems toet voonmaiige kei(zarildj!ke tooof dikwar- tiei' die feesten ter -geilegemtoeid van diem tach- tijgsten verjaardlag van ex-k-eizer Wiltoeim op H-uiae Doom zal bijiwonen. De gem-eraal-veldmaarschalkin uniform geMeied! en vergeaelid dloor oberst leu-truant Von Lu-tzow, wendl op toet tweeide perron venwelkomid 'dloor graaf Schwerim, lid van den vnaegeiren Duitsdhen genenalen staf. Mevrcnw Seirvus, idliie niauwe betirekkingen andteihtooud-t met de gema'lin van dlen igewezem vonsit, bood dien hoogen reiziger bloemen- aan. Feir a/uto begaf bet geaelscbap zfieb naar hutee Doom, DE LANDBOUWCRISISWET VAN TOEPASSING OP GEWASSEN VAN DEN TUINBOUW. Zatendlag is uiitgegeven: Staatsblad no. 640, be^uif van 12 Jamu-ari 1939, boudiendle to epas- simjg -.'an de artikelen 9, 13 13b en 14 dor Lanidb-omiwcrisiswat 1933, van het aritsiis-Oi'ga- nisatiiebesluit 1933 en toet criisais-toeffingisbesiluit 1933 op -gewasisen vtajn< dlen tiu-in-bouw (crisis1- tuinbouwbesiluit 1939 I) (datum van- imver- IdBigtreding- 23 Janiuari). POGINGEN TOT INSTELLING VAN LtTCHTPOUTIE. N'aar het Hbld. vameemt, warden thans be- .sprekirugen gevoerd, tuisischen anabltemanen van tie RijkisveMwaeht en fed-en vami die V.O.S., de Vr^wiilige OrganisBtiie van Sportvliegers, am, imlcfflien de betirokken minister toiiertoe zijm toe- Stemming- vemleemt, te komen tot die imsteJlimg van leen soort van hichtpolitie, miet dien ver- standte, dat een aantal Rijiksveldwachters zou wordian opgelteid tot wiaiarmiemers aan boord Van vliegtui'gien, welk-e waarntemirugen zij dan in bijlzond'ere gevallen- zoudlen verriicbtem aan boord van vlfegtu-igen- van ledlan van de V.O.S. De ondertoamdelimgen zijn nog nief ten eindte, (loch treedls mag de verwachtimig warden uit- geisproken, aldlus bet Hbld., dat bet resultaiat gjunstig zal zjjln. AANSOHAFFING LUCHTBESOHERMIN GSMATERIEEL. De MSni-siter van Binnienlandisictoe Zaken sclhrijfit aan de burgemeeisters van gem een ten, inge-de-eld in die 3die gevaren-klasse, dat bet bean nuttig- will voorfkomen, imidliem die gemeen- ten, geramgsidhiikt in deze gevarenklasse, wedkier lucbtbescbeamimigsplain defimdtief is goedige-keu-rd, zi-ch reed/s in wiedestijid) besctoer- ming-smididlelen en amidieire miateriailen ten dien- Ste van den Incbtbeseberminigsdiemst aan- Bctoaffen, iweBke zij' in geval een ooriogstoe- sltlandl zou dtredgien te ontstaan, noodig bebben an -wettoe met kiunmen -worden gievordierd of in berit gienomen. Ondler idd't materieel wordt niet alleen ver- staan idlalt, betwelk op gronid van bet gesteide in art. 2 van toet Kon. beiSludit van 15 Augus tus 1936, moodlig is voor oefeming en opleidmg van toet personeel, ingedeeld bij den luchtbe- Bctoermingsdiemst (b.v. eenige igasmaskers, een enkele braneard, eenige kg chloorkalk, een -kleinie verbandldOos), bet oefenen van bramdtweerpersonieel in verband' met de in geval van luchtaamvalien te verwaehten taak, bet geven van vooridcbting aan de bevoiking, bet vastisltellen van inHibruictieni, maar ook dat, hetwelk moelt idi'enen voor de uitru-stimg van bet personeel en bet, in eemste instantie, op- bouwiem van die organdsaties (b.v. sirenes groote vertoamiddoozen, beS'Cber-mingsmiddelen) Laatstgenoemde aanschaffingen zouden over eenige jairen kumnien worden verdleeld. Door CHARLES GAR VICE. (Nadruk verboden.) Vervolg. iHij zei dit op zoo'n veron-tschuldigden toon, dat Guy hardop begon te laohen. Hierdoor trok brj de aandaoht van Seymour, die op hen kwam toeloopen met zijn sluipenden tred en zijn eeuwigen glimlacb. Hij had voortdurend op een gelegenheid gewacht om zich toij hen te voegen. ,,De volgende week ibeginnen de races in Carstoal, nietiwaar lord Kendale?" vroeg bjj. Guy knikte: ,,Donderdag." ,,Hebt u een paard meeloo-pen )rIk beb een paard ingeschreven voor de steeple-cbase." „Zoo? Ik hoop, dat het zal winnen." ,,'Dat hoop ik ook", zei Guy met nadruk. Wamneer bij niet wint, zal het mijn schuld zjjn, want ik berijd hem zelf. „Ja? Ik moet bepaald wat op hem zetten. Hoeveel kan ik zetten?" „Ik zou het niet doen, tenzij u uw geld wilt verbezen", zei Guy koel en nogal kortaf. Wat stak er tocto in dien man dat hem zoo tegenstond? vroeg hij zicto af. „Ik ben nogal zwaar en het regiment telt eenige goede paarden." „Toch geloof ik, dat ik op het u/we wed", zei Seymour; ,,ik beb zooveel igehoord over uw rijdem. U won den beker in den Curragb race nietwaar „Ja zei Jack, die voor Guy antwoordde. Jammer genoeg was ik zoo stom om tegen hem te wedden, Melford en ik zou je raden om het zoo gluw mogelijk te dioen, nu het de moeite waard is.' „We moeten er een gezellige dag van ma- FRANCD IN HET GEZICHT VAN BARCELONA. Zoo snel voltrekt zich scbr. de N. R. Crt. Franco's opmarsch in Catalonie, dat de posi- ties al weer eenige correcties betooeven. De oolonne, die langs de kust in Noord- oosteljjike richting oprukt, is alweer eenige kilometers ten Oosten van Sitges. Naast haar aan de land'zijde verheffen zich de heuvels van Garraf, vanwaar uit de republikeinen een verderen opmarsch voorloopig nog stuiten. De straatweg niaar Barcelona voert namelijik oyer een zeer smalle strook langs de kust hier en daar zelfs over de bergen en kan dus door de regeeringstro-epen nog beheerscbt worden. Intusschen worden de regeerings- stellingen in de Costas de Garraf weer be- draigd dcor vijandelijke afdeelingen, die uit Villafranca zijn opgerukt. Moeten deze posi- ties worden opgegeven, dan is niet te zien wat aan den toegang tot de laagvlakte, waarin Barcelona is gelegen, nog in den weg zou staan. Noorderlijker is Martorell eveneens van Villafranca .nil bereikt. Franco's troepen staan hier voor de Llobregat, die ten Zuiden van Barcelona in de Middellandscbe Zee stroomt, zoodat zij over die rivier moeten trekken. Het is de vraag of de regeerings- troepen op deze plaats nog over voldoende kracbt beschikken om zulk een overtocht te vertoinderen. Hoe het staat met Franco's troepen, die na Igualada te bebben ingenomen, gestooten zijn op tegenstand in de Sierra de Montserrat, ils op het oogewblik niet duid'elijk. Wellicbt, dat de regeering zich daar nog vol doende he-eft kunnen verst-erken. lets N-oor- delijker moeten de rechtsohen reeds genaderd zijn tot de buitenste huiizen van Manresa De omgeving van de plaats is vrijwel bezet. Het terugtrekken van de verdedigers van Barcelona gescbi-edt in volko-men orde. Of het mogelijk zal zijn van Barcelona een tweede Madrid te maken zal ook afhangen van de vraag of Franco de activitedt van zijn artillerie op bet tegenwoordige peil kan band- haven. De toestand in de stad schijnt in de laatste dagen wel zeer veel slecbter te zijn geworden. Er wordt nog melding gemaakt van mededeeli-ngen van vluchtelingen, dat sedert drie dagen in het geheel geen brood is rondgedeeld, terwijl men bet ook zonder elec triciteit moet stellen. De voortdurende bom- bardementen zoud-en een angstigen toestand hebben gescliapen. De buit-eniwijken der stad zijn ontruimd en de bevoiking is over de bin- nenstad verdeeld. De bevoiking zou niet naar het Noord-en -van Catalonie worden ge-evacu- eerd. Franco's vbegtuigen komen tijdens de bom- bardementen steeds vender boven de stad. De laatste dagen heeft de lucbtbaven van de bommen zoozeer te lijden gehad, dat zij nage- noeg onbruikbaar is geworden De ministerraad te Burgos heeft besloten, reeds thans het eventueele stadsbestuur van ken", zei Seymour. Misschien willen julbe met ons meegaan, Latimer. Dan zullen we de auto naar de pastorie zen-den". ,,Graag", zei Jack, die juist van plan was de invitatie aan te neimen toen Lord Kendale met een opgerwond-en kleur op zrj-n gezicbt hem in de rede viel: „Vergeet' niet, dat je beloofd betot je zusters mee te torengen om bij ons in de tent te komen lunchen, Jack." Jack, die niet bepaald vlng van begrip was, staarde hem aan. ,,Ik wist niet..." ,,Je gebeugen laat je leelijk in den steek, beste kerel," merkte Guy bedaard op. ,jHet zal me zeer aangenaam zijn, als u en uw zus- ter zich bij ons willen voegen, mijnheer Mel ford." Seymour boog maar zijn oogen flitsten op onder bun leden bij bet fo-rmeeie mijnheer". „Dank u. Mijn zuster zal het zeker heel prettig vinden als zij geen andere plaimen heeft gemaakt en dat geloof ik niet en mij zal het een groot genoegen zijn." „Uitstekend", antwoordde lord Kendale. „Ik zal u ailemaal komen halen met den wagen." ,,)Dank u. Zullen we naar de dames toe- gaan? Ik boor de piano en dat beteekent gewoonlijk, dat zij hun geheimen hetoben af- gehandeld." Zij maakten papa Melford wakker uit een min of meer diiepen slaap en gingen naar den salon. Jack nam de gelegenheid waar om te fluisteren ,,Zeg Guy, je bebt me nooit iets verteld van dat plan van Donderdag." ,,Dat week ik wel", fluisterde Guy terug, ,,maar ik beb het nu toch gedaan", en bij 1-iep op Greta toe, die gelaten een boek met platen zat te bekij-ken, om haar te inviteeren. „Ik zal goed op u passen, juffrouw Lati mer", pleitte hij, toen Greta scbeen te aarze- len; ,,en ik zal er voor zorgen, dat u alles goed kunt zien. Zeg niet „neen". Wij hebben er op gerekend, dat u het aan zou nemen." Greta kreeg een kleurtje, Ze had het liefst daoelijk ja gezegd, maar de oude, oude Barcelona te benoemen. Tot burgemeester is de oud-afgevaardigde Mateu benoemd. Rechtsche vorderingen ten Znid- Westen van Barcelona. Blijkens een nader-bericht bebben de Marok- kaansche troepen, die oprukken langs den weg van Viilanuova naar Barcelona, Gava ge- nomen. Dit bewijst, dat thans van deze zijde Barcelona emstig bedreigd wordt. Deze troepen bevonden zich immers totno-gtoe op de smalle strook tussoben de heuvels van Garraf en de kust, in welke positie zij door de regeeringsstellingen in deze heuvels kon- den worden tegengehouden. De vorderingen van 6 kilometer in Noord- oostelij-ke richting bewijst, dat bet de regee ring niet langer mogelijk geweest is, dezen opmarsch tegen te houden. De vlakte, waarin Barcelona gebouwd -is, hgt nu vrijiwel voor de rechtsche troepen die van deze zijde komen open. De situatie te Barcelona. Volgens d-e laatste Dinsdagochtesnd uit Spanje ontvangen berichten, blijft de repubb- keinscbe regeering nog steeds te Barcelona zetelen. Tooh zijn -de ministeries naar het Noorden overgebracht. Waarschijnlijk zullen zij te Gerona of Figuera worden gevestigd. De ambassade van Frankrijk is eveneens ge-evacueerd. Zij zal de regeering volgen. Jules Henry, die ambasisadeur, veritoeft nog te Barcelona. De stad werd gisterenoehtend ge- bombardeerd. Over de militaire toestand is niets bekend geworden. DE VAL VAN BARCELONA NADERT. De situatie verandert gedurig. De ia-atste wieenstatodlslMnie van Barcelona,, zoo wend DiniSidagaVomd door bet rechtsche hoofdikwairitiier veriklaand, is Dinsdag onberstel- baar inieiecgiestiort. Een recbtsch l-eger van 100.000 man is Dimsidagavond over de ri-vier Llobregat getroikken, die lang de weistelijke buitenwiijken van Baircelona stroomt. De strijd om het bezJt van Manresa. Yolgems Dinsidagavon-d in het -rechtsche hoofdkwartiier ontvangen beri-obten is Maan- dag een der verwo-edste veldlslagen van den bu-r-geroorlog gedeverd om bet bezit van Man resa. De liegionares -ar-en van Igualada op gerukt naar Manresa-, terwijl de divisdes van Ma-es'tirazzo van -de beirgen tin toet Noordiwes- ten afdaaltdeni Zij- -stiieten- op de verdledtgers, die bevel1 hadiden tot idien ,dood' toe weenstand tie bdled'en. Den g-etoeelten. dag spuwiden de macbine- geiwieren bun ,dloodelijke i/adlintgen liantgs d'e hel- langen van de kom, waarin Maniresa gelegen is. Uit de batt-enijien acbter de voorste linles wer- den tactotdg gramiaten per minuuit af-gesehoten om die dlefentsdie van Mianreaai murw te sehiie- ten. Brji toet vaUlen van het dluisiter baanden die eienheidten van Maesitrazo zich otnider Heiding van generaal Valino een. weg rondiom de stad, o-ptnekkenide acbter tianks. Ddlnisidag bij bet aan-breken van. den dag waretn die regeerilngstToepen in Westelijke rictotinig -afgeitroktoen, zoodat z,ij Manresa open beten voor het binnentrekken der rechtschen. De stad! werd volgens een berictot van- Havas Dinsdagmdiddiatg om half vijf bezet. De val van Manresa voorspelt volgens de rechtschen dlen val van Barcelona. Bebalve die bezetting van Manresa is te Leriida ook officdieel medegedeeld, dat Miairto- rell -dloor die troepen van Franco is ingenomen. Een ider beide spoorlll{jnen, wefflke van Bar celona naar de Franiscb-e grens loopen, is bier- door afgesneden. De rechtschen op 6en inijl van Barcelona's buitenwijken. De rectotsetoien, i:(ldits Renter uit Leridla, zijn Dineidag -bet vflulegveld van Llobregat gepas^ Seerd en zdj hebben eeai punt bereikt op e4n moeilijkheid, toet eeuiwige strui-kel-blo-k als er zulke toctotjes in toet vooruitzicht waren, rees voor haar op. Wat moesten. ze aantrekken? „Ik... ik weet het niet", stamelde ze. ..We zouden natuurlijk graag gaan, lord Kendale; maar.ik moet het eerst met mijn zusje over- leggen." Er trok een schaduw over Guy's gezictot. „iDenk u, dat ze er geen zin in zal hebben vroeg bij. .,Ik kan het onmogelijk zeggen", aint- wc-ordde ze. „Maar ik zou wel denken, dat ze het fijn zal vinden. Mijn zusje is nogai koppig en grillig, zooais u mi-ssobien wel ge- merkt bebt, lord Kendale..." ,,Luistert u eens", pleitte hij, ,,zeg haar dat u zelf zoo graag wilt gaan. D-an zal ze tooh niet wei-geren om mee te gaan.' Greta laohte. „Goed dan", besloot ze. „Het zou erg aardig zijn. We zijn nog nooit naar de races geweest." ,/Niet? Des te meer red-en voor mij om te trartoten den dag zoo aangenaam mogelij-k vo-or u te maken", -zei hij. Toen „-0, tussctoen twee baakjes, ik heb juffrouw Melford en haar broer ook gevraagd,' ,.Het zal een heel gezelsctoap zijn", zei Greta en haar lief gezichtje bloosde bij bet idee. .,Goed dan", zei hij. Daar hij voelde, dat hij zijn diner eigenlijk niet verdiend bad, slentei-de hij ap de piano toe, waaraan Diana zat te spelen. Zij had hem zien aankomen in den spiegel, die boven bet instrument hing, maar toch we-ndde zij het hoofd verbaasd om. ,,Houdt u van muziek, lord Ken-dale?" ,,Heel veel', zei bjj. ,,Ik speel zelf niet, maar ik -ben een goed luisteraar." Daarna deed bij zijn invitatie voor Donder dag, die zij onmiddellijk aannam, zonder ech- ter te veel blij-dschap aan den dag te leggen. Daarna speelde zij weer door. Drie dagen geleden zou bij haar buitenge- wc-on mooi -bebben gevonden, m-aar wat rees er voor zijn oogen -op en deed haar m-ooie teint en regelmatige trekken verbleeken miiji af stand van de buitenwijken van Barce lona. De opmarsch werd ten uitvoer geleg-d door Marokkanem, -die langs den weg langs -de kust waren opgerukt. De rechtsche batterijen vuur- den Din-sdagavond op die havens van Barce lona. De Marokkaansctoe troepen onder bevel van gemaraiaJl Yague toadlden Din-sdagmiididag Gava, op onigeveer 16 K.M. ten ztuiden van Barcelona, aan den kus-tweg van Sitges naar Barcelona beziet. Renter meidde, volgens de N. R. Crt., Dims- dagavond uit Barcelona: Vlanoctotend' -zijn de eeaiste burgerarbeiders begonnen met bet aanleggen van loopgraven budlten die stad om te -pogen de troepen van Franco buiten de muren der stad te houidlen. Alle ma,nnien tousschen 43 en -55 en vrouwe- lijk-e vrijwiH.gers tusscben 18 en 40 jaar kre- gen vanochtend op bun gewone weiikplaatsen bevel naar de versterkingen te gaan om te weirken. De overigen idoen ittoanis nliefcs, aan- geziien alle niet militaire werkzaiamheden zijn gestaakt. De conistitutioneele rechten en vrijlkeden zijn samiengevat in vijf artikelen en die grondwet is buiten werking gesteld. De burgerlijke autoriiteiten bldjven toun werk gewoon doen, doch -treden alleen na-ar buiten op met machiti- ging van de -militaire lautoriiteiten. De poste- rdjen -hebben opidractot gekregen dten postddenst op bet republikeinscbe gebied tkracbtig te be- perken. De postapaarbank dis evenwel open gebleven. De correspondent van Renter berichtt-e Dinsdiagavonid nader uit Barcelona, diait de stad Dinsidiagochitend- een gewapend kamp leek. Siectots wieiinigen toeb-ben geslapen. Velen bad- den zd-cb geidluirende den nacbt -gereed ge maakt om -udit d'e Staid te vertrekken, anderen maakten zich op om te helpen die stad te ver- dedigen. Ook maakten die berhaalidle bo-mbar- dementien sliapen niet gemafckebjk, terwijl de n-ach'telijke stilte evenmin werd bevordierd dOor de door de straten rijidlende militaire auto's, am bul'anice-wagen s en de motoren der ordon- nancen. Den getoeelen nacbt bleef bet elec- triscb Ucht branden, behalve de onderbre- -kingen tijdens d-e bomtoardementen. Van een pamdek was niets- merkb-aar, de wiftchtem bleven op toun post, evenalis de ver- ke er s-agenten. Men toad Ddmisdagmorgen nog geen aanwij- zingen, idlaf de regeering voomemens- was Bar celona te verlaten. Vele wiaaimemiers ve-ronder- stell'en, dat ten miniate een -dleel van de re-gee- ring, be-staande uit -de ministers van oorlog en buitenliandsichie ziaken, te Barcelona zal blijven. Eenige departementen zijn reedls uit de stad vertrokken, of wed naar het Noorden van Oataltonie, of wel naar Valencia. De opmans-ch van -die rechtsche. troepen wordt begunstigd dloor het mooie weer, boewel het aanm-eikelijk kouder iis geworden. De vitiohtellinigien moeten z-i-cb dl-ctolt in defcen-s bullen om zi-cto tegen -de koud-e te bescbutten. Vrijtwiel onaf-gebroken vliegen de toeste-len der rechtsche luchtmacht boven Barcelona en stleadls hoort men bet vuor van- b-et afweer- g-es-cbut. Aidds een berictot van Havais uit Barcelona. Sedert Dimsdagmorgen heeft -die rechtsctoe luichtmactot de stad1 zes miaal gebombardeerd. Er vieien vijftien dood-en en dieitrig gewoniden-. WIEDEMANN ZOEKT AMERIKAANSCHE SYMPATIHIE VOOR HET NIEUWE DOrrSCHLAND. Vrijdag heeft Hitler zijn persoonlijken adju- dant, kapitein Fritz Wiedemann, op diens eigen wensch benoemd tot consul-generaal te San Francisco, Wiedemann zal begin Fe- bruari scheep gaan om zich naar zijn nieuwe standplaats te begeven. Deze benoeming is voor velen als een ver- Mijnhardtjes doen deze snel verdwijnen. 12 stuks 50 ct. (Ingez. Med.) rassing gekomen, aangez-ien men algemeen ifd' dat Hitler ziin vertrouwensman ZOU 0ebruiken o-m m Europa nog aUerlei pob- tieke reizen te ondememen. Zoo is het bii- b®kent?' ,dat in beginsel reeds be sloten was, dat Wiedemann nog deze maand weer naar Engeland zou gaanlm daaT^ toonaangevende politici besprekingen te voe- ren D-e Engelsohe reis, die aanvankelijk op 16 Januari was bepaald, werd uitgesteld tot het eind van de maand en is thans blijkbaar geheel van bet programma geschrapt. e waarscbijnlij-kheid is evenwel groot dat Wiedemann sleohts voor betrekkelijk korten tg-d naar Amenka zal gaan en dat hij te ge- egener tijid zal worden teruigigieroepen en dan m-et een belangrijker taak zal worden belast Oyengens heeft de zendmg van Wiedemann een bijzondere beteekenis en een logische ver- kI.anJns'- Recds anderhalf jaar geleden heeft Wiieidema-nn -een inispectitereis in speciale op- d-racht van Hitler naar de Vereenigde Staten gemaakt en bij die gelegenheid heeft bij waar- devolle relaties aaangeknoopt. Daar de stem ming in Amerika j-agens Du.itschland thans bijzon-der slecbt is geworden, hoopt men blijk baar, dat Wiedemann erin zal slagen, door zijn optred-en nieuwe sympathieen voor het na a onaal-socialistiscbe rijk te winnen Wiedemann, die langen tijd tot de onbeken- den uit Hitler's omgeving behoorde, kwam plotseling in het voile lictot, toen deze hem naar Engeland stuurde, om daar met Engel- scbe staatslieden te onderhandelen Toen reeds voorspelde men, dat deze jonge oud- officier spoedig een groote r-ol in d-e Duitsche buitenlandsche politiek zou spelen. Deze voorsp-elling kreeg nog meer s-ehijn van juistheid, toen Wiedemann, kort voordat de moeilij-kbeden met Tsjecho-Slowakije acuut werden, opnieuw naar de Engelsohe h-oofdstad werd gestuurd, waar bij o.-a. met Lord Halifax intieme besprekingen voerde en er werkelrjk m slaagde, de verhouding tusschen Londen en Berlijn eenigszins te verbeteren. (Het is niet onmogelijk, d-at zijn functie te San Francisco sleohts een over-gang zal zijn naar een be langrijker diplomatieke taak. HET GEVAL MARTENS. De correspondent der N. R. Crt. te Bi-ussel meldt Naar verluidt zijn de leiders van de Confe deration nationale des anciens c-ombattants en de Federation des Croix du Feu vome- mens deze week no-gmaals een stap te doen bij de regeering om de intrekking te eischen van het koninklijk besluit, .waarbij dr. A. Martens tot lid van de Kon. Vlaamsche aca- demie van geneeskunde werd benoemd. Zij zouden evenwel van hun actie afzien, indien dr. Martens een verklaring wilde onderteeke- nen, waarbij bij zijn houding tijdens den oor log betreurt en de venzekering geeft zich vo-ortaan als een 100 pet. loyaal Beigisch staatsburg^er te gedragen. Het Verbond van Vlaamsche cultuurver- eenig-ing-en heeft van zijn kant aan de regee ring- een motie gezonden, waarbij het „met -kractot b-evestigd, dat het Vlaamsche volk alleen uitspraak heeft te doen over alles wat verband houdt met zijn cultureeie aan-gele- geheden" en de actie „van zekere Brusselsche en Waalsche elementen" wordt afgekeurd. Ook heeft het Verbond van Vlaamsche oud- strijders zich solidair verklaard met de Vlaam sche cultuurvereenigingen (Davidsfonds, Vlaamsche toeristenbond, Vlaamscb oecono- miscb verbond, Vlaamscb Kruis, Vlaamscb verbond voor Brussel, enz.). Was bet een visioen van een donker, betoove- rend gezichtje, met krullend zwart haar en een mond als een rozeknopje? De klok op d-en scb-oorsteen-mantel sloe-g helder haar slagen en hij controleerde zijn bor- lo-ge. „T.ien uur, bewaar me!" zei hij. „Ik moet weg. Soldaten zijn slaven, juffrouw Mel ford." Twee minuten later was hij buiten. „Ziezoo, ik heb mijn plicbt gedaan... tot dusver", zei bij tot zichzelf. „Ik ben op visite geweest bij bet meisje, dat -mijn vad-er wil offeren o.p het familie-altaar, maar drommels, wat is het een taaie avond geweest! En Dolo res! Nog steeds de ho-ofdpijn, die ze op het kerkb-of heeft op-gedaan! Ik vraag me af, wat dat beteekent. Zou ze 'n ergen -hekel aan me hebben? Jack beweerde, dat bet haar ge wone mani-er van doen was! Is dat zoo, of wi-lde ze me alleen maar laten zien, dat ze er niet op gesteld was de kennismaktaig met mij voort te zetten? Ik wou, dat ik het wist. Het is eigenlijk maar goed, dat ik niet ge- weten heb, dat ze niet zou k-o-men, and-ers zou ik niet zoo welgemoed mijn ,^pbcbt" vervuld bebben. Ik denk, dat ik dan heelemaal niet gegaan was. Zal ze komen Donderdag? Als ik wist, dat ze niet komt, dan gooi ik er alles bij neer, dat bet paard niet mee kan loopen... Verdorie, wat stel ik me toch ddio-ot aan en dat ailemaal voor een meisje, dat me als een bond betoandeld en klaarblijkeiij-k mijn gezelschap vermijdt." Terwijl brj dit m-onpe-lde kwam bij bij het hek, en bemerkte, dat de wagen er nog niet was. Toen bedacht hij, dat bij half elf had gezegd inplaats van tien uur en terwijl hij een sigaar cpstak, liep hij den weg af, de auto tege-moet. Met een paar passen was -hij bij den tuin van de pastorie en bij stand even n.aar het huis te kijken, toen zijn scberpe ooge-n een li-chte jap-on cp het grasvel-d ontdekten. Zijn hart bons-de in zijn -keel en hij voelde, dat hij v-uurrood werd-. Hij vroeg zich af of hij door zou loopen of dat hij het zou wagen haar te roepen en haar goedenavond te wenschen. ,,Qm voor mijn moeite nog afgesnauwd te worden", bromde hij en terwijl hij zijn hoofd met een ruk afwendde van de lictote plek op bet grasveld, hep hij door. Maar toen hij op edn hoogte met de schemeri-ge figuur was. riep Lorri-e's heldere stem: ..Ben jij daar, Jack?" Met een schok van vold-oening bleef hij staan en nam zijn hoed af. „Neen, het is Jack niet", zei hij vroolijk, terwijl de blijdschap in zijn stem doorklonk, ik ben het". ,,En wie is ik?" was het antwoord. ,,Guy Kendale", zei hij. „Goeden avond, juffrouw Latimer. Ik hoop, dat uw tooofdpijn over is." ,,Mijn hoofdpijn?" vroeg ze, hem verbaasd aanstarend. ,,Ja, Jack zei..." O j-uist, ik -herinner het mij. Ik geloof, dat ik een beetje hoofdpijn had. ,,Dus het was geen reusachtige h-oofdprjn ,,Neen, een heel kleine, dwergac-htige." „Dus... dus daarom -bent u vanavond niet weggebleven? Waarom bent u niet gekomen? We hebben u ailemaal erg gemis-t.' ,,Wilt u alleen voor uzelf spreken?" vroeg ze strak. ,,Hoe weet u, dat ze me gemisit heb ben? Hebben ze tranen vergoten in de soep of met smart de bors d'eeuvre afgewezen?" Hij lachte even. De klank van haar heldere stem was he-el wat zoeter dan die van Diana, al deed ze hem niets dan verwijten. ,,Waar is de rest? Kunnen zij zich nog niet wegrukken van de plaats van licht en feest- vreugde ,,Zij zuilleini zoo djaidtelirjlk we-1 ikomen", zei hij over den muur leunende. ,,Ik ben vroeg weggegaan. Ik moet nog de ronde doen, ziet u..." ,,Doet u dan niet verstandiger met weg te gaan en die ronde te gaan maken?" merkte zij onschuldig op. Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1