ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LORRIE No. 9863 MAANDAG 16 JANUARI 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton EERSTE BLAD reVaccinatie, acttUk%.T.)Ra£i NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. TJitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. .ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIEN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicbe's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. GEMEENTE TERNEUZEN. Op Vrijdjag 20 Januari 1938, zal door den gemeentegeneesheer g.elegenheid worden ge- geven tot KOSTELOOZE VACOINATIE EN in een der iokalen van de voormalige open- bare lagere school A aan het Sehoolplein, des namiddags half drie. Op Donderdag 19 Januari 1939, zal gelijke gelegenheid bestaan te Sluiskil, des namid dags 2 uiir, aan het adres Middenstraat 25. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DR. COLIJN IN ZWITSERLAND. Zaterdagmorgen te elf uur heeft Dr. H. Colijn het Nederlandsche sanatorium te Davos bezocht waar hij werd ingehaald door de luid juichende patienten, die van balcons en terrassen den minister-president begroette en hem bij het betreden der gebouwen met het Wilhelmus verwelkomden. Na te zijn be- groet door den directeur-geneesheer dr. Guge- lot, sprak Zijne Exc. eenige vriendelijke woor- den voor de miorofoon van dte huisradio. De minister gebruikte daama de koffie te mid den der patienten. Na een rondgang door het sanatorium vertrok Z.Exc. weer naar Klosters wederom luide toeigejaiicht door de patien ten, die de attentie van den minister-president zeer op prijs stelden. VLUOHTELINGEN IN ONMIDDELLIJK LEVENSGEVAAR. Wie oordeelt: De Minister of ambtenaren Het Eerste Kamerlid, de heer Van Embden (vrijz. dem.) heeft den minister van justitie vragen gesteld naar aanleiding van het ant- woord, dat minister Goseling heeft gegeven op vragen van het Tweede Kamerlid mevr. Mackay—Katz (chr.-hist.) betreffende de terugleiding van Duitsche vluchtelimgen. In het bijzonder betreffen de vragen van Dr. Van Embden de kwestie, of er wel zekerheid be- staat, dat de vreemdelingen niet zullen wor den teruggeleid wanneer er onmiddellijk levensgevaar aanwezig moet worden geacht. Het Eerste Kamerlid stelt vervolgens deze vragen Heeft de minister niet aan zekere ambte naren opdracht of machtiging verleend, om bedoelde terugleiding te voltrekken, tenzij naar hun oordeel onmiddellijk levensgevaar aanwezig moet worden geacht. Zoo ja, aan welke amlbtenaren? En onder welke waarborgen voor dit levensbelang van den vluchteling oefenen zij deze bevoegdheid uit? Indden de minister zou hebben voorgeschre- ven, dat aan hem zelf moet worden voor- gelegd elk geval, waarin een vluchteling be- toogt, dat terugleiding voor hem onmiddellijk levensgevaar oplevert, op welke wijze ver- krrjgt de minister dan zekerheid, dat alle lagere autoriteiten dit voorschrift stipt na- komen? Wordt de diep ingrijpende beslissing, dat het beweerde gevaar niet aanwezig moet worden geacht, door den minister eventueel de lagere autoriteit genomen uitsluitend op grond van schriftelijke en zorgvuldig gemotiveerde rap- porten Heeft de minister zekerheid, dat die rapporten nimmer gebaseerd zijn bij- voorbeeld tengevolge van tijdsgebrek op louter indrukken zonder nader onderzoek? Uit welke bronnen krijgt de rapporteerende ambtenaar gewoonlijk gegevens, waarop hij zijn advies grondvest? Krijgt de vluchteling, alvorens het rapport wordt overgelegd, er tijdig inzage van, opdat hij- of zijn raadsman tegenover mogelijke vergissingen of andere vermeende onjuist- heden zijn nadere toelichting kan stellen? Zijn den vluchteling ter bescherming van zijn belangen wellicht nog andere verv/eermid- delen toegekend, die aan de procedure, waar- aan hijonderworpen wordt, althans eeniger- mate een rechtskarakter zouden verleenen? Welke tijdsduur staat gemeenlijk voor oogen in de qualifdcatie .onmiddellijk levensgevaar". Heeft de minister ook hieromtrent voorschrif- ten gegeven? Wordt een dreigende opsluiting in een con- centratiekamp al of niet als een onmiddellijk levensgevaar aangemerkt 200 VLUOHTELINGEN IN STILTE OVER DE GRENS GELEID. Donderdagmiddag zijn in alle stilte 200 Duitsche Joodsche vluchtelingen, die op ille gal© wijze ons land waren binnengekomen. naar Duitsohland teruggebracht. De vluch telingen zijn ter beschiikking van den Duit- schen grenscommissaris te Emme'rik gesteld. Het Nieuwsblad vemeemt uit Emmerik, dat bij aankomst daar de papieren van de vluchtelingen nauwkeurig werden onderzocht. Allen werden aan een verhoor onderworpen. Indien men onder de vluchtelingen personen antrof, die onlangs normaal over de grens zijn gegaan, dus na vervulling van alle formali- teiten inzake deviezenvoorschriften, en zij ook hun belastingschuld in Duitschland bleken te hebben betaald, werden deze personen, voor- zoover er geen nieuwe bezwaren waren ge- rezen, naar hun vroegere woonplaatsen terug geleid. Ook mogen zij op eigen verantwoor- ding naar hun woonplaatsen terugkeeren. Er zijn echter maatregelen van de Duitsche regeering en gemeentelijke bepalingen. Daar- om gaat het onderzoek naar de identiteit van de vluchtelingen in twee richtingen. Ver- dachte Joden, d.w.z. groote of kleine overtre- ders, worden gestraft na een vlug geveld vonnis. Het ifiegaal verlaten van Duitschland wordt als een eerste wetsovertreding be- schouwd. Vermoedelijk zullen de straffen normaal zijn en in uitzonderingsgevallen neer- komen op deportatie naar een concentratie- kamp. EXTRA-DIENST OP NIEUWJAARSDAG VAN PERSONEEL DER P.T.T. Het Tweede Kamerlid Roosjen heeft den minister van binnenlandsohe zaken de volgen- de vragen gesteld: Is het juist, dat aan het personeel van het bureel brievenpost, afdeeling expeditie binnen en buitenland te Amsterdam (c.s.), op Zondag 1 Januari 1939 extra-dienst is opgelegd. Indien ja, is de minister dan niet van oor deel, dat deze maatregel in strijd is met de verklaring in de memorie van antwoord van 9 November 1938 (begrooting van het staats- bedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie voor het dienstjaar 1939), waarin gezegd wordt dat door de bedrijfsleiding gestreefd zal worden naar verdere beperking van den Zon- dagsdienst DE PERS VAN HET NATION A LF, DAGBLAD ONKLAAR GEMAAKT. Vrijdagmiddag te ongeveer vier uur heeft de rechter-commissaris uit Den Haag, jhr. mr. P. G. M. van Meeuwen, in gezelschap van den substituut-officier van justitie mr N. S. Hoek- stra en een deskundige op typografisch gebied, begeleid door Leidsche rechercheujrs, een inval gedaan in de drukkerij van de N.V. Van Nif- trik aan de Kaiserstraat te Leiden, waar het Nationale Dagblad, uitgave van de stichting de Nationale Pers gedrukt wordt. De aanleiding tot dezen inval was gelegen in artikelen in het Nationale Dagblad ver- 7) Door CHARLES GAR VICE. (Nadruk verboden.) Vervolg. •Hij wist de half verloopen zaak weer op gang te krijgen, sloot in loop van tijd eenige bijizonder voordeelige contracten af en ver- diende tenslotte de kapitale som van rond de dertigduizend pond. Dat was het begin van zijn geluk. For- tuna, die nooit lets half doet, glimlachte voort- durend tegen hem en het eene contract na het andere bracht hem voordeel. Hij was een rijk mian; de menschen begonnen over hem te praten. Maar met al zijn rijkdom en zijn bekend- heid toleef hij toch de Samuel Melford, die •achter den kruiiwagen had geloopen; hij had nog altijd reusachtig groote, roode handen en hij harmonieerde slecht in zijn rijke om- gevlng. Kort nadat hij zooveel geld had verdiend, was mevrouiw Melford gestorven. Een zoon en een dochter, Seymour en Diana, waren hem overgebleven. Voor die tiwee vond de millionnair ndets te goed. Zij waren in de schoot der weelde groot gebracht. Zooals de meeste mannen die zelf geen opvoeding heb ben gehad, hechtte de heer Melford er groote waarde aan, voor zijn kinderen. Seymour en Diana .hadden de beste leermeesters gehad. Seynsour was naar Eton en Oxford geweest; Diana had haar opvoeding eerst gehad op 'n aristocratische kostsehool en daarna van de duurste en beroemdste leermeesters, die er te vinden waren. Geld was geen bezwaar, waar het de kinderen betrof en hij besteedde het met voile handen aan hen. Hij zelf was een man zonder behoeften en met een eenvoudigen smaak. Hij beschouwde een biefstuk met een glas bier als het beste diner en hij zou zelfs op een plank goed ge- slapen hebben. Diana Melford zag er zeker als een dame uit, nu zij in haar voile lengte op den divan lag. Zij was blond, buitengewoon stralend blond. Haar huid was van ivoor, als door een meesterhqnd: geschilderd. Er was geen sproetje op haar gelaat, geen enkel vlekje ontsierde haar witte hals en armen, en de donkere wenikbrauwen schenen de blanke huid nog fraaier te maken. 'Haar oogen wa ren iblaujw;, maar nu en dan verdiepte dat blauw zich tot violet; haar handen waren wel niet bapaald klein, maar ze waren goed ge- vormd en blank. Terwijl ze daar op den divan lag, leek ze een Ariadne; zaoht, mooi, blank, glanzend en slaperig. En niemand, die naar haar keek, zou ooit gedacht hebben, dat achter die zachte, blauwe oogen een verstand zetelde, even scherp en fel als dat van een makelaar in effecten. Zij had het huis gemeubileerd, had de or- namenteering gekozen en de gordijnen met hun gedekte tin ten uitgezocht; zij had beslist, dat de bedienden een donkere, haast sombere livrei zouden dragen inplaats van de purpe- ren of blauwe, die haar vader zou hebben uit- gekozen. In een woord, zooals ze daar lag, leek ze uitermate slaperig, onverschillig en zorgeloos, maar in werkelijkheid was ze even oplettend en op haar qui-vive als de tijgerin die met geslo.ten oogen schijnbaar ligt te sla- pen in de jungle gereed om op te springen bij de minste beweging in het struikgewas. iNaast haar, nagenoeg verborgen in de plooien van haar soepele zomerjapon, lag .Burke's Peerage" en zij wilde het boek juist weer opnemen, toen de klok op den schoor- steenmantel sloeg en vodr de klank geheel verstorven was, werd de deur geopend en een knecht kondigde met zachte stem ,,mijnheer Seymour" aan. schenen, op vermoeden, dat deze artikelen beleedigend worden geacht' voor den minister van justitie en voor de katholieke geestelijk- heid. Het gaat hier om het artikel van Don derdag 23 December getiteld: „Het hemel- tergend vonnis. Een open brief aan een mare- chaussee betreffende de zaak Oss". Voorts een artikel van 29 December, -getiteld: ,,De eer der Nederlandsche Jeugd", meer in het bijzonder het gedeelte waar gesproken wordt van: vijf minderjarigen zijn in Oss straffeloos misbruikt. Voor beide artikelen heeft mr. M. M. Rost van Tonningen, „hoofdopsteller' van het Nationale Dagblad, zich aansprakelijk gesteld. Voor het schrijven van deze twee artikelen is reeds, zooals gemeld tien dagen geleden proces-verbaai opgemaakt. Ten slotte is de inval een gevolg van het artikel, voor- komende in het Nationale Dagblad van 4 Januari, getiteld: „Methoden van politiek katholicisme", eveneens betretkking hebbende op zedenmisdrijven te Oss. Naar aansprake- lijkheid voor het schrijven van dit artikel is het onderzoek nog gaande. De heer Rost van Tonningen was tijdens den inval van de justitie te Utrecht. Hij werd telefonisch van het bezoek op de hoogte ge bracht, waarna hij zich onmiddellijk naar Leiden heeft begeven, waar hij de justitie nog aantrof. Nadat proces-verbaai was opge maakt, is de eenige rotatiepers, welke de drukkerij bezit, onklaar gemaakt, hetgeen is geschied door het in beslag nemen van de inktbakken van de pers, welke in een mee- gebrachten overvalwagen naar het politie- bureau te Leiden zijn gebracht. Het desbetref- fende artikel in de wet spreakt van onder zich nemen van de stukken van overtuiging". Daar het niet wel mogelijk is, om de heele pers onder zich te nemen, heeft men zich ten deze beperkt tot de inktbakken, die zooals van officieele zijde werd meegedeeld, niet ge- makkelijk te vervangen zullen zijn. De moge- lijkheid blijft intusschen open, dat het Natio nale Dagblad of Volk en Vaderland, welk blad op dezelfde pers wordt gedrukt, ergens anders zal worden ondergebracht. Onze wetgeving kent nl. niet het verbod van verschijnen van een blad, zoodat rekening wordt gehouden met de mogelijikheid, dat beide bladen elders zullen worden gedrukt. Toen de inval van Vrijdagmiddag geschded- de, was het -grootste Seel van de oplaag van het Nationale Dagblad van Vrijdag reeds afge- drukt, zoodat een klein deel niet is versche- nen. Bij het justitieele bezoek, dat tot half zes heeft geduurd, werden geenerlei moeilijkheden van de zijde van het Nationale Dagblad onder- vonden. Naar aanleiding van bovenstaande wordt nog gemeld, dat het blad Zaterdag als „nood- uitgave" is verschenen in kleiner formaat; het is op een pers van een ander type gedrukt. Woensdag zal het, naar het blad meldt, ver schijnen in het fomjaat van het Arbeidsfront, ook een orgaan van de N.S.B. Naar de Maasbode uit goede bron verneemt, is de justitie opgetreden op bevel van den Minister. Het parket heeft hier op eigen initiatief gehandeld. Als verdediger van Mr. M. M. Rost van Ton ningen, hoofdredacteur van het Nationale Dagblad, die zich voor het schrijven van twee der beleedigende artikelen aansprakelijk heeft gesteld, zal optreden Mr. W. J. C. A. Nijgh. MINISTER GOSELING'S NOTA OVER OSS. Naar de Tele-gr. verneemt, wordt ten depar- temente van Justitie thans de laatste hand gelegd aan de nota, welke Minister Goseling aan de Tweede Kamer heeft toegezegd in ver- band met zijn optreden jegens de vorige bri gade Oss der Koninklijke marechaussee. Het is de bedoeling, dat de Kamerleden in het bezit zullen zijn van deze nota voordat de Kamer op 7 Februari a.s. weder bijeenkomt. NATIONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE NOODEN. Het bestuur van het Nationaal fonds voor bijzondere nooden deelt mede, dat de ont- vangsten in December f 10.417,28 hebben be- dragen, zijnde 6.704,38 uit periodieke bijdra- •gen en f 3.712,90 uit losse giften. De uitkeeringen over hetzelfde tijdvak be- droegen 19.519,85. Onder leiding van de commissie van samen- werking werd ten behoeve van dezelfde geval- len bijeengebracht 29.720,17, zoodat in die maand aan aanvragers, verdeeld over 104 ge- meenten, een bedrag van 49.240,02 kon wor den uitgekeerd. Uit het bovenstaande blijkt, hoe dringend versterking van de geldmiddelen noodig is. Het gironummer van het Nationaal fonds voor bijzondere nooden te 's-Gravenhage is 272727. DE NEDERLANDSCH—BELGISCH— LUXEMRURGSCHE BESPREKINGEJN. De Regeeringspersdienst meldt: De -gemengde NederlandschBelgisch— Luxemburgsche regeeringscommissie heeft van 1114 Januari 1939 haar tweede bijeen- komst te 's-Gravenhage gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is onder het oog gezien, welke wegen zouden kunnen leiden tot een bevredigende oplossing Inzake verschillende vruagstukken, welke de Nederlandsche regee ring had aanhangig gemaakt met betrekking tot den invoer van bepaalde producten in de Belgisch-Luxemburgsche oeeonomiscbe unie. De Nederlandsche delegatie van haar kant heei t, in den geest van welwillendheid, welke de besprekingen heeft gekenmerkt, bepaalde Belgische en Luxemburgsche wenschen on derzocht betreffende cijfers en prijzen van don invoer in Nederland van verschillende producten. Van wearszijden is voor een aantal der vraagstukken een bevredigende oplossing ver- kregen. iDe andere zijn aangehouden teneinde opnieuw door de bevoegde instanties te wor- dien onderzocht. Beide delegaties zijn tenslotte tot overeen- stemming gekomen inzake de wenschelijkheid zoo spoedig mogelijk de onderhandelingen te openen met het oog op vernieuwing van de contingenteeringsovereenkomst, op 13 Augus tus 1938 door beide landen onderteekend welke op 30 April 1939 afloopt. De commissie zal haar volgende bijeenkomst te Brussel houden. POSITIE VAN ENGELAND TEN AANZIEN VAN NEDERLAND. Renter meldt uit Londen: In een commentaar op de Duitsche cam- pagne, die thans tegen Nederland wordt ge- voerd, schrijft de diplomatieke correspondent van Reuter, dat officieele kringen in Londen niet verontrust zijn. Ofschoon geruchten over „de volgende beweging van Hitler" wijd ver- spreid zijn, waarbij afwisselend Roemenie, Rolen, het Memelgebied, Dantzig, Nederland en Belgie worden genoemd, keurt de Britsche meening het af, wanneer de zenuwspanning wordt vergrr.ot door officieele bekendheid te geven aan ieder schrikaanjagend bericht. De politiek, die ten gevolge heeft, dat geheel Europa op heete kolen wordt gehouden. wordt betreurd, of nu het resultaat is een in het geheim voorbereide militaire actie in de eene richting, dan wel een openlijke economische druk in een andere richting. De positie van Engeland ten opzichte van Nederland is niet gedefinieerd in formeele verdragen, gelijk dat met Belgie het geval is. Aan den anderen kant brengen de historische banden tusschen Engeland en Nederland, te- zamen met de aardrijkskundige ligging van Nederland, de belangen van de twee landen nauw tot elkander. In officieele kringen heeft men geen beves- Diana wendde haar hoofd. E'en magere jonge man kwam de kamer binnen. Hij was in ieder opizdcht tegenovergesteld aan haar. Zij was blond, hij was dionlker, zoo donker, dat zelfs zijn huid een aweem van zwart ver- toonde. Zij was lang voor een vrouw, hij was weinig grooter dan de middelmaat en terwijl zij voor het uiterlijik liidolent en onverschillig was, was hij levendig en energiek. En toch, nu hij de groote kamer door liep, was er een flauwe gelijkenis tusschen hen beiden, want hij liep zacht sluipend, als een kat en de manier, waarop hij zich over haar heenboog en zijn hand op de hare legde, deed denken aan de bewegingen aan een roofdier. „Wel Seymour", zeide ze, teriwijl ze met haar slaperige oogen naar hem opizag, ,,iben je al terug?" .,Ja", zei hij en terwijl hij sprak trok hij zijn overjas uit, die, hoewel het pas vroeg in den herfst was en nog zomersch warm, toch met bond was gevoerd. ,,.En vader?" Hij haalde zijn schouders op. ,,Ik )ie.t hem in Londen." ,,Je wilt zeker dineeren", zei ze slaperig. Hij maakte een beweging met zijn handen, zools een Franschman zou doen. Dineeren? Neen; ik ben met een kleinig- heid tevreden ik dineerde in de stad. is er nieuws?" Diana lachte zacht, wat bitter. Nieuws? Wat voor nieuws zou er kunnen zijn? Gisteren ging ik naar de kerk en van- daag ben ik gaan rijden. Wat -voor nieuws heb jij?" ,,Niet veel', zei hij. Zijn kleine kraaloogen keken, alsof er niets onder hun oppervlakte verborgen lag. ,,Ze willen /ader geen baronet maken. Het schijnt, dat ze den laatsten tijd te veel baronets hebfben gefabriceerd en nu moeten ze er een stokje voor steken." ..Dan izal jij dus. niet sir Seymour Melford zijn. Gecondoleerd." ..Dank je", was het antwoord. ..En waar ben je de geheele week ge weest?", vroeg ze, terwijl zij zich op den divan omdraaide om hem beter te kunnen zien. ,In goed gezelschap", was zijn antwoord. ,,Ik heb gelogeerd op Latcham Court, bij den graaf van Latcham." ,,Hoe ben je daar gekomen?" vroeg zij. ,,Door den ouden heer", vertelde hij. ,,De graaf zit er benauwd voor. Hij heeft geen cent meer. Al zijn toezittingen zijn hoog ver- hypothekeerd." „Heeft vader hem geld .geleend?" vroeg zij. ,,Ja", anbwoordde hij, ,,een hoop?" Hen oogenblik zwegen ze beiden. Diana spreidde handig haar rokken uit over de Peerage" en bedekte die volkomen. ,,Verder?" vroeg zij. Hij liep naar het raam en weer terug naar het haardkleedje op zijn sluipende katten- manier. ,,De graaf heeft een zoQn burggraaf Kendal e." „Ja" ,,'Die is in het leger. Hij kan al net zoo veel geld aan alis zijn vader. Hij zal den titel erven, maar als hij niet oppast, weinig meer." ,Heb je hem gezien?" vroeg ze op ver- veelden toon, maar haar oogen werden door- dringend en donker. ,,Neen, hij had dienst, Diana" en hij kwam naar den divan en legde zijn smalle witte hand er op ,,begrijpen wij elkaar?" ,,Ik geloof van wel", glimlachte zij zacht. ,,Ik geloof het ook", zei hij. ,,Wij beiden hebben slechts een doel e6n streven om in het leven vooruit te komen. We zijn rijk, we hebben geld. Er is geen reden, waarom ik iben mijn dood geen graaf zou zijn en jij een gravin op zijn minst. ,,,:Onze vader was een sjouwerman" hij keek naar de deur en haalde de schouders op toen hij het woord uitsprak; „maar jij en ik behoeven niet de zoon en de dochter van een sjouiwerman te blijven wij kunnen ons om- hoog w-erken en worden wat we maar willen." Zij knikte langzaam, lui, maar haar blauwe tiging gekre-gen van den gemelden hevigen Duitschen eoonomischen druk op Nederland. Men acht het in hooge mate onwaarschijnlijk. dat eenigerlei militaire actie aan dit front zou worden geriskeerd. COMMISSIE VOOR UITVOER VAN KOUDBLOEDPAARBEN. De Minister van Economische Zaken heeft aan den heer Mr. H. van Haastert, te 's-Gra- venhage, op diens verzoek, eervol ontslag ver leend als lid en voorzitter van de commissie voor den uitvoer van koudbloedpaarden naar Duitschland en benoemd tot lid en voorzitter dier commissie den heer Mr. W. Rip te 's-Gravenhage. OMVANG VAN HET CADEAUSTELSEL IN 1938. Door het Nationaal Comite tot Beteugeling van het Cadeaustelsel is opnieuw een onder zoek naar den omvang en wijze van toepassing van het cadeaustelsel gedaan. Hierdoor is komen vast te staan, dat in Nederland in 1938 meer dan 400 verschillende artikelen door middel van het cadeaustelsel als z.g. cadeau-artikelen aan het publiek wer den aangeboden. Het uitvoeri-ge materiaal door genoemd comite in samenwerkin-g met een aantal Kamers van Koophandel* en vele organisaties op het gebied van handel en nijverheid bijeen gebracht, is inmiddels ter kennisname ver- strekt aan de regeering. Het onderzoek heeft aangetoond, dat in het afgeloopen jaar het cadeaustelsel, wat veel- zijdigheid van toepassing en verscheidenheid van beschikbaar gesteld cadeau-artikelen aan- gaat, niet den minsten teruggang vertoont. Gezien het aantal firma's, dat na de afwij- zende houding van de regeerin-g ten opzichte van de invoering van de wettelijke maatrege len inmiddels tot toepassing van het cadeau stelsel heeft besloten, is voor 1939 een nieuwe uitbreiding van dit verkoopsysteem te ver- wachten, over welk vooruitzicht men zich in de handelskringdn, welke van het cadeau stelsel hebben te lijden, ernstig ongerust maakt. MR. MS. TROMP AANGEVAREN IN DE HAVEN VAN LISSABON. Blijkens een bericht in ,,De Courant" is Hr. Ms. ,,Tromp" flottielje-lfeider en jongste aan'.vinst van de Nederlandsche marine, Zon dag in de haven van Lissabon door het Duit sche s.s. .Orinoco aangevaren en zwaar beschadigd. De ,,Oronico" (van de Hamburg-Amerika Lijn en 9660 ton metenae) verliet tijdens stormweer de haven geassisteerd door twee sieepbooten. Bij het passeeren van de ■Tromp lag het scnip, als gevolg van een hevigen windstoot, uit den koers en kwam met den oorlogsbodeni in aanvaring, welke aan stuurboordzijde werd getroffen. Een aantal stalen platen van de Tromp" werd mgedrukt. Het verluidt, dat de flot- teilje!eider ook een gat beneden de waterlijn heeft gekregen. De sieepbooten hebben tever- geefs getracht de aanvaring te voorkomen, waarbij het weinig scbeelue, of een van beide vaartuigen was gekapseisd. Na de botsing heeft de .Orinoco" die niet beschadigd is, de reis voortgezet. De havenautoriteiten hebben een onder zoek naar de Tromp" ingesteld. Zij waren van meening, dat het sohip ter reparatie in een droogdok zal moeten worden op-genomen. In verband hiermede is het vertrek van de Tromp", dat op a.s. Woensdag was vast- gesteld tot onbepaalden tijd uitgesteld.. De commandant van de Tromp" kapitein- ter-zce Doorman, bleef den geheelen dag aan Loord om persoonlijk al.c veiligheidsmaat- regelen te nemen. oogen waren nu violet. ,,Vertel me iets over dien graaf", sprak ze. Vader heeft hem geld geleend. Voor zoo- ver ik weet, heel veel. Hij moet het terug- betalen, of Hij haalde zijn schouders op. .,En zijn zoon, de burggraaf?" ..Die is hier in de barakken van Carshal. Hij is luitenant en heet burggraaf Kendale, later graaf van Latcham." „En Hij richtte zich op en wreef zijn slanke handen, terwijl hij op haar neerzag. „Ik heb burggraaf Kendale vandaag opge- zocht. Morgen of overmorgen zal hij wel hier komen; de rest", hij spreidde zijn handen uit de rest, lieve Diana, laat ik aan jou over." HOOFDSTUK IV. Het was 's morgens ongeveer tegen het ont- bijt, den ochtend nadat Lord Kendale een be zoek had gebracht. Jack was buiten op het grasveld en prutste iets aan een hengel, ter wijl hij luid en niet bepaald zuiver ,,De Vaga bond" floot; Greta bewoog zich geluidloos door de kamer, om te zorgen, dat alles op tafel zou staan, wat er op hoorde. Lorrie was nog niet te voorschijn gekomen, maar ze was al een half uur geleden in haar koude bad gaan plassen en een luchthartig gezang, dat sindsdien langs de trap naar be neden klonk, toonden aan, dat zij wakker was en bezig zich aan te kleeden. Greta liep naar het raam; zij zag er uit als een duifje in haar grijze japon en het sierlijke, geborduurde schortje. ,,Jack, de 'bed is al gegaan." ,,Goed. Zeg, luister eens,, Greta! Wie heeft er in mijn vischgerei gescharreld? Alles ligt door elkaar en de snoeren zitten in de war. Je zoudt er waarachtig bij g'aan vloeken! Als er iets is, waarin ik niet gerommeld wil heb ben, dan is het mijn vischgerei. Wie kan dat nu weer gedaan hebben?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1