ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LORRIE No. 9861 WOENSDAG 11 JANUARI 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD HET OENTRAAL STATION TE UTREOHT. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KREINE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. VACCINATIE VAN PRINSES BEATRIX. Verklaring van den genee&heer. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is op 24 December j.l. door mij tegen de pok- ken gevaccineerd. De entpokken hebben zicb goed ontwikkeld en het proces is behoudens koorts gedurende enkele dagen zonder emstige reactie verloo- pen, zoodat de Prinses thans weder volkomen welvarend is. Zij ontwikkelt zich lichamelijk en geestelijk zoo goed als men op haren leeftijd mag wen- schen. w.g. CARSTENS, Kinderarts. Naar de directie der Nederlandsche Spoor- v/egen meedeelt, kan thans als vaststaand worden aangenomen, dat de herbouw van de bovenverdieping van het Utrechtsche Centraal Station in modemen strjl zal geschieden, zoo dat een harmonieus geheel zal worden ver- kregen. Reeds is men druk bezig met de uitwerking der plannen. ROTTERDAM EN ZESTIENHOVEN. B. en W. van Rotterdam hebben aan den Raad machtiging verzocht om de regeering te verzoeken spoedig een beslissing te willen nemen ten aanzien van de kwestie betreffende het nationale vliegveld. B. en W. willen de regeering verzoeken thans de gevraagde toe- stemming tot den aanslag van een luchtvaart- terrein in den polder Zestienhoven spoediig te verleenen. DE BEWEERDE ONREGELMATIGHEDEN Het raadslid J. W. Mathijsen (voorzitter der soc.-dem. raadsfractie) heeft het volgende voorstel ingediend: De gemeenteraad besluit tot het instellen van een commissie van zes leden uit zijn mid den met opdracht een onderzoek in te stellen naar en op korten termijn een rapport omtrent haar bevindingen uit te brengen aan den raad over de wijze, waarop de uitgifte van erf- pachtsgronden heeft plaats gehad en wat daarmede in den ruimsten zin genomen ver- band houdt. Naar het A. N. P. verneemt, heeft in een Maandag gehouden vergadering van het col lege van B. en W. van Amsterdam, wethou- der De Miranda een voorstel aanhangig ge- maakt om den raad uit te noodigen uit zijn midden een commissie te benoemen, welke tot taak zal hebben te onderzoeken de wijze waarop en de omstandigheden waaronder, in de laatste jaren gronden in erfpacht zijn uit- gegeven of verkocht. DE UITGIFTE VAN ERFPACHTSGRONDEN TE AMSTERDAM. Betreffende de wijze van uitgifte van erf- pachtsgronden te Amsterdam, waarnaar, zoo- als gemeld, een onderzoek wordt ingesteld, meldt de ,,iStandaard" nog het volgende: ,,Bij nadere informatie is ons gebleken, dat de bona fide bouwers Venemans c.s. den grond in Zuid, waarover het gaat in de beschuldi- ging van de ,,Telegraaf" aan het »dres van wethouder De Miranda en zijn zoon, inderdaad tegen den normalen canon direct van de ge- meente hebben gekregen. De heer Fuldauer heeft daarbrj echter zijn bemiddeling verleend en heeft daarvoor ont- vangen de zooals het in bouwerskringen heet ,,normale provisie". Dat de bona fide bouwers bij het verkrij- gen van grond der gemeente het optreden van zulk een tusschenpersoon „normaal" ach- t.en, is ons bij onderzoek nog weer eens bevestigd, toen wij vemamen van bona fide bouwers, die in de laatste vijftien jaren regel- 5) Door CHARLES GAiRVIOE. (Nadruk verboden.) (Vervolg). HOOFtDSTUK H. Guy hield zijn oogen strak op zijn bord ge- ridht en al zijn praatlust scheen hij verloren te hebben. (Hij vergat zijn verihaal af te maken en scheen inderdaad plotseling met stamheid gestagen. Jack had zijn makker nog nooit zoo in de war gezien en hij staarde hem vol verbazing aan. Kon het mogelijk zijn, dat de tegeruwoordigheid van Lorrie die verandering teweeg had gebracht? Was het mogelijk, dat Guy Kendale verlegen was. Om het denkheeld, dat Guy stom van verlegenheid eou zijn bij het zien van een meisje als Lorrie, moest Jack glimlachen. Missclhien had Guy op een beentje gebeten en had hij kiespijn gekregen of kon hij den wijn met goed ver- draigen. Daar Jacik zelfs in zijn beste oogenbliikken allesbehalye geschikt was om een levendige oonversatie te voeren en Lorrie zwijgend zat te eten met haar neus in de lucht en een uitxlrukking op haar gezicht alsof ze alleen in de ikamer was, trachtten de domine en Marga ret het gesprek igaande te houden. Maar het hiielp niets. Teikens als lord Kendale's oogen in de donkere kijkers tegen ever hem zagen, die ter hoogte van zijn schouder in het niet schenen te staren, gaf hij verwarde, korte antwoorden en de domine was dus genood- zaakt het gesprek alledn gaande te houden, van welke taak hij zich kweet met het gezicht van een martelaar. Ei' kwam tenslotte toch een eind aan het maal en toen de twee meisjes de kamer ver- matig elk jaar in Amsterdam gebouwd hebben doch wien het in die jaren slechts tweemaal gelukt is den grond direct van de gemeente te verkrijigen, terwijl zij in alle andere geval- len zich van een tusschenpersoon hebben moe- ten bedienen. Waar de handel in erfpaohtsgrond blijkbaar zoo inhaerent is aan het stelsel van grond- uitgifte, zooals dit bij de gemeente Amster dam bestaat, is er toch alle reden de kwestie der gronduitgifte grondig te herzien en te bespreken en zoo noodig radicaal te wijzigen". STEUN AAN HET POND STERLING. Zooals wij, schrijft het Handelsblad, hebben medegedeeld hadden de banken bij de Neder landsche Bank nadere inlichtingen gevraagd betreffende het verzoek om hun medewerking te verleenen tot het tegengaan van specula- ties tegen het pond sterling. Aanvankelijk was het de bedoeling om in een vergadering van bankiers de kwestie nader te bespreken. Wij hooren echter, dat de verschillende ban- ken na het binnenkomen der gevraagde inlich- tingen schriftelijk aan De Nederlandsche Bank hebben te kennen gegeven, dat zij aan het verzoek zullen voldoen en derhalve geen facili- teit zullen verleenen voor het financieren van termijnaffaires in ponden, indien hieraan geen commercieele zaken ten grondslag liggen, en zich voorts zullen onthouden van het geven van speculatieve voorschotten tegen onder- pand van goud. Intussohen hoorden wij, dat er, hoewel deze toestemming is gegeven, toch wel door enkele banken bepaalde bezwaren naar voren zijn gebracht, althans opmerkingen zijn gemaakt in verband met de gevraagde medewerking. DE REGEERINGSTOMATENSOEP. Ruim iy2 millioen bikken omgezet. In den afzet van de regeeringstomatensoep, via het Centraal Bureau van de Tuinbouw- veilingen in Nederland, blijkt schot te zitten. Sedert het begin van de campagne zijn er 1.600.000 blikken omgezet. De voorraad is echter nog lang niet op, want hij bedraagt 4% millioen blikken. ONTSLAG BIJ DE NEDERLANDSCHE SIEMENS MIJ. Aan zeven Joodsche employee's. Volgens een bericht in de Arbeiderspers zijn dezer dagen bij de Ned. Siemens Mij in Den Haag zeven employee's ontslagen in verband met het feit, dat zij Jood waren. Voor het meerendeel waren deze menschen reeds lang in dienst van de maatschappij. Bij informatie werd ons dit bericht beves tigd. De betrokken employee's zijn in zoover behoorlijk behandeld, dat zij zekere finan- cieele tegemoetkomingen hebben gekregen. De reden voor het ontslag dat volgens het getuigschrift van een der ontslagenen bij on- derling goedvinden is geschied is, zooals gezegd, gelegen in het feit, dat het Joden waren. De directie heeft dat ook niet ontkend en zich op het standpunt gesteld: laten wij de positie van deze menschen nu afwikkelen, vobrdat wij er toe gedwongen worden; is dat eenmaal gebeurd dan kunnen wij het misschien niet op dezelfde manier. Gevalien van Duitsch antisemitisme hier te lande waren, naar men zich herinnert, onder meer ook het ontnemen van de vertegenwoor- diging van Duitsche motorrijwielen aan de firma Stokvis (die toen 2500 Engelsche motor rijwielen heeft besteld) en het ontslag van Joodsche ingenieurs aan sommige Nederland sche octrooibureaux, om de Duitsche patent- aanvragen bij den Nederlandschen Octrooi- raad niet te verliezen. Er is ons, schrijft de N. R. Crt., echter ook een geval bekend van een octrooibureau, dat dit verlies beeft ge- trotseerd, terwijl een ander octrooibureau, dat geen Joodsche Nederlanders telde, toen ge- laten hadden, reiikte de domine de wijnflesch aan Guy. ,,Geen wijn meer?" vroeg hij, toen deze bedankte. ,,Jaok, er staat een kistje sigaren op het kleine tafeltje. Ik rook niet'", voegde hij er bij. Guy stond onmiddellijk op en verklaarde, dat hij heelemaal geen zin in rooken had, maar Jack, die hem goed kende, zei: „We zullen buiten gaan rooken, vader; het is heerlijk weer!" En de twee jomgelui gingen naar buiten, terwijl de domind met een zucht van verlichting in een gemakkelijken stoel neerviel. Guy stak een sigaar op en wandelde naast Jack een paar minuten zwijgend over het grasveld, toen begon hij: ,,Jack, waarom vertelde je me niet, dat je twee zuistens had? Je hebt me nooit iets ge- zegd over die tweede!" voegde hij er op beleedigenden toon aan toe. ,,Heb ik dat niet gedaan Ik dacht, dat je het wist. Misschien vergat ik het", zei Jack, met de eehte oiwerschilligheid van een broer. „Hoe hoe heet ze Ik heb het niet goed verstaan", vroeg Guy, nadat hij een paar seconden nadenkend had loopen dampen. Dolores. We noemen haar echter altijd Lorrie." Dolores!" herhaalde Guy zacht. ,,Dat is een aardiige naam.' „Vind je? deed Jack onverschillig. ,,Wij vinden het niet, veronderstel ik, anders zou- den we haar wel zoo noemen; of misschien is het wel, cimdat die naam zoo absoluut niet bij haar past." ,,Niet bij haar past?" „Ja. Dolores een kalme, droevige naam, vind je ook niet; en er is niet veel kalms en droevigs aan Lorrie", lacihte hij. ,,Als ze haar Polly of Kitty hadden genoemd, zou het nog eenigen zin hebben. Vader zegt, dat ze meer praat, dan de heele familie van twee genera- ties teruig bij elkaar; en wat ondeugende streken betreft... weigerd heeft den Duitschen klant van het vorige bureau aan te nemen. RADIOREDE VAN DEN COMMANDANT VAN HET VELDLEGER. Maandagavond heeft de commandant van het veldleger, luitenar t-generaal J. J. C. baron Van Voorst tot VoorSt, voor de N.C.R.V. een rede gehouden ter herdenking van den dag, waarop 125 jaar geleden de koninklijke land- macht in haar geheel werd opgericht. De commandant van het veldleger sprak als volgt: Wie zich zet tot het herdenken van het- geen door de Nederlandsche weermacht te land in den loop der tijden is verricht, be- hoeft slechts het standaardwerk van prof. Bosscha na te slaan om uit de vier deelen daarvan de overtuiging te putten, hoe ,,Neer- lands heldendaden te land" naast die ter zee, in strijd, in opoffering en in bloed hebben bij- gedragen tot het aaneensmeden, louteren, verstevigen en behouden van het volk van Nederland. En tot de vorming, niet van een zwakke door het goeddunken of de genade van anderen geduld rijk, maar tot een staat, die als een vaste hoeksteen van Noord-Weste- lijk Europa sedert eeuwen is opgericht. Deze historie onzer heldendaden te land strekt zich uit tot in een grijs verleden, waar- in inval na inval, veldslag op veldslag, beleg op beleg in verschillende tijdperken, dus als het ware periodiek, op elkaar volgden en waarbij naast hunrlegers uit den vreemde, regimenten van Nederlandschen stam en zelfs de ingezetenen van stad tot stad met Gods hulp en onder leiding der Oranje's, een werk- zaam aandeel hadden in de krijgsverrichtingen. De geschiedenis echter van de koninklijke landmacht onzer dagen, hoewel nauw ver- want aan die uit de tijden der republiek, begint met het instellen van het koninkrijk, na het herwinnen onzer onafhankelijkheid. Bij de herdenking, zooals deze Maandag hij alle 25 e& bij betrokken korpsen plaats vond, gaat onze gedachte derhalve uit naar het her winnen onzer onafhankelijkheid. Deze her denking heeft echter ook beteekenis voor het heden en niet alleen voor wat deze korpsen zelf betreft, maar ook voor U waarde luiste- raars. De weermacht tod# is geen op zich zelf- staande instelling, maar vormt een integree- rend, een levend deel van de natie. En de koninklijke landmacht in het bijzonder is in den loop der 125 jaren, waarin zij bestaat, te sterker verbonden aan en vervlochten met ons volk in al zijn geledingen, naarmate de lich- tingsterkte toenam, de persoonlijke dienst- plicht meer persoonlijke offers vroeg en de aanvoering in het oorlogsleger meer en meer meer in handen van den reserve-officier en den dienstplichtigen onder-officieren kwam te liggen. Zoo ooit dan erkent en gevoelt in onze tij den het overgroote gedeelte van ons volk bestaansrecht en bestaansreden, ja de ver- heven roeping der weermacht. Met rassche schreden is daarbij alom de overtuiging doorgedrongen, dat in het bijzon der het veldleger, door scholing, oefening en uitrusting en niet 't minst door sterkte en modierne bewapening en door den geest, die een ieder bezielt, moet kunnen voldoen aan zijn primaire taak een schild te vormen tegen hetgeen ons zou kunnen bedreigen en een zwaard van gerechtigheid te zijn in handen der overheid. Zonder dat zou elke gezags- uiting in tijd van nood slechts een ijdel gebaar blijken, waardoor een oorlog niet zou kunnen worden voorkomen, maar zelfs geweld als het ware zou worden uitgelokt. „Is dus deze dag in de eerste plaats van groote beteekenis voor al die schoone regi menten, die hun herdenking in goede kame- raadschap en saamhoorigheid van officieren, onder-officieren, korporaals en soldaten op waardige wijze vieren, deze dag is niet zonder belang ook voor U, die in het verleden het „Vanavond zei ze anders niet veel", waagde lord Kendale bedaard op te merken. .,Neen", zei Jack op een toon, alsof hem dit juist pas was opgevallen. Ze zei, dat ze hoofdpijn had, maar een half uur geleden was ze nog best in orde en bezig mij stevig de les te lezen. Neen, veel zei ze niet he." ,,Maar en paar woorden", 'bevestigde Guy. „Dat zal ze wel inhalen als je wegbent", merkte Jack lachend op. „Het gebeurt niet dikiwijls dat ze zoo kalm is. Je moet niet te veel aandacht aan haar besteden, 't is een vaatje buskruid. Vader zegt, dat we haar verwend hebben de jongste, weet je. Heb je die pony nog gekocht voor het polo spelen?" Maar lord Kendale scheen niet veel belang te stellen in de pony, waarover hij twee dagen te voren nog boekdeelen te vertellen had en terwijl hij op het lage muurtje ging zitten, dat den tuin van de pastorie scheidde van het kenkhof, rookte hij zwijgend, in diep nadenken verzonken. Al had het hem zijn leven moeten kosten, hij kon de gedachte aan Dolores Lati mer niet uit zijn hoofd verbannen. :Hij vond haar al mooi, toen ze in haar oude serge jurk met gesloten oogen achter den grafsteen lag, maar in de zachte, roomkleuriige stof en met de groote oogen open, die oogen, die door hem heen schenen te boren en een gaatje te branden in de buurt van zijn hart, scheen haar liefelijke verscihijning hem te vervolgen. Be- doelde zij iets met haar: ,,ik heb het ge kregen, toen ik in de open lucht sliep", of was het slechts een onschuldige opmerking. Goeie genade, als zij eens wist, dat... dat hij haar had gekust! Haar, de dochter van den domin<§! Wist zij het en was zij daarom zoo stal? Als dat zoo was, kon hij het beste zijn paard halen en weg rijden en voor de rest van zijn leven ver van de pastorie vandaan blijven. Maar toch- ging hij niet. Integendeel, hij bleef zitten luisteren naar Jack, die in ge- luikikiige onwetend'heid omtrent de geestesge- steldiheld van zijn vriend, hem voor de tweede Uwe, in welken vorm ook, hebt bijgedragen tot wat de weermacht is geworden en die in de toekomst ook Uw deel van de verantwoor- delijkheid zult dragen ten aanzien van hare verdere ontwikkeling. Want het behoeft in onzen tijd, waar spanning volgt op spanning en accuut oorlogsgevaar een ieder nauwelijks drie maanden geleden voor oogen stond toch niet te worden aangetoond, dat de tijden ern- stig zijn en ernstig blijven. Welke zal de verdere geschiedenis zijn dezer regimenten, die, op een schoone traditie en een eervolle geschiedenis terug ziende, heden hun herdenkingsfeest vieren? Niemand van ons kan het zeggen. Maar dit staat vast. Het verleden en de houding ir het heden van al deze onderdeelen is er ons borg voor, dat zij gedragen door het vertrouwen van hun Koningin en de liefde van geheel het volk van Nederland, nimmer zullen versagen, hun plicht volbrengend, wat ook komen moge. DE TOESTAND IN DE JUTE-INDUSTRIE TE RIJSSEN. Op de vragen van het Tweede Kamerlid Van der Sluis betreffende het voorkomen van uitbreiding der werkloosheid in de jute- industrie te Rijssen, heeft de Minister van oeconomische zaken het volgende geantwoord. Het is den Minister bekend, dat zich sinds eenige maanden een teruggang voordoet in de bezetting van de jute-industrie in Rijssen. De oorzaken van dezen gang van zaken zijn eenerzijds gelegen in het wegvallen van exportmogelijkheden, waarop deze Industrie ten deele is aangewezen, -terwijl deze ont wikkeling anderzrjds thans versterkt wordt door seizoenfactoren. De contingenteering van juteproducten wordt sedert geruimen tijd reeds zoo stringent toegepast als de belangen van de veelal op export georienteerde afnemers hier te lande, alsmede de bestaande verplichtingen, welke uit de handelsverdragen voortvloeien, dit toelaten. Dat de contingenteering in belangrijke mate dienstbaar is gemaakt aan de behoef- ten van de jute-industrie, moge blijken uit het feit, dat, in vergelijking met 1937, de invoer naar het gewicht is teruggeloopen met circa 40 pot., naar de waarde met circa 42 pet., zoodat op deze wijze reeds aanzienlijke steun wordt geboden. Voor het overige volstaat de Minister met op te merken, dat de toestand in dezen tak van industrie zijn bijzondere aandacht heeft. DE TOTALE OPBRENGST VAN DE NATIONALE COLLECTE. f 473.033,68 voor de vervolgden om geloof of ras bijeengebracht. De totale opbrengst van de op Zaterdag 3 December van het vorige jaar gehouden natio nale straatcollecte ten bate van de vervolg den om geioof of ras bedraagt naar thans bekend wordt 473.033,68, hetgeen neer- komt op een bedrag van 5,5 cent per inwoner of 25 cent per gezin. In een der zalen van het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam heeft de voorzitter van het Nederlandsche Jeugdleidersinstituut, Dr. C. P. Gunning, mededeeling gedaan van de op brengst der nationale collecte. Men zal zich hermneren, dat het Nederlandsch Jeugdleiders instituut deze nationale inzameling heeft ge- organiseerd. De leden van het dagelijksche bestuur van het instituut, benevens de besturen van de vier vluchtelingencomite's waren daar bijeen- gekomen om het resultaat van de collecte te vernemen. Het Joodsch comite voor bijzondere nooden ontvangt van het totale bedrag 2/5 deel, dus pl.m. 180.000. Het resteerende s/B deel zal gelijkelijk worden verdeeld onder het Joodsch kindercomite, het R.-K. vluchtelingencomite en het protestantsch-christelijk-comite. Deze drie comite's ontvangen dus elk pl.m. 90.000. maal een volledig en nauwikeurig verslag gaf van de manier, waarop hij den snoek gevangen had, die op den dinertafel had geprijkt. Intusschen waren de twee meisjes naar den salon gegaan, een lage kamer met ouderwet- sche meubelen en een groot raaim, dat op het grasveld uitzag. Toen ze daar waren gekomen, haalde Greta haar werk voor den dag; geen fraai, doch nutteloos handwerkje, maar een jas van Jack, waarvan uit een van de mouwen op jongens- manier de voering losgetroikken was. Greta was de goede engel van de pastorie. Zij deed het huishouden, hield toezic'ht op het personeel, betaalde slagers- en kruideniers- rekeningen als er geld was en hield de leve- ranciers tevreden als het er niet was. Van den morgen tot den avond was ze bezig, nooit dwaas-druk of in schijn ijverig, maar altijd aan het werk. Als zij een paar minuten ging zitten, stond er vast en zeker een mand ver- stelgoed naast haar en had zij naald en draad in haar handen. Als iemand in de pastorie iets noodig had dan was het altijd: ,,Waar is Greta?" Als er iets verkeerd ging, heorde men: Greta hoe moet dat nu?" Of de domine nu een knoop van zijn over'hemd kwijt was, of dat hij een pleister wilde hebbien, Greta werd te hulp geroepen! Als een van de parochianen bouillon of dekens noodig had, dan kwamen zij naar de pastorie en vroegen ze, of ze alstublieft juffrouiw Margaret mochten spre- ken. Nietmand dacht er ooit over iets aan Lorrie te vragen. Mien dacht er niet over haar lastig te vallen Zij deed niets en dat deed ze uit- stekend. Ze liep nu de kaimer op en neer. Het zachte haar steunde tegen de handen, die ze in haar nek gevouwen hield, haar oogen hield zij een oogenblik half gesloten, naden- liend. Toen viel ze op een muziekstoeltje neer en begon te spelen. Ze kon spelen. Van aardrijksjkunde, ge schiedenis, talen en helaas ook van de gram- Van het totale bedrag is af gehouden het geld, dat reeds aan plaatselijke comitd's in de grensstreken is verstrekt. In totaal is in 1000 van de 1080 Nederland sche gemeenten gecollecteerd. De provincie Utrecht bracht op 31.851,28, dat is 6.9 cent per inwoner, waarmede deze provincie de kroon spant. De tweede plaats wordt ingenomen door Zeeland, Zuid-Holland en Friesland, onderscheidenlijk met f 17.306,78, f 142.364,39 en 28.535,94, alle drie provincies per inwoner 6,8 cent. Daarop volgen Noord- Holland met f 102.343,19 (per inwoner 6.6 cent), Gelderland met 53.070,14 (per inwoner 5,9 cent), Overijssel met 31.127,98 (per in woner 5.6 cent), Groningen met 21.637,95 (per inwoner 5.2 cent), Drenthe met 537*16 (per inwoner 2.7 cent), Noord-Brabant met 17.421,11 (per inwoner 1.8 cent), Limburg met 9256,58 (per inwoner 1.6 cent). Van de gemeenten heeft Zutfen het grootste gemiddelde per inwoner, nl. 35,2 cent. Urr DE BISCUITINDUSTRIE. Het Hdbl. verneemt, dat Minister Steen- berghe binnenkort een commissie zal instal- leeren, welke tot taak zal hebben hem rap port uit te brengen over de mogelijkheid, om binnen het kader van de Landbouwcrisiswet een oplossing te vinden voor de moeilijkheden, waarin de biseuitindustrie verkeert. Volgens het Hdbl. zullen in deze commissie zitting hebben de heeren: J. Stuurop, direc- teur van Meursings Biscuitfabrieken te Amersfoort; L. Jamin te Rotterdam, A. H. Verkade te Zaandam, Th. R. Neutelings, direc- teur Liga Biscuitfabrieken te Bergen op Zoom; H. M. Abraham, directeur der Meel- centrale en Mr. E. J. Waller, ambtenaar aan liet departement van Economische Zaken. HET INCIDENT VAN MUNKACS GEREGELD. De correspondent v^p de N. R. Crt. te Praag telefoneerde Maandagavond: Te Praag is Maandagavond een bericht bin- nengekomen van generaal Svatek, den com mandant van de twaalfde divisie, die de on- derhandelingen over de liquidatie van het incident mij Munkacs heeft gevoerd. De Hongaarsche officieren hebben erin toe- gestemd dat een neutrale zone tusschen de beide linies gevormd zal worden. Deze nieuwe toestand zal gelden van 11 Januari 8 uur af. Het is vooral de bedoeling te voorkomen, dat ongeregelde formaties uit beide landen op elkaar kunnen schieten. Daarom moeten thans de officieele troepen van beide staten verhinderen, dat dergelijke formaties de neu trale zone betreden. De gevangenen die aan beide zijden gemaakt zijn, worden heden uitgewisseld. Men zal er zich wellicht over verbazen dat een com- pagnie van het Tsjecho-Slowaaksche leger, dat dezen zomer zoo groote bewijzen van discipline heeft getoond, zich bij Munkacs heeft laten verleiden tot zulk een krachtige actie. Men bedenke echter wel, dat er groot verschil in de omstandigheden bestaat: dezen zomer heeft men de troepen aan deDuitsche grens met alien nadruk bezworen, indien zij werden aangevallen, strikt de bevelen van hoogerhand te gehoorzamen, en zich in be paalde gevalien zelfs niet te verweren. Een groote en voor Tsjecho-Slowakije vernieti- gende oorlog kon het gevolg zijn van een on- beraden actie. Thans echter bevinden de troepen zich in onherbergzaam gebied, het is koud, de stem ming is wellicht eenigszins geprikkeld. Wordt er onder deze omstandigheden aan de grens geschoten, dan is het begrijpelijk, dat die reactie niet zoo gematigd is. Bovendien voelt men zich militair tegenover Hongarije de matica van haar eigen taal wist ze weinig of niets; maar ze kon spelen en zingen. En haar stem was even lokkend, betooverend en verleidelijk als haar donkere oogen, of de boog van haar gezonde roode lippen. Zij speelde een dertig of veertig maten, toen hield ze plotseling op. ,,Slaap je Greta, of ben je dood?" ,,Wat is er Lorrie?", zei haar zuster op- schrikkend. ,,Ik luister naar jou en verstel meteen een jas van Jack. Ik zou wel eens willen weten, waarom hij altijd de voering uit zijn linker mouw scheurt?" „Och schei uit, wat komt er dat nou op aan? Zeg Greet, vind je niet" muziek ,,dat het vrij brutaal is van dat jonge aristo- cratische kalf om op die manier bij ons te komen binnen vallen en mee te bikken?" ,,Lord Kendale, maar Lorrie! Hoe kom je er bij hem een kalf te noemen! Hij ziet er heel wat mannelijker uit dan Jack. En waarom zou, hij niet komen? Jack heeft hem ge vraagd. ,,Ik wil ook niet beweren, dat hij onge- vraagd is gekomen. Zelfs een burggraaf zou het lef niet 'heb'ben om zoo'n brutaal stukje uit te halen, denk ik." ,,Lieve Lorrie, ik wou, dat je niet zulke ordinaire uitdrukkingen gebruikte." ,,0, die heb ik van Jack opgepikt, het is het eenige nuttige, dat ik ooit van hem heb gekregen. Hij heeft me begiftigd met mazelen, met kinkhoest en met roodvonk, zooals je weet. Maar in ernst Greta. Ik geloof niet, dat deze jonge burggraaf goed gezelschap is voor mijn broer Jack!" was haar antwoord. ,/Hij lijkt mij anders heel aardig", ant- woordde Greta kalm. ,,Heel aardig! Dat zeg je altijd, als je niet weet waar iets op uit zal draaien. Heel aar dig! Ja, dat is hij hij is net een pop." ,,Een' pop (Wbrdt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1