ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Nieuwjaars-advertentien No. 9853 WOENSDAG 21 DECEMBER 1938 78f Jaargang a 60 cent Binnenland Buitenland EERSTE BLAD Kcrsllecsl TERNEUZEN, 21 DECEMBER 1938. i AXEL. ZELZATE. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen rr per post 1.55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar >r Beltrie en Amerika 2,overige landen 2.35 per 3 maanden fr. per post voor net buitenland alleen bfl vooruitbetaling. IJttgeef»terFiriria P. J. VAN DE SANDE l.iKO SKI 511 I'EIJCFOON ii. 25. ADVEKTENTleN: Van 1 tot 4 regels 0.80 Voor elken regel meer 0,20 iiLEINE ADVEKTENTleN: per 5 regels 50 cent hi] vooruitbetaling. Grootere letters en clicbe's worden naar plaatsruimte berekend Kandelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraat verkrijgtaar is Inzending van advertentien liefst een dag voor rte uitgaie DIT BEAD VEBS^UI-TNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJD VGA VOX!) WEGENS HET KEBSTFEEST ZAL AJS. MAANDAG GEEN NUMMER VAN OIT BLAD VERSCHIJNEN. voor het Nieuwjaarsnummer dat Maandag- morgen 2 Januari in plaats van Maandag- avond zal verschijnen en in de kom dezer ge- meente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen of gedicbten grooter dan 20 regels, zal 60 cents meer worden gerekend voor elke 20 regels of ge deelte daarvan. De Inzendingen kunnen geschieden tot utteriyk Zaterdagmorgen 31 December 10 uur. Terneuzen., 19 Dec. 1938. Firma P. J. VAN DE SANDE. EEN POSTVLUCHT NAAR DE GEISOLEERDE WADDENEILANDEN. De Dlnsdagocbtend van Rotterdam (Waal- haven) uit ohdemomen postvlucht naar de ge- isoleerde Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Ameland, vond plaats met een door de pos- terijen en voor zijn rekening gecharterd KjL.M.-vliegtuig. Het vliegtuig ken even voor 11 uur van Groningen (Eelde) vertrekken met 710 kg post aan boord. Alle laadruimte was hiermede In beslag ge- nomen; voor goederen of passagiers was geen plaats meer, zoodat het hier een zuivere post- vlucbt gold. Nader wordt gemeld: De landing van de Fokker op het strand van Ameland, ten Zui- den van 'Hollum is vlo-t verloopen. Het vlieg tuig had post meegekregen van vijf dagen. Bijna heel Hollum was uitgeloopen, om bij de landing aanwezig te zijn. Het vliegtuig, dat met twee reizlgers van Schiermonnikoog kwam, nam te Hollum nog zeven passagiers op. Met negen passagiers werd de terugtocht aanvaard. VLECHTELINGKN NAAR RAMPEN. Naar de Telegr. vernam, heeft Maandag de Vreemdelingendienst te Amsterdam een maat- regel genomen, ten aanzien van de Duitsche vluchtelingen, die op illegale wijze over de grens waren gekomen, na de ge'beurtenissen in Duitschland. Hun aantal bedroeg daar ter stede cuigeveer vierhonderd. AanvankeUjk moesten deze vreemdelingen zich dagelijks bij de vreemd-elingenpolitie mel- den, later, wegens de groote drukte, om den anderen dag. Maandag werden zij echter vast- gehouden. De bedoeling was, deze vluchtelin gen met autobussen naar Veenhuizen en het nieuwe kamp te Hoek van HoUand over te brengen. RIJBEWIJZEN IN BELGIE. In Belgie kent men tot dusver geen rijhe- wtjzen voor automobHisten. Wie een auto koopt, heeft daarmee het recht verworven, zich achter het stuur te zetten en weg te rij- den, ook al heeft hij nog nooit een auto be- stuurd. Hierin schijnt eerlang verandering te zullen komen. Naar Le Peuple meldt, is de minister van Openbare Werken tot de over- tuiging gekomen, dat het wenschelijk zou zijn, rijbswijzen in te voeren en deze slechts te ver- strekken aan hen, die hewezen hebben, be- h-corlijk te kunnen chauffeeren en tevens vol- dcende veTkeersvoorschriften te kennen. Een desbetreffende regeling zal zeer binnenkort haar beslag krijgen. NAAR EEN ONTWAPENINGS- CONFERENTIE De ..Sunday Dispatch" bericht, dat Hitler voor het v-olgend jaar een verrassing voorhe- reidt. Hij zou n.l. voorstellen een ontwape- nings-c-onferentie te houden. Volgens het hlad zou Hitler aan Frankrijk, Engeland en Italie wdl-cn voorstellen een verdrag van vier te sluiten, waarhij o.a. een kwantitatieve beper- kin.g van de bewapening is voorzien. (Het blad voegt hieraan toe, dat sommige leiders der nationaal-socialisten een nieuwe stap in Oost-Europa zouden verlangen, doeh de Fiihrer zou eerst Frankrijk en Engeland willen polsen en zich verzekeren, dat de her- bewapening van Engeland zuiver defensief en niet offensief is. Kapite n Wiedemann, die in beg'n Januari naar Londen zal komen, moet onderzoeken hoe de voorstellen van Duitsch land ontvangen zouden worden. ONGERUSTHEID OVER DEN GEZONDHEIDSTOEST AND VAN DS. NIEMOELLER. Onder de volgelingen van Ds. Niemoeller heerscht ongerustheid over den gezondheids- toestan-d van den predikant. Volgens zekere beTichten zou hij ernstig ziek zijn. In Nie- moellers parochie te Dalhem heeft men sedert bjjna een maand niets van hem geho-ord. Men zegt, dat professor Gu!do Landra, chef van het bureau voor rassenpolitiek in het Ita- liaansche ministerie van cultuur, onlangs een bezoek heeft gebracht aan Sachsenhausen, waar Niemoeller gevangen zit. DE N ATI ON ALE DIENSTPLICHT IN ENGELAND. Maandagavond heeft de nationale raad van den arbeid vergaderd. Na de bijeenkomst werd medegadeeld, dat de raad eenstemmig van meenlng is, dat men een plan tot gedwongen nationalen dienst niet kan g-oedkeuren. In dian het regeeringsontwerp echter een demo- cratisch en vrijwillig karakter draagt en voor- zlet in een billijke vertegenwoordiging van de georganiseerde arbeiders in de lichamen, die toezicht op de uitvoering van het ontwerp zul len hebben, zou de arbeidersbeweging bereid zijn mede te werken aan de civiele Verdedi- ging. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DEN PAUS. Z.H. de Paus, die Dinsdag den zestigsten verjaardag van priesterwijding vierde, is ge- heel hersteld van de ongesteldheid van Maan dag. Nadat de Heilige Vader de H. Mis had op- gedragen in zijn particuliere kapel, heeft hij den kardinaal-staatssecretaris Pacelli en de overige kardinalen in audientie ontvangen. DE STRIJD IN fePANJE. Wapenstilstand met Kerstmis? De Spanjaarden beginnen aan hun derden oorlogswinter. Men wijst er te Parijs op, dat er vele gevallen van ,,verbroedering" voor- komen langs de frontlinies en dat in Nie- mandsland (het terrein tusschen de vijande- lijke linies) de rechtsche en linksche solda- ten... aan het voetballen zijn. Aan het Ebro- front heerscht al sedert geruimen tijd een wapenrust. Onder die omstandigheden is er te Parijs een actie voor een wapenstilstand van een maand lang op touw gezet. Zaterdag kwam esn deputatle van Fransche oudstrijders bij minister Bonnet om hem te verzoeken, een dergelijk voorstel aan de betrokken partijen te doen voorleggen. Ook kardinaal Verdier had zich bij de deputatie aangesloten. Verwacht wordt echter, dat zoowel Burgos als Barcelona een wapenstHstand zullen af- wijzen. Vrijwilligers verlaten Spanje. Te Cerb^re zijn Zaterdag 257 buitenlanders die voor het regeerings-Spanje hebben gestre- den, aangekomen. Onder hen waren 100 Fran- schen, 62 Engelschen, 31 Amerikanen, 16 Zwitsers, 14 Belgen en 10 Nederlanders. Zij zijn later naar Parijs vertrokken. DE REBELLIE IN HET BRITSCHE MINISTERIE. De Londensohe correspondent der N. R. Crt. telefoneerde Dinsdagochtend Vrijwel alle bladen ruimen vandaag een groote plaats in aan de rebellie van de drie onderministers. Alle details van dit vreemde geval zijn nog niet bekend, zoodat de bladen niet aile precies dezeifde versie geven. In groote trekkan schijnt de zaak zich echter als volgt te he'bben toegedragen: Eenigen tijd geleden sommigen spreken van een kle.ne week, anderen van verschei- dene weken heeft Hudson, de minister van buitenlandsche handel, wiens naam men zich zal heiinneren in verband met de duidehjke bewoord.ngen, waarin hij Duitschland onlangs met den economisehen oorlog dreigde, een on- derhoud met den premier verzocht. Bij dit onderhoud heeft hij den premier attent ge- maakt op de groote ongerustheid in zaken- krmgen, alsook in de conservatieve partij over den staat van de Engelsche defensie. De grcep waarvoor hij sprak, was tot de overtuiging gek.mcn, dat de verantwoordelijke ministers de huidige adempauze in de internationale po- litiek niet ten voHe gebruikten om de tekorten in de defensie zoo spoedig mogelijk aan te vullen. De blaam daarvoor lag voornamelijk bij Hore Belisha, den minister van oorlog, en in mindere mate ook bij Sir Thomas Inskip, den minister voor de cobrdinatie der defensie. Over den minister van luchtvaart daarentegen waren geen klachten. Hudson gaf den premier als zijn meening te kennen, dat de wjjdvertakte ongerustheid over den staat der defensie niet opgeheven zou kunnen worden, voor dat de mines cers, die de veiantwoordelijkheid droegen, van hun ambt werden ontheven. Hij gaf tevens te verstaan, dat hij bij dezen aandrang op een spoedige re- oonstructie van het kabinet den steun had van verschillende andere ministers. Wie deze mi nisters zijn valt nog niet met volkomen zeker- heid te zeggen. Het bericht van gisteravond, dat de onderminister van oorlog tot de op- standelingen behoorde, wordt volgens de News Chronicle op het departement van oorlog ten steUigste tegengesproken, al schijnen de meeste bladen weinig waarde aan deze ont- kenning te hechten. Ook van den minister van mijnbouw en den ontierminister van landbouw, wier namen gis- teren werden genoemd, wordt nu gezegd, dat zij geen deel aan de beweging hebben. AUeen van den onderminister van landbouw schijnt op dit oogenblik definitief vast te staan dat hij tot zijn volgelingen behoort. Dat Hudson echter met gezag en overtui ging heeft gesproken, blijkt wel uit het feit, dat de premier zijn aankiacht ernstig genoeg achtte om een onderzoek te beloven. Velen zijn van meening, dat de premier reeds ernstig overwoog in het begin van het jaar opnieuw een re cons true tie van zijn kabinet te onder- nemen, waarbij althans een van de ministers (Sir Thomas Inskip), tegen wien de opstan- delingen bezwaar hebben gemaakt, van zyn huidige ambt zou worden ontheven. Nu echter Hudson's onderhoud met den premier is uitgelekt, wordt de positie aan- zienlijk moeilijker, niet alleen voor den pre mier, maar ook voor de betrokken ministers zelf. Geeit de premier toe aan hun aandrang tot het verwijderen van Hore Belisha en Ins kip, dan zou dit maar al te geonakkelijk den indruk wekken dat hij zich door zijn onder- gesahikten laat ringei-ooren. Geeit by niet toe en handhaalt hij de collega's, die volgens de opstandeiingen niet bekwaam zijn om Enge land de noouige veilighe_d te verschaxfen, dan is het m.eJijk te zien, hoe deze j-ongere mi nisters op hun post kunnen bl.jvjn, tenzij zij het kwaad nog ongedaan trac'hten te mak-en door het bekend worden van de versie van het onderhoud tusschen (Hudson en Chamberlain als een praatje te bestempelen. Het geheele geval is des te inte-ressanter, omdat het nog geen week na de verzek-ering van den premier gekomen is, dat hij nu ,,met het volstrekste vertrouwen kan zeggen, dat Engeland in een positie was om al zijn ver- plichtingen tegenover zijn landgenooten en de rijksdeelen na te komen." Men heeft -die ver- klaring (uitgesproken op den maaltijd van de buitenlandsche pers en uitgezonden naar alle deelen van de wereld) algemeen hartelijk welk-cm geheeten als een geruststelling, dat het met de Engelsche defensie nu eindelijk in orde was. De enkele sceptici, die weigerden zich daarmee te laten geruststellen, schijnen nu, echter gelijk te krijgen. Wanneer verschillende ministers zoo onge- rust zijn over den staat van ds Engelsche defensie, dat zij het ontslag van de verant woordelijke ministers eischen, hapert er toch klaarblijkelijk nog wel iets aan de landsver- dediging. In zooverre als Chamberlain als premier de uiteindeljjke verantwoordelijkheid draagt voor aUe takken van het regeerings- beleid en dus ook de defensie, is het geval voor hem dus wel zeer onaangenaam. GESLAAGD. Geslaagd voor het doctoraal exumen in de rei tswetenschap aan de Universiteit te Utrecht, de heer C. C. Wabeke, alhier. BEVORDERD. Door Ged. Staten is met ingang van 1 Jan. benoemd tot kapitein bij den Provincialen stooanhootdienst op de Wester-Schelde de heer A. Provoost alhier, thiins stuurman. OPBRENGST COLLECTE. De collecte, op vele Zeeuwsche scholen ge- houden ten behoeve van uit Duitschland ge- vluchte Joodsche kinderen heeft de som van J 469 opgebracht, welk hedrag zal worden toe- gezonden aan het Nationaal Comite, dat steun verleend aan de Joodsche Refugie's. AMBACHTSSCIHOOL EN IJSSPORT. Naar we vememen zal bij doorgaand vrie- zend weer morgennamiddag op het tsrr-ein der IJsclub Terneuzen, welks baan alsdan zal worden geopend, een wedstrijd op schaatsen plaats hebben voor de leerlingen der Am- bachtsschocl voor Terneuzen en omstreken. Wlaar het lang geleden is, dat we hier ijs- sport konueii beoeuenen, zal er daarvoor en ook voor de geopen.de baan, wel animo zijn, als het weer wat wil meewerken. VINGEKS AFGEKNELD. Bij het invaren van de Westsluis alhier ge- raakte de eerste stuurman van het Fransche stoomschip SNA 7 met de iinkerhand bekneld tusschen een meerdraa-d en een bolder. Dr. Van Breda Vriesman, die telefonisch gewaarschuwd werd, was zeer spoedig ter plaatse en verleen- de de eerste hulp. 'Hij achtte het noodzakelijk, dat de gewonde naar het ziekenhuis alhier vervcerd werd en heeft hem met zijn auto weggebracht. De vier vingers van de linker- hand zijn daarop afgezet. De SNA 7 heeft in- middels de reis naar Gent voortgezet. EEN HULDIGING. Zaterdag j.l. had op het kiintoor der N.V. „De Hoopalhier, een huldiging plaats van den heer D. Dieleman, die in November j.l. zijn 35-jarige dienstbetrekking, aanvan-kelijk bij den Vader van den Directeur der N.V. ,,l>e Hoop" herdiach't. Toen de heer G. F. P. van der Peijl later de zaken van zijn Vader over- nam, bieef de heer Dieleman ook bij hem werken en thans behoort hij tot het personeel der genoemde naamlooze vennootscnap. De Directie had hierin aanleiding gevonden om, in het hijzijn van de hoofden der afd-eelin- gen van kantoor en buitendienst, den jubilaris voor dezen trouwen dienst te huldigen. Nadat de Directeur, de heer G. F. P. van der Peijl, allereerst aan het droevig ongeluk van den mede-arbeider Bujjze had herinnerd, sprak hij over de snelheid van den voort- ijienden tijd. Hij gaf hierna zijn vreugde te kennen over het voorrecht, aan Dieleman te beurtgevallen, om hier zoo'n langen tijd en tot vollediige tevredenheid te hebben kunnen werken. „Wat hebben wij" aldus de Directeur „in deze 35 jaar medegemaakt! We hebben gebouwd en we hebben afgebroken. Goede jaren gekend en ook tijden van crisis doorge- maakt, die als een storm tegen het gebouw gebeu-kt hebben." Het was de Directie een waar genoegen aan den heer Dieleman een gedenkpenning met- oorkonde van de Vereeniging van Hindelaren in Bouwmaterialen in Nederland, te kunnen oveilian.digen. Zij bood hem tevens een gouden horloge met inscriptie en ketting aan, uit dankbaarheid en waardeering voor alles wa.t de jubilaris in al die jaren voor de zaak geweest is. Op gemoedelijtke wijze dankte de jubilaris voor de hem gebrachte hulde. Onder het genot van door de directie aan- geboden versnaperingen, werd nog eenigen t.jd genoegelijk samen gebleven, waarbij tal van herinneringen werden opgehaald. Uit de vele bijzond-erheden, die de heer G F. P. v. d. Peijl nog naar voren bracht, bleek hoeizeer de zaak in den loop der jaren is ge- groeid en welke merkwaaraige voorvallen een dergelijk groo'Jbedrijf in zoo n t-ijdperk mede- maalkt. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politic alhier maakt be kend, dat omtrent enderstaande gevonden vo-oi werpen imichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen. Gele damechandschoen, P. J. van Kouteren, Dekkerstraat 20. Een paar glaed handschoenen, J. Huijssen, Dekkerstraat 4. Belgisch lot, W. Smallegange Othene D 75. Rijwiebelastingmerk, A. M. Verpoorte, Veldstraat 5, Sluiskil. Han-dschoen, F. Andriessen, Veldstraat 27, Sluiskil. Een paar zwarte dameshandschoenen, H. L. J. Polvliet, Noordstraat 27. Rijwielbelastingmerk, P. Maas, Kanaaldijk P 73. Een paar regenpijpen, J. Bliek, P 38. Een glac^ handschoen, D. (Helmendach, Ka naaldijk P 67. Twee paar dameshandschoenen, Schoenen- winkel Van der Sloot, Noordstraat 26. Dameshorloge, A. van Els, Nieuwediep- straat 24. Engelsche sleutel, P. de Bree, Donze-Visser- straat 1-01. Hond, W. Rouw, Baandijk 30. Een fleschje met pillen en een bruine man- telband, G. J. van den Berg, Steenkampl. 3. Portemonnaie met inh. en een paar dames handschoenen, Wed. de Kok, Noordstraat 76. Geldstuk, R. P. M. van Oppen, Dokweg 16. Portemonnaie met inhoud, M. Overweg, L. Kerkstraat 5. Kinderhandschoentje, Th. J. Seij, Zandstr. 6. Een paar kinderhandschoentjes en een por temonnaie, J. A. Eckhardt, Nieuwstraat 24. Dameshorloge, J. Scheele, Tholensstraat 70. Ceintuur, J. Gerreman, Tholensstraat 114. Meisjesmuts, J. Geers, Schoollaan 13. Een glac6 heerenhandscho-en, J. Verhelst, Nieuwediepstraat 72. Vulpotlood, J. Deij, Axelschestraat 40. Das, Van Doeselaar, Oudelandscheweg 9, Driewegen. Bril, P. van Doeselaar, Benedenweg 30, Sluiskil. Olied-op, P. K. Dees, Burg. Geillstraat 1. Een paar regenpijpen, L. Steketee, Tholens straat 116. Double armband, een paar zwarte gebreide handschoenen, jongensjas, bruine heerenhand scho-en, blauwe muts, sleuteltje, passer en bruine kindermuts, bureau van p-olitie. DE ZWANEN EN EENDEN VAN „MOOI TERNEUZEN". Dat het vogelpark hetwelk door de vereeni ging „Mooi Terneuzen" in de vestinggracht van het westelijk bastion wordt aangelegd zich in een zeer groote belangstelling van het pu- bliek mag verheugen, bliikt o.m. uit het feit, dat j.l. Zondag velen de uitermate strenge koude trots-eerden en hun schreden richtten naar den ,,steenen beer" om eens te kijken hoe de zwan-en en eenden het maakten. Hoe groot was hun teleurstelling toen zij, aldaar aangekomen, moesten ervaren, dat de vogels er niet vertoefden. Men ging op zoek en vond de dieren op een beschutte plek even voorbij d-e z.g. waterportiere van het wandelpark. Ook het bestuur van ,,Mooi Terneuzen" -had zich met de dieren bemoeid en heeft er voor gezorgd, dat het den vogels niet aan voedsel en drinkwater ontbrak. Des Maandags heeft zij onmiddellijk maatr-egelen getroffen, opdat een en ander ook voor de toekomst verzekerd zou zijn. Onverwijld heeft zij toen haar licht opgestok-en bij enkele deskundigen, die una- niem van meening waren, dat de volgende voorzorgsmaatregelen de beste zijn: Het is noodig dat de zwanen zich in open water kun nen ophouden en wel op een luwe plek. Voorts dienen zij met wat krachtvoer, zooals mais, bijgevoederd te werden. Een gedeelte der een den bevindt zich in het hok nabij den steenen beer. Noodzakelijk is het, dat deze over drink- water en krachtvoer kunnen beschikken. Aan al deze bepalingen nu wordt voldaan, zoodat men zich niet ongerust behoeft te maken over het lot der vogels. Nu. is h-et voor o-ns menschen wel een tries- tig gezicht om de zwanen in het open water te zien zitten, doch men make zich hierom- trent niet ongerust. De natuur heeft deze vogels op een zoodanige wijze toe-gerust, dat zij deze strenge koude best kunnen do-orstaan. Toch doet het de vereeniging uitermate goed, dat het publiek zich zoozeer om het wel en wee der vogels bekommert en voor eventueele hulp en raadgevingen houdt zij zich aanbevolen. AanheveHng verdient het om het voed-eren hetgeen het publiek in ruime mate doet, niet te staken, doch voortgang te doen vinden. Als de helan-gsteUing die men in ruimen kring voor het werk van ,,Mooi Terneuzen" koes- tert een getrouwe afspiegeling zal zijn van het aantal leden dat de vereeniging moet heb ben, dan zullen nog honderden zich moeten opgev-en. Als dit geschied is, dan zal er hier ter stede veel tot stand gebracht kunnen worden. EERVOL ONTSLAG VERLEEND. iBij besctoikking van den Minister van Justitie is aan Mr. A. J. M. Oonincx, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn be- trekking van plaatsvervangend lid der Kamer van Toezicht over de Notarissen en candidaat- Notarissen te Middelburg onder dmkbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. BEEEDIGING kantonreohter. Ter Arrondissementsrechtbank te Middel burg, Kamer voor Burgerlijke en Handels- zaken, werd hedenmorgen beeedigd als Kan- tonrechter te Terneuzen, tevens belast met de werkzaamheden voor het kanton Oostburg, Mr. A. J. W. N. Stokvis, Advocaat en Procu- reur te Arnhem. De President wenschte den beeedigde geluk. AHe leden van de Rechtbank waren aanwezig met 2 leden van het Open- baar Ministerie en de Kantonrechters. VERGADEKING R.K. KIESKRING MIDDELBURG. De leri. tij-d der candidaten. In een Zaterdag te Goes gehouden vergade ring van den R.K. kieskring Middelburg, wer den een aantal punten van organisatorisch-en aard bssproken. O.m. kwam in behandeling een mo-tie der afdeeling Kwadendamme om te benalen, dat personen bov-en de 65 jaar n'et meer voor candidaat in aanmerking zul len kemen. Na zeer uitvc-erlge besprekingem over dit onderwerp werd met 15 tegen 14 stemmen een voor~tel-Gc-es aangenomen om althans voor de kcmen.de verkiezingen den leeftrjds- grens te benalen op 70 jaar. Nog vereenigde de vergadering zich met en voorstel van Hulst, om niet te veel bur- geme-esters cand'daat te stellen voor de Sta ten, opdat men dan te weinig keuze voor het bezetten van plaatsen in het coUege van Ged. Staten overhoudt. PROEFROTINGEN IN ST. JANSTEEN. Naast de tot nu toe gevol-gde warmwater- roting van vlas is bij particulieren te St. Jan- steen een proef genomen met een nieuwe methode volgens de uitvinding van den heer Delen. Vanwege de buiten-gewoon slechte weersomstandigheden was het nog niet mo gelijk h6t gerote vlas te zwingelen. Met een kle'n gedeelte van beide rotingwrjzen werd echter wel reeds een proef genomen en vol gens deskundigen werd een beter rendement en een aanmerkelrjk hoogere prijs verkregen met toepassing van het procddd-Delen. De meerwaarde van 100 kg vezel werd getaxeerd op 20 h 25. Het gemeentebestuur van St. Jansteen heeft zich gewend tot den minister van Economi- sche Zaken met het verzoek om de regeering te doen vertegenwoordigen bij het hepalen van rendement en prijzen van het bewerkte vlas. De resultaten der pro-even zullen thans door de vlasstudiecommissie onderzocht worden. (Midd. Crt.) M IN VRIJHEID GESTELD. Zekere J. P. S., werkman te Ossenisse, en J. P. E. R., smid te Vlissingen, die eenige dagen geleden werden aangehouden en ter be- schikking van de Justitie werden gesteld als ver-dacht van diefstal, zijn thans wederom op vrije voeten gesteld. Benoeming Wijkzuster. Door het bestuur onzer plaatselijke afdee ling van het „Groene Kruis" werd met ingang van 1 Februari 1939 tot wijkzuster benoemd mej. G. M. Kloet, uit Goes, die uit een 21-tal sollicitante's in dgze vacature is gekozen. Liefdadigheids-bazar. Dank zij het initiatief van den ook in Axel populairen jeugdleider, den heer A. Nobels, van Sluiskil, had in de bergp-laats van ,,Jan van Gies" aan het Station alhier, een lief dadigheids-bazar, welke zich vanwege het minder aangename weer niet in zoo groote belangstelling mocht verheugen, maar die toch, naar wij vernemen, tenslotte een bevre- digend resultaat heeft gehad van f 90 netto winst. Gezien de bescheidenheid der middelen, waarov-er beschikt werd, voorzeker nog een mooi resultaat. „Peter Pech" in Axel. Ook te Axel was de vanwege de Vara-afdee- ling in ,,Het Centrum" georganiseerde amuse- mentsavond met het Peter Pech-ansemble een succes. Dank zij het benutten van een groot getal extra-zitplaatsen kon aan ruim 600 personen de gelegenheid worden gegeven dit populaire ensemble in zijn optreden te volgen en te ge- nieten van de kwinkslagen van den humoris- tischen radio-pechvogel. Daarnaast viel op muzikaal gebied de door H-ofenk's Melody Makers Band ten gehoore gebrachte moderne Jasz-muziek te loven. E<§n der glansnummers van het repertoire was wel het optreden van een goochelaar- zakkenroller, die ongeloofelijke staaltj-ss van goochel- en pick p-ochet-kunst t-en aanschouwe bracht en ook op het gebied van hers-en-con- centratie het maximum presteerde. Deze propaganda-avond, die voor ongeveer de h-elft uit personen van buiten Axel werd bijgewoond, (waarvan een 150-tal uit Sas van Gent alleen) mag een groot succes genoemd worden voor de V.A.R.A.-afdeeling hier ter plaatse. Een propagandistisch woord werd voor de pauze gesproken do-o-r d-e V.A.R.A.-bestuurder, de heer Stappersh-oef, die de aanw-ezigen op het hart bond, pal te staan voor de volks- vrijhed-en en democratische opvattingen, dank zij ons staatsbestel hier n-o-g in het parlemen- taire stelsel gewaarborgd. Al streeft de moderne beweging in dit op- zicht naar no-g ruimere toepassing daarvan, dit n-eemt niet weg, dat de toestand hier te lande v-er te pretereeren is boven die in de landen, waar de dictatuur in den vorm van de knoet van het fascisme heerscht, d.-e ons de middeleeuwsch-e barbarij terug voor den geest roept. (Een gezellig bal beslcot den w-elg-eslaagden avond. Smoklielzaken Door de rechtbank te Gent is wegens het cmokkclan van kalveren Cyriel C„ van Wach- teheke (Overslag) veroordeeld tot 2 jaar ge- vangenisstiar en ir. 3-J0.136 boete of 3 maan den gcvangenisstraf, tcnvijl zijn medoalichf:- ge Maurits V. werd veroordeeld tot 4 maan den gevangenisstraf en voorwaardelijk 3 jaar. V-oOns ia w-o0-ms s.aiam,oar fiacre ae B. uit Assenede en Kamiel P. te Wachtebeke, veroordee.d ieder tot 4 maanden gevangenis straf, v-o-orwaardelijk 3 jaar, en tot een ge- zamenlijke boete van fr. 179.000 of elk nog 2 maanden gevangenisstraf. Victor B. uit Zuid- dorpe kreeg 8 maanden gevangenisstraf en eveneens fr. 179.000 boete of nog 3 maan den gevangenisstraf. Smokkelvee c-ntdekt. Door de kommiezen wer-den bij dsn landbou- wer R. in de Burgtstraat twee runderen ont-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1