ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT8EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9851 VRIJDAG 16 DECEMBER 1938 78e Jaargang Binnenland Buitenland Voor Jong en Oud veJistez&te mm EERSTE BLAD DR. SCHAOHT OP DOORREIS IN ONS LAND. BELGIE BELAST DE VOETRALPOOLS. AKKER'S TERNEUZEN, 16 DECEMBER 1938. cwwwrwn ,-ji nt iwiiiw TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen ir. per post S 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post ADoncementen voor bet buitenland alleen bg vooruitbetaling. Ditgeefster: Flrma P. J. VAN DE 8ANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 3,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bg vooruitbetaling. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bg regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgtoar is. Intending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSUUUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. PRINS BERN HARD GAST IN BUCKINGHAM PALACE Z. (K. H. Prins Bernhard was Donderdag in Buckingham Palace de gast van den koning en de koning-in. met wie hg de lunch ge- brui'kte. In den middag is Prins Bernhard ontvangen door Koningin Mary, bg wien hij de thee heeft gebruiikt. Tevoren had Z. K. iH. zich naar de Neder- landsche legatie begeven op Portman Square, waar de Prins door onzen gezant, Mr. J. P. graaf van Limburg Stirum, werd ontvangen. Ook de overige leden van het gezantschap waren bg deze ontvangst tegenwoordig. PRINS BERNHARD KOMT ZATERDAG TERUG. Z. K. H. Prins Bernihard is Woensdag, naar aan de Telegraaf gemeld wordt, volkomen on- opgemerkt te Eoniden aangekomen. Van Har wich begaf Z. K. H. Zich nl. niet per trein naar Ldverpoolstreet-station, doch eenige vrienden waren met hun auto naar Harwich gekomen en haalden Hem daar af. Op deze wijze wist Prins Bernhard een herhaling te voorkomen van de wel wat al te uitbundige verwelkomlng van verleden jaar, toen een groote mendgte hem op bet station stond1 op te wachten en den ook hier populairen Prins een ontvangst bereidde, waarvan de goed- bedoelde hartel'ijikheid wel wat al te lastig was. Nu kwam de Prins per auto Londen binnen en Icon Zioh naar de woning van Zijn gast- heer begeven, zonder dat ieonand Hem her- kend had1. Hit is Z.K.IJ. duhbel aangenaam, daar Zijn bezoek een strikt particulier karak- ter draagt. Zelfs is niet bekendgemaakt, waar Hg logeert. De Prins zal Zaterdagmorgen a.s. naar Nederland terugkeeren. WET OP DE WEERKORPSEN. In het Staatsfolad van 14 dezer is gepubli- ceerd het Koninklijik Besluit van 2 December 1938, waarbij wordt bepaald, dat de Wet op de Weerkorpsen op 1 Februari 1939 in wer- king zal treden. HET BERIOHT IN DE TIMES OVER DE NEDERLANDSCHE PERS. Het Eerste Kamerlid Van Vessem beeft aan den Minister van Staat, Minister van Algemeene jZaken, Voorzitter van den Raad van Ministers, en aan de Ministers van Bui- tenlandsche Zaken en van Binnenlandsche Zaken enkele vragen gesteld naar aanleiding van het beriobt in de Times, volgens hetwelk de Minister van Algemeene Zaken in een persconferentie met vertegenwoordigers van Nederlandsche bladen, zou hebhen geadviseerd de campagne tegen de Duitsche maatregelen te staken, omdat Duitsche Tepressaille-maat- regelen te verwacbten waren. Gevraagd wordt o.m. of dat bericht juist is en of de Duitsche regeering zich over uitlatin- gen in de Nederlandsche pers heeft uitge- sproken. Zijn de Ministers niet van meening, aldus een der vragen, dat het meer in overeen- stemming met a lands belang en waardigheid zou zijn geweest, indien door de regeering een aanmaning tot matiging tot de pers zou zijn gericht vo6r het verbod van den voetbalwed- atrijd NederlandDuitschland en v66r de eventueel door de Duitsche regeering gedane uiting over Nederlandsche persuitlatingen DE MAALTIJDEN VOOR DE I IT SPANJE KOMENDE VRIJWILLIGERS. Op de vragen van het Eerste Kamerlid Van Rappard (lib.) betreffewde het van re- geeringswege verstrekken van een warmen maaltgd aan de uit Spanje terugkomende Nederlandsche vrijwilligers, welke luidden: 1. Is het juist, dat blijkens een bericht, voorkomende in de Nieuwe Rotterdamscjhe Courant van 6 December j.l., Ochtendiblad, aan de uit Spanje terugkomende Nederland sche vrijwilligers, na hun visitatie te Roosen- daal, in de eerste Wasse-restaurants aldaar van regeeringswege een warme maaltgd is verstrekt, nadat zuliks eveneens was geschied te Cerbere, terwiji de regeering hun proviand tot Pa.rijs had doen medegeven? 2. Zoo ja, welke redenen brachten de re geering daartoe? 3. Was de regeering bij bedoelde maal- tij'den officieel vertegenwoordigd heeft Minister Ooldjn als volgt geantwoord: 1. Het antwoord op deze vraag luidt be- vestigend, met dien verstande, dat den vrg- wiHigers van Nederlandsche herkomst bij bun transport van de SpaanschFransche grens tot aan Nederland van regeeringswege eenig proviand is verschaft te Cerbere en te Parijs, terwiji hun een warm maal is verstrekt te Roosendaal. 2. Bij de repatriatie van individueele per- sonen is de regel, dat van regeeringswege den betrokkenen een weinig geld wordt ter hand gesteld, ten einde zich in hem noodzakelijke behoeften op de reis naar Nederland te kun- nen voorzien. Aangezien echter de Fransche en Belgische regeeringen de voorwaarde bad- den gesteld, dat op het transport van de 117 vrijwilligers uit Spanje nauwkeurig toezicht zou worden uitgeoefend, is him van regee ringswege geen geld gegeven, doch zijn levens- middeien verstrekt, onder toezicht van den leider van het transport, gedurende de reis, en van den dienst der grensbewaking te Roosendaal. 3. Gelijk naar het oordeel van den Minis ter vanzelf spreekt, was de regeering niet officieel vertegenwoordigd bg. de maaltijden, als hierboven bedoeld. Op zijn doorreis naar Engeland beeft Dr. Scbacht, de president van de Duitsche Rijks- banik Dinsdagmiddag korten tijd in het hotel de Witte Brug te °s Gravenhage vertoefd, waar hij heeft gelunoht en een bespreking heeft gehad met den Belgischen zakenman D. Heinemann, directeur van de Belgische elec- triciteitsmaatschappij Sofina te Brussel. Dr. Schacht wenscbte onopgemerkt te blij- ven en weigerde alle inlichtingen over den aard en het onderwerp van de conferentie. Met de nachtboot is hij, zooals gemeld, Dins- dagavond via Hoek van Holland naar Enge land ventrokken. DE NEDERLANDSCHE ARMEN EN DE VLUOHTELINGEN. Op de vragen van het nat.-soc. Tweede Kamerlid De Marchant et d'Ansembourg be- treffende het houden van een Kerstinzameling van regeeringswege, heeft Minister Coign ais volgt geantwoord: 1. Het antwoord luidt bevestigend. 2. Het antwoord luidt bevestigend, met dien verstande, dat van een bericht van die strekking uit dagbladen is kennis genomen. 3. Bij den Minister bestaat de overtuiging, dat het Nederlandsche volk door hetgeen het ook vrijwillig bij voortduring voor de armen en noodlijdenden in eigen land doet, bij geen enkel ander volk achterstaat. Daarnevens valt acht te geven op bet feit, dat het Nederlandsche volk door regeerings- maatregelen elken dag van het jaar meer dan 1 millioen aan steun in onderscheidene vormen opbrengt. Indien het particuliere initiatief een col- leote als bedoeld zou willen organiseeren, dan bestaat daartegen, behoudens de goedkeuring der locale autoriterten, uiteraard bij de regee ring geen enkel bezwaar. Op de opbrengst daarvan kan bezwaarlijk invloed worden uit geoefend, wijl deze uitsluitend afhankelijk is van hetgeen - vrijwillig -gegeven wordt. 4. Het aanbod, in deze vraag bedoeld, dat uiteraard niet aan de regeering kan zgn ge richt, is niet ter kennis van den Minister ge komen. 5. Het antwoord luidt ontkennend, omdat de regeering nimmer collecten organiseert. BIJZONDERE VRIJWILUGE LANDSTORM. Ter gelegenheid van het twintigjarige werk van den bijzonderen vrijiwilligen landstorm heeft de landstormcommissie 's Gravenhage twee bijeenkomsten georganiseerd in het Ca- pitoltheater. De vergaderingen worden ge- houden Vrijdagavond 20 Januari en Zaterdag- middag 21 Januari. Dr. H. Colijn heeft zich ibereid verkiaard, in de vergadering van 20 Januari het woord be voeren. Voor de vergadering op 21 Januari is een der andere ministers uitgenoodigd te spreken. Vertoond zal worden de nieuwe landstorm- film ,,20-jaren B.V.L.", alsmede een film van de herdenking der aankomst van den Prins van Oranje te Soheveningen op 14 December. PLANNEN VAN RATA? Het inmiddels in de Maasbode tegen- gesproken gerucht loopt, dat de N.V. Bata te Best van plan zou zijn in Nederland hon- derd manufacturenzaken te vestigen. De Ned. R.K. Middenstandsbond heeft naar aan leiding daarvan het volgende telegram aan den Minister van Economische Zaken gezon- den: ,,Een hardnekkig gerucht wil, dat de N.V. Bata te Best voornemens is in Nederland honderd manufacturenzaken te vestigen. De Ned. R.K. Middenstandsbond verzoekt u aller- dringendst maatregelen te treffen, opdat aan den Nederlandschen middenstand door een buitenlandsch concern deze ramp niet worde aangedaan." De bond zal dit telegram uitvoerig schrif- telijk toelichten. DE DUITSCHE DIENSTMEISJES NAAR DUITSCHLAND TERUG? Een plan, dat al langer in overweging was, staat op het punt te worden uitgevoerd, n.l. de terugroeping naar hun vaderland van alle hier te lande werkzaam zijnde Duitsche en voormalige Oostenrgksche dienstmeisjes. Uit Berlgn wordt aan de Telegraaf gemeld, dat de desbetreffende verordening reeds deze week zal worden afgekondigd. Dit geld.t dan niet alleen voor Nederland, doch ook voor andere landen waar vrouwelijke Duitsche arbeids- kraohten werkzaam zijn. Wij hebben, schrijft de N. R. Crt. omtrent het bovenstaande informaties ingewonnen bij verschillende ambtelijke instanties, doch offi cieel sohgnt van dit besluit van de Duitsche regeering hier te lande nog niets bekend te zijn. Op het Duitsche gezantschap in Den Haag had men nog geen enkele mededeeling omtrent deze kwestie ontvangen en het ant woord van het Duitsche oonsulaat te Rotter dam liuiidde, dat men ook daar nog geen ambtelijke mededeeling had. Evenmin bad men op het departement van sociale zaken officieele iets vemomen. Men had dan ook eerst Woensdag opdracht gegeven terzake in lichtingen in te winnen. Verder hebben wij' naar aanleiding van het bericht nog een onderfboud1 gehad met den directeur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs te 's-Gravenhage, den heer Boezer, die ons mededeelde, dat het hem reeds geruimen tijd bekend was, dat deze maatregel in Duitsch land overwogen werd. Het staat uit den aard der zaak in verband met het groote tekort aan werkkrachten, dat in Duitschland heerscht. Ingevolge dezen maatregel zullen tusschen de 25.000 en 30.000 Duitsche en Oos- tenrijiksche meisjes naar hun land teruggeroe- pen worden, waarvan er alleen in den Haag reeds circa 10.000 werkzaam zijn. iBovendien komt deze volksverhuizing juist in een periode, dat er toch reeds een nijpend tekort is aan vrouwelijke arbeids.kracb.ten. In Den Haag bestaat er geen werkloosheid onder de jeugd en zeker niet onder de vrouwelijke jeugd. De situatie is op het oogenblik aldus, dat de arbeidsbeurs per maand zeshonderd vrouwelijke arbeidskrachten aan werk helpt en daarbg met een maandelijksch tekort van ongeveer tweehonderd te kampen heeft. Men mag dus verwacbten, dat de Duitsche regee- ringsmaatregel een zeer ngpend tekort aan huishoudelij'k personeel zal doen ontstaan, zoo nijpend, dat men zich op het oogenblik nog geen voorstelling van den omvang en van de gevolgen daarvan kan maken. In dit tekort zal bovendden voorloopig niet kunnen worden voorzie>, want reeds thans is er, gelijk uit het bvenstaande blijkt, een ge- brek aan vrouwelijk personeel voor de huis- houding, omdat de Nederlandsche meisjes, die hiervoor in aanmerking zouden komen, over het algemeen liever in de industrie werken, hoe nadeelig de gevolgen hiervan voor haar zelf op lateren leeftijd ook zouden kunnen zijn. Kortom, de terugroeping van de Duitsche en Oostenrgksche meisjes zal voor onze arbeids- markt een probleem opwerpen, dat binnen af- zienbaren tijd niet kan worden opgelost. Zoo- wel voor den huisarbeid als voor de industrie zullen zich naar het zich laat aanzien, in de naaste toekomst groote moeilgkheden voor- doen. DE MEESTE DUITSCHE MEISJES MOGEN KLI.IY EN. Gelijk wij reeds berichtten, zijn, meldt het Handelsblad, de geruchten dat de Duitsche regeering besloten zou hebben alle Duitsche d'ienstboden het betreft bier ongeveer 25.000 die in Nederland in betrekking zgn, de eerstvolgen.de maanden terug te roepen, onjuist. Uit nadere informaties in regeeringskringen blijkt, dat het slechts geldt 3000 Duitsche dienstboden, in hoofdzaak die welke in Jood- sche gezinnen dienen, die naar Duitschland moeten terugkeeren, omdat daar gebrek aan vrouwelijke arbeidskrachten is in het gezin en op het land. Zij zullen haar dienst zoo tijdig moeten opzeggen, dat zij op 1 Februari naar Duitschland kunnen vertrekken. De regeering wenscht bij gedwongen terugkeer geen vervanglng door Duit sche Joodsc.he meisjes. Naar aanleiding van de berichten over een gedwongen terugkeer van Duitsche dienst meisjes naar hun vaderland is bij sommigen het denkbeeld gerezen Duitsche Joodsche meisjes in hun plaats te stellen. De directeur van de Haagsche gem'eente- lijke arbeidsbeurs, de beer J. Boezer, heeft over dit punt overieg gepleegd met het de partement van Justitie. Daarbij is gebleken, dat de regeering het standpunt, indertijd door Minister Colijn in de Tweede Kamer uiteen- gezet, dat het haar ongewenscht voorkomt aan Duitsche vlucihtelingen arbeiidsvergun- ningen te verleenen omdat dit de moeilijk- heden op de Nederlandsche arbeidsmarkt zou vergrooten, ook ten aanzien van dienstmeisjes handhaaft. De Belgische Kamer heeft Woensdagmid- dag met 101 tegen 39 stem-men en een ont- houding het voorstel van de regeering aange- nomen, om een een belasting van 15 te heffen op de z.g. voetbalpools. Verwacht wordt, dat hierdoor een bedrag van 60 mil lioen francs in de schatkist zal vloeien. DE JAPANSOHE AMiBASSADEUR TE PARIJS. Het blad ..Ordre" verwondert zich over de geringe ruchtbaarheid, die de Japansche kringen te Pargs gegeven hebben aan het on- verwachte vertrek van Jotaro Soegimoera, den ambassadeur. Deze vroeg verlof met het oog op zgn gezondheidstoestand, maar dit voorwendsel zou niemand overtuigen. Al was hij al eeniigen tgd lijdende, dit zou zoo min zijn afzijdigheid der afgeloopen maanden ten opzichte van de zaken der ambassade als zijn terugkeer voor goed naar Japan verklaren. Al lang werd gefluisterd over oneenigheid tusschen hem en zgn regeering. Men zei, dat Soegimoera zich tegen omzetting van het Anti-komintemverdrag in een militair ver- bond tusschen Tokio en Berlgn uitgesproken had evenals tegen uitbreiding van het geschil, dat op een botsing tusschen de belangen der Westersche mogendheden in China en Japan zou uitloopen. Ordre" acht het niet uihge- sloten, dat Tokio hoopt de kwestie van den vermeenden wapeninvoer uit Indichina naar China en die van Japan's deelneming aan het beheer van het Suezkanaal bij afwezigheid van een igezant te Parijs te regelen. Men denkt er daarbij aan dat Sato reeds als gezant van Japan te Pargs was afgetreden uit onte- vrederiheid over de Duitsch-Japansche poli tick. DE OEKRAINSOHE KWESTIE. De pauselijke nuntius te Warschau, mgr. Oortesi, heeft een bezoek gebracht aan Lem- berg, de hoofdstad van de Poolsche Oekraine, en een verklaring aan de pers overhandi'gd, waarin hij zegt door den Paus belast te zgn zgn vaderlijke bezorgdheid te vertolken jegens de geloovigen van dit gebied. De 'H. Vader maakt zich zeer ongerust over de gespannen verhouding onder de bevolking. Daarom doet de Paus, die eenzelfde liefde koestert voor de individuen en de volken, een beroep op dit volk en verzoekt het haat en wrok af te leg- gen op het altaar van het algemeen welzijn, teneinde aldus het middel tot ontspanning te vinden. De H. Vader rekent op de medewer- king der geestelijkheid ten gunste van vrede en verzoening. HITLER'S ADJUDANT NAAR LONDEN. Kapitein Wiedemann, Hitler's persoonlijke adjudant, zal volgens den Berlijnschen cor respondent van de ..Daily Telegraph"' in de tweede helft van Januari een hezoek aan Lon den brengen. Men meent te Berlijn, aldus de correspondent, dat de tgd is gekomen voor een herstel van bet contact tusschen de Britsche en de Duitsche regeering. Wiedemann wordt als de geschikste afgezant beschouwd voor een delicate en niet-officieele missie van dezen aard. Verwacht wordt, dat hij kort na den terugkeer van Chamberlain en Halifax uit Rome naar Londen zal komen. OVERWEEGT ENGELAND FINANOIEELEN STEUN AAN CHINA. Havas meldt uit LondenDe Financial Times gaf Donderdagochtend te kennen, dat de Britsche regeering ,,op het oogenblik de mogelijkheid van financieelen steun aan China overweegt, teneinde de door Japan genomen maatregelen, die in strijd zijn met de door het negenmogendhedenverdrag bekrachtigde politiek van de open deur, te doen mislukken". REGELING VAN HET ZIGEUNER- VRAAGSTUK. Duitschland wil thans het vraagstuk der zigeuners regelen. De chef van de politie heeft gelast dat alle zigeuners, halfbloed- zigeuners en personen, die de leefwrjze der zigeuners volgen, zich bij de politie moeten melden, opdat nasporingen op het gebied der rassen-biologie worden gedaan. De zigeuners, die in groepen rondtrekken, zullen vertrooid worden, de zigeuners zullen zich niet meer in de grensgebieden mogen op- houden. Verder zullen zij niet nieer uit de steden met meer dan 500.000 inwoners ver- jaagd mogen worden, vermoedelgk om te voorkomen, dat zij het platteland over- stroomen. DE VERKIEZINGEN TE M KM EL. Het D.N.B. meldt dat de. Duitsche lijst van dr. Neumann in totaal 1.820.175 stemmen heeft verkregen, tegen 268.658 op de vier Litausche lgsten. Dit is een percentage van 87.1 voor de Duitsche lijst. In den nieuwen Landdag zullen naast 25 Duitschers slechts 4 Litauers zitting nemen. DREIGENDE VERVOLGING DER R.-KATHOLIEKEN IN DUITSCHLAND? In Vatioaansche kringen is men van oor deel, dat de toestand der R. K. kerk in Duitschland thans zoo emstig is, dat ieder oogenblik de ergste katholiekenvervolging kan losbarsten. Deze meening berust op berichten, volgens welke een wet in voorbereiding is, die zeer draconische maatregelen tegen de R. K. kerk zal in houden. Die maatregelen zouden zijn vervat in acht bepalingen, waarvan de duide- lijke strekking is de algeheele uitroeiing van 't R. K. ieven in Duitschland. De acht bepalingen van de wet zijn de volgende 1. Het concordaat van 1935 wordt op- gezegd. 2. Godsdienstige propaganda wordt in Duitschland verboden. 3. Religieuze vereenigingen, waarvan de leden zich aan immoreele handelingen hebben schuldig gemaakt, zullen onmiddellijk opge- heven worden en de vermogens van die ver eenigingen in beslag genomen worden. 4. De correspondentie tusschen den Paus en de Duitsche Bisschoppen moet via de Duitsche regeering geschieden. 5. Religieuze orden zullen zich niet langer meer mogen bewegen op het gebied van zie- kenverpleging en onderricht en ziji zullen onder het kerkelijke ministerie geplaatst worden. 6. Aan kerken of orden zullen geen gel- delijke bijdragen meer mogen worden ge geven. 7. Priesters mogen geen Joden meer doo- pen en niet-ariers mogen geen priesters meer worden. 8. Het lidmaatschap van de Kerk moet ver- bonden zijn aan het staatsburgerschap. EEN GELIJKTIJDIGE RECHTSCHE AANVAL IN CATALONIE EN ESTREMADURA Voortdurend worden te Valencia berichten ontvangen van zeer belangrijke troepenbe- wegingen in de rechtsche zone. Deze bewe- gingen doen denken, dat de rechtschen voor- bereidingen treffen voor de ontketening van een gelljktgdig offensief op twee punten van het regeeringsfront in Catalonie en Estrema- dura. Aan den anderen kant gelooft men, dat de aanvallen in Estremadura slechts een schijnbeweging zouden kunnen zijn, die ten doel zou hebben de regeeringstroepen te dwin- gen hun troepen van het centrale front te verplaatsen, terwiji het grootste deel der rechtsche troepen naar Catalonie zou worden gediriigeerd, waaromheen de heste rechtsche stoottroepen kortelings saamgetrokken zijn. De regeeringstroepen van hun kant bereiden zich voor op den tegenstand, hoe hevig de rechtsche aanval ook moge zgn. Het comite van het volksfront in de pro- vincie Valencia heeft een manifest gericht aan alle provincial© comite's waarin het ver- klaart, dat de vgand een nieuw offensief voor- bereidit, dat ongetwijfeld aan het Levantfront zal worden ontketend. Het manifest behelst talrgke instructies voor de verdediging der republiek en bepleit nauwe eenheid van alle volkspartgen. EEN GROOT SPIONNAGE-COMPLOT ONTDEKT TE BARCELONA. Reuter meldt uit Barcelona, dat een groot aantal personen, die deel uitmaakten van een rechtsche spionnage-organisatie in Catalonie, waarvan de ontdekking Woensdagavond te Barcelona, bekend is gemaakt, ter dood is ver- ooideeld. Er izijn meer dan tweehonderd ver- oordeelingen tot gevangenisstraffen van twin- tig jaar of langer uitgesproken, volgens een officieele mededeeling. De rechtsche spion nage-organisatie werkite in het leg©r en in politieke kringen. De leider van de organi- SEKrVLLI eischen Hoest en Verkoudheid op de borst dadeltfk goede verzor- ging. Hoe licht kan een kleine verergering groote gevolgen heb ben en oorzaak zijn dat men ge ruimen tijd het bed moet houden. Wacht dus niet, maar neem in zoo'n geval dadelijk de beproefde Abdij- siroop, welke de voortgang stuit. Abdijsiroop heeft een dubbele wer- king, want zij bevat kruiden- extracten en de beste hoestbe- dwingendestofcodeine". Daardoor slijmoplossend en hoeststillend. tegen hoest, griep, bronchitis, asthma Flacon 90 ct., f 1.50. f 2.40, f 4.20. A!om verkrijgbaar (Ingez. Med.) satie is volgens de berichten een marjoor van den republikeinschen generalen staf en hij werd geassisteerd door een staf van tien per sonen, waarbij twee officieren. DE OHINEESOHE REGEERING KRUGT EEN AMERIKAAN SCH CREDIET VAN 25 MILLIOEN DOLLAR. Uit gezagbebbende bron wordt te Washing ton verkiaard, dat de Chineesche regeering een crediet van 25 millioen dollar za] ontvan gen door tusschenkomst van de .federate bank voor in- en uitvoer" voor den aankoop van Amerikaansche producten, voornamelijk vrachtauto's. De regeering der Vereenigde Staten heeft reeds anderhalf jaar geleden een voorschot van 50 millioen toegezegd aan de Chineesche regeering voor den aankoop van rollend ma- terieel, doch de Chineesche regeering heeft daarvan nog geen gebruik gemaakt. 10.000 MEISJES WORDEN UIT ENGELAND TERUGGEROEPEN. Ruim 10.000 Duitsche en Oostenrgksche dienstmeisjes worden, naar United Press ver- neemt, uit Engeland naar Duitschland terug- geroepen, en wel om dezelfde reden, die ook voor de Duitsche meisjes in Nederland geldt, n.l. het tekort aan Duitsche arbeidskrachten. Reeds eenigen tijd geleden is men met de terugroeping van een aantal meisjes begon- nen en men verwacht, dat bet besluit reeds in Mei a.s. op het genoemde aantal Duitsche dienstboden in Engeland zal zijn toegepast. In de laatste twee maanden zijn er al 2000 meisjes naar haar vaderland teruggekeerd. Het aantal Oostenrijksche meisjes is aanmer- kelijk grooter dan dat der Duitsche meisjes (een verhouding ongeveer van zeven tot een) en wel als gevolg van de b&per.kende bepalin gen, die sinds eenigen tijd in Duitschland voor het vertrek naar het buitenland gelden. Daar evenwel alle voormalige Oostenrijksche onderdanen zich van nieuwe paspoorten moe ten voorzien, tracht men tegeldjkertijd de Oos tenrijksche meisjes te overtuigen, dat zij naar het vaderland dienen terug te keeren. Naar United Press van de Duitsche ambassade te Londen vemeemt, wordt er op d'e meisjes geen pressie uitgeoefend, doch doet men een beroep op haar vaderlandsliefde. BENOEMING AMRTENAAR O. M. Bij Kon. besluit van 13 December 1938 is benoemd tot ambtenaar van het Openbaar Ministerie foij de kantongerechten in het arron- dissement Middelburg: Mr. P. van Empel, waamemend-ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij kantongerechten ter stand- plaats Middelburg, secretaris van den voogdij- raad en tweede secretaris van den raad van beroep voor de directe belastingen aldaar. Naar wij vememen zal de benoemde aan- staanden Woensdag tegelijk met den nieuw benoemden kantonrechter te Terneuzen, den heer Mr. A. J. W. N. iStokvis in een tegen 2 uur te beleggen zitting van het kantongerecht te Terneuzen in zijn ambt worden ge'instal- leerd. PETER PECH. Het was zoo mogelijk nog voller bij den tweeden avond, dat bet Peter Pech gezelschap in het Ooncertgebouw alhier optrad. want er waren ditmaal velen, die geen plaatsje meer konden machtig worden. Na ons verslag in ons vorig nummer kun nen wij volstaan met de mededeeling, dat de opgekomenen weder ten voile hebhen genoten van het rijke menu, dat dit gezelschap op keu- rige wij'ze ten tooneele bracht. Voor de pauze sprak de heer Hof een pro- pagandawoord voor de VARA, waarbij hij teVens gelegenheid vond zijn dank te betuigen vcor de organisatoren en de overtalrijke op- komst.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1