ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN Marion's grooteavontuur No. 9850 WOENSDAG 14 DECEMBER 1938 78e Jaargang Binnenland Feuilleton EERSTE BLAD NEUZENSCHE CO If RANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bg vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE .ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bg vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bg regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERS^IUJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJD.AGAVOND. PRINS BERNHARD NAAR ENGELAND. Prins Bernhard is Dinsdagavond om half elf aan boord van het stoomschip Vienna" van de Harwich-lijn uit Hoek van 'Holland naar Engeland vertrokken. Ook dr. Schacht, de president van de Duitsche Rijksbank, reisde met dit schip. PRINS BERNHARD BESCHERMHEER VAN „STEUN AAN MILICIENS". Het hoofdbestuiur der koninklijke nationale vereeniging ,,Tot Steun aan Miliciens", deelt mede, dat Prins Bemhard der Nederlanden het beschermheerschap dezer vereeniging heeft will en aanvaarden. De genoemde vereeniging gefiiet reeds hooge bescberming van H. M. de Koningin. DER WIJZIGING ONGEVALLENWETTEN. Bg de Tweede Kamer zijn ingediend twee wetsontwerpen tot wijziging van de Ongeval- lenwet en van de Land- en Tuinbouwongeval- lenwet. Zooals de onigevallenwetten thans luiden, heeft een arbeider, die tengevolge van oor- iogsdaden wordt getroffen gedurende het ver- richten van zijn werkzaamheden of op den gang van zijn huis naar zijn werk of omge- keerd, aanspraak op schadeloosstelling over- eenkomstig die wetten. De mogelijkheid van verliezen onder de burgerbevolking, en derhalve ook onder de arbeiders, kan in een modemen oorlog zo6 groot worden, dat de ongevallenpremie te zwaar zou gaan dnukken op de verzekerings- plichtige bedrijven. Ook is het duidelijk, dat dit risico met kan worden beschouwd als een risico, verbonden aan het werkzaam zijn in een bepaald bedrijf. Daarom schijnt het den minister noodig, dat de werking der beide ongevallenwetten wordt beperkt tot schaden, ontstaan uit ande- ren hoofde dan uit gewelddaden, gepleegd in een gewapend conflict. Deze beperking be- hoort, naar het hem wil voorkomen, niet slechts te gelden voor het geval van een gewapend conflict, waarin ons land als partg is betrokken, maar zij behoort algemeen te gelden, derhalve bij elk gewapend conflict, waarin Nederland al of niet als partij is be trokken. Zoodra de Regeering het noodig acht maat- regelen te treffen ten behoeve van de strate- gische veiligheid, zullen in het grensgebied vain ons land door burgers verschillende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, als de aanleg van verdedigingswerken, het maken of voorbereiden van versperringen of vemielingen en het vervoer van materialen. De billijikheid eisdht, dat, zoolang de staat van oorlog of van beleg niet is afgekondigd, de vorenbedoelde burgerpersonen, die aldus ten bate der gemeenschap werkzaamheden verrichten, verzekerd zijn tegen geldelijke gevolgen, van hun in verband met die werk zaamheden overkomen ongevallen, zonder onderscheid of de betrokkene voor zijn arbeid al dan niet een belooning ontvangt. Een daartoe strekkend nieuw artikel wordt voorgesteld. DE NATIONALE COLLECTE. Thans J 430.000 bijeen. De vanwege het Nederlandsche jeugdleiders- instituut georganiseerde geldimzameling ten bate van de vervolgden om geloof of ras Roman van I. F. J. Groothedde. Nadruk venboden. 36) Vervolg. Met zwaar-ronkende motoren kwam het vliegtuigen opdagen, streek weg over hun hoofden en weer viel iets naar beneden. „Begrepent We landen bij terugkeer. Bhjf bg den boschrand", las Pat in de tweede bood- schap. Jim Pavlick opende plotseling zijn oogen en staarde angstigverbaasd naar de zoldering van de shack. Wat was dat voor geraas? ,,Een vliegtuig", schoot het door zijn hoofd, „ik kan me niet vergist hebben, een vliegtuig! Huddlesfield! Politie!*" Het scheen of die woorden zijn hersens beukten. Met een gesmoorde kreet richtte hij zich op, doch viel als een blok lood weer neer, kreunend met pijnlijkverwrongen gezicht. „Vervloekt, mijn beenen zijn gebroken." Weer naderde het vliegtuigengeraas. Hij luisterde ernaar, terwijl het angstzweet op zijn voorhoofd kwam parelen, „Huddlesfield, hg komt me halen om zich te wreken", kreun- de hij, ,,en ik, ik kan niet weg." De ontzettende angst der vervolging kwam op hem aanstormen. In zijn oogen verscheen een gloed van waanzin, van pure doodsangst. ,,Ik... ik... ze krijgen me niet... ik..." Koortsachtig tastte hij rond naar zijn revol ver, maar vond hem niet. Zijn verwilderde blik zwierf door de kamer en bleef als ge- magnetiseerd op de kachel rusten. ,,Ik... ik... ze krijgen me niet." Hij steunde op zijn han- den en wist zich, ondanks de ondragelijke pij- nen, naar de kachel te slepen. Even bleef hij hijgend liggen, verwarde klanken uitstootend. Dan wentelde hij zich op zijn borst, greep de pooten van de kachel en trok hem met een geweldigen ruk omver. Baby, Tom, Pat en Hall keken met span- heeft Maandag een totaal van 430.000 be- reikt. Van eenige tientallen, meest kleine gemeenten is nog geen opgave binnengeko- men. In deze plaatsen is later in vele eerst Zondag gecollecteerd. HUTSPOT TE GRONINGEN. Te Groningen is een nieuwe keuken ge- bouwd, waar de van gemeentewege ver- strekte schoolvoeding voor 1300 kinderen op de meest mod erne wijze wordt bereid. Deze installatie is eenig in ons land. B. en W. van Groningen hebben een bezoek aan de in- richting gebracht waarbij zij gelegenheid hadden den juist klaargemaakten hutspot te proeven. EEN NATION A AL-SOCIALISTISCH VOORST EI.. Het nationaal-sociailistische Tweede Kamer- lid De Marchant et d'Ansembourg heeft aan Minister Colijn de volgende vragen gesteld: 1. Heeft de Minister er kennis van geno- men, dat de opbrengst van de collecte voor Joodsohe vluchtelingen, gehooiden 3 Decem ber j.l., meer dan vierhonderdduizend gulden zou hebben bedragen? 2. Heeft de Minister er kennis van geno- men, dat de opbrengst van de inzameling voor de winterhulp aan het Duitsohe volk, gehou- den op 3 December j.l., den dag van de Duit sche colidariteit, meer dan vijftien millioen Reichsmark zo,u hebben bedragen 3. Is de Minister niet van meening, dat gezien de sub 1 en 2 genoemde bedragen een b.v. op Zaterdag 17 December van regeerings- wege te houden Kerstinzameling „zorg voor eigen volk" tenminste een millioen gulden zou behooren op te brengen, waarmede de nijpende nood van vele tienduizenden volksgenooten zou kunnen worden gelenigd? 4. Is het den Minister befcend, dat de lei- der der Nationaal-Socialistische Beweging bereid is, tienduizend collectanten en collec- trices voor het doen slagen van de sub 3 be- doelde Kerstinzameling beschikbaar te stel- len 5. Is de Minister bereid de sub 3 bedoelde inzameling te organiseeren en het aan bod van den leider der Nat. Soc. Beweging ter aan vaarden UITBREIDING PROV. GRIKF1E VAN ZEELAND. Bij de overweging in de afdeelingen der Eerste Kamer van het ontwerp van wet tot verklaring van het algemeen nut der onteige- ning van perceelen, enz. noodig voor en ten behoeve van het uitbreiden van de bureel- ruimten der Provinciale Griffie van Zeeland en van de gelegenheid tot bewaring van archi- valia in het rijks-archiefdepot in Zeeland te Middelburg, werd vrgwel algemeen instem- ming er mede betuigd. En in verband met de noodzakelijkheid van een minder beperkte huisvesting van het Provinciaal gouvemement iij Zeeland, zoo werd opgemerkt, en uit een oogpunt van vei- ligstelling van de belangen van het Abdij- oomplex en daarmede van groote belangen der gemeente Middelburg, en om financieele redenen, moet de juistheid van de voorstellen der regeering worden erkend. TWEE-EN-TWINTIG KINDEREN DIE NIET WERDEN TOEGELATEN. De correspondent van het Handelsblad te Nijmegen schrgft: Naar aanleiding van het feit, dat Zondag- ning toe, hoe het vliegtuig laag over de hun kwam aanzielen. Plotseling zwegen de moto ren, zoodat een vreemde, adembenemende stilte de lucht vulde. In een sierlijke boeht daalde het vliegtuig als een reuzenvogel, zweefde vlak over den grond en streek neer, terwijl de motoren opnieuw ronkten, doch even plotseling weer zwegen. Statig gleed de ma chine voort. De mannen konden zich niet meer bedwingen en snelden toe met groote spron- gen. Pat gleed uit in zijn haast en sleepte Tom en Hall in zijn val mee, zoodat de kleine Baby als eerste het vliegtuig bereikte en de inmid- dels uitgestegen bemanning de hand reikte, zegevierend naar de andere drie knipoogend, toen deze aankwamen. Ook zg begroetten de drie vliegeniers en Pat beet Baby toe: ,,Ik zal het je betaald zetten, je hebt me een beentje gelicht." Baby had al een spottend antwoord op de lippen, maar ineens sperde hij zgn mond ver open en riep, verschrikt wijzend: ,,De shack!" Ze draaiden zich bliksemsnel om en zagen grijs-zwarte rookwolken uit de geopende deur naar buiten zwalpen. Brand!", kreet Pat en sprong weg. De anderen volgden hem zoo snel ze konden, ook de vliegeniers, waarvan er een een snelbluschapparaat uit het vliegtuig haal- de. Pat had de hut het eerst bereikt en stoof, zonder op vuur en rook te letten, naar binnen. Eenige seconden later kwam hij weer naar buiten, Jim* Pavlick met zich meesleepend. De vliegenier duwde de anderen opzij, richtte zijn apparaat op den vuurgloed in de kamer, sloeg er met zijn vuist op en had met de schuim- straal in enkele minuten tijds het vuur, dat nog in het beginstadium verkeerde, bedwon- gen. Hall sleepte de nog brandende kachel naar buiten en de Ieren, die blijkbaar nog niet gerust waren, brachten hun kisten in veilig heid. ,,Dat had slechter af kunnen loopen", lachte een der vliegeniers, ,,mag ik me even voor stellen, ik ben Huddlesfield, inspecteur van de Berenden Politie. Dit hier is Culham, ook van de Bereden en dat is onze piloot, Mr. Middle- ford." De mannen bogen zwijgend. In het Noorden noemde men geen namen. De inspecteur scheen dit ook niet te verwachten en vervolg- de: ,,We zijn op zoek naar een zekeren Jim Pavlick uit Kansas." avond 22 Joodsche kinderen, die met een trein, waarmede 600 kinderen uit Weenen in een officieel transport te Nijmegen waren aangekomen, eveneens de grens hadden over- schreden, maar die later weer naar Duitsch- land waren teruggezonden, hebben wij te be- voegder plaatse geinformeerd naar de motie- ven, die aan deze beslissing ten grondslag liggen. Men wees ons er in de eerste plaats op, dat deze kinderen van geen enkel docu ment voor grensoverschrijding waren voor- zien. Bovendien waren zij afkomstig uit Berlijn en daar de route BerignNederland niet over Nijmegen gaat, stond wel vast, dat het hier een poging betrof om langs den weg van den minsten weerstand ons land binnen te komen. Dat hiervoor Nijmegen was uitge- kozen vindt zijn verklaring in het feit, dat thans een officieel transport van honderden kinderen te Nijmegen zouden aankomen en de Berignsche kinderen hebben vermoedelijk ge- dacht, dat zij er bij deze gelegenheid wel door konden glippen. Een tweede omstandigheid is, dat de laat- ste weken in Nijmegen kinderen, die op eigen gelegenheid naar ons land waren gekomen, na overleg met de betrokken instanties en alhoe- wel zg niet in het bezit van de vereischte papieren van toelating waren, toch nog wer- den toegelaten. Als regel gold hierbij als maatstaf, dat him vader in een concentratie- kamp vertoefde en de moeder overleden was, zoodat de kinderen geheel aan hun lot waren overgelaten. Nu deed zich het opmerkenswaardige geval voor, dat door de strenge voorschriften der laatste weken het verschgnsel, dat mede- lijdende reizigers kinderen uit Duitschland medenamen, vrgwel tot het verleden behoor- den. Evenwel het feit, dat te Nijmegen toch kinderen, die niet de vereischte papieren had den, waren toegelaten, was in Duitschland, door briefwisseling met betrekking van de betrokken kinderen, wereldkundig geworden en het gevolg daarvan was, dat het aantal kinderen, dat op eigen gelegenheid naar ons land kwam, te Nijmegen zeer sterk toenam. Hierdoor ontstond een onhoudbare toestand en daarom werd van hoogerhand bepaald, dat deze kinderen in den vervolge onvoorwaarde- igk moesten worden teruggestuurd. Men meent te moeten aannemen, dat de kinderen niet geheel op eigen gelegenheid naar ons land gekomen zijn. maar dat zij tot aan het Duitsche grensstation, in dit geval Kranen- burg, onder geleide zijn gebracht en daama op den trein gezet naar Nijmegen. De afwij- king van de route BerignNederland wijst ook in deze richting. Maar, hoe dan ook, er worden nu officieele kindertransporten toege laten en aan de laatstelijk voorgeschreven gedragsig'n wordt onverbiddelijk de hand ge- houden, zoodat de pogingen om voor de 22 van Zondagavond alsnog toelating tot ons land te verkrijigen, zonder resultaat zijn gebleven. Nog denzelfden avond zgn zij naar Duitsch land teruggezonden. DE HERDENKING VAN DEN „GROOTEN TREK". Het A. N. P. meldt uit Pretoria: De voor- bereidmgen ter viering van het eeuwfeest van den ..grooten trek" zijn thans gereed. De feestelijkheden zullen haar hoogtepunt berei- ken op Vrgdiag 16 December, d.w.z. precies honderd jaar na den slag biji de Bloedrivier, waar een kleine boerenmacht de Zoeloe's ver- sloeg en daarmede het Noorden des lands open legde voor de blanke kolonisten. Dien dag zal de eerste steen gelegd worden voor een gedenkteeken. waarvoor een fonds ten be- drage van 130.000 pond bijeengebracht is. De Vier paar oogen wendden zich naar de roer- looze gedaante in de sneeuw, dien ze in hun constermatie geheel vergeten hadden. „Waarachtig, we hebben hem", riep Cul ham, die zich over hem heengebogen had, ,,een plotselinge meevaller na al den tegenspoed." Hall en Pat namen Jim op en droegen hem op bed in de kamer, waar intusschen alle rook uitgetrokken was. Tom en Baby brachten de kachel weer op zgn plaats, die blijkbaar door een of ander toeval omgevallen was. Hall boog zich over Jim heen en fluisterde ,,De kerel is er leelijk aan toe, hij is over- de'kt met brandwonden. Een geluk nog dat hij zgn kleeren niet aan had. Hij moet uit de dekens gekropen zijn, waarin we hem gewik- keld hadden". Op dit moment opende Jim zijn oogen, kreunde zacht en begon ineens fluisterend te spreken, terwgi de aanwezigen ademloos toe- luisterden. ,,Ben jij het, Pennock?' ,,Wat zegt hij, Pennock?" vroeg de inspec teur verrast, Culham aanstootend. Hall wenk- te om te zwijgen en Jim, die blijkbaar de Ln- terruptie niet gehoord had, vervolgde: ..Gelukkig, ik dacht, dat het Huddlesfield was. Ik hoorde een vliegtuig en trok de kachel om, om te verbranden, voor hij kwam. Hij achtervolgt me al sinds maanden, ik schoot hem neer, maar zijn geest zal me blijven ver- volgen. Was er geen vliegtuig? Ik hoorde het toch duidelijk". Hij sloot zijn oogen, ademde diep en hervatte, nog zachter sprekend dan tevoren ,,Ben jij daar. Hall Pennock? Ik moet je wat vertellen. Jij hebt gewonnen, want ik ga ster- ven. Maar toch heb je het verspeeld. Ik joeg het vee weg, ik stak Marion's Ranch in brand, maar ze denken, dat jij het gedaan hebt en daarom kun je nooit terug gaan naar Marion' Weer maakte de inspecteur een verraste beweging en keek Culham veelbeteekenend aan. Jim's handen grepen krampachtig in de dekens. Hij richtte zich half op, sperde zijn oogen wgd open en hijgde: ,,Je hebt het gewonnen, Pennock... ik zeg, je hebt het verspeeld, want want... ik schoot haar dood." Hg viel achterover. Vol entzetting staarde Hall in de brekende oogen. Hij greep hem steenlegging zal worden verricht door drie vrouwelijke afstammelingen van de oorspron- kelijke voortrekkers, te weten mevr. D. P. Ackerman, achterkleindochtervan generaal A. H. Potgieter; mevr. J. C. Muller, klein- dochter van A. W. J. Pretorius en mevr. J. C. Preller, achterkleindochter van Piet Retief. De plechtigheid zal voorts worden bijgewoond door ruim 100.000 Zuid-Afrikanen, gekleed in historiseh costuum. Het officieele program begint Dinsdiag alhier met een godsdienstoefening en een film voor kinderen. Dien dag zullen de ,,Ossewa", die vier maanden geleden hun herdenkingstrek in Kaapstad en andere ste- den aanvingen, arriveeren en op grootsche en feestelijke wijze worden ontvangen. Des avonds zullen fakkeldragers uit Kaapstad en Din- gaanstad aankomen. Aan dezen fakkelloop is deelgenomen door 1400 jongemannen, die elk een mijl afgelegd hebben in omstreeks 12 minuten. De eerste fakkeldrager vertrok op 30 November uit Kaapstad. Den volgenden dag Woensdag zullen nabg de plaats van het gedenkteeken vijftig jonge paren door predikanten van de Hervormde Kerk in den echt verbonden worden. Alle bruidsparen zullen gekleed zijn in voortrek- kerscostuum. De bruiden zullen geen schoon- heidsimiddelen mogen gebruiken en lang haar moeten dragen onder hun ,,kappies". De brui- degoms moeten een baard dragen, en overi- gens geheel in voortrekkerscostuum, met ,,veldskoene" en groote hoeden gekleed zijn. Vrijdag, Dingaansdag, zal de groote her- denkingsdag zijn. De overwinning op de Zoeloe's zal om te beginnen bij het aanbreken van den diag gevierd worden met het lossen van schoten uit achttien stukken geschut. Daarop wlgt een godsdienstoefening op de plaats, waar het gedenkteeken wordt opge- richt. De omringende heuvels zullen dan weerklinken van de plechtige oude liederen, die door duizenden zullen worden meegezon- gen. Na de godsdienstoefening wordt de eerste steen gelegd. Van de verdere schouwspelen, die de eeuw- feesten zullen bieden, kan nog genoemd wor den de colonne gewapende burgers te paard, die bestaat uit 4000 man, gekozen uit alle burgertroepen der Unie, en die de grootste eoncentratie dier troepen in vredestijd in Zuid- Afrika zal vormen. De colonne zal kransen leggen op de graven der wortrekkers, Andries Pretorius en Hendrik Potgieter, op het oude kerkhof van Pretoria. De deelnemers zullen in veld'kleedij gehuld zijn, gelijk de boerentroe- pen droegen in de dagen der republiek. Velen hunner zullen baarden dragen. De colonne zal met vieren uit den flank rijden en in het geheel een lengte beslaan van 4 mijl. Zwijgend zullen de ruiters zich op en om het kerkhof scharen, terwijl de kransen op de graven worden gelegd. De stilte zal verbroken wor den door een salvo van honderd schoten, ge- lost na het leggen der kransen. Denzelfden dag zal eveneens een indruk- wekkende plechtigheid gehouden worden in Natal, op de plaats waar de slag aan de Bloedrivier geleverd werd. Een colonne ,,Ossewa", 83 die tegelijk met de reeds ge noemde uit Kaapstad is vertrokken, zal dien dag hier aankomen. Bij, de plechtigheid zal de gelofte, die door de voortrekkers werd af gelegd voor den slag herhaald worden. De gelofte behelsde, dat wanneer God den boeren de overwinning schonk, de zestiende Decem ber altijd een dag van nationaal dankbetoon zou blijven. Na de hernieuwing der gelofte zullen hon derd postduiven worden losgelaten, die af- drukken der gelofte naar alle Zuid-Afrikaan- sche steden zullen brengen. knellend bij den arm en schreeuwde met over- slaande stem... ,,Wat zeg je... heb je... heb je...?"' Van de half-geopende lippen kwam geen antwoord meer. Jim had het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Terwijl de mannen zwijgend het hoofd ont- blootten, zonk Hall geluidloos ineen. Hij werd opgevangen door de Ieren, die hem naar bui ten droegen en hem met behulp van absinth en sneeuw spoedig weer bijgebracht hadden. ,,Wees niet bezorgd", sprak Huddlesfield, toen hij de oogen opsloeg, ,,hij heeft een aan- slag op haar gepleegd, maar ze werd niet doo- delijk getroffen, ze leeft." ,,De waarheid, inspecteur", zei Hall vast, hem scherp aanziend. ,,'Het is de waarheid, ze leeft." ,,Goddank!" Dit woord vertolkte al de liefde en de angst, waarvan zijn hart vervult was. Ze betraden de hut weer. Baby had het lijk van Jim Pavlick afgedekt. Culham rapporteer- de officieel: ,,Jim Pavlick overleden. Brand- wondien en dubbele beenbreuk". ,,Beenbreuk!" vroeg de inspecteur verwon- derd. Baby vergat de huishoudelijk zorgen niet en had de tafel gedekt, terwijl de heete koffie in de kommen stond te dampen. ,,Eten de heeren mee? De kost is eenvoudig, maar stevig. Ondertusschen zullen we u ver tellen, hoe we aan dien Pavlick gekomen zijn." Ze zetten zich neer en Hall deed het verhaal van den sneeuwstorm, den daarop gevolgden diefstal in de shack, de achtervolging en het vinden van Jim Pavlick. Hij besloot met de woorden: „Als ik echter geweten had, dat hij Marion had trachten t# vermoorden, dan zou ik..." ,,Dan zou je hem no.g meegenomen hebben, daarvoor hebben we je te goed leeren kennen, Hall", vulde Pat aan, ,,als rechte man van het Noorden zou je hem ten slotte toch niet heb ben laten liggen." ,,Misschien heb je gelijk", zei Hall peinzend, ,,maar Jim Pavlick was een schurk... hij... ruste in vrede." ,,Goed gesproken", zei de inspecteur, ,,laat de dooden rusten. Jullie hebben ons intusschen veel werk bespaard door hem hier te brengen. Deze dag is onze geluksdag, i^ant we hebben DE GROOTE TREK EN DINGAANSDAG. Herdenking in Nederland. Het eeuwfeest van den grooten trek en van den Dingaansdag wordt buiten de extra K. L. M.-vluoht van de ,,Reiger" van Schiphol naar Zuid-Afrika ter bijwoning van de her denking daar, ook in Nederland herdacht. Het volgende programma is vastgesteld: Toespraak van Minister-president Dr. H. Colijn en den -gezant van de Unie van Zuid- Afrika, Dr. H. D. van Broekhuizen, voor de microfoon tot Zuid-Afrika op 16 December, den dag van de eerste steenlegging van het voortrekkersgedenkteeken te Pretoria. Tentoonstelling De Groote Trek te Amster dam van 16 tot 22 December 1938 en te 's-Gravenhage van 16 tot 22 Januari 1939. Inrichting van een postkantoor op de ten- toonstellingen, waarop de birieven van een bijzonder stempel worden voorzien. Receptie van den buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de Unie van Zuid- Afrika en mevrouw Van Broekhuizen op 16 December. Gedaohtenisrede van Dr. H. D. van Broekhuizen in de Duinoordkerk te 's Gravenhage op 16 December om acht uur. Uitzending door de A.V.R.O. van de rede van Dr. H. D. van Broekhuizen, gevolgd door het zingen van Die stem van Suid-Afrika door de Koninklijke Zangvereeniging te 's-Gravenhage op den avond van 15 December. Herdenkingsbijeenkomsten te 's-Gravenhage op 14 December, te Amsterdam, Amhem en Utrecht op 16 December. Behandeling van den Grooten Trek op 16 December op middelbare en voorbereidend hoogere scholen in Neder land. Verkoop van voortrekkerszegels en voortrekkerskommetjes op. de tentoonstellin- gen, ten bate van het voortrekkersgedenk teeken. De hoofdbesturen van de Nederlandseh Zuid- Afrikaansche vereeniging en het Algemeen Nederlandseh Verbond, de besturen van het fonds ten behoeve van het Nederlandseh on- derwijs in Zuid-Afrika, de stichting tot be- vordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika, het Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche studien- ten en organisator van de tentoonstelling De Groote Trek zonden een op perkament gecalligrafeerde oorkonde met de wapens van de unie van Zuid-Afrika en Nederland aan het centrale voortrekker-eeuwfeestcom ite te Pre toria. De Suid-Afrikaansche studentenvereeni- ging te Amsterdam zond een door alle in Nederland studeerende Afrikaners geteekende oorkonde aan het comitd. BEMANNING VAN DE ONTHAALD. ,REIGER" Na de schitterende ontvangst, welke de ..Reiger" Zondag in Pretoria en Johannesburg te beurt is gevallen, werd Maandag de beman ning op bijizondere wijze verwelkomd. Het Voortrekkers-comite, waaraan de voorberei- ding is toevertrouwd van de feestelijkheden, die bij de viering van Dingaansdag zullen wor den gehouden, had hen voor een receptie uit- genoodigd. Honderden belangstellenden, waaronder tal van autoriteiten, gaven van hun belangstel- ling blijk. De leden van het Comite waren gekleed in het oude voortrekkerscostuum, de dames met lange japonnen en hoeden uit den tijd van de Groote Trek, de heeren met wijde broeken en gebloemde vesten, terwijl zij, zoo als dit op het oogenblik onder de Zuid- Afrikaansche jongelieden gebruik is, de baard hadden laten groeien om ook in hun uiterlijik de gelijkenis met hun voorvaderen zoo ver mageigk door te voeren. Een aangenaam samenzijn besloot de ont- °ok den tweeden man, dien we zochten, name- lijk een zekeren Hall Pennock, eenige maan den geleden spoorloos en geheimzinnig uit Kansas verdwenen, ondanks onze waakzaam- heid.'" De Ieren gromden onderdrukt en namen 'n dreigende houding aan. Huddlesfield schoot in den lach en zei: ,,Ik betwijfel het, of ik hier levend vandaan zou komen, als ik je met geweld wilde mee- voeren. Maar dat is, na de bekentenis van Pavlick, gelukkig niet meer noodig. We heb ben echter de opdracht u mede te brengen en daar zult u wel niets op tegen hebben. Laat ik u vertellen, wat er gebeurd is. Marion Blue- corn werd op de helling van de Grasvallei ge- vonden in de sneeuw, met een schotwond van een revolver. Bluecorn droeg ons op, den moor- denaar op te sporen en niet weer te verschg- nen, voor we hem hadden. Hij verdacht om de een of andere reden Jim Pavlick en deze bleek inderdaad verdwenen te zijn. We volg den een flauw spoor, dat naar het Noorden iiep, maar we begrepen al gauw, dat we hem te paard nooit zouden inhalen. Daarom char- terden we een vliegtuig en vlogen daarmee Noordwaarts steeds groote cirkels beschrij- vend en zoo 'aag vliegend, dat we een ruiter gemakkelijk zouden kunnen onderscheiden. Even voorbij Regina zagen we inderdaad een man te paard en door mg'n verrekijker had ik spoedig ontdekt, dat het onze man was. We daalden, maar hij schoot op het vliegtuig, raakte de benzineleiding, schoot den bestuur- der in de pols, waardoor we naar beneden tui- melden. Hoe het precies ging, weet ik niet meer, maar eenige oogenblikken later keken we met ons alien naar het brandende vlieg tuig, waarvan niets overbleef dan wat verbo- gen en verwrongen stangen en de verkoolde resten. Als door een wonder hadden we geen noemenswaardig letsel bekomen. We keerden naar Regina terug, waar we onmiddellijk te- legrafeerden om een ander vliegtuig. Ze stuur- defi ons dezen jager, waarin, behalve voor den piloot, nog voor vier mensehen plaats was. We rekenden op u en Pavlick en daarom bleef de rest van ons achter. (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1