ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN "AKKERTJES" Marion's grooteavontuur £dle£e. No. 9849 MAANDAG 12 DECEMBER 1938 78e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD en den heelen dag reeds Eigen schuld. Neem toch 'n "AKKERTJE dan bent U er immers zoo van af! NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr. per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post A o on n em en ten voor het buitenland alleen bg vooruitbetaling. L'ltgeef sterFirm a P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bg regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgtaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSUEIUNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HEHDENKING VAN DE LANDING VAN DEN PRINS VAN ORANJE. Van officieele zijde meldt men, dat bet in bet voomemen van de Koningin ligt, op 14 December des morgens te Scheveningen te- genwoordig te zijn bij de herdenking van de landing van den Prins van Oranje in 1813. GESCHENK VAN IN DISCI IE GEMEENTEN VOOR DE KONINGIN. Zaterdagmiddag beeft de Koningin ir. E. A. Voomeman, burgemeester van Batavia, die met verlof in Nederland vertoeft, in particu- liere audientie ontvangen ten einde hem in de gelegenbeid te stellen. Haar het gescbenk der Indische gemeenten ter gelegenbeid. van Haar regeeringsjubileum aan te bieden. Dit gescbenk is een fraaie klok, waarvan de wijzerplaat is versierd met de wapens van verschillende Inldische gemeenten. Tevens was een oorkonde bij bet geschenk gevoegd. Tijdens de audientie, welke circa twintig minuiten duurde, gaf Hare Majesteit Haar ingenomenbeid te kennen met dit gescbenk en vroeg verschillende bijzonderheden om- trent de fraaie bewerking en de wapens der gemeenten. De Koningin verzooht burgemeester Voor- neman Haar dank aan de verschillende Indi sche gemeenten voor het fraaie cadeau te willen overbrengen. VERPLEEGSTERS KEEREN UIT SPANJE TERUG. Vrijdagavond zeven uur arriveerden aan het centraal station te Amsterdam vijf verpleeg- sters, die gedurende de laatste tiwintig maan den in het republikeinsche deel van Spanje werkzaam zijn geweest. Werden zij reedis op het station op zeer har- telijke wijze welkom geheetan, zeer groot was het aantal vrienden, bekenden en andere be- langstellenden, dat een uur later op uitnoo- diging van de eommissie voor hulp aan Spanje in Krasnapolsky tezamen was gekomen om de in het vaderland teruggekeerde verpleeg sters een even hartelijke als spontane bulde te brengen. De bijeenkomst, die zeer goed was be- zocht, stond onder leiding van mevr. Tillema Hynen en werd o.m. bijgewoond door den ge zant der Spaansche regeering", den heer Jose M. de Semprum y Gurrea en echtgenoote. Achtereenvolgens werd het woord gevoerd door dr. iSchrijver en dr. Sajet, leden der me- dische eommissie van het comite voor hulp aan Spanje, waarna nog sprak de Spaansche gezant. De drie sprekers richtten woorden van dank en bulde tot de vijf verpleegsters, die zoo zeiden zij haar leven in dienst heb- ben ge^jeld van de vrijbeid en die door haar moed, energie en doorzettingsvermogen een voorbeeld zijn geweest voor anderen. De uit Spanje teruggekeerde verpleegsters hebben vervolgens van haar ervaringen en belevenissen in het door den burgeroorlog ge- teisterde Spanje verteld. DE ..REIGER-' TE JOHANNESBURG AAN GEKOMEN Nadat de „Reiger" Vrijdagochitend om 7 uur i plaatselijke tijd) Khartoem had verlaten, maakte bet toestel omstreeks 11,15 uur een tusschenlanding in Juba. Na het noenmaal werd de tocht voortgezet en tegen 4 uur in den namiddag was het eindpunt van dezen dag Nairobi, bereikt. De reis ging Vrijdag over uitgestrekte oer- wouden. Eenige malen bracht gezagvoerder Scholte het toestel op een geringere hoogte dan die waarop gewoonlijk wordt gevlogen, om den passagiers gelegenbeid te geven de groote kudden olifanten, leeuwen en ander Afrikaanscb wild, dat midden-Afrika bevolkt, duiidelijk waar te nemen. Het passeeren van den evenaar ging volgens oud gebruik met eenige plecbtigheid gepaard. Zaterdag werd Roman van I. F. J. Groothedde. Nadruk vertooden. 35) Vervolg. IHij knipoogde tegen de anderen, dat het hem geen ernst was. Het ging hem werke- lij'k aan het hart, den man langer te laten lijden, dan noodig was, maar hij begreep, dat hij hem op deze manier een waardevolle be- kentenis kon ontlokken en wilde er, al was het hard en bijna onmenschelijk, gelbruik van maken. De Ieren hadden hem begrepen en ver- wijderden zich met veel gerucht, onder woe- dend protest van Ta-Pooh, dat zich weldra vermengde met het jammerend gegil van Jim Pavlick, die niet anders dacht, dan dat ze hem aan zijn lot zouden overlaten. Brullend slingerde hij zijn bekentenis de lucht in. „Ik heb het gedaan, ik heb alles gedaan. Maak me los, ondieren, maak me los!" De mannen keerden op hun schreden terug, tilden, zonder een woord te spreken, den boom een paair centimeter in de hoogte, terwijl Hall Jim Pavlick naar zich toetrok, hem toebijtend: ,,Ik wist het Jim, en je zult er voor boeten, nu je het bekend hebt'". ,,Dat zal ik je laten zien", stoof Jim op en wilde overeind vliegen. Miaar hij zonk luid- kreunend achterover en tastte jammerend naar zijn dijbeenen. ,,Gebroken en bevroren", constateerde Pat, de reis voortgezet naar Broken Hill. Zondag is de ,,Reiger" te Johannesburg gearriveerd. Jhr. Beelaerts van Blokland officieel begroet. De ,,Reiger" is op zijn speciale vlucht naar Zuid-Afrika, komende van Broken Hill, te Johannesburg geland, waarmede het voorloo- pig doel van den tocht is bereikt. Dinsdagochtend om tien over acht was het toestel van Schiphol vertrokken met beman- ning en elf passagiers, o.a. Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, regeeringsvertegen- woordiger. (Het toestel was eerst te Pretoria geland en vloog toen na een kort oponthoud door naar Johannesburg. Een groote menigte had, volgens ,,De Cou- rant", zich op het vliegveld te Pretoria ver- zameld, om de ,,Reiger" een feestelijke ont- vangst te bereiden. Na een eererondje ge- maakt te hebben, streek het vliegtuig neer onder het geestdriftig gejuich der duizenden. Terwijl de passagiers en de bemanning het vliegtuig verlieten, speelde de muziek het Wil- helmus, dat door de aanwezigen werd mee- gezongen. Voor de officieele ontvangst van Jhr. Mr. Beelaerts van Blokland waren tal van autori- teiten aanwezig, o.w. vertegenwoordigers der regeering van Zuid-Afrika en Jhr. Van Len- nep, de Nederlandsche gezant. De officieele begroeting had een bijzonder hartelijk karakter, waarna de heer Beelaerts en zijn zoon het vliegveld verlieten. De aan- wezige troepen brachten hierbij eerbewijzen. Van de landing te Pretoria, waar het mili- taire vliegveld voor de burger luchtvaart is verbonden, had de Zuid-Afrikaansche regee ring een speciale toestemming verleend, ge- zien het bijzondere karakter van de missie van den heer Beelaerts. Nadat de omvangrijke hoeveelheid post, welke de ,,Reiger"' heeft meegenomen naar Zuid-Afrika was uitgeladen, werd de reis voortgezet naar Germiston, het vliegveld van Johannesburg. Onderweg passeerde men het groote voortrekkerskamp, dat in de nabijheid van Pretoria werd ingericht, rond de plaats voor het monument, waarvan a.s. Woensdag, ter gelegenheid van de viering van Dingaans- dag, de eerste steen zal worden gelegd. In Geriston kende de geestdrift der duizen den, die voor de feestelijke ontvangst naar het vliegveld gekomen waren, geen grenzen. Tel- kens weer stegen hoera's op en het koste den burgemeester van Johannesburg geruimen tijd voor hij de gelegenheid kreeg zijn welkomst- woord uit te spreken. Hij getuigde van de groote vreugde, welke in geheel Zuid-Afrika was gewekt door het feit, dat Nederland op deze wijze de oude ban- den met de Unie hemieuwde. Toen hij den wensch uitsprak, dat hij nog dikwijls de vlieg- tuigen der K.L.M. in Johannesburg zou mogen begroeten, werd dit door de menigte met don- derend gejuich onderstreept. De laatste Otappe had een even vlot verloop als de vorige. Een verrassing voor de passa giers was de Victoria-waterval, waarlangs ge zagvoerder Scholte de route had verlegd en waarboven hij de „Reiger" eenige malen liet cirkelen. BETEUGEL1NG VAN HET CADEAU- STELSEL GEVRAAGD. In een telegram aan de Tweede Kamer zegt de centrale contact-eommissie tusschen de Nederlandsche vereeniging van huisvrouwen en de Kon. Ned. middenstandsbond, te zamen omvattende meer dan 60.000 leden, met groote teleurstel'.ing kennis te hebben genomen van het afwijzend standpunt van den minister van economische zaken t. a. v. de wettelijke beteugeling van het cadeaustelsel. Zij is geenszins overtuigd door de hiervoor aange- voerde argumenten, welke van eenzijdig in- dustrieel karakter zijn en verzoekt de Kamer den minister uit te noodigen, onverwijld een wetsontwerp terzake voor te bereiden, aan- gezien de uit het oog verloren overwegende belangen van verbruiker en handelaren zulks vorderen. die hem vlug had onderzocht. ,,Je bent er slecht aan toe, kameraad en ik zou maar niet zoo'n praatjes hebben of "Ik stop je onder de sneeuw." Ze ontkleedden hem snel en begonnen hem stevig in bedwang houdend, zijn gansche lichaam met sneeuw in te wrijven. Dat dit bijna onverdragelijke pijnen veroorzaakte daarvan waren ze overtuigd, maar ook, dat hij onherroepelijk verloren zou zijn, als ze het niet deden en daarom gingen ze er mee door, ook al vloekte, brulde, loeide Pavlick als een razende, zich met al de kracht, die in hem was, tegen hen verzettend. Toen hij kalmeerde, wisten ze, dat ook de pijnen bedaard waren en het (bloed weer nor- maal stroomde, al zouden misschien de uiter- ste deelen toch nog bevroren zijn en later af- gezet moeten worden. Snel werd hij naar de paarden gedragen, waar ze hem in een paar dekens wikkelden. ■Toen ontdekte Baby op eenigen afstand de tent. Hij snelde er met Pat en Tom heen, Hall alleen met Jim achterlatend. „Wat kwam je hier doen, Jim?" vroeg l)ij. Jim gaf geen antwoord en bleef, ook na her- haald aandringen, in een star stilzwijgen vol- harden, zoodat Hall het maar opgaf en onge- duldig naar de Ieren uitzag, die een oogen- blik later juichend terugkeerden, een - paard met zich meevoerend, waarin Hall dadelijk Sheila herkende, hoog bepakt met allerlei goederen. ,De absinth is terecht!"" schreeuwde Pat. ,,De dekens ook", vulde Baby aan. ,,Je bent een gemeen stuk sujet", luchtte Tom zijn gemoed tegen Jim, ,,en je verdiende niet beter, dan dat we je weer onder den boom stopten, dan kon je eens voelen, wat het zeg- gen wil, eerzame menschen hun warmte te ontstelen". Hall draaide nog eenige dekens om Jim heen, bond er voor alle zekerheid een stevig HET MA-VTKLEEDINGSBEDRIJF EN DE VESTIGIN GS WET. Tusschen de besturen van de maatkleer- makerspatroonsbonden, den R.-K. bond van kleermakerspatroons in Nederland en den Algemeenen Nederlandschen kleermakerspa- troonsbond is op een te Utrecht gehouden vergadering overeenstemming bereikt over vaststelling van eischen voor vakbekwaam- heid, handelskennis en creddetwaardigheid. Men zal deze eischen aan den minister van oeconomisehe zaken voorleggen en trachten toepassing van de Vestigingswet-kleinbedrijf te verkrijgen. INTERNEERINGSGELEGENHEID OP VLIELAND. Zooals gemela zijn een aantal Duitsche politieke vluchtelingen naar VISeland over- gebracht. Bij informatie te bevoegder plaatse iwerd meegedeeld, dat men op dat eiland een inter- neeringsgelegenheid voor minder geiwenschte buitenlandsche vluchtelingen heeft ingericht. In den loop der vorige week zijn er zes reeds geruimen tijd in ons land vertoevende men schen geinterneerd. Het toezicht wordt door de rijkspolitie uitgeoefend. NEDERLAND TE LUIK. Het afdeelingsonderzoek der Tweede Kamer van het wetsontwerp tot deelnemdng van Nederland aan de tentoonstelling van het water te Luik heeft aanleiding gegeven tot mededeeling van het volgende: Vele leden verklaarden zich met dit voor- stel zeer wel te kunnen vereenigen. Andere leden achtten het niet zonder bedenking, dat in dezen financieel zoo zorgvollen tijd voor dit doel een bedrag van 60.000 beschikbaar wordt gesteld. Gevraagd werd, waarom het onderhavige bedrag wordt aangevraagd op de begrooting van het departement van Buitenlandsche Zaken. Gaarne zouden eenige leden vernemen, of ook geldelijke bijdragen of inzendingen van andere openbare lichamen of van particulieren zijn te verwachten. De wensch werd geuit, dat de regeering zal weten te voorkomeir, dat zich bij de voor- bereiding van de Nederlandsche deelneming aan deze tentoonstelling soortgelijke con- flicten voordoen, als met betrekking tot de in New-York te houden tentoonstelling zijn ontstaan. Mede in dit verband werd de vraag gesteld, in welk stadium de uitvoering ver- keert van het plan tot het in het leven roepen van een centrale instantie voor aangelegen- heden op het gebied van tentoonstellingen in het buitenland. DE NATIONALE COLLECTE. De vier ton bijna bereikt. Zevenhonderdvijftig gemeenten hebben thans de resultaten van de collecte ten bate van de vervolgden om geloof en ras bij het Neder- landsch Jeugdleiders-instituut bekend ge- maakt. Het totaal van de door deze 750 ge meenten bijeengegaarde gelden beloopt een totaal van afgeronid 395.000. Van nog 150 gemeenten zijn de resultaten nog niet bekend. Voor een gedeelte is in deze plaatsen op een later tijdstip gecolleeteerd, terwijl in onder- scheddene andere plaatsen nog gecolleeteerd moet worden. Van een totaal-opbrengst van vier ton is men echter thans in ieder geval verzekerd. OOK EEN SCHOOLKWESTIE. Een gemeentebestuur mag een school die dreigt in te storten niet repareeren, schrijft men aan het Rott. Nbl. Te Jisp in de Zaanstreek bestaat slechts een school, de openbare; het gebouw is in een verregaanden staat van verval en de ge- meente is noodlijdend en kan niets op eigen gezag betalen. Hier doet zich het zeer merk- touw om en legde hem voor zich op het paard, de beenen zoo opbindend, dat ze eenigen steun hadden. De terugtocht werd aanvaard in een kalm tempo, maar hoe voorkichtig Hail ook reed, toch steeg er belKeas^ee* smartelijk gekreun uit den dekenbundel op. ,jHij kan de pijn aanvaarden, als een straf voor zijn misdrijven", merkte Pat op. Hall knikte afwezig. Zijn gedachten hielden zich bezig met het vraagstuk, wat Jim naar het Noorden gedreven had. Was het zijn on- bluschbare wraakzucht of bestond er een an dere reden? Daar hij niet kon aannemen, dat Jim louter en al'leen naar het barre Noorden was gekomen, om wraak op hem te nemen helde hij meer en meer tot het laatste over en groeide er diep in zijn hart een bange onge- rustheid, dat diens verschijning op de een of andere manier in verband stond met Marion De nacht werd weer in de openludht doorge- bracht bij een groot vuur, nadat ze eerst nog een grooten afstand hadden afgelegd bij het maanlicht, dat helder genoeg was, om zonder gevaar te kunnen rijden in een matig tempo. Wiel leden ze verschrikkelijk van de koude, maar daar het zaak was, zoo spoedig mogelijk de shack te bereiken, moesten ze de gedwon- gen rust wel zoo kort mogelijk houden. Daarom reden ze ook den volgenden dag, zoo snel als de omstandigheden het toelieten, door en gunden ze zich nauwelijks den tijd, om te eten. Mijl na mijl legden ze af over de besneeuwde velden, steeds weer den zoom van het bosch houdend. De tocht leek eindeloos in dit tempo en maakte hen oververmoeid en lusteloos. Toen dien avond de duisternis in- viel, hielden ze een korte rustpoos, zonder eveniwel een vuur aan te leggen en nauwelijk was de maan boven de horizont verschenen, of ze vervolgden hun weg, terwijl Baby alvast vooruit reed, om de kachel in de shack te laten branden, als ze arriveerden. waardige geval voor, dat de ouders der leer- lingen zeker een nieuw gebouw kunnen krij- gen, wanneer zij een schoolvereeniging op- richtten en bij het gemeentebestuur een ge bouw voor een bijzondere school aanvroegen. Op grond van de wet zou de gemeente deze aanvraag niet kunnen afwijzen. Zij zou dus. de nieuwe school moeten betalen. Maar een nieuw gebouw voor haar eigen school stich- ten, of deze zelfs maar in een eenigszins fat- soenlijken toestand brengen, mag zij niet; de hoogere autoriteiten keuren geen uitgaven voor dit doel. De verwaarloozing en het ver val waren in het voorjaar reeds zoo ver ge komen, dat men er over dacht, het gebouw als ,,onbewoonbaar" te sluiten. Rijksambte- naren hebben daarop het gebouw onderzocht, en hun conclusie was: er moet wel iets ge- beuren. Alzoo kwam uit Den Haag het be- richt, dat het gemeentebestuur een bedrag vanschrik niet vijf-en-dertig-gulden voor herstel van haar school mocht uittrekken. Deze som is er dan ook besteed; vier schro- ten heeft men aan het plafond aangebracht, om ongelukken te voorkomen, voorts een privaatraam ingezet, een deur van een kozijn vastgeankerd en een stuk muur bestreken. De ouders der leerlingen hebben nu maar weer een adres aan den minister van Onder- wijs gericht, verzoekende een eind te maken aan een toestand, die ook volgens de autori teiten, meer dan treurig is. GEESTELIJKE HERBEWAPENING. Een adres van het Roode Kruis aan H. M. de Koningin. Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis meldt: Het is met groote waardeering en volledige instemming, dat het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis heeft kennis ge nomen van het persoonlijk woord dat H. M. de Koningin heeft willen riichten tot Haar Volk inzake den bekenden oproep voor mo- reele en geesteiiike berbewapening. In dit persoonlijk woord heeft onze Koningin er zoo juist op gewezen, dat wij alien, zonder onder- scheid, persoonlijk kunnen bijdragen om dien geheel nieuwen geest van eerlijkheid, ver- trouwen en liefde over de wereld vaardig te doen worden, die de conditio sine qua non vormt voor duurzamen vrede. Het doel van de moreele herbewapening is, dat men zich geestelijk wapent met de eigen- schappen van eerlijkheid en vertrouwen, on- zelfzuchtigheid en liefde. Op deze fundamen- ten kan dan een nieuwe wereld worden ge- bouwd. Gods levende geest, tot uitdrukking gebracht in de bewuste naleving van deze moreele richtsnoeren, kan alle burgers ver eenigen in dienst van hun land en alle landen in dienst van de menschheid, zooals in den oproep is betoogd. Wanneer men bedenkt, dat het leidend be- ginsel van het Roode Kruis is, zoowel in tijd van vrede als in tijd van oorlog de mensch heid te dienen door hulp te verleenen aan zie- ken, gewonden, zwakken en hulpbehoevenden, en door mede te werken aan alle maatregelen waardoor menschelijk leed kan worden voor komen en verzacht, dan Springt duidelijk in het oog, dat de Roode Kruis arbeid van alien, die daaraan medewerken in dienst van de menschheid juist de practische toepassing van die eigenschappen van onzelfzuchtigheid en liefde, vereischt, die den grondslag van de moreele herbewapening vormen. .Daarom is in de Vrijdagmiddag gehouden vergadering van het hoofdbestuur, onder per- soonlijke leiding van de voorzitster, H. K. H. Prinses Juliana, de volgenide resolutie aange- nomen, die in den vorm van een adres aan H. M. de Koningin is gezonden: ,,Mevrouw, Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis heeft met groote waardeering en instemming kennis genomen van den op roep van Uwe Majesteit tot moreele en gees- telijke herbewapening. Overtuigd, dat de arbeid van het Roode Toen ze in den nanacht de hut betraden, kwaim hun een weldoende warmte tegemoet. Baby had de matrassen uit de reserveshack gehaald en een veldbed op den vloer uitge- spreid, waarop ze Jim Paviick voorzichtig neerlieten. Toen ze de dekens losgewikkeld hadden, bleek het, dat hij het bewustzijn had verloren. Ze wreven zijn polsen en slapen met sneeuw en Pat goot hem wat absinth tusschen de tan- den. Na verloop van een kwartier opende hij de oogen, keek een oogenblik verwildefd rond, zuchtte diep en viel in een geruste slaap. Toen legden ook zij zich ter ruste, om te bekomen van de doorgestane vermoeienissen en ontlberingen, die ze verdu.urd hadden ter- wille van hem, die hen had bestolen. die hen had beleedigd, die Hall naar het leven had ge staan, maar die tenslotte toch een mensch was als zij en nimmer zal een man van het Noofden een mensch in nood aan zijn lot over laten, al is die mensch ook zijn ergste vijand. Terug naar Kansas. iHall ontwaakte den volgenden morgen met het vage idee, dat iets ongewoons hem ge wekt had. Tegelijk werd ook Pat wakker. Hij richtte zich half op, wreef zijn oogen uit en geeuwde ,,Wlat was dat voor een geluid? ,,Ik weet het niet", antwoordde Hall, ,,maar ik meende ook iets gehoord te hebben. Ik dacht, dat jij zoo vreeselijk snurkte en ik wilde je net een tik op je neus geven, toen ik ont dekte, dat jij het niet deed.*' ,Had je moeten probeeren! Foei, wat ben ik stijf. Is onze geeerde gast al wakker?" Hij boog zich over den rand en zag, dat Jim Pavliok onlbeweeglijk neerlag. Uit de te genovergestelde bedstede kwam echter leven. Baby en Tom keken de kamer in en riepen tegelijkertijd 13 stuks IS stuivera - 2 stuks S stuivers Let op het AKKER-merk (Ingez. Med.) Kruis, die beocgt zoowel in vrede als in tijd van oorlog de menschheid te dienen door hulp te verleenen aan zieken, gewonden, zwakken en hulpbehoevenden, steeds en overal moet gegrondvest zijn op en gedreven worden door naastenliefde gepaard met zelfopoffering, eer lijkheid en moed, wil deze arbeid slagen. erkennend, dat een aldus moreel en geeste lijk herbewapend volk in staat zal zijn den zegen van den vrede te bewaren en mede te werken aan den wereldvrede, geeft hierbij aan Uwe Majesteit de verzeke- ring, dat het van ganscher harte en onvoor- waardelijk wenscht mede te werken om de vervulling van dezen oproep zooveel mogelijk te benaderen." BARCELONA ACTIEF. De laatste twee dagen heeft een groote poli tieke bedrijvigheid in Barcelona geheerscht. De besprekingen, die gevoerd werden tus schen Negrin en Companys in het begin van de vorige week, ter bestudeering in hartelij- ken geest van samenwerking van de proble- men, die de beide regeeringen belang inboeze- men, hebben tot een overeenstemming geleid, hetgeen bewezen wordt door de benoeming van Quero tot onderstaatssecretaris van bui tenlandsche zaken. Bij de onderhandelingen wees Negrin er met klem op, dat de militaire maatregelen, die /Vrijdag goedgekeurd zijn door den minister- raad, de strekking hebben om den weerstand te versterken met het oog op den aanstaan- den aanval der rechtschen. De maatregelen, die genomen zijn om de doeltreffendheid van den weerstand te verzekeren, hebben weerslag op de binnenlandsche politiek. Negrin blijft trouw aan zij programma: weerstand en nationale verzoening. Een de creet, waarbij een algemeen commissariaat der godsdiensten ingesteld wordt, vormt een eersten stap om te komen tot een oplossing van godsdienstige kwesties in een geest van verdraagzaamheid en vrijheid. ,,Niks bijzonders gehoord?" Pat schudde zijn hoofd. ,,Neen, ik geloof, dat we allemaal te zwaar gedroomd helbben". Hij zweeg plotseling en ook de anderen luisterden opmerkzaam. Uit de verte werd een zacht gebrom hoorbaar, dat snel aangroeide tot een daverend geraas boven hun hoofd en dan weer wegstierf. Snel als de gedachte wa ren ze het bed uit, sc'hoten in hun kleeren en stoven naar buiten. Juist, toen hun oogen aan het verblindend licht gewend waren, naderde het geraas weer van het Zuiden. „Een vliegmachine!", schreeuwde Pat en begon als dol met zijn armen te zwaaien, daar- bij door de anderen geassisteerd. De vlieg machine kwam laag aangedaveTd, er boog zich iemand naar buiten, die met een zwaai iets wegslingerde, een klein pakket, dat vlak bij de hut neerkwam. Meteen steeg de ma chine en verdWeen als een vluchtend mon ster naar het Noorden. Ze renden als de wind naar de hut. Het voorwerp bleek een stalen slertel te zijn, waaraan een stuk papier ver bonden was. Hall las hardop Voor: „We willen landen. Is het dal vlak, zonder rotspunten, zonder kloven? Zoo ja, plaats u dan onbeweeglijk op een rij, met uitgespreide armen. Zoo neen, loop naar een plaats, waar dit wel het geval is. We rekenen op uw hulp." Ze keken elkaar stom-verbaasd aan. „Weer bezoek en met recht hoog bezoek'", lachte Baby, ,,geen bezwaar, als ze maar dekens bij zich hebben." ,,'En albkinth l" vulde Pat veelbeteekenend aan. Plotseling werd hfet gebrom weer hoorbaar. Ze snelden naar het midden van het dal, plaat- sten zich op een rij en staken onbeweeglijk de armen uit. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1