ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERIENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DAMPO Marion'sgrooteavontuur GRIEPen KOU No. 9847 WOENSDAG 7 DECEMBER 1938 78e Jaargang Aankondigmg. voetpaden. Binnenland Feuilleton EERSTE BLAD NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij voorultlbetallng. UitgeefsterFlrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KUEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bg regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VEKSUIJUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG brengen ter aigemeene kennis, dat, te beginnen op MAANDAG 19 DECEMBER 1938 vamwege de gemeente een aigemeene opne- ming zal worden gehouden van de Zaamslag, 5 December 1938. (Burgemeester en Wethouders voomoemd, S. VAN H'OBVE, Burgemeester. J. W. KUSEE, Secretaris i. 1. RADIOTOESPRAKEN VAN STAATSHOOPDEN. Te houden binnen het kader van de wereldtentoonsteliing te New-York. De administratie van de wereldtentoonstel iing 1939 te New York deelt mee, dat er plan- nen in toeraad zijn voor een reeks radiotoe- spraken uit 11 landen, die een boodschap van vriendschap zullen bevatten. (Reeds zouden de volgende staatshoofden er in hebben toegestemd te spreken: Lebrun, president van de Fransche republiek; Dr. Douglas 'Hyde, president en de Valera, eerste minister van Ierland; Ikoning Ghristiaan van Denemarlken; Koningin Wilhelmina; een hooge persoonlijkheid uit Rusliand; de gouiverneur-generaal van Canada; koning Karel van Roemenie; koning Haakon van Noonwegen; koning Leopold van Belgie; prins Paul, regent van Zuid-Slavie; koning Victor Emanuel van Italie; admiraal Horthy, regent van Hongarije; prins Tsjitsjiboe, broeder van den keiizer van Japan; koning Gust§.af van Zweden; de president van Brazilie en de Brit- sche commissaris-generaal van de tentoonstel- ling. De toespraken zullen worden gehouden elken Zondag van 1 Januari tot 23 Juli. EEN NOODWET VOOR DE WILDE BUSSEN TE WACSHTEN. De Regeeringspersdienst meldt Nu bij arrest van den Hoogen Raad art. 2 van het Reglement Autovervoer Personen on- verhindend is verklaard, heeft de regeering opnieuw ovenwogen iwat haar in dezen te doen stond. Zij stelt zich voor, met spoed de tot- stamdlkoming van een noodwetje te bevorde- ren, teneinde in de geibleken lacune te voor- zien. In den tusschentijd worden de vroegere poli- tiemaatregelen ingetrotoken. Dit wil intusschen met zeggen, dat alle „wilde" bussen van nu af aan ongehinderd zullen mogen loopen. Vede busdiensten zagen n.l. presidentieele vonnissen tegen zich uitge- sproken, uitvoerbaar bij voorraad en met den sterken arm, waarbij deze diensten op anderen grond, n.l. art. 1 van de Wet openbare ver- voermiddelen, werden verboden. DE NEDERLANDSCHE REGEERING ONBEKEND MET HET TRANSPORT VAN 2000 JOODSCHE KINDEREN UIT WEENEN. Naar aanleiding van het uit het buitenland afkomstige bericht, als zouden Donderdag a.s 2000 Joodsche kinderen uit Weenen naar Nederland vertrekken, is het A.N.P. bij infor- matie te bevoegder plaatse medegedeeld, dat de Nederlandsche regeering van dit transport niet op de hoogte is en dat het uitgesloten moet worden geacht, dat een zoo groot aantal kinderen uit Weenen dezer dagen in ons land zal worden opgenomen. DE VLIEGVELDRWESTIE. In de Dinsdagmiddag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, heeft de voorzitter, Mr. K. P. van der Man- Roman van I. F. J. Groothedde. Nadruk verboden. 33) Vervolg. „Wacht", peinsde Hall hardop, „die kreet, die dk meende te hooren. Zal ik je het eens zeggen? Iemand heeft in de andere shack gelogeerd en als aandenken aan dat aange- name verblijf een paar souvenirtjes meege- nomen". Pat was de deiur al uit en de anderen volg- den hem snel. Het eerste, wat ze zagen, was, dat het pas gesneeuiwd had. Geen spoor viel er te ontdekken. Ze draafden achter elkaar naar de reserve- shack. ,,(Net, wat dk dacht" riep Hall, „kijk, de sneeuw voor de deur is opgeruimd, tenminste dat van de blizzard. Onze geachte ibezoeker slaapt nog, of is gisteren reeds vertrokken." Ze traden voorzichtig de hut Ibinnen, maar deze was verlaten. Met een oogopslag zagen ze, dat alle dekens van de bedden waren ver- dwenen. Verder ontlbrak er niets, behalve het kacheltje. ,Wat een kouikleum", lachte Baby. (Maar Tom merkte op: „(Hij zal nog last genoeg van de kou heb ben, als hij den nacht in de open lucht moet doorbrengen. Maar dat neemt niet weg, dat hij er eerst wel eens beleefd om had kunnen vragen". dele de volgende verklaring afgelegd ten aan- zien van de vliegveldkwestie. In de Septembervergadering van deze Kamer mocht ik de gelegenheid hebben uit- voerig de argumenten uiteen te zetten waar- om de nieuwste plannen van den Minister van Waterstaat, om het centrale vliegveld naar Schiphol te verleggen, voor Rotterdam niet aanvaardbaar waren. Sedertdien heh ik met den voorzitter van het vliegveld-comity het gemeentebestuur mogen vergezellen op een audientie bij den Minister, waarin de hoogst emstige bezwaren tegen deze oplossing van het vliegveldvraag- stuk uitvoerig werden utieengezet. Het schijnt, dat deze bezwaren niet den minsten indruk op den Minister hebben ge- maakt; zij worden in de memorie van ant- woord op de waterstaatsbegrooting althans zonder meer terzijde gesteld. Men mag hopen en verwachten, dat de volksvertegenwoordiging den Minister op dezen weg niet zal volgen. Nog altijd zijn er met goeden wil en bereidheid tot samen- werking oplossingen te vinden, die aan alien recht laten wedervaren. Maar onaanvaardbaiar is: dat het geheele havengebied van de Maasdelta met een mil- lioen menschen feitelijk van het intematio- nale luchtverkeer wordt afgesneden. Rotterdam zal het geldt een levensbe- lang nimmer hierin kunnen berusten. (ap- plaus PERSBESCHOUWINGEN OMTRENT DE BEHANDELING DER ONDERWTJS- BEGROOTING. In R.-K. kringen heerscht daaromtrent eenige teleurstelling, omdat de oppositie tegen den Minister Slotemaker de Bruine op niets is uitgeloopen. De Volkskrant (rad. r.-k.) schrijft: De katholieke Kamerfractie heeft voor de begrooting van Onderwijs gestemd. Zij heeft dit gedaan omdat anders de Minister van Onderwijs zou zijn gevallen, en met dezen Minister het kabinet. De fractie heeft der- halve kabinetspoitiek gevoerd. Een verstandig besluit, dat in onze kringen weinig tegenspraak zal ontmoeten. Wie van ons zou aan het werk van een Minister Romme en een Minister Steenberghe ontijdig een einde willen zien gemaakt en daartoe meewerken Maar als men het voomemen had den Minister van Onderwijs te handhaven, was het dan noodig geweest dien Minister links te laten liggen, met wien men toch zal moeten samemwerken als het straks (we hopen zeer hinnenkort) tot uitwerking van de plannen RommeiSlotemaker inzake de bestrijding der jeugdWerkloosheid en het opnemen van onder- wijskrachten bij den scholingsarbedd komt? En wat beteekent, in het licht gezien van de gevallen beslissing, de mysterieuze aan- kondiging van Dr. Molleir in zijn Franeker- rede van' Zondag j.l.,,Wat wij zullen doen zult gij deze week wel zien. Als ik nu iets zei, dan zou dit veel kunnen doen mislukken. Hebt vertrouwen in ons en niet het minst in onze katholjeke ministers" „Onze katholieke ministers" wij nemen het bun niet kwalijk, want in het kabinets- verband zijn ze een minderheid hebben toch ook niet kunnen voorkomen, dat leerlingen- schaal en ongeregelde positie der kweekelin- gen-met-acte gehandhaafd bleven. Dit vertoog doet de N. R. Crt. (lib.) vragen. hoe de Volkskrant aan die wetenschap komt, dat de R.K. ministers in den Ministerraad een minderheid hebben uitgemaakt. W'at bewijst1 toch, dat de R.K. ministers niet hetzelfde standpunt hebben ingenomen dan hun collega's De Nederlander (c.-h.) noemt het aan- nemen van de Onderwijsbegrooting met de stemmen van de R.K. fractie voor, een merk- waardig slot van een wat zonderlinge staat- kundige houding, terwijl Het Volk (s.-d.) er op wijst, dat de R.K. evengoed als de S.D.A.P. weten, dat de heer Slotemaker bij herhaling gepoogd heeft am in het kabinet de geesten Ze stonden een oogeniblik in beraad wat ze zouden doen. Laten loopen?" stelde Hall voor. De anderen keken hem met groote oogen aan. /Laten loopen?" haperde Pat, „en mijn alb- sinth dan?" „Woui je de kans loopen, dat (hij nog eens terugkomt?", vroeg Tom. En Balby voegde er aan toe: „Vannacht weer liggen rillen in bed? Ik denk er niet aan. Bovendien ben ik tamelijk henieuw wat voor een snuiter het is. Ik wil hem in ieder geval zien en hem beleefd vra gen of hij wel genoeg dekens heeft." ,,Met dat al staan we onzen tijd te ver- praten en zit de dief misschien al in Kansas", merkte Hall nuchter op, ,,als we wat willen doen, moeten we opschieten." Ze iholden naar hun eigen schack terug en zadelden de paarden, die vroolijk hinnikten bij het vooruitzicht, een tijdlang uit den benauw- den stal verlost te worden. Ook naraen ze een paar van de Eskimohonden mee, daar die die- ren goede diensten konden bewijzen bij het opsporingswerk. De Boodschap. Toen de (blizzard voongoed losbarstte, be- vond Jim Pavlick zich aan den oever van het Groot-Berenmeer. Aanvankelijk had hij wei nig acht geslagen op de felle windstooten, om dat al zijn aandacht was gericht op het dal naast het dennenwoud en op de hut, die zich daar toevond. Van twee zijden 'had hij een slede zien komen, maar door den grooten af- stand kon hij de gezichten niet onderscheiden van de mannen, die zich er bij bevonden. Toen hij nog aan het overleggen was wat hij zou doen, aankloppen om loigies of verder rijden, om wederom een eilendigen nacht bij een kampvuur door te brengen, was eensklaps de te winnen voor een ruimere bedeeling van het onderwijs. Een pogen, dat echter steevast is afgestuit op de tegenwerking zrjner ambt- genooten. Indien de vier sterke katholieke mannen in het kabinet den Minister van On derwijs een ruggesteun hadden gegeven, dan zou de verbetering in de leerlingenschaal er nu zijn. Het is dan o?k schrijnend onrecht- vaardig, het uitblijven van de noodige beter- schap wederom uitsluitend op rekening van den heer Slotemaker te schrijven. VRIJWILLIGERS UIT SPANJE WEER „THUIS". Maandagmiddiag te 2.05 uur Belgischen tijd zijn schrijft een speciale verslaggever van ,,De Telegraaf" ruim honderd der Neder landsche mannen, die gedurende korteren of langeren tijd in het Spaansche regeerings- leger dienst hebben gedaan, bij Esschen terugigekeerd in het land, dat hun vaderland niet meer is en welks nationaliteit zij wel- licht eer:'t na langen tijd zullen terugkrijgen. De 118 personen zijn dertig uur te voren in twee extra-rijtuigen van Oerbere aan de Spaansch-Fransche grens vertrokken voor de terugreis naar Nederland na gedurende onge- veer tien dagen in een kamp tusschen Barce lona en de Spaansche grens ondergebracht te zijn geweest. In Cerbere, waar den afgezwaai- den soldaten door bemiddeling van de Neder landsche regeering' een warm maal en pro- viand voor de reis tot Parijs verstrekt werd, werd het contingent ontvangen door den Nederlandschen consul te Nice, den heer De Kuyper, die hen tot Roosendaal begeleidde. Nergens onderweg mochten de mannen den trein verlaten en speciaal de Fransche regee ring had bij elk oponthoud zeer strenge maat- regelen genomen. Bij elk station, waar de trein stopte, werden de coupe-deuren afgesloten en werden de beide wagons door gendarmes bewaakt. In Parijs werd aan de mannen opnieuw door de zorgen der Nederlandsche regeering een ontbijt ver strekt. Op het perron aldaar waren aan- wezig de Nederlandsche gezant en de heer Labouchere. Te Brussel was de legatie- secretaris, de heer Van Berkum, op het per ron aanwezig. Daar waren het de Brusselsche arbedders, de Belgische ,,kameraden" zoo- als de mannen zeiden die voor verschillen- de versnaperingen hadden zorg gedragen en waar zij door vertegemwoordigers der Belgi sche socialisten weirden begroet. In Belgie waren nergens bijzondere voorzorgsmaatrege- len genomen en zelfs gelukte het ons te Es schen ongehinderd in de rijtuigen der man nen te stappen en met verschillende hunner een kort gesprek te hebben. De meesten, alien betrekkelijk jonge man nen, bleken blij te zijn naar Nederland te kun nen terugkeeren. Enkelen echter waren er ook onder. die openlijk hun spijt betuigden, door de intemationale onderhandeldngen ge- noodzaakt te zijn geworden den strijd, voor wat zij zien als hun ideaal, te moeten staken. De Nederlandsche consul te Nic^s jdeelde ons mede, dat de honderdachttien Nederlan- ders dee! uitmaakten van een grooter contin gent buitenlandsche strijdkrachten in Spanje, waarbij zich BeLgen, Zweden, Finnen, Noren en Denen bevonden. Dezen zijn echter nog te Oerbere achtergebleven, omdat him papieren nog niet in orde bleken te zijn. De reis had een vlot veirloop en de mannen hadden zich j kaim en correct gedragen. Wanneer het soms te luidruchtig werd, was aldus de heer De Kuyper, een enkel bevel van kapitein Piet" voldoende hen te kalmeeren. Deze Piet, wiens volledige naam Petrus Laros is, is een gewezen bouwvakarbeider uit Kaats- heuvel, die het in het Spaansche leger tot kapitein van de Hollandsche compagnie heeft gebracht. Deze kapitein Piet zien de mannen, zoo vertelde de heer De Kuyper verder, ook thans nog als hun commandant en zij gehoor- zamen direct aan zrjn bevelen. Hij was het ook, die tusschen Antwerpen en de Neder landsche grens den mannen verzocht „als concessie aan de Nederlandsche regeering" ondejrscheidingsteekens en insignes van de sneeuwstorm als een woedende furie op hem aangestormd. Sheila wilde omkeeren, maar hrj dwong het dier tegen de striemende sneeuw in te gaan. Hij had wel zooveel van de bliz zard gehoord, dat hiji wist, dat het den dood beteekende, als hij den nacht in de open lucht nroest doorbrengen. Daarom besloot hij, of- sdhoon hij, tengevolge van de voortdurende achtervolging, een ziekelijke vrees koesterde voor alles wat mensch was, toch naar de hut te gaan. 'In een cogenblik tijds had de fijne jacht- sneeuiw hem venblind. Hij zag dal noch hut meer, maar dreef Sheila recht tegen den storm op, overtuiigd, dat hij dan zijn doel wel zou (bereiken. De blizzard greep hem aan met woeste ruk- ken, islingerde hem achteruit, huilde, raasde en tierde om zijn hoofd, terwijl een doordrin- gende koude hem tot in zijn gebeente verkilde. Het iwerd een ontzettende worsteling, een kiaimp op leven en dood. Langzamerhand kroop een loom, slaperig gevoel in zijn lede- maten, een doffe wanhoop maakte zich van hem meester en hij had grooten lust, om te keeren en zich met den orkaan mee te laten voeren. Met een schok keerde hij tot de wer- kelijkheid terug, sprang van het paard en tot i aan zijn knieen door de sneeuw wadend, wor- I stelde hij voorwaarts, diep voorovergebogen, Sheila aan de teugels meevoerend. Herhaal- delijk viel hij en werd dan bedolven door de fijne sneeuw, die hem vast scheen te willen houden. Maar telkens ook weer krabbelde hij overeind en dwong zich tot voorwaarts gaan, kruipend soms. De koude werd met de minuut heftiiger, beet vinniig in zijn (gelaat, stak snij- dend in zijn ooghoeken en scheen bloedwarmte en leven uit hem weg te zuigen. IPlotseling zag hij de hut vlak naast zich opdoemen. Op hetzelfde moment echter maakte de wind een snelle, omberekenbare Spaansche politieke partij van de kleeding te verwijderen. Waaraan algemeen voldaan werd. Nog deelde d« heer De Kuyper mede, dat hem gedurende de dertigurige treinreis vol doende gebleken was, dat het gros der man nen geenszins van zijn revolutionnaire sym- pathieen genezen is, ook al hebben zij be- loofd, in Nederland geen politieke propaganda te zullen maken. Een streng toezicht op deze mannen zal dan ook zeker noodzakelijk zijn. Zoo naderde de trein langzamerhand Roo sendaal en nauwelijks werd onder de stations- overkapptng gestopt of alle raampjes gingen naar beneden en spontaan klonk uit de kelen der mannen als een ironie van het noodlot: ,,Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan Alsof de Nederlandsche regeering, die reeds zorgen te over heeft, op dezen vijfden Decem ber nog een dergelijke dure Sinterklaassur- prise van noode had. Den mannen zou immers oogenblikkelijk steunuitkeering zijn beloofd. Het geheele perron te Roosendaal was door de gemeentepolitie afgezet. Do beide wagons met de mannen bleven in- middels hermetisch gesloten, totdat alle reizi- gers van. het perron verdwenen waren. Daar- na werden de mannen in groepjes van tien uit den trein gelaten om door de douane aan den lijve te worden gevisiteerd. Na afloop daair- van kregen de mannen door bemiddeling van de Nederlandsche regeering in het eerste- klasse-restaurant een warmen maal tijd, be- staande uit zuurkool met worst en varkensrib. Daama reikte men hun de tijdelijke papieren voor het verblijf in Nederland uit, waarna zij successievelrjk met verschillende treinen naar hun woonplaatsen vertrokken. DE DINGAANSVLUCHT NAAR ZUID-AFRIKA RHtlONNEN. Men meldt uit Amsterdam aan de N. R. Ct.: ,.Die vliegtog na Suid-Afrika", zooals de Zuid-Afrikaansche gezant, Dr. H. D. van Broekhuizen, den „good-will" vliegtocht naar Zuid-Afrika van het K. L. M. vliegtuig „Rei- ger" Dinsdagochtend noemde, is pnachtig be- gonnen. Ruim zicht, droog en een matig be- wolkte luchtom 8 uur 14 minuten. Het meest indrukwekkende oogenhlik was wellicht, toen de Zuid-Afrikaansche gezant een korte rede hield om de beteekenis van de vlucht voor Zuid-Afrika te scbetsen. In emstige aandacht luisterden Prins Bern- hard, Jhr. Beelaert van Blokland, Minister Dr. H. Oolijn, de Minister van Buitenlandsche Zaken Mr. J. A. N. Patijn, Jhr. Mr. A. C. D. de Graeff, regeeringscommissaris voor de wereld-tentoonstelling te New-York en oud- gouvemeur-generaal van Ned.-Indie, en nog vele anderen, hoe de Zuid-Afrikaansche ge zant deze dingaans-vlucht zag als een gebaar van vrede, als het aanbieden van een olijftak van vrede van het in vrede levende Neder land aan het in vrede levende Zuid-Afirika. De beteekenis van deze vlucht wordt zeer verhoogd door het feit, dat Jhr Mr. F. Bee- laerts van Blokland als vertegenwoordiger van de Nederlandsche regeering deze vlucht meemaakt. ,,Het is een baie mooi gebaar" aldus Dr. Van Broekhuizen, die dan beschreef hoe in 1652 van Riebeeck en zijn mannen in drie kleine schepen naar Zuid-Afrika voeren, om daar den hoeksteen te leggen voor de tegen- woordige Unie van Zuid-Afrika. Spr. herinner- de dan aan de droeve jaren van 1899 tot 1902 die eindigden met de uitzending door H. M. de Koningin van het oorlogsschip „Gelder- land", om onzen onvergetelijken president Paul Kruger een veilig thuis aan te bieden." Dat was toen een vredestocht van een schip met kanonnen, thans is dese .vliegtog" over bergen en woestijnen een andere vredestocht, als van een witte duif. Dr. Van Broekhuizen besloot zijn rede met het aanhalen van een Zuid-Afrikaansch ge- dicht. De vlaggen van Zuid-Afrika, van Nederland, van Amsterdam en van de K. L. M. woeien feestelijk aan den uitgang van de wachtkamer naar het vliegveld. De ..Reiger'" stond gedul Dan rug en borst flink met Dampo inwrijven en Dampo diep inademelt. Wonderlijk zooals dat helptl Dooi 30 ct. Tub# 40 ct. Pot 50 ct. (Ingez. Med.) zwenking en sleurde hem weg van de hut, van de redding. Hij slaakte een wanhopigen kreet, kreeg het gevoel, of hij door het luchtruim zweefde, zijn handen grepen in het leege en dan werd hij met zoo'n reuzekracht ergens tegenaan geslingerd, dat hij hewusteloos in- eenzonk. (Dit duurde echter maar een oogenblik. Hij o,pende zijn oogen en zag, dat hij tegen de hut aanlag. Met moeite werkte hij zich over eind en zocht tastend naar de deur. Een don- kere schaduw liep met hem mee. Sheila", mompelden zijn verstijfde lippen. Hij vond den deurknop en werd letterlijk naar binnen ge slagen, onmiddellijk gevolgd door Sheila. Met j inspanninig van zijn laatste krachten wist hij de deur weer te sluiten en zonk dan uitgeput neer. Hoe lang hij zoo gelegen had, zou hij niet helbben kunnen zeggen, maar ineens drang het tot hem door, dat hij alleen was in de hut. Waren er niet vier mannen naar bin nen gegaan? Of sliepen ze? Maar neen, het waif intens koud, de kachel brandde niet. Hij richtte zich stijf op en zocht naar zijn luci- fers. Het duurde lang, voor er een brandde en nog langer, voor hij de lamp had ontstoken. Alle gevoel was uit hem geweken, het was, of hij aan den ibuitenkant reeds gestorven was. Hij greep een handvol van de sneeuw, die mee naar binnen igestoven was en Ibegon er zich handen en gezicht mee in te wrijven. Langzaaim keerde het gevoel terug met vree- selijke pijnen. Hij moest zich in de lippen bijten, om het niet uit te schreeuwen. Toch ging hij docfr met wrijven, zoolang, tot het bloed weer normaal door zijn aderen stroomde. De kachel brandde niet, maar stond klaar, om aangestoken te worden. Een oogenblik later vlamde er een lustig vuur op en begon er zich een weldadige warmte door het ver- trek te verspreiden, heerlijike warmte, die hem dig te wachten in het jonge ochtendlicht. De heer A. Plesman, directeur van de K.L.M. richtte, via de Phohi, eenige woorden tot de bewoners van de Unie van Zuid-Afrika. Hij zeide dat het vliegtuig geheel bezet is en dat niet minder dan 23.000 poststukken wor den meegenomen. Hij bracht in berinnering dat er blrjkbaar op het oogenblik in Zuid-Afrika nog bezwaren bestaan, tegen het door de K. L. M. in exploi table nemen van een wekelijksche luchtlijn van Nederland naar Zuid-Afrika, maar hij sprak de hoop uit, dat dit spoedig mogelijk zou kunnen zijn, in samenwerking met de Britsche- en Zuid-Afrikaansche luchtlijnen. Via de luidsprekers werd daama geroepen: ..Passagiers voor Kaapstad instappen!", hetgeen nog in het Engelsch herhaald werd. De passagiers begaven zich naar het vlieg tuig en stonden op korten afstand stil met ontbloot hoofd, toen statig het Wilhelmus over het vliegveld weerklonk. Het afscheid was dan in vollen gang. Han den werden geschud, vroolijke uitroepen klon- ken. De bemanning, wat achteraf, zei een laatste woord tot hun familie. De gezagvoer- der, J. B. Scholte, frisch en flink als altijd, zei vaarwel tot vrouw en kinderen. Alle passagiers waren present. In dichte drommen stonden de belangstellenden om het vliegtuig. Onder de belangstellenden waren, behalve de reeds genoemden, de adjudant van Prins Bemhard, kapitein de Roo van Alderwerelt, Jhr. Snouck Hurgronje, secretaris-generaal van buitenlandsche Zaken, wethouder Krop- man, vertegenwoordigend het gemeentebe stuur van Amsterdam, de beer Booigert direc teur van de handelsinrichtingen te Amster dam, W. H. Fockema Andireae, secretaris van de regeeringscommissie voor de cultureele be- trekkingen met Zuid-Afrika; de heer Delprat als voorzitter van de Zuid-Afrikaansche Han- delsvereeniging, Mr. P. J. Idenburg, voorzit ter van het fonds voor Hollandsch onderwijs in Z.-Afrika, enz. Enkele van de passagiers hadden moeite om zich door de haag van belangstellenden heen te dringen, maar, ze kwamen er Toen klonk waarschuwend de stem van den heer Plesman, dat de mottoren zouden gaan draaien, en even later raasden de beide mo- toren. Scholte zat aan bet stuur om de machine te doen starten, naast hem zat Viruly. De waehtenden juichten, riepenVoor de raampjes van de cabine verschijnen lachende gezichten. Om 8 u. 12 kwam er beweging in het vliegtuig, dat onder de opgewekte tonen van het vermaarde Sarie Marys naar de start- baan reed om daar te keeren en te wachten. Om 8 u. 14, toen de motoren luid ronkten, begon het vliegfuig snel voort te rollen. Enkele oogenblikken later verhief de Reiger" zich statig in de lucht. Nog even een cirkel rond het vliegveld en gezagvoerder Scholte zette koers naar Zuid-Afrika. De .Reiger" vervoert behalve de elf passa giers 138 Kg. briefpost en 52 Kg. vracht. De Reiger, die Dinsdagochtend van Schip hol naar Zuid-Afrika. is vertrokken, in ver- band met de honderdste herdenking van den Dingaansdag. is om 11 uur 42 (Nederlandsche tijd) te Marseille geland. Om 13 uur 05 werd de vlucht voortgezet en om 16 uur (Neder landsche tijd) kwam het vliegtuig te Napels aan. Dinsdag werd de tocht via Athene voort gezet naar Cairo. doorgioeide. Hij keek in de bedden, geen man nen, bracht Sheila naar den stal, geen bewo ners. Hij brak er zich verder het hoofd niet over, kroop in een van de bedden en was spoe dig in 'n diepen slaap gedompeld. Toen hij zich op den ochtend, dat de storm was gaan liggen, naar ibuiten begaf, zag hij de oplossing van het raadsel, waarover hij zich al die dagen suf igepiekerd had. Een stuk ver- derop lag nog een hut, gelijk aan de zijne. Daarin bevonden zich dus de mannen, die hij had gezien. Vier mannen waren het geweest. De drie leren met Hall Pennock, dat was samen ook vier man. Het zou wel heel toe- vallig moeten zijn, als zij zich juist hier be vonden, maar het was toch mogelijk. Lang aarzelde hij, maar tenslotte besloot hij toch maar eens een kijkje te gaan nemen. De andere hut was leeg, maar vertoonde alle teelkenen van bewoning. Hoogstwaar- schijnlijk waren de mannen uit ter pelsjacht en zouden ze niet voor den avond terugkeeren. Als het Hall Pennock was met zijn maats? Vier vijanden tegenover zich was veel, teveel voor een openlijken strijd. Maar als hij bleef, zouden ze den rook uit zijn shack zien komen en hem natuurlijk ontdekken. Zijn besluit was spcedig genomen. Hij zocht alles bij el kaar, wat van zijn gading was, sleepte het naar zijn eigen tijdelijke woonplaats. timmer- de van dennetalkken een primitieve slede in elkaar, laadde daar alles op, spande Sheila er- vcor, sprang zslf in het zadel en reed aan de Noordzijde om het bosch heen, waar een ein» delooze, witbesneeuwde vlakte zich voor zijn oog uitstrekte. Hoe hij ook tuurde, nergens waren de ipelsjagers te ontdekken, het ter rain was dus veiliig. Zonder een enkel oogen blik oponthoud reed hij door tot zonsonder- gang, steeds langs den zoom van het woud. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1