ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Marion's groote avontuur No. 9837 MAANDAG 13 NOVEMBER 1938 78e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD NEUZENSCHE COURA ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Cltgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetiwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BLAD VERS4JHUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. ADRES DER GEMEENTEN AAN DE TWEEDE KAMER. De Vereeniging van Nederlandsche Gemeen- ten heeft zich in verband met de door de re-gee ring' ingediende wetsontwerpen tot wederinvoering van een forensenbelasting en van een gemeentelijke inkomstenbelasting (de laatste alleen in sommige noodlijdende ge- meenten) met een adres tot de Tweede Kamer gewend. Gewezen wordt in de eerste plaats op het geVaar, dat schuiit in het verlies aan zelfstan- diigheid, dat aan een voortdurende financieele impasse verbonden is. Dit houdt het gevaar in, dat het verantwoordelijkheidsbesef en daarmede de mbreele kracht, die van eigen verantwoordelijkheid uitgaat, bij den gemeen- telijken bestuurder verdwijnt. Bepleit wordt een algeheele herziening van het financieel statuut der gemeenten. In de werkeloosheidsuitgaven ziet de ver eeniging in het bijzonder het stru-ikelblok der gemeente-financien. iZij bepleit daarom van de werkloosheidszorg een nationale zorg te maken en daarbij otok den steun aan kleine zelfstandigen als werkloosheidslasten te be- schouwen. Subsidiair wordt een wijziging van het subsidiestelsel gevraagd. De saneeringsvoorstellen van de regeering hebben niettemin de waardeering der vereeni ging. De waardeering wordt echter gematigd door de vrees, dat de beschikbaar gestelde mdddelen voor het beoogde doel niet toerei- kend zul'len zijn. De inkomstenbelasting ten behoeve van sommige noodlijdende gemeenten, die noodlij- dend dreigen te worden, die in -dezen toestand verkeeren, zoodat wij vreezen, dat de op- brengst dezer -belasting gering zal zijn. En dat zij, naast de verschillende heffingen, die het inkomen als zoodanig treffen, de ten- denz zal hebben den omvang der kwade pos- ten te doen toenemen. Ook rijst de vraag, in hoeverre het billijk geacht kan worden, dat juis-t in die gemeenten, waar ten gevolge van den financieelen noodtoestand, de overheids- voorzieningen tot het uiterste -beperkt wor den, en waar uit dien hoofde de burgers zelf in hoogere mate dan elders (b.v. ten gevolge van het in-trekken of ve-rlagen van subsidien) bijdragen in de kosten van maatregelen, die het algemeen plaatselijk belang -dienen, een buitengewone belasting -wordt ingevoerd. Het uitzonderlijk karakter van de noodlijdende ge meenten zal door dez-en maatregel geaccen- tueerd worden en het verschil in belastmg- druk tusschen noodlijdende en andcre ge meenten -zal zoo groot worden, dat on 'anks de aan den voorgestelden maatregel verbonden forensenbepal-img, belastingvlucht moot wor den gevreesd, het-geen niet alleen derving van inkomstenbelasting, maar ook van andere in- komsten voor de noodlijdende gemeenten tot gevolg heeft". Ten aanzien van de forensenbelasting wordt uitdrukking gegeven aan de voldoening, die het herstel dezer heffing in de werkgemeen- ten verwe'kt heeft, 'zonder dat de vereeniging daanmede echter blind blijkt te zijn voor de nadeelen, die aan de woomgemeentefi worden toegebracht, nadeelen, die in het bijzonder voor het jaar 1939, waar voor de gemeente- besturen de begrooting gereed hebben, spre- kend zijn. Een onderzoek naar de vraag, in hoeverre de voordeelen eenerzijds tegen de nadeelen anderzijds opwegen, wordt noodig geacht. DE NIEUWE „KIND"-ZEGELS. De weldadigheidspostzegel'S ,,Voor het kind" zullen dit jaar wederom verschijnen dn de waarden 1 Yz cent (met een bijslag van IY2 cent, 3 cent (plus 2 cent), 4 cent (plus 2 cent), 5 cent (plus 3 cent) en 12V2 cent ("plus 3% cent) en verkrijgbaar worden gesteld van 1 December tot en met 5 Januari a.s. De netto opbrengst boven de frankeerwaarde komt ten 24) Vervolg. bate van het bescherming- en steunbehoeven- de kind. IDe zegels zijn ontworpen door den jongen kunstenaar Pam G. Rueter te Sloterdijk. De voorsteliing is voor alle waarden dezelfde: een knaapje, dat te midden van bloemen, in zijn fluitspel verzonken, viscb en vogel tot luiste- ren lokt, een beeid van vertrouiwelrjkheid tus schen kind en natuur. De kleur der zegels is resp. bruin-zwart, paarsrood (purper), groen, roodbruin en blauw. De izegels zijn vervaardigd -in rotogravure. De afmetingen van het beeldvlak zijn 18X27 mm, de geldigheidsduur loopt tot 31 Decem ber 1943. VOLDOENING OVER HET BEZOEK VAN KONING LEOPOLD. Het aanstaand bezoek van Koning Leopold HI der Bel-gen geeft Minister Patijn -gelegenheid, in zijn antwoord aan de Tweede Kamer over de begrooting van zijn departe- men-t, uitinig te geven aan de bijzondere vol doening waarmede hij, evenals de zeer vele Kamerleden, wier gevoelens ten deze in bet Voorloopig Verslag werden vertolk-t, deze ge- beurtenis tegemoet ziet. De betrekkingen tot Belgie ademen een geest van oprechte weder- zijdsche waardeering, daarom, en niet minder wegens den hder te lande alom ge^oelden eer- bied en sympathie voor den persoon van den hoogen bezoeker, zal zijn komst in geheel Nederland met groote ingenomenheid worden begroet, aldius 'de Minister. HET BELGISOHE VORSTELIJKE BEiZOEK. Zooals reeds gemeld, zal de Belgische ge- zant, baron Herry, op 23 dezer in het 'legatie- gebouw te Den Haag een gala-diner geven ter eere van het bezoek van Z.M. Koning Leopold. iNaar vernomen wordt zullen 'H.M. de Ko- ningin, Prinses Juliana en Prins Bemhard aan dit diner aanzitten. Ook de minister-president dr. Colijn en de minister van buitenlandsche zaken, mr. Patijn, zul-len tot de gasten be- hooren. DE NEDERLANDSCHE GEZANT TE BERN. Naar de N. R. Crt. ter oore komt, valt bin- nenkort de benoeming te verwachten van Mr. E. N. van Kleffens, thans chef vam de afdeeling diplomatieke zaken van het Mini- sterie van Buitenlandsche Zaken, tot buiten- gewoon -gezant en gevolmachtigd minister te Bern, als opvolger van Dr. A. Loudon, die k-ortgele-den tot gezant te Washington be- noemd is. De beer Van -Kleffens is den 17den Novem ber 1894 geboren te Heerenveen, promoveerde in 1918 te Leiden op de dissertatie ,,De in- ternationaalrecht-erlij'ke betrekkingen tusschen Nederland en Japan1". Van 19191920 was hij verbonden aan het Volkenbondssecreta- riaat, van 19211922 aan het secretariaat van de directie der Kon. Shell te Londen, om daarna in 1922 over te gaan naar het Depar- tement 'van Buitenlandsche Zaken, eerst aan de afdeeling juridische en daarna aan de af deeling diplomatieke zaken. Tot opvolger van Mr. Van Kleffens als chef -van de afdeeling diplomatieke zaken schijnt bestemd te zijn dr. J. H. van Roijen, thans gezantschapssecretaris ls-te klasse te Tokio. DE ITTVOERING VAN DE LANDARBEIDERSWET. Ten aanzien van de uitvoering van de Land- arbeiderswet wordt in de memorie van ant woord nopens de begrooting van financien aan de Tweede Kamer het volgende opgemerkt. De moeilijkheden, welke zich in verschillen de gemeenten ten aanzien van de betaling van renten en annuiteiten voordoen, hebhen den minister doen besluiten een afzonderlijk on derzoek naar den in de betaling -ontstanen ach- terstand in te stellen. Het resultaat van deze enquete is betrekkelijk meegejjallen. De terug- Roman van I. F. J. Groothedde. Nadruk verbodien. Hall knipoogde naar Bill, maar deze maakte een geruststellend gebaar. Hij kende zijn pappenheimers en wist, dat het alleen maar te doen was, om een paar dollar van den prijs af te krijgen. ,,Zock er t-wee uit", riep Hall, ,,we kunnen todh niet zonder pakpaard." Dat gaf. weer nieuwe herrie. Nogmaals werden alle paarden stu,k voor stuk bekeken, betast en beklopt. Bill moest weer wat van den prijs afdoen, omdat ze nu in massa kodh- ten, nieuwe scheldwoorden daalden op zijn hoofd neer, maar het slot was toch, dat Pat en Tom ieder op een glanzende, goedgevorm- de merrie de poort uitreden. Het magere be- zit van Pat en Tom had nog 45 dollar opge- braoht en die werden aan Hall overhandigd. Toen deze ze ieder 15 dollar ervan gaf, kende hun vreugde geen grenzen meer en luid zin- gend verlieten ze Regina, den dag prijzend, die hen ruzie had doen maken om een glas absinth. .,Maar denk er aan", waarschuwde Hall, ,,deze paarden verkoop je niet meer." Toen trokken Pat en Tom zoo'n veront- waaidigd gezioht, dat Hall voor den zooveel- sten keer dien dag- in lachen uitharste, ter- wijl Baby wijs met het hoofd knikte. Over het stuik naar Prince-Albert aan de Saskatchewan-rivier deden ze drie dagen. 'Hall had geen spijt, dat hij ze als reisgenoo- gang in de betalingen is niet bepaald helang- rijk gebleken en het bedrag, dat de landarbei- ders in hun hetahngen ten achter zijn, is voor de gemeentefinancien niet verontrustend. Hiertegenover staat, dat de moeilijkheden zich over het geheele -land voordoen en dat de uit voering der wet daar\ an belemmering onder- vindt. Op grond van de resultaten van het on derzoek is de regeering tot de overtuiging ge- komen, dat het gewenscht is de ernstige moei lijkheden te ondervangen. Het ligt niet in de bedoeling opnieuiw over te gaan tot verlaging van de rente der uit 's rijks kas verstrekte voorschotten. De tegenwoordige rentevoet van 3 pet. is voor deze voorschotten zeker -niet te hoog. Een verdere verlaging van den rente zou trouwens on-doeltreffend we-rken. Een maatregel is in voorhereiding, welke de ge legenheid biedt daar hulp te ver-leenen, waar aan een dergelijken steun het meest hehoefte bestaat. MEER GEBRUIK VAN ATJTHENTIEKE AKTEN. Wat de zaakwaarnemerij betreft is de Minister tot de conclusie gekomen, aldus le'zen wij in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over de begrooting van Justitie, dat in het belang van de rechtszeker- heid in meer gevallen het gebruik van een authentieke akte dient te worden voorge- schreven. Voordat aan deze plannen vaste vorm kan worden gegeven, dient evenwel naar het ge- voelen der regeering een nieuwe we-ttelijke regeling van de notarieele tarieven te worden voorbereid, waarbij tevens de noodige waar- borgen voor een stipte naleving moeten wor den gescbapen. Het ligt in het voomemen, een kleine comm-iss-ie met het ont-werp-en "van een dergelij'ke regeling te belasten. REORGANISATIE VAN DE POLITIE. In zijn Memorie van Antwoord op de Justi- tiebegrooting deelt Minister Goseling mede, dat hij van oordeel is, dat -ter verbetering van de organisa-tie van de pdlitie, waarbij ge- streefd moet worden naar een coordinatie, die tot sterkere eenheid zal leiden, -gebod-en is. De behandeling v£in de zaak-Oss ter open- bare terechtzitting Van het ambtenarenge- recht te 's-Gravenhago heeft ernstige -symp- tomen doen zien van niet te dulden toestah- den en verhoud-ingen, welke mede kunnen worden toegeschreven aan bestaande ge'bre- ken in de organ-isatie van de politie hier te lande. Verbetering van de politie-organisatie zal echter niet kunnen bestaan in het oplossen der problemen, welke voortspruiten uit het naast elkaar aanwezig zijn van twee rijks- politlecorpsen. Zij Omvat een hreedere taak, waaraan sinds enkele jaren gestadiig wordt gearheid. BRANDSTOFFENBIJSLAG VOOR KLEINE BOEKEN EN TUINDERS. De Ministers van Economische Zaken en Soc-iale Zaken hebben ter kennis van de ge- meentebesturen gebracht, dat aan de kleine boeren en tuinders, die in de B-groep zijn gerangschikt, gedurende het tijdvak 30 Octo ber 1938 tot en met 15 April 1939, een brand- stoffenbijslag mag worden toegekend. Deze bijslag mag ten hoogste bedragen: a. van 30 October 1938 t/m 26 November 1938 1 per week; b. van 27 November tot en met 11 Maart 1939 1,30 per week; c. van 12 Maart 1939 tot en met 15 April 1939 f 1 per week. De som vein de feitelijke steunvergoeding, de berekende bedrijfsinkom-sten en eventueel loon van den ondersteunde zelf mag met in- begrip van- den brandstoffenbijslag n-im-mer meer bedragen dan 95 pet. van het loon, het- wblk de hetrokken grondverhruiker zou kun nen verdienen, indien hij als landarbeider c.q. tuinarhedder in het vrije bedrijf in loondienst zou zijn tewerkgesteld gedurende de weken waarin hij thans steun geniet. ten aangenomen had. Hij lachte in die drie dagen meer, dan hij zijn heele leven gedaan had. In P-rince-Alhert voorzagen ze zich rijkelijk van pro viand, want de eerste plaats van eenige beteekenis, die ze zouden aandoen. Fort-Reliance, namelijk, lag op een afstand van bijna 700 mijl, een afstand waarover ze, als alles goed ging, zeker veertien dagen zou den doen. Het pakpaard kreeg het zwaar te verantwoorden, maar het dier gaf geen blij- ken van vermoeidheid en hi eld zelfs de straf- ste galop bij. En galoppeeren deden ze nogal eens. De Ieren waren letter!ijk met een zucht tot wedden bezeten en iedere vlak-te, die zich aan hen voo-rdeed, wend een wedstrijdterrein. Als Hall meedeed, zegevierde hij altijd en daarom liet hij het meestal aan hen over. Ze reden dan als duivels, want het ging gewoon- lijk om een slok absinth, waarvan ze ieder een ruimen voorraad hadden opgedaan in Prince-Albert. Op die manier sehoten ze flink op en Hall moedigde daarom die wed- s-trijden aan, door een halve dollar als prijs uit te loven, die afwisselend door Pat, Tom en Baby gewonn-en werd. Verder gebeurde er op den heelen weg niets, tot even voorbij het Othabaskameer. Het terrein wend hier heu- velachtig en toen zich een natuuriijke rots- barricade voor hen uitstrekte, stelde Baby voor, ter afwisseling een springconcours te houden. Hall zou op de barricade gaan Staan en moest kijken, wie het hoogst sprong en het mooist sprong. Het voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen. Hall pos- teerde zich op zijn plaats. Pat liet zijn paard een aanloop nemen en suisde in een prachtige boog over de barricade. Hall klapte, maar Baby zed, dat het niets was. Tom sprong nu. Zijn merrie tipte even een steen mee, waar- door het d-ier minder fraai neerkwam. ,,-Hcele- maal niets," zed Baby, ,,nu ik!" Hij liet zijn paard een tiwe-e keer zoo langen aanloop nemen en dreef toen het dier ranselend voor- uit. In voile galop stoof hij op de barricade toe, maar op het moment, dat het paard den sprong moest nemen, bleef het stoks-tijf staan AFSCHAFFING VRIJEN ZATERDAG IN FRANKRIJK. De kabinetsraad heeft Zaterdagochtend en Zaterdagmididag de door Reynaud, minister van fin'ancien ingediende ontwerpen van wetsdecreten onderzocht. Daarna zijn in een minsterraad onder voorzitterschap van den president der republiek alle ontwerpen goed- gekeurd. Een der -door den ministerraad goedgekeurde wetsdecreten hepaalt de herwaardeering van den goud voorraad der hank van Frankrijk op den grondslag van 170 frank voor een pond sterling. Het belangrijkste decreet op sociaal gebied bepaalt, dat met behoud in beginsel van de 40 uren week, gedurende drie jaar de week van vijf dagen van acht uren wordt afge- schaft en vervangen door een werikweek van vijf en een halven dag. Als buitengewone maatregel zal een natio nale heffing van twee procent zonder aftrek worden geheven op alle inkomsten voort- vloeiende uit het iheroep. De belastingen op de inkomsten, op fondsen, op zegelrechten en op loonen worden verhoogd. Op de lijst der geteekende wetsdecreten komen voorts decreten voor betreffende wij ziging der procedure voor arbitrage, bestrij- ding der werikloosbeid, een nieuw stelsel van gezinsdnkomen ter verhooging van het ge- boortecijfer, prijsregeling, finanoieele aanmoe- diging voor den landbouw etc. Minister Reynaud heeft des avonds in een radiorede een gemotiveerd overzicht gegeven van de maatregelen welke hij heeft voorbereid tot financieel en economisch herstel van het land. CHAMBERLAIN WEIGERT EEN LANDHUIS IN FRANKRIJK. Zooals na enkele vroegere weigeringen reeds te verwachten viel, heeft de Brltsche premier Chamberlain ook het z.g. ,,Maison de la Paix", een landhuds, dat men hem in Frank rijk als vrucht van een openbare inzameling wilde aanbieden, niet aanvaard. Minister Chamberlain heeft venzocht het inge-zamelde bedrag, dat ruim een half mil- lioen francs beloopt, in zijn naam te willen overdragen aan de Fransche oudstrijders. De ministers Daladier -en Bonnet, die uit het- zelfde fonds een souvenir zouden ontvangen, hebben zic-h onmiddellijk bij deze geste aan- gesloten. In een brief aan den directeur van Paris Soir", welk blad het initiatief voor de inza meling genomen had, schrijft minister Cham berlain o.m.: „De wonden van den vorigen oorlog bestaan en op onze generatie rust de schuld deze te heelen zooveel wij kunnen. Daarom wil ik u voorstellen, dat het fonds van Paris Soir" ter hand gasteld zal worden aan het nationale bureau van oud-strijders. oorlogsverminkten en oorlogsweezen, om door deze instelling aangewend te worden zooals zij het best oordeelt". Hoewel het idee om den Britschen eerste- min-ister en mevrouw Chamberlain een land- huis met een stukje Franschen bodem aan vischrij'k water aan te bieden, in Frankrijk izeer popu-lair was, geeft men natuurlijk zon der eenig verzet gevolg aan den bescheiden wensch van den grijzen staatsman, welke des te treffender is aan den vooravond van den dag, dat voor de twintigste maal de wapen- stilstand en de duur gekochte overwinning herdacht zullen worden. DE HERTOGEN VAN WINDSOR EN GLOUCESTER BIJEEN. Vrijdag hebben de hertog en hertogin van Gloucester een bezoek gebracht aan den her tog van en de hertogin van Windsor te Parijs. Het was de eerste ontmoeting van de en niet het dier, maar Baby zweefd-e in een sierlijken bocht door de lucht en kiwam met een klap op den grond terecht. Daar hij -kreunend bleef liggen, snelden ze verschrik-t op hem toe en Hall vroag bezorgd ,,Iets gebroken?" -A-lles", jammerde Baby, met tranen in de oogen. Hij ging staan en opende zijn jas. Toen dacht Hall, dat hij het bestierf van het lachen. Baby had een tou-w om zijn mi-ddel en daaraan hingen twaalf halsen van gebro ken flesschen, terwijl de absinth langs zijn beenen stroomde. Uit vrees, dat Pat en Tom zich v-ergissen zouden, had hij ze niet aan het pakpaard durven toevertrouwen. [Hall ging er bij zitten, om eens goed uit te lachen en knikte tenslotte: ,,Toch heb jij den prijs verdiend, Baby, jouw sprong was onnavolgbaar. Hier, twee dollar voor den schrik". De schrik scheen echtier dieper te zitten, want Baby was het verdere gedeelte van den dag ongenaa'kbaar en sprak geen stom woord. Zonder verdere ongevallen hereikten ze Fort- Reliance aan het Groot Slavenmeer. Het fort deed zijn naam geen eer aan, want het ver- trouwen was ver te zoeken. Men vroeg buiten- sporig hooge prijzen voor lev-ensmiddelen, messen, bijlen en wat ze verder noodig had den. Hall was de Ieren dankbaar, want door hun razen en schelden wisten ze de prijzen zoodanig te drukken, dat hij zeker honderd dollar bespaarde. 'Bepakt en bezaRt aanvaard'den ze het laat ste gedeelte van den tocht. Ieder had een deel van de lading bij zich, want het pak paard kon onmogelijk alles dragen. De plaats, waar zich, volgens de Ieren veel wild bevond, lag ten Noorden van het Groot-Berenmeer, dus in de Noord-West Terr-itorien. Ze dachten er in een dag of zes aan te komen, maar de paarden waren zoo monter niet meer en ook zijzelf moesten zich langere rusten gunnen. Zoo kwam het, dat ze pas na tien dagen halt hielden aan den zoom van een dennenwoud, volgens alle drie een uitgelezen plaats en dan Koninklijke brooders sedert den troonsaf- stand van Edward VHI in December 1936. De hertog en hertogin van Gloucester wa ren op hun terugreis van een bezoek aan Oost-Afrika, te Parijs afgestapt. Zij ge- bruikten de lunch in het hotel Meurice, waar de hertog en hertogin van Windsor logeeren. Des middags werd gezamenlijk een rit door het Bois de Boulogne gemaakt, waarbij de hertog en de hertogin van Windsor hun gas- ten hun nieuwe verbltjf hebben getoond, dat aan den rand van het Bois ligt. In de appartementen van den hertog van Windsor hadden de 2 broers een onderhoud met elkaar, dat een uur duurde. De hertog van Windsor toonde zich zeer belangstellend voor de gebeurtenissen in Engeland in de afgeloopen maanden. De beide hertogelijke echtparen hebben s avonds het diner gebruikt in een restau rant nabrj de Madeleine. Zaterdag is de hertog en hertogin van Gluocester per vliegtuig naar Londen terug- gekeerd. Volgens de ,,News Chronicle" zullen de hertog en hertogin van Windsor zich waar- schijnlijk in Engeland gaan vestigen. Hun keuze zal waarschijnlijk vallen op het fort Belvedere waarvoor de hertog altijd een bij zondere voorliefde heeft gehad toen hij prins van Wales en koning van Engeland was. DE UITDAGING VAN DE DEMOCRATIE. Bij het debat in het Lagerhuds heeft, meldt de N. R. Crt., oud-minister Eden gezegd, dat men de groote gevaren van den tegenwoor- digen tijd niet moet verkleinen. In verschei- dene deelen der twereld, in het Verre Oosten zoowel als in Europa, blijven groote staten op oorlogsvoet georganiseerd, terwijl wij in Europa staan tegenover den algemeenen on- dergang van de vrijheid. Dit te beseffen en zelfs dit verlies van de vrijheid te betreuren, staat niet gelijk met het toonen van een ideologis-ch vooroordeel, doch is de erkenning van een stand van zaken, welke ons plaatst tegenover een wereld, waarin de staatslieden bereid zijn oorlog te gebruiken als middel van nationale politick en waarin zij dit mid- del verheerlijken. Het 1 ijkt Eden het juiste, dat de democratic, zooals de Engelschen haar verstaan, op ieder terrein deze nieuwe uit- daging moet weerstaan, niet minder op het gebied van den band-el en de levensomstandig- heden dan op dat van buitenlandsche politiek en bewapening. Ik geioof, dat wij er nog verre van zijn de kracht van die uitdaging en de wij-ze, waarop zij het dagelijksche bestaan van ons volk zal treffen, in te zien. Tezamen met de opkomst van het bombardementsvlieg- tuig zal deze- uitdaging het geheeel karakter en uiterlijk van Engeland hervormen. Wil Engelian-d het hoofd eraan bieden, dan is een enorme vrijiwillige krachtsinspannin-g vereischt, welke zich moet kunnen meten in omvang en kracht met hetgeen andere landen onder dwang tot stand brengen. Dit zal een zekere mate van zelfverloochening vergen van iederen burger en zeker van de meer welge- stelden de opoffering van hun huidig levens- pedl. Het zal een reorganisatie eischen en vooral moet het tempo van de democratische machine versneld worden. Dit alles betee- kent uiteraard een omwenteling in Engelands nationale leven. Het kan geschieden, maar tenzij een dergelijke -krachtsdnspanning wordt ondernomen, bestaat er geen toekomst voor het Britsche volk en de zaken welke het ter harte gaan, afgezien dan van een geleidelijke verzwakking van zijn gezag, een langzaam afglijden van de helling. Groot-iBittannie moet een mogendheid zijn van den eersten rang of niet zijn. -Dit deel van Eden's rede werd gesteund door toejuichingen van beide zijden van het Huis. Voortgaande over de herwapening zeide Eden, dat Engeland niet bewapent met de zou het wel zoo zijn, want ze waren heit den geheelen weg lang oneens met elkaar ge- weest, omtrent de plaats van vesfiging. „Welgeteld heb ik achtendertiig dagen te paard geizeten, sinds ik de Grasvallei ver- liet", zuchtte Hall. Pat keek hem aan. „Grasvallei? Toch niet hij Pavlick in Kansas?" ,,Toch wel", glimlachte Hall. ,,Dan ken je zeker Tom O'Ruark wel, zoo'n dikke, als onize Baby, maar dr-ie keer zoo lang „Ik ken hem", lachtte Hall. ,,'Hij was al net zoo'n nathals als jiullie." ,Doe hem de groeten van ons, als je hem nog eens ziet." -Hall heltfofde het grif, alsof hij van plan was, -den an'deren dag reeds een kijkje te gaan nemen in de Grasvallei. De eerste jaren zou hij die wel niet teru-gzien. Zijn gedac'h-ten ver- bleven een oogenblik bij Marion. Hij voelde zich weemoedig worden en staarde met om- floerste oogen voor zich uit. Achtendertig dag- reizen was hij van haar venwijderd. Het leek een niet te overbruggen afstand, die zich tus schen hem en haar had geplaatst. Het luid geschreeuw van de Ieren wekte hem uit zijn gepein-zen. Pat kwam naar hem toe: ,,Een ideaal oord, juist geknipt voor ons." Hall keek om zich been. Hoewel hij er niet veel verstand van1 had, leek de plek hem toch ook wel geschikt. Recsht voor hem lag een met gras begroei'd dal, aan de Noord- en Oostzijde beschut door een didht dennenwoud. Aan den Westkant verhief zich een hoog rots- plateau,, dat trapsgewijze opklom naar de verre horizont. De Zuidgrens werd gevormd door den uitersten Noordoever van het Beren- meer en lag dus open. Pat stelde voor, eerst een verkennings- tocht te maken. De drie Ieren gingen ieder een kant op, terwijl Hall in het dal bleef en het pakpaard van zijn last bevrijd'de. Bij zonsondergang keerden de verkenners terug. Het bleek, dat het dennenbosch zich eindeloos ver naar het Oosten uitstrekte. Tom, die het rotsp-lateau heklommen had, meldde, dat zich daarachter een laagvlakte uitstrekte met enkele kleine meren. Ze hadden geen van drie en een spoor van menschelijke nederzet- tingen ontdekt, terwijl de wildstand naar hun meening goed te noemen was. Hall had in den tusschentijid de tenten op- gericht en nadat de Ieren, als naar ge- woonte, eenige liederen hadden gezongen na he!t avondmaal en een paar pijpen hadden leeggerookt, strekten ze zich welvoldaan uit," overtuigd, dat het begin goed was en sl-iepen spoedig een gerusten slaap. Hall alleen sliep niet. Lang zat hij voor zijn tent naar de ster- ren te staren, zich afvragend, niet hoe het leven hier worden zou, maar wanneer de dag zou komen, dat hij zou kunnen wederkeeren naar Mari'on, die nu even eenzaam was als hij en misschien vanuit het venster naar de zelfde sterren staarde, denkende aan hem, zoo als hij dacht aan haar, vervuld van hetzelfde ver langen. Lang zat hij daar, eem droefgeestig liedje neuriend, steeds starend naar de sterren, die, onmerkbaar haast, voortschoven naar den ochtend. De Ieren waren 's morgens vroeg bij de hand, plasten wat nond in het meer, flot-en en zongem, kiblbelden een partrjtje over het soort gras, dat in het dal groeide en ladhten Hall uit, toen deze met een slaperig gezicht te voorschijn kwam. Tom klopte hem vriend- sc'happelijk op den schouder en fluisterde: ,,Zet het verleden opzijkameraad. Het be gin is moeiilijk, dat weet ik. Ook ik liet een meisjc achter in het goede Ierland. Vroeg op, Vroeg naar bed en overdag hard werken is de beste remedie. Neem dezen raad van mij aan, hij is -goed en behoedt je voor den geestelijken ondergang." Hall drukte hem dankbaar de hand ,,Je raad is inderdaad g-oed en ik zal er naar handelen. Het is, zooals je zegt, het begin is moeilijk, maar ik twijfel er niet aan, of ik zal me er doorheen Slaan." (Wordt vervdgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1