ALCEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Marion's groote avontuur No. 9832 WOENSDAG 2 NOVEMBER 1938 78® Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland SLECHTS 5ct. PER PAtt EERSTE BLAD t trwjt wrung NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen «r. per post f 1,55 per 3 maanden B(J vooruitbetaling fr. per post J 5,60 per jaar BelgiS en Amertka 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post >v», wnenten voor het buitenland alleen bo vooruitbetaling. tlrtgwfster: Finna P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en dichd'a worden naar plaatsruimte berekend. Handeisadvertentien bjj regelabonnement tegen venninderd tarief, betwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Inizending van advertentien liefst 46n dag voor dr ultgave. DIT BLAD VERS>U1IUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. M. DE VRLES. De minster van sociale zaken heeft aan den heer M. de Vries op diens verzoek eervol ontslag verleend als lid en algemeen secretaris der rijkscommissie van advies in zake de jeugdwerkloosheid, met dankbetuiging voor de bewezen uitmuntende diensten. DE IJITGESTELDE HERHADINGS- OEFENINGEN ZUDLEN IN 1939 PLAATS HEBBEN. De Minister van Defensie heeft bepaald, dat de dienstplichtigen van de lichtingen 1927 en 1928, behoorende tot de regimenten infanterie, de wielrijders en het bataljon geneeskundige troepen, die in 1938 herhalingsoefeningen moesten volbrengen, doch die oefenin,gen wegens de buitengewone omstandigfheden nog niet hebiben volibraeht, deze oefeningen zullen volbrengen in 1939 in mader te bepalen trjd- vakken. DE WILDE AUTOBUSDIENSTEN. (De president van de Rotterdamsche recht- bank heeft Dinsdagmiddag uitspraak gedaan in het kort geding waarin de Nederlandsche Spoorwegen geeischt hadden de onmiddellijke stopzetting van de wilde autobusdiensten, die de Rotterdamsche Reiscentrale ten Hope en v. d. Graaf en de N.V. van Zetten's Tourtaxi Oentrale op het traject Rotterdam^Amster dam onderhouden. De president heeft de beide gronden waarop de onirechtmatigheidsverklaring door de Ned. Spoorwegen was geeischt, ongegrond ver- klaard en aan deze de vordering ontzegd met veroordeeling van eisdher in de kosten van het geding. HET VOOR AMBTENAREN VERBODEN UDM.AATSCHAP VAN VREDES- ORGANISATTES. Namens de Algem. Nederlandsche Vredes- actie, den Algemeenen Nederlandschen Vrou- wen Vredebond, de intemationale Vrouwen- bond voor Vrede en Vrijheid, afd. Nederland, de jongeren Vredesactie, de Roomsch-Katho- lie!ke Jongeren Vredesactie en ,,Kerk en Vrede" is het onderstaande adres aan H. M. de Kortingin gezonden: ..Ondergeteekenden, overwegende, dat Uwe Majesteit bij verschillende gelegenheden ge- toond heeft, hoezeer haar de zaak van den vrede ter harte gaat, dat de organisaties uit wier naam zij spre- ken, zich van haar opriohting af de verbrei- ding der vredesgedachte ten doel hebben ge- steld, dat zij voortdurend dien oorlog bestreden hebben, en den bewapeningswedloop, waarvan Uwe Majesteit in haar antwoord aan president Roosevelt in 1933 verklaarde, dat het einde oorlog moest zijn. dat ziji altijd de mogelijkheid van vreedzame samenwerking tusschen de volkeren hebben gepropageerd, en dat zij wegeni hebben ge- zocht en aangewezen om deze samenwerking mogelijk te maken, dat zij daarom altijd stelling hebben ge- nomen tegen het wapengeweld als middel om geschillen tusschen de volkeren te beslechten, en dat zij er daarom trotsdh op waren, dat de traditie van ons land met zlch bracht, dat Nederland zich mag beschouwen als bewaar- der der vredesgedachte, zooals Uwe Majesteit in 1903 aan den Carnegie schreef, overwegende voorts, dat de beschikking van Zijne Excellentie den Minister van algemeene zaken van 13 September 1938, het lidmaat- schap hunner organisaties voor ambtenaren verhoden verklaart, dat derhalve de leden hunner organisaties worden beschouwd als minder goede staats- burgers en zulks omdat zij altijd in eigen kring en daarbuiten hun geloof en vertrouwen in Roman van I. F. J. Groothedde. Nadruk verhoden. 20 J (Vervolg.) „Heeft hij dat rondgebazuind Ja, dat was een beroerde kwestie met die erfenis. Zijn en mijn vader schijnen erg bevriend met elkaar geweest te zijn." Weer lachte Bluecom. „Ik heb oude ooren, Pavlick, die hebben veei gehoord en mijn oogen hebben veel gezien. Bevriend, zei je? Het ligt er maar aan, wat je bevriend noemt". Jim werd onrustig. Die geschiedenis van zijn vader scheen verder bekend te zijn, dan deze ooit vermoed had. Maar hij liet niets merken en vervolgde: Nu ja, bevriend, ik bedoel eigenlijk, dat ze veel verplichtlngen tegenover elkaar hadiden." ,,,Je drukt je nog niet goed uit, kameraad, je wilt zeggen, dat de een, Pavlick, veel ver- plichtingen tegenover den ander, Pennook, had. Kijk eens, die zaak gaat mij geen steek aan en ik heb je niet gevraagd, er wat van te vertellen, maar als je mij wat vertellen wilt, doe het dan eerlijk. Spaar echter je moeite. Ik heb toen van nabij die zaak mee- gemaakt en altijd mijn vermoedens gehad. Nu ik vemam, dat die Pennock met de helft van de erfenis is gaan strijken, tusschen twee haakjes die helft leek me erg klein, maar dat gaat mij natuurlijk niet aan, ik zei, nu ik hoorde, dat Hall Pertnock zoo goed bedacht was door je vader, wist ik genoeg. Hier werd een oude schuld vereffend." een meer vreedzame samenleving hebben uit- gesproken, verzoeken Uwe Majesteit eerbiedig wel haar invloed te willen aanwenden, dat aan deze grievende bejegening een einde wordt ge- maakt". DE REGELING VOOR DE OUDEROOMMISSIES EN OUDERRADEN Thans is verschenen het Kon. besluit tot regeling van de inri'chting, de wij'ze van ver kiezing van de leden en de verdere bevoegd- heden van de oudercommissies en van de ouderraden. Hieraan wordt het volgende ontleend: Aan elke openbare school voor gewoon lager of voor uitgebreid lager onderwijs is een oudercommissie verbonden. In een gemeente, waar meer dan 4£n oudercommissie bestaat, kan door den gemeenteraad een ouderraad worden ingesteld. De oudercommissie en de oulderraden geven aan de gemeentebesturen en aan de leden van het rijksschooltoezicht alle inlichtingen, die dezen verlangen. Zij hebben tot taak hij de ouders, voogden en verzorgers liefde en belangstelling voor de school van hun kinderen aan te kweeken, den bloei dezer ^school te bevorderen en die school te steunen bij de vervulling van haar taak. De oudercommissie wordt gevormd uit en door de ouders, voogden of verzorgers van de kinderen, die als leerlingen der school zijn ingeschreven. Het aantal leden van de oudercommissie wordt bepaald door Burg, en Weth., met dien verstande, dat het tenminste drie en ten hoog- ste tien hedraagt. Uit hetzelfde gezin kan niet meer dan e6n persoon lid zijn van dezelfde oudercommissie. Verkiezing voor drie jaren. De leden van de oudercommissie worden ge- kozen voor drie jaren. Elk jaar treedt vol- gens een door de commissie vast te stellen rooster een derde gedeelte, of het dichtst daaraan nabijkomend aantal van de leden af. In tusschentijds ontstane vacatures wordt voorzien bij de eerstvolgende jaarlijksche ver kiezing. De voorzitter wordt gekozen voor drie jaren. Hij is herkieSbaar. Tot de taak van de oudercommissie behoort het zich wenden tot B. en W. of tot den Ge meenteraad, met be trek king tot de belangen van de school, waaraan zij is verbonden. Tenminste eenmaal 's jaars roept de ouder commissie de ouders, voogden en verzorgers bijeen tot een ouderavond. De leden van het onderwijzend personeel zijn bij de ouderavonden tegenwoordig. Zij hebben een adviseerende stem. De voorzitter der commissie heeft het recht aan het hoofd der school schriftelijk of mon- deling vragen te doen, die op de geheele school betrekking hebben; evenzeer om aan elk der andere leden van het onderwijzend personeel schriftelijk of mondeling vragen te doen, die op het onderwijs in diens klasse he- trekking hebben. De leden van het personeel zijn verplicht tot beantwoording in den vorm, waarin de vragen gedaan zijn. Ouderraden. De ouderraad wordt gevormd uit de leden der oudercommissien in de gemeente. Het aantal leden van den ouderraad wordt bepaald door B. en W., met dien verstande, dat dit aantal tenminste vijf en ten hoogste vijftien hedraagt. De leden van den ouderraad worden door en uit de oudercommissien ge'kozen. De ver kiezing wordt geregeld door B. en W. Zij worden gekozen voor drie jaren. Elk jaar treedt volgens een door B. en W. vast te stel len rooster een derde gedeelte, of het dichtst nabijkomend aantal, van de leden af. De voorzitter van den ouderraad wordt voor den tijd van drie jaar gekozen. 'Hij is herkiesbaar. Tot de taak van den ouderraad behoort het Jim trok strepen in de asch op den grond. ,,Hoe het ook zij, Bluecom, ik wilde hem in ieder geval niet op de ranch hebben." „Het was mijn goed recht, hem wel aan te nemen", herhaalde Bluecorn, ,,de jongen leek me wel, maar ik geloof, dat ik me in hem vergist heb. Ik heb hem vanochtend ontslagen, omdat er vannacht vee verdwenen is." „Ik hoorde van uw boys, dat hij vannacht de wacht had, maar ik wist niet, dat u hem voor schuldig hi eld." ,,Ik had voldoende bewijzen," zei Bluecorn kort, omdat het gevraag hem begon te ver- velen. „Natuurlijk, natuurlijk", haastte Jim zich te zeggen, „maar ehwas hij erg kwaad, toen hij zijn conge kreeg?" Als antwoord haalde Bluecom zijn schou- ders op. ,,U zult natuurlijk vragen, wat ik daarmee bedoel," ging Jim voort, ,,maar dat zeg ik eigenlijk liever niet. Het is bekend, dat Hall Pennock en ik op voet van vijandschap leven met elkaar en nu zou het lijken, alsof ik hem wilde belasteren. Weet u ook, hoe de brand ontstaan is?" „Ik zou het je niet kunnen zeggen", zei Bluecom, nu met meer belangstelling, ,,weet jjj er soms iets van?" ,,Ik zal u zeggen, wat ik weet. Er wordt gefluisterd, dat de brand gesticht moet zijn. Ik hoorde zeggen, dat de verzekeringsmaat- schappij wel niet zou uitbetalen, maar daar weet natuurlijk niemand nog iets van. Nu verklaren een paar van mijn boys, die op de helling lagen te praten, dat ze vanaf sche- merdonker iemand om het huis hebben zien sluipen. Ze kondien niet zien, wie het was, maar ze verklaren, dat hij dezelfde, gestalte had als de redder van Marion. Ze sloegen eerst geen ac.ht op hem, maar de man bleef rondsluipen en reed eerst een paar uur later weg. Nog vermoedde de boys niets, maar hij zich wenden tot B. en W. of tot den gemeente raad met betrekking tot de gemeenschappe- Ijjke belangen der openbare lagere scholen in de gemeente. Alle geschillen, voortkomende uit de toepas- sing van dit besluit of van de huishoudelijke reglementen van de oudercommissien of van den ouderraad, wordt. onderworpen aan de beslissing van B. en W. Dit besluit treedt in werking op 1 November 1938. EEN RARE BENOEMING. De vergadering van ingelanden van het wa- terschap Surhuisterveen (Friesl.) had zekeren B. benoemd tot secretaris-ontvanger van dit waterschap. Aan dit besluit onthielden Ged. Staten van Friesland echter hun goedkeuring, waarbij werd overwogen, dat B. wegens verschillende sehulden in staat van faillissement is ge weest, welk faillissement is geeindigd met een geringe uitkeering aan concurrente crediteu- ren. In dit verband gaven Ged. Staten als hun oordeel te kennen, dat iemand, die failliet is verklaard en wiens faillissement niet is geein digd met volledige vol'doening der crediteuren, niet beschikt over het prestige, dat een amb- tenaar van een openbaar lichaam tegenover het publiek. waarmede hij in zijn functie in aanraking komt, hebben moet en dat dit te minder het geval is, wanneer de functie me- debrengt het beheeren van geldem, aan een publiek lichaam toebehoorende, terwijl deze redenen nog te meer klemmen, nu er ingelan den zijn, tegenover wie de benoemde nog on- afgedane verplichtingen heeft. Onder deze orn- standigheden achtten Ged. Staten het onge- wenscht en in strijd met het algemeen belang, dat de benoeming van B. gehandhaafd werd. Van dit besluit kwamen B. en tal van in gelanden in beroep bij de Koningin. De Kroon heeft thans deze beroepen onge grond verklaard, daarbij overwegende, dat met de uitdrukking „algemeen belang" in art. 22 der Wlaterstaatswet weliswaar is bedoeld het belang van het geheel in tegenstelling met dat der deelen, doch dat het inderdaad met hot belang van het geheel in strijd moet worden geach't, dat iemand, die na het einde van dat faillissement nog verscheidene geld- schuMen te zijnen laste heeft gehouden, be noemd wordt tot een pufoliekrechtelijke func tie als de onderwerpelijke, waaraan mede het beheeren van tot een openbare kas behooren de gelden is verbonden. Tenslot'te wordt nog overwogen, dat hier aan niet kan afdOen, dat de ongunstige finan- cieele positie van B., zooals in de verschillen de beroepschriften werd gesteld, niet te wijten is aan zijn eigen toedoen, doch aan de moei- lijke tijdsomstandigheden. DE LOTERU TEN BATE VAN HET LUCHTBESCHERMINGSFONDS. Het Tweede Kamerlid, de heer van der Putt, heeft aan de ministers van Binnenlandsche Zaken en Financien de volgende vragen ge- stel'd Is het den ministers bekend, dat een dezer dagen in een portvrijen omslag van het de- partement van binnenlandsche zaken door de Nederlandsche Vereeniging voor luchtbescher- ming, afd. organisatie loterijen, een circulaire is verspreid ter aanbeveling van de door die vereeniging georganiseerde loterij ten bate van een Nationaal Luchtheschermingsfonds Weten de ministers, dat het deelnemen aan die loterij wordt aantrekkelijk gemaakt door het, gelijktijdig met die aanbeveling, doen van een aanbieding van een bepaald merk sigaren, in dier voege, dat bij aankoop tot een waarde van tien gulden een gratis lot wordt ver- strdkt Achten de ministers het Juist, dat deze ove- rigens zeer nuttige vereeniging handel drijft en zien zij daarin geen ernstige benadeeling van het toch reeds zoo noodlijdend distrihutie- hedrijf Kunnen de ministers mededeelen, of de aan- 'biedster beschikt over de vereischte vergun- ning krachtens artikel 14 van de Tabakswet? Indien zulks inderdaad het geval is, zijn de kon goed en wel een paar minuten weg zijn, toen aan alle kanten de vlammen uit het huis sloegen. Volgens mij lijkt het dus brand- stichting en het zou niet geheel onmogelijk zijn, dat Pennock er meer van wist, temeer nu ik hoor, dat hij ontslagen is. Iemand met wraakzuchtiige gevoelens is tot alles in staat". Marion stond als aan den grond genageld. Het gehoorde vervulde haar met ontzetting. Die Jim was de duivel in eigen persoon. Zij begreep direct, dat Hall op deze bewijzen ver- oordeeld zou worden. Jim had gelijk, dat hij beter speelde en Hall had groot gelijk, dat Jim valsch speelde, zoo ontzettend valsch, dat Marion er van rilde. Snelbesloten liep ze het veld in, floot haar merrie, die oogenblikkelijk kwam aandraven, sprong op haar ongezadelde rug en reed, zoo snel ze kon, naar ,,The Ran cher's Joy". De waard keek vreemd op bij haar verschij- ning, maar toen hij zag, hoe geagiteerd ze was, haastte hij zich aan haar verzoek te vol doen en Hall te roepen. Het duurde eenigen tijd, voor hij hem gewekt had en nog langer. voor hij hem had overtuigd, dat zqn komst dringend noodzakelijk was. Inmiddels keek Marion naar den liohten gloed alan den hemel, die langzaam minder werd en luisterde beangst naar ieder geluid, dat de stilte verstoorde. Het leek haar een eeuwigheid toe, voor Hall verscheen. Ieder oogenblik verwachtte ze de hoefslagen te hooren van de ruiters, die hem kwamen halen om hem naar de gevanigenis te sleepen. Toen Hall naar buiten trad vloog ze hem met een lichten kreet om den hals en fluis- terde gejaagd. ,,Jij hebt mij gered, Hall, ik kom jou redden. Haal vlug je paard en kom mee het veld in". Hall zag, dat ize erg opgewonden was en deed, wat ze hem vroeg. Samen reden ze weg en niet voor ze een mijl gereden hadden, ver- telde Marion, wat ze gehoord had van het ministers dan bereid de gronden bekend te maken, waarop deze vergunning is verleend? Achten de ministers, ook dan wanneer de aanbiedster in het bezit is van de vereischte vergunning, de bovengenoemde wijze van aanbieding niet in strijd met de Tabakswet, n.l. met artikel 45 dier wet, dat het verstrek- ken van geschenken verbiedt? Zijn de ministers bereid nu maatregelen te nemen, opdat aan het bovenbedoelde optreden ten spoedigste een einde komt? DE INCIDENTEN TE ANTWjERPEN. Naar aanleiding van de relletjes, die zich op 26 October in de Pelikaanstraat te Antwerpen hebben voorgedaan, bereiken ons, schrijft het Handels'blad, berichten waaruit blijkt, dat de verslagen in ,,De Standaard" en andere Vlaamsche bladen de toedracht van de klop- partij tusschen Duitschers en Joden onvol- ledig en in sommige gevallen niet geheel juist hebben weergegeven. Uit het onderzoek van de politie is gebleken, dat zich onder de toe- risten een paar medewerkers van de ,,An- griff" bevonden, die talrijke foto's maakten van de op het voetpad handeldrijvende Israe- lieten, die men daar ter plaatse alle middagen aantreffen ksin. •Het zou dit feit zijn, dat aanleiding gaf tot hot opstootje. Dat het incident niet op zichzelf staat, blrjkt uit onderstaanid relaas, van Joodsche zijde aan het ,,Handelsblad van Antwerpen" toegezon- den: „Sinkis meer dan een jaar zwerven te Antwerpen rond de middenstad zoogenaamde Duitsche „toeristen", wier doel het is foto's te nemen om deze ter beschikking te houden van den ,,Sturmer", den ,,iS.A.-Mann" of an dere nazikranten. Aan de geschiedenis van zg. fotografeerende Duitsche ,,toeristen" gaat reeds iets vooraf, wat een duidelijke voorstel- ling geeft van de hedoelingen dezer foto- grafen. V66r eenige maanden had het diamantcen- trum het genoegen het bezoek te ontvanigen van DuitsChe fotografen. Eenigen tijd later kwam ons het nummer van het nazi-blad ,,S.A.-Mann" in handen, waarin wij de pro- ducten van deze fotografen vonden, omkleed met een tekst, die een tendentieuse en ver- wirongen voorstelling gaf van het Antwerp- sche diamantcentrum, natuurlijk geheel in den zin der antisemietische propaganda. Wij nemen aan, dat het ditmaaJ hier ook ging om een gelijkaardig geval. Bij deze zg. „toeristen op doorreis te Ant werpen" werd ook een persoon opgemerkt, die tamelijk vlot Vlaamsch sprak, echter zoo, dat men kon opmaken, dat het een Duitscher was. Verder werd opgemerkt, dat men geen bezienswaardige gebouwen opnam, doch per sonam Het incident werd dan ook uitgelokt toen een der ,,toeristen" zijn apparaat richtte op eenige personen die hiertegen protesteer- den. SOHUILKEIDERS VOOR DE PARLEMENTSLEDEN TE LONDEN. Schuilkelders tegen gasaanvalien waren, volgens Reuter, een der verrassingen, welke den leden van Hooger- en Lagerhuis Dinsdag Wachtten bij het /bijeenkomen van het parle- ment. De werkzaamheden zijn verricht tijdens het reces. Voorts is er eenig schilderwerk uitgevderd, zijn er nieuwe meuhelen gekomen en zijn verdere moderniseeringen aange- bracht. BEZORGDHEID OVER DE LANDSt'F.RDEDIGING IN ENGEIAND. *Havas rneMt uit Donden: Talrijke personen die de marine, het leger, de lucbtmacht, de kerk, de Industrie en han del en de politick vertegenwoordigen, hebben in een open brief uiteen gezet, dat Engeland zijn eiland'karakter heeft verloren. Zij ver langen derhalve een reeks maatregelen tot het besehermen van de vrijheid des lands. Onder de onderteekenaars merkt men op de markies van Salisbury, de markies van Wil- lingdon, de bisschop van Donden, generaal sir Ronald Charles, admiraal sir William Goobenough en lu,chtmaarschalk sir John Sal- mond. De onderteekenaars verlangen op de eerste plants de instelling van een ministerie van nationalen dienst, dat verantwoordelijk Is voor de coordinatie, organisatie en contr61e van de geheele landsverdediging. Ook ver langen zij, dat onmiddellijk een register wordt aangelegd, waarin de bijzondere geschiktheid van alle Engelschen wordt vastgelegd. Zij verlangen verder systematische lichamelijke opvoedinig van de jeugd en een rationeele op- leiding, waardoor de jeugd wordt voorbereid voor een eventueelen dienst in de actieve of passieve verdediging van het land. De onder teekenaars verwerpen evenwel de conscriptie. KRAOHTIG LUCHTAFWEERGESCHUT. De Daily Express meldt met veel ophef, dat de publicatie van het rapport van de parle- mentaire begrootingscommissie voor het eerst het bestaan heeft onthuld van een luchtdoel- kanon van 4% duim (11,4 CjM.), dat het krachtigste luchtafweerkanon ter wereld zou zijn. De bijizonderheden zijn geheim, maar het is veel krachtiiger dan het stuk van 3.7 duim (9.3 cJVI.), waarmee twaalf schoten per minuut kunnen worden gelost, tot een maxi mum hoogte van 9000 meter. EERBIED VOOR DE PERSOONUJKHEID HET EERSTE PRINCIPE DER R.K. OPVOEDING. Tegen den totalitairen staat. Ter gelegrenheid van de viering van het 75-jarig hestaan van het St. Rombout-coliege te Mechelen, een der vermaardste katholieke onderwijsinstellingen in Vlaanderen, heeft de aartsbissdhop van Mechelen, kardinaal Van Roey, die zelf een Vlaming is, Zondag naar het Handelsblad meldt, een redevoering over de r.k. beginselen der opvoedkunde gehouden. Onze collegesi, aldus den kardinaal, stellen zich ten doel de hun toevertrouwde jongelie- den tot volwaardige menschen te ontwikkelen. „homines humaniores'" van hen te maken; de eerste voorwaarde daartoe is de eerbied voor de persoonlijkheid. Elke door God geschapen mensch bezit een eigen en onverdelgbare per soonlijkheid, de bron van de kennis, de zetel van de vrijheid1, den grondslag van het recht. Heel de opvoeding1, zooals de R.K. kerk haar verstaat en beoefent, streeft naar de ontwik- keling der menschelijike persoonlijkheid: ont- PRO 26-0419 A gesprek, tusschen Jim Pavlick en haar vader. ,,Zoo'n ploert", riep Hall uit, „hij wil met mij dezelfde lage streek uithalen, als zijn vader tegenover den mijnen. Het vervelendste is, dat ik werkelijk om jullie huis gezworven heb en de brand is inderdaad kort na mijn vertrek uitgebroken. Ik wilde jou voor het laatst spreken, Marion, om uit jouw mond te ver- nemen, dat jij niet aan mijn schuld geloofde. Ik floot, maar je kwam niet". ,,Daar heb ik nog niet aan gedacbt", schrok Marion, „ik hoorde je, maar vader hoorde je ook en verbood mij, naar buiten te gaan. Hij weet dus, dat jij er geweest bent en hij heeft gezegd, dat hij je niet voor de tweede maal sparen zou. O, Hall, het is verschrikkelijk, Ze zullen je uitlaohen, als je zegt, dat je on- schuldig bent. Nieanand zal je gelooven en je zult de gevangenis in moeten". ,,Ze hebben me nog niet", gromde Hall. ,,Neen, Hall, ze hebben je nog niet, daarom kwam ik je waarschuwen. Je moet vluchten, of je verborgen houden. Wacht het niet af, je vader werd veroordeeld, jou zullen ze ook veroordeelen. Vlueht, Hall, terwille van mij!" ,,Als ik dat doe, beken ik schuld". ,,Als je het niet deed, verklaren ze je schul dig. Heusch, Hall je moet vluchten, het kan niet anders. Ik heb al een plan. Verberg je in het hoi van den heuvel. Stelt vader geen rechtsvervoliging tegen je in, dan kan je je weer vertoonen. Doet hij het wel, dan zullen we wel verder zien. Ik zal wel zorgen, dat het je niet aan voedsel en drinken ontbreekt". ,,'t Is goed, Marion, ik zal gaan, nu direct. Maar bewijs me dan nog een dienst. Ga naar de herberg en stuur Joe Blackburn naar mij toe. Daiat hem wach.ten bij den poulier. Hij moet papier, pen en inkt bij zich hebben. Wil je dat nog voor mij doen?" Ze sprongen van hun paarden, omhelsden elkaar lang en innig en vertrokken dan in tegenovergestelde richting. De vlueht. Hall zette zijn paard in draf, reed in een groote booig am Pavlick's bezittingen heen en bereikte ongezien het hoi in den heuvel. Hij kluisterde zijn hengst, trad binnen en sloot de deur zorgvuldig achter zich. Hij liet zich op de kist zinken, zuchtte en steunde zijn hoofd in de handen. Een eigenaardige gewaarwor- ding doortrilde zijn ziel, nu hij zich op dezelfde plaats bevond, waar hij het eerste vertrouwe- lijke gesprek met Marion had gehad en waar de eerste grondslag van hun liefde gelegd was. Alle gebeurtenissen sedert dat gesprek pas- seerden zijn geest. Steeds was het Marion, waaromheen alles zich afspeelde, maar ook steeds doemde naast haar lieflijke gestalte de figuur van Jim Pavlick op, die bestemd scheen te zijn, telkens hun geluk te verstoren. Hij was er van overtuigd, dat Jim ook in dit laatste geval de hand weer had gehad. Hij of een van zijn handlangers' had natuurlijk den brand gesticht, met het doel, hem ervan te besehuldigen. ,,Je hebt een goeden slag gedaan", gromde hij, ,,maar toch zul je het nooit winnen, om dat ik Marion op mijn hand heb. Zij zal wel zorgen, dat jij met al je valsch sjpel nooit iets bereiken zult. Eens komt de dag der ver- gelding. Jim en dan zul je boeten voor alles, wat je nu aan ons misdreven hebt." Een zacht fluitsignaal deed hem opsprin- gen. Voonzichtig opende hij de deur en sloop naar den populier. Bij het zwakke sterren- licht zag hij een ruiterfiguur onder den een- zamen boom staan. Het was Joe Blackburn. Hij floot zacht terug. Joe wendde zich in Z'jn richting en kwam langzaam aangereden, naar alle kanten uitkijkend. .Hallo, hen jij het Joe?" riep Hall onder- drukt. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1