ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ABDIJSIROOP Ft.3500.- m Marion's groote avontuur No. 9827 VRIJDAG 21 OCTOBER! 1938 78e Jaargang Binnenland FeuiiSeton EERSTE BLAD KLACHT VAN DEN N.S.B.'ER DE BRUIN TEGEN HET VOEKSDAGBLAD. AAN BELONINGEN VRAAST UW WINKE- LIER EEN FORMULIER o.m. door toevoeging van code'fne AKKER 'S veks&ik£e TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar jr Bslgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post onnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitJbetaling. LiTgeefster: Kiraia P I. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE AD VERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgtaar is. Intending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgave. DIT BLAD VER&dLUJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. TWEEDE KAllFJt. B® weteontwenpen houdende nieuwe bepa- Ikigfba tot regeling van de paarden-fokkerij en bet*e£fende vervoer van personen met motor- rjjttdgen zullen op Vrijdag 18 November om ©If uur in de afdeelingen der Tweede Kamer worden onderzocht. Bvenzoo bet voorstel vanNwet van den heer I>e March ant et (TAnsembourg c.s. tot ver- mindering en vereenvoudiging van de blas ting op het motorrijtuig- en rijwielverkeer. Op Vrijdag 11 November, om twaalf uur zullen eenige kleinere wetsontwerpen in de afdeelingen worden onderzocbt. HET AHLDE AUTOBUSBEDRIJF. Op vragen van bet Tweede Kamerlid Pos- thuma in verband met bet aanbouden en in b as lag nemen van autobussen, beboorende aan ondememingenwelke diensten van en naar Friesland willen exploiteeren, heeft de Minis ter van Justitie geantwoord: Het zoogenaamde wilde autobusbedrijf heeft zicb inderdaad de laatste maanden in bepaalde streken van ons land niet onbelangrijk uitge- breid. Ook is het juist, dat bij de repressie van deze wetsontduiking in de verscbillende kantons een zekere ongelijkheid valt op te merken, al is de tegenstelling niet zoo scherp, als in de vragen wordt gesuggereerd. Ook tegen ondememers van andere wilde diensten dan die van en naar Friesland is herbaaldelijk opgetreden. Ten einde den bestaanden ongelijken rechts- toestand te beeindigen, heeft de ondergetee- kende reeds eenigen tijd geleden opdracht ge- geven, zoo snel mogelijk een uitspraak in hoogste instantie ter zake uit te lokken. Deze uitspraak kan thans spoedig worden tegemoet gezien. Zij zal, naar verwacht mag worden, de plaatselijke ongelijke behandeling ten deze doe* verdwijnen. De heer J. H. L. de Bruin (N.S.B.) heeft blijikens bericht in het Nationale Dagblad, bij den officier van justitie te Amsterdam een klacht wegens smaad ingediend tegen den hoofdredacteur van het Volksdagblad te Am sterdam. iDeze klacht houdt verband met een artikel, verschenen in het Volksdagblad van 17 October naar aanleiding van de ineenstor- ting van den Nationalen Lloyd. In dit artikel wordt het voorgesteld alsof de heer De Bruin van den heer Mussert %pdracht heeft gekregen voor zijn Staten-zetel in Noord-Holland te be- danken, omdat hij bij deze zaak betrokken zou zijn: dit aldus het Nationale Dagblad terwijl de heer De Bruin reeds enkele weken geleden voor den Staten-zetel heeft bedankt, in verband met zijn verhuizing naar Drieber- gen in de provincie Utrecht. DE CONTROLE OP VREEMDELINGEN. Aangifteplieht voor ieder die hun nachtverblijf verschaft. Krachtens art. 27 van het Vreemdelingen- regiement rustte op hem, die er zijn beroep van maakt nachtverblijf aan menschen te verschaffen, de plicht ten aanzien van buiten- landsche logeergasten in het daarvoor be- stemde register aanteekening te houden van verscbillende persoonlijke gegevens, welke aan het paspoort van den betrokken vreemdelmg moesten worden ontleend. Art. 27 is thans gewijzigd en wel zoodanig dat de verplichtingen van iemand, die een vreemdeling nachtverblijf verschaft, zijn uit- gebreid. De bovenomschreven verplichting van hotelhouders enz. bljjft bestaan maar bovendien is voortaan ieder, die een vreemde ling berbergt, dus ook de hotelhouder, ver- plicht hiervan, mondeling of schriftelijk kennis te geven aan den hoofdcommissaris of den commissaris van poll tie (in gemeenten waar deze ftmctionarissen niet zijn aan den burge- meester). Medegedeeld moet worden: (naam, natio- naliteit, woonplaats en geboortedatum, zoo- mede, voor zoover een Nederlandsch visum is verleend, een omschrijving van het daarbij bepaalde; de gegevens moeten aan het pas poort worden ontleend. Bezit de vreemdeling geen paspoort dat op zijn naam is gesteld, dan moet hiervan melding worden gemaakt; de verscbillende gegevens moeten in dit g;eval zoo mogelijk aan andere identiteitsbewrjzen worden ontleend. De mededeeling van een en ander moet over het algemeen binnen 24 uur worden gediaian. Ten aanzien van hotelhouders enz. kunnen de politie-autoriteiten nadere regelen stellen betreffende wijze en tijdstip van aangifte. Overtrading van al deze bepalingen wordt gestraft met ten hoogste een maand hechtenis of ten hoogste f 500 boete, op overtreding van het oude art. 27 stonden maximumstraffen van zes dagen of 25. Door de politie uitgereikte tijdelijke verblijfsvergunningen. Een andere nieuwigheid in het Vreemdelin- genreglement is een nieuw artikel 7a. Dit bepaalt, dat een hoofdcommissaris van politie (c.q. commissaris of burgemeester) op last van den insipecteur der Kon. marechaussee aan een vreemdeling een vergunning tot tijde- lijk verhlijf hier te lande kan verleenen. DE BENOEMlNG VERWAOHT VAN DR. A. LOUDON TOT GEZANT TE WASHINGTON. De regeeringspersdienst meldt: Naar wij vememen, kan weldra de benoe- ming worden verwiacht van Dr. A. Loudon, thans Hr. Ms. gezant te Bern, in gelijke hoe- danigheid te Washington. VERMINDERING BELASTING OP AUTO'S EN OPHEFFING RIJWIELBELASTING Verschenen is thans het door den heer De Marchant et d'Ansembourg c.s. ingediende voorstel van wet tot vermindering en vereen voudiging van de belasting op het motorrij tuig- en rijwielverkeer. Het is voorzien van een uitvoerige toelichting. 'Hieraan wordt het volgende ontleend; De parlementaire oveiheid heeft het nieuwe verkeer met motorrijtuigen als een luxe en als een ongewenschte concurrence voor de ge- vestigde verkeersmiddelen (de spoorwegen) beschouwd. Het groote helang der verbetering voor de volkswelvaart heeft zij systematisch onderschat en zij heeft daaidoor de volkswel vaart benadeeld en ontzaglijke kosten veroor- zaakt tot behouid van datgene, wat door de technische ontwikkellng was veroordeeld. Deze opvatting heeft op velerlei gebied tot verkeerde reactionaire maatregelen geleid en onder andere heeft het in Nederland er toe gevoerd, dat de inderdaad noodzakelijke rege ling van het verkeer niet is doorgevoerd op een wijze, die rekening houdt met de meest wenschelijke ontwikkeling van het verkeer, zoo als die van het standpunt van het alge- heele volksbelang moet worden gezien, maar dat zij er in de eerste plaats op gericht is ge- weest de nadeelige gevolgen voor de Staats- financien, die uit de verliezen op het spoor- wegverkeer voortvloeien, te beperken. De indieners doen nu, in afwachting van een ingrijpende herziening, voorstellen om zooals zij zeggen de kwade gevolgen van de politiek der Regeering te niet te doen, voor zoover die in de belastingwetgeving is tot uiting gekomen. Zij wenschen de belasting op rijwielen geheel te zien afgeschaft en de hef- fingen op motorrijtuigen zeer te zien beperkt. Wat de motorrijtuigen betreft, zijn de voor- stellers van meening, dat slechts drie belas- tingen in aanmerking komen: Een belasting op het motorrijtuig, een belasting op de ban- den en een belasting op de benoodigde brand- s toff en. De voorstellers komen in hun beschouwin- gen hierover tot de conclusie, dat moet wor den ingesteld een uitsluitende benzinebelas- ting. Wel is het natuurlijk noodig, hij de invoe- ring van de uitsluitende benzinebelasting rekening te houden met die motorrijtuigen, die van andere banden gebruik maken dan lucht- banden. Daarboven zal eveneens een bijzondere be lasting moeten worden gehandhaafd voor die motorrijtuigen, die met ruwe olie of een an dere brandstof dan benzine worden gedreven. Afgezien van deze uitzonderingen, is de ver- vanging van alle bestaande belastingen door een benzinebelasting, met gelijktijdige ver- laging van de totale lasten, die op het motor- rijtuigverkeer drukken, zonder eenigen twijfel de meest wenschelijke oplossing. De voorstellers zijn van meening, dat de heffing op benzine zal moeten bedragen f 8,75 per 100 kg. Dit bedrag is natuurlijk een maximum, wan- neer de sterke toeneming van het verbruik die door de voorstellers wordt verwacht hij een redelijke regeling dezer belasting, inder daad plaats vindt, zal de opbrengst aanzien- lijk de verwachtingen overtreffen. WAREN WLJ GEREED? Wij waren het niet! Thans de hand aan den ploeg voor de lucht- beseherming! Het verschenen Octolber-nummer van ,,Luchtgevaar", officieel orgaan van de Neder- landsche Vereeniging voor Luehtbescherming (Nassau Ouwerkerkstraat 3, Den Haag) be vat een door het Dagelijksch Bestuur van de N.V.L. onderteekend hoofdartikel, onder het opschrift: Waren wij gereed?" Hierin wordt de vraag gesteld, hoe het met de luehtbe scherming in ons land gesteld was tijdens de critieke dagen, einde September j.l. Wij ont- leenen aan dit artikel het volgende: ,,Ook ten onzent is men vervuld van gevoe- lens van groote dankbaarheid voor het afwen- den van het oorlogsgevaar, gevoelens, die redht evenredig zijn met de ongerustheid, die allerwege heeft geheerscht. Deze ongerust heid kan worden weergegeven met de een- voudige vraag: „Waren wij gereed?" Opgemerkt wordt, dat de organisatie van Overheidswege geheel buiten de verantwoor- delijkheid van de N.V.L. valt en derhalve het oordeel over de doelmatigheid en meerdere of mlndere volmaaktheid van die organisatie hoezeer het werk van de N.V.L. daarmede innig verhonden is het Bestuur te dier plaatse niet toevalt. Het staat dan ook, zoo lezen wij, uitsluitend aan de wettelijke orga nisatie in ons land oim de vele en bittere woorden, die met betrekking t«t de beweerde onvolkomenheid van de Overheidsorganisatie gevallen zijn, aan de juistheid te toetsen. Ons daarom beperkende tot het terrein, dat aan de N.V.L. is voorbehouden: de ,,Zelf- bescherming", moeten wij eerlijk bekennen, dat in de afgel'oopen dagen niets ons zoozeer beangst heeft als de onvolkomenheid van de voorlichting en instructie van de beVolking. 'Het Bestuur geeft te kennen, dat het haar onmogelijk is, een ander antwoord op de hier- boven gestelde vraag te geven, d'an: ,,Wij waren niet gereed!" Zij voert hiervoor verschillende argumenten aan, daarbij opmerkend, dat de bevolking in breede lagen niets van luehtbescherming af wist, dat men geen notie had van hetgeen zij v66r, tijdens en na een luchtaanval had te doen en te laten. De bescherming in eigen huis en bedrijf was behalve in sommige lof- felijke uitzonderingsgevallen in het geheel niet georganiseend. De materialen, waarop zelfs een elementaire zelfbescherming moet steunen, waren voor het groote puhliek- niet verkrijgbaar. Men kan nu eenmaal een vol- komen onvoorbereid volk in de zeer korten tijd, die dan beschikbaar is, de massalen vorm niet nopen tot gedragingen, die geheel buiten haar gezichtskring vallen. Het Bestuur wijst erop, dat een en ander gemakkelijk tot een paniekstemming had kunnen leiden, den voornaaansten vijand. Wij citeeren voorts nog: „Wij zulien ons elders voor onze leden ver- antwoorden voor hetgeen wij in deze dagen hebben gemeend te moeten doen en te kunnen doen. Reeds thans kunnen wij echter verkla- ren, dat wij geen spijt hebben van ons inge- spannen werk, wijl ons daarbij van alle zjjden gebleken is, dat wij weerklank hebben gevon- den in alle lagien van de bevolking. Wij mogen met dankbaarheid gewagen van den belang- loozen steun van de tallooze particulieren en bedrijven, w.o. ook overheidsbedrijven. Met groote voldoening kunnen wij ook gewagen van de enorme activiteit van de afdeelingsbe- sturen en van den sterken band, die ons in die dagen heeft samengehouden. Dit verheu- gend versehijnsel geeft ons den moed om op den ingeslagen weg voort te ,gaan. Want dit staat voor ons vast: De Nederlandsche bevolking zal wijzer geworden door de ervaring thans de hand aan d£ ploeg slaan om niet ten tweede male onvoorbereid te staan tegenover toestanden, die leven en gezondbeid van onze gezinnen en ons nationaal bestaan bedreigen." Het artikel besluit met de volgende woor den; „De opluchting van het ooigenblik mag ons de voorziclhtigheid voor onze kostbaarste be- langen niet uit het oog doen verliezen. Wel hebben wij thans meer t ij d. Laten wij hem goed gebruiken. En bovenal... laten wij in onze Vereeniging alle krachten inspannen om de grootste mo- gelijke eenheid en samenwerking te bereiken." DE MIDDENSTAND EN DE COORDINATIE VAN HET VERVOER. Naar aanleiding van de indieninig van het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de wet van 29 November 1935 tot verlaging van de openbare uitgaven, zoomede regelinig van de intrekking der wet van 5 Mei 1933 heeft het hoofdbestuur van den Koninklijken Nederlandschen Middenstancsbond zich met een adres tot de Tweede Kamer gericht. Adressant oppert in de eerste plaats for- meele bezwaren tegen het aanwenden van de Bezurniging-swet 1935 ten behoeve van de coordinatie van het vervoer. Vervolgens zet hij zijn bedenkingen tegen de beoogde rege ling uiteen. Deze betreffen het instanidhou- dien van een goeddeels oneconomisch werkend vervoermiddel als de spoorwegen, waardoor een verstarring in de venkeersevolutie zal qptreden; de vaagheid van de uitwerking van het vergunningsstelsel; het betrekken van het vrije vervoer in het vergunningstelsel en de enge omschrijving van het begrip eigen ver voer"; de invoering van het tarievenstelsel, waardoor maatschappelijke factoren, welke thans voor een groot gediselte den prijs van het vervoer bepalen, niet meer hun invloed 28 (Ingez. Med.) Roman van I. F. J. Groothedde. Nadruk verboden. 15 (Vervolg.) Er werd aan weerszijden verwoed gevoch- ten. Joe was nergens en overal. Onophoude- lijk dreef hij zijn paard tusschen zijn tegen- stan*Jers, ranselde aan twee zijden om zich heen, daarbij zijn boys aanvurend en sprong weg, als hij in 't nauw dreigde te geraken. Bill Winters verrichtte wonderen. Hij had het 3peciaal op de paarden gemunt, en wist ze, door een onver!wachten tik op snuit of ooren, aan 't steigeren te brengen. Een wel geimkte klap op den berijder, die al zijn iaan- dacht noodig had, om het paard in bedwang te houden, deed dezen in een bocht omlaag tuimelen. Ook de anderen weerden zich ge- ducht en het resultaat was, dat de nieuwe Pavlick-Boys hoe langer hoe verder terug- gedreven werden. ,,Genoeg!" brulde Joe ineens boven alles uit, „we gaan!"' Hij wendde zijn paard en met de anderen verdween hij jn een donde- rende vaart en met oorverdoovend gejuioh in de richting van de Bluecor-helling. In dezelfde vaart dreven ze hun paarden er overheen, ver- wonderd nagestaard door de Bluecorn-boys, die juist kwamen aangedraafd en stoven er aan de andere zijide weer af, in de richting van ,,The Rancer's Joy", waar ze hijgend en nat bezweet, kwamen binmenvallen. Maar toen ze daar Hall ontdekten, kalm gezeten acbter een grooten pot bier, gebruikten ze bun laatsten adem voor 'n oorverdoovend gejuich, dat het cafe in zijn grondvesten deed trillen. Hall staarde met open mond naar hun vuile, roodgestriemde gezichten en hun aan flarden gescheurde kleeren en hracht er ten laatste uit; „Wat hebben juUie aangevangen?" De dikke Tom O'Ruarke, die naar adem stond te snakken wist er toch nog uit te brengen „We he heb hebben "t aaf- scheids fefeest gevierd". Halle wenkte den kastelein, die glimlachend stond toe te zien en riep: „Breng bier; ze moeten afkoelen". Hij hielp kastelein en docbter een handje en toen ieder, na veel geharrewar. achter zijn bier gezeten was, zei hij ,^AHo boys dirinken, ik betaal alles. Maar denk ©r aan Tom, niet teveel". „Komt in orde", lachte Tom, goot het glas in een teug door zijn keel en zei glunderend: ,,Aannemen, twee teigelijk, asjeblieft". De kastelein en z'n dochter Mwamen handen tekort. Onderwijl deed Joe het verhaal van den glorieuizen uittocht, herhaaldelijk aange- vuld en verbeterd door de anderen. ,)Dus", zei Hall, toen hij uitgesproken was, „dus als ik het goed begrepen heb, hebben jullie om mij je baantje er bij neer gegooid?" „Dat hebben we", zei Joe, „maar we zouden het voor ieder gedaan hebben; de prairiewet- ten zijn ons heilig, daar houden we ons aan. „Wat doen jullie nu?" vroeg Hall verder. Joe haalde zijn schouders op. ,,Een andere ranch opzoeken, maar ik denk niet, dat ze ons ergens tegelijk gebruiken kimnen." ,,Toch wel", lachte Hall geheimzinnlg, ,,ik neem jullie aan met vier dollars salarisver- hooging!" Dertig gezichten draaiden zich in stomme verbazing naar hem toe, de dikke Ier vergat zelfs te drinken. Dan keken ze elkaar aan en Peter Posters liet twee woorden in de diepe stilte vallen: „Je zegt?" „Luister", zei Hall. Hfl vertelde hun, wat hij noodig oordeelde en wierp als bewijs de bankbil'jetten op tafel. ,,Ik bouw of huur dus ergens een ranch en jullie zijn vanaf vandaag in mqn dienst, als je wilt tenminste." Toen kwam er aan het gejuich geen einde meer en Tom O'Ruark haastte zich het laatste restje bier in zrjn keelgat te gieten, mompe- lend ,,Het kan er wel af, baas, ik dacht warean- pel, dat je het van je loon moest betalen. Aan- nemen, twee tegelijk." De kastelein vulde de glazen opnieuw. Joe stond op en stelde voor, dit glas op de ge zondbeid van den nieuwen baas te ledigen, wat met algemeene stemmen aangenomen werd. Op Marion's Ranch. Hall liet de boys in het caf6 op zijn gezond- heid drinken en wenkte Joe Blackburn hern te volgen. Eenmaal buiten begon Hall: ,,Luister eens, Joe. Jij had daar op Pavlick's Ranch een verantwoordelijke betrekking. Ik stel voor, om jou op mijn ranch als algemeen bedrijfsleider aan te stellen." „Dank u, wel", zei Joe eenvoudig, ,,ik hen getrouwd, ziet u en mijn vrouw zou het, op zijn zachtst uitge'drukt, niet aardig gevonden hebben, als ik in betrekking achteruit zou gaan." ,,Dat begrijp ik", lachte Hall. ,,Nu, is de moeilijkheid, ik heb nog geen ranch en, vol- gens Jim Pavlick, is er honderd mijlen in den omtrek geen grond te koop. Toch wil ik hier niet weg, ik wil Jim niet alleen laten met De dubbele samenstelling van Abdijsiroop uit kruiden-extracten en .codeine" maakt haar werking snel en veelzijdig. Die groote hoest- stillende kracht van Abdijsiroop, die U 's-nachts vrijwaart van dien naren kriebelhoest, heeft haar te- recht den naam gegeven van ,,'s-Werelds bfeste Hoestsiroop". Zij helpt U binnen den kortst mo- gelijken tijd en op afdoende wijze af van vastzittend slijm. prikkel- hoest en benauwende hoestbuien. Akker's Abdijsiroop zal U helpen in den strijd tegen ontstoken slijm- vliezen en gevoelige luchtpijpen. SERPVU. Eenige der 20 kruiden Marion Bluecorn, dit in vertrouwen gezegd. Nu had ik dit plan. Jij treedt voor mij op als zaakwaamemer, ik geef je uitgebreide vol- machten. Ga voor mij op zoek en koop of huur me een ranch, het maakt niet uit waar. Ik bezit een honderdtwintigduizend dollar, dus je weet hoe ver je gaan kan. Heb je een plaats gevonden, installeer je dan met de boys en drijf de zaak, of het je eigendom is. Ik zal je natuurlijk ruimschoots betalen, zoodat je vrouw wel geen bezwaren zal hebben. Ik blijf hier en ga me als knecht op Marion's Ranch verburen, ten eqrste, om me in het vak te bekwamen en ten tweede, en dat is voor mij het voornaamste, om in de buurt van Marion te zijn. Als ik geluk heb, voer ik haar over eenige maanden als meesteres naar de ranch, die jij in dien tusschentijd tot grooteren bloei hebt gebracht. Wat denk je van dit plan, zal 't kunnen slagen?" Joe drukte hem de hand. ,,Op mij kunt u rekenen, ik zal doen wat ik kan. En wat dat van u betreft, ik hoop, dat het slagen zal. Marion is als meesteres wel- kom. Ik denk, dat ik vanmiddag al vast ga informeeren." ,,Doe dat", zei Hall, ,,'dan ga ik een bezoek brengen aan Bluecorn, om te vragen of hij mij als knecht wil hebben." Ze drukten elkaar de hand. Joe ging naar de herberg, om zijn paard te halen en 'Hall wan'delde langzaam naar Marion's Ranch, overwegend, hoe hij zijn verzoek zou, inklee- den. Hij trof het, de ou'de Bluecorn, een jo- viaal uitziende zestiger, met levendige hlauwe oogen, waarin nog jonge levenskracht schit- terde, was alleen thuis en ontving hem met voorkomende vriendelijkheid. ,,Ik hen Hall Pennock, van Pavlick's Ranch", begon Hall, toen ze tegenover elkaar aan de witgeschuurde keukentafel zaten, „en ik kom tot u, omdat ik in moeilijkheden ver- keer." tegen hoest, griep, bronchitis, asthma Flacon 90 ct., f 1.50, f 2.40. f 4.20. Alom verkrijgbaar (Ingez. Med.) kunnen doen gelden. fenslotte wordt er in het adres op gewezen, dat waar het eigen vervoer tegen de uitdruk- kelijke toezegging van de Regeering in 1936 toch binnen de wet betrokken wordt, het on- billijk is, dat de voorgestelde kostendekking wederom lasten legt op het bedirijfsleven. De kosten van uitvoering behooren door het Ver- keersfonds gedragen te worden. EERE-PROMOTIE VAN MINISTER J. J. C. VAN DIJK. In tegenwoordigheid van eenige honderden genoodigden heeft Donderdagmiddag in de groote aula van het Koloniaal instituut te Am sterdam de promotie plaiats gehad van den minister van defensie, den heer J. J. C. van Dijk, tot doctor honorus causa in de rechts- geleerdheid van de Vrije Universiteit. Deze bijzondere plechtigheid viel samen met de herdeniking van den 58sten dies natalis van de Vrije Universiteit. Onder hen, die dezen middag naar het kolo niaal instituut waren gekomen, om de plech tigheid bij te wonen, werden opgemerkt: de minister-president Dr. H. Colijn, de ministers H. van Boeijen, mr. C. M. J. F. Goseling, mr. C. P. M. Romme, prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine De ministers van Buuren en Wel ter waren door ambtsbezigheden verhinderd aanwezig te zijn. Voorts waren aanwezig de chef van den generalen staf, luitenant-gene- raal I. H. Reynders, de chef van den marine- staf, vice-admiraal J. T. Furstner, de hoofden van afdeelingen van het departement van defensie en vele andere hooggeplaatste ambte- naren van dit departement. SOMBERE TOEKOMST OOR NEDERLANDSCHEN UITVOER. De Deutsche Allgemeine Zeitung wijst op stemmen in Nederland, o.a. het artikel van Van Waasdijk in Economisch Statistische Berichten, waaruit zou blijken, dat men niet in exportkringen een opvijzeling van het zaken doen met Duitschland wenscht, in verband waarmede het blad verder nog wijst op de strubbelingen met de clearing. Hoewel de handelsbalans tusschen Neder land en Duitschland nog steeds sterk actief De oogen van den ouden man begonnen te twinkelen. „Je naam heb ik wel een hooren noemen door mijn dochter. Zij schijnt nogal veel be- lang in je te stellen. Maar kom, vertel me je moeilijkheden." „Ik zal open kaart met u spelen", vervolg- de Hall. „Kij'kt u eens, ik hen nog niet zoo lang hier, maar toch heb ik al kwmis gemaakt met uw dochter." ,,De adelaar?" vroeg Bluecorn. Juist", hervatte Hall, ,,door dien adelaar. Vanaf het eerste oogenWik heeft zij een die- pen indruk op mij gemaakt en ik wil u eer lijk bekennen, dat ik van haar ben gaan hou den. Toch kom ik niet tot u, om haar tot vrouw te vragen, daarvoor ken ik haar nog te kort." „Zeer verstandig", bromde Bluecorn. ,,'Door omstandighetden, die ik liever niet vertel, ben ik erfgenaam geworden van de helft van Pavlick's bezittingen, dat wil zeg gen in contant geld honderd negen en twintig- duizend dollar." „Is te kort", interrumpeerde Bluecorn, ,,maar dat is mijn zaak niet, ga door." „Ik ga me ergens als rancher vestigen, maar om het vak door en door te leeren, zoo dat ik weet, wat er te koop is, wilde ik me als knecht bij u verhuren." ,,Waarom juist bij mij, waarom bleef je niet bij Pavlick?" ,,Dat is 't 'm juist. Ik sprak daar juist van uw dochter, zij is de oorzaak van de verwijde- ring tusschen Pavlick en mij." Hall vertelde alles, wat er sedert zijn komst was voorgevallen en hesloot met de volgende woorden ,,Om hem dus den weg naar Marion niet vrij te laten, wilde ik hij u in dienst komen en tevens om haar, Marion, beter te leeren kennen." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1