Landbouwberichten Feuilleton-vertellingen Gemengde Berichten RECHTSZAKEN. BRABANTSCHE BRIEVEN. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE MIDDELBUBG. De rechtbank heeft in hare zitting van 23 September de volgende vonnissen uitge- sproken iF. C. S., oud 35 j., leurder te Komen (B.), is wegens diefstal veroordeeld tot 3 maan- den gevangenisstraf met aftrek voorarrest. J. A. V., oud 24 j., vischhandelaar te Bres- kens, thans in voorarrest, is wegens alsvoren veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf met aftrek voorarrest. In dezelfde zitting werden de volgende zaken behandeld: C. de B., oud 35 j., landbouwer, wonende te Eede, was in hooger beroep gekomen tegen een vonnis van den kantonrechter te Oost- bu,rg, waarbij hij wegens zich met een klem beVinden in het veld buiten openbare wegen of voetpaden, werd veroordeeld tot een geld- boete van 15 of 10 dagen hechtenis. (De Officier van Justitie eischte bevestiging van het vonnis waarvan beroep. De verdedger bepleitte op feitelijke gron- den vrijspraak. IW. B. J., oud 44 j., werkmeester S.B.M., wonende te Aardenburg, was door den Kan tonrechter te Oostburg vrijgesproken van de hem telastegelegde overtreding, n.l. geen zorg dragen dat tramwagens bij avond zijn verlicht, tegen welke beslissing de Ambtenaar van het O. M. hooger beroep aanteekende. Eisehvernietiging van het vonnis waar van beroep en veroordeeling tot f10 boete of 10 dagen hechtenis. Door D. C. H., oud 70 jaar, zonder beroep, wonende te Temeuzen, was hooger beroep aangeteekend tegen een vonnis van den Kan tonrechter te Temeuzen, waarbij hij wegens te Terneuzen een bouwwerk laten gebruiken dat verkeert in een toestand die in strijd is met de bepalingen der bouwverordening, werd veroordeeld tot een geldboete van /6 of 3 dagen hechtenis. De verdere behandeling dezer zaak werd uitgesteld tot 14 October. DE BESTRIJDING VAN HET MOND- EN KLAUWZEER. Men meldt aan de N. R. Crt.: De centrale landbouworganisaties hebben zich 7 dezer met een brief tot den Minister van Economische Zaken gewend, waarin zij diens aandacht vestigden op de mededeelingen van prof. Woltmann betreffende de nieuwe entingsmethode tegen mond- en klauwzeer. Deze publicaties hebben in landbouwkringen uiteraard groote belangstelling gevonden. Ge- lijik de origanisaties vemamen was de Duitsche regeering bereid, een hoeveelheid van de nieuwe entstof aan Nederland af te staan ten behoeve van het nemen van een proef en daar- om meenden de organisaties er ten sterkste op te moeten aandringen, hier te lanlde proe- ven met de nieuwe entstof tegen mond- en klauwzeer te nemen. Mochten op knrten ter- mijn deze proeven een gunstig resultaat af- werpen, dan zouden maatregelen moeten wor- den genomen om de aanmaak van de nieuwe entstof hier te lande op groote schaal ter hand te nemen. De Minister heeft daarop geantwoord, dat hij reeds in Juli jl. aan Dr. H. Frenkel, direc- teur van het staats-veeartsenijkundig onder- zoekingsinstituut te Rotterdam heeft opge- dragen, zich met den insepcteur van den vee- artsenijikundigen dienst, P. J. 't Hooft, op de hoogte te tgaan stellen van de onderwerpe- lijke inenting in Duitschland. Op 9 September kwam van het Duitsche gezantschap bericht in dat de genoemde commissie op het oogen- blik in Duitschland niet kon worden ont- vangen. In verband hiermede is van belang de mede- d'eeling van dr. Schmidt in de Neue Ztircher Zeitung van 21 Augustus jl., dat prof. Wolt mann aan den Zwitserschen veeartsenijkun- digen dienst, dank zij: de bemoeiing van diens directeur, prof. Fltickiger, bereids een hoeveel heid entstof ter beproeving in Zwitserland heeft doen toekomen. BEGROOTING VAN HET LANDBOUW ORISISFON DS. Aan de memorle van toelichting bij de be- grooting van het Landbouwcrisisfonds wordt het volgende ontleend: De marktprijzen van de crisisproducten zijn thans nog allerminst gestabiliseerd en de toe- komst blijft zeer vele onzekerheden bieden Liet de prijsontwikkeling zich in den aan- vang van 1937 gunstig aanzien en kon in ver band daarmede tot afschaffing van verschil lende maatregelen en verlaging van heffingen worden overgegaan, het beloop der prijzen ge- durende het begin van dit jaar heeft teleur- stellinig gegeven, zoodat het niet mogelijk was op den inigeslagen weg van vermindering der crisisl'asten voort te gaan. De steedis verder gaande daling van de graanprijzen in het algemeen en van de rogge en gerst in het bijzonder heeft er ten slotte toe geleid, dat de monopolieheffingen op 4 April, 1 Augustus en 22 Augustus 1.1. in 3 etappes tot 2,50 moesten worden verhoogd, terwijl voor rogge en gerst de heffing ten slotte op 3,50 per 100 Kg. moest worden gesteld; deze maatregelen zijtn echter niet voldoende ge- weest om ide enorme prijsdalingen op de wereldmarkt op te vangen, zoodat de Minister in September j.l. wedenom genoodzaakt is ge- weest een denaturatieregeling voor rogge in' te voeren, n.l. f 1,50 per 100 Kg. met gelijk- tijdige verhooging van de monopclieheffing op dit product tot 4. Aan de vereenvoudiging der crisismaat- regelen acht de Minister groote voordeelen verbonden en zijn streven blijft er op gericht deze, waar mogelijk, door te zetten, ook ten einde de aan den hancjel opgelegde belemme- ringen zooveel mogelijk te verminideren. De gunstige prijsontwikkeling voor de boter maakte het mogelijk ook de regelingen voor dit product aanme rkelijk te vereenvoudigen, doch zou ook de boterprijs zich wederom in sterk dalende lijn gaan bewegen, dan zal het zeer lastig vallen eenerzijds den richtprijs te handhaven en anderszijds de financieele positie van het fonds niet in gevaar te brengen. Een geleidelijke liquidatie der crisismaat- regelen zal slechts mogelijk zijn bij opgaande conjunctuur. De prijsdaling van tal van producten ge- durende den laatsten tijd doet dan ook ver- wachten, dat de crisismaatregelen voorloopig nog niet gemist zullen kunnen worden; in- tegendeel, blijft deze beweging aanhouden, dan zullen wellicht heffingsverhoogingen en weder- invoering van steunmaatregelen tot het on- vermijdelijike gaan behooren. De daling van de zetmeelprijzen maakte het reeds noodzake- lijk de zetmeelheffing te verhoogen, terwijl in verband met de slechte vlasprijzen voor den oogst 1938 reeds een nieuwe steunregeling is j ingevoerd. De Minister blijft er naar streven de over- nemdng van verschillende regelingen door de bedrijfsgenooten te bevorderen. De regeling van de consumptiemelk door de bedrijfsgenoo ten in het z.g. wettelijke gebied, zoomede in verschillende andere streken des lands, heeft sedertdien haar beslag gekregen, terwijl over de andere genoemde regelingen overleg met de betrokken organisatie gevoerd wordt. De Minister hoopt ook hier gunstige resul- taten te zullen bereiken. Het voordeelige slot van den gewonen dienst 1938, dat aanvankelijk op 2.000.000 geraamd was, wordt voomamelijk als gevolg van de gunstige uitkomsten van 1937 thans op 4.000.000 geraamd, hetgeen ook in het on- derhavige on twerp is opgenomen; het voor- deelig Slot van den dienst 1939 wordt op f 4.598.000 geraamd'. De Minister is van meening, dat het met het oog op de onzekere positie en de dalende tiendenz van de prijzen noodzakelijk is een der- gelijke reserve van ca. f 4.500.000 ter beschik- king te houden. De geheele dienst van het fonds sluit met een nadeelig saldo van 382.000, bestaande uit een voordeelig slot van den gewonen dienst van 4.598.000 en een nadeelig slot van den kapitaaldienst van 4.980.000. Ulvenhout, 22 September 1938. Amico, Mee den scheur- kalender op tafel, zat Drd in gisteravond te tuuselen op't leike. ,,'t Is nog gin Bamis, Dr6!" lachte-n-ik. Ge wit, amico, mee Bamis (1 October, St. Bavo-mis) sluit den boer z'n boekjaar af. Betaalt ie z'n jaar- rekeningen, z'n pacht, z'nen hypotheek, afijn Bamis is den Boeren- Nuuwjaar. ,,'t Is nog gin Bamis, Drd," lachte-n-ik, want 't jonk zat te cijferen mee de griffel (tuusel, zeggen wij) op 't leike, dat ie er de rimpels van in z'n veurhoofd kreeg. (Hij keek me toen 'ns aan, erostig, van on- der z'n wenkbrauwen, de tong tusschen de lip- pen en tuuselde dan weer wijer. Allee, 't is 'nen tiep, m'n baaske! Staat steuvig op eigen beenen! Trui, die sokken zat te stopper^ zag over den bril 'ns naar Dr6 HI, daar aan de tafel, nam 'm 'ns sjecuur op, keek dan naar mij, knipte 'n oogske. Dan stak ze mee veul vie- ren en vijven 'nen nuuwen sjet-draad in 't oog van de naald en onderwijle zee ze: „hij zit uit te rekenen, hoeveul z'n kindskinderen later van In erven zullen." Maar op zulke aardigheidjes van Trui gaat Dre HI nooit in. Trui, zoo zijn Moeders en Grootmoeders, mag 'm geren plagen, als ie erg seerjeus doet. 't Vrouwvolk houdt heur kroost geren lang „kind". Spot dus gaauw mee den emst van de kleine mannen. Dre HI voelt wel, dat z'n Opoe 'm nie veur ,,vol" wil aanzien. En op zulke oogenblikken is ie dus doof. Ik zat m'n krantje te lezen, z66 vol van oorlogsdreiging, da'k er sjuust teugenover stond, als Dre IH teugenover z'n grootmoe- der: ,,Klets maar teugen m'nen rug." Ja, amico, mee oorlog, revolutie en kwaai- weer is 't zoo gesteld: dat komt nie op be- stelling! Dat valt ineens van de locht. 'k Heb 't nooit anders meegemokt. Die dingen heb ben den Dolf, Chamberlain en de Bilt nie al- leen in de hand. Afijn, lot de kranten maar schrijven! Ik verkoop er veul eerpel en boo- nen mee...! Veul menschen doen weer 'ns 'nen ouwer- wetschen winterprovisie op en ik zal deuzen September nie veul te kuilen hebben! Over den rand van „den a.s. oorlog" zag ik 't spul tusschen Trui en Dr6 HI 'ns af. Trui zat te loeren, of den Drd nie ,,hapte"; maar hij beet nog 'n bietje straffer op z'n tong en tuuselde. Toen stak ie, in antwoord op Trui's geestigheid, 'n pepske-n-op. Net als Opa..., ge wit. En Trui was afgevuurd! Schoof 'nen an- deren sok op heuren arm, spande 't gat over den vuist en begost weer te stoppen. Heuren schoot lag vol, ze kost vooruit, vanavond. Zelfs zee ze teugen mij: „schenkte gij den koffie maar 'ns in." En, amico, dat geeft ze evenmin geren uit handen, als ik 't stoppen van m'n pijp. Maar mee de oogstdrukte van de leste twee maanden is er veul verstelwerk blijven liggen, m'nen Toeteloeris hee 66k maar twee handen aan 't lijf dus 't is alle avonden repareeren veurloopig! Nou, dat komt bestig uit deus tij. Want de avonden zijn al 'n heel stukske langer. Als ik den koffie had ingeschonken, drie tassen, twee op de plattebuls gezet, veur Trui en m'n eigen eh e6n bij den Dr6, dan vielen negen slagen in den stillen huis, uit de steert- klok. Efkens later gonsden negen dreunen over 't verlaten durp, uit de kerkeklok. Toen 'lee den Dr6 z'nen tuusel neer, zuchtte 'ns, schoof z'nen stoel 'n bietje van de tafel af, gong wat luier, wat plazieriger zitten en sprak toen, na 'n half u,ur zwijgens, z'n eerste woord. ,,Mooi zoo," zee-t-ie. Ik keek 'm 'ns aan, hij knipte 'n oogske. D"n zurg was van z'n gezieht. ,,Klopt de rekening, Tinus?" vroeg ik. ,;As 'n bus, Beukers!" antwoordde-n-ie. Ja, amico, da's zo'n prive-huis-lolletje tus schen mij en hum, om malkaar, op plazierige oogenblikken, alderhande namen te geven. IWe slurpten gezellig aan onzen koffie. Den Dr6 had 'n klein stukske zurg den huis uitgecijferd en ge kost dat voelen. Zurg, die hum alleen aangong, maar die dan toch maar in den huis was gewist. Ik vroeg naar niks. Trui ook nie. Da's misschient onzen boerenaard, maar nuuwsgierigheid laten we nooit blijken. Ten- minste, nie mee woorden. Als wij nuuwsgierig zijn, kijken we bij voor- keur den anderen kant uit, om zoo te zeggen. ,,Hehe," zee den Dr6 ik dooht, nou komt 't ,,hehe, goei bakske, Dorus!" Ik knikte: ,,nie kwaad, van Dullemen." ,,iSchenk nog maar 'ns vol", zee Trui: „daar kwikte 'nen mensch van op." ,,Zet mrjn tas ook maar op de plattebuis", vroeg den Dr6 en meteen nam ie z'nen stoel en 't leike en schoof bij. „Ik spring er wel uit, mee m'nen spaarpot, Opa". „Opa" hij was weer seerjeus. Ik luisterde: ,,iOch, is 't datte?" (Z'n donkere snuit stond weer strak. ,,Kek", zee-t-ie, mee z'nen tuusel op het leike tikkend: ,,6en week hee den Eeker ge- legen teugen zeuven en "nen halven gulden per dag; da was die eerste week as er levens- gevaar was. Zeuven keer zeuven en 'n half mokt twee en vijftig en 'n halven gulden. Ik knikte. Trui had efkens opgehouwen mee stoppen; heur armen lagen 'n bietje moei in den schoot vol sokken, mee den bril daar boven op. Ze luisterde en rekende mee. „Mergen", ging Dre wijer; „dan lag-ie er vier weken, den Eeker. Dat wordt drie weken, is een-en-twintig dagen teugen tweevijftig, da's..." hij tikte op de lei: da's ok twee en vijftig en 'nen halven gulden. Wordt samen: honderd en vijf gulden, 'k Heb honderd pop vooruitbetaald, 'k heb in Laurentius dus 'n schoone lei." ,,'Op vijf gulden na", zee Trui. „Tien veur wiskunde, Opoe", zee den brak droog. ,,'t Is toch waar, snappert", foeterde Trui. Maar den Dr6 klasjeneerde wijers. ,,Tweehonderd gulden bezat ik, Opa..." ,,Ja, jonk". ,,Ik heb dus nog vijf-en-negentig piek over veur de verbandmiddels, middelcijnen en den dokter. Zou 'k daar mee uitkomen... jMee gemak!" ,;Ha'k ook gedocht." ,,Ge houdt er nog van over, dunkt me," zee Trui. Dunkt mij ook," docht ik hardop. ,,Witte wa'k dan doei, menschen?" stelde den Dr6 veur. „Dan gaai 'k, as den Eeker thuis is, achter malkaar den dokter betalen, dan he 'k meteen schoon schip!" „Da's pront", zee ik. ,,Da's 't beste", zee Trui: 'nen kwaaien kies kunde beter maar dalijk laten trekken." Toen spoegde den Dr6 op 't leike, veegde 't mee z'nen elleboog schoon, hong 't dingske weg en onderwijlle keken Trui's oogen lachend naar mij. We hadden de eigenste gedachten over onzen kleinzeun! Hij gong weer bij ons zitten. Had nog meer op z'n lever, scheen. „Kek 'ns, opoe", zee-t-ie na 'n oogenblikske gepeins: ,,mergen komt den Eeker weer thuis. Hij weet 't al!" „Is ie blij? Ja, zekers?!" vroeg Trui. ,,Ja", antwoordde den Dr6: „hij is veul con tent. Hij schijnt te denken, dat ie dan na 'n paar dagen weer aan den slag kan, maar..., ik heb 'm da nie willen zeggen maar daar is nog gin kijk op. Weet ik van den dokter. Om te beginnen zal ie nog 'n paar weken in bed motten blijven, krachtig eten, aansterken, ge verstaat! En... opoe..." vast keek ie Trui in d'oogen: „nou wou ik oe iets vragen." Hij boog veurover naar Trui, lee z'n handen op heur knieen. ,,Ik... eh... ik heb den Eeker beloofd... hij mocht dan op mijn kamerke liggen..., in mijn bed. Is-da-goed? Opoe?" „En gij dan?" vroeg Trui. ,,Dan slaap ik zoolank op zolder, in den Eeker z'n wolleke." Trui knikte. ,,Nog iets, opoe. Hij mot goed verzurgd, veul nageloopen worden...! Wilde gij da doen, overdag? Dan doei ik 't 's avonds, as ik thuis ben van den akker!" Zulke dingen hoefde toch nie te vragen", zee Trui: „da sprikt toch vaneigens, Dr6!" Toen liet ie Trui's knieen los, sprong op en pakte Trui. ,,Opoe", zee-t-ie: „gin tien veur wiskunde, drie tienen veur oew goeie hart! Dre I draai-d-oe om!" Toen kuste- n-ie m'nen Toeteloeris op allebei de wangen. ,,En as den Eeker weer heelegaar beter is, Opoe, en as ik over heb g'ouwen na de betalingen, dan meugde gij zeggen, wa ge van me hebben wilt!" „Och, gekken Tinus, niks", lachte Trui: ,,maar witte wa ge doet? As onzen Eeker beter is, dan geven we 'n avondje en gij trac- teert!" Van den mergen vroeg, teugen achten, gong ie gelijk mee mij van huis. Afrekenen mee den dokter. ,,Kek", zee-t-ie onder 't ont- bijt: „dalijk hee-t-ie spreekuur, ik gaai ge- woon in de wachtkamer zitten en as 't mijn beurt is, dan kuier ik de spreekkamer in en zeg: dokter, trekt me dieen kwaaien kies ef kens uit; sehrijft oew briefke, dan zijn we ;weer kiet!" ,,As ie da maar doet'-', docht Trui. ,,Mot ie", verzekerde den Dr6! Z'nen boek lee-d-op dieen lessenedr, in den hoek bij 't raam, hij hoeft er maar twee passen veur te loopen!" Trui schudde d'r hoofd. „Ge zijt 'nen heete", bromde ze. ,,Opoe, as den Eeker vanmiddag daar fijn in mijn bed leet, dan mot ie daar liggen zon der schulden aan z'n broek", zee-t-ie en met een zette-nie z'n prachtige tanden in den zeu- venden botram. Ge verstaat ons dok- terke hee toe motten geven. Teugen zo'n soort jonge knapen is 'nen grootep mensch nooit opgewassen, amico! (En sjuust als ik docht wat ie 'm ge- rekend hee..., 't is 'n schandaal Zo'n bietje! Als ik mee den groentenwagel thuisree, dan stond 't doktersvrouwke naar me uit te zien. Zij wit wanneer ik langs kom, - twee keer per dag en ze is 'n klantje van me. E6n van m'n plazierigste zelfs. Ik meen, da 'k oe da wel meer verteld heb. Ze wenkte me. ,,Zeg, Dre, ik heb heel den dag al leut in m'n eigen om dieen Drd III van jullie!" ,,Ik begrijp zooiets, mevrouwke „Van den mergen, onder m'nen man z'n spreekuur, is ie hier gewist." ,,Weet ik, ja!" ,,iHij had heel zijnen spaarpot bij 'm", lachte ze: ,,'n ijzer kistje, in 'n krant, achter op den bagagedrager van z'n fiets." We keken malkaar 'ns aan en lachten hard over den stillen weg, om dieen origineelen tiep. „Nou motte weten, Dre, ik schrijf de reke- ningen en quitanties uit, veur m'nen man. Op 'nen oogenblik, ik stond de kinders aan te kleejen, dieen vacantie is gelukkig weer veur- bij, dan kwam ie in de huiskamer, mee zijnen boek. ,,Vrouw", laehte-n-ie: „ik heb bekanst ruzie mee 'nen klant, die mee alle geweld be talen wil. Mokt 'ns 'n briefke." Ik liet Drd toen in de huiskamer en daar stapte-n-ie bin- nen, mee de geldkist onder z'nen erm. Ik docht da 'k er iets van kreeg. En as ie 't briefke aannam en 't totaal-be- drag las, 'k had nie 't meeste gerekend veur 'm, ik wist dat ie opkwam veur z'n kamerodje, dan vroeg ie: „is da-d-alles, mevrouw den dokter? Ik bedoel: zitten daar de middelcijnen en zoo ook bij?" Jawel, Dr6, zee ik: valt 't mee of teugen? ,,Mee", zee-t-ie. Hij draaide z'n geldkist open, z66 da 'k nie zien kost wat er in zat en telde 't bedrag prontjes uit. 't Briefke gong in de kist, pats den deksel er op, de krant er omhenen, toen kreeg ik 'n hand en hij zee: ,,guillie hebt me netjes behandeld. Veul bedankt!" En witte wat ie toen gedaan hee? Hij broeht 'n uurke later 'n mand pruimen, man, nou, we hebben hier veur loopig gin last van verstopping!" En dit kortje zat er bij. Ze haalde 'n wit kartonneke uit heur sleuteltasch. Ik las: ,,Van mij en den Eeker, voor den goeden op- pas en zoo, met onzen hartelijken dank. Dr<5 IH." Ik schaterde. Vooral omdat ,,en zoo", wat op 't billijke briefke sloeg. „We kunnen er 'ns om lachen, Dr6", gong 't mevrouwke wijers: „maar mijnen man zee ook: 't is 'n pront jonk! Ge zult er veul pla- zier van beleven!" ,,Heb ik al, mevrouw!" zee ik fier. ,,Maar mag ik oe 'ns vragen: hoe is 't mee den Eeker?" (Ja amico, ge kimt heur gerust zooiets vragen! 't Is 'n echt Truike, dat dus mee de zaken van d'ren baas pront op d'hoogte is!) „Goed", zee ze. ,,Puik! M'nen man had er eerst 'n zwaar hoofd in, maar't is on- begrijpelijk, zee-t-ie, zoo taai die „Sproeten- verzameling" is. Nog 'n paar weken rust en goeien inslag en 't manneke is er mee klaar! Den Drd hee nou wel betaald, lachte ze, maar ge verstaat, den dokter komt nog 'n paar keeren kijken, horre. Hij komt dikkels ge- nogt mee den wagel bij jou veurbij. Ik zal wel zurgen, dat ie 't nie vergit!" Amico, ge zou, als ge ziek waart, alleen mijn dokterke al nemen om zijn wefke. Ge hebt om zoo te zeggen, 'nen dubbelden oppas! Want z66 als deus goeie zieltje begaan is mee den dokter en z'n patienten, allee 'n Truike! D66r! En da's 't beste wat ik er van zeggen kan! Waar of nie? Den Eeker is thuis. En terwijl ik deuzen brief zit te schrijven, hoor ik heel den avond de twee mannekes al praten, hiernaast op d'opkamer. Nou en dan komt den Dr6 iets veur 'm halen. Van patroon is ie nou ziekenvader ge- worden. Over den Eeker 'nen volgenden keer. 't Jonk is blij, weer op den hof te zijn. En wij hier, we zijn allemaal content, dat ie weer binnen is! Hij hoort er bij, teugeswoordig! Dus ons huishouwen is weer compleet en da's 'n pla- zierig gedacht! „Ik heb weer ineens twee kinders om me henen", hee Trui daarstraks al gezeed. En de manier waarop ze dat zee afijn, gij ver staat da nie zoo lijk ik, maar't is dik in orde, man! Den Eeker komt er bovenop! En nou schei ik er af. Veul groeten van Trui, Dr6 IH en als altij gin horke minder van oewen t.a.v. DRE. WEERSPANNIGE ARRESTANT SCHIET OP EEN POLITIEAGENT. Men meldt uit Amsterdam: De laatste dagen staan er den heelen dag tot laat in den avonid voor de krantenbureaux aan deu N.IZ. Voorburgwal volksverzamelingen nondom lieden, die daar diepzinnige en soms opgewonden debatten over den internationalen toestand en in verband daarmede over de bin- nenlandsche pohtiek voeren. De omiwonenden hebben reeds meermalen over daarvan door hen ondervonden last bij de politie geklaagd. Deze is thans begonnen aan dergelijke oploopjes een einde te maken. Toen Donderdagavond eenige agenten een groep debaters en belangstellenden ronidom dezen voor het bureau van het dagblad ,,De Tijd" wilden verspreiden, weigerde een 34- jarige man alan het bevel tot doorloopen ge volg te geven, waarop een der agenten hem greep om hem met geweld te verwijderen. De man verzette zich toen nog sterker en wist ongemerkt een revolver te trekken, waar- mee hij een schot op den agent loste, hetwelk dezen echter niet getroffen heeft. Tegelijk wist hij zich los te rukken en te vluchten. Een andere agent heeft hem toen een schot uit zijn wapen achtema gezonden, hetwelk den weerspannigen arrestant in het onderbeen trof. Deze is niet-emstig geiwond naar het Binnengasthuis vervoerd, waar de kogel uit het been verwijderd is. OOEAANREIS VAN LUCHTBALLON VAN ZANDVOORT NAAR NEW YERSEY. Niet gekiekt en gefilmd, noch toegejuicht en geeerd, doch stil en bescheiden landde een dezer dagen te New Yersey (U.S.A.) een Nederlandsche oceaanvlieger, die enkele weken geleden temidden van de uitgelaten feest- vreugde te Zandvoort was opgestegen op het strand. Geen radiobaken of weerbericht hielp hem op zijn tocht, die hij eenzaam volbracht over den oceaan. Geen super-moderne machine droeg hem doch slechts enkele kubieke decimeters gas. Het was een kinderballon, die deze prestatie verrichtte, een gewoon gasballontje, dat door een kind te Zandvoort werd losgelaten bij een uitstapje van het Tweka-personeel uit Geldrop bij Eindhoven. Een adreskaart verzocht om mededeeling door den vinder de vindster was een Amerikaansche dame in New Yersey en zij zond de kaart onverwijld op naar Gel- drop, waar vanzelfsprekend groote verbazing het gevolg was, terwijl omtrent den winnaar van den aan het uitstapje verbonden ballon- wedstrijd geen twijfel meer kan bestaan. OORZAKEN VAN KINDERVERLAMMING. Mogelijk kunnen de jongste onderzoekingen van prof. Gosta Haagqvist, hoogleeraar aan de medische faculteit te Stockholm, eenig lieht werpen op de oorzaken van kinderver- lamming. Volgens het ,,Zweedsch Persbur." heeft prof. Haagqvist zich bijzonder bezig- gehouden met het onderzoek naar een tot dus- ver weinig bekende groep zenuwen. Mis- schien ligt hier tevens een sleutel tot het verstaan van andere verlammingsverschijnse- len als epidemische meningitis, encephalitis en andere ziekten. De hoogleeraar schonk in het bijzonder aandacht aan de z.g. ,,tonische" paralysis, waarbij de spieren op de meest straffe wijze samenkrimpen. In een inter view verklaarde hij, dat in het algemeen samentrekking van spieren geactiveerd wordt door twee verschillende zenuw-centra in de hersenen en het ruggemerg, maar tot nog toe bleef onopgehelderd, hoe de „tonische" im- pulsen overgeleid werden naar de spieren. De isolatie van een groep fijne zenuwdra- den van beide tot nu toe gekende groepen, heeft tot oplossing van dit probleem belang- rijk bijgedragen. Prof. Haagqvist acht het onderzoek nog niet rijp genoeg om reeds nu practische toepassingen te wettigem. Maar hij is de overtuiging toegedaan, dat voor de behandeling van de gevolgen van ver- lammingen beloftevolle perspectieven zijn ge- opend. EEN BEER TUSSCHEN DE MENSCHEN. IBij menschenheugenis was de streek van Condom, niet ver van Toulouse, niet door een wild dier onveilig gemaakt gelijk op het oogenblik gebeurt dooY een beer, dien eenige bewoners waargenomen hebben. Men vraagt zich af, hoe hij: er komt, uit een menagerie, ofschoon zulk een vlu,cht niet aangegeven is, van een berenleider, die de dorpen rondgaat of uit de niet al te verre Pyreneeen, waar nog enkele van die exemplaren voorkomen. DOOR HOUTGAS GEDREVEN MOTORBUSSEN. Nu het blijkens de jongste te Nice genomen proeven mogelijk is motorbussen op uit houts- kool getrokken gas te laten loopen zonder dat het uiterlijk van de wagens noemenswaard wijziging ondergaat, is de maatschappij te Parijs doende een soortgelijk experiment daar ter stede te nemen. DE ORKAAN AAN DE OOSTKUST DER VEREENIGDE STATEN. De nadere berichten van de Oostkust der Nieuw Engeland-staten geven steeds meer dooden, vermisten en gewonden. Er heerscht groote ongerustheid over een veerboot die van de kust moest komen en acht uur over tijd was. Er zijn 20 passagiers en zeven leden der equipage aan boord. De stad New York heeft niet de voile kracht van den storm on dervonden, maar toch voldoende om het ge heele verkeer te ontwrdchten. In den langen breeden trechter dien de 5de Aven/ue dwars door de stad vormt had de wind nagenoeg vrij spel en honderden winkelruiten zijn ingewaaid en bommen ontworteld. In de stad zijn geen dooden maar eenige hond#rden gewonden en de schade is groot. Op Dong Island zijn dertig dooden herkend en meer dan 100 lieden wor den vermist. Bailey's Beach aan het strand bij Newport met zijn honderden bungalows is volkomen vernield en alleen hier zijn 300 luxe vaartuigen gestrand, naar zee afgedreven of vernield. De wind bereikte hier gedurende eenige minuten een sterkte van 160 K.M. per uur en boomen vlogen door de lucht als luci- fer houtjes. De schade wordt voorloopig ge- schat op 100 millioen dollar. De storm is ten slotte naar zee afgetrokken en uitloopers werden reeds langs de Engelsche kust ver- wacht. Het aantal dooden werd op 200 geschat. Nader wordt nog gemeld: Het aantal dooden ingevolge de vloedgolf en de overstroomingen, veroorzaakt door den or- kaan, is gestegen tot 441. De herstelde ver- bindingen hebben thans den volledigen om- vang der vemielingen in New England, New York en New Jersey aan het licht gebracht. De schade aan eigendommen toegebracht is gestegen tot boven 150 millioen dollar. Hon derden menschen werden nog vermist en in New England alleen zijn 5000 bewoners dak- loos. De stad New Dondon in Connecticut is gedurende 30 uur van elke verbinding versto- ken geweest. De stad is bovendien geteisterd door een zwaren brand. Verscheidene steden en dorpen in New Eng land zijn overstroomd. Anderen werden door het water bedreigd. De door de regens ge- zwol'len rivieren blijven nog steeds wassen. Fire Island en Westhampton Beach op Long Island zijn, uitgezonderd enkele huizen, die ook zware schade hebben bekomen, letterlijk weggevaagd. Op Fire Island werden onge- veer 500 huizen vernield. De verkeerswegen zijn geblokkeerd door omgevallen boomen en duizenden forensen ondervonden vertraging, aangezien de treinen niet verder konden. In Manhattan heeft men urenlang in het donker gezeten door storing aan de electrische lei- ding. De ondergrondsche spoor werd tot stil- stand gebracht. De orkaan, die van West- Indie noordwaarts ging, heeft Long Island, Connecticut, Rhode Island en het westen van Massachusetts in vollen omvang getroffen. Hij loeide ook over Vermont en de grens van Canada, maar met minder kracht. Alle ge- teisterde gebieden hebben krachtige maat regelen genomen om piunderingen te voor komen, en de orde te handhaven. President Roosevelt heeft aangemaand, alles in het werk te stellen om den nood te lenigen. TIEN BANDIETEN PLUNDEREN EEN TREIN IN FRANKRIJR. Met verbazingiwekkende brutaliteit hebben meldt de Telegraaf, Donderdagnacht tien ge- maskerde bandieten in het Zuiden van Frank- rijk een gopderentrein overvallen en leegge- plunderd. Het treinpersoneel had niets in te brengen tegen de gewapende gangsters, die begonnen met twee salvo's uit hun revolvers op de verraste beambten af te schieten van wie er een licht gewonid werd. Onder bedrei- ging met den dood werden zij vervolgens door enkele bandieten in bedwang gehouden, ter wijl de overigen een wagon met kostbare zaken leegdroegen. De overval was tot in de pimtjes geregeld. De goederentrein was om tien over halftwee van het station St. Charles bij' Marseille ver- trokken voor Avignon. Een machinist, een stoker en een hoofdconducteur voerden den trein. Bovendien bevond zich een z.g. finan cieele beambte in den wagon met kostbaar- heden om deze in het bijzonder te bewaken. Eenigen tijd na het vertrek bemerkte de machinist plotseling, dat de remmen aange- trokken werden. De trein stopte in het open veld op enkele tientallen meters van het sta- tionnetje St. Barthelemy. De machinist sprong van zijn locomotief om den hoofdconducteur op te zoeken. Hij had slechts enkele passen gedaan toen plotseling tien jonge mannen, gemaskerd en met revolvers in de hand, te voorschijn sprongen. Twee salvo's verscheurden dte nachtelijke stilte. De roovers stortten zich op den trein en openden den wagon met kostbaarheden, waaruit zij de zakken en kisten begonnen weg te dragen. De weg kiwam op deze listig ge- kozen piaats vlak bij de spoorbaan en daar stond op enkele meters van den aangehouden trein een auto te wachten. Snel werd alles daarin geiaden tot iemand, blijkbaar de leider van de bende, riep: ,,Er is genoeg". De ban dieten kropen toen ijlings in den auto, die snel in den nacht verdween. Het treinpersoneel dat hier en daar verspreid met revolvers in bedwang gehouden was, verzamelden zich om den geplunderden trein. De financieele be ambte had een kogel door de pols gekregen, toen hij zijn revolver trachtte te trekken. De overigen waren ongedeerd. De uitkijkpost van een der goederenwagons bleek opengebroken te zijn en dit liet geen twijfel aan de manier, waarop de bandieten te werk gegaan waren. Een medeplichtige moet bij het station van vertrek reeds in het huisje gekropen zijn en daar, toen de trein de afge- sproken plek bereikt had, de remmen aange- draaid hebben. Natuurlijk maakte het treinpersoneel van St. Barthelemy uit alarm. Op alle wegen naar Marseille werden terstond versperringen opgericht met gendarmes en gardes mobiles, maar tot dusver hebben de roovers zich niet laten snappen, Intusschen wordt een uitge- breid onderzoek ingesteld. De leeggestolen wagon is uit den trein gerangeerd en in het depdt geplaatst opdat de experts er even- tueele sporen in kunnen gaan zoeken, terwijl de plek van de overval onder politiebewaking gesteld is. Over den aard en de waarde van het gestolene werden Donderdagmorgen nog geen gegevens verstrekt. Noch van de roo vers nog van hun auto is een signalement bekend, zoodat er voor het oogenblik niet veel hoop op spoedige arrestatie bestaan kan. Voor de zooveelste maal is de geblind'doekte Fortuna op de hand der stoutmoedigen ge weest.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 6