Wieland's Brandewijn Een gebreide Japon of Pullover Groote partij Aardewerk _i^ ^1J\ WIE REKENT, KOOPT FORD!! een L00PJ0NGEN. Actetasschen A. VAN DEN BRUELE Op 1 OCTOBER a.s., verschijnt de' eerste algemeene ZEEUWSCHE REISGIDS O INT. Winterdienstregeling eenig Huisraad, Aanbesteding. VOOR Te koop: de beste BLOEMBOLLEN WOL- EN KO USENHUIS pruiming x>^ Ford-prijzen belangrijk verlagen TER NEUZENSCHE COURANT Kleinc AJuerlcnficn - A I J. DIELEMAN-VAN DAMME. S. P. VAN DER BENT-VROEGOP. Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij N.V. Stoomtram Hulst-Walsoorden N.V. ALGEMEENE VERGADERING September 1938 ten verzoeke Bouwkundig Bureau FRAANJE Het verbouwen van een WIN KELPAND aan de Dijkstraat te Terneuzen in de volgende per- ceelen en in combinatie van de perceelen 1 en 2. GEVRAAGD Firma P. J. VAN DE SANDE. BLOEMENHUIS,,FLORA" in verschillende afmetingen en prijzen Fa P. J. VAN DE SANDE Hoe heerlijk warm voor de komende koude herfstdagen En van de laatste mode, met gemakkelijke modellen. Misschien schrikt U eenigszins af om uw breigoederen zelf te breien. Vele dames hebben wij reeds geholpen en zijn tot een prachtig resultaat gekomen. Komt eens met ons praten; we geven U alle mogelijke inlichtingen en helpen U bij de keuze van uw wol en bij het verder breien. Ontbreekt U heelemaal den tijd om zelf te breien dan kunt U ons opdracht geven. We maken zelf aan billijke prijzen voor U alles kant en klaar. Ronde Potten 24 - 14 ct Gekl. Schalen 27 - 22 -18 ct Kop en Schotel Suikerpotjes Soepterrine Nest Schalen Diepe Tafelborden Gekl. Nesten Schalen Eierdopjes wit 5 Ct Melkbekers Puddingvormen Theepotten Kop en Schotel Dekschalen NOORDSTRAAT 70 TERNEUZEN j I 1 Een waarheid als een koeNatuurlijk daarom speelt het bij den aankoop van een automobiel hoe- genaamd geen rol of U f 200.f 300.of meer „krijgt" voor uw „inruiler". Niet de inruilprijs van den ouden wagen geeft den doorslag, maar wel het bedrag, dot U ^bijbetaalt" en de kwaliteiten van den aan te schaffen wagen. Ford-prijzen zijn altijd uiterst scherp gesteld en dank zij ver doorgevoerde rationalisatie van het productie- schema, o.m. mogelijk gemaakt door de jarenlange scholing der Nederlandsche arbeiders in onze fabriek te Amsterdam, konden wij met ingang van 12 Sept. j.l. de Reeds voor f 1 8 8 5.— koopt U een Ford V-8. En U ontvangt de hoogste waarde voor uw geld, want de Official Ford Dealer ruilt gaarne uw ouden wagen in voor de voile waarde NIEUWE VERLAAGDE PRIJZEN: 1390 1655 1695 1750 2240 2350 2450 2520 3900 3CHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK - AMSTERDAM - Uitgegeven door een groep Zeeuwsche Uitgevers met medewerking der Rijksverkeersinsp'ectie in Zeeland, waarin de dienstregelingen van de Zeeuwsche openbare personenvervoersgelegenheden te land, te water en in de lucht volledig zijn vermeld. De prijs van dezen voor iederen Zeeuw onmisbaren gids, welke vanaf genoemden datum door geheel Zeeland bij den Boekhandel en bij de Uitgevers verkrijgbaar is, bedraagt12 cent doch aan onze abonne's leveren wij hem, bij wijze van premie, afgehaald aan ons Bureau of aangeboden door onze bezorgers tegen afgifte van onderstaanden bon voorcent en franco per post, na inzending van onderstaanden bon plus het bedrag in postzegels voorcent De Uitgeefster voor het District Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE. Aan de Ondergeteekende (naam) te (voll. adres)abonne op Uw blad, wenscht van U te ontvangen 1 ex. ZEEUWSCHE REISGIDS a cent (franco per post a 8 cent, welk bedrag in postzegels hierbij gaat). (Handt.) ESPERANTO-CURSUS F.L.E. begint 3 Oct. Lesgeld lOctp. w. Aanmelden Van Steenbergenl. 46, Bernhardstr. 4, Tholensstraat 11, Dokweg 28, Hoogendijk41 (Driew.) PRIMA witte Aardappelen voor Winterprovisie. f 2,75 per 100 kg, f 0,30 per 10 kg thuisbezorgd. THEO VROEGOP, Tuinstraat 4, Telef. 186. ^v5i-.'vVSV, W/ w A A" IvV' '\V,' A-' VAW.vV/l'i |f Woensdag 28 September hoopt, f§ (;f zoo de Heere wil, A- zijn 75sten geboortedag te her- denken. Ps. 71 vers 12. tj# EENIQE VRIENDEN. H Nieuwstraat 32, Terneuzen. U V- V .V. -V- V V v. v. Dank, ook namens de Kinderen en Kleinkinderen voor de deelneming, betoond bij het overlijden mijner geliefde Echtgenoote E. A. VAN DER BENT. Sprang, 26 September 1938. Met ingang van 2 OCTOBER 1938 treedt de in werking van den Tramdienst en de Autobusdiensten. De volledige dienstregeling is opge- nomen in den Algemeener. Zeeuwschen Reisgids, welke vanaf 1 October a.s. alom in Zeeland verkrijgbaar is. van Aandeelhouders der N.V. IJzer- handel v/h Firma Gebr. Tazelaar te Terneuzen, op Maandag 10 October a.s., des namiddags 3 uur ten kantore der Vennootschap. DE D1RECTIE. Bij de op Dlnsdag 27 van den heer MaR. A. WOLFERT te houden openbare verkooping van Land- bouwinspan, zal nog worden verkocht: terwijl muziek of zang niet toegelaten wordt. Notaris HOVING. te Terneuzen, zal namens zijn opdracht- gever op Vrijdag 30 Sep tember a.s., trachten aan te besteden: le perceelGraaf- en Metselwerk. 2e perceel': Timmer- en IJzerwerk. 3e perceelLoodgieterswerk. 5e perceelElectrische installatie.™ ~'Bestek*en teekening verkrijgbaar a /I,—, 5e perceel 0,50. Inschrijvers moeten bestekhouders zijn. een beste mooie nieuwe KACHEL is onderstaand Uw adres. Genegen oude te ruilen. Zoo juist ontvangen een zending van de mooiste soorten BUISKACHELS, iets schitterends, w.o. met speciale breede buis en geem. binnenoven. Donze-Visserstraat 38. BC Aan 't zelfde adres nog ter over- name een paar beste geem. Keuken- fornuizen en Haardkachel. Een beste hang, lig- en gewone linnen- kast, keukenbuffet, ledikant, spiraal- matras, divan, 2 lederen crapeauds, 4 stoelen, uitschuif- en gewone tafel en een prachtige stroomlijn kinderwagen, als nieuw. Donze-Visserstraat 38 ■V Aan 't zelfde adres prima eiken spekkuipen, waschtobben, boter- bakken, enz. HYACINTHEN^voor Glas, Pot en Tuin TULPEN voor Kamer en Tuin CROCUS, IRIS, enz. Speciale aanbieding DARWINTULPEN 1,50 per 100 NOORDSTRAAT 82 TELEF. 262 Noordstraat -:- Ter Neuzen voor boter of zout cr£me aardewerk iets beschadigd 10 ct uitzoeken 9 ct cr6me aardewerk rond model 79 ct cr£me 5-deelig 74 ct lste keus 9 ct iets beschadigd 79 ct Melkkan 34 liter nieuw model 25 ct iets beschadigd 6 ct groote maat visch-model 59 ct crfime aardewerk groote maten 42 ct hoog model met decor 16 ct div. modellen 69 ct SMITS' BAZAR I i V? -• - 7- 'A A N- S J 9 Ford V-8 Standaard, 60 rem-pk Coupe..I 1885. Tudor Sedan1 1885. Fordor Sedan1 2035. Indien 85 pk motor, extra1 100 Ook de Standaard-modellen zijn voorzien van een zeer groote ingebouwde kofferruimte. Ford V-8 de Luxe, 85 rem-pk ChassisI 1450. Tudor Sedan de LuxeI 2010. Fordor Sedan de Luxe 2160— 2325— f 25— Ford V-8 Vrachtwagen- en Bus-Chassis 2,85 m Bestelwagen-Chassis 3,10 m Een-tons Truck-Chassis 3,40 m Truck-Chassis 4,00 m Truck-Chassis 4,70 m Truck-Chassis 2,56 m Frontstuur Truck-Chassis. 3,40 m Frontstuur Truck-Chassis. 4,00 m Frontstuur Truck-Chassis. 3,58 m Trambus-Chassis m. dubbele wlelen Club-Cabriolet de Luxe Deze prijzen gelden voor chassis met 60 rem indien met 85 rem-pk motor 1 25.— extra (indien i-pk motor; leverbaar) OFFICIAL, FORD DEADER: L. D. BOONE TER NEUZEN van 15 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Hike regel meer 10 cent. Verwijzingen In bet redactioneel gedeelte naar de in deze rubriek voorkomende advertentien vinden niet plaata. EVANGELISATIE in gebouw ..EmmanuelDinsdag 27 Sept., aanvang 8 uur, Woensdag 28 Sept., n.m. 4 uur en 8 uur. Spreker de heer J. SEVENSMA. WEGENS overcompleet; eenhuis- orgel, ledikant, kinderledikant en keukenfornuis. Burg. Geillstr. 30. GEVRAAGD tegen 1 October een nette Dienstbode. Markt 5, Terneuzen. BOD GEVRAAGD op 10 Aan- deelen E.N.C.K. Vlaardingen. W. M. DIELEMAN. Sluiskil, P 145, (Coegorspolder). VLUG EN GOED zijn de 26 lessen in het snel systeem van de Modevakschool Ensaid, na goed volbracht examen worden diploma's uitgereikt. Mej. BAREMAN, gedipl. Leerares Coupeuse, Nieuw straat 16. De Schaakclub „Ter Neuzen" begint haar bijeenkomsten in de bovenzaal van Pays-Bas op Dinsdag 27 September om half negen. W E D E R O M verkrijgbaar de bekende Peespaden, Peerieken en Peemessen. Concurreerende prijzen. AanbevWend, J. J. WILLEMSEN, Smederij, Zaamslag, Poonhaven. ..DAMCLUB TERNEUZEN". Begin speelseizoen op Donderdag 29 Sept. a.s. Speellokaal bovenzaal cafe „La belle vue", van den heer P. T GILDE. Aanvang 7x/2 uur. Nieuwe leden welkom. LIEFHEBBERS voor deSkicursus van de Nederl. Reisvereeniging (gehouden te Terneuzen) kunnen zich schriftelijk op geven, Schelde- kade 59. Cursusgeld f7,(10 lessen) DE SCHOOLDAG, uitgaande van den Scholenbond ..Land van Axel", zal gehouden worden op Woensdag 28 September in de Geref. Kerk te Axel. Spreker: WelEdg. Heer P. VAN NES Cz. Hoofdinspecteur L.O. te s Graven- hage. Middag-vergadering half vier n t. Onderwerp: „Eischen van dezen tijd voor onze Chr. Scholen". Avond-vergaderingZeven uur n.t. Onderwerp: „Het zaad zal Hem dienen".

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 4