Sport Laatste Berichten Burgerlijke Stand Marktberichten Protest tegen verlenging van de doodehandsbelasting. VOETBAL. a vsv—vuc •n 3—a 2—a WEER VERWACHTING. LOOP DER BEVOLKING. VERKOOPINGEN, UITVOERINGEN, AANBESTEDINGEN ENZ. SCHEEPV AARTBE WEGING. Woensdagmiddag werd, meldt De Z., onder voorzitterschap van Mr. A. v. d. Hoop, presi dent van de Vereeniging van Kerkvoogdijen n Nederland, gewest Zeeland, in het Schutters- hof te Goes een vergadering gehouden, om de Ned. Herv. Kerk wakker te maken, teneinde stalling te nemen tegen een mogelijke ver lenging der Doodehandsbelastig na 31 Decem ber 1938. Nadat de voorzitter de vergadering met ge- bed had geopend verkreeg de beer C. van Harderwijk, penningmeester van het hoofd- bestuur der Vereeniging, het woord, om de stoffelijke zijde van het vraagstuk der Doode handsbelasting uiteen te zetten. Spreker begon met te zeggen, dat de Doode handsbelasting geen nieuw, maar een ver- velend onderwerp was. Hoewel men voortdu- rend gewaakt had tegen de invoering van deze belasting, toch was in 1933 de wet tot stand gekomen. Ondanks. een krachtig werken der Vereenigimg had men geen vrijstelling er Doodehandsbelasting voor de Ned. Herv. Kerk weten te verkrijgen, terwijl musea, bewaar- scholen enz. wel vrijgesteld werden De belasting, welker opbrengst op 3.000.000 werd geraamd, bracht in werkelijkheid f 2.000.000 op, waarvan de Ned. Herv. Kerk f 150.000 als aandeel had. Aan de hand van eenige cijfers ging spre ker daarop na, welk een groote uitgave dit voor de Ned.' Herv. Kerk in het algemeen was. Aan het eind van zijn betoog kwam de heer Van Harderwijk tot de conclusie, dat de Doodehandsbelasting eigenlijk gezegd door de levende hand betaald werd, 'daar de gemeente, predikanten of predikants-weduwen de lasten van deze onbillijke belasting moeten opbren- gen, wil het kapitaal van de kerk met achter- uitgaan, hetgeen voor het onderhoud van de kerkgebouwen noodzakelijk moet blijven be- staan Hiema sprak Ds. J. S. Hartjes uit Vlissin- gen over de geestelijike zrjde van het wets- ontwerp. Aan het eind van de vergadering werd de volgenide motie, met algemeane stemmen, aan den Minister van Financien verzonden: .Kerkvoogdijen en Kerkeraden der Neder- diu'itsch Hervormde Gemeenten in de provincie Zeeland, heden in groote getale in een ver gadering te Goes bijeen en aangehoord heb- bende de emstige principieele en financieele bezwaren, die er bestaan tegen de verlenging der Wet op de Doodehandsbelasting 1934, voorzoover de goederen der Nederlandsch Her vormde Kerk betreffende, besluiten Uwe Ex- cellentiie zeer dringend te verzoeken de indie- ning van een wetsontwerp nader in over- weging te nemen, althans de kerkelijke goe deren vrij te stellen". Hiema sloot Ds. Hartjes de vergadering met dankzegging. UITSLAGEN VAN ZONDAG. Kon. Ned. Voetbalbond. doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. v.t, Eiland Boys 2 2 4 14—1 Vlissingen 2 2 2 4 4—1 Terneuzen 2 2 1 1 3 5—3 Middelburg 2 2 1 1 S 7—5 EMM 2 2 2 5—5 Goes 2 2 1 1 1 4—5 Burgh 2 1 1 1 3—5 Zeelandia 2 2 1 1 1 4—8 De Zeeuwen 2 1 2—6 Goesche Boys 2 1 1 2—11 le klasse afd. V. le klasse aid. I. XerxesKFC 2—2 DWSBlauw-Wit 2—1 UBSSparta 2—3 HDVS—ADO 0—0 CWStormvogels 1—1 le klasse afd. II. 3—1 RFCDOS 2—2 HaarlemDHC 22 't GooiFeijenoord 13 DFCAjax 14 le klasse afd. HI. EnschedeAGOW 33 HengeloNEC 23 HeraclesWageningen 41 Go AheadTubantia 3—2 QuickZAC 4-4) Afdeeling IV. le klasse. BleijerheideM1W 0—0 NOAD'Eindhoven 11 LONGARoermond 2—0 PSV—Willem BW—NAC 3—1 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. IV.t, Eindhoven 3 2 1 5 8—2 LONGA 3 2 1 5 8—2 PSV 2 2 4 4—1 NOAD 3 3 3 5—5 NAC 3 111 3 6—6 BW 3 111 3 6—6 Juliana 2 1—1 2 4—1 MVV 2 2 2 2—2 Roermond 3—12 1 2—5 Willem n 3—12 1 3—9 Bleijerheide- 3—12 1 1—7 2e klasse A. BredaZeelandia 34 Middelburg De Zeeuwen 2—1 VlissingenRCS 4—0 TSC—RBC 1—1 De BaronieGoes 1—0 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. v.—t. Zeelandia 2 2 4 7—5 RBC 2 11 3 7—2 TSC 2 11 3 3—1 Middelburg 2 11-^ 3 5—1 De Zeeuwen 2 1—1 2 4—4 De Baronie 2 1—1 2 3—3 Vlissingen 2 1 1 2 5—6 ROS 2—11 1 3—7 Breda 2 2 5—7 Goes 2 2 0—3 3e klasse A. Com BoysHulst 2—4 TemeuzenSluiskil 7—1 BiervlietHoofdplaat AxelLJendijke 13—0 BreskensjTern. Boys 8—0 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. v.t. Axel 2 2 4 17—0 Breskens 2 2 4 130 Temeuzen 2 2 4 10—1 Oostburg 1 1 2 4—1 Hulst 2 1—1 2 47 Sluiskil 2 1—1 2 2—7 Biervliet 2—11 1 3—6 Hoofdplaat 2—11 1 2—5 Uzendijke 1 1 0—13 Com Boys 2 2 2—6 Tern. Boys 2 2 O—12 3e kla3se B. BurghTerneuzen 2 1—1 Goes 2Vlissingen 2 1—2 Goesche BoysEMM 2—2 De Zeeuwen 2Middelburg 2 24 Zeelandia 2Eiland Boys 1—5 Be QuickAchilles GVAVLeeuiwarden VeendamVelocitas HSCHeerenveen FVCScieek Zeeuwsche Voetbalbond. le klasse C. Sluiskil 2Axel 2 RiaTern. Boys 2 Hontenisse(SVO BKWPhilippine 2e klasse B. Corn Boys 2Hulst 2 Hontenisse 2SVO 2 HoekRia 2 (terrein Ria) Temeuzen 4BKVV 2 1—5 3—1 6—2 2—3 1—1 36 5—2 4—1 4—1 2—6 42 4—1 4—3 HET VER.LOOP DER WEDSTRIJDEN. Kon. Nederl. Voetbalbond. Eerste Klasse. iDe wedstrijd BleijerheideMVV eindigde zooals hij begonnen werd, n.l. met blanken stand, zoodat het een verdeeling der punten werd, evenals dit het geval was bij den strijd NOADEindhoven, doch hierbij maakte elk der partijen een doelpunt. Het merkwaardige hiervan is, dat NOAD bij 3 gespeelde wed- strijden het ook driemaal tot een puntenver- deeling wist te brengen. DONGARoermond bracht een overwinning voor de tbuisclub, die met 20 zegevierde. PlSV had in Willem II wel een hardwerkenden tegenstander, doch de bezoekers konden niet verhinderen, dat PSV haar meerderheid in een 31 uitdrukte. De wedstrijd BWNAC bracht een verrassing, daar men algemeen in de meening verkeerde, dat NAC hier met de pluim zou gaan strijken, hetgeen juist niet het geval werd en de beide punten aan BW kwamen, dat met 3(1 wist te winnen. Tweede Klasse. Zaalandia schijnt een goed seizoen tege- moet te gaan, althans na De Baronie werd thans ook Breda geklopt, weliswaar weder met een kleine meerderheid, doch dit is ook voldoende voor de beide punten, die met 34 werden verkregen. MiddelburgDe Zeeuwen eindigde met een zwaar bevochten 21 over- winning voor de tbuisclub. Vlissingen kwam heel wat beter uit den hoek dan vorige week en hiervan werden de Souburgers de dupe, die met niet minder dan 40 verloren. TSG kreeg op bezoek RBC, dat vorige week menigeen door haar prestatie tegen Vlissingen ver- baasde en is het nu wel gebleken, dat de Roo- sendalers een heel wat beter seizoen zullen te zien geven dan het vorige. Het sterke TSC kon dan ook niet van RJBC winnen en bleef met een uitslag 11 tot een verdeeling der punten. De BaronieGoes eindigde met een kleine 10 nederlaag van Goes, dat hierdoor haar tweede nederlaag onderging. Derde Klasse. Corn BoysHulst. 24. Hoewel de uitslag wel als normaal be- schouwd kan worden, deden de vorige week door beide clubs behaalde resultaten toch meer de verwachting ontstaan, dat het tot een gelijk spel zou komen. Hulst schijnt zich wat te hebben hersteld, terwijl de thuisclub weliswaar behoorlijk tegenstand bood, doch niet kon verhinderen, dat haar gasten de over- winning in de wacht sleepten. Hoe het ook zij, de Corn Boys blijken dit jaar een sterker elf tal te bezitten dan het voorafgaande seizoen. TerneuzenSluiskil. 71. Op het allerlaatste oogenblik moest in het Terneuzen-elftal wijziging gebracht worden; men moest n.l. aantreden zonder Dooms, Van der Hooft en Dobbeleir. Voor de twee laatste had men goede reserves ter beschikking, maar voor Dooms had men geen andere keus dan de doelman van het vierde elftal M. van Kerkvoorde. Ofschoon deze jeugdige speler zich voor een moeilijke taak geplaatst zag, heeft hij zich toch zeer goed gehouden; de eene maal dat hij werd gepasseerd was zelfs buiten zijn schuld, maar kwam door een fout in de verdediging. Over den wedstrijd zelve moet worden op- gemerkt, dat het een bar slecbte eerste helft was. De tweede helft was heel wat beter; vooral de thuisclub gaf toen een geheel ander spel te zien. Het was dan ook in deze helft, dat Temeuzen haar slag sloeg en niet minder dan zesmaal den, overigens zeer goed op zijn post zijnden, doelman van Sluiskil wist te passeeren. Het spel is enkele minuten aan den gang, als de Sluiskilsche rechtsbinnen een schuiver inzendt, maar waarbij de doelman juist op de goede plaats staat. Bij een aanval van Ter neuzen krijgt de rechtsbuiten een kans, hij zoekt het doel echter op een geheel verkeer de plaats. De voorhoede van Sluiskil probeert met eenige verre schoten den Terneuzenschen doelman te overrompelen. Prachtig slaat ech ter dit jonge spelertje er zich doorheen en geeft zijn tegenstanders niet thuis. Ruim een kwartier is men aan den gang, als de thuis club de leiding neemt. Bij een schot van Van Duik verandert de doelman den bal van rich- ting, welke daarop voor de voeten van Van de Sande komt, die van kortbij den bal in het net schiet. 10. Terneuzen wordt iets sterker; eenige cor ners zijn het resultaat. Lang duurt dit over- wichtt echter niet en het gaat dan weer ge lijk op. Over het algemeen is het spel weinig aantrekkelijk en zoo gaat het zelfs tot de rust. Een vijftal minuten voor de rust cnt- staat in het Sluiskil-gebied een zuivere straf- schop; de scheidsrechter beslist echter anders en laat een vrije trap nemen juist buiten de lijn, welke niets oplevert. Wanneer Laurens op een meter afstand van het doel een pracht- kans krijgt, trapt hij grandioos over den bal been. Dan komt het sein voor de thee. In de tweede helft loopt Temeuzen direct hard van stapel. De Sluiskilsche keeper krijgt reeds direct aan hard schot van Laurens te verwerken, waarbij hij den bal slechts ten koste van een comer uit zijn doel weet te houden. Uit deze comer brengt Laurens op prachtige wijze den stand op 20. Twee minuten hiema wordt een fout van Van de Wege op de juiste wijze door de Sluis kilsche voorhoede benut en de voorsprong van de thuisclub is weder tot edn doelpunt ge- reduceerd. 21. Dit doelpunt geeft den Sluiskillenaars moed; het overwicht van Terneuzen is geheel te niet en er zijn zelfs oogenblikken, dat de be zoekers gevaarlijker zijn. De thuisclub komt echter langzamerhand den tegenslag weer te boven en is het dan of er zelfs een geheel nieuwe ploeg in het veld is gekomen, want thans heeft men het samenspel gevonden. Het eerste succes komt uit een voorzet van links, waarbij Van Pienbroek den bal doorspeelt maar den vrijstaanden rechtsbuiten, die met een harden schuiver er 31 van maakt. Op een goed door Van Luik geplaatsten comer volgt er weer een, uit welke Laurens de score tot 41 verhoogt. Het initiatief gaat thans geheel van Ter- neuzen-zijde uit. Wanneer het laatste kwar tier van den strijd juist is ingetreden, ziet Geensen zijn kans schoon, om den bal weder- om in het Sluiskilsche net te deponeeren, 5—1. Vijf minuten voor het einde verricht Lau rens den hattrick, waardoor het 61 is ge- worden. Nog is het niet genoeg, want in de laatste minuut wordt de Sluiskilsche keeper voor de zevende maal gepasseerd, 71, thans weder- om door toedoen van Geensen, die, door een kluwen van spelers heen, den bal juist in het hoekje deponeerde. Tegen de verwachting in, behaalde Terneu zen aldus nog een groote overwinning. Biervliet(Hoofdplaat. 22. lEr is door de thuisclub zeer hard gewerkt moeten worden om haar tegenstander van deze week van zich af te houden, doch juist daardoor wordt het gelijke spel nog beter door Biervliet gewaardeerd, want Hoofdplaat is toch heusch niet een zoo'n zwakke ploeg en kan de thuisclub dus met voldoening op deze Ramp terug zien. Voor Hoofdplaat komt het er nu op aan om zich wat te gaan loswerken, wil zij niet al te zeer op den achtergrond ge- drongen worden. AxelIJzendijlke. 130. Na den slechten inzet van deze competitie, de vorige Zondag te Terneuzen, gaf het spel van Axel gisteren een geheel ander beeld te zien en werd dit dan ook door een record- score uitgedrukt. De beide ploegen stelden zich vrijwel com- pleet op tegen het tijdstip van aanvang. Als arbiter fungeert de heer C. Mesu uit Vlissin gen. De gasten loopen tamelijk hard van sta pel en niemand had de eerste 10 minuten van den strijd aan een dergelijken abnormaal Imo gen uitslag durven denken. Veeleer gaven deze het beeld van een kamp van een paar elkaar volkomen gelijkwaardige tegenstan ders. Ruim 10 minuten is er gespeeld als Kos- ter uit een zuiveren voorzet van Gans de score opent, 10. De blauw-witte gasten beant- woorden dit doelpunt met eenige, niet van gevaar ontbloote aanvallen, maar de Axel- sche defensie zwicht niet en binnen het kwar tier heeft Koster een voorzet van Scheele be nut en is de voorsprong tot 20 vergroot. Nauwelijks zijn de gasten van him schrik be- komen, of Dobbelaar doelpunt ten derden male. Het IJzendijksche doel doorleeft nu per- manente gevaren en wordt gedurig door de Axelsche binnenspelers onder vuur genomen. Scheele vergroot den voorsprong binnen het eerste half uur tot 40 en van nu af zijn de gasten een geslagen elftal. Van grooten af stand verrast de Axelsche spil de blauw-witte keeper met een hoog, hard schot, 50, en voor de rust intreedt, heeft Scheele uit een voorzet van Gans het halve dozijn vol ge- maakt. Na de thee voltrekt de debacle der gasten zich en al spoedig brengt Biegel een nieuwe wijziging op het scorebord, 70. De Axelaars spelen meer dan een klasse beter en schot op schot wordt gelost in de richting van de IJzendijksche veste. Als Dobbelaar alleen voor den keeper komt te staan, maakt hij geen fout en uit een fraaien pass van Gans brengt dezelfde speler den stand op 90. De Axel- voorhoede is nu niet meer te houden. Een kogel van Dobbelaar komt van de bovenlat terug in het veld en de linksachter trapt in arren moede no. 10 in eigen doel. De rest van den strijd is een ware afmaakpartij. Niets ge- lukt bij de gasten en de thuisclub domineert dan ook voortdurend. Uit een individueele doorbraak van Dobbelaar wordt no. 11 gebo- ren. Scheele scoort vervolgens nog een goed doelpunt onder de lat en als Dobbelaar nog- maals de kracht der palen heeft beproefd, weet Koster in de resteerende minuten met een fijn, hoog schot, in den uitersten linker- bovenhoek, den stand op 130 te brengen. BreskensTemeuzensche Boys. 80. Het was te verwachten, dat de Temeuzen sche Boys door Breskens zouden worden ge klopt, want Breskens zal ook dit jaar wel een gooi doen naar een der bovenste plaat- sen. Waar de Boys voor de zware taak kwa men te staan om aan deze sterke club partij te geven, was de reis door hen al begonnen in het v'ooruitzicht van een komende neder laag, die niet uitbleef en zelfs zeer groot moet genoemd worden. BurghTerneuzen 2. 11. De reserves van Temeuzen moesten met een sterk gehavend elftal de,groote reis naar Burgh ondememen, zoodat reeds bij hun ver- trek een niet bepaald optimistische stemming heerschte, daar het wel te verwachten was, dat Burgh volledig het veld zou betreden. Het is tenslotte dan nog meegevallen, dat ondanks de vele reserves Temeuzen 2, toch nog in slaagde om een nederlaag te voorkomen en het een gelijk spel bleef. Zeeuwsche •Voetbalbond. Eerste Klasse C. Het tweede elftal van Sluiskil moest de meerderheid van de Axelsche reserves erken- nen, die met 36 een verdiende overwinning behaalden. Het tweede elftal van de Temeu zensche Boys kon zich evenmin handhaven bij een bezoek aan het Westdorpsche Ria, dat met een 52 overwinning de beide punten verkreeg. Evenals Ria wis ten, ook de beide andere clubs, die naar de bpyenste plaats zul len streven, n.l. Hontenisse en BKW, hun tegenstanders te kloppen. Zoowel Hontenisse SViO als BKWPhilippine eindigde met een 41 overwinning voor de thuisclub. Tweede Klasse B. IHulst 2 was bij de reserves van de Com Boys op bezoek en evenals bij den wedstrijd van hun eerste elftallen bleek ook hier het be- zoekend elftal de sterkste te zijn, hetgeen werd uitgedrukt met de cijfers 26. Honte nisse 2 bracht aan SVO 2 een 42 neder laag toe, hetgeen ook wel verwacht kon wor den. iEen voor de jongste 2e klasser in de ge- lederen van den ZVB verblijdende uitslag was de overwinning van Hoek op de reserves van Ria, die met 4J1 werden geklopt. Het vierde elftal van Terneuzen deed zeer verdienstelijk werk door het heusch niet zwakke tweede elftal van BKW met een kleine 43 over- winning er onder te houden. (Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke rich- ting, in het Westen meest zwaar bewolkt, in het Oosten gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, weirpg verandering in tempe- ratuur. STAKING BIJ DE WERKVERSCHAFFING. HELMQND. Vanochtend is bij de werken tot omlegging van de Aa onder de gemeente Aarle Rixtel, welke onder leiding van de grondmaatschappij voor het Waterschap de Aa in werkverschaffing wordt uitgevoerd, een conflict uitgebroken, waarbij 700 arbeiders zijn betrokken. 200 te werk gestelden uit s Hertogenbosch weigerden vanochtend aan den arbeid te gaan, omdat er een wijziging was gekomen in het ploegenstelsel en tracht- ten pressie op de andere te werkgestelden uit te oefenen om den arbeid neer te leggen. DE RECHTSZAAK TEGEN Z. UIT OSS. Heden heeft de rechtbank te Den Bosch in hooger beroep behandeld de zaak tegen den industrieel M. v. Z. uit Oss, die wegens zeden- misdrijf door de Bossche Rechtbank was ver- oordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Na een langdurig requisitoir eische de advo- caat-generaal Massing eveneens 2 jaar ge vangenisstraf. Uitspraak over veertien dagen. KRUISERS VAN ZUID-AMERIKA VERTROKKEN. MONTEVIDEO. Twee Britsche kruisers, die te Rip de la Plata zouden aankomen en te Montevideo zouden binnen loopen, zijn plotse- ling naar den Atlantischen Oceaan vertrok- ken. FRONTLIJN EEN MIJL VOORUIT- GESCHOVEN. ASCH. De Sudeten-Duitsche vrijwilligers, die Asch bezet houden, hebben hun frontlijn een mijl vooruit geschoven, zoodat zij thans slechts 1600 meter van de Tsjeohische voor- posten verwijderd zijn. PRO-TSJECHISCHE STEMMING. PRAAG. In geheel Roemenie is een sterke sympathie voor Tsjecho-Slowakije waar te nemen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling met grooten aandacht. Er is evenwel nog geen officieele verklaring gepubliceerd. DE BESPREKINGEN TE LONDEN. LONDEN. Chamberlain heeft van morgen de besprekingen met de Fransche ministers voortgezet en moet met hun volledige goed- keuring hebben besloten een persoonlijke mededeeling aan Hitler te doen. Wilson is te dien einde vanochtend naar Berlijn vertrok- ken. LONDEN. De Fransche ministers keerden onmiddellijk naar Parijs terug. LONDEN. Het officieele communique van Downingstreet, vanochtend uitgegeven, zegt slechts; vanochtend is door de Britsche en Fransche minister een nieuwe bijeenkomst ge houden, waarin op alle punten overeenstem- ming werd bereikt. CHEF VAN DEN FRANSCHEN GENERALEN STAF NAAR ENGELAND. LONDEN. De Fransche Ambassade ver- klaart, dat generaal Gamelin, de chef van den Franschen generalen staf, zich vandaag per vliegtuig naar Londen begeeft, om zich bij de Fransche delegatie te voegen. ROEMEENSGHE GENERAAL STELT ZICH TER RESCHIKKING. BOBKARESTDe Roemeensche divisie-ge- neraal Anastasio heeft meegedeeld, dat hij zich ter beschikking stelt van de Tsjecho- Slowaaksche regeering. MUSSOLINI HEEFT WEER GESPROKEN. VERONA. Vanochtend heeft Mussolini weer een rede gehouden, de achtste op een week tijds. Hij zeide o.a. dat de tegenstanders van Italie, verzameld rondom het teeken van sik- kel en hamer, vorm hadden gegeven aan hunne armzalige verwachtingen. Het volk van Italie is echter niet gedesorganiseerd en ziel- loos. Het is zwaar gewapend. Slechts door bovenmenschelijke krachtsin- spanning kan een conflict worden vermeden. De diplomaten doen vergeefsche moeite wan neer zij het Verdrag van Versailles willen redden, want over het lot van het Verdrag wordt thans beslist. In dezelfde week kan een nieuw Europa worden geboren, gekarakteri seerd door vrede tusschen de volkeren. Wij zwarthemden, zeide Miussolini, zijn voorstan- ders van dat Europa. VREDESOPROEP VAN ROOSEVELT. WASHINGTON. Vanochtend heeft Presi dent Roosevelt een telegram gezonden aan Hitler, Benesj, de regeeringen van Frankrijk en die van Engeland, waarin hij een oproep richt ten gunste van den vrede. WASHINGTON. In zijn telegram aan Hit ler en Benesj, dat 500 woorden bevatte, heeft President Roosevelt o.m. te kennen gegeven, dat hij dit zond uit naam van 130 millioen be- woners van de Vereenigde Staten van Ame- rika. Ter wille van de geheele menschheid dringt hij er met den meesten nadruk op aan, de onderhandelingen voor een billijke en vredelievende oplossing van het geschil niet af te breken. 'Hij herhaalt met klem, dat geschillen kun- nen worden bijgelegd zoolang de onderhande lingen voortclurenworden deze afgebroken, dan wordt de rede verbannen en heerscht het geweld. Door dit geweld krijgt men geen op lossing voor het toekomstig welzijn der menschheid. Vervolgens schildert hij de ver- schrikkingen van den oorlog,, die aan millioe- nen mannen en vrouwen het leven zou kosten en de sociale structuur der volkeren ont- wricht. In zijn oproep zegt President Roosevelt verder, dat het altijd de politiek der Vereen. Staten is geweest internationale geschillen met vredelievende middelen te beslechten. Hij is overtuigd, dat geen vraagstuk zoo moei- lijk of dringend is, dat het niet beter door gezond verstand dan door geweld kan worden geregeld. Zoolang onderhandelingen voortdu- ren, is er hoop, dat de wereld ontkomt aan den waanzin van een nieuwen oorlog. Presi dent Roosevelt en de staatssecretaris Hull hebben gisteren den geheelen dag aan dit telegram gewerkt. Van officieele zijde wordt verklaard, dat de toestand zdd emstig werd geacht, dat President Roosevelt zijn oproep niet langer wilde uitstellen. WASHINGTON. Men acht het hier veel- beteekenend, dat de oproep van President Roosevelt tot Hitler en Benesj spoedig is ge- volgd op de aanvaarding van een krachtig standpoint ten opzichte van Tsjecho-Slowakije door de regeeringen van Frankrijk en Enge land. De berichten over een krachtige hou- ding van Londen heeft geleid tot een scher- pere gedragslijn in de Amerikaansche pers om steun te verleenen aan de Britsche en Fransche pogingen om den vrede te bewaren. TERNEUZEN. (Nadruk verboden.) Huwelijks-voltrekkingen. 21 Sept. Willem van der Mast (van Klundert), oud 29 j., jm. en Adriana Francina Oostdijk, oud 23 j., jd. 22 Sept. Gerard Pieter van Driel, oud 25 j., jm. en Sara Suzanna Kaijser, oud 19 j., jd. Pieter de Footer (van Hoek), oud 22 j., jm. en Janna Kaijser, oud 20 j., jd. Geboorten. 17 Sept. Maria Jacoba, d. van Pieter van Overfoeeke en van Cornelia Suzan na de Zeeuw. 18 Sept. Johannes Josephus Marie, z. van Petrus Andreas Comelis de Vijlder en van Elisabeth Jacoba Agnes Adriaanse. 21 Sept. Petrus, z. van Jacobus Simons en van Alida Annetta Vreugdenhil. 22 Sept. Johannes, z. van Arie Dubbelaar en van Elizabeth Rasters. TERNEUZEN. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: P. van Es, loods, Axelschestraat 26, van Vlissingen. J. M. Heuft geb. Tazelaar, zonder, Pierssens- polderstraat 111, van Rotterdam. A. Kasteleijin, schipper, Donze-Visserstraat 123 a/b, van Dordrecht. S. N. de Quelerij, zonder, Donze-Visserstraat 123 a/b, van Kruiningen. Vertrokken: A. van de Ree, officier koopvaardij, Blokken 7, naar Curasao. H. C. van Cantfort, zonder, Nieuwstraat 20, naar Amsterdam. P. J. J. C. van Gaalen, schipper, De Jonge- straat 13 a/b, naar Antwerpen. J. Stuffken, zonder, Axelschestraat 56, naar Delft. F. Canciani, zonder, Fabrieksstraat 5, naar Italie. A. F. Oostdijk, zonder, Kanaalweg 44, naar Klundert. J. Kaijser, zonder, Hoogendijk 12, naar Hoek. Rotterdam, 26 September 1938. VEEMARKT. Aangevoerd werden 1660 dieren; 520 vette runderen, 209 vette kalveren, 14 nuchtere kalveren, 381 schapen en lammeren, 535 var- kens. De noteering was als volgt: Vette koeien le kw. f 0,74, 2e kw. f 0,64, 3e kw. 0,44if 0,54; vette ossen le kw. f 0,72, 2e kw. f 0,62, 3e kw. f 0,46f 0,56; vette kalveren le kw. 0,95, 2e kw. f 0,85, 3e kw. f 0,60f 0,70; varkens (levend ge- wicht) le kw. 0,56, 2e kw. f 0,55, 3e kw. f 0,54; schapen le kw. f 0,43, 2e kw. f 0,35, 3e krw. f 0,28,per stuk f 24, f 20, f 16 lamme ren le kw. f 0,48, 2e kw. f 0,43, 3e kw. f0,38, per stuk f 15, f 12, f 10. Vette koeien en ossen waren ruimer aan gevoerd, de handel was lui en de prijzen als verleden Dins dag. lets kleiner was de aan- voer van vette kalveren, de handel stroef en de prijzen waren met moeite te handhaven. Schapen en lammeren waren iets korter aan gevoerd, de handel was slecht en de prijzen lager. Grooter was de aanvoer van varkens, de handel vlot en de prijzen stabiel. AARDAPPELEN. Brielsche Eigenheimers f 1,60if 1,80; klei ne 1,20f 1,40; Zeeuwsche Eigenheimers f 1,40f 1,60; Zeeuwsche Bonte f 2,10 f 2,30; Zeeuwsche Blauwe f 2,10f 2,30; Eigenheimers, blauwe 1,60f 1,70; kleine f 140f 1,60; Rintjes 1,50f 1,75 per H.L. Westl. zand 3V24 ct., kleine zand 2y2 3 ct. .per kg. Redelijken aanvoer en kalmen handel. VLAS. Aangevoerd 2700 K.G. Blauw, schoon f 0,65 -f 0,73; 4300 K.G. Hollandsch Geel f 0,65 f0,73; 430 K.G. Dauwroot f 0,60f 0,62. De stemming was vast; er was geen verdere prijsverhnoging. De kooplust was goed en de aanvoer werd vlot verkocht. ROERMONDSCHE El ER VEILING. Aanvoer 4.100.000 stuks. Kipeieren f 4,60 f 5, kleine dito f 2,80f 3,60, eendeieren f 3,10 f 3,60, per 100 stuks. 27 September. GRAAUW. Veiling landbouwinspan. Nota- ris Van Dalsum. 28 September. AXEL. iSchooldag in de Geref. kerk. TERNEUZEN. Aanbesteding bouwen woom- huis. Bouwkundig bureau Fraanje. 29 September. (SLUISKIL. Veiling meubelen en huisraad. Notaris Hoving. 30 September. TERNEUZEN. Aanbesteding verbouwen winkelpamd. Bouwk. bureau Fraanje. 6 October. TERNEUZEN. Veiling pakhuis en erf en een huis met garage en erf. Notaris Hoving. TERNEUZEN. Veiling villa ,,Iris" en fabrieksgebouw. Notaris Hoving. Van Terneuzen: 23 Sept. Ned. m.s. GEJO, 129, slakken, Londen. 24 Sept. Nederl. m.s. ARGUS, 91, ledig, Antwerpen. Van Sluiskil: 25 Sept. Grieksch s.s. EIRINI N. RATI, I A, 2461, ledig, Stettin; Finscb s.s. OARGLUS, 1277, cokes, Helsingfors. Voor Sas van Gent: 23 Sept. Estl. s.s. FEET, 1203, pyriet, San Juan. Van Zelzate: 25 Sept. Zweedsch s.s. TOM, 1181, cokes, Helsingborg. Voor Ertvelde: 24 Sept. Eng. s.s. VENE- TTA, 3432, gasolie, Port Arthur. Van GentTemeuzen: 24 Sept. Eng. s.s. ORTOLAN, 202, stukg., Londen. Voor Gent: 24 Sept. Eng. s.s. HARRATON, 1586, kolen, Methil; Noorseh s.s. LYSAKER IV, 973, pyriet, Nantes; Eng. s.s. TEESWOOD, 446, pekkoien, Goole; Fransch s.s. HENRY MORY, 1517, ledig, R'dam; Finscb s.s. GAR- RYVALE, 2903, erts, Narvik; Eng. s.s. AB- BOTSFORD, 931, ledig, Londen; Fransch s.s. ANDRfi THOMfi, 1182, ledig, Bordeaux; Deensch s.s. ABSALGN, 1352, hout, Lenin grad; Ital. s.s. DELF3N, 3233, erts, Bona. 25 Sept. Eng. s.s. RLAGKTOBT, 654, pek koien, Goole; Nederl. m.s. IRENE, 108, oud- papier, Londen; Russ. m.s. KUZNETS LESOV 2256, hout, Leningrad; Ital. s.s. MADDA, 3108, ijzererts, Bona; Eng. s.s. WAT J,SEND, 1839, kolen, New-Castle; Eng. s.s. AIRE, 445, stukg., Goole; Eng. m.s. ALOUETITE, 93, stukg., Londen. 26 Sept. Eng. s.s. GRANGETOFT, 494, pekkoien, Middlesbro; Belg. s.s. CHARLES, 334, ledig, Brugge. Van Gent: 23 Sept. Eng. m.s. TRINGA, 972, stukg., Belfast; Noorseh s.s. HALL- BJORG, 1701, fosfaat, Oharlestown; Eng. s.s. DAF1LA, 969, stukg., Manchester. 24 Sept. Eng. s.s. ORACKSHOT, 1438, led., New-Castle; Fransch s.s. S.N.A. 7, 1363, kolen, Rouaan; Ital. s.s. POZZUOLI, 3349, ledig, Stettin; Eng. s.s. ABBOTSFORD, 931, ijzer, Grangemouth; Ital. s.s. DREPANUM, 1713, ledig, R'dam. 25 Sept. Eng. s.s. TEESWOOD, 446, ledig, Goole. 26 Sept. Finsch s.s. GARRYVALE, 2903, ledig, Narvik.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 3