Hitler's eischen aan Praag. CREME Hoofdpijn, Kiespijn. heitnVe^ TERNEUZEN, 26 SEPTEMBER 1938. een weld a ad vnnr ilwhuid GEMEENTERAAD VAN ZAAMSLAG. SAS VAN GENT. ZELZATE. wegingen. In de stad heerschte een atmos- feer van bezorgdheid en spanning. Vracht- auto's, veldgeschut en honderden opgeeischte personen- en vrachtauto's rijden langs de wegien. Laat in den middag vlogen verscheidene escadrilles bombardementsvliegtuigen boven de stad in Noord-Oostelijke rich ting. Op den grooten Beierschen weg zijn verscheidene ge- motoriseerde afdeelingen gezien: de regi- mentsnummers waren van de uniformen ver- wijderd. altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets,genaamd„Mijnhardtjes"2st. lOct. Doos50ct. (Ingez. lied. Dreigend corttmentaar in de Kngelsche bladen. De Times" richt in zijn editie van Zater- dagochtend een opvallend scherpen aanval op de Duitsche propagandamethoden en zegt: De Duitsche radio gaat ook thans nog door, met een bijna ongelooflijk gemis aan gevoel voor fatsoen, zijn vergift van bedreigingen en scheldpartijen uit te strooien. De Duitsche propagandamachine heeft sinds lang opge- houden indruk op de wereld te maken, en moet wel voor steeds minder Duitschers over- tuigend worden. Ook de ..Daily Telegraph" valt de Duit sche propaganda aan en schrijft: Aan Duit sche zijde wordt weinig moeite gedaan om zoolang de besprekingen duren de spanning te verlichten. Men zou gedacht hebben, dat na de instemming der Tsjechen, het Sudeten- gebied zonder gewapend conflict af te slaan, de gecontroleerde Duitsche pers de vriende- lijkheid gehad zou hebben zijn hatelijke scheldcampagne te staken. In het licht der voortdurende bedreigingen was het bevel van Benesj tot algemeene mobiliatie over te gaan, niet meer dan een elementaire voorzorg tegen het drejgende gevaar eener algemeene invasie. De Daily Herald" vraagt: Is deze eisch dat de Sudeten met het Duitsche moederland moeten worden vereenigd een zuiver voor- wendsel, dat de bedoeling verbergt, de ge- heele Tsjechisdie republiek te ontleden en te vernielen? Zoo ja, dan moeten de regeerin gen van Frankrijk en Engeland hun houding wijizigen. Dan zou de uitdaging worden neer- geworpen, want zoo zij niet wordt aanvaard, zou zij beteekenen, dat Hitler de vrije hand krijgt een veroveringsoorlog te voeren, welke niet zou eindigen, voordat hij geheel Europa beheerscht. Als Hitler nog ontevreden is, zegt de ,,.News Chronicle" en meer eischt, is dit het positieve bewijs, dat de welvaart der Sudeten slechts een tweede overweging is en dat zijn werkelijke doel is de beheersching van Europa. De regeeringen van Frankrijk en Engeland hebben hun uiterste concessies ge daan om een oorlog te vermijden. Het is te hopen, dat Chamberlain's Vast- beraden pogingen den vrede te bewaren suc- ces hebben, schrijft Daily Mail". Lndien hij, ondanks alles, niet zou slagen, weet de ge- schiedenis, waar de schuld ligt: niet bij Chamberlain. Duitsche volk wil geen oorlog. De correspondent van het ,,Handelsblad" te Berlijn schreef Zaterdag: iln politieke kringen te Berlijn hoort men zoowel optimistische als pessimistische stem- men. In de Duitsche bevolking is de wensch om buiten elke bloedige verwikkeling te blijven algemeen, en wel in alle groepen. Men vertrouwt erop, dat Hitler erin zal sla gen nog een regeling te vinden, die een oor log onnoodig maakt. Zij, die hier vreezen, dat een botsing met Tsjechoslowakije nauwe- lijks meer te vermijden zal blijken, vertrou- wen er toch op dat deze gelocaliseercl zal kunnen blijven. Daar de berichten over het afscheid van Hitler en Chamberlain, over de mobilisatie van Tsjechoslowakije en het slotcommuniqud uit Godesberg zoo laat in den nacht gekomen zijn, ontbreken natuurlijk commentaren der Duitsche ochtendbladen. Slechts het Ber liner Zwolfuhrblatt" en de Frankfurter Ztg." gaan kort op de situatie in. Eerstgenoemd blad meent dat de heerschappij van Syrovy en Benesj door de Tsjechische mobilisatie „ten hoogste eenige dagen verlangd kan wor den." Het groote Frankfurter blad laadt nu alle verantwoordelijkheid voor wat komen zal op de schouders van de Tsjechen. Omtrent het Duitsche memorandum, dat Chamberlain naar Praag zou dodrgeven, is Zaterdagochtend in Berlijn nog niets bekend geworden. Evenmin verneemt men iets naders over maatregelen van Duitsche zijde in ver- band met de Tsjechische mobilisatie. Maar men mag wel aannemen dat Duitschland reeds lang gezorgd heeft voor troepenver- plaatsingen, welke verrassingen onmogelijk maken. Te Berlijn is het volkomen rustig. Slechts een zeer sterk verkeer van colonnes gerequi- reerde vrachtauto's valt sinds eenige dagen op, Daladier en Bonnet hebben zich Zondag- middag naar Londen begeven. De Fransche minister-president Daladier en Bonnet, de minister van buitenlandsche zaken, kwamen Zondagmiddag naar Londen voor een verdere bespreking met Chamber lain. De Fransche ministers hebben Parijs per vliegtuig verlaten en onmiddellijk na hun aankomst zijn de besprekingen in Downing Street begonnen. iChamberlain zou, zoo zegt het officieele communique dat over het bezoek is uitge- geven, den Franschen ministers een uiteen- zetting geven over zijn reis naar Godesberg en hen daarover raadplegen. Hoe Parijs het memorandum volgens Havas ziet. Havas meldt het volgende omtrent hetgeen daar over den inhoud van het memorandum de ronde doet. Volgens inlichtingen, welke uit goede bron kunnen stammen, zou Duitschland eischen dat de Tsjechoslowaaksche strijdkraohten de Sudetenduitsche gebieden ontruimen en dat Duitsche troepen deze zullen bezetten. Dis- tricten met een sterke Duitsche meerderheid van meer dan 7'5 pet. zouden direct onder de souvereiniteit der regeering te Ber lijn moeten komen. In districten met een gemengde bevolking zou een volksstemming worden georganiseerd. Hitler zou er in toestemmen, dat de stem ming geschiedt onder controle van een inter- nationale commissie. Zelfs zou hij aanbieden zijn troepen gedurende de stemming terug te trekken, doeh hij zou essentieel vasthouden aan een voorafgaande bezetting. Hij zou voorts goedkeuren, dat dezelfde in- ternationale commisie belast zou worden .met de afbakening van de nieuwe grens tusschen Duitschland en Tsjechoslowakije. Dit zijn, naar het schijnt, de grondslagen van de Duitsche voorstellen. Te Parijs heeft men geen mededeeling ontvangen, dat Hitler besloten zou hebben de regeering te Praag een uitstel van zes dagen te geven, hetgeen Mussolini in een te Padua uitgesproken rede- voering had gezegd. De tekst van Hitlers memorandum, waarin de Duitsche eischen ter regeling van het Cechoslovaaksche probleem in details zijn vastgelegd en dat door bemiddeling van Cham berlain aan de Cechoslovaaksche regeering is gezonden, is Zondagavond, volgens „De Cou- rant" door United Press ontvangen. De voor- naamste punten hiervan luiden, zooials ook Reuter van betrouw.bare zijde verneemt, als volgt: 1°. Het terugtrekken van alle Cechische gewapende troepen, politie, gendarmes, idouane-beambten en grenswachten uit de ge bieden, welke volgens de landkaart, die bij het memorandum is gevoegd, ontruimd moeten worden. Dat gebied moet op 1 October a.s. ter beschikking van Duitschland gesteld wor den. 2°. Het ontruimde gebied moet overge- geven worden in zjjn huidigen toestand, name- lijk zonder dat militaire, economische of ver- keersinstellingen vernield of onbruikbaar ge- maakt worden. Dat geldt ook voor de grond- organisatie van den vliegdienst en alle draad- looze stations. Het rollend materieel der spoorwegen in dat gebied moet eveneens on- beschadigd uitgeleverd worden. Levensmiddelen, vee, grondstoffen enz. mogen niet weggevoerd worden. De Duitsche regeering stemt er in toe, dat een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Cechoslovaaksche regeering en het Cechoslo vaaksche leger toegevoegd wordt aan het hoofdkwartier van het Duitsche leger; om de details der modaliteiten voor de ontruiming te regelen. 3°. De Cechoslovaaksche regeering moet onmiddellijk alle Sudeten-Duitschers, die die- nen in het leger of bij de politie, in het geheele gebied van den Cechoslovaakschen staat, van hun functies ontheffen en hun toestaan naar huis terug te keeren. 4°. De Cechoslovaaksche regeering moet alle politieke gevangenen van het Duitsche ras in vrijheid stellen. 5°. De Duitsche regeering stemt er in toe, een volksstemming te veroorloven in gebieden, die uiterlijk 25 November a.s. definitiever vastgesteld moeten worden. Wijzigingen in de nieuwe grens, voortvloeiende uit het plebisciet, zullen geregeld worden door een Cechisch- Duitsche of een Internationale commissie. De volksstemming zal geschieden onder con- trdle van een intemationale commissie. Alle personen, die in de bedoelde districten woon- den op 28 October 1918, of die voor dien datum daar werden geboren, zullen stemrecht heb ben. De meerderheid van alle kiesgerechtig- de mannelijke en vrouwelijke kiezers zal be- palen, of de bevolking tot het Duitsche rijk, of tot den Cechoslovaakschen staat wil be- hooren. Tijdens Ide volksstemming zullen beide partijen haar troepen terugtrekken uit de nader vast te stellen gebieden. Datum en duur worden door de Duitsche en Cechoslovaaksche regeeringen gemeenschappelijk vastgesteld. 6°. De Duitsche regeering stelt voor, dat een bevoegde Duitsch-Cechoslovaaksche com missie alle verdere details regelt. Taaleilanden. Omtrent den inhoud van het memorandum meldt United Press nader, dat daarin wordt gezegd, dat uit het van uur tot uur toenemen- de aantal incidenten in het Sudetengebied blijkt, dat de toestand voor de Sudeten-Duit schers volkomen ondragelijk en bijgevolg een gevaar voor den vrede in Europa is geworden. Het is daarom van het grootste belang, dat de afscheiding van het Sudetengebied, waarin Cechoslovakije heeft toegestemd, zonder ver- ider uitstel tot stand komt. Op de bijgevoegde kaart is het Sudeten- Duitsche gebied, dat afgestaan moet worden, rood-gearceerd. De gebieden, waar ook een volksstemming moet worden gehouden, dus die, welke niet bezet worden, zijn door een groene arceering aangegeven. De uiteindelijke grens afbakening moet geschieden overeen- komstig de wenschen van de betrokkenen. Ten einde die wenschen te kennen, is een bepaalde periode noodig ter voorbereiding van de volks stemming, gedurende welke wanordelijkheden in elk gerval voorkomen moeten worden. Het gebied, dat op ide bijgevoegde kaart als Duitsch is aangegeven, moet door de Duitsche troepen bezet worden, zonder dat daarbij er mede rekening zal worden gehouden, of bij een volksstemming zal blijken, dat het een of andere deel een Cechische meerderheid heeft. Aniderzijds zal het Cechische gebied door Cechoslovaaksche troepen bezet worden, zon der dat rekening wordt gehouden met het feit, dat daarin groote Duitsche taaleilanden liggen, welker bevolking ongetwijfeld in meer derheid uitdrukking zal geven aan haar Duit sche nationale gevoelens. Tevens heeft United Press een samenvatting ontvangen van de Fransch-Britsche voorstel len, die reeds door Cechoslovakije waren aan- vaard en waarvan de voornaamste punten zijn: 1°. Overdracht, zonder volksstemming, van de gebieden met een Duitsche bevolking van meer dan vijftig procent. Nadere vaststelling, door onderhandelingen, der grenzen, waar de omstandigheden dat noodzakelijk maken, door bemiddeling van een intemationale commis sie, waarin ook Cechoslovakije vertegenwoor- digd is. 2°. Zoo mogelijk uitwisseling van bevol- kingsgroepen, die het recht van otpie krijgen binnen een bepaalde tijdslimiet. 3°. Indien de Cechoslovaaksche regeering bereid is die voorstellen aan te nemen, welke groote wijzigingen in de samenstelling van den staat brengen, heeft zij het recht garanties te vragen voor haar toekomstige veiligheid. Bijgevolg wordt voorzien in een algemeene intemationale garantie voor de handhaving van de onafhankelijkheid van Cechoslvakije tegen elke mogelijke agressie. Dat plan zou de plaats innemen van de bestaande wederzijd- sche en militaire verdragen. De Britsche regeering verklaart zich bereid, deel te nemen aan die intemationale garantie van de nieuwe grenzen van den Cechoslovaak schen staat tegen elken niet-uitgelokten aan val. In de Fransch-Britsche voorstellen wordt verder onomwonden verklaard, dat de beide regeeringen inzien hoe groot het offer is, dat van de Cechoslovaaksche regeering in het be lang van den vrede wordt gevraagd. Er wordt echter de nadruk op gelegd, dat de vrede, zoo wel voor Europa in het algemeen als voor Cechoslovakije in het bijzonder, van het aller- grootste belang is. Uit Praag sein Havas, dat Hitlers memo randum onmiddellijk na de overhandiging aan de Cechoslovaaksche regeering is ver- taald. Den geheelen Zondag zijn de ministers bijeen geweest, om het standpunt van Cecho slovakije. vast te stellen. Praag motiveert zijn mobilisatie. De Cechslovaaksche radio heeft Zondagmid dag om halfeen een communique van het offi- cieuze Cechische persagentschap het Ceteka omgeroepen. In dit communique, dat te voren werd aangekondigd met het verzoek, of de luisteraars bij hun luidsprekers wilden blijven „teneinde 'n belangrijke mededeeling te vernemen", herinnert Ceteka er aan, onder welke omstandigheden de Cechoslovaaksche regeering er toe was gebracht, den afstand van gepaalde gebieden aan het Duitsche rijk te aanvaarden. Voorts herinnert het er aan, dat Chamberlain met deze aanvaarding, waar- toe de Cechslovaaksche regeering tegen haar zin besloten had, zich opnieuw naar Godes berg begaf. Te Godesberg, zoo gaat het communique voort, hebben de Duitschers aan Chamberlain nieuwe voorstellen gedaan, die veel verder gaan dan hetgeen de Cechoslovaaksche regee ring aanvaard had. Deze nieuwe voorstellen zijn vervat in een memorandum, dat Cham berlain alleen in zijn kwaliteit van bemidde- laar bereid bleek aan de Cechoslovaaksche regeering aver te brengen. Dit memorandum wend Zondagmorgen aan de Cechoslovaaksche regeering te Praag averhandigd. Te voren hadden de Fransche en Brit sche gezanten Vrijdagavond aan de Cecho slovaaksche regeering medegedeeld, dat het memorandum haar overhandigd zou worden en haar tevens laten weten, dat Chamberlain, gelet op het feit, dat de in dit memorandum gestelde eischen veel verder gingen dan de te voren aanvaarde voorwaarden, voor zijn vertrek uit Godes berg aan Hitler liet iweten, dat hij de aanvaarding van deze nieulwe eischen niet aan de Cechoslovaaksceh regeering kon aanbevelen. Tegenspraak van Londen. Door radio-Praag werd Zondagavond omge roepen, dat de mobilisatie zou zijn geschied op advies van Londen. Van Britsche officieele zijde wordt medege deeld, dat Praag daarentegen aangeraden is niet te mobiliseeren. Wel had de Britsche regeering gezegd, lan- ger geen verantwoordelijkheid te kunnen aan vaarden, terwijl zij tevens aanraadde niet te mobiliseeren, aangezien dit een acte der an dere mogendheden zou kunnen verhaasten. Hedenavond radiorede van Hitler. Hedenavond zal de wereld weten, waar Europa aan toe is. De Fiihrer zal het zwij^ gen verbreken en in een groote politieke rede in het Sportpaleis te Berlijn zijn eischen en plannen inzake Cechoslovakije aan het Duit sche volk bekendmaken. Van 8.20 Amsterdamsche tijd, gisteravond, af riepen de Duitsche zenders dit opzien- barend nieuws met tusschenpoozen van een uur rond. De mededeeling ging vergezeld van een oproep van den minister voor Propaganda, dr. Goebbels, die het heele volk van de rijks- hoofdstad oproept, vanavond ,,een onafzien- bare menschenzee te vormen" langs den weg van de rijkskanselarij naar het Sportpaleis, dien de Fiihrer zal afleggen. Luidsprekers zullen in het heele rijk op de straten en plei- nen de „historische rede" van den Fiihrer, zooals de proclamatie deze aanduidt, verbrei- den. Het volk w;ordt opgeroepen, de aange- kondigde rede aan te hooren „met de ware cevoelens die alle Duitschers op dit historische moment bezielen". DE KERMIS. De kermisweek is weer gepasseerd. Zrj wend begunstigd door schitterend najaarsweer. Van de voorspelling van pessimisten, dat de ker mis, als gevolg der juist gepasseerde nationale feesten, weinig zou beteekenen, is, al werd dit wellicht in geringere verteeringen en entree van lageren prijs geconverteerd, voor zoover wij konden nagaan, niet veel te bemerken geweest. Zelfs op de gewone „slappe" dagen waren er nog redelijk kermisvierders op 't pad en de Woensdag en Zaterdag waren zeer druk, vooral de laatste. Die dag kenmerkte zich ook door het overgroote aantal kooplieden met paling, 't Scheen wel of deze zich van het Damrak te Amsterdam tijdens het Koninklijk bezoek hadden overgeplaatst naar de Noord- straat alhier. En ze voruden voor hunne waar gretig koopers. Te middernacht op j.l. Zaterdag was het sluiten, hetgeen tegenwoordig automatisch door de exploitanten van de inrichtingen ende cafdhouders zelf geschiedt, in tegenstelling met vele jaren geleden, toen zulks van politie- wege werd aangezegd. Het sluiten der ker mis" was toen een laatste nummer van het kermisprogramma, waarvoor velen zich nog speciaal opmaakten ,om dat bij te wonen. Men kwam dan na de sluiting der laatste lokalen met een groote massa bijeen, die gewoonlrjk na het zingen van het volkslied uiteenging. Die traditie is reeds sinds lang afgeschaft. Ging toen alles in ddn richting, thans ziet men de kermisvierders her- en derwaarts trekken, al naar gelang de richting waar hun woon- stede of bestemming is gelegen. Het verloop duurt naar het ons voorkomt nu wel langer dan voorheen. 't Is weer voor een jaar voorbij en, 't is prettig het te kunnen herhalen, als naar ge- woonte is alles in de beste orde verloopen. REVUE. Uit het overtalrijk bezoek dat j.l. Woens- dagavond aan het „Concertgebouw" werd gebracht ter gelegenheid van het optreden van De Meesters' Ensemble met de non-stop cabaret-revue ,,Daar zit pit in" blijkt wel, dat daarvoor bij het publiek groote belangstelling bestaat en ook wel uit het aantal plaatsen dat bij voorbaat voor den tweeden avond genomen was. Dat toen het aantal bezoekers daaraan niet evenredig was, moet jammer genoeg wor den toegeschreven aan de teleurstelling der bezoekers op den eersten avond, daar de revue zelfs minder dan matig voldeed. Er waren wel enkele tafreeltjes en goed uitgevoerde sketches, waarvan wij noemen ,,De poppenbruiloft" van de 3 balletgirls, de Geheimzinnige kast en ,,Tweemaal twee is 6", terwijl het te loven viel het optreden van Jeanne Horsten met hare liedjes, geaccompag- neerd door Henry Theunisse, zij had er goed slag van om contact met de bezoekers te krijgen en die tot meezingen te bewegen, maar dat kon het geheel niet goedmaken. Niet alleen zien veel menschen ook al elders dit genre opvoeringen, maar we hebben hier plaat- selijk ook beter gezien. Er moet in een revue eenige schittering en wat „gang" zitten en diS werd gemist. In ,,Daar zit pit in" ontbrak o.i, juist „de pit". Dat is wel jammer, vooral met het oog op latere pogingen in deze rich ting. ANKER VERLOREN. Bij het binnenkomen der Westhaven heeft het Grieksche s.s. ,,Naftilos" een bakboords- anker met 2 vaam ketting verloren. Een sleepboot heeft vergeefsch getracht het anker te visschien en heeft de pogingen inmiddels reeds gestaakt. De ,,Naftilos" die op weg was naar Gent heeft inmiddels de reis voortgezet. VRXJWILLIGE VOLDOENING VAN BELASTING. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ont vangen wegens te weinig betaalde invoer- rechten bij den ontvanger der invoerrechten te Terneuzen 13. TIJDELIJK ONDERWIJZER BENOEMD. Tot tijdelijik onderwijzer aan de openbare lagere school I te Breskens, is benoemd de heer P. J. de Visser, aldaar. CREDIET VOOR KLEINE NIJVERE EN AMBACHTSLIEDEN. In ons vorig nummer is als gevolg van een zetfout vermeld, dat voor het verleenen van deze van regeeringswege te verstrekken cre- dieten zal worden ingeschakeld de Ned. Mid- denstandsbond. Men leze daarvoor: Nederl. Middenstands„bank". Doos 20ct (Ingez. Med.i HET EINDE VAN DEN ZOMERTIJD. Na de beeindijging van den zomertijd zal weer een belangrijk deel van het verkeer bij duistemis plaats viniden. Velen, zoowel wiel- rijders als motorrijders en automobilisten, zul len dan voor het eerst sedert maanden hun verlichtihgsinstallatie weer nooddg hebben. De A.N.WiB. wijst in dit verband op de groote gevaren, welke een niet-brandend kop- licht of een gedoofd achterlicht met zich bren gen en geeft aan alien den raad tijdig de lichtinstalliatie te controleeren. Dit geldt speciaal ook voor wielrijders. Sedert de invoering van het rijwielachterlicht is de automobilist nog minder verdacht op een niet-verlichte fiets van vroeger. De A.N.W.B. is van meening, dat tal van ongevallen bij duisternis kunnen worden voor komen, indien ieder dagelijks, wanneer hij zijn lichten voor het eerst ontsteekt, even nagaat of alles in orde is. Dit is een kleine moeite, die rweldra gewoonte wordt. De verkeersved- ligheid bij duistemis wordt er in hooge mate bij gebaat, terwijl de kans op aanihoudingen en bekeuringen er zeer sterk door wordt ver- kleind. In de heden gehouden vergadering waren alle leden aanwezig. Na vaststelling der notulen en mededeeling van goedkeuring van raadsbesluiten kwam aan ide orde verzoek om salaris-verhooging van de klerk-bode-concierge. Burg, en Weth. stelden voor, dit te behandelen bij de behan- deling der begrooting voor 1939. Aldus werd besloten. Na eenige discussie werd voor ken- nisgeving aangenomen het verzoek van de samenwerkende onderwijzers-organisaties tot het verlagen der leerlingenschaal. Een Verzoek van den Grooten Huijssenspol- der, om ontheffing van de betaling der bij- drage aan de gemeente in het onderhoud van den door dien polder van gemeentewege aan- gelegden weg werd, nadat de heer Haak in overweging gegeven had, dit verzoek aan te houden om de mogelijkheid van afkoop door den polder van het te betalen bedrag nader onder oogen te zien, en nadat de Voorzitter dit minder formeel achtte, aangenomen voor kennisgevipg. Op verzoek van den heer Oom- missaris ider Koningin in Zeeland werd be sloten tot het aanbrengen van een technische wijziging in de /verordening, regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldi- ging der gemeenteveldwachters. Nadat hierover gedurende enkele jaren een correspondence met de hoogere autoriteiten was gevoerd, werd voorgesteld over te gaan tot vaststelling eener capitulantenverordening. Waar hieraan niet te ontkomen bleek, werd ajdus met algemeene stemmen besloten. Hierna werd vastgesteld het gemiddeld be drag per leerling over 1936 der openbare scholen. Goedgekeurd werden de rekeningen over 1937 van het Algemeen Burgerlijk Armbe- stuur, der Vrijwillige Brandweer, der Christe- lijke Bewaarschool en der Vrijwillige Burger- wacht, nadat de commissie tot het nazien der rekeningen en begrootingen hieromtrent gun- stig had geadviseerd. Na ontvangen gunstig advies werd eveneens voorloopig vastgesteld de rekening der gemeente over den dienst 1937. Hierna werden aangeboden ide gemeente- rekening voor het dienstjaar 1939. Aan de orde was thans een voorstel van Burg, en Weth. om voor het loopende belas- tingjaar te heffen 140 opcenten op de perso- neele belasting. Er gingen enkele stemmen om deze nog verder te verlagen. De heer Koopman wenscht een besissing hieromtrent uit te stellen tot bij de behandeling der, be grooting voor 1939. Waar Burg, en Weth. evenwel te kennen gaven, dat de begrooting geen schommelin- gen van beteekenis zou kunnen vertoonen, en zij het voorts met het oog op de te betrachten voorzichtigheid in deze wankele tijden niet verantwoord achtten, verder te verlagen werd tenslotte dit voorstel met algemeene stemmen aanvaard. De vaststelling van de verordening, waarbij voor het komende belastingjaar op de ge- meentefondsbelasting 75 opcenten zullen worden gegeven, leverde hierna geen moei- lijkheden meer op. Tenslotte deden iBurg. en Weth. een voorstel tot aankoop van enkele perceeltjes grond, ten bate van de wegsverbetering. De heer Koop man betoogde, dat deze handelwijze niet erg voorzichtig was, en in de toekomst tot moei- lijkheden laanleiding zou kunnen geven, waar op de aan te koopen stukjes grond het trot- toir reeds gelegd was, waarop de Voorzitter te kennen gaf, dat de voorbereiding in dezen niet door de gemeente geschieden moest, en dit hiervan een uitvloeisel was. Met algemeene stemmen werd tot den aan koop besloten. De omvraag leverde evenmin veel moeilijk- heden op, er was een verzoek van den heer Koopman om de straatverlichting in de buiten- wijken gelijk aan te steken met die der kom, hetgeen voor het volgend jaar zal worden overwogen, een verzoek om inlichtingen be- treffende het circuleeren van lijsten in de gemeente ten bate van den aanleg van de waterleiding, waaromtrent de Voorzitter in besloten vergadering nadere mededeelingen toezegde enkele verzoeken van den heer Maas om in verband met het droge jaargetijde over te gaan tot het schoonmaken van enkele put- ten en wellen, hetgeen eveneens overwogen wordt en tenslotte een verzoek van den heer Hamelink om op het gehucht Val een plaats aan te wijzen voor storting van huisvuii, waarin door den Voorzitter een onderzoek werd toegezegd. STOOMTRAM MIJ BRESKENSMALDEGHEM. Het jaarverslag der Stoomtram Maatschap- pij BreskensMaldeghem meldt, dat 1937 iets gunstiger was, doch de hoogere ontvangsten komen door de stijging der materiaalprijzen niet in die mate in de resultaten tot uitdruk king. Men verheugt zich in den verderen uitbouw van het bedrijf. Aan de groote vraag naar vrachtauto's en autobussen kon worden voldaan. Betreurd wordt, dat de uitbouw uit eigen middelen moet worden bestreden, waar- door deze niet zoo economisch kan geschieden, daar de financieele omstandigheden der Mij niet zoo gunstig zijn. Het rijk onthoudt elke toelage, ondanks het feit, dat de Mij in Weste- lijk Zeeuwsch-Vlaanderen „de spoorweg" is en de moderniseering der Nederl. Spoorwegen steeds verder wordt doorgevoerd. 1938 laat zich niet ongunstig aanzien. Op 1 Januari 1938 kon de oudste achterstallige coupon tegen een gereduceerd bedrag worden ingewisseld. De autobussen legden 260.674 (v.j. 232.819) K.M. af de vrachtautos 140.868 (112.525) K.M., de trams 111.000 (135.000) K.M. De trams vervoerden aan vracht 51.764.000 (58.268,000) K.G., de vrachtauto's 19.542.000 (15.053.000 KG. De tram leverde een winst op van 10.418 (8.705), de autobussen een winst van /5079 (5855), terwijl de exploitatie der vrachtauto's een verlies van f 4572 (4908) liet. De gecombineerde winst- en verliesrekening geeft een verlies van f 22.735 aan, dat van het reserve- en vernieuwingsfonds werd afge- boekt Op de balans komt de post te betalen coupons nog voor met een bedrag van 37.319. De agenda der op 29 dezer houden jaar- vergadering vermeldt o.a. de benoeming van een commissaris in de vacature, ontstaan door de periodieke aftreding van den heer C E. P. Lenshoek. UIT DE S. D. A. P. In de Zondag te Middelburg gehouden bui- tengewone algemeene vergadering van het gewest Zeeland der S.D.A.P. is besloten voor de verkiezing van de Prov. Staten in alle kiesdistricten met gelijkluidende lijsten uit te komen en derhalve ook in de geheele provincie dezelfde lijst er voor aan te wijzen. Eveneens werd besloten om het aantal can- didaten op 15 te bepalen. In de jaarvergadering die op 20 November zal worden gehouden zal de groslijst worden voorggesteld. Gemeenteraad In de op Woensdag 28 September 1938, des namiddags 6% uur te houden openbare ver gadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1. Mededeeling ii^gekomen stukken. 2. Vaststelling der rekening van het bur gerlijk armbestuur over 1937. 3. Voorloopige vaststelling der gemeente- rekening over 1937. 4. Voorstel van het burgerlijk armbestuur tot wijziging harer begrooting over 1938. 5. Aanbieding der begrooting van het Bur gerlijk Armbestuur voor 1939. 6. Alsboven van den Vleeschkeurings- dienst iSas van Gent voor 1939. 7. Alsboven der gemeente-begrooting voor 1939. 8. Verzoekschrift vam de R. K. verpleging te Sluiskil om een jaarlijksche subsidie voor het ziekenhuis aldaar. 9. Verzoekschrift vein de samenwerkende onderwijzersorganisaties om instemming te betuigen met haar adres aan de regeering om gelden beschikbaar te stellen voor de verlaging van de leer- lingenschalen. 10. Voorstel tot wijziging der verordening regelende de eischen van benoembaar heid en de bezoldiging van de veld- wachters. 11. Voorstel tot wijziging van het regle- ment van politie voor de gemeente. 12. Voorstel tot wijziging der rekening- courant overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. 13. Voorstel tot aanleg alarmeerinrichting voor de brandweer. 14. Voorstel tot wijziging t^er gemeente- begrooting voor 1938. Huldiging. Vrijdagavond j.l. werd een onvergetelijken dag voor den heer Hubert Uitterhoeven. Hij werd toen namelijk officieel gehuldigd voor zijn moedige daad van 3 Juni j.l., toen hij met gevaar voor eigen leven er in mocht slagen, de door een auto-ongeval te water geraakte merv. Puylaert van een wissen dood te redden. De dankbare familie Puylaert heeft het er niet bij gelaten en mede door him rjverige bemoeienissen werd op Vrijdagavond den be- scheiden redder de bronzen medaille van het Carnegie helden-fonds overhandigd. Om 8 uur verzamelden zich de families van redder en geredde in de raadzaal van het stadhuis, waar door burgemeester De Kerf met een woord van hulde de onderscheiding aan den jongen held werd overhandigd. Hierna nam Dr. Puylaert het woord en ver- tolkte zijn innige dankbaarheid in ontroerende woorden. Vervolgens begaven de aanwezigen zich op het balkon van het raadihuis, alwaar een groote menigte den jongeman toejuichte en ,,De Vereenigde Vrienden" een serenade brachten. Om kwart over negen begaven zich alien weer in de balkonzaal van het stadhuis, waar de eerewijn werd gepresenteerd. Hier werd't woord gevoerd door den heer De Bas namens de :Zwem- en Poloclub „De Bruin- visch", waiarvan de heer Uitterhoeven lid is, en door den heer M. Remery, namens den Zuid- Nederlandschen Zwembond. Tot slot sprak de heer George Uitterhoeven namens zijn broer en familie een woord van dank. Een interview, dat we met den heer Uit terhoeven hadden, teekent wel zeer juist zijn bescheMenheid, waar hij zegt: ,,Ik zie niet in, dat ik iets bijzonders heb gedaan. Dat zou to'ch iedereen gedaan hebben". Maar hij deed het toch maar en daarvoor aan dezen bescheiden held onze oprechte hulde. ArbeidsongCval. De 16-jarige Bruijnbroeck, alhier woonach- tig is in een teerpapierfabriek aan de Dam- poort te Gent het slachtoffer geworden van een ongeval, idat nog tamelijk goed verliep. Hij bleef met zijn rechterhand haperen aan een wals, met het gevolg, dat hem vier vingers werden afgesneden. Het gelukte aan de andere gezellen de machine spoedig stop te zetten, waardoor erger werd voorkomen. De jongen werd naar 'n ziekenhuis overgebracht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 2