ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De internationale spanning duurt nog voort AKKEKTJE No. 9816 MAANDAG 26 SEPTEMBER 1938 78e Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD Neem een NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen :r. per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar ,'oor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post vooDnementen voor bet buitenland alleen bQ vooruitbetaling. U ixgeefsterFlrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bg vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgfcaar is. Imzending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCLUJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE KONINGIN EN DE MOREELE EN GEESTELIJKE HERBEWAPENIN G. Naar officieel wordt medegedeeld, is H. M. de Koningin, die met instemming heeft kennis genomen van een oproep tot moreele en gees- telijke berbewapening door eenige vooraan- staande landgenooten tot bet Nederlandscbe volk gericbt, worneanens enkelen der onder- teekenaars heden op bet paleis Soestdijk te ontrvangen. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN H. K. H. PRINSES JULIANA. Men meldt van officieele zijde, dat Prinses Juliana, boewel op Soestdijk teruggekeerd, nog niet geheel hersteld is en op advies van den bebandelenden geneesheer voorloopig het paleis nog niet mag verlaten. H. K. H. heeft derhalve moeten afzien van haar voomemen om Zaterdag de feestelijkbeden te Apeldoorn ter gelegenheid van bet regeeringsjubileum van H. M. de Koningin, bij te wonen. NEDERLANDINDIfi IN TWEE-EN-EEN-HALVEN DAG? Met de ,,Zilverreiger" arriveerden Donder- dagocbtend op Tjililitan de beeren Hans Mar tin van de K. L. M. en de beeren Duynstee en Van Goor van de P. T. T., teneinde ver schillende aangelegenheden betreffende de post te behandelen. Hoofdzakelijk betroffen deze aangelegenbeden den toevoer van post naar de K.LJM.-lijn uit Siam, Irak en Pales- tina. De beer Martin deelde mede, dat bet eerst uitvoerbare, en waarschijnlijk ook inderdaad doorgevoerde, groote plan van de K. L. M. op de Indie-route zal zijn de indienststelling van de DC-4 in 1941. Hierdoor zal het moge- lijk zijn den afstand HollandIndie in twee en een haliven dag af te leggen. De heer Martin zette aanstonds zijn reis voort naar Australie, terwijl de heeren Duyn stee en Van Goor tot 15 October in Neder- landscb-Indie blijven om de postverhoudingen te bestudeeren. Ten aanzien van zijm bezoek aan Australie verklaarde de heer Martin nog, dat de door- trekking van de K. L. M.-lijn daarbeen uit- sluitend een aangelejfenheid is der regeering, waarover hij zich geenszins wenscbte uit te laten. Zijn bezoek beoogt niets anders dan de vervulling van zijn wensch om als directeur van een vervoermaatschappij bet land, waar- heen de lijn zal worden idoorgetrokken, uit eigen aanschouwing te leeren kennen, de ver- boudingen, mogelijkbeden en accomodatie zelf te wegen en tevens kennis te maken met de geroemde lijn van de K.N.I.L.M. daarbeen. HET TERUGTREKKEN DER VRIJWILLIGERS IN SPANJE. Het besluit van de regeering te Barcelona tot het terugtrekken van alle buitenlandscbe vrijwilligers, heeft in het door Franco be- heerschte Spanje sensatie gewekt, meldt Havas uit Burgos. In leidende politieke kringen heeft het be sluit veel indruk gemaakt. Eenerzijds be- merkt men hier ongerustheid, omdat in het terugtrekken een handige en stoutmoedige manoeuvre wordt gezien, die ten doel heeft gebruik te maken ivan de Internationale situa- tie, omidat de vredesfactoren schijnen te zul- len overwinnen. Anderzijds is er een gevoel van hoop waar te nemen, omdat men in het besluit het bewijs ziet, dat de regeering aan het einde van haar krachten is. iEen hooggeplaatst functionaris te Burgos gaf als zijn meening te kennen, dat de geste van Negrin niemand zal bedriegen. De oorlog kan slechts eindigen door onvoor- waardelijke overgave van de Barcelona-regee- ring. BELGISCHE GRENSMAATREGELEN. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft de Belgische regeering in verband met den intemationalen toestand vijf jaarldassen genietroepen onder de wapenen geroepen. Deze troepen zijn onverwijld naar de grenzen gedi- rigeerd, waar zij de wegen hebben ondermijnd en in de onidermijning dynamietladingen heb ben aangebracht. De troepen werden aangevoerd in gerequi- reerde vrachtauto's. Te Wuestwezel aan de Nederlandsch-Belgische grens zijn de onder- mijningen ajangebracht op ongeveer 100 meter van het Belgische grenskantoor. Ter plaatse zijn 45 man genietroepen en 200 man infan- terie van het negende linieregiment ingekwar- tierd. De spanning omtrent de internationale politiek duurt nog voort. Pessimisme en ge- matigd of hoopvol optimisme wisselen voort- durend af. Hoopvol was men gestemd door de eerste reis van Chamberlain naar Duitsch- land. Het daarna gewekte optimisme maakte weer plaats voor pessimisme tijdens zijn tweede reis en dit werd nog erger, toen men Vrijdag vemam van het beeindigen der be- sprekingen en de terugkeer van Chamber lain naar Engeland, zonder een verdere be- spreking met Hitler. Hoopvoller scheen de toestand, toen men later vernam, dat de af- scheidsvisite van Chamberlain was uitgedijd tot een bezoek dat 3 uur vorderde. Die hoop werd ook gevoed door een mededeeling van Chamberlain, dat zijn reis ,,niet een volko- mien mislukking kon genoemd worden". Ook de latere berichten, dat de eischen niet Hitler zdch ten slotte hadden bepaald tot een samenvoeging der in meerderheid Duitsche gebieden van Tsjecho-Slowakije bij Duitsch- land en dat hij de Tsjechische regeering uit- stel had verleend tot 1 October a.s. om op zijn memorandum, dat door bemiddeling van Chamberlain ter kennis van de regeering te Praag was gebracht, konden voedsel geven aan de verwachting dat de ergste moeilijk- heden zouden kunnen worden overbrugd. Evenwel, die berichten over den inhoud van het memorandum berusten op het oogen- blik dat wjj dit schrijven, op veronderstellin- gen en er is ook nog niets bekend, hoe Praag daarop zal reageeren. Men heeft zich daar in elk geval op alles voorbereid, door een algemeene mobilisatie. Wjij leven thans snel en elk uur kan de situatie veranderen. Wij laten hier volgen verschillende berich ten, die omtrent den intemationalen toestand zijn verspreid: Het laatste onderhoud. Chamberlain heeft Vrijdagavond zijn laatste onderhoud met Hitler gehad. Aanvankelijk dacht men, dat het afscheidSbezoek van kor- ten duur zou zijn, doch de laatste besprekin- gen duurden 3 uren. Aan het slot overhandigde de Fiihrer Cham berlain het Duitsch memorandum, dat net definitieve standpunt van Duitschland ten aanzien van den toestand in het Sudetenland bevat. De Britsche premier heeft op zich genomen, dit memorandum aan de Tsjecho- Slowaaksche regeering over te brenigen. Hitler sprak, mede namens het Duitsche volk, zijn oprechten dank uit, voor de pogin- gen van den Engelschen minister-president, en diens regeering, om het Sudetenduitsche vraagstuk op vreedzame wijze op te lessen. Aan de laatste besprekingen tusschen Hit ler en Chamberlain, waarbij bovendien minis ter von Ribbentrop en de Britsche ambassa- deur Henderson aanwezig waren, is van tijd tot tijd ook deelgenomen door den onderstaats- secretaris van buitenlandsche zaken, von Weizsacker, en den eersten medewerker van den Britschen premier, Horace Wilson. De overige begeleiders van Chamberlain brach- ten evenais de in het hotel aanwezige Duit sche heeren den tijd in de overige vertrekken van het hotel door. Om 1.28 verlieten Hitler en Chamberlain onder algemeene spanning der aanwezigen de conferentiekamer. Hitler begeleidde den Britschen premier door de hotelhal naar zijn auto, waar hij hartelijk afscheid' van hem nam. De Fiihrer wenschte zijn gast in het bijzonder een goede thuisreis. De blitzlichtlampen der persfotografen vlamden in den donkeren nacht op, waarna Chamberlain naar zijn hotel terugkeerde, naast hem in de auto had de Britsche ambas- sadeur pllaats genomen, terwijl naast den chaffeur de chef van het protocol, baron von Dornberg, zat. „Geen (volkomen tnislukking", nidus Chamberlain. Even voor tweeen keerde Chamberlain in het hotel Petersberg terug. Toen hij de hal van het hotel binnentrad, zeide hij: ,,Men kan dit niet een volkomen mislukking noemen". Het verloop van tde onderhandelingen. Omtrent de onderhandelingen te Gotesberg wordt gemeld, dat deze nogal vaag gebleven zijn. Eenige door Hitler opgeworpen kwesties zijn op reserves van Chamberlain gestuit. Een der pelangrijkste moeilijkheden werd gevormd door den eisch van Hitler, dat de Duitsche troepen een z6ne in Tsjecho-Slowakije zouden bezetten, voor er verdere besprekingen ge- voerd zouden worden. Daarentegen zou Hitler er in toegestemd hebben, dat de definitieve grenzen door een internationale commissie zouden worden vast- gesteld. Hitter schijnt geen onmiddellijke inwilliging van de Poolsche en Hongaarsche eischen te hebben verlangd. Verder schijnt hij geen onoverkomelijk be- zwaar gemaakt te hebben tegen een even- tueele garantie der nieuwe grenzen zoowel door de andere mogendheden als door Duitschland. Chamberlain wilde echter een nauwkeuriger omschrijving van de Duitsche eischen en de strekking daarvan hebben en gaf daarom de voorkeur aian een voortzetting der onderhan delingen door uitwisseling van nota's, Daar om zond hij Hitler Vrijdagmorgen een brief, waarin hij aanvullende inlichtingen vroeg over de punben, welke den vorigen dag zijn opgeworpen. Het antwoord van Hitler werd even na half 4 Vrijdagmiddag door Chamberlain ontvangen. De dag van Vrijdag heeft gediend voor het nauwkeurig bepalen der wederzijdsche stand- punten. Om 6.10 uur betrad de Britsche ambassadeur Henderson, hotel Dreesen, waar hij een boodschap namens Chamberlain voor Hitler overbracht. Henderson en Horace Wilson hadden een onderhoud met von Ribbentrop. i Gedurende dit onderhoud verwijiderde von Ribbentrop zich om zich naar Hitler te be- geven. Nadat hij terugkeerde, werd nog een kort gesprek gevoerd. Henderson en Wilson verlieten hotel Dreesen te 7.25 uur om haas- tig naar Petersberg terug te keeren. Daar spraken zij met Chamberlain en vervolgens deelde Wilson den journalisten in de hal van het hotel mede: .Henderson en ik zijn in hotel Dreesen geweest en ik heb twee gesprek- ken met von Ribbentrop gehad. Volgens de plannen van het oogenblik zou Chamberlain Vrijdagavond laat een bezoek aan Hitter ge bracht hebben en Zaterdag per vliegtuig naar Londen zijn teruggekeerd". Tsjechische mobilisatie werd tijdens het onderhiurd bekend. Hitler kreeg het bericht over de mobilisatie in Tsjecho-Slowakije terstond na het begin der besprekingen met den Britschen minister- president en bracht zijn gast hiervan terstond op de hoogte. Chamlberlain zou door de mededeeling zicht- baar ontsteld geweest zijn. Niettemin ver- mo'cht dit alarmeerende bericht de besprekin gen der beide staatslieden niet op te houden of te storen. Algemeen schijnt mem zich thans beiwust te zijn, dat het Duitsche memo randum, met welks overdracht aan Praag de Britsche regeering zich belast heeft, en dat opgebouwd is op grondslag van de in God'es- berg voortgezette besprekingen van Berchtes- gaden, een laatste vredesaanbod van den Fiihrer aan Tsjecho-Slowakjje vormt. Benesj gelast mobilisatie van het geheeie Tsjecho-Slowaaksohe leger. President Benesj heeft de mobilisatie van het geheeie Tsjecho-Slowaaksche leger gelast. Het bevel, dat geldt voor alle weerbare man- nen tot 40 jaar, werd Vrijdagavond om 10.40 uur door het radiostation Praag-Nielnik op- geroepen. Het decreet werd eerst in het Tsjechisch en daarna in het Duitsch, Hon- gaarsch, Roetheensch en Slowaaksch opgele- zen. Het decreet bepaalt, dat alle personen, die dienstplichtig zijn, zich onverwijld en bin nen den kortst mogelijken tijd1 naar hun standplaatsen moeten begeven. Paarden, rij- tuigen, auto's en particuliere vliegtuigen wor den opgeeischt. Elk burgerlijk luchtverkeer is verboden. Militaire berichten zijn aan strenge censuur onderworpen. De proclamatie besluit met den volggnden oproep „Burgers, het beslissende oogenblik is aan- gebroken. Het welslagen hangt af van ieder- een. Laat ieder zijn krachten in dienst stellen van het vaderland. Weest dapper en trouw. Onze strijd is een strijd voor rechtvaardigheid en vrijheid. Deve Tsjecho-Slowakije". Veiklaring van Chamberlain. Van semi-officieele Duitsche zijde wordt gemeld, dat toen Chamberlain in het hotel Petersberg terugkeerde, hij er hoogst voldaan uitzag. Hij verklaarde: ,,Aan Tsjecho-Slo wakije zullen nieuwe voorstellen worden voor- gelegd. Alles hangt van de nieuwe regeering te Praag af". In de kringen der te Petersberg vertoeven- de Britsche journalisten toont men zich na de verklaring van den premier zichtbaar opge- lucht. Van het pessimisme in den namiddag is de stemming omgeslagen in optimisme. Het Duitsche memorandum. Een speciale correspondent van Havas meldt uit Godesberg: Nadat Hitler geweigerd had zijn instemming te verleenen op basis van het Britsche rege- lingsvoorstel heeft Chamberlain, zoo meldt men in Britsche kringen, op zich genomen, aan Praag de Duitsche oplossing voor te leg gen, inhoudende een veel grooteren en veel spoediger gebiedsafstand, en zonder Duitsche verplichtingen. Het pessimisme bij sommige leden der Britsche delegatie is te wijten aan den duide- lijken indruk, dat de Tsjecho-Slwaaksche regeering deze voorstellen niet zal kunnen aanvaarden. De voorstellen zijn Vrijdagnacht ook meegedeeld aan Parijs en andere hoofd- steden. Hitler's memorandum den geheelen nacht bestudeerd. Den geheelen nacht hebben de leden der Britsche delegatie te Godesberg het memo randum van Hitler over de Tsjechische kwes- tie bestudeerd. De ontkenning van Chamberlain, dat de nieuwe toestand een mislukking kan genoemd worden, en de verklaring, welke hij aflegde, toen hij zich naar zijn slaapkamer begaf, n.l., ,,het woord is thans aan de Tsjeehen" ver- tegenwoordigend het te Godesberg heerschen- de algemeene gevoelen. Volgens Duitsche kringen was het laatste onderhoud tusschen beide staatslieden hartelijk van toon. Er valt niet aan te twijfelen, of Chamberlain heeft een uitstekenden indruk op de Duitsche openbare meening gemaakt. Rome constateert eenige verbetering! Men is te Rome van meening, dat de toe stand na de besprekingen te Godesberg eenigszins is opgeklaard en men ziet in het communique het symptoon van een verbete ring, zoodat men gelooft, dat het Tsjecho- Slawaaksche probleem op vreedzame wijze kan worden opgelost. Duitschland, zoo zegt men, heeft een nieuw bewijs van goeden wil ge- geven, terwijl de Tsjeehen door hun mobilisa tie geprovoceerd hebben. Het zal van Praag afhangen of de zaak een noodlottigen keer zal nemen. Dansen op een vulkaan Te Geneve heeft Vrijdagavond het nieuws, dat Tsjecho-Slowakije mobiliseert en daarvoor reeds de weinig vruchtbare resultaten van de besprekingen te Godesberg, de Valera's recep- tie van haar glans beroofd. De Iersche pre mier heeft het bal afgelast en men zag de gedelegeerden en hun echtgenooten in groep- jes bijieen de politieke situatie besprekend. Dit is de eerste maal sedert de crisis begon dat de meerderheid te Geneve serieus de mogelijkheid van het onvermijdelijke van een oorlog be- schouwt. De Roemeensche Minister Comnen is Vrij dagavond plotseling uit Geneve naar Boeka- rest teruggekeerd. Wat (Rome over de iDuitsche eischen meldt. Volgens inlichtingen uit Italiaansche bron zou het standpunt van het Rijk bij de bespre kingen te Godesberg als volgt zijm. Het Rijk eischt: 1°. afstand binnen 8 dagen van door een compacte Duitsche bevolking bewoonde ge bieden, d.w.z. gebieden met een bevolking, welke voor minstens 70 op 75 procent Duitsch is; 2°. volksstemming in andere districten met een duidelijke Duitsche meerderheid; 3°. afschaffing van Duitsche en Tsje chische bevolkingseilandjes resp. op Tsjechisch en Sudetengebied, door middel van een uitwis seling der bevolking; 4°. het rijk zou er niet in toestemmen, de grenzen te wajarborgen van den nieuwen Tsjechischen staat, indien Polen en Hongarije hun garantie weigereq, hetgeen in feite gelijk zou staan met een steun der eischen van deze beide landen. Juichend nam Keulen afscheid van Ghalmberlain. De speciale verslaggever van de Telegraaf meldt uit Keulen: Om 11.20 uur precies maakten de wielen van Chamberlain's vliegtuig zich Vrijdag avond los van den aarde. De eerste minister van Engeland heeft Duitschland verlaten, uit- geleide gedaan door den Duitschem minister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop. En deze, zoowel als de duizenden, die op het vliegveld verzameld waren, juichten den pre mier na toen de machine de lucht in ging en voor het raampje zag men het bleeke gezicht van Chamberlain thans glimlachend, terwijl hij met de hand zijn gastheeren toewuifde. De conferentie van Godesberg is beeindigd. De stemming is hier op het oogenblik beter dan vannacht. Men wachtte men spanning de berichten uit de Europeesche hoofdsteden af. Toen die niet ongunstig blekem, werd men weer indachtig aan het woord van Chamber lain: „Thans hangt alles af van de Tsjeehen", en werd de stemming allengs hoopvoller. Ook Chamberlain glimlachte kennelijk os- tentatief toen hij het vliegveld betrad. Plech- tig en traag klonk het ,,God save the King". Het was een indrukwekkend oogenblik toen de premier in zijn vliegmachine stapte en af scheid nam van Duitschland. Chamberlain te Londen teruggekeerd. Minister-president Chamberlain is Zaterdag- middag te 1 uur 14 op het vliegveld Heston, bij Londen, geland. Hij was te 11 uur 20 uit Keulen vertrokken. Omtrent het vertrek uit Petersberg wordt gemeld, dat von Ribbentrop hem uitgeleide deed. Om half 10 kwamen von Ribbentrop, die zeer emstig keek, vergezeld van von Dircksen en Weizsacker in het hotel aan, waar ziji in de hal op Chamberlain wachtten. Chamberlain, die er goed uitgerust uitzag, begroette von Ribbentrop en de andere heeren glimlachend. Toen de United Press-corres pondent aan sir Horace Wilson vroeg of het memorandum Praag reeds had bereikt, ant- woordde deze: „U weet het is zeer moeilijk met Praag verbinding te krijgen, maar het memorandum is onderweg". In een verklaring tegenover een vertegen- woordiger van Reuter, voor zijn vertrek, zeide Chamberlain ,,Ik keer naar Londen terug en zal daar ori- middellijk mijn collega's raadplegen. Gedu rende de volgende dagen blijft er een zware verantwoordelijkheid op alle belanghebbenden rusten. Wij moeten de zaken zeer omzichtig behandelen en ons nog groote inspanning ge- troosten om den vrede in Europa te redden". Alvorens Chamberlain in de wachtende auto stapte poseerde hij voor de fotografen en sprak even voor den microfoon. Hij zeide: ,,Ik ben ten zeerste dankbaar voor de ont- vangst, die gij mij hebt gegeven". Daladier herwint vertrouwen. De spanning waarmede hier te Parijs de gebeurtenissein te Godesberg en in Tsjecho- slowakije worden gevolgd, kwam, schrijft de Parijsche corr. van het Handelsblad Vrijdag ook tot uiting in het Palais Bourbon, waar in de ,,'Salle des pas perdus" en de wandel- gangen heel den dag beweging heerschte. De radicaal-socialistische kamergroep, die Vrijdagmorgen vergaderde, besloot een uit- gebreide delegatie naar den minister-presi dent te zenden om van hem nadere bijzender- heden omtrent den toestand te vernemen. Een vijftigtal afgevaardigden begaf zich des middags naar den heer Daladier. Op de vraag wat er gebeuren zou indien de besprekingen te Godesberg uitgesteld of afgebroken mochten worden, antwoordde de heer Daladier, dat in dat geval nader overleg gepleegd zou worden met de Engelsche regee ring, maar dat hij de verzekering kon geven, dat in geval van een niet uitgelokten aanval op Tsjechoslowakije Frankrijk zijn verplich tingen zou nakomen. Ten aanzien van een eventueele bijeenroeping van het parlement herhaalde de heer Daladier zijn toezegging, dat hij de Kamer zou bijeenroepen indien de omstandigheden dit vereischen. V6or zij het ministerie van oorlog verlieten spraken de radicaal-socialistische gedele geerden hun voile vertrouwen in de regeering uit. Verklaring van Litwinof. De Russische volkscommissaris Litwinof heeft Vrijdagavond, volgens de Engelsche bla- den, in de 6e commissie van den Volkenbond verklaard, dat de Sovjetregeering de mogelijk heid van hulp aan Tsjecho-Slowakije overwoog ook voor het geval dat Frankrijk onverschillig bleef. Het Duitsche memorandum. United Press meldt uit Berlijn: Uit betrouwbare bron wordt vemomen, dat het memorandum van Hitter, dat door Cham berlain aan de regeering te Praag is toege- zenden, den eisch bevat, dat de regeering van Praag zich voor 1 October bereid verklaren moet de Tsjechische troepen en Tsjechische politie direct uit het Sudetenduitsche gebied terug te trekken, opdat onmiddellijk daarop bij Gavatfe Kou, Griep, Influenza, Koorts, Onbehaaglijkheid enz. (Ingez. Med.) de bezetting van dit gebied door de Duitsche troepen en Duitsche politie kan plaats hebben. In het memorandum wordt verder ver klaard, dat alle gebieden waar de Sudeten- Duitschers meer dan 70 procent van de be volking uitmaken direct moeten worden be- zet. In deelen met geringere Sudetenduitsche bevolking zou een plebisciet moeten --worden gehouden. Daarop zou een uitwisseling van de Duitsche en de Tsjechische bevolking plaats hebben. Het memorandum bevat verder nauwkeu- rige bepalingen omtrent de ontruiming, die in begin October zal moeten worden doorge- voerd. Ook alle bijzonderheden betreffende de volksstemming zijn in het memorandum vast#elegd. Verder verluidt, dat Duitschland bereid is om de nieuwe Tsjechische grenzen te garan- deeren, indien Polen en Hongarije insgelijks doen. Frankrjjk roept reservisten op. ILn geheel Frankrijk is Zaterdagmorgen aan de gemeentehuizen een biljet aangeplakt, waarbij de reservisten van eenige lichtingen terstond worden opgeroepen. Deze maatregel, zoo voegt Havas hieraam toe, welke in geen enkel opzicht een algemeene mobilisatie be- teekent, is uitsluitend bedoeld om het grens- verdedigingsstelsel in werking te stellen. Het departement van oorlog heeft de totale mobilisatie nog niet gespecifiseerd, doch vol gens United Presse zijn het 10 lichtingen, die 800.000 man vertegenwoordigen, zoodat dus een kwart van het totale aantal reservisten opgeroepen is. Zaterdagmorgen om 7 uur begonnen dui zenden reservisten zich bij de stations te ver- zamelen, teneinde op den trein te wachten, die hen naar hun garnizoens zou vervoeren. Men verwachtte dat zij voor het vallen van den nacht hun plaats van bestemming zou den hebben bereikt. Tot den oproep, die voornamelijk gespe- cialiseerde manschappen geldt, werd besloten in een conferentie tusschen Daladier en Ga- melin, den opperbevelhebber van het leger. 'Het bureau van den minister-president deel de mede: ,,In verband met de ontwikkeling van den buitenlandschen toestand, heeft de regeering zich genoopt gezien de maatregelen van voorzorg, reeds getroffen ter beveiliging van de Noordelijke en Oostelijke grenzen, te versterken. In het bijzonder is besloten tot het oproepen met spoed van zekere categorieen reservisten van alle lichtingen. Er is in het geheel geen sprake van algemeene mobilisa tie. De opgeroepen reservisten moeten zich onverwijld melden. Parallel met deze maat regelen om de troepen de noodige hulp- middelen te verschaffen wordt overgegaan tot requisitie op een deel van het Fransche ge bied." De Fransche minister van marine Campin- chi heeft een gedeeltelijke mobilisatie van de marine aangekondigd. Britsche voorzorgsmaatregelen. Naar Zaterdagochtend vroeg te Londen werd vernomen, heeft de admiraliteit bepaal- de voorzorgsmaatregelen genomen, buiten die welke reeds waren aangekondigd. Deze maatregelen omvatten het terugroe- pen van een aantal manschappen van verlof en het op voile sterkte brengen van de be- manning van een paar schepen. De Koning heeft des ochtends Lord Hali fax, den minister van buitenlandsche zaken, ontvangen, wiens uiterlijk volgens Reuter een ernstigen en bezorgden indruk maakte. Belgie mobiliseert zijn technische troepen. De berichten van Vrijdagnacht betreffende de mislukking van de besprekingen te Godes berg en de mobilisatie van Tsjechoslowakije hebben Zaterdagochtend vroeg tot een confe rentie geleid tusschen minister-president Spaak, generaal Denis, den minister van landsverdediging, en verschillende andere leden van het kiabinet. Zaterdagochtend om vier uur zijn de reser visten van de genietroepen en de luchtvaart- regimenten door de gendarmerie en de politie gewekt voor het in ontvangst nemen van een mobilisatiebrief. Naar verluidt, zou deze maatregel zich beperken tot de technische troepen alleen, doch voor dertien lichtingen gelden. Op de departementen van buitenlandsche zaken en landsverdediging heerschte Zater dagochtend een groote bedrijvigheid. In de hoofdstad werd het nieuws uit Duitschland en Tsjechoslowakije overal druk besproken, doch van een pamiekstemming zooals in de eerste dagen van Augustus 1914 is nergens iets te merken. Duitsche troepenbewegingen in Beieren. Stefani meldt uit Miinchen: De militaire bedrijvigheid in Beieren heeft Vrijdagavond een versneld tempo aangenomen. Onophou- delijk werden troepen in de richting van de Tsjechoslovaaksche grens vervoerd. De stad zelf bood een ongewonen aanblik. Den gehee len dag waren reeds troependetachementen gepasseerd, voor het grootste deel gemotori- seerde afdeelingen in oorlogsuitrusting. Het vervjer geschiedde ook met behuilp van opge- eischte particuliere voertuigen. Op verschil lende punten van de stad is luchtdoelgeschut geplaatst. De schuilplaatsen voor de bevol king zijn duidelijk kenbaar gemaakt. Voort- durend ronken vliegtuigen boven de stad. IReuter weet hieraan nog de volgende bij zonderheden toe te voegenEr heerscht een groote bedrijvigheid op de autowegen van Miinchen naar Salzburg. Den geheelen dag zijn van het station treinen vol troepen en ui trusting-en vertrokken. Het verkeer in Miinchen werd ontwricht door de troepenbe-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1