ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBIAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Kleeding naar maat DE TROONREDE No. 9814 WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1938 78e Jaargang Binnenland De Staatsbegrooting. Buitenland KLEEOING-MAGAZIJN „MODERN" EERSTE BLAD H.M. de Koningin heeft gistermiddag in de vereenigde zitting van de beide Kamers der Staten-Generaal de volgende Troonrede uitgesproken Een tekort van ruim 61 millioen. Nieuwe belastingen tot een be- drag van 55 millioen. SOLIEDE BEWERKING NIEUWSTE DESSINS PRIMA PASVORM NOORDSTRAAT 67A - TERNEUZEN NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitlbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgtoar is. Intending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgave. BIT BEAD VERSOliUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Leden der Staten-Generaal, Bij den aanvang van het zittingjaar tot hervatting Uwer werkzaamheden gevoel Ik allereerst behoefte uitdrukking te geven aan Mijne gevoelens van diepe erkente- lijkheid voor de in de afgeloopen weken uit alle lagen van Mijn Volk ontvangen bewijzen van gehechtheid aan Mij en Mijn Huis, De herinnering daaraan zal bij Mij onvergetelijk zijn. Kon Ik ten vorigen jare in Uw midden gewagen van hoop op verbetering in den economischen toestand des lands, de gang van zaken sinds dat tijdstip heeft deze hoop niet in vervulling doen gaan. Wei is de werkloosheid sinds dat tijdstip nog eenigszins afgenomen, maar over het algemeen zijn de economische vooruit- zichten minder gunstig dan destijds het geval was. Deze toestand plaatst de Regeering opnieuw voor de vraag wat gedaan kan worden tot verlevendiging van het bedrijfsleven en de daarmede saamhan- gende werkgelegenheid voor groote groe- pen van ons volk. Met het oog hierop zullen bijzondere voorzieningen worden getroffen ter bevordering van den uitvoer onzer producten, terwijl voor bepaalde bedrijven tariefsmaatregelen van matig beschermenden aard in voorbereiding zijn. Ook zal aan de verdere ontplooiing onzer nationale nijverheid en aan de belangen der scheepvaart bij. voortduring aandacht worden geschonken. Mag worden gehoopt, dat van deze voorzieningen een gunstige invloed op de werkgelegenheid zal uitgaan, daarnevens zal worden voortgegaan met het treffen van bijzondere maatregelen tot bestrijding der werkloosheid. Inzonderheid zal belangrijke uitbreiding worden gegeven aan de uitvoering van die werken, welke bijdragen tot verhooging van het voort- brengingsvermogen van den bodem en daardoor leiden tot het ontstaan van blij- vende werkgelegenheid. De verdere uitvoering van de drooglegging van den Noord-Oostpolder en de voorbereiding van de overige inpolderingen in het IJs'selmeer, zullen krachtig worden voort- gezet. Teneinde remmende invloeden op de uitvoering van werken tot bestrijding der werkloosheid zooveel mogelijk uit den weg te ruimen, zullen voorstellen van wet- gevenden aard U eerlang bereiken. De werkloosheid onder de jeugd heeft de bijzondere aandacht der Regeering; maatregelen tot krachtiger bestrijding worden voorbereid. Tot voeldoening stemt, dat in deze bewogen tijden de betrekkingen van Nederland tot de apdere Mogendheden haar vriendschappelijk karakter onver- anderd hebben mogen behouden. De Regeering blijft er op bedacht, de positie van Nederland door onze even zorgvuldig als bestendig gevolgde politiek van zelf- standigheid te bevestigen en te versterken. Daartoe blijft de verdere uitvoering der voorgenomen maatregelen tot versterking van 's lands weermacht onontbeerlijk. De toestand van de openbare financien blijft in zeer bijzondei^ mate zorg ver- eischen, en noopt mitsdien tot een zoo groot mogelijke beperking der uitgaven. Dit is te meer geboden omdat de offers, welke in de huidige omstandigheden ge~ bracht moeten worden voor de defensie, alsmede die, welke nu reeds gedurende een reeks van jaren gevorderd worden voor de bestrijding der werkloosheid en de leniging van haar gevolgen, zeer zware eischen aan de publieke kassen stellen. Grooter offers zullen echter nog noodig zijn om in deze voor ons volksbestaan zoo eminente belangen op de juiste wijze te blijven voorzien. Voorstellen, welke er op gericht zijn het geheele volk zooveel mogelijk in deze nationale offers te doen deelen, zullen U in dit zittingjaar worden aangeboden. Het ligt in het voornemen hiermede gepaard te doen gaan voorstellen tot belasting- herziening, teneinde een meer rechtvaar- dige verdeeling van den druk te verkrijgen en de in bepaalde belastingen gelegen belemmeringen tegen verruiming van de werkgelegenheid zooveel mogelijk weg te nemen. In verband met het feit, dat de wijzigin- gen in de economische verhoudingen op het gebied van den landbo'uw meer en meer van blijvenden aard blijken te zijn, is het gewenscht, dat aan de genomen maatregelen een organisatie ten grondslag wordt gelegd, waarbij in het bijzonder gelet zal worden op de handhaving der bij het landbou wbedrij fsleven behoorende eigen verantwoordelijkheid. Blijft Curasao zich verheugen in een gestadige ontwikkeling en vertoont de financieele toestand van Suriname een lidhte verbetering, de in het vorig jaar ingetreden terugval in de conjunctuur heeft niet nagelaten een ongunstigen invloed uit te oefenen op den algemeenen economischen en financieelen toestand van Nederlandsch-Indie. Hoewel een voorzichtig financieel beleid terughouding eischt bij het beramen van maatregelen met geldelijke gevolgen, zal niettemin worden voortgegaan met het streven naar verbreeding van de econo mische basis des lands. De doelmatige inrichting van de ver- dediging van Nederlandsch-Indie te land en ter zee, welke van de Schatkist zware offers eischt, heeft de voortdurende aan dacht der Regeering. Met erkentelijkheid maak ,1k gewag van de toewijding waarmede Leger en Vloot, zoomede de ambtenaren in burgerlijken dienst in het geheele Koninkrijk hunne taak vervullen. Ook in het komende zittingjaar zal weer veel arbeid en toewijding van Regeering en Staten-Generaal worden gevorderd. In het vertrouwen, dat die arbeid verricht zal kunnen worden in hartelijke saamwerking en met .de innige bede, dat de Almachtige God ons alien de noodige kracht en wijs- heid sdhenke, verklaar Ik de gewone zit ting der Staten-Generaal geopend. DE ABONNfi'S VAN HET GEJLLUSTREERD ZONDAGSBLAD die het blad per post ontvangen, worden ver- zocht, hun abonnementsgetd vddr 1 Oct. a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER H.H. KANTOORHOUDERS worden venzocht het abonnementsgeld over het 3e kwartaal 1938 van de Ter Neuzensche Courant v66r 1 Oct. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonnd's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. ONZE ABONNE'S IN HET BUITEN1+AND worden dringend venzocht, het verschuldigde abonnementsgeld vd<5r 15 Oct. a.s. in te zenden. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruitbetaling. DE UITGEEFSTER. ONTSLAG BUITEN GEWONE DIENSTPLICHTIGEN. Met ingang van 1 October van dit jaar worden wegens geeindigden dienstplicht uit den dienst ontslagen de buitengewone dienst- pliehtigen, die dit jaar 40 jaar oud worden of zijn geworden. De buitengewone dienstplich- tigen, die als onderofficier of als officier tot de marine-reserves behooren, worden echter met ingang van dien datum ontslagen, voor zoover zij dit jaar 45 jaar oud worden of zijn geworden. Met betrekking tot dit ontslag worden korporaals niet als onderofficier be- schouwd. Zij, die een bewijs van dit ontslag wenschen te ontvangen, kunnen dit aanvragen ter secretarie van de gemeente, waar zij wonen of indien zij aldaar niet in het register van dienstplichtigen ingeschreven staian, van de gemeente, waar zij voor den dienstplicht zijn ingeschreven. Behooren zij als dienstplichtige tot de sterkte van een onderdeel der land- macht of behooren zij tot de sterkte van de zeemacht, dan moet het bewijs van ontslag worden aangevraagd bij de daarbij betrokken militaire autoriteit. Welke autoriteit, dit is, kunnen belanghebbenden ter gemeente-secre- tarie vernemen. Ter Neuzen, 20 September 1938. De Burgemeester van Terneuzen, P. TELLEGEN. DE PLECHTIGE OPENING DER STATEN-GENERAAL. Gisteren heeft de plechtige opening van de zitting der Staten-Generaal volgens het ge wone ceremonieel plaats gehad. H. M. de Koningin heeft zich daartoe in den luister- rijken stoet van het paleis aan het Noord- einde naar de aloude Ridderzaal op het Bin- nenhof begeven en het kleurige tafreel dat deze plechtigheid oplevert, had weer de be- langstelling van velen getrokken, al werd die ook eeniger mate getemperd door de omstan- digheid dat Prinses Juliana en Prins Bern- hard ditmaal niet aan de plechtigheid deel- namen. Niettemin kwamen reeds vroeg in den mor- gen feestgangers uit alle oorden des lands met treinen en bussen de residentie binnenstroo- men om zich te voegen bij de vele residentie- bewoners die er eveneens vroeg op uitgetrok- ken waren om een goed plaatsje te veroveren, voor het zien passeeren van den stoet. En zoo stond van af het paleis aan het Noord- einde tot aan het Binnenhof en ook binnen het plein een zeer talrijke menigte geschaard, die H. M. bij het voorbijrljden hartelijk toe- juichte, hetgeen de Vorstin met hartelijke bui- gingen beantwoordde. Nadat H. M. met gevolg de Ridderzaal had betreden, voltrok zich daar in de statige en imposante zaal, heel hoog overhuifd door de middeleeuwsche dakpijlers, waar de Ministers en de leden ider beide Kamers der Staten- Generaal en vele genoodigden waren bijeen- gekomen, de gewone jaarlijksche plechtigheid: het uitspreken der Troonrede door H. M. de Koningin. Met heldere, duidelijke stem las de Koningin het staatstuk voor, dat, jammer genoeg, een somberen toon moet doen hooren, die wel een sterk contrast vormt met de feestklanken die in de voorafgaande weken in ons land te hoo ren waren. Nadat de laatste woorden waren uitgespro ken was het weer de heer Duymaer van Twist die den roep ,,leve de Koningin" aanhief, welke met een driewerf hoera werd begroet, Daarna verhieven alien zich van hunne zetels en verliet H. M*. met gevolg de Ridder zaal. Buiten klonk weer het Wilhelmus en het gejuich der menigte, dat zich voortplantte langs den weg dien H. M. reed naar het paleis. In verband met de ongesteldheid van Prinses Juliana is de gewone rit door de residentie ditmaal achterwege gebleven. De gisteren door den Minister van Finan cien uitgesproken millioenenrede klinkt aller- minst gunstig. De regeering stond aanvankelijk voor een tekort van ruim 142% millioen op den ge- wonen dienst. Dit bedrag werd door een ra- ming van de verlenging van verschillende hef- fingen, welke 1 Januari of 1 Mei zouden ver- vallen (ruim 114% millioen tezamen), zoo mede door het plan om de hoogere opbrengst der omzetbelasting geheel aan het algemeene rijksbudget ben'goede te doen komen, terug- gebracht tot ruim 25% millioen. Bij dit laat ste bedrag moeten door de voornemens van den Minister, om tot een reeele begrootings- opstelling te komen, weer ruim 30 millioen worden gevoegd. Met de 5 millioen, welke voor saneering van de gemeentelijke financien nog aan de begrooting -moeten worden toege- voegd, komt men dan tot het bovengenoemde bedrag van ruim 61 millioen. Alleen door beperking van de uitgaven waarnaar de regeering met kracht blijft stre ven kan geen bevredigende oplossing wor den verkregen. Belastingverhooging is niet te ontgaan. Van de nationale inkomsten- en winstbelasting wordt een hoogere belasting- opbrengst van netto 90 millioen verwacht, waarvan 50 millioen beschikbaar blijft ter dek- king van het tekort op de begrooting, aan- gezien 40 millioen moeten worden geraamd voor maatregelen om degenen, die te zwaar getroffen zouden worden, te ontlasten. Hier- toe behooren maatregelen om in verband met den druk van accijnzen, omzetbelasting en crisisheffingen tegemoet te komen aan de nooden van de groote gezinnen. Een verhoo ging van invoerrechten voor bepaalde groepen van goederen in het belang van de stimulee- ring van het bedrijfsleven wordt op ongeveer 5 millioen geraamd. Een nieuw complex van belasting- maatregelen. De regeering stelt zich voor, een complex van nieuwe belastdngmaatregelen aanhangig te maken, waardoor eenerzijds een aanzien- lyke verhooging van de totale opbrengst van de belastingen zal worden verkregen, doch waarbij anderzijds naar een betere verdeeling van den belastingdruk wordt gestreefd, ter wijl remmende invloeden van de belasting- heffing op het bedrijfsleven zooveel mogelijk zullen worden beperkt, ja zelfs de mogelijk- heid zal worden verkregen op sommige onder- deelen tot verlaging van den belastingdruk over te gaan, teneinde op deze wijze de anti- sociale werking, waarvan sprake was, weg te nemen en enkele remmende invloeden van de belastingheffing op het bedrijfsleven zooveel mogelijk te beperken. Nationale inkomsten- en winst belasting. Zoo stelt de Minister zich voor, de indiening te bevorderen van een ontwerp van wet tot het heffen van een nationale inkomsten- en winstbelasting, waaraan, naar proportioneele tarleven, zullen worden onderworpen alle bin nen het rijk wonende natuurlijke personen en alle binnen het rijk gevestigde rechtspersonen, alsmede natuurlijke personen en rechtsperso nen, die niet binnen het rijk wonen of geves- tigd zijn, voor him Nederlandsche inkomsten. Deze belasting zal zooveel mogelijk by de bron worden geheven, dat wil zeggen, dat, voor zoo ver dit doenlijk is, op den schuldenaar van huren, pachten, renten, loonen en pensioenen de verplichting wordt gelegd, het bedrag van de door den verhuurder, verpachter, schuld- eischer, werknemer of gepensionneerde ver schuldigde belasting dadelijk bij de uitbeta- ling van hetgeen door hem moet worden be- taald, in te houden en aan den fiscus af te dragem. Daartoe dien dan deze belasting te worden gesplitst in een vfftal betrek- kelijk zelfstandige onderdeelen, te weten in een huurbelasting, een rentebelasting, een loonbelasting en een winstbelasting, die te zamen alle soorten opbrengsten treffen naar een tarief van 2 pet., terwijl als vijfde onder deel hieraan zal worden toegevoegd een bij- z(ondere winstbelasting van rechtspersonen, die, naast de winstbelasting naar het tarief van 2 pet., waaraan zoowel de natuurlijke personen als de rechtpersonen zijn onderwor pen, naar een tarief van 8 pet. wordt geheven van de hier te lande door rechtspersonen ge- maakte bedrijfswinsten. Deze heffingen zullen, voorzoover dit moge lijk is, een persoonlijk karakter dragen. Zoo zal er o.a., zij het op indirecte wijze, plaats zijn voor kinderaftrek. Deze belastingvermindering zal worden ver- leend bij wijze van teruggaaf van betaalde belasting. Voor ieder kind, dat voor aftrek in aanmerking komt, zal een zeker bedrag der belasting, dat voor iederen belastingschuldige hetzelfde is, worden teruggegeven, doch uiteraard nooit meer dan aan inkomsten- en winstbelasting is betaald. De hoogere belastingopbrengst, welke een gevolg zal zijn van de invoering van de in komsten- en winstbelasting, wordt geraamd op netto 90 millioen. STUDIOBOUW N. C. R. V. Namens 't bestuur van de Nederlandsch Christelijke Radio Vereeniging heeft architect J. van der Veen te Amsterdam gegund: den bouw, plus de gewapend beton bouw in massa aan de laagste inschrijvers Gebr. Swaan en J. Schoustra te Hilversum voor 223.500, de glas- en verfwerken aan de laagste inschrijf- ster, overeenkomstig het bestek: firma M. J. van IJzerloo te Rotterdam, voor 8733. Genoemde architect heeft in samenwerking met den warmte-technischen en electrotech- nischen adviseur, den heer J. Woudhuizen, te Aerdenhout, namens het bestuur 'der N.C.R.V. eveneens opgedragen: de warmte-teehnische installat-ies aan de laagste inschrijfster Pruys' Technisch Bureau te Apeldoorn voor 73.201, en de electrische installaties aan de firma W. G. Scheeres te 's-Gravenhage voor 11.278. DE HOLDING VAN MUSSOLINI. De N. R. Crt. schrijft: In zijn Zondagochtend uitgesproken rede- voering heeft Mussolini verklaard: ,,Er zijn in het leven der volken momenten, waarin de mannen, die hen leiden niet mogen terug- schrikken voor hun verantwoordelijkheid, doch deze in vollen omvang moeten aanvaar- den. Dat wat ik u thans zeg, wordt niet alleen d-cor de politiek van de spil Rome-Berlijn gedicteerd, niet slechts door de gevoelens van vriends-chap die ons verbinden met de Hongaren, de Polen en an-dere nationaliteiten in den staat, welke men den mozaiekstaat nummer twee zou kunnen noemen. Wat ik u zeg, wordt gedicteerd door mijn verantwoor- delijkheidsgevoel, dat ik niet zoo zeer Ita- liaansch dan veeleer Europeesch zou willen noemen. Wanneer de door de geschiedenis gestelde problemen een graad van stormachtige com- plicaties hebben bereikt, dringt zich de meest eenvoudige, meest logische en meest radicale oplossing op. Tegenover het probleem, dat in deze dagen de wereld in ademlooze spanning houdt, heeft de oplossing slechts een naam: volksstem- mingen. Volksstemmingen voor alle nationaliteiten, die in dien staat zijn gedwongen, welke het groote Tsjecho-SIowakije had moeten worden en zich thans in zijn geheele organische on- houdbaarheid openbaart. Doch er moet nog iets anders worden ge- zegd, n.l. dat op een bepaald oogenblik de gebeurtenissen den razenden loop van een lawine aannemen. Daarom moet men snel handelen, wanneer men verwarring en com- plicaties wil vermijden. De Engelsche minister-president, die zich als vredesbode van Londen naar Munchen begaf, moet begrepen hebben, dat men snel moet handelen, omdat ieder uitstel niet aan de oplossing ten goede komt, doch bepaald zal leiden tot de onheilspellende botsing. De oplossing der kwestie begint reeds on- danks de campagne van Moskou, in de harten der Europeesche volken een plaats in te ne men. Wij wenschen in deze laatste uren dat een vreedzame oplossing wordt bereikt. Wij wenschen, dat wanneer zij niet moge lijk is, het eventueele conflict wordt begrensd en gelocaliseerd. Wanneer dat echter niet zou gebeuren en voor of tegen Praag een opmarsch van een uniVerseel karakter zou komen, dan moet men weten, dat Italie zijn plaats reeds heeft gekozen. Volgens Havas heeft Mussolini ook nog over de Joden gesproken en in dat verband verzekerd, dat hij de noodige maatregelen zal nemen. Hij noemt hen, die beweren, dat Ita lie op dit gSbied gehoorzaamt aan buiten- landsche inblazingen „armen van geest", want, aldus Mussolini, „het wereldhebraisme was zestien jaar lang voor ons een hardnek- kige vijand". Geestdrift te Berlijn over de rede van Mussolini. Havas meldt uit Berlijn: De Duitsche pers levert een geestdriftigen commentaar op de redevoering, welke Mus solini Zondag te Triest heeft uitgesproken. Zoo schrijft de Volkischer Beobachter: ,,Mocht er een conflict uitbreken, dan heeft Italie zijn positie reeds bepaald. Daar, waar de samenzwerin'g van Praag tegen Europa nog sympathieen ontmoet, zal de verzeke- ring. dat de positie van Italie door de om standigheden zal zijn voorgeschreven, er slechts toe bijdragen, den geest te ontnuchte- ren. In dit opzicht dient Mussolini ten zeerste den vTede. Hij is getrouw aan zichzelf, wan neer hij uit de stroomingen een wilsuiting te voorschijn ziet komen, welke in zich onover- winlijk is. Daartegenover is Tsjechoslowakije een kunstmatig product, door bedriegers ge- maakt, dat de gerechtigheid niet kan ver- dragen. De Hongaarsche premier dankt Mussolini. Mussolini heeft van den 'Hongaarschen mi nister-president een telegram ontvangen, waarin deze zegt: „Ik zeg uwe Excellentie van ganscher harte dank voor de woorden, die gij te Triest hebt willen spreken ten be- hoeve der Hongaarsche minderheden in Tsje choslowakije. Ik neem deze gelegenheid te baat om Uwe Excellentie mede te deelen, dat de vertegen- woordigers der Hongaarsche minderheden in Tsjechoslowakije te Pozsony in een manifest uiting hebben gegeven aan den vasten wil der Hongaarsche minderheid, vrijelijk over haar toekomst te beschikken. Harerzijds heeft de Hongaarsche regeering in een officieel communique uiting gegeven aan haar over- tuiging, dat het Hongaarsche volk volkomen solidair is met de in Tsjechoslowakije wo nende broeders van het 'Hongaarsche ras. God zegene de persoon en den moedigen arbeid van Uwe Excellentie. TSJECHEN IN AMERIKA STORTEN GELD VOOR HUN LAND. De Tsjechoslowaaksche consul te New- York verklaarde, dat in den loop van de laat ste weken meer dan twee millioen in de Ver eenigde Staten wonende Tsjechen verschei- dene duizenden dollars hebben bijgedragen in het naticnale defensiefonds van hun land. Het consulaat wordt door Tsjechische onder- danen alsmede door Amerikanen overstroomd met vragen betrekking hebbend op den mili- tairen dienst in Tsjechoslowakije. PRAAG HEEFT NOG GEEN RESHSSING GENOMEN. De Tsjechoslowaaksche legatie te Londen heert gister aan Reuter de volgende verkla- ring verstrekt: De Tsjechische gezant was vandaag om 12 uur in verbinding met Praag en heeft met de hoogste autoriteiten gesproken. De Tsjecho slowaaksche regeering heeft nog geen beslis- siag genomen mzake het plan. Alle nieuws, dat op een dergelijke beslissing vooruit loopt, is voorbarig en schadelijk voor den toch reeds moeilijken toestand in Tsjechoslowakije. Een overeenkomstig communique ver- spreidde het Tsjechoslowaaksche Nieuws- agentschap uit Praag. De correspondent der N. R. Crt. te Praag meldt De oppositie van het Tsjechische volk tegen de voorstellen van Londen komt in de pers duidelijk tot uiting. Meer dan gisteren schijnt men aan de mogelrjkheid te denken toch nog op steun van Frankrijk te kunnen re ken en. Het lijikt of het volk na de groote teleurstelling, die de berichten van gisteren brachten, vandaa>g nieuwen moed heeft ver- zameld. Op het ministerie van buitenlandsche za ken zeide men mij, dat men zelf den omslag van de stemming moeilijk verklaren ,kon. maar zoo zeide mijn zegsman toen ik vanochtend de deur uit kwam, zagen alle menschen er opgewekter uit dan gisteren en scheen men met een actdever geest bezield. Het staat vast, dat het volk in breede lagen verwacht, dat de regeering de voorstellen "zal afwijzen. Of het besluit der regeering door dezen duidelijken volkswil sterk geinfluen- ceerd zal worden, wordt thans met spanning afgewacht. Zeer de aandacht trekt het hoofdartikel van Ripka in de Lidove Noveny. Ripka heeft reeds lang voor een krachtiger politiek ge- pleit. Wij nemen hier drie karakteristieke zinnen over: .jWlat men ook zegt van dit plan, het is duidelijk, dat geen enkele Tsjechoslowaak sche regeering het kan aannemen. Benesj, Hodzja en Krofta, deze zijn geen Schusch- niggs. Het is een vraag van leven of dood." De Narodny Ozvobozeni, het links georien- teerde blad der legionaires, schrijft o.a.: ,,De legionairen verzoeken de openbare meening te gelooven, dat Benesj geen angst zal hebben om offers te brengen. Wie den dood niet vreest, dien neemt men zijn vrijheid niet."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1