BEZOEKT oe TENTOONSTELLING DE T.O.N. TERNEUZEN 1-BREDA 1 MUZIEKSCHOOL FEESTRECLAME 15 Vruchten-cakes voor 25 cent Instituut voor Middenstandsontwikkeling „Terneuzen Klimop" Foto Briefkaart Poezie Voetbalvereen.„Terneuzen" zondag Zeebad „Schelde" Bakkerlj „De Klok" W, VAN DE LINDE, Axelschestr. 18, Tel. 251 Kleane Jk.Jaierlenlacat 5 HEERLIJKE GEBAKJES naar kens voor 25 cent banketbakkerij j B0NTE-VAN MOSSEVELDE Burgerlijke Stand Advertentien Dr. VAN.BOCKSTAELE GESLOTEN. ALLE HYGIENISCHEHi CARREE'S net Burgerwoonhuis GUMMI-ARTIKELEN Als U het eens een week probeert, Fa E. A. IJSEBAERT ERKENDE HANDELSCURSUS. MAANDAG 5 SEPTEMBER VAN STEENBERGENLAAN onderlinge Zwemwedstrijden ONZE tot en met 6 SEPTEMBER 1 ons Bokkepootjes l samen voor 1 ons Vanille Nootjes 20 ct. Zaken ter overname aangeboden, AFWEZIG DAMES- HEERENKAPSALONS RECLAME BAKKERIJ LEENHOUTS Nieuwstraat 50 - Tel. 347 Verpakte Geneesmiddelen, Firma VIJFVINKEL, dan zult U zeggengelijk vele anderen voor U deden JfSEBAERT'S VLEESCH- WAREN zijn veel smakelijker en toch niet duurder." lll2 ons Pekelvleesch voor 21 cent 112 pond voor 33 cent Afdeeling TERNEUZEN De inschrijving voor den nieuwen cursus sluit III Winkeliersvereniging hun Winkels te sluiten als op Zondag, Firma P. J. VAN DE SANDE - TER NEUZEN Onderstaande Standhouders verstrekken TOEGANGSKAARTEN voor EEN DUBBELTJE bij aankoop van 50 CT. WINKELWAREN A. VAN DEN BRUELE. P. MAAS. D. E. WOLFERT. Aanvang 2.30 uur 2e klasse A, van Breda Woensdagavond 7 Sept. Aanv. 7,30 uur DE ONDERNEEMSTER. De te TERNEUZEN waarborgt het allerbeste onderricht aan pas beginnenden en meergevorderden op alle in aanmerking komende instrumenten en in alle aanverwante vakken. Prima leerkrachten. Lage tarieven. ORANJE Theekoekjes ORANJE Bonbons ORANJE Doozen ORANJE Gebakjes ORANJE Taartjes vanaf 5Q cent NATUURL1JK MET GRATIS DIIKSTRAATBONNEN DIJKSTRAAT 37 - TEL. 270 TE KOOP een zeer goede Piano tegen billijken prijs. Brieven onder no. 220 bureau van dit blad. EERST kijken bij VAN DER MEER gehracht te Knol en den toes tan d aldaar te hebben opgenomen. De banken, die daar in de school staan, zijn minderwaandige banken, die zijn niet zooals ze moeten wezen. Het verzoek is gedaan, om medewerking' te ver- leenen voor de aanschaffing van nieuwe ban ken, doch in verband met het feit, dat dit 1000 zou kosten en gezien den toestamd van de gemeente-financien achten Burgemeester en Wethouders zirih hiertoe niet verantwoord, en stellen voor op het verzoek afwijzend te beschdkiken. (De heer SOHEELE vraagt, of dit een voor stel is van Burgemeester en Wethouders of van een meerderheid van Burgemeester en Wethouders. De VOORZITTER antwoordt, dat dit een voorstel is van Burgemeester en Wethouders Bonder meer, van Burgemeester en Wethou ders in zijn geheel. De heer SOHEELEDank u. Spreker zal hierop niet verder ingaan, daar hij dan per- soonlijk zou worden, en meent, dat persoon- iijke dingen er buiten moeten blijven. Zoo als de Voorzitter heeft opgemerkt, heeft hij een beizoek gebracht aan de school en den toestand, waarin de banken verkeeren, gezien. Versleten, in den zin zooals de Voorzitter zich dit voorstelt, zijn de banken niet, doch het schoolbestuur stelt zich op het standpunt, dat de banken niet geschikt zijn om te dienen ten bate van het onderwijs. De heer A. MEbRTENS deelt mede, de banken niet te hebben gezien, doch hij heeft zich door een deskundige doen vertellen, dat de banken goed opgemaakt kunnen worden. Deze banken staan er slechts 30 jaar en de banken in de openbare school staan er reeds van 1885, dus versleten kunnen ze niet zijn. De heer SOHEELE stemt toe, dat ze er inderdaad zoo kiort staan als den heer A. Meertens heeft gezegd, doch daarbij moet men niet vergeten, dat de banken bij de aan schaffing uit een smalle beurs gekocht moes- ten worden. Dit is heel lets anders dan bij de banken voor de openbare school, dat zijn prachtbanken, maar, naar spreker meent, zijn deze van gemeentewege aangeschaft. De heer A. MEERTENS deelt mede, dat deze banken door het Rijk verstrekt zijn. Naar zijn meening kunnen de banken van de school op de Knol goed opgemaakt worden. De heer SCHBELE is van meening, dat er niet aan op te maken valt. Het is niet meer dan kachelhout. De heer A. MEERTENS herhaalt, van oor- deel te zijn, dat de banken best opgemaakt kunnen worden. 'Het moet allemaal maar van de financien van de gemeente af, doch als er iets voor den werkman gevraagd wordt, kan het er ook niet komen. Doch spreker staat er op, dat dat er komen moet. De VOORZITTER wijst er op, dat men zich moet houden bij het onderwerp, dat in be- spreking is. De heer A. MEERTENS is niet uitgerede- neerd. Als men daaraan komt, wordt hij een beetje lastig. AJs men niet door Rome ge- regeerd werd, zou het zoover niet komen. Als de heer J. A. Meertens dit eens goed wil nagaan, zou hij ook wel een andere houding aannemen. Indien de anti-revolutionairen en de Christelijk-historischen niet met Rome samengingen, zouden de zusterscholen ook niet bestaap. Indien deze groepen de coalitie niet steunden zou er geen coalitie zijn. De heer SOHEELE: Er bestaat geen coalitie. De VOORZITTER. Dwaal nu niet teveel af en houdt u bij het verzoek van het school bestuur. De heer J. A. MEERTENS is van oordeel, dat men de politick buiten beschouwing moet laten in dezen. Dit is gewoon een kwestie van wet, de gelijkstelling tusschen het onder wijs is er nu eenmaal, en het noodige moet er nu eenmaal komen. De heele som van de verzoeken, waarover in deze vergadering ge- handeld is, beloopt voor het heele zaakje 2000 en als dit geleend kan worden tegen 3V2 beloopt het een zuivere uitgave van 70 per jaar. De heer SOHEELE herhaalt, dat men niet maSg zeggen, dat de banken te Knol best nog opgemaakt kunnen worden. De heer A. MEERTENS moet opmerken, dat m,en steeds met dergelijke verzoeken komt bij een linksche meerderheid. Het is wel eigenaardig, dat het nog niet anders ge- weest is, terwijl dit college van Burgemeester en Wethouders zitting had. De heer J. A. MEERTENS meent, dat dit misschilen wel komt, omdat in dien tijd de schoolkinderen onigeduriger zijn geworden. De heer A. MEERTENSIk heb je wel in de gaten, ik weet wel waar je naar toe willen. De heer J. A. MEERTENS: Hoe kun je nu toch zoo wezen Dit zijn toch gewoon wette- lijke dingen, en je weet toch ook, dat je ten slotte met het verzet er tegen met het hoofd tegen een muur loopt. De heer A. MEERTENS is er van over- tuigd, dat in dezen Gedeputeerde Staten aan den kant van Burgemeester en Wethouders zal staan. De heer J. A. MEERTENS zou meenen van niet. Deze dingen zijn wettelijk geregeld en indien het verzoek wordt afgestemd. zal er ook niets anders resten, dan dat het van hoogerhand wordt uitgemaakt. De VOORIZITTBR staat op het standpunt, dat het gemeentebestuur evengoed de belan- gen van het bijzonder onderwijs als dat van het openbaar onderwijs moet behartigen. De heer DEN HAMER stemt toe. dat het ook zoo hoort. De heer JANSEN mefkt op, dat intusschen over al die belangen van de bijzondere scholen afwijzend beschikt wordt. Terwijl de heeren zeer goed weten, dat het niet helpen zal, gaan zij toch op dien weg voort. Eerst is de kwes tie van het speelterrein ter sprake gekomen, en zooals hij gezegd heeft, ziet hij er geen heil in, daarivoor bij den Kroon in beroep te gaan. Doch dan moet hij er verder aan her- innerem, dat in de vorige periode dat de raad zitting had, is behandeld de verbouw van de openbare school, die f 5000 gekost heeft. Toen heeft men n'iemand daarover gehoord en ook van rechtsche zijde is er geen oppositie tegen geweest, terwijl nu op alles wat van de zijde der bijzondere scholen gevraagd wordt, afwij zend beschikt wordt. De heer A. MEERTENS wijst er op, dat Burgemeester en Wethouders reeds hebben toegestaan in afwijking van den kostenden prijs per leerling, 15 voor de bijzondere scho len uit te trekken. Toen heeft men gekregen de kwestie van het betegelen van het terrein en nu weer het interieur van de school en de vemieuwing van schoolbahken. De heer JANS ENDat is nog bij lange na geen 2500. 5 De heer A. MEERTENS: Indien nagegaan wordt, wat gevraagd is, wordt het f 3255. De heer JANSENTerwijl de verbouw van de openbare school f 5000 heeft gekost, waar- tegen van de zijde van onze menschen geen aanmerkingen gemaakt zijn. Indien men dat een gelijke behandeling noemt, moet spreker zeggen, dat die niet gelijk is. Ik heb gevraagd, of het overbodi'ge weelde zou zijn, dat het ge- vraagde gebeurde, waarop ontkennend is ge- En toch z0n Burgemeester en Wethouders er tegen. De heer A. MEERTENS: Omdat het noo dige onderhoud verwaarloosd is. De heerd JAiNSEN: Daar gaat het niet over. Dat was trouwens bij de openbare schiool ook zoo. De heer DE KRAKER meent, dat de heer Jansen het niet wil begrijpen. Indien ze het uit de eigen financien moesten doen zou het nooit gebeuren, doch nu ze het bedrag kun nen putten uit de gemeentekas, wordt ineens 3000 gevraagd. En nu vragen ze goed De heer JANSENDoch de heer De Kraker is overtuigd, dat de gebouwen van de open- bare school ook door de gemeente moeten worden onderhouden. De heer DE KRAKER: Indien dit wordt toegestaan, is het niet noodig, dat de ge meente nog bezuinigt. Indien de gemeente verplicht zou worden dit toe te staan. is er van bezuiniging geen sprake. De heer Jan sen is altijd de eerste als er voorstellen zijn, om te vragen waar de financien vandaan moeten komen, doch nu praat hij nergens over. De heer JANSEN mefkt op, dat dit niet geldt voor alle posten. De heer DE KRAKER: Ze plukken maar. Het voorstel van Burgemeester en Wethou ders wordt aangenomen met 4 tegen 3 stem- men. Voor stemmen de heeren A. Meertens, Haak, Den Hamer en De Kraker; tegen stem- men de heeren Scheele, Jansen en J a Meertens. GRAAUW. Geboorten. 2 Aug. Bartius Elise, z. van Gijsbert Gerrit van Tusschenbroek en van Adriana van Mourik. 4 Aug. Agnes Marie Georgine, d. van Honore Augustinus Aloysius Ferket en van Emma Clementina Lannoye ZUHJDORPE. Huwelijks-voltrekkingen. 18 Aug. Jacobus Comelis Stouthamer, oud 33 j. en Mar- garetha Maria Rosalia van der Bilt oud 21 j. Overlijden. 6 Aug. Henricus Eduardus D'haene, oud 45 j., echtg. van Martha die Corte. Ondertrouwd JO VAN STRIEN EN ENA MOGGRE Terneuzen, 1 September 1938. Scheldekade 61. Noordstraat 4. Huwelijks-inzegeningDonderdag 15 Sept. a.s. in de Ned. Herv. Kerk, door den WelEerw. Zeergel. Heer Dr. L. J. Cazemier. van Zondag 4 tot Zondag 11 September. In verband met de Nationale Feestdag op 6 SEPTEMBER a.s., zijn alle den geheelen dag GESLOTEN. Yi pond voor 25 cent Rozijnenbrood 25 en 30 cent TE KOOP Grenulaan 46. Te bevragen aldaar. De nieuwste BREUKB AN DEN met luchtpalotte f 3,25. BUIKGORDELS en ELASTIEKE KOUSEN. St. J&oobstr. 1. VLISSINGEN. ALS RECLAME VAN 3 TOT 10 SEPT. Aanbevelend, AUG. ACKE, Dijkstraat 6. Zorgt, dat U of Uwe kinderen geen jaar noodeloos laten voorbijgaan. Ieder jaar is er ££n en het zou kunnen gebeuren dat juist in dat verloren gegane jaar U of Uwe kinderen de levenskans zouden hebben gehad indien U of zij slechts in het bezit waren geweest van het Middenstandsdiploma! Inlichtingen verstrekt I. VAN DE SANDE, Noordstraat 55, Secretaris Afdeeling Terneuzen, <o>ei v. v .v. .v. V--V- H \v w w \v HU Gevolg gevende aan vele verzoeken, om hierin regelend op te treden, teneinde tot een zo uniform mogelijke regeling te geraken, verzoeken wij alle winkeliers, om op Dinsdag 6 September, de Nationale Feestdag, voor zoover de aard van hun bedrijf dit toelaat, opdat zij en hun personeel in de gelegenheid zullen zijn aan de algemene feestvreugde deel te nemen. Wij vertrouwen, dat de andere Winkeliers, die geen lid zijn van .Klimop", zich bij deze regeling zullen willen aansluiten, waarvoor bij voorbaat dank. SPV Op ons verzoek werd door den Burgemeester ontheffing verleend van de Winkelsluitingswet voor 5 en 6 Sep tember, hoofdzakelijk ten gerieve van Sigarenwinkeliers, Bakkers, enz. HET BESTUUR. W w VV >7<>T<5 w Albums 8&S Entree 30 cent - Kinderen 10 cent - Tribune 10 cent Leden alleen toegang op vertoon van Contributiekaart Donateurs alleen toegang op vertoon van nieuwe Seizcenkaart 1938-1939 ter gelegenheid van het 40-jarig Regeeringsjubileum met medewerking van de Terneuzensche Mondharmonicaclub BRAVO Fantastische verlichting. Ruim verlichte banen. iAF Zie advertentie van Maandag a.s. TH BIIIIHHH van 1—5 regels 50 cent bjj vooruitbetalmg. mke regel meer 10 cent. Verwtjzingen in het redactioneel gedeelte naar de in deze rubriek voorkomende advertentien vinden niet plaats. TERSTOND GEVRAAGD een halfwas-Schilder J. J. HANGOOR, le Verbindingstraat 1. TERSTOND GEVRAAGD een net Dagmeisje, niet boven 18 jaar bij W. GROENENBOOM, Coegorsstraat 2, Siuiskil. De Melkslijtersver. „Terneuzen" te Terneuzen, maakt het geachte publiek er op attent dat a.s. Dinsdag 6 Sept. niet met melk gevent wordt. Het Bestuur. IN DE DIJKSTRAAT bij DIRK DE WIT kunt U zien wat er op Esperantogebied zooal te koop is. Ga eens kijken ZONDAG 4 SEPT., 's morgens om half tien en 'savonds om 6 uur, hoopt in ..Emmanuel" voor te gaan, de heer M. A. MIERAS van Axel. waar wij de bewijzen van kunnen toonen, dat geen bezwaren ontmoet zullen worden aangaande vestiging, op dokters advies, ook sterfgevallen, U besluit niet eerder of vergunning, erkenning en machtiging moet vrij op Uw naam staan, wij behandelen en regeien alles voor U. Wij laten hier volgen: Melkzaak met straatwijk te Rotterdam /4200,—compleet. Melkzaak met straat- wijk te Den Haag /3500,— compleet, eventueel met pand dan is benodigd /7500,— Melkzaak met wijk te Schiedam /2000,compleet. Sigarenwinkei te Rotterdam /1700,— compleet. Boekhandel annex Leesbibliotheek te Rotte dam met erkenning /1600,— compleet. Wagenverhuurderij met 26 handwagens te Rotterdam /1500,— compleet. Verf- en Glashandel te Rotterdam compleet /500,spood. Banket bakkerij te Schiedam 1000,— compleet. Galanteriezaak met /4500,— goederen /6C00,compleet te Rotterdam. Wasscherij annex Waschverzending te Rotterdam compleet /2800,—Groenten-Fruitzaak met straatwijk te Rotterdam compleet /2000,—Burgerhotel te Rotterdam, 11 kamers /1000,— compleet. Inlichtingen (kosteloos) DIJKHUIS VAN ERKELS INFORMATIEBUREAU, Essenburgsingel 35, Rotterdam, Tel. 34650 en Beeklaan 238, Den Haag, Tel. 394509. Zaken in iedere branche steeds voorradig. Vraagt kosteloos prospectus. j TE KOOP 1 zes-deelig asbest j Konijnenhok en een Filter (merk Brownlow). Lange Kerkstr. 74. TE KOOP een Woonhuis, staande in de Donze-Visserstr., voorzien van overdekte poort. Te bevragen: Axelschestraat 142. HEERENHUIS tehuur of te koop. Mooiste stand, Axelscheweg. Prijs billijk. Inlichtingen NEETESON, Rhenenstraat 8, Haag. DIRECT TE AANVAARDEN een nette Burgerwoning, voorzien van gas- en waterleiding, staande Westkolkstraat 30. Te bevragen Wed. KOENE, Noordstraat 5A. PRIMA RUNDVLEESCH. Van heden tot en met 6 Sept. Rosbief 50 ct, Biefstuk 60 ct, Lappen 45 ct, Rollade op bestelling 45 ct. Alles p. pond. Het bekende Rundvleesch 3 pond voor 1 Gulden. K. VAN TATENHOVE, Noordstraat 86. KOOPEND publiek van Terneuzen vraagf in de Klimopwinkels om Klimop-Werpbonnen. U hebt er recht op. Morgen, Zaterdag tweede werpdag. 75 gulden prijzen. FIRMA T. DE SMIDT, Noord straat 56, Tel. 27. Ruime keuze in Goud en Zilver. Jubileum- lepeltjes 35 - 50 - 65 - 75 ct. Inkoop Oud Goud en Zilver. RUNDVET 45 ct. p. kg., Blad- reuzel 70 ct p. kg., droog dik en mager Spek. Aan t zelfde adres Braad- en Soepkippen. K. VAN TATENHOVE, Noordstraat 86. FEESTPROGRAMMA Oranje- feesten te Zaamslag op 9 en 10 September a.s. verkrijgbaar vanaf Dinsdag a.s bij J. WISSE Azn en K. F. SLOTEMA. STOOMEN VERVEN. Fa L. H. GOOREN Zn, Tilburg. Wij zijn bekend voor goed, vlug en goedkoop. Depot Ter Neuzen D. HEIJGELAAR, Dijikstraat 33. HET GEHEIM van slagen Meer weten dan anderenOok van Esperanto dient U meer te weten. Vraagt inl. of geeft U op voor de a.s. Esp. Cursus in „Ons Huis" bii G. DIJSELYNCK, Stationsw. 65. HALLO! HALLO! hier Baan- dijk 77, met z'n fijn Rozijnenbroodje van een kwartje. Week voor week steeds even fijn. Ook verkrijgbaar lekkere Koekjes, zooals Allerhande' en Arnh. Meisjes en fijn Speculaas. Aanbevelend, BEVEL AN DER. KOOPT met de Feestdagen bij ons uw Koekjes. Oranjesprits 10 ct per ons, Oranjebanket 12 ct per ons, Goudsche Moppen, Sprits, Arnh. Meisjes 2 ons voor 16 ct, Klets- kopjes P/2 ons 14 ct. Macroontjes l1/2 ons 14 ct, Rozijnenbrood 25 en 35 ct. Bakkerij JANSEN-COLIJN, Donze-Visserstraat 9. Voor Uw GROENTEN, AARDAPPELEN en FIJN FRUIT Noordstraat 92 Telefoon 315 Zeer groote sorteering. Prachtige kwaliteit. Laag in prijs Komt, ziet en overtuigt U Beleefd aanbevelend

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 8